Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

AMBA - Evolúcia a ochrana veľkoplošných primárnych ekosystémov (projekt AMBA)

Amba project

Národné projekty

Invázny švábik Planuncus tingitanus (Blattaria) na Slovensku - šírenie, ekológia a etológia.

Invasive cockroach Planuncus tingitanus (Blattaria) in Slovakia - expansion of species, ecology and ethology.

Bentický život v krasových prameňoch: Ekologická izolovanosť pramenného habitatu, funkčné zloženie a fylogenetická diverzita bentických organizmov

-

DNA barcoding Slovenska (SK-BOL), súčasť medzinárodnej iniciatívy International Barcode of Life (iBOL)

DNA barcoding of Slovakia (SK-BOL), as a part of international initiative International Barcode of Life (iBOL)

Ekológia pohlavného výberu

Ecology of sexual selection

Funkčná analýza a produkcia bioaktívnych látok hmyzu a kliešťov

-

HormMet - Hormonálna regulácia metabolizmu drozdofily pomocou steroidov produkovaných v gonádach a s nimi interagujúcich peptidov

Hormonal regulation of Drosophila metabolism via gonad-derived steroids and interacting peptides

Identifikácia adaptačných mechanizmov u kliešťa Ixodes ricinus počas cicania na úrovni individuálnych orgánov a identifikácia nových biomarkerov využiteľných pri príprave vakcín proti zoonózam prenášaných kliešťom Ixodes ricinus

-

Klimatická zmena a vodné nádrže – efekt antropických vplyvov na teplotný režim tokov a diverzitu bentických bezstavovcov

-

Metabolické účinky pohlavných hormónov hmyzu

Metabolic functions of insect gonad-derived hormones

Neuroendokrinná regulácia energetického metabolizmu v modeli Drosophila melanogaster

Neuroendocrine regulation of energy metabolism in the Drosophila melanogaster model

reprodukcia - Reprodukčné stratégie vo vzťahu k akustickým parametrom a migračným stratégiám: štúdie na trsteniarikovi bahennom (Acrocephalus scirpaceus) a strakošovi kolesárovi (Lanius minor).

Reproductive strategies and relation to acoustics and migration: case studies on Reed Warbler and Lesser Grey Shrike

Štúdium evolúcie mitochondriálneho genómu pomocou kvasinky Kluyveromyces lactis

Study of mitochondrial genome evolution using yeast Kluyveromyces lactis

Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov.

The occurrence of common as well as atypical tick species in Slovakia, and their role in the circulation of tick-borne agents.

Význam interakcií medzi ektoparazitmi pre prenos vektormi-prenášaných patogénov

The role of ectoparasite-ectoparasite interactions in the transmission of vector-borne parasites

Celkový počet projektov: 15