Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAUERSIMA, Igor - BŽOCH, Adam (prekl.). Molièrova Berenika. In BAUERSIMA, Igor. Tri hry & Malé múzem súvislostí ; do slovenského jazyka preložil Peter Lomnický, Adam Bžoch a Janka Lizáková. - Bratislava : Divadelný ústav, 2023, s. 103-197. ISBN 978-80-8190-101-0. Typ: CED
 • BEDNÁROVÁ, Katarína. Translation – historicity – interpretative parallels. In Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context. Martin Djovčoš, Ivana Hostov, Mária Kusá, Emília Perez (eds.). First edition. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences 2023, 2023, s. 24-33. ISBN 978-80-224-2015-0. (VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch. Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context) Typ: AFD
 • BŽOCH, Adam. What´s left? In Kapitál, 2023, roč. 7, č. 3, s. 4-5. ISSN 2585-7851. Typ: BDF
 • Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context. Martin Djovčoš, Ivana Hostov, Mária Kusá, Emília Perez (eds.). First edition. Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences 2023, 2023. 190 s. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788022420150. ISBN 978-80-224-2015-0 (VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch. Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context) Typ: FAI
 • GÁFRIK, Róbert. Český preklad vrcholného diela klasickej sanskrtskej literatúry objavený po viac než storočí : Džajadéva. Gítagóvinda: Píseň o lásce Kršnově. Přel. Josef Zubatý a Jaromír Borecký. K vydání připravil a komentáře sestavil Jiří Hubáček. Úvodní studie Jiří Hubáček a Jakub Čejka. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2021, 199 s. = Czech Translation of a Masterpiece of Classical Sanskrit Literature Discovered After More than a Hundred Years. In Svět literatury : časopis pro novodobé literatury, 2023, roč. XXXIII, č. 67, s. 183-185. (2022: 0.11 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0862-8440. Recenzia na: Píseň o lásce Kršnově / Džajadéva. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2021. - ISBN 978-80-7465-504-3. Dostupné na internete: http://hdl.handle.net/20.500.11956/180648 Typ: EDI
 • GÁFRIK, Róbert. Markéta Křížová – Jitka Malečková (eds.): Central Europe and the Non-European World in the Long 19th Century : Berlin: Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2022. 254 pp. ISBN 978-3-11-7329-0867-7, ISBN E-Book 978-3-7329-9076-4, DOI 10.26530/20.500.12657/57705. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2023, vol. 15, no.1, p. 111-113. (2022: 0.2 - IF, 0.198 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Central Europe and the Non-European n World in the Long 19th Century / Markéta Křížová – Jitka Malečková (eds.). - Berlin : Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2022. - ISBN 978-3-11-7329-0867-7. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.1.10 Typ: EDI
 • GÖRÖZDI, Judit. Kisebbségi múlt a jelenben – a szlovákiai magyar prózairodalom tükrében az ezredforduló után = The Past of the Minority in the Present – in the Light of Hungarian Prose in Slovakia after the Turn of the Millennium. In Regio, 2023, roč. 31, č. 2, s. 37-55. ISSN 0865-557X. Dostupné na: https://doi.org/10.17355/rkkpt.v31i2.37 Typ: ADEB
 • GUIMARD, Terézia. Nagy, Ladislav: Od romance k románu a zase zpět. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 1, s. 116-118. (2022: 0.1 - IF, 0.126 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Od romance k románu a zase zpět / Ladislav Nagy. - Praha : Argo, 2019. - ISBN 978-80-257-3159-8. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.1.10 Typ: EDI
 • GUIMARD, Terézia. Bertrand Westphal: Atlas des égarements: Études géocritiques [Atlas of bewilderment: geocritical studies] : Paris: Les Éditions de Minuit, 2019. 192 pp. ISBN 978-2707345370. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2023, vol. 15, no. 1, p. 117-119. (2022: 0.2 - IF, 0.198 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Atlas des égarements / Bertrand Westphal. - Paris : Les Éditions de Minuit, 2019. - ISBN 978-2707345370. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.1.12 Typ: EDI
 • KENDERESSY, Eva. Linguistic Identity as Trauma in Tatiana Țîbuleacʼs novel The Glass Garden1. In Analysen zur Interdiskursivität : Studies in Foreign Language Education. 1. Auflage. - Nümbrecht : KIRSCH-Verlag, 2022, s. 23-41. ISBN 978-3-943906-63-9. (VEGA č. 2/0063/16 : Hyperlexikón literárnovedných pojmov a kategórií II.) Typ: AECA
 • KENDERESSY, Eva. Copilăria și copilul în romanele românești de după 1989: o introducere = Childhood and the child in Romanian novels after 1989: an introduction. In Discursul intercultural : dialoguri multidisciplinare. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, s. 13-26. ISBN 978-80-223-5533-9. Typ: AEDA
 • KUSÁ, Mária. Power in translation: a formative factor of reception and distribution and a deformative factor in conceptualisation of literature in Slovak translation, 1945–1970. In Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context. Martin Djovčoš, Ivana Hostov, Mária Kusá, Emília Perez (eds.). First edition. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences 2023, 2023, s. 181-190. ISBN 978-80-224-2015-0. (VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch. Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context) Typ: AFD
 • KUSÁ, Mária - POSOKHIN, Ivan. New poetics and Russian prose of the early 21st century. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2023, vol. 15, no. 1, p. 2. (2022: 0.2 - IF, 0.198 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1337-9690. Typ: BDDB
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Naivné panny a hypersexuálne diablice. Čo v nekrológoch ku Kunderovi chýbalo. In Denník N, 2023, 18. júla. ISSN 1339-844X. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: https://dennikn.sk/3479508/naivne-panny-a-hypersexualne-diablice-co-v-nekrologoch-ku-kunderovi-chybalo/ Typ: BDF
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Búranie tabu s nadhľadom a vtipom. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 1, s. 28-29. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Tajný život štyroch manželiek / Lola Shoneyin. - Bratislava : Inaque, 2022. - ISBN 97-80-8207-192-7. Dostupné na internete: https://www.litcentrum.sk/vydanie-casopisu/knizna-revue-20231 Typ: EDI
 • PUCHEROVÁ, Dobrota. Matthias Schwartz – Nina Weller – Heike Winkel (eds.): After Memory: World War II in Contemporary Eastern European Literatures (Dobrota Pucherová). In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2023, vol. 15, no. 1, p. 114-116. (2022: 0.2 - IF, 0.198 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1337-9690. Recenzia na: After Memory. - Berlin ; Boston : De Gruyter, 2021. - ISBN 978-3-11-071383-1. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/9783110713831 Typ: EDI
 • RYBÁROVÁ, Silvia. Memory and Trauma in Contemporary French Literature. In Analysen zur Interdiskursivität : Studies in Foreign Language Education. 1. Auflage. - Nümbrecht : KIRSCH-Verlag, 2022, s. 11-22. ISBN 978-3-943906-63-9. Typ: AECA
 • RYBÁROVÁ, Silvia. O súčasnej francúzskej literatúre a domácej prekladovej tvorbe. In Verzia : časopis zameraný na umelecký preklad, 2023, roč. 3, č. 1, s. 18-28. ISSN 2729-7691. Typ: BDF
 • RYBÁROVÁ, Silvia. Znepokojujúco o zdanlivo harmonických vzťahoch. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 7-8, s. 22-23. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Pomsta mi patrí. - Bratislava : august august, 2022. - ISBN 978-80-973784-3-1. Typ: EDI
 • SCHMIDT, Annie M. G. - WESTENDORP, Fiep - BŽOCH, Adam (prekl.). Špunt z Vežodomu. Bratislava : Verbarium s. r. o., 2023. 200 s. Preložené z: Pluk van de Pettfeflet. - Amsterdam : Querido, 2010. ISBN 978-9045110950. ISBN 978-80-8219-096-3 Typ: CAB
 • SIGMUNDOVÁ BARBARA - KREKÁŇOVÁ, Ivana - KENDERESSY, Eva - BENKOVÁ MARCELLIOVÁ, Jana. Prekladá umelá inteligencia. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 3, s. 12–13. ISSN 1210-1982. Dostupné na internete: https://www.litcentrum.sk/clanok/preklada-umela-inteligencia Typ: GII
 • TYŠŠ, Igor. Language in Patočka’s “First” Natural World. In Analysen zur Interdiskursivität : Studies in Foreign Language Education. 1. Auflage. - Nümbrecht : KIRSCH-Verlag, 2022, s. 152-164. ISBN 978-3-943906-63-9. Typ: AECA
 • World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. Šéfredaktorka Libuša Vajdová [2009, 2010, 2011]; šéfredaktorka Gabriela Magová [2012, 2013, 2014,]; šéfredaktorka Jana Cviková [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020], zostavovateľ Róbert Gáfrik [1/2015], zostavovateľka Libuša Vajdová [2/2015], zostavovatelia Roman Mikuláš, Soňa Pašteková [3/2015], zostavovateľ Roman Mikuláš [4/2015], zostavovateľky Mária Kusá, Libuša Vajdová [1/2016], zostavovateľka Judit Görözdi [2/2016], zostavovateľka Bogumila Suwara [3/2016], zostavovatelia Matteo Colombi, Christine Gölz, Beáta Hock, Stephan Krause [4/2016], zostavovateľ Adam Bžoch [1/2017], zostavovateľka Mária Kusá [2/2017], zostavovateľka Bogumila Suwara [3/2017], zostavovateľka Jana Cviková [4/2017], zostavovateľ Róbert Gáfrik [1/2018], zostavovatelia Marcel Forgáč, Milan Kendra [2/2018], zostavovateľ Roman Mikuláš [3/2018], zostavovateľka Dobrota Pucherová [4/2018], zostavovateľka Mária Kusá [1/2019], zostavovatelia Anton Pokrivčák, Miloš Zelenka [2/2019], zostavovateľ Štefan Timko [3/2019], zostavovatelia Tomáš Jirsa, Rebecca Rosenberg [4/2019], zostavovateľky Ivana Hostová, Mária Kusá [1/2020], zostavovatelia Ján Jambor, Zuzana Malinovská [2/2020], zostavovatelia Magda Kučerková, Martin Vašek [3/2020], zostavovatelia Mária Bátorová, Róbert Gáfrik [4/2020], zostavovateľka Bogumiła Suwara [1/2021], zostavovatelia Péter Hajdu, Róbert Gáfrik [2/2021], zostavovatelia Katarína Bednárová, Isabelle Poulin, Igor Tyšš [3/2021], zostavovateľ Roman Mikuláš [4/2021], zostavovateľky Ivana Hostová, Mária Kusá [1/2022], zostavovatelia Róbert Gáfrik, Miloš Zelenka [2/2022], zostavovatelia Judit Görözdi, Zoltán Németh, Magdalena Roguska-Németh [3/2022], zostavovatelia Roman Mikuláš, Ján Jambor [4/2022], zostavovatelia Mária Kusá, Ivan Posokhin [1/2023]. 4 x ročne. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2009-. SCOPUS, WOS, Art & Humanities Citation Index, CEEOL, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, EBSCO. ISSN 1337-9690 Typ: FAI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus