Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

ReBuilt - -

Circular and digital renewal of central Europe construction and building sector

INHAAR - Charakterizácia atmosférického aerosólu z pozemnej rádiometrie

International network for harmonization of atmospheric aerosol retrievals from ground based photometers

H2GEO - -

New technology for hydrogen and geopolymer composites production from post-mining waste

BSS - Prachové častice v slnečnej sústave

The birth of solar systems (PLANETS)

Národné projekty

LIGHT-POLLUTION- - Komplexný model šírenia svetelného znečistenia do okolitého prostredia

Comprehensive model of light pollution propagation into the ambient environment

MEMOLIPO - Meranie and modelovanie svetelného znečistenia

Measuring and Modelling Light Pollution

Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty

Study of multicomponent cement material degradation under conditions simulating CO2 enriched geothermal environment

MULCEM - Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály

Research and development of multi-component cementitious blends for special construction materials

Zlepšenie štrukturálnej bezpečnosti a energetickej účinnosti prostredníctvom vývoja trvalo udržateľných cementových kompozitov na báze cementu odolných voči extrémnym teplotám s funkciami samoopravenia po požiari

Improving Structural Safety and Energy Efficiency Through Development of Extreme Temperature Resistant Sustainable Cement-Based Composites with Post-Fire Self-Healing Features

Celkový počet projektov: 9