Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Rebuilt - -

CE0100390« – »ReBuilt« Circular and digital renewal of central Europe construction and building sector

H2GEO - -

New technology for hydrogen and geopolymer composites production from post-mining waste

Národné projekty

DIFFUSE - Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry

Diffuse light in urban environment: A new model which embraces the optical properties of a local urban atmosphere

Termomechanics - Efekt nano-, mikro- a mezo-nehomogenít na makro termomechanické chovanie sa kompozitných konštrukcií

Effect of nano-, micro-, and meso-nonhomogeneities in the macroscale thermomechanical performance of composite structure members

Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov

Material composition and properties of Self-Compacting Heavyweight Concrete

MEMOLIPO - Meranie and modelovanie svetelného znečistenia

Measuring and Modelling Light Pollution

Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií

Multiscale study and modelling of composite macrostructures

Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty

Study of multicomponent cement material degradation under conditions simulating CO2 enriched geothermal environment

MULCEM - Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály

Research and development of multi-component cementitious blends for special construction materials

Výskum energetickej účinnosti inovatívnych BIPV/T článkov chladených PCM technológiou.

The energy efficiency of an innovative BIPV/T-TE-PCM module with PCM passive cooling

Zlepšenie štrukturálnej bezpečnosti a energetickej účinnosti prostredníctvom vývoja trvalo udržateľných cementových kompozitov na báze cementu odolných voči extrémnym teplotám s funkciami samoopravenia po požiari

Improving Structural Safety and Energy Efficiency Through Development of Extreme Temperature Resistant Sustainable Cement-Based Composites with Post-Fire Self-Healing Features

Celkový počet projektov: 11