Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

AMBA - Evolúcia a ochrana veľkoplošných primárnych ekosystémov (projekt AMBA)

Amba project

WIMANET - Sieť pre výskum malárie u divožijúcich živočíchov

Wildlife malaria network

LIFE21-NAT-SK-LI - Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe

Developing best practices in butterfly conservation in Central and Eastern Europe

Národné projekty

BARS3

BARS3

BARS4

BARS4

Ekológia pohlavného výberu

Ecology of sexual selection

Expresia a funkcia calcitonínu podobných peptidov a ich receptorov u kliešťov

Expression and function of calcitonin-like peptides and their receptors in ticks

HormMet - Hormonálna regulácia metabolizmu drozdofily pomocou steroidov produkovaných v gonádach a s nimi interagujúcich peptidov

Hormonal regulation of Drosophila metabolism via gonad-derived steroids and interacting peptides

Invázny švábik Planuncus tingitanus (Blattaria) na Slovensku - šírenie, ekológia a etológia.

Invasive cockroach Planuncus tingitanus (Blattaria) in Slovakia - expansion of species, ecology and ethology.

Krvné parazity penice čiernohlavej (Sylvia atricapilla) a ich možných vektorov: prevalencia, diverzita a možnosti prenosu

Blood Parasites of blackcaps (Sylvia Atricapilla) and vectors: Prevalence, Diversity, and Transmission Patterns

Mezostigmátne roztoče so vzťahom k podkôrnym habitatom a drevokaznému hmyzu na Slovensku – taxonómia, ekológia a chorológia druhov čeľade Digamasellidae (Acari: Parasitiformes).

Mesostigmatic mites associated with subcorticolous habitats and wood-destroying insects in Slovakia – taxonomy, ecology and chorology of the species of Digamasellidae (Acari: Parasitiformes).

Molekulárna analýza, bionómia a ekológia vybraných skupín denných motýľov a hrubopásych blanokrídlovcov.

Molecular analysis, bionomy and ecology of specific groups of butterflies and sawflies.

Neuroendokrinná regulácia energetického metabolizmu v modeli Drosophila melanogaster

Neuroendocrine regulation of energy metabolism in the Drosophila melanogaster model

Neuropeptidové regulátory: odhaľovanie tajomstiev kontroly neurónov a správania tse-tse múch

Neuropeptide regulators: revealing the secrets of neuronal control and behaviour of tsetse flies

Nové regulátory metabolizmu drozofily

Novel pathways governing energy metabolism in Drosophila

Pochopenie komplexnej odpovede biodiverzity na lesný manažment: integrácia multi-taxonomického prístupu v hodnotení ekosystémových funkcií - DECISION

-

Pondy v mestskom prostredí - biodiverzita, nepôvodná biota a ekologická kvalita

-

Prevádzka malých vodných elektrární ako in-situ model simulujúci efekt zmeny klímy na biodiverzitu vodných tokov

The operation of small hydropower plants as an in-situ model for simulating the effects of climate change on stream biodiversity

Stanovenie funkcií spevu a perových ornamentov u lelka lesného (Caprimulgus europaeus) prostredníctvom časovania vokálnych aktivít a pomocou behaviorálneho experimentu

Evaluation of the territorial function of vocal signal and plumage ornament in the Common Nightjar (Caprimulgus europaeus) by the timing of vocal activities and using behavioral experiment

EVOCO3 - Šváby zo svetových jantárov III

Cockroaches from amber III

Úloha bioindikátorov v identifikácii antropogénne vyvolaných zmien vodno-vzdušného režimu v pôdach s rôznym spôsobom využiti

-

Úloha receptorov pre neuropeptidy pri regulácii vnútorných orgánov kliešťov

-

Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov.

The occurrence of common as well as atypical tick species in Slovakia, and their role in the circulation of tick-borne agents.

Význam jašteríc, ježov a ixodových kliešťov v ekológii nebezpečných, vektormi prenášaných bakteriálnych a protozoárnych patogénov v urbánnych a suburbánnych podmienkach Slovenska

The role of lizards, hedgehogs and hard ticks in the ecology of dangerous bacterial and protozoan vector borne pathogens in urban and suburban conditions of Slovakia

INFOTICK - Získanie pravdivých informácií o kliešťoch

Getting right info on ticks

Zraniteľnosť vybraných prírodne a antropogénne narušených ekosystémov vo vzťahu k prebiehajúcej zmene klímy

-

Celkový počet projektov: 26