Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

LIFE21-NAT-SK-LI - -

Developing best practices in butterfly conservation in Central and Eastern Europe

AMBA - Evolúcia a ochrana veľkoplošných primárnych ekosystémov (projekt AMBA)

Amba project

Národné projekty

Bentický život v krasových prameňoch: Ekologická izolovanosť pramenného habitatu, funkčné zloženie a fylogenetická diverzita bentických organizmov

-

Ekológia pohlavného výberu

Ecology of sexual selection

Expresia a funkcia calcitonínu podobných peptidov a ich receptorov u kliešťov

Expression and function of calcitonin-like peptides and their receptors in ticks

HormMet - Hormonálna regulácia metabolizmu drozdofily pomocou steroidov produkovaných v gonádach a s nimi interagujúcich peptidov

Hormonal regulation of Drosophila metabolism via gonad-derived steroids and interacting peptides

Invázny švábik Planuncus tingitanus (Blattaria) na Slovensku - šírenie, ekológia a etológia.

Invasive cockroach Planuncus tingitanus (Blattaria) in Slovakia - expansion of species, ecology and ethology.

Metabolické účinky pohlavných hormónov hmyzu

Metabolic functions of insect gonad-derived hormones

Mezostigmátne roztoče so vzťahom k podkôrnym habitatom a drevokaznému hmyzu na Slovensku – taxonómia, ekológia a chorológia druhov čeľade Digamasellidae (Acari: Parasitiformes).

Mesostigmatic mites associated with subcorticolous habitats and wood-destroying insects in Slovakia – taxonomy, ecology and chorology of the species of Digamasellidae (Acari: Parasitiformes).

Neuroendokrinná regulácia energetického metabolizmu v modeli Drosophila melanogaster

Neuroendocrine regulation of energy metabolism in the Drosophila melanogaster model

Neuropeptidové regulátory: odhaľovanie tajomstiev kontroly neurónov a správania tse-tse múch

Neuropeptide regulators: revealing the secrets of neuronal control and behaviour of tsetse flies

reprodukcia - Reprodukčné stratégie vo vzťahu k akustickým parametrom a migračným stratégiám: štúdie na trsteniarikovi bahennom (Acrocephalus scirpaceus) a strakošovi kolesárovi (Lanius minor).

Reproductive strategies and relation to acoustics and migration: case studies on Reed Warbler and Lesser Grey Shrike

Štúdium evolúcie mitochondriálneho genómu pomocou kvasinky Kluyveromyces lactis

Study of mitochondrial genome evolution using yeast Kluyveromyces lactis

Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov.

The occurrence of common as well as atypical tick species in Slovakia, and their role in the circulation of tick-borne agents.

Význam interakcií medzi ektoparazitmi pre prenos vektormi-prenášaných patogénov

The role of ectoparasite-ectoparasite interactions in the transmission of vector-borne parasites

Význam jašteríc, ježov a ixodových kliešťov v ekológii nebezpečných, vektormi prenášaných bakteriálnych a protozoárnych patogénov v urbánnych a suburbánnych podmienkach Slovenska

The role of lizards, hedgehogs and hard ticks in the ecology of dangerous bacterial and protozoan vector borne pathogens in urban and suburban conditions of Slovakia

Zraniteľnosť vybraných prírodne a antropogénne narušených ekosystémov vo vzťahu k prebiehajúcej zmene klímy

-

Celkový počet projektov: 17