Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Maďarská a slovenská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 4. - Poetologické, filologické, recepčné otázky formovania textu

Hungarian and Slovak literatures in Central European cultural space 4.— Poetological, philological, reception questions of text formation

Maďarská literárna kultúra z transkultúrnej perspektívy

Hungarian Literary Culture in Transcultural Perspective

WORLDGOVERNMENT - Svetová vláda: Veľké naratívy v súčasnej vedecko-fantastickej literatúre

World Government: Grand Narratives in Contemporary Science-Fiction

Zmluva o priamej vedeckej spolupráci medzi Slovanským ústavomAV ČR a ˇÚstavom svetovej literatúry SAV

-

Zmluva o priamej vedeckej spolupráci medzi Ústavom svetovej literatúry SAV Bratislava a Ústavom poľskej literatúry Varšavskej univerzity vo Varšave

-

Národné projekty

Hyperlexikón - Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov

Interactive hypertext lexicon of literary studies with a corpus of key literary studies texts

Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre

The Interdiscursive Construction of Reality in Literature

Konverzácia a európska literatúra

Conversation and European Literature

Literárny transfer, translácia a transnacionálne literárne javy v slovensko-maďarskom kultúrnom priestore

Literary transfer, translation and transnational literary phenomena in the Slovak-Hungarian cultural space

Literárny/umelecký artefakt a jeho kontexty (Komparatistika a sociálne vedy)

Literary/artistic artefact and its contexts (Comparative literature and social sciences)

Literatúra v bioetike a bioetika v literatúre

literature in bioethics and bioethics in literature

Poetika hlavných upanišád

The Poetics of the Principal Upanishads

Prekusvet - PREKLAD A ASPEKTY RECEPCIE SPOLOČENSKOVEDNÝCH A HUMANITNOVEDNÝCH TEXTOV AKO KULTÚRNY A LITERÁRNY TRANSFER V 20. STOROČÍ

TRANSLATION AND ASPECTS OF RECEPTION OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES TEXTS AS CULTURAL AND LITERARY TRANSFER IN THE 20TH CENTURY

Preklad ako súčasť dejín kultúrneho procesu III. Preklad a prekladanie – texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch

Translation as part of the cultural process history III. Translation and translating – texts, personalities, institutions in inter- and transdisciplinary relations

Reflexia ruského formalizmu v slovenských prekladoch a literárnovedných prácach Mikuláša Bakoša (metodológia, terminológia, recepcia).

Reflections on Russian Formalism in Slovak Translations and Literary Studies by Mikuláš Bakoš (Methodology, Terminology, Reception)

Celkový počet projektov: 15