Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • AHMADI, Isa - DAVARPANAH, Mahdi - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - MORADI, Mohammad Naeim. A size-dependent meshless model for free vibration analysis of 2D-functionally graded multiple nanobeam system. In Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2024, vol. 46, no. 1, art. no. 11, 23 p. (2023: 0.413 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1678-5878. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s40430-023-04580-5 Typ: ADMA
 • BARENTINE, John C.** - WALLNER, Stefan - KOCIFAJ, Miroslav**. Towards future challenges in the measurement and modelling of night sky brightness. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2024, vol. 527, no. 3, pp. 5553-5558. (2023: 1.621 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stad3538 (APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia. APVV-22-0020 : Komplexný model šírenia svetelného znečistenia do okolitého prostredia. Horizont 2020 Marie Curie Skłodowska COFUND č. 945478 : SASPRO 2 č. 1384/03/01 Meranie a modelovanie svetelného znečistenia) Typ: ADCA
 • COMPEĽOVÁ, Kristína - TAWFIK, Taher Anwar - BUŇOVÁ, Lenka - KUZIELOVÁ, Eva. AN EFFECT OF GEOTHERMAL SOLUTION ON THE MULTICOMPONENT CEMENT PASTES. In NTC 2024 - Sustainable Construction and Nano-Technology : proceedings. - 2024, p. Dostupné na internete: https://ntc.hbrc.edu.eg/proceeding/ (VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. International Conference on Sustainable Construction and Nano-Technology) Typ: GHG
 • CZIRÁK, Peter - ŽEMLIČKA, Matúš - ČEPČIANSKA, Jana - PALOU, Martin T.. Cirkulárnosť a digitalizácia stavebného sektora od výroby cementu k recyklaci betónu. In Kvalita cementu 2024 : XVII. odborný seminář. Lektorovali: René Čechmánek, T. Staněk. - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2024, s. 59-60. ISBN ISBN 978-80-87397-42-8. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. Kvalita cementu 2024) Typ: AFC
 • ČEPČIANSKA, Jana - PALOU, Martin T.. Samozhutniteľné malty s rozptýlenou výstužou: pevnostné charakteristiky a závislosť od spôsobu ošetrovania. In Kvalita cementu 2024 : XVII. odborný seminář. Lektorovali: René Čechmánek, T. Staněk. - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2024, s. 33-37. ISBN ISBN 978-80-87397-42-8. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. Kvalita cementu 2024) Typ: AFC
 • EISSA, Fawzy** - ALSHERBENY, Sherif - EL-SAWI, Sanaa - SLANÝ, Michal - LEE, Sang Soo** - SHAHEEN, Sabry M.** - JAMIL, Tarek S. Remediation of pesticides contaminated water using biowastes-derived carbon rich biochar. In Chemosphere, 2023, vol. 340, art. no. 139819. (2022: 8.8 - IF, Q1 - JCR, 1.727 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0045-6535. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.139819 Typ: ADMA
 • FAYED, Sabry** - MADENCI, Emrah - ÖZKILIÇ, Yasin Onuralp - TAWFIK, Taher Anwar. Effect of Block Size on Bearing Strength of Steel Fiber-Reinforced Recycled Aggregate Concrete. S. Fayed, E. Madenci, Y. O. Özkiliç, T. A. Tawfik. In ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, 2024, vol. 49, no. 4, p. 5287-5303. (2023: 0.513 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2193-567X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13369-023-08344-0 Typ: ADCA
 • HOSSEINI, S. M.** - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHANG, Chuanzeng. Effects of the strain gradients on the band structures of the elastic waves propagating in 1D phononic crystals: An analytical approach. In Thin-Walled Structures, 2024, vol. 194, part B, art. no. 111316, 8 p. (2023: 1.527 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0263-8231. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tws.2023.111316 Typ: ADCA
 • HRYTSYNA, Olha** - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - DENG, Qian - HRYTSYNA, Maryan. Rayleigh wave propagation in centrosymmetric materials with micro-stiffness, flexoelectric and micro-inertia effects. In Ultrasonics, 2024, vol. 141, art. no. 107317, 11 p. (2023: 1.093 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0041-624X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ultras.2024.107317 (SK-UA-21-0010 : Efekt nano-, mikro- a mezo-nehomogenít na makro termomechanické chovanie sa kompozitných konštrukcií) Typ: ADCA
 • HRYTSYNA, Olha** - TOKOVYY, Yuriy V. - HRYTSYNA, Maryan. Non-classical theory of electro-thermo-elasticity incorporating local mass displacement and nonlocal heat conduction. In Mathematics and Mechanics of Solids, 2024, vol. 29, no. 3, p. 539-559. (2023: 0.583 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1081-2865. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/10812865231201132 (SK-UA-21-0010 : Efekt nano-, mikro- a mezo-nehomogenít na makro termomechanické chovanie sa kompozitných konštrukcií) Typ: ADCA
 • JULPHUNTHONG, Phongthorn - JOYKLAD, Panuwat - MANPROM, Papantasorn - CHOMPOORAT, Thanakorn - PALOU, Martin T. - SURIWONG, Tawat**. Evaluation of calcium carbide residue and fly ash as sustainable binders for environmentally friendly loess soil stabilization. In Scientific Reports, 2024, vol. 14, no. 1, art. no. 671, 17 p. (2023: 0.9 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-024-51326-x Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav - WALLNER, Stefan - GUEYMARD, CH. A. Detailed Assessment of Multiple-Scattering Effects on Night-Sky Brightness Modeling in Turbid Environments: The Impact of Truncation and Convergence Errors. In Journal of Geophysical Research - Atmospheres, 2024, vol. 129, no. 1, art. no. e2023JD039804. (2023: 1.71 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2169-897X. Dostupné na: https://doi.org/10.1029/2023JD039804 (APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia. APVV-22-0020 : Komplexný model šírenia svetelného znečistenia do okolitého prostredia. VEGA 2/0010/20 : Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry. Horizont 2020 Marie Curie Skłodowska COFUND č. 945478 : SASPRO 2 č. 1384/03/01 Meranie a modelovanie svetelného znečistenia) Typ: ADCA
 • LEI, M. - SHI, C. Z. - WEN, P. H.** - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Mesh free analysis with Galerkin finite block method for linear PDEs. In International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2024, vol. 125, no. 7, art. no. e7416, 23 p. (2023: 1.019 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0029-5981. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/nme.7416 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • NEČAS, Aleš - DOLINSKÝ, P. Záznam ozvien. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2024, roč. 30, č. 5, s. 30-31. ISSN 1335-4000. Typ: BDF
 • PALOU, Martin T. - ČEPČIANSKA, Jana - CZIRÁK, Peter - ŽEMLIČKA, Matúš. Ťažký betón: Vplyv spôsobu ošetrovania na mechanicko-fyzikálne vlastnosti. In Kvalita cementu 2024 : XVII. odborný seminář. Lektorovali: René Čechmánek, T. Staněk. - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2024, s. 39-47. ISBN ISBN 978-80-87397-42-8. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. Kvalita cementu 2024) Typ: AFC
 • PROFANT, Tomáš - SLÁDEK, Ján** - SLÁDEK, Vladimír. Asymptotic solutions for interface cracks between two dissimilar flexoelectric materials. In Mechanics of Advanced Materials and Structures, 2024, vol. 31, no. 1, p. 64-78. (2023: 0.615 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1537-6494. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/15376494.2023.2226136 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • QIAO, Lei - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - KAMINSKIY, Alexey S. - PYATAKOV, Alexander P. - REN, Wei. Curvature-induced magnetization in a CrI3 bilayer: Flexomagnetic effect enhancement in van der Waals antiferromagnets. In Physical Review B, 2024, vol. 109, no. 1, art. no. 014410, 6 p. (2023: 1.345 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1550-235X. Dostupné na: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.014410 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • SADOVSKÝ, Zoltán** - KRIVÁČEK, Jozef - SOKOL, M. A probabilistic identification of the buckling resistance of imperfect cylindrical shells in axial compression. In Engineering Structures, 2024, vol. 307, art. no. 117934. (2023: 1.661 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0141-0296. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2024.117934 (APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály) Typ: ADCA
 • SÁTOR, Ladislav - REPKA, Miroslav. Analysis of Temperature Fields in FGM Micro/Nano Solids by Moving Finite Element Method. In IEEE NAP-2023. 2023 IEEE 13th International Conference "Nanomaterials: Applications & Properties" : proceedings. - Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2023, p. TM03-1 - TM03-5. ISBN 979-835032908-7. Dostupné na: https://doi.org/10.1109/NAP59739.2023.10310824 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií. Nanomaterials: Applications & Properties - 2023 : IEEE NAP-2023) Typ: ADMB
 • SLÁDEK, Ján** - SLÁDEK, Vladimír - REPKA, Miroslav. Crack Propagation Arrest by the Joule Heating in Micro/Nano-Sized Structures. In Procedia Structural Integrity : FDM 2023 - 21st International Conference on Fracture, Damage and Structural Health Monitoring, 2024, vol. 52, pp. 133-142. (2023: 0.291 - SJR). ISSN 2452-3216. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2023.12.014 (SK-UA-21-0010 : Efekt nano-, mikro- a mezo-nehomogenít na makro termomechanické chovanie sa kompozitných konštrukcií. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADMB
 • TAWFIK, Taher Anwar - PALOU, Martin T.. Effects of post-fire CO2 curing regime on the properties of self-compacting concrete containing heavyweight aggregate after exposure to 600◦C. In NTC 2024 - Sustainable Construction and Nano-Technology : proceedings. - 2024, p. 1-29. Dostupné na internete: https://ntc.hbrc.edu.eg/proceeding/ (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. International Conference on Sustainable Construction and Nano-Technology) Typ: GHG
 • TIAN, Xinpeng - ZHOU, Haiyang - DENG, Qian** - YAN, Zhi - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Modeling the flexoelectric effect in semiconductors via a second-order collocation MFEM. In International Journal of Mechanical Sciences, 2024, vol. 264, art. no. 108837, 15 p. (2023: 1.65 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0020-7403. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2023.108837 Typ: ADCA
 • TOKOVYY, Yuriy V.** - HRYTSYNA, Olha - HRYTSYNA, Maryan. Explicit thermal analysis of inhomogeneous multilayer cylinders using the direct integration method. In International Journal of Thermal Sciences, 2024, vol. 196, art. no. 108654, 12 p. (2023: 1.025 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1290-0729. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2023.108654 (SK-UA-21-0010 : Efekt nano-, mikro- a mezo-nehomogenít na makro termomechanické chovanie sa kompozitných konštrukcií) Typ: ADCA
 • VENKATESWARA RAO, P. - PALOU, Martin T.** - NOVOTNÝ, Radoslav - ŽEMLIČKA, Matúš - ČEPČIANSKA, Jana - CZIRÁK, Peter. Effect of four-component binder on characteristics of self-compacting and fibre-reinforced self-compacting mortars. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2024, published online. (2023: 0.585 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1388-6150. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10973-024-13003-z (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch) Typ:
 • WEN, J. C. - ZHOU, Y. R. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - WEN, P. H.**. Galerkin finite block method in solid mechanics. In Computers & Mathematics with Applications, 2024, vol. 155, p. 66–79. (2023: 0.949 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0898-1221. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.camwa.2023.11.028 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • YAN, X. B. - ZHENG, H. - ZHANG, C. - WEN, P. H. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. A time-domain local radial basis function collocation method for the band structure analysis of 2D anti-plane phononic crystals. In Engineering Analysis with Boundary Elements, 2024, vol. 162, p. 203-219. (2023: 0.729 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-7997. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.enganabound.2024.01.034 Typ: ADCA
 • ZHOU, Haiyang - TIAN, Xinpeng** - DENG, Qian** - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Modeling mechanical waves propagation in flexoelectric solids. In Smart Materials & Structures, 2024, vol. 33, no. 3, art. no. 035005, 15 p. (2023: 0.872 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0964-1726. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1361-665X/ad212b Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus