Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav svetovej literatúry SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BÁTOROVÁ, Mária. Dominik Tatarka včera a dnes. [preložila Diana Jamborová Lemay]. In Dominik Tatarka hier et aujourd'hui : (Paris 1939-2019). Sous la direction de Diana Jamborova Lemay et Mária Bátorová. - Paris : Édition des archives contemporaines, 2021, s. 5-20. ISBN 978-2-8130-0377-5. Dostupné na: https://doi.org/10.17184/eac.4778 (Dominik Tatarka hier et aujourd'hui : Paris 1939-2019. Dominik Tatarka hier et aujourd'hui : Paris 1939-2019) Typ: AFA
 • BÁTOROVÁ, Mária. Východiská a metódy výskumu. In Dominik Tatarka hier et aujourd'hui : (Paris 1939-2019). Sous la direction de Diana Jamborova Lemay et Mária Bátorová. - Paris : Édition des archives contemporaines, 2021, s. 63-67. ISBN 978-2-8130-0377-5. Dostupné na: https://doi.org/10.17184/eac.4780 (Dominik Tatarka hier et aujourd'hui : Paris 1939-2019. Dominik Tatarka hier et aujourd'hui : Paris 1939-2019) Typ: AFA
 • BÁTOROVÁ, Mária. L'aventure humaniste : (Dominik Tatarka et Albert Camus). Traduit du slovaque par Sbine Bollack. In Dominik Tatarka hier et aujourd'hui : (Paris 1939-2019). Sous la direction de Diana Jamborova Lemay et Mária Bátorová. - Paris : Édition des archives contemporaines, 2021, s. 69-84. ISBN 978-2-8130-0377-5. Dostupné na: https://doi.org/10.17184/eac.4512 (Dominik Tatarka hier et aujourd'hui : Paris 1939-2019. Dominik Tatarka hier et aujourd'hui : Paris 1939-2019) Typ: AFA
 • BÁTOROVÁ, Mária. Les essais sur la culture : (opinions esthétiques et politiques). Traduit du slovaque par Diana Jamborova Lemay. In Dominik Tatarka hier et aujourd'hui : (Paris 1939-2019). Sous la direction de Diana Jamborova Lemay et Mária Bátorová. - Paris : Édition des archives contemporaines, 2021, s. 85-99. ISBN 978-2-8130-0377-5. Dostupné na: https://doi.org/10.17184/eac.4511 (Dominik Tatarka hier et aujourd'hui : Paris 1939-2019. Dominik Tatarka hier et aujourd'hui : Paris 1939-2019) Typ: AFA
 • BÁTOROVÁ, Mária. Moderna a my alebo Dobrodružstvo myslenia. In Aktuality.sk, 2021, 04.04., nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://www.aktuality.sk/clanok/878842/moderna-a-my-alebo-dobrodruzstvo-myslenia/ Typ: GHG
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Výpovedná hodnota archívnych materiálov pre výskum dejín prekladu : poznámky na okraj dejín prekladu z francúzskej literatúry (1750 – 1918) = Informative value of archival material for the research of translation history: marginalia on the history of translation of French literature (1750 – 1918). In Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021, s. 74-107. ISBN 978-80-558-1677-7. (VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch) Typ: AEDA
 • BŽOCH, Adam. VÁROSS, Marián (1923-1988). In La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 : dictionnaire encyclopédique. - Paris : Éditions du Cerf, 2021, s. 891-892. ISBN 978-2-204-14319-6. Typ: AECA
 • BŽOCH, Adam. Souci de la nature : penseurs slovaques de l’écologie. Traduit du slovaque par Xavier Galmiche. In La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 : dictionnaire encyclopédique. - Paris : Éditions du Cerf, 2021, s. 476-477. ISBN 978-2-204-14319-6. Typ: AECA
 • BŽOCH, Adam. ŠTÚR, Svätopluk (1901-1981). In La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 : dictionnaire encyclopédique. - Paris : Éditions du Cerf, 2021, s. 853-854. ISBN 978-2-204-14319-6. Typ: AECA
 • BŽOCH, Adam. « Question slovaque ». Traduit du slovaque par Xavier Galmiche. In La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 : dictionnaire encyclopédique. - Paris : Éditions du Cerf, 2021, s. 388-390. ISBN 978-2-204-14319-6. Typ: AECA
 • BŽOCH, Adam. HANUS, Ladislav (1907-1994). In La vie de l'esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945 : dictionnaire encyclopédique. - Paris : Éditions du Cerf, 2021, s. 643-644. ISBN 978-2-204-14319-6. Typ: AECA
 • BŽOCH, Adam. Christian August Vulpius´ Benjowsky oder Vorspiel auf dem Weimarer Hof-Theater. In Moritz Benjowsky - ein (mittel) europäischer Held : Materialien der internationalen wissenschaftlichen Konferenz, Wien, 22.-26. Mai 2019. Alois Woldan, Katalin Blaskó (Herausgeber). - Berlin : Peter Lang, 2021, s. 175-186. ISBN 978-3-631-83447-3. ISSN 1424-7674. Typ: AFA
 • KENDERESSY, Eva (prekl.). Poslední pionieri Východu : antológia súčasnej rumunskej poézie. Bratislava : Vlna, 2021. 259 s. ISBN 978-80-89550-72-2 Typ: CAB
 • DEBNÁR, Marek - SUWARA, Bogumiła. RICHARD MÜLLER, TOMÁŠ CHUDÝ A KOL.: Za obrysy média. Literatura a medialita [Beyond the Horizons of the Medium. Literature and Mediality] : Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR – Nakladatelství Karolinum, 2020. 666 s. ISBN 978-80-246-4688-6. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2021, vol. 13, no. 1, p. 100-102. (2020: 0.116 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Za obrysy média / Richard Müller, Tomáš Chudý a koletiv. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR : Karolinum, 2020. - ISBN 978-80-246-4688-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.1.9 Typ: EDI
 • DOBRÁ, Judit. “The Experience of Change”: Hungarian Literature in the First Czechoslovak Republic. In Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics : 19th to Early 20th Century. - Leiden ; Boston : Brill, 2021, s. 152-161. ISBN 978-90-04-39839-9. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004457713_010 Typ: AECA
 • FÜLÖPOVÁ, Marta - DOBRÁ, Judit (prekl.). Feleselő képek : magyarok és szlovákok egymásról alkotott képe a 19.századi szlovák és magyar prózában = Odvrávajúce obrazy : vzájomná podoba Maďarov a Slovákov v slovenskej a maďarskej próze 19. storočia. 1. vydanie. Dunajská Streda : OZ Kalligram ; Bratislava : Kalligram, 2021. 216 s. ISBN 978-80-8101-994-4 Typ: EAJ
 • GÁFRIK, Róbert. Gándhí a tradície nenásilia v Indii = Gandhi and traditions of non-violence in India. In Slováci a Gándhí. - Martin : Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav, 2020, s. 77-82. ISBN 978-80-8149-140-5. Dostupné na internete: https://online.fliphtml5.com/mdfbt/ylyh/#p=219 Typ: AEDA
 • GÁFRIK, Róbert. Mahátmá Gándhí o nenásilí. In Slováci a Gándhí. - Martin : Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav, 2020, s. 83-91. ISBN 978-80-8149-140-5. Dostupné na internete: https://online.fliphtml5.com/mdfbt/ylyh/#p=219 Typ: EDJ
 • GÖRÖZDI, Judit. Doslov. In KRASZNAHORKAI, László. Melanchólia vzdoru ; z maďarčiny preložila Gabriela Magová. - Bratislava : Brak, 2020, s. 409-419. ISBN 978-8089921-33-1. Typ: BEF
 • Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach. Zostavili Edita Gromová, Natália Rondziková a Igor Tyšš. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021. 149 s. ISBN 978-80-558-1677-7 (VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch) Typ: FAI
 • HAJDU, Péter - GÁFRIK, Róbert. The location of utopia. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2021, vol. 13, no. 2, p. 2. (2020: 0.116 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-9690. Typ: BDDB
 • HERMANS, Willem Frederik - BŽOCH, Adam (prekl.). Slzy akácií. Bratislava : Slovart, 2021. 398 s. Typ: CAB
 • JAMBOR, Ján. Agnes als redender Name. Zum etymologischintertextuellen Bezug zwischen Jacobus de Voragines Legenda aurea und Peter Stamms Agnes = Agnes ako hovoriace meno. K etymologicko-intertextovému vzťahu medzi dielom Jacoba de Voragineho Legenda aurea a románom Petra Stamma Agnes. In Dialóg medzi minulosťou a prítomnosťou. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2021, s. 144-156. ISBN 978-80-555-2686-7. Typ: AEDA
 • Dominik Tatarka hier et aujourd'hui : (Paris 1939-2019). Sous la direction de Diana Jamborová Lemay et Mária Bátorová. Paris : Édition des archives contemporaines, 2021. 102 s. Dostupné na: https://doi.org/10.17184/eac.9782813003775. ISBN 978-2-8130-0377-5 (Dominik Tatarka hier et aujourd'hui : Paris 1939-2019) Typ: FAI
 • KÁLLAY, Kristína. Orientalizmus v slovenskej dobrodružnej literatúre pre deti a mládež v prvej polovici dvadsiateho storočia : dizertačná práca. Školiteľ: Róbert Gáfrik. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta : Ústav svetovej literatúry SAV, 2021. 105 s. Typ: DAI
 • KOPECKÁ, Zuzana. Introspektívny rozmer literárnej moderny = Introspective Aspect of Literary Modernism. In Stredoeurópske pohľady : časopis pre jazyk, literatúru, kultúru a médiá, 2020, roč. 2, č. 2, s. 35-46. ISSN 2644-6367. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/CEV.2020.02.2.35-46 Typ: ADFB
 • KOPECKÁ, Zuzana. Symptómy literárnej moderny v slovenskej a českej medzivojnovej próze : dizertačná práca. Školiteľka: Mária Bátorová. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta : Ústav svetovej literatúry SAV, 2021. 130 s Typ: DAI
 • KOPECKÁ, Zuzana. VLADIMÍR PAPOUŠEK A KOL.: Pokušení neviditelného. Myšlení moderny [The Temptation of the Invisible: The Thinking of Modernism] : Praha: Filip Tomáš – Akropolis, 2019. 503 s. ISBN 978-80-7470-263-1. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2021, vol. 13, no. 2, p. 110-112. (2020: 0.116 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Pokušení neviditelného / Vladimír Papoušek a kolektiv. - Praha : Akropolis, 2019. - ISBN 978-80-7470-263-1. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.2.12 Typ: EDI
 • KUSÁ, Mária. Využitie archívnych materiálov pri príprave slovníka (slovenských) prekladateľov = Use of archival material in compiling the dictionary of (Slovak) literary translators. In Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021, s. 62-73. ISBN 978-80-558-1677-7. (VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch) Typ: AEDA
 • LAJUK, Myroslav - RONDZIKOVÁ, Natália (prekl.). Saurík už nie je jedináčik. 1. vyd. Bratislava : Albatros, 2020. 32 s. ISBN 978-80-566-1799-1 Typ: CAB
 • PAULOVIČ, František. KonVerzácia s Františkom Paulovičom. In Verzia : časopis zameraný na umelecký preklad, 2021, roč. 2, č. 1, nestr. ISSN 2729-7691. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://verzia.doslov.sk/cislo/1-2021/konverzacia-s-frantiskom-paulovicom/ Typ: GII
 • RICHTER FALK - BŽOCH, Adam (prekl.). Politické divadlo Falka Richtera : tri hry a dve prednášky. Bratislava : Divadelný ústav, 2021. Nová dráma/New Drama. ISBN 978-80-8190-064-8 Typ: CAB
 • RONDZIKOVÁ, Natália. Druhý, azda nie posledný Dovlatov. In Knižná revue, 2021, roč. 31, č. 6, s. 20. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Kufor / Sergej Dovlatov. - Bratislava : Absynt, 2020. - ISBN 978-80-8203-167-9. Typ: EDI
 • RONDZIKOVÁ, Natália. Eugenia Kelbert Rudan o kolaboratívnom autorskom preklade. In Aktuality [SAV] [elektronický zdroj], 2021, 03. 06., nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9672 Typ: GHG
 • SKESLIEN CHARLES, Janet - RONDZIKOVÁ, Natália (prekl.) - TYŠŠ, Igor (prekl.). Parížska knižnica. Bratislava : IKAR, 2021. 430 s. ISBN 978-80-551-7683-3 Typ: CAB
 • STRELECKY, John - RONDZIKOVÁ, Natália (prekl.). Znovu v Kaviarni na konci sveta : náročné stretnutie so svojim vnútrom. Vyd. 1. Bratislava : Tatran, 2021. 111 s. ISBN 978-80-222-1171-0 Typ: CAB
 • STRELECKY, John - RONDZIKOVÁ, Natália (prekl.). Veľká životná päťka. Vyd. 1. Bratislava : Tatran, 2021. 227 s. ISBN 978-80-222-1161-1 Typ: CAB
 • SUWARA, Bogumiła. Toward a bioethical perspective for posthumanist aesthetics : bioart as an example. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2021, vol. 13, no. 1, p. 81-96. (2020: 0.116 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-9690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.1.7 Typ: ADDB
 • SUWARA, Bogumiła. Posthuman topics in literature and other arts. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2021, vol. 13, no. 1, p. 2. (2020: 0.116 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-9690. Typ: BDDB
 • SVOLIKOVA, Miroslava - BŽOCH, Adam (prekl.). Európin útek do Európy. In Rakúska dráma. - Bratislava : Divadelný ústav, 2021, s. 167-203. ISBN 978-80-8190-067-9. Typ: CAB
 • ŠIMONČÍKOVÁ HERIBANOVÁ, Tamara. Zobrazenie motívu ostrovu v literárnej a výtvarnej tvorbe Petry Hilbert (1977–2017) = Depiction of the Motif of the Island in the Literary and Artistic Work of Petra Hilbert (1977-2017). In Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2020, s. 203-217. ISBN 978-80-88278-55-9. Typ: AECA
 • ŠRANK, Jaroslav - DOBRÁ, Judit (prekl.). Individualizált irodalom : a 20. század végi és a 21. század eleji szlovák líra az új generáció perspektívájából. In Irodalmi Szemle : IRODALOM, MŰVÉSZET, MŰVELŐDÉS/TÖRTÉNET, 64, roč., č. 7-8 (2021. ISSN 1336-5088. Typ: EDJ
 • TYŠŠ, Igor. Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach : úvodné poznámky a glosy = Archival research (of texts) in-between disciplines: introductory remarks and glosses. In Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021, s. 8-19. ISBN 978-80-558-1677-7. (VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch) Typ: AEDA
 • TYŠŠ, Igor. Macuo Bašó v slovenčine. In Verzia : časopis zameraný na umelecký preklad, 2021, roč. 2, č. 1, nestr. ISSN 2729-7691. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://verzia.doslov.sk/cislo/1-2021/macuo-baso-v-slovencine/ Typ: BDF
 • TYŠŠ, Igor. NORBERT BAC HLEITNER – AC HIM HÖLT ER – JOHN A. McCART HY (eds.): Taking Stock – Twenty-Five Years of Comparative Literary Research : Leiden – Boston: Brill Rodopi, 2020. 558 pp. ISBN 978-90-40828-9. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2021, vol. 13, no. 2, p. 99-101. (2020: 0.116 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Taking Stock – Twenty-Five Years of Comparative Literary Research / Eds. Norbert Bachleitner, Achim Hölter, John A. McCarthy. - Leiden : Brill Rodopi, 2020. - ISBN 978-9004408289. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.2.8 Typ: EDI
 • VAJDOVÁ, Libuša. Doba, idey, krajiny, kultúry a životy drobných ľudí v prachu archívov = The times, ideas, countries, cultures, and lives of ordinary people in the dust of archives. In Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021, s. 108-127. ISBN 978-80-558-1677-7. (VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch) Typ: AEDA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus