Informačná stránka organizácie SAV

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • DARULA, Stanislav - RAKOVSKÝ, Štefan - MALÍKOVÁ, Marta - GOGA, P. Denné osvetlenie a vymedzenie zón so zvýšenou hustotou zástavby v Bratislave. In Světlo : časopis pro světelnou techniku a osvětlování, 2019, roč. 22, č. 3, s. 43-47. ISSN 1212-0812.(VEGA 2/0042/17). Typ: BDE
 • DRAGOMIROVÁ, Janette - PALOU, Martin T.. Development of High-Compressive Heavyweight Concrete Based on Portland Cement and Supplementary Cementitious Materials. In Materials Science Forum, 2019, vol. 955, p. 44-49. ISSN 0255-5476.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. V4-KOREA_RADCON : Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí). Typ: ADMB
 • DRAGOMIROVÁ, Janette - PALOU, Martin T. - KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - NOVOTNÝ, Radoslav. Optimization of cementitious composite for heavyweight concrete preparation using thermal analysis method. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference, Budapest, Hungary, June 18-21, 2019 : book of abstracts. - Hungary, 2019, p. 380-381. ISBN 978-963-454-416-6.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. V4-KOREA_RADCON : Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference). Typ: AFG
 • HOSSEINI, S. M. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Anisotropic transient thermoelasticity analysis in a two-dimensional decagonal quasicrystal using meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) method. In Applied Mathematical Modeling, 2019, vol. 66, p. 275-295. (2.841 - IF2018). ISSN 0307-904X.(APVV-14-0440 : Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov). Typ: ADCA
 • HRYTSYNA, Olha - MOROZ, Halyna. Some general theorems for local gradient theory of electrothermoelastic dielectrics. In Journal of mechanics of materials and structures, 2019, vol. 14, no. 1, p. 25-41. (1.239 - IF2018). ISSN 1559-3959.(SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase). Typ: ADCA
 • JEŽO, Ľubomír - MIKUŠINEC, Jozef - PALOU, Martin T.. Hydraulic binder based on granulated blast-furnace slag and silica fume. In GEMRICH, Jan. ICCC 2019. 15th International Congress on the Chemistry of Cement : papers and posters proceedings. Prague, September 16-20, 2019 [elektronický zdroj]. - Prague : Research Institute of Binding Materials Prague, 2019, 13 p. ISSN 2523-935X. Názov z vytlačeného dokumentu. Typ: AFC
 • JEŽO, Ľubomír - MIKUŠINEC, Jozef - PALOU, Martin T.. Hydraulic binder based on granulated blast-furnace slag and silica fume. In ICCC 2019. 15th International Congress on the Chemistry of Cement : book of abstracts. - Prague : Research Institute of Binding Materials Prague, 2019, p. 230. ISBN 978-80-906541-4-3. ISSN 2523-935X.(ICCC 2019 : International Congress on the Chemistry of Cement). Typ: AFG
 • KINZEY, Bruce - ASHDOWN, I. - CLEAR, R. D. - DURISCOE, D. - FALCHI, F. - GRATHER, M. - KOCIFAJ, Miroslav - MALBON, L. - SCHLESSELMAN, B. - WAINSCOAT, R. - WALKER, Constance E. The IES Sky Glow Calculations Committee. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p. 62.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • KOCIFAJ, Miroslav - SOLANO LAMPHAR, H. A. - VIDEEN, Gorden. Night-sky radiometry can revolutionize thecharacterization of light-pollution sources globally. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2019, vol. 116, no. 16, p. 7712-7717. (9.580 - IF2018). ISSN 0027-8424. Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav - WALLNER, Stefan - SOLANO LAMPHAR, H. A. An asymptotic formula for skyglow modelling over a large territory. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2019, vol. 485, iss. 2, p. 2214-2224. (5.231 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0035-8711.(APVV-14-0017 : Zovšeobecnený model jasu/žiary nočnej oblohy a jeho aplikácia pri získavaní emisnej funkcie miest. VEGA 2/0016/16 : Optické vlastnosti zalomených svetlovodov za podmienok nehomogénnej oblačnosti s ľubovoľným pokrytím oblohy). Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav. How night sky brightness changes from ground to satellite level. In LIGHT 2019 - SVĚTLO 2019 : proceedings of the 23rd international conference, 22. - 24.10.2019, Plzeň [elektronický zdroj]. - Ostrava : Vysoká škola baňská-Technická univerzita Ostrava, 2019, s. 59-60. ISBN 978-80-248-4354-4. Názov z obrazovky(APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia). Typ: AFC
 • KOCIFAJ, Miroslav - KOCIFAJOVÁ, Anna. Fundamentals of skyglow theory. In EALPO 2019. 1st International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution : book of abstracts. Editor T. Sciezor ; reviewer K. Skwarlo-Sonta, T. Sciezor. - Cracow : Cracow University of Technology, 2019, p. 8. ISBN 978-83-955493-0-4.(EALPO 2019 : International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution). Typ: AFE
 • KOCIFAJ, Miroslav. An investigation of ground albedo impacts on multiple light scattering in night-time atmosphere. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p. 15.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • KOCIFAJ, Miroslav - KUNDRACIK, F. A portable multi-wavelength optical analyzer for in-situ aerosol characterization. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p. 34.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • KÓMAR, Ladislav - KOCIFAJ, Miroslav. The effect of spheroidal aerosol particles of various species on the skyglow level. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p.11.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • KUNDRACIK, F. - KOCIFAJ, Miroslav. Polarization experiment in Dark Sky Park "Kráľova Studňa". In EALPO 2019. 1st International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution : book of abstracts. - Cracow : Cracow University of Technology, 2019, p. 15. ISBN 978-83-955493-0-4.(APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia. EALPO 2019 : International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution). Typ: AFG
 • KUNDRACIK, F. - ŠTEFÍK, Ondrej - KOCIFAJ, Miroslav - KÓMAR, Ladislav. Using SkyGlow Simulator (SG-S) on different territories: conversion from VIIRS-DNB image to intrinsic SG-S maps. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p. 67.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - NOVOTNÝ, Radoslav - PALOU, Martin T.. Simultaneous effect of silica fume, metakaolin and ground granulated blast-furnace slag on the hydration of multicomponent cementitious binders. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, vol. 136, iss. 4, p. 1527–1537. (2.471 - IF2018). ISSN 1388-6150.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách). Typ: ADCA
 • KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - MÁSILKO, Jiři - PALOU, Martin T.. Development of G-oil well cement phase composition during long therm hydrothermal curing. In Geothermics, 2019, vol. 80, p. 129-137. (3.470 - IF2018). ISSN 0375-6505.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 1/0696/15 : Vysokoporézne anorganické materiály pre tepelno-izolačné aplikácie). Typ: ADCA
 • KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - MÁSILKO, Jiři - PALOU, Martin T.. Dependence of blended G-oil well cement phase compositions and properties on the time of hydrothermal curing. In GEMRICH, Jan. ICCC 2019. 15th International Congress on the Chemistry of Cement : papers and posters proceedings. Prague, September 16-20, 2019 [elektronický zdroj]. - Prague : Research Institute of Binding Materials Prague, 2019, 11 p. ISSN 2523-935X. Názov z vytlačeného dokumentu(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 1/0696/15 : Vysokoporézne anorganické materiály pre tepelno-izolačné aplikácie). Typ: AFC
 • KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - NOVOTNÝ, Radoslav - PALOU, Martin T.. Vplyv puzolánových a latentne hydraulických prímesí na skoré štádium hydratácie Portlandského cementu. In Kvalita cementu 2019 : XIII. ročník odborného semináře, Výskumný ústavu stavebních hmot, 11. - 12. dubna 2019, Znojmo. - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2019, s. 25-34. ISBN 978-80-87397-30-5.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách). Typ: AFC
 • KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - JURIŠOVÁ, Jana - HUDEC, Pavol. Vplyv parametrov hydrotermálneho spracovania na prípravu analcímu. In Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. : zborník príspevkov, 8. odborný seminár, Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie pri FCHPT STU, Bratislava, 20.6.2019 [elektronický zdroj]. Recenzenti P. Hudec, V. Jorík, M. Králik, G. Čík. - Bratislava : FCHPT STU Bratislava, 2019, s. 71-82. ISBN 978-80-8208-013-4. Názov z vytlačeného dokumentu(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách). Typ: AFD
 • KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - MÁSILKO, Jiři - PALOU, Martin T.. Dependence of blended G-oil well cement phase compositions and properties on the time of hydrothermal curing. In ICCC 2019. 15th International Congress on the Chemistry of Cement : book of abstracts. - Prague : Research Institute of Binding Materials Prague, 2019, p. 146. ISBN 978-80-906541-4-3. ISSN 2523-935X.(ICCC 2019 : International Congress on the Chemistry of Cement). Typ: AFG
 • KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - JURIŠOVÁ, Jana - PALOU, Martin T.. Hydrothermal preparation and thermal stability of analcime. In CEEC-TAC5 & Medicta2019. 5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC5) and 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta2019) : book of abstracts. - Germany : Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, p. 480. ISBN 978-3-940237-59-0.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách. CEEC-TAC5 & MEDICTA 2019 : 5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry and 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis). Typ: AFG
 • KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - MÁSILKO, Jiři - PALOU, Martin T.. Phase transformations in blended g-oil well cements. E. Kuzielová, M. Žemlička, J. Másilko, M. T. Palou. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference, Budapest, Hungary, June 18-21, 2019 : book of abstracts. - Hungary, 2019, p. 382-383. ISBN 978-963-454-416-6.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 1/0696/15 : Vysokoporézne anorganické materiály pre tepelno-izolačné aplikácie. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference). Typ: AFG
 • Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory. Hlavný redaktor: Peter Szalay, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV. Vydavateľ do 30. 5. 2018 :Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Štvrťročník. ISSN 0044-8680. Typ: FAI
 • PALOU, Martin T. - KUZIELOVÁ, Eva - JEŽO, Ľubomír - DRAGOMIROVÁ, Janette. The effect of hydrothermal curing on the hydration reaction and properties of Oil-Well and special Portland cements. In GEMRICH, Jan. ICCC 2019. 15th International Congress on the Chemistry of Cement : papers and posters proceedings. Prague, September 16-20, 2019 [elektronický zdroj]. - Prague : Research Institute of Binding Materials Prague, 2019, 11 p. ISSN 2523-935X. Názov z vytlačeného dokumentu(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách). Typ: AFC
 • PALOU, Martin T. - KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - NOVOTNÝ, Radoslav. Use of calorimetry and thermal analysis to assess the mutual influence of cement and SCM during the hydration of composite cementitious binders. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference, Budapest, Hungary, June 18-21, 2019 : book of abstracts. - Hungary, 2019, p. 17-18. ISBN 978-963-454-416-6.(VEGA 2/0082/14 : Syntéza a charakterizácia chemicky viazaných fosfátových keramických spojív. VEGA 1/0696/15 : Vysokoporézne anorganické materiály pre tepelno-izolačné aplikácie. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference). Typ: AFE
 • PALOU, Martin T. - KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - JEŽO, Ľubomír - DRAGOMIROVÁ, Janette. The effect of hydrothermal curing on the hydration reaction and properties of Oil-Well and special Portland cements. In ICCC 2019. 15th International Congress on the Chemistry of Cement : book of abstracts. - Prague : Research Institute of Binding Materials Prague, 2019, p. 88. ISBN 978-80-906541-4-3. ISSN 2523-935X.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách. V4-KOREA_RADCON : Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí. ICCC 2019 : International Congress on the Chemistry of Cement). Typ: AFG
 • PAUNZEN, Ernst - FLORIAN, Jan - GÜTL-WALLNER, Anna - HERDIN, Andreas - KRALOFSKY, Erwin - LESCHINSKI, Kieran - MACH, Michael - MAITZEN, Hans-Michael - PRIŠEGEN, Michal - ROCKENBAUER, Markus - RODE-PAUNZEN, Monika - WALLNER, Stefan. An analysis of four stellar rings. In Astronomische Nachrichten, 2018, vol. 339, p. 672–679. (1.322 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0004-6337. Typ: ADCA
 • PETRŽALA, Jaromír. An Express Analysisof Nocturnal Ground Irradiance in Densely Populated Areas. In LIGHT 2019 - SVĚTLO 2019 : proceedings of the 23rd international conference, 22. - 24.10.2019, Plzeň [elektronický zdroj]. - Ostrava : Vysoká škola baňská-Technická univerzita Ostrava, 2019, s. 81-84. ISBN 978-80-248-4354-4. Názov z obrazovky(APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia). Typ: AFC
 • PETRŽALA, Jaromír. City emission function as the solution of an inverse problem. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • PUSCHNIG, Johannes - BINDER, Franz - WALLNER, Stefan - POSCH, Thomas. Quantifying circalunar periodicity, long-term trends and seasonal variations in the night sky brightness based on the Austrian SQM network. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p. 53.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • REPKA, Miroslav - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Numerical study of size effects in micro/nano plates by moving finite elements. In Composite Structures, 2019, vol. 212, p. 291-303. (4.829 - IF2018). ISSN 0263-8223.(APVV-14-0440 : Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov). Typ: ADCA
 • RYBOVÁ, Alexandra - ZEZULOVÁ, Anežka - KUBÁTOVÁ, Dana - PALOU, Martin T. - STANĚK, Theodor. Use of modified waste sludge from limestone washing into a form of alternative binders. In GEMRICH, Jan. ICCC 2019. 15th International Congress on the Chemistry of Cement : papers and posters proceedings. Prague, September 16-20, 2019 [elektronický zdroj]. - Prague : Research Institute of Binding Materials Prague, 2019, 9 p. ISSN 2523-935X. Názov z vytlačeného dokumentu. Typ: AFC
 • RYBOVÁ, Alexandra - ZEZULOVÁ, Anežka - KUBÁTOVÁ, Dana - PALOU, Martin T. - STANĚK, Theodor. Use of modified waste sludge from limestone washing into a form of alternative binders. In ICCC 2019. 15th International Congress on the Chemistry of Cement : book of abstracts. - Prague : Research Institute of Binding Materials Prague, 2019, p. 224. ISBN 978-80-906541-4-3. ISSN 2523-935X.(ICCC 2019 : International Congress on the Chemistry of Cement). Typ: AFG
 • SÁTOR, Ladislav - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Consistent 2D formulation of thermoelastic bending problems for FGM plates. In Composite Structures, 2019, vol. 212, p. 412-422. (4.829 - IF2018). ISSN 0263-8223.(APVV-14-0440 : Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov). Typ: ADCA
 • SÁTOR, Ladislav - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Coupling effects in transient analysis of FGM plates bending in non-classical thermoelasticity. In Composites Part B: Engineering, 2019, vol. 165, p. 233-246. (6.864 - IF2018). ISSN 1359-8368.(APVV-14-0440 : Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov). Typ: ADCA
 • SÁTOR, Ladislav - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Analysis of coupling effects in FGM piezoelectric plates by a meshless method. In MECHCOMP 2019. 5th International Conferenceon Mechanicsof Composites : book of abstracts. - Lisbon : Instituto Superior Técnico, 2019, p. 32.(SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase. VEGA 2/0046/16 : Viazané úlohy tepelných a elektromechanických polí v piezoelektrických materiáloch s poréznou mikroštruktúrou. MECHCOMP 2019 : International Conference on Mechanics of Composites). Typ: AFG
 • SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - REPKA, Miroslav - SCHMAUDER, Siegfried. Gradient theory for crack problems in quasicrystals. In European Journal of Mechanics A: Solids, 2019, vol. 77, art. no. 103813. (2.931 - IF2018). ISSN 0997-7538.(VEGA 2/0046/16 : Viazané úlohy tepelných a elektromechanických polí v piezoelektrických materiáloch s poréznou mikroštruktúrou). Typ: ADCA
 • SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - REPKA, Miroslav - TAN, C. L. Crack analysis of solids with gradient thermo-piezoelectricity. In Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2019, vol. 103, article number: UNSP 102267. (2.848 - IF2018). ISSN 0167-8442.(SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase. VEGA 1/0145/17). Typ: ADCA
 • SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - REPKA, Miroslav - HRCEK, S. THE MIXED FEM FOR ANALYSIS OF QUANTUM-DOT SYSTEMS BASED ON GRADIENT THEORY. In Computer Methods in Material Science, 2018, vol. 18, no. 2, p. 81-89. ISSN 1641-8581.(SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase). Typ: ADEB
 • SLÁDEK, Vladimír - REPKA, Miroslav - SLÁDEK, Ján. Moving Finite Element Method. In WIT Transactions on Engineering Sciences, 2019, vol. 122, p.119-129. ISSN 1746-4471.(APVV-14-0440 : Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov). Typ: ADMB
 • SOLANO LAMPHAR, H. A. - KOCIFAJ, Miroslav - RAMÍREZ BERNARDINO, M. - GONZÁLEZ MADRIGAL, J.L. A theoretical characterization of skyglow effects in the natural park of Cimatario. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p. 12.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • SOLANO LAMPHAR, H. A. - KOCIFAJ, Miroslav - WALLNER, Stefan. Skyglow changes in Mexico City resulting from a LED lighting system conversion. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p. 41.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • WALLNER, Stefan - KOCIFAJ, Miroslav. The impact of surface albedo variations on night sky brightness - An interdisciplinary view on experiments and simulations. In EALPO 2019. 1st International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution : book of abstracts. - Cracow : Cracow University of Technology, 2019, p. 10. ISBN 978-83-955493-0-4.(EALPO 2019 : International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution). Typ: AFG
 • WALLNER, Stefan - KOCIFAJ, Miroslav - SOLANO LAMPHAR, H. A. Asymptotic formula for skyglow modeling over a large territory. In LPTMM 2019. Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements : Studying light pollution in a color changing world: a new research challenge? - Eötvös Loránd University, Savaria University Centre, p. 16.(LPTMM 2019. : Light Pollution: Theory, Modelling and Measurements). Typ: AFG
 • WÜNSCHE, Michael - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - ZHANG, C. - REPKA, Miroslav. Dynamic Wave Propagation in Fiber Reinforced Piezoelectric Composites with Cracks. In International Journal of Computational Methods, 2019, vol. 16, iss. 6, art. no. 1840021. (1.221 - IF2018). ISSN 0219-8762.(SASPRO 0106/01/01 : Multiškálové modelovanie vrstevnatých, vláknami vystužených a poréznych magnetoelektrických materiálov). Typ: ADMA
 • ŽEMLIČKA, Matúš - KUZIELOVÁ, Eva - PALOU, Martin T.. Study of hydration courses in multicomponent binder system matrixes. In GEMRICH, Jan. ICCC 2019. 15th International Congress on the Chemistry of Cement : papers and posters proceedings. Prague, September 16-20, 2019 [elektronický zdroj]. - Prague : Research Institute of Binding Materials Prague, 2019, 10 p. ISSN 2523-935X. Názov z vytlačeného dokumentu(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách). Typ: AFC
 • ŽEMLIČKA, Matúš - KUZIELOVÁ, Eva - PALOU, Martin T.. Priebeh hydratácie v modelovej sústave Portlandský cement - kremičitý úlet - metakaolín - vysokopecná troska. In Kvalita cementu 2019 : XIII. ročník odborného semináře, Výskumný ústavu stavebních hmot, 11. - 12. dubna 2019, Znojmo. - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2019, s. 35-42. ISBN 978-80-87397-30-5.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0097/17 : Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách). Typ: AFC
 • ŽEMLIČKA, Matúš - KUZIELOVÁ, Eva - PALOU, Martin T.. Study of hydration courses in multicomponent binder system matrixes. In ICCC 2019. 15th International Congress on the Chemistry of Cement : book of abstracts. - Prague : Research Institute of Binding Materials Prague, 2019, p. 147. ISBN 978-80-906541-4-3. ISSN 2523-935X.(ICCC 2019 : International Congress on the Chemistry of Cement). Typ: AFG
 • ŽEMLIČKA, Matúš - KUZIELOVÁ, Eva - PALOU, Martin T.. Preparation of analcime via hydrothermal treatment. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference, Budapest, Hungary, June 18-21, 2019 : book of abstracts. - Hungary, 2019, p. 503-504. ISBN 978-963-454-416-6.(APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 1/0696/15 : Vysokoporézne anorganické materiály pre tepelno-izolačné aplikácie. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus