Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BÁRÁNY, Eduard. Human rights and changes of European civilisation. In System ochrony praw człowieka pierwszej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych : spis treści. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2023, s. 183-188. ISBN 978-83-8180-720-3. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: BEE
  • BERDISOVÁ, Lucia. Hapla, M. Friedel, T. a kol. Profesní etika právníků. Brno : Nugis Finem Publishing, 2022, 335 s., ISBN 978-80-7614-007-3 : recenzia [Hapla, M., Friedel, T. a kol. Professional ethics of lawyers : book review]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 1, s. 77-80. ISSN 0032-6984. Typ: EDI
  • GÁBRIŠ, Tomáš - JANÁČ, Viliam. Shareholder and the company. Three centuries of evolution. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, special issue, p. 14-28. (2022 - SCOPUS). ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.specialissue.2022.02 Typ: ADNB
  • GÁBRIŠ, Tomáš. Vojnový konflikt, medzinárodné právo a teória hier. In Medzinárodno-právne aspekty konfliktu na Ukrajine. Editori: Jozef Valuch, Daniel Bednár ; recenzenti: Marek Šmid, Miroslav Slašťan. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre medzinbárodné právo pri SAV, 2022, s. 30-45. ISBN 978-80-974199-2-9. Typ: AFD
  • GIBA, Marián. Ústavný status predsedu vlády = The constitutional status of the Prime Minister. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 1, s. 3-11. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.1.01 Typ: ADNB
  • GIBA, Marián. Aký je a aký by mal byť status člena Súdnej rady Slovenskej republiky? In 20 rokov Súdnej rady Slovenskej republiky : zborník príspevkov z podujatia pri príležitosti 20. výročia vzniku Súdnej rady Slovenskej republiky (Bratislava, 10. júna 2022). Editor: Edita Zacharová ; recenzenti: Martina Jánošíková, Kamil Baraník. 1. vyd. - Bratislava : Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, 2023, s. 55-65. ISBN 978-80-570-4666-0. Typ: AFD
  • HODÁS, Milan. Pluralism of the protection of human rights. In System ochrony praw człowieka pierwszej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych : spis treści. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2023, s. 55-62. ISBN 978-83-8180-720-3. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: BEE
  • JANÁČ, Viliam. Editorial. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, special issue, s. 1-2. (2022 - SCOPUS). ISSN 0032-6984. Typ: GII
  • Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva = theoretical review for issues of state and law [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková [1996- ], [výkonná redaktorka Tatiana Weissová [1991-2017], výkonný redaktor Viliam Janáč [2018- ], hlavná editorka špeciálneho čísla v anglickom jazyku Lucia Berdisová [2019-2020], hlavný editor speciálneho čísla v anglickom jazyku Tomáš Gábriš [2021], hlavný editor speciálneho čísla v anglickom jazyku Viliam Janáč [2022]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. SCOPUS od č. 4/2022. 6 x ročne + special issue - od r. 2017 (mimoriadne číslo v angličtine). Dostupné na internete: <www.pravnyobzor.sk>. ISSN 0032-6984 Typ: FAI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus