Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Medzinárodné projekty

ISIDEL - Integrované riešenia pre denné a umelé osvetlenie

Integrated Solutions for daylighting and electric lighting

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 30. 6. 2021
Program: IEA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Anotácia:Osvetlenie sa podieľa zhruba 19% na celkovej spotrebe energie. Výskum v oblasti energeticky úsporného osvetlenia zahrňuje denné osvetlenie, umelé osvetlenie, reguláciu osvetlenia a nové technológie s ohľadom na potreby užívateľov stavieb. Trend výskumu v tejto oblasti je zameraný na integráciu denného osvetlenia, umelého osvetlenia a ich reguláciu v závislosti na dostupnosti svetla a požiadavkách na prevádzku budov. Hlavné oblasti riešenia projektu sú: - Fasády budov a technológie denného a umelého a osvetlenia s dôrazom na zrakové a mimozrakové potreby človeka a tiež diverzita a faktory medzinárodného trhu. Konzorcium bude riešiť oblasti úloh: - A. Očakávania užívateľa a požiadavky; - B. Integrácia a optimalizácia denného a umelého osvetlenia; - C. Podpora navrhovania pre odborníkov (nástroje, normy, smernice); - D. Laboratórne a prípadové štúdie sledovania hospodárnosti Projekt má nasledovné hlavné ciele: - zistenie väzby medzi požiadavkami užívateľov a spotrebou energie; - napodobňovanie denného osvetlenia; užívateľsky zamerané osvetlenie na systémy vysokej účinnosti; orientácia na trh a priemysel osvetľovacej techniky a fasádnych prvkov.
Web stránka projektu:http://task61.iea-shc.org/description

PMS - Program metropolitných štúdií

Programa en Estudios Metropolitanos (Metropolitan Studies Programme)

Doba trvania: 1. 9. 2014 -
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.

SkyMeAPP - SkyMe APP

SkyMeAPP

Doba trvania: 8. 11. 2017 -
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Anotácia:SkyMeAPP je projekt podporený UNESCO a Museo de la Luz a je úzko prepojený s iniciatívou International Day of Light, 2018. Ide o interdisciplinárny projekt, ktorý umožní lepšie identifikovať zdroje svetelného znečistenia a predpovedať potenciálne dôsledky na mestské a mimomestské prostredia. Účelom je vyvinúť aplikáciu, na základe ktorej sa bude môcť aj široká verejnosť zapojiť do monitorovania rušivého svetla kdekoľvek na svete. Viac info na www.skymeapp.com/.
Web stránka projektu:http://www.skymeapp.com/

Národné projekty

DIFFUSE - Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry

Diffuse light in urban environment: A new model which embraces the optical properties of a local urban atmosphere

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Anotácia:Mestské prostredie je na rozdiel od okolitej krajiny charakterizované vyššou úrovňou znečistenia prachovými a aerosólovými časticami. Zvýšený zákal vedie k prerozdeleniu svetelnej energie výrazne v prospech difúzneho svetla, čím sa menia aj podmienky dostupnosti denného svetla v budovách (najmä vo veľkomestách). Svetelné pomery v mestských zónach sú silne viazané na lokálne zdroje znečistenia a modulované prevládajúcimi atmosférickými pomermi v danom regióne. Vplyv miestnych zdrojov znečistenia (priemysel, doprava, pozemné konštrukčné práce a pod.) na difúzne svetlo v mestách nebol doposiaľ dostatočne kvantifikovaný, a aj preto doterajšie modely nedokázali dosiahnuť vyššiu presnosť v predpovediach uhlového rozloženia svetelnej energie v tej-ktorej lokalite. Cieľom projektu je vyvinúť úplne nový optický model mestskej atmosféry zohľadňujúci miestne pomery, ktorý bude aplikovateľný za ľubovoľných podmienok a súčasne bude dostatočne jednoduchý pre rutinné používanie odborníkmi zaoberajúcimi sa denným svetlom.

SKYGLOW - Globálna charakterizácia svetelného znečistenia

Global Characterization of Skyglow

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Anotácia:Napriek progresu vo výskume tzv. svetelného znečistenia (SZ) boli všetky doterajšie teórie obmedzené na prípady homogénnych oblôh a šírenie svetla v zložitejších podmienkach tak zostalo doposiaľ nepreskúmané. Dôvodom bola nielen teoretická zložitosť, ale aj prosté očakávanie, že doterajšie teórie dokážu stále dostatočne presne predpovedať SZ. Výsledky najnovších meraní distribúcie a amplitúdy umelého svetla v noci (ALAN) sa však výrazne odlišujú od numerických predpovedí. Navyše, s narastajúcou koncentráciou aerosólu a účinkom viacnásobného rozptylu svetla sa charakter rozdielov stáva ešte komplikovanejším. Hranice teoretických možností a presnosť charakterizácie ALAN a SZ neboli doposiaľ prelomené, avšak potreba nového výskumu sa stáva stále urgentnejšou, pretože svojimi narastajúcimi negatívnymi vplyvmi na prostredie sa SZ a ALAN radia medzi najvypuklejšie problémy dneška. Projekt prinesie vôbec po prvý krát: 1) nové teoretické formulácie pre SZ v podmienkach nočnej atmosféry s ľubovoľnou konfiguráciou oblakov, 2) odhalenie spektrálnych a polarizačných efektov v rôznych častiach oblohy spôsobených rôznymi typmi oblakov a zákalom atmosféry, a 3) zistenie miery spolupôsobenia svetelných emisií a atmosféry na formovaní ALAN a SZ. Ako je preukázané v projekte, výsledky v prípade úspechu povedú k revolučnému rozvoju progresívnych metód identifikácie pozemných emisií z miest v celosvetovom meradle, čo má aj významné ekonomické dopady. Projekt má veľký potenciál otvoriť priestor pre doposiaľ neprebádanú oblasť vedy s významnými aplikáciami v svetelnej technike a teórii prenosu svetla, ku ktorým neexistuje adekvátna alternatíva a ktoré majú dopad aj na iné vedné odbory ako napr. astronómiu, diaľkový prieskum, fyziku a optiku aerosólov, ale aj urbanizmus a environmentalistiku, či biovedy. Inovatívny prístup môže viesť k získaniu principiálne nových poznatkov a vysvetliť niektoré anomálne polarizačné efekty v SZ a ich súvis s rôznymi zdrojmi svetla.

Flexoelectricity - Multiškalova teória flexoelektricity a nové metódy pre detekciu mikrotrhlín v reálnom čase v dielektrických materiáloch

A multiscale flexoelectric theory and a new method for real-time detection of microcracks in dielectric materials

Doba trvania: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.

Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií

Multiscale study and modelling of composite macrostructures

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Sládek Vladimír DrSc.
Anotácia:Projekt pojednáva o dvojškálovej homogenizačnej procedúre 2. rádu pre modelovanie odozvy v kompozitných konštrukciach. Multiškálová analýza s použitím homogenizácie 2. rádu umožňuje modelovať aj zložitejšie deformačné módy ako štandardná homogenizácia 1. rádu. V gradientných teóriach kontinua je potrebné určiť efektívne materiálové koeficienty homogenizovaného média, vrátane koeficientov pri vyšších deriváciach poľných premenných. To je dosiahnuteľné porovnaním riešení určitých vhodných okrajových úloh na makro- a mikro-úrovni. Analýza na mikro-úrovni sa realizuje na RVE, v ktorom sa modelujú mikroštrukturálne nehomogenity a okrajové úlohy sa riešia v rámci lokálnej (klasickej) teórie kontinua. Z dôvodu derivácií vyšších rádov narastajú požiadavky na spojitosť aproximácií v makroformuláciach. Navrhujeme aplikovať C0 spojitú aproximáciu nezávisle pre primárne polia a tiež ich gradienty. Kinematické väzby medzi poľnými premennými a ich gradientmi sú splnené kolokačne vo zvolených vnútorných bodoch elementu.

NCRUMKL - Nežiadúci a cielený rezonančný útlm mikrovlnných komunikačných liniek

The mechanisms of targeted resonant attenuation of microwave signals

Doba trvania: 1. 4. 2019 - 30. 6. 2021
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Anotácia:Prítomnosť niektorých typov aerosólu a častíc prachu v atmosfére môže byť komplikáciou pri taktickej komunikácii vojsk nasadených v rôznych misiách vo svete, pretože také častice čiastočne alebo aj významne ovplyvňujú bezdrôtovú komunikáciu a skracujú napríklad dosah mikrovlnných komunikačných kanálov. Projekt je zameraný na teoretické a numerické modelovanie útlmu mikrovĺn v lokalitách, v ktorých boli, sú alebo by mohli byť nasadené vojská a kde bezdrôtová komunikácia predstavuje základný prostriedok prenosu informácií.

Metamaterial - Optimálny návrh mikro/nano konštrukcii pre metamateriály

Optimal design of micro/nano structures for metamaterials

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.

MULCEM - Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály

Research and development of multi-component cementitious blends for special construction materials

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé

Výskum energetickej účinnosti inovatívnych BIPV/T článkov chladených PCM technológiou.

The energy efficiency of an innovative BIPV/T-TE-PCM module with PCM passive cooling

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kómar Ladislav PhD.
Anotácia:Cieľom prezentovaného projektu je skúmanie využiteľnosti inovatívneho fotovoltického BIPV/T-TE-PCM článku (TE – termoelektrická, PCM – materiál s fázovou zmenou) integrovaného do fasády budovy, ktorý stále nie je spoľahlivo preskúmaný. Dôraz je kladený na hodnotenie prevádzkového výkonu navrhnutého článku za reálnych klimatických podmienok. Aplikácia komplexného fyzikálneho modelu si vyžaduje prepojenie energetickej simulácie budov s modelmi dostupnosti slnečného žiarenia. Integrácia PCM do fotovoltického článku má význam predovšetkým z hľadiska pasívneho chladenia panelu, ktorého účinnosť s narastajúcou teplotou klesá a tiež z dôvodu predĺženia jeho životnosti, keďže vplyvom teplotnej rozťažnosti môže dochádzať k mechanickému namáhaniu jednotlivých vrstiev článku. Navyše, energia uskladnená v PCM umožní jej využitie v ďalšej fáze, napr. na ohrev vody. Výstupy sa využijú na vyhodnotenie tepelného komfortu a spotreby energie smerom k zlepšeniu energetickej efektívnosti budov.

ReDirCom - Výskum priamej zložky dennej osvetlenosti v architektonickom a interiérovom prostredí

Research of direct component of daylighting in architectural and interior environment

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Anotácia:Výskum v dennom osvetlení budov smeruje k väčšiemu využívaniu oblohového a slnečného svetla. Upúšťa sa od konceptu hodnotenia najnepriaznivejšieho stavu a zavádza sa klimatický prístup k celoročnému využívaniu denného svetla.Výskum dostupnosti difúznej osvetlenosti priniesol metodiku na štandardné hodnotenie interiérovej osvetlenosti.Zatiaľ nie je preskúmaná dostupnosť priamej zložky celkovej dennej osvetlenosti, ktorá prispieva k dynamike svetelneho prostredia a ovplyvňuje i fyziologické funkcie ľudského tela. Slnečné žiarenie je hlavným zdrojom života všetkých organizmov na zemi. V mestskom prostredí významnú úlohu zohráva architektonické stvárnenie prostredia.Budova aj achitektúra sa chápe ako statický prvok s danými atribútmi.Nový prístup požaduje riešenia adaptabilných a flexibilných foriem založených na druhovej rozmanitosti. Projekt bude skúmať dostupnosť priamej zložky dennej osvetlenosti,vplyv slnečného žiarenia na kvalitu interiérového prostredia a adaptabilné a flexibilné architektonické formy.

Celkový počet projektov: 12