Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Medzinárodné projekty

AMBA - Evolúcia a ochrana veľkoplošných primárnych ekosystémov (projekt AMBA)
Amba project
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.1998 -

Štúdia vplyvu optimalizácie vodného režimu vybraných ramien inundačného územia Dunaja na faunu vodných bezstavovcov a posúdenie účinku revitalizačných scenárov na kvalitu biotopov pre bezstavovce
Restoration and management of Danube floodplain habitats
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2021

Steroid FLY - Vínna muška Drosophila melanogaster ako model pre štúdium obezity spojenej s nedostatkom pohlavných hormónov
Fruit fly Drosophila melanogaster as a model to study the anti-obesity role of gonad-derived steroid hormones
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina PhD.
Anotácia:Cieľom tohto projektu je zaviesť vínnu mušku Drosophila melanogaster ako nový modelový systém pre štúdium obezity spôsobenej nedostatkom pohlavných hormónov. U ľudí regulujú tieto hormóny nielen rozmnožovanie, ale taktiež metabolizmus; pokles v ich produkcii v dôsledku starnutia, menopauzy či gonadoktémie zvyšuje riziko obezity i inzulínovej rezistencie. Moje pilotné experimenty ukázali že podobné metabolické funkcie sú zachované aj u hormónov produkovaných pohlavnými žľazami drozofily. Drozofila je populárnym bezstavovčím modelom pre štúdium obezity spôsobenej vysokokalorickou stravou i genetickými predispozíciami. Gonády drozofily produkujú steroidné hormóny, ekdysteroidy, ktoré regulujú nielen reprodukciu, ale ako ukázali moje pilotné experimenty, taktiež chránia pred obezitou a poruchami inzulínovej signalizácie. Cieľom tohoto projektu je odhaliť molekulárny mechanizmus ktorým steroidné hormóny regulujú množstvo telesného tuku. Výsledky projektu sú teda zaujímavé nielen z hľadiska základného výskumu, ale aj z biomedicínskej perspektívy.
Doba trvania: 20.5.2019 - 19.5.2022


Národné projekty

Detailná identifikácia a charakterizácia Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi pomocou multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST).
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusňáková Tarageľová Veronika PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

MALBOR-ECO - Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov
Ecology of host specificity in vector-borne parasites
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta PhD.
Anotácia:Vynáranie sa a šírenie nových infekčných chorôb sa stáva čoraz závažnejším medicínskym spoločenským a ekonomickým problémom. Mnohé závažné choroby sa šíria na nové územia alebo sa znovu objavujú na území, kde sa už dlhšie nevyskytovali. Rozširovanie areálu mnohých chorôb sa pripisuje závažným environmentálnym zmenám, kedy sa menia klimatické pomery, štruktúra krajiny ako aj koncentrácia obyvateľstva. Za jeden z kľúčových mechanizmov šírenia chorôb sa považujú zmeny v migrácii zvierat a ich parazitov, ktoré sú často aj prenášačmi infekčných agens. Poznanie príčin prenosu a šírenia parazitov v novom prostredí je aj napriek veľkému vedeckému úsiliu stále málo jasné. Teoretické predikčné modely o možnom šírení chorôb a snahy o predchádzanie ich šírenia sú preto stále len málo úspešné. Zámerom tohto interdisciplinárneho projektu je skúmaním dvoch globálne dôležitých modelových systémov lepšie pochopiť príčiny hostiteľskej špecifickosti a zákonitosti cirkulácie vektormi prenášaných parazitov. Cieľom je popísanie taxonomickej, genetickej a fylogenetickej štruktúry hostiteľských asociácií a zistenie, či je hostiteľská špecifickosť dôsledkom špecializovanosti parazitov alebo sa jedná o dôsledok ekologických špecifík vektorov a hostiteľov.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku
Ecological and ethological research of invasive cockroach Ectobius vittiventris (Blattaria) in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vidlička Ľubomír CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov.
Expression and functional characterization of receptors for neuropeptides of insects and ticks
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Hodnotenie zraniteľnosti vybraných prírodných a narušených ekosystémov voči hydrometeorilogickým extrémom
Vulnerability assessment of selected natural and disturbed ecosystems by hydrometeorological extremes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šustek Zbyšek CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

SGT - O ovciach, kozách a víruse kliešťovej encefalitídy
Of Sheep, Goats and Tick-borne Encephalitis virus
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta PhD.
Anotácia:Epidémia kliešťovej encefalitídy, ktorá sa objavila v máji tohto roku na východnom Slovensku, bola počtom prípadov najväčšia za posledných 5 rokov. Ako obvykle vina sa pripísala produktom zo surového ovčieho mlieka. Taká rozsiahla epidémia je zarážajúca vzhľadom k pravidelnému rutinnému skríningu ovčieho mlieka. Z histórie sú známe mnohé alimentárne nákazy, väčšina prípadov sa však týkala mlieka kozieho. Cieľom predkladaného projektu je komparatívna analýza zapojenia oviec resp. kôz do alimentárnych infekcií. Na základe presne stanovených kritérií bude vybraný reprezentatívny počet fariem z celého Slovenska. Na každej z nich vyšetríme mlieko oviec a kôz, ako aj kliešte nazbierané priamo zo sledovaných zvierat. Vzorky vyšetríme vysoko senzitívnymi molekulárno biologickými metódami na prítomnosť vírusu. Sledovaným zvieratám odoberieme krv na stanovenie sérologickeho statusu. Vyhodnotením výsledkov zistíme mieru zapojenia oviec a kôz v prípade alimentárnych infekcií V prípade získania pozitívnych vzoriek sekvenačnou analýzou získame veľmi cenné informácie o genetickej diverzite vírusu kliešťovej encefalitídy na našom území. Nemenej dôležitým výstupom projektu budú konkrétne metodické odporúčania pre farmárov v zmysle prevencie alimentárnych nákaz.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Oribatocenózy urbánneho prostredia
Oribatid mite communities of urban ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mangová Barbara PhD.
Anotácia:Téma vplyvu ľudských zásahov na ekosystémy a spoločenstvá organizmov, ktoré sú ich súčasťou, je veľmi aktuálnou. Človek neustále mení životné prostredie a prispôsobuje ho svojim potrebám, väčšinou bez ohľadu na ostatnú biotu. Neprimeranými zásahmi často nevedome znižuje diverzitu celých spoločenstiev (či už rastlinných alebo živočíšnych). Takto sú postihnuté i spoločenstvá pôdnych článkonožcov, ktoré sú veľmi dôležitou súčasťou procesu kolobehu živín v pôde. V tomto duchu sa nesie i predkladaný projekt, zameraný na spoločenstvá panciernikov urbánnych ekosystémov, ako biotopov najviac postihnutých antropogénnym vplyvom. Pancierniky sú neparazitické pôdne roztoče, pre ktorých spoločenstvá je charakteristická vysoká diverzita v naturálnych ekosystémoch. Tá sa smerom k väčšiemu narušeniu znižuje a súčasne sa mení druhové zloženie celého spoločenstva. Na základe štruktúry oribatocenóz chceme definovať rozdiely medzi rôzne „obhospodarovanými“ zelenými plochami mesta.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Systematika, ekologické nároky a rozšírenie foretických roztočov (Acari, Mesostigmata) podkôrneho a drevokazného hmyzu v podmienkach Európy.
Systematics, ecological requirements and chorology of saproxylic mites (Acari: Mesostigmata) phoretically associated with woodboring insects in Europe.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mašán Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Úloha neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii aktivity endokrinných a reprodukčných orgánov priadky morušovej (Bombyx mori)
The role of neuropeptides and their receptors in regulation of endocrine and reproductive organs in the silkworm (Bombyx mori)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roller Ladislav PhD.
Anotácia:Hmyz je najrozšírenejšou skupinou suchozemských živočíchov a za svoj evolučný úspech vďačí unikátnym spôsobom vývinu a rozmnožovania. K dôležitým orgánovým adaptáciám hmyzu patrí prímozgová žľaza (corpus allatum, CA) produkujúca juvenilné hormóny (JH) a rôzne modifikácie reprodukčnej sústavy. Tieto orgány sú riadené pomocou regulačných molekúl, ktorých dominantou súčasťou sú neuropeptidy produkované neurónmi a endokrinnými bunkami. Neuroendokrinné pochody regulujúce funkciu CA v rôznych štádiách vývinu však nie sú dostatočne známe. Naše predbežné a publikované výsledky naznačujú, že na regulácii produkcie JH v CA sa podieľa niekoľko peptidergných buniek, ktorých funkciu treba objasniť. Rovnako úloha neuropeptidov pri párení, oplodnení a kladení vajíčok nie je dostatočne známa. V projekte preto identifikujeme neuropeptidy, receptory a peptidergné bunky zapojené do regulácie CA alebo aktivity reprodukčných orgánov v modelovom druhu priadke morušovej Bombyx mori. Zameriame na analýzu funkcie neurónov, ktoré priamo inervujú uvedené orgány ale aj na endokrinné Inka bunky, ktoré ovplyvňujú tieto orgány humorálne. V projekte využijeme metódy molekulárnej biológie a imunohistochémie na identifikáciu signálnych molekúl a peptidergných buniek a transgénne prístupy v kombinácii s fyziologickými a behaviorálnymi testami na objasnenie funkcií vybraných neuropeptidov a ich receptorov. Predpokladané výsledky sú dôležité pre pochopenie molekulových mechanizmov regulácie vývinu a rozmnožovania, ktoré vyžadujú zložitú neuroendokrinnú komunikáciu medzi periférnymi orgánmi a CNS.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Celkový počet projektov: 12