Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Maďarská literárna kultúra z transkultúrnej perspektívy

Hungarian Literary Culture in Transcultural Perspective

WORLDGOVERNMENT - Svetová vláda: Veľké naratívy v súčasnej vedecko-fantastickej literatúre

World Government: Grand Narratives in Contemporary Science-Fiction

Zmluva o priamej vedeckej spolupráci medzi Slovanským ústavomAV ČR a ˇÚstavom svetovej literatúry SAV

-

Zmluva o priamej vedeckej spolupráci medzi Ústavom svetovej literatúry SAV Bratislava a Ústavom poľskej literatúry Varšavskej univerzity vo Varšave

-

Národné projekty

Hyperlexikón - Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov

Interactive hypertext lexicon of literary studies with a corpus of key literary studies texts

Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre

The Interdiscursive Construction of Reality in Literature

Literárny transfer, translácia a transnacionálne literárne javy v slovensko-maďarskom kultúrnom priestore

Literary transfer, translation and transnational literary phenomena in the Slovak-Hungarian cultural space

Literatúra v bioetike a bioetika v literatúre

literature in bioethics and bioethics in literature

Poetika hlavných upanišád

The Poetics of the Principal Upanishads

Prekusvet - Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. Storočí

Translation and aspects of reception of social science and humanities texts as cultural and literary transfer in the 20th century

Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty, osobnosti, inštitúcie .

Translation and translating in the history and present of the Slovak cultural space. Transformations of forms, status and functions: texts, personalities, institutions.

Slovenská literatúra v medziliterárnych a transkultúrnych súvislostiach

Slovak literature in inter-literary and transcultural contexts

Celkový počet projektov: 12