Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Národné projekty

DIFFUSE - Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry

Diffuse light in urban environment: A new model which embraces the optical properties of a local urban atmosphere

SKYGLOW - Globálna charakterizácia svetelného znečistenia

Global Characterization of Skyglow

Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov

Material composition and properties of Self-Compacting Heavyweight Concrete

Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií

Multiscale study and modelling of composite macrostructures

Metamaterial - Optimálny návrh mikro/nano konštrukcii pre metamateriály

Optimal design of micro/nano structures for metamaterials

Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty

Study of multicomponent cement material degradation under conditions simulating CO2 enriched geothermal environment

MULCEM - Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály

Research and development of multi-component cementitious blends for special construction materials

Výskum energetickej účinnosti inovatívnych BIPV/T článkov chladených PCM technológiou.

The energy efficiency of an innovative BIPV/T-TE-PCM module with PCM passive cooling

ReDirCom - Výskum priamej zložky dennej osvetlenosti v architektonickom a interiérovom prostredí

Research of direct component of daylighting in architectural and interior environment

Celkový počet projektov: 9