Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BÁRÁNY, Eduard. Sociologická imaginácia pre právo = Sociological imagination for law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, č. 5, s. 392-404. (2022 - SCOPUS). ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2022.5.02 Typ: ADNB
 • BÁRÁNY, Eduard. Continuation of Challenges. In Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych : : spis treści. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022, s. 68-74. ISBN 978-83-8180-539-1. Typ: BEE
 • BÁRÁNY, Eduard. Právne myslenie. In In memoriam Zdeněk Masopust: sborník příspěvků a vzpomínek přátel a spolupracovníků, vydávaný při příležitosti desátého výročí úmrtí Zdeňka Masopusta. 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 35-43. ISBN 978-80-261-1072-9. Dostupné na: https://doi.org/doi.org/10.24132/ZCU.2022.10880.35-43 Typ: BEE
 • BERDISOVÁ, Lucia. Kopernikovský obrat cez feministickú teóriu práva = Copernican turn through the feminist theory of law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, č. 5, s. 405-419. (2022 - SCOPUS). ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2022.5.03 Typ: ADNB
 • GÁBRIŠ, Tomáš - VALOVÁ, Katarína. Advokácia a notárstvo v ústavnom štáte. Vzťah dvoch právnických profesií na Slovensku = Advocacy and Notarial Service in a Constitutional State. Relationship of two legal professions in Slovakia. Recenzenti: Martina Gajdošová, Vieroslav Júda, Filip Plašil. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2022. 176 s. Beckova edícia Právne inštitúty. ISBN 978-80-7400-891-7 Typ: AAA
 • GÁBRIŠ, Tomáš. Korupcia a (ne)účinnosť práva - konflikt normatívnych systémov? = Corruption and In-Effectiveness of Law - Conflict of Normative Systems? In Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2022, roč. 161, č. 5, s. 426-442. (2022 - SCOPUS). ISSN 0231-6625. Dostupné na internete: https://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2022/2022-5.html?a=3672 Typ: ADMB
 • HODÁS, Milan. Autonómne doručovacie roboty (regulácia potenciálne disruptívnej technológie) = Autonomous delivery robots (regulation of potentially disruptive technology). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, č. 3, s. 233-245. (2022 - SCOPUS). ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.21577/pravnyobzor.2022.3.04 Typ: ADFB
 • HODÁS, Milan. Čunderlík, Ľ. a kol.: Inovatívne a atypické modely správy majetku na finančnom trhu a súvisiace otázky. Praha, Leges, 2018, 184 s. : recenzia. = Čunderlík, Ľ. et al.: Innovative and atypical asset management models in the financial market and related issues : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, č. 1, s. 91-92. (2022 - SCOPUS). ISSN 0032-6984. Typ: EDI
 • CHOVANCOVÁ, Katarína. Force Majeure ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť v medzinárodnom investičnom práve = Force Majeure as a Circumstance Excluding Wrongfulness in International Investment Law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, č. 3, s. 191-204. (2022 - SCOPUS). ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.21577/pravnyobzor.2022.3.02 Typ: ADFB
 • JANÁČ, Viliam. Opcie v korporačnom práve [Options in corporate law]. In Převody obchodních podílů a akcií. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022, s. 221-234. ISBN 978-80-7676-396-8. Typ: AECA
 • KÁČER, Marek. Judiciary as an Element of Constitutional Identity: The Case of Slovakia after the Murder oj Ján Kuciak. In Constitutional identity and European Union axiology - perspective of Cebtral European States. 1. vyd. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoly Wyźszej Wymiaru Sprawiedliwości, 2022, chapter 2, s. 47-65. ISBN 978-83-66454-30-9. Typ: AECA
 • KUKLIŠ, Peter. O pôsobnosti obce = Competence of Municipality. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, č. 3, s. 205-232. (2022 - SCOPUS). ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.21577/pravnyobzor.2022.3.03 Typ: ADFB
 • KUKLIŠ, Peter. Trellová, L., Vrabko, M.: Priame prejavy práva na samosprávu obce v kontexte verejnej správy, Praha : leges, 2022, 196 s., ISBN 978-80-7502-617-0 : recenzia. = Trellová, L., Vrabko, M.: Direct expressions of the right to self-government of the municipality in the context of public administration : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, č. 5, s.438-440. (2022 - SCOPUS). ISSN 0032-6984. Typ: EDI
 • LAPŠANSKÝ, Lukáš. Podchytenie štátnej pomoci poskytovanej podnikom v dôsledku pandémie COVID-19 v európskom protimonopolnom práve = Capture of state aid provided to businesses as a result of the COVID-19 pandemic in European antitrust law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, č. 5, s. 369-391. (2022 - SCOPUS). ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2022.5.01 Typ: ADFB
 • LAPŠANSKÝ, Lukáš. Vozár, J., Humeník, I., Zlocha, Ľ.: Zákon o reklame. Komentár. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021, 280 s. ISBN 978-80-7676-240-4 : recenzia = Vozár, J., Humeník, I., Zlocha, Ľ. Advertising Act. Comment : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, č. 4, s. 361-362. (2022 - SCOPUS). ISSN 0032-6984. Recenzia na: Zákon o reklame. Komentár / Jozef Vozár, Ivan Humeník, Ľubomír Zlocha. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. - ISBN 978-80-7676-240-4. Typ: EDI
 • MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Zákon o registri mimovládnyvh neziskových organizácií. Komentár [elektronická publikácia] [Act on the Register of Non-Governmental Non-Profit Organizations. Commentary]. Recenzenti: Jana Šimonová, Matej Horvat, Ľubomír Zlocha. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. 98 s. (E-kniha). Edícia: Komentáre Wolters Kluwer. Dostupné na internete: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-registri-mimovladnych-neziskovych-organizacii-komentar.p5481.html. ISBN 978-80-571-0490-2 Typ: AAB
 • MAGUROVÁ, Zuzana. Country Report Gender Equality : How are EU rules transposed into national law? [elektronická publikácia] : Slovakia 2021 : Reporting period 1 January 2020 - 1 January 2021. 1. vyd. Luxembourg : Publications Office of the European Union, Directorate-General for Justice and Customers, 2022. 115 s. Dostupné na: https://doi.org/10.2838/27533. ISBN 978-92-76-32208-5 Typ: BAA
 • OVEČKOVÁ, Oľga - CSACH, Kristián - ČAVOJSKÝ, Peter - FRINDRICH, Juraj - GALANDOVÁ, Miriam - JANÁČ, Viliam - KORMANÍK, Ivan - LAZAR, Ján - MAJERIKOVÁ, Mária - MIHÁLIKOVÁ, Katarína - MRÁZOVÁ, Žofia - PALA, Radovan - PALOVÁ, Ivana - PATAKYOVÁ, Mária - POSPÍŠIL, Branislav - ŠKRINÁR, Alexander - ŠORL, Robert - VOZÁR, Jozef - ŽITŇANSKÁ, Lucia. Obchodný zákonník. Veľký komentár. I. a II. zväzok [Commercial Code : Comment : I. and II. tome]. 2. preprac. aktual. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. I. zväzok 2100 s; II. zväzok 1604 s. Komentáre Wolters Kluwer. ISBN 978-80-571-0436-0 Typ: AAB
 • Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva = theoretical review for issues of state and law [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková [1996- ], [výkonná redaktorka Tatiana Weissová [1991-2017], výkonný redaktor Viliam Janáč [2018- ], hlavná editorka špeciálneho čísla v anglickom jazyku Lucia Berdisová [2019-2020], hlavný editor speciálneho čísla v anglickom jazyku Tomáš Gábriš [2021]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. SCOPUS od č. 4/2022. 6 x ročne + special issue - od r. 2017 (mimoriadne číslo v angličtine). Dostupné na internete: <www.pravnyobzor.sk>. ISSN 0032-6984 Typ: FAI
 • STRÉMY, Tomáš - ADAMÍKOVÁ, Simona. § 56 až 65. Peňažný trest - Trest vyhostenia : výklad k uvedeným paragrafom trestného zákona. Recenzenti: Sergej Romža, Tomáš Gřivna, Ján Šanta. In Trestný zákon. Komentár. 1. zväzok. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022, s. 389-443. ISBN 978-80-7676-429-3. Typ: ABC
 • ŠŤASTOVÁ, Regina. Cisko, L.: Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní. Vedecká monografia. Praha : Leges, 2020, s. 135. ISBN 978-80-7502-429-9 : recenzia = Cisko, L.: Liability for defects in performance in the purchase contract in trading : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, č. 3, s. 268-269. (2022 - SCOPUS). ISSN 0032-6984. Typ: EDI
 • TAKÁCS, Daniel - PAŽITNÝ, František. Ensuring the Operation of the Constitutional Bodies of the Slovak Republic during Crisis Situations: Current Possibilities, Limits and Possible Solutions. In Bratislava Law Review, 2022, roč. 6, č. 1, s. 155-158. ISSN 2585-7088. Dostupné na: https://doi.org/10.46282/blr.2022.6.1.295 Typ: ADFB
 • ZAVACKÁ, Katarína. K cenzúre v povojnovej republike [On censorship in the post-war republic]. In KOBER, Jan et al. Svoboda projevu? Současné otázky nad jejím omezováním. - Brno : Ústav státu a práva AV ČR v Nakladatelství Dolpněk, 2021, s. 121-135. ISBN 978-80-7239-345-9. Typ: AECA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus