Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Maďarská a slovenská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 5. – "Svetová literatúra" z perspektívy "malých literatúr"

Hungarian and Slovak Literature in the Central European Cultural Space 5. – 'World Literature' from the perspective of 'small literatures'

Maďarská literárna kultúra z transkultúrnej perspektívy

Hungarian Literary Culture in Transcultural Perspective

WORLDGOVERNMENT - Svetová vláda: Veľké naratívy v súčasnej vedecko-fantastickej literatúre

World Government: Grand Narratives in Contemporary Science-Fiction

Zmluva o priamej vedeckej spolupráci medzi Slovanským ústavom AV ČR a Ústavom svetovej literatúry SAV

-

Zmluva o priamej vedeckej spolupráci medzi Ústavom svetovej literatúry SAV Bratislava a Ústavom poľskej literatúry Varšavskej univerzity vo Varšave

-

Národné projekty

Hyperlexikón - Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov

Interactive hypertext lexicon of literary studies with a corpus of key literary studies texts

Literárny transfer, translácia a transnacionálne literárne javy v slovensko-maďarskom kultúrnom priestore

Literary transfer, translation and transnational literary phenomena in the Slovak-Hungarian cultural space

Literatúra v bioetike a bioetika v literatúre

literature in bioethics and bioethics in literature

Poemata de se ipso Gregora z Nazianzu

Poemata de se ipso of Gregory of Nazianzus

Prekusvet - Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí

Translation and aspects of reception of social science and humanities texts as cultural and literary transfer in the 20th century

Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty, osobnosti, inštitúcie .

Translation and translating in the history and present of the Slovak cultural space. Transformations of forms, status and functions: texts, personalities, institutions.

LANGUAGECONTACTL - Preklad a transfer štýlu naprieč jazykmi: k teórii jazykového kontaktu v literatúre

Translation and cross-lingual stylistic transfer: Towards a theory of language contact in literature

Slovenská literatúra v medziliterárnych a transkultúrnych súvislostiach

Slovak literature in inter-literary and transcultural contexts

Celkový počet projektov: 13