Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

ReBuilt - -

Circular and digital renewal of central Europe construction and building sector

INHAAR - Charakterizácia atmosférického aerosólu z pozemnej rádiometrie

International network for harmonization of atmospheric aerosol retrievals from ground based photometers

H2GEO - Nová technológia výroby vodíkových a geopolymérnych kompozitov z odpadu po ťažbe uhlia

New technology for the production of hydrogen and geopolymer composites from coal mining wasteuction from post-mining waste

BSS - Prachové častice v slnečnej sústave

The birth of solar systems (PLANETS)

Národné projekty

LIGHT-POLLUTION- - Komplexný model šírenia svetelného znečistenia do okolitého prostredia

Comprehensive model of light pollution propagation into the ambient environment

MEMOLIPO - Meranie and modelovanie svetelného znečistenia

Measuring and Modelling Light Pollution

Multifyzikálne efekty v mikro/nano-konštrukčných prvkoch MEMS/NEMS zariadení

Multiphysical effects in micro/nano structural elements in MEMS/NEMS devices

MULCEM - Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály

Research and development of multi-component cementitious blends for special construction materials

Využitie pasívnych zariadení na transport denného svetla do budov

The use of passive devices for daylight transport into building interiors.

Zlepšenie štrukturálnej bezpečnosti a energetickej účinnosti prostredníctvom vývoja trvalo udržateľných cementových kompozitov na báze cementu odolných voči extrémnym teplotám s funkciami samoopravenia po požiari

Improving Structural Safety and Energy Efficiency Through Development of Extreme Temperature Resistant Sustainable Cement-Based Composites with Post-Fire Self-Healing Features

Celkový počet projektov: 10