Informačná stránka organizácie SAV

Ústav svetovej literatúry SAV

Medzinárodné projekty

Maďarská a slovenská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 4. - Poetologické, filologické, recepčné otázky formovania textu
Hungarian and Slovak literatures in Central European cultural space 4.— Poetological, philological, reception questions of text formation
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit PhD.
Anotácia:Projekt je pokračovaním spolupráce, v centre ktorej stála v predchádzajúcom období komunikácia medzi našimi kultúrami, predovšetkým otázky umeleckého prekladu a recepcie. V období 2019-2021 sa na základe poetologických, filologických, naratologických prístupov sústreďujeme na špecifiká formovania textu a tiež sa pokúsime v rámci našich literatúr overiť použiteľnosť postkoloniálnej teórie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Zmluva o priamej vedeckej spolupráci medzi Ústavom svetovej literatúry SAV Bratislava a Ústavom poľskej literatúry Varšavskej univerzity vo Varšave
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła PhD.
Doba trvania: 15.5.2020 - 31.12.2025


Národné projekty

MULTITRANSPOSTHU - Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a post-humanizmu
Analysis of the multidimensional character of trans- and posthumanism
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je viacrozmerný transdisciplinárny výskum vzájomných dynamických vzťahov týkajúcich sa problematiky editovania ľudských génov a posthumanizmu v piatich výskumných doménach: biológia-biotechnológia, filozofická reflexia, (bio)etická reflexia, biopolitická analýza a demokratizácia vedy, umenie a kultúra. Konkrétne sa projekt zameriava na filozofickú reflexiu koncepcie trans-a posthumanizmu s dôrazom na editovanie ľudského genómu v línii zárodočných buniek vo vzťahu k ľudskej prirodzenosti, genetickému determinizmu a estetickej transformácii ľudského tela. Problematiku transformácie ľudského biologického druhu H. sapiens projekt analyzuje v kontexte sporov medzi realistickým vs sociálnokonštruktivistickým chápaním biologickej kategorizácie. Na úrovni bioetickej a biopolitickej reflexie projekt analyzuje dopady trans- a posthumanistickej modifikácie ľudského genómu na spoločnosť, na jej politické inštitúcie a regulačné schopnosti, na proces demokratizácie vedy a fenomén biohackingu. V kultúrnej a umeleckej rovine sa projekt zameriava na analýzu umeleckého stvárnenia trans- a posthumanizmu v antiutopických literárnych, novomediálnych, filmových a televíznych science-fiction dielach. Súčasťou je aj analýza metaforického jazyka molekulárnych genetikov najnovšie reprezentovaná termínom "editovanie génov".
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.7.2022

Filozofická analýza stierania hraníc v modernom biodiskurze
Philosophical Analysis Concerning Deletion of Borders in Contemporary Bio-Discourse
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła PhD.
Anotácia:Základným cieľom predloženého projektu je ontologická, epistemologická a etická analýza zmien a viacúrovňového stierania hraníc v modernom biodiskurze. Na jednej strane ide o stieranie ostrých hraníc medzi rôznymi vedeckými oblasťami na základe efektívneho prepájania poznatkov, metodologických postupov a výskumných zámerov viacerých vedeckých i technologických disciplín (converging science), na druhej strane sa stiera platnosť doterajších identifikačných kritérií, výkladových rámcov a noriem posudzovania. Cieľom projektu je práve na pozadí zmien spojených s moderným biovedeckým výskumom: 1.) analyzovať posuny a stierania hraníc z troch filozofických perspektív – z ontologickej, epistemologickej a etickej perspektívy, 2.) identifikovať nové kritériá relevantné na posúdenie nových výsledkov biovedeckého poznania, 3.) preskúmať podmienky (dočasnej) koexistencie starých a novovznikajúcich hodnotiacich kritérií v obdobiach prechodu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre
The Interdiscursive Construction of Reality in Literature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuláš Roman PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na spôsoby skúmania literatúry ako interdiskurzu z literárnovednej perspektívy. Sústredíme sa na otázku, ako literárna veda opisuje, resp. dokáže opísať literatúru ako fenomén interdiskurzu, teda fenomén komunikácie systému literatúry s inými systémami na rôznych úrovniach danej interakcie. Tieto iné systémy konštituujú špecifické diskurzy a môžu nimi byť tzv. špeciálne diskurzy (filozofia, matematika, fyzika, biológia, kognitívne vedy, medicína, informačné technológie a pod.) produkujúce poznanie, ktoré sa komunikuje tak v rámci diskurzov, v ktorých vzniklo, ako aj mimo týchto diskurzov, a to buď v rámci systému vedy (interdisciplinarita) alebo naprieč rôznymi sociálnymi systémami prostredníctvom interdiskurzov (literatúra a umenie, publicistika, politika atď.).
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023

Konverzácia a európska literatúra
Conversation and European Literature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Bžoch Adam CSc.
Anotácia:Cieľ projektu je kultúrnohistorický výskum dejín spoločenskej konverzácie v európskych literatúrach od ranej moderny po XX. storočie (talianska, francúzska, anglická, nemecká, holandská, slovanské literatúry). Projekt smeruje komparatívnou analýzou obrazov neformálnej komunikácie k vyhodnoteniu konverzácie v románoch a iných fiktívnych i faktuálnych žánroch (drámach, autobiografiách, memoároch) ako civilizačného faktoru, okolo ktorého sa kryštalizuje vzdelanosť, kultúrnosť v sociálnom styku, rodovo primeraná komunikácia, cibrí sa jazyk a štýl, pestuje sa empatia, testuje sa názorová tolerancia a tvoria sa etické normy v jednotlivých epochách a kultúrach. Tieto kvality zachytené vzorovo v literárnych dialógoch, v konverzačných drámach, v spomienkach a autobiografiách, v príručkách slušného správania, rétoriky a štylistiky, sa literárnou komunikáciou transferujú naprieč kultúrami a ustaľujú civilizačné normy. Hlavný výstup bude monografia k dejinám konverzácie v európskych literatúrach.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Literárny/umelecký artefakt a jeho kontexty (Komparatistika a sociálne vedy)
Literary/artistic artefact and its contexts (Comparative literature and social sciences)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Bátorová Mária DrSc.
Anotácia:V projekte pôjde o konceptualizáciu nových prístupov analýzy literárneho diela a jeho kontextov a následne procesov, do ktorých ono vstupuje. Ich identifikácia je teoreticky komplikovaná, pozostáva z viacerých prístupov viacerých disciplín, v tomto prípade najmä sociológie, je variabilná, no text je verifikačným komponentom, overuje správnosť prístupov a má dôkazovú hodnotu. Známa paradigma tvorivého a umelecko-komunikačného procesu autor, text čitateľ je tu doplnená o skúmanie kontextov každého z týchto komponentov. V projekte pôjde o vybudovanie novej metodológie a teórie kontextov, ako aj začlenenie koncepcie autora ako súčasti komplexného prístupu k literárnemu dielu, v ktorom každý aspekt má určitú nezastupiteľnú úlohu.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Poetika hlavných upanišád
The Poetics of the Principal Upanishads
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Gáfrik Róbert PhD.
Anotácia:Upanišady sú jedny najvýznamnejších staroindických textov a najstaršími filozofickými dielami v dejinách ľudstva. Pozornosť bádateľov sa sústreďuje najmä na ich filozofický obsah a textovú kritiku. Cieľom projektu je analyzovať hlavné upanišady z poetologického hľadiska a preskúmať, ako súčasné literárnovedné teórie nejednoznačnosti môžu prispieť k pochopeniu rôznorodosti ich interpretácií, ktoré siahajú od monizmu k dualizmu. Hlavným výstupom projektu bude komentovaný slovenský preklad upanišád, ktorý bude vychádzať z explicitného poznania ich poetiky.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023

Preklad ako súčasť dejín kultúrneho procesu III. Preklad a prekladanie - texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch
Translation as part of the cultural process history III. Translation and translating – texts, personalities, institutions in inter- and transdisciplinary relations
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Kusá Mária CSc.
Anotácia:Smerovanie nášho inter- a trans-disciplinárneho translatologického diskurzu pôjde (v zmysle súčasných tendencií v myslení o preklade) do kontextu úvah o svetovej literatúre, o porovnávacom výskume literatúr ako aj do rozširovania poznania v konfrontácii či synergii s diskurzami ďalších humanitných (filozofia, dejiny kultúry, sociológia, "oral history"), ale aj prírodovedných disciplín (humánna geografia, interpretatívna štatistika, ekológia a ď.). Predmetom našich výskumov by mali byť a. interpretácie prekladov relevantných literárnych textov v slov. kultúrnom priestore (utvárajúce kánon?), ale aj b. kultúrne rozličných relevantných, hoci dosiaľ neveľmi reflektovaných edukatívnych, pragmatických či sakrálnych textov a c. rozširovaním bádania prekladu širokého spektra audi(či/a)vizuálnych textov "až" textov populárnej kultúry. V zmysle bádateľskej skúsenosti nášho tímu sú logickým predmetom nášho skúmania - popri textoch - relevantné osobnosti a inštitúcie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Reflexia ruského formalizmu v slovenských prekladoch a literárnovedných prácach Mikuláša Bakoša (metodológia, terminológia, recepcia).
Reflections on Russian Formalism in Slovak Translations and Literary Studies by Mikuláš Bakoš (Methodology, Terminology, Reception)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Pašteková Soňa CSc.
Anotácia:Predkladaný projekt sa zameriava na literárnovednú a translatologickú reflexiu slovenských prekladov prác ruského formalizmu v diele predstaviteľa slovenskej literárnej vedy a literárnovednej rusistiky 20. storočia Mikuláša Bakoša (1914-1972). Ako interdisciplinárny humanitný vedec (zakladateľ Spolku pre vedeckú syntézu, 1937) a prekladateľ vedeckých textov reagoval na podnety formálnej školy s akcentom na terminologický aparát literárnej vedy. Záujem nasmeroval k zvyšovaniu exaktnosti domáceho vedeckého myslenia, k definovaniu predmetu literárnej vedy, k precizovaniu literárnovedných pojmov a kategórií, zásadným spôsobom prispel k novej kvalite recepcie svetových literatúr v slovenskom vedeckom prostredí. V centre pozornosti súčasného literárnovedného bádania sa preto zákonite ocitá reflexia Bakošovho vedeckého myslenia, prínosu pre literárnu vedu, výskum svetových literatúr v slovenskom kontexte (P. Winczer, L. Franek) a oblasť slovenskej literárnovednej rusistiky (E. Panovová, S. Lesňáková, A. Eliáš).
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022

Spoločenská angažovanosť, identita a modernita v súčasnej africkej anglofónnej literatúre
Social engagement, identity and modernity in contemporary African Anglophone writing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Pucherová Dobrota D.Phil.
Anotácia:Projekt je pokračovaním predošlého 2-ročného prípravného projektu s názvom Disent a odpor v súčasnej africkej literatúre. Jeho cieľom je prispieť k diskusii o spoločenskej angažovanosti, odpore, a osobnej zodpovednosti ktorá dominuje súčasnému filozofickému diskurzu o africkej modernej identite. Týka sa otázok ako osobnej a spoločenskej zodpovednosti versus útláčatelia a utláčaní, kultúrna autenticita versus interkulturalita a politický odpor versus kolaborácia, ktoré majú spoločného menovateľa – otázku africkej modernity v jej filozofickom a materiálnom význame. V socio-historickom kontexte postkoloniálneho úpadku afrických spoločností kvôli neexistencii občianskej spoločnosti, literatúra sa stala nástrojom odporu, pričom na seba berie funkcie svedectva, disentu, protestu a filozofie. Projekt bude analyzovať etické, estetické a politické aspekty tejto literárnej predstavivosti.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 11