Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav svetovej literatúry SAV

Medzinárodné projekty

Maďarská a slovenská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 4. - Poetologické, filologické, recepčné otázky formovania textu

Hungarian and Slovak literatures in Central European cultural space 4.— Poetological, philological, reception questions of text formation

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit PhD.
Anotácia:Projekt je pokračovaním spolupráce, v centre ktorej stála v predchádzajúcom období komunikácia medzi našimi kultúrami, predovšetkým otázky umeleckého prekladu a recepcie. V období 2019-2021 sa na základe poetologických, filologických, naratologických prístupov sústreďujeme na špecifiká formovania textu a tiež sa pokúsime v rámci našich literatúr overiť použiteľnosť postkoloniálnej teórie.

Zmluva o priamej vedeckej spolupráci medzi Ústavom svetovej literatúry SAV Bratislava a Ústavom poľskej literatúry Varšavskej univerzity vo Varšave

-

Doba trvania: 15. 5. 2020 - 31. 12. 2025
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskumne oblasti: 1. Literárne a mimo-literárne reprezentácie bioetického diskurzu a trans- i posthumánnych diskurzov. 2. Mediálne a diskurzívne reprezentácie textových štruktúr a literárnych žánrov.

Národné projekty

MULTITRANSPOSTHU - Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a post-humanizmu

Analysis of the multidimensional character of trans- and posthumanism

Doba trvania: 1. 8. 2018 - 30. 7. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je viacrozmerný transdisciplinárny výskum vzájomných dynamických vzťahov týkajúcich sa problematiky editovania ľudských génov a posthumanizmu v piatich výskumných doménach: biológia-biotechnológia, filozofická reflexia, (bio)etická reflexia, biopolitická analýza a demokratizácia vedy, umenie a kultúra. Konkrétne sa projekt zameriava na filozofickú reflexiu koncepcie trans-a posthumanizmu s dôrazom na editovanie ľudského genómu v línii zárodočných buniek vo vzťahu k ľudskej prirodzenosti, genetickému determinizmu a estetickej transformácii ľudského tela. Problematiku transformácie ľudského biologického druhu H. sapiens projekt analyzuje v kontexte sporov medzi realistickým vs sociálnokonštruktivistickým chápaním biologickej kategorizácie. Na úrovni bioetickej a biopolitickej reflexie projekt analyzuje dopady trans- a posthumanistickej modifikácie ľudského genómu na spoločnosť, na jej politické inštitúcie a regulačné schopnosti, na proces demokratizácie vedy a fenomén biohackingu. V kultúrnej a umeleckej rovine sa projekt zameriava na analýzu umeleckého stvárnenia trans- a posthumanizmu v antiutopických literárnych, novomediálnych, filmových a televíznych science-fiction dielach. Súčasťou je aj analýza metaforického jazyka molekulárnych genetikov najnovšie reprezentovaná termínom "editovanie génov".

Filozofická analýza stierania hraníc v modernom biodiskurze

Philosophical Analysis Concerning Deletion of Borders in Contemporary Bio-Discourse

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła PhD.
Anotácia:Základným cieľom predloženého projektu je ontologická, epistemologická a etická analýza zmien a viacúrovňového stierania hraníc v modernom biodiskurze. Na jednej strane ide o stieranie ostrých hraníc medzi rôznymi vedeckými oblasťami na základe efektívneho prepájania poznatkov, metodologických postupov a výskumných zámerov viacerých vedeckých i technologických disciplín (converging science), na druhej strane sa stiera platnosť doterajších identifikačných kritérií, výkladových rámcov a noriem posudzovania. Cieľom projektu je práve na pozadí zmien spojených s moderným biovedeckým výskumom: 1.) analyzovať posuny a stierania hraníc z troch filozofických perspektív – z ontologickej, epistemologickej a etickej perspektívy, 2.) identifikovať nové kritériá relevantné na posúdenie nových výsledkov biovedeckého poznania, 3.) preskúmať podmienky (dočasnej) koexistencie starých a novovznikajúcich hodnotiacich kritérií v obdobiach prechodu.

Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre

The Interdiscursive Construction of Reality in Literature

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuláš Roman PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na spôsoby skúmania literatúry ako interdiskurzu z literárnovednej perspektívy. Sústredíme sa na otázku, ako literárna veda opisuje, resp. dokáže opísať literatúru ako fenomén interdiskurzu, teda fenomén komunikácie systému literatúry s inými systémami na rôznych úrovniach danej interakcie. Tieto iné systémy konštituujú špecifické diskurzy a môžu nimi byť tzv. špeciálne diskurzy (filozofia, matematika, fyzika, biológia, kognitívne vedy, medicína, informačné technológie a pod.) produkujúce poznanie, ktoré sa komunikuje tak v rámci diskurzov, v ktorých vzniklo, ako aj mimo týchto diskurzov, a to buď v rámci systému vedy (interdisciplinarita) alebo naprieč rôznymi sociálnymi systémami prostredníctvom interdiskurzov (literatúra a umenie, publicistika, politika atď.).

Konverzácia a európska literatúra

Conversation and European Literature

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Bžoch Adam CSc.
Anotácia:Cieľ projektu je kultúrnohistorický výskum dejín spoločenskej konverzácie v európskych literatúrach od ranej moderny po XX. storočie (talianska, francúzska, anglická, nemecká, holandská, slovanské literatúry). Projekt smeruje komparatívnou analýzou obrazov neformálnej komunikácie k vyhodnoteniu konverzácie v románoch a iných fiktívnych i faktuálnych žánroch (drámach, autobiografiách, memoároch) ako civilizačného faktoru, okolo ktorého sa kryštalizuje vzdelanosť, kultúrnosť v sociálnom styku, rodovo primeraná komunikácia, cibrí sa jazyk a štýl, pestuje sa empatia, testuje sa názorová tolerancia a tvoria sa etické normy v jednotlivých epochách a kultúrach. Tieto kvality zachytené vzorovo v literárnych dialógoch, v konverzačných drámach, v spomienkach a autobiografiách, v príručkách slušného správania, rétoriky a štylistiky, sa literárnou komunikáciou transferujú naprieč kultúrami a ustaľujú civilizačné normy. Hlavný výstup bude monografia k dejinám konverzácie v európskych literatúrach.

Literárny/umelecký artefakt a jeho kontexty (Komparatistika a sociálne vedy)

Literary/artistic artefact and its contexts (Comparative literature and social sciences)

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Bátorová Mária DrSc.
Anotácia:V projekte pôjde o konceptualizáciu nových prístupov analýzy literárneho diela a jeho kontextov a následne procesov, do ktorých ono vstupuje. Ich identifikácia je teoreticky komplikovaná, pozostáva z viacerých prístupov viacerých disciplín, v tomto prípade najmä sociológie, je variabilná, no text je verifikačným komponentom, overuje správnosť prístupov a má dôkazovú hodnotu. Známa paradigma tvorivého a umelecko-komunikačného procesu autor, text čitateľ je tu doplnená o skúmanie kontextov každého z týchto komponentov. V projekte pôjde o vybudovanie novej metodológie a teórie kontextov, ako aj začlenenie koncepcie autora ako súčasti komplexného prístupu k literárnemu dielu, v ktorom každý aspekt má určitú nezastupiteľnú úlohu.

Poetika hlavných upanišád

The Poetics of the Principal Upanishads

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Gáfrik Róbert PhD.
Anotácia:Upanišady sú jedny najvýznamnejších staroindických textov a najstaršími filozofickými dielami v dejinách ľudstva. Pozornosť bádateľov sa sústreďuje najmä na ich filozofický obsah a textovú kritiku. Cieľom projektu je analyzovať hlavné upanišady z poetologického hľadiska a preskúmať, ako súčasné literárnovedné teórie nejednoznačnosti môžu prispieť k pochopeniu rôznorodosti ich interpretácií, ktoré siahajú od monizmu k dualizmu. Hlavným výstupom projektu bude komentovaný slovenský preklad upanišád, ktorý bude vychádzať z explicitného poznania ich poetiky.

Preklad ako súčasť dejín kultúrneho procesu III. Preklad a prekladanie – texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch

Translation as part of the cultural process history III. Translation and translating – texts, personalities, institutions in inter- and transdisciplinary relations

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Kusá Mária CSc.
Anotácia:Smerovanie nášho inter- a trans-disciplinárneho translatologického diskurzu pôjde (v zmysle súčasných tendencií v myslení o preklade) do kontextu úvah o svetovej literatúre, o porovnávacom výskume literatúr ako aj do rozširovania poznania v konfrontácii či synergii s diskurzami ďalších humanitných (filozofia, dejiny kultúry, sociológia, "oral history"), ale aj prírodovedných disciplín (humánna geografia, interpretatívna štatistika, ekológia a ď.). Predmetom našich výskumov by mali byť a. interpretácie prekladov relevantných literárnych textov v slov. kultúrnom priestore (utvárajúce kánon?), ale aj b. kultúrne rozličných relevantných, hoci dosiaľ neveľmi reflektovaných edukatívnych, pragmatických či sakrálnych textov a c. rozširovaním bádania prekladu širokého spektra audi(či/a)vizuálnych textov "až" textov populárnej kultúry. V zmysle bádateľskej skúsenosti nášho tímu sú logickým predmetom nášho skúmania - popri textoch - relevantné osobnosti a inštitúcie.

Premeny rumunského románu po roku 1990

Transformation of the Romanian Novel after 1990

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kenderessy Eva PhD
Anotácia:Projekt sa zameria na materiálový výskum rumunského románu po roku 1990 až po súčasnosť. Voľne nadväzuje na kolektívnu monografiu Dejiny rumunskej literatúry, ktorá predstavila aj rumunskú prózu po roku 1990, ale vzhľadom na obmedzený rozsah len výberovo, v základných obrysoch. Predkladaný projekt sa zameria na podrobné skúmanie podôb románu, bude hľadať príčiny zmien v postavení umeleckej literatúry v rumunskom verejnom priestore, ako aj kritériá, ktoré začali vstupovať do recepcie diel, a predstaví aktuálne línie v románovej produkcii i jej predstaviteľov. Keďže literatúra je súčasťou širšieho kultúrneho priestoru, projekt bude aj čiastočne komparatistický a interdisciplinárny, dotkne sa vizuálneho umenia. Román bude skúmaný z hľadiska cudzieho, slovenského prostredia a riešitelia budú spolupracovať aj s inými slovenskými rumunistami a s rumunskými literárnymi historikmi a teoretikmi.

Reflexia ruského formalizmu v slovenských prekladoch a literárnovedných prácach Mikuláša Bakoša (metodológia, terminológia, recepcia).

Reflections on Russian Formalism in Slovak Translations and Literary Studies by Mikuláš Bakoš (Methodology, Terminology, Reception)

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Pašteková Soňa CSc.
Anotácia:Predkladaný projekt sa zameriava na literárnovednú a translatologickú reflexiu slovenských prekladov prác ruského formalizmu v diele predstaviteľa slovenskej literárnej vedy a literárnovednej rusistiky 20. storočia Mikuláša Bakoša (1914-1972). Ako interdisciplinárny humanitný vedec (zakladateľ Spolku pre vedeckú syntézu, 1937) a prekladateľ vedeckých textov reagoval na podnety formálnej školy s akcentom na terminologický aparát literárnej vedy. Záujem nasmeroval k zvyšovaniu exaktnosti domáceho vedeckého myslenia, k definovaniu predmetu literárnej vedy, k precizovaniu literárnovedných pojmov a kategórií, zásadným spôsobom prispel k novej kvalite recepcie svetových literatúr v slovenskom vedeckom prostredí. V centre pozornosti súčasného literárnovedného bádania sa preto zákonite ocitá reflexia Bakošovho vedeckého myslenia, prínosu pre literárnu vedu, výskum svetových literatúr v slovenskom kontexte (P. Winczer, L. Franek) a oblasť slovenskej literárnovednej rusistiky (E. Panovová, S. Lesňáková, A. Eliáš).

Celkový počet projektov: 11