Informačná stránka organizácie SAV

Ústav štátu a práva SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BÁRÁNY, Eduard. Právo a politika. In Právo jako multidimenzionální fenomén: Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2020, s. 91-95. ISBN 978-80-7380-797-9. Typ: AECA
 • BERDISOVÁ, Lucia. O čo ide v diskusii o umelom ukončení tehotenstva? In Justičná revue : časopis pre právnu prax, 2020, roč. 72, č. 2, s. 155-178. ISSN 1335-6461.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Typ: ADFB
 • BRÖSTL, Alexander - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Constitutional Justice and Politics in the Slovak Republic. In Constitutional Justice and Politics : International Congress on European and Comparative Constitutional Law, Regensburg 14-15 October 2016. - Košice : Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2020, s. 49-62. ISBN 978-80-8152-850-7. Typ: AEDA
 • GÁBRIŠ, Tomáš. Legal (post)realism and prescriptive legal science: Can legal realism provide normative guidance? = Post-realismo jurídico y teoría prescriptiva del derecho: ¿puede el realismo jurídico proporcionar orientación normativa? In Iuris Dictio, 2020, no. 25, junio, pp. 115-124. ISSN 2528-7834. Dostupné na internete: <https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdictio/article/view/1604/1900>. Typ: ADEB
 • GÁBRIŠ, Tomáš. Súdnosť a (s)právne rozhodovanie = The Faculty of Judgment and Right(ful) Decision-Making. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2020, roč. 103, č. 2, s. 69-85. ISSN 0032-6984. Typ: ADFB
 • GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Právo na informácie v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky [elektronický dokument] = Right to information in the Jurisprudence of the Constitutional Court of the Slovak Republic. In "Paneurópske právnické rozpravy". Človek - Informácie - Právo : zborník príspevkov z prvého ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v dňoch 20. a 21. marca 2019 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2019, s. 109-125. ISBN 978-80-89453-66-5. Dostupné na internete: <https://www.paneurouni.com/wp-content/uploads/2017/03/paneuropske_pravnicke_rozpravy_zbornik_final.pdf>. Typ: AEDA
 • KUKLIŠ, Peter. O opatrení všeobecnej povahy v kontexte verejnosprávnej činnosti = On the measure of a general nature in the context of public administration activities. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2020, roč. 103, č. 2, s. 86-97. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Typ: ADFB
 • MAGUROVÁ, Zuzana. Country Report Gender Equality : How are EU rules transposed into national law? : Slovakia 2019 : Reporting period Reporting period 1 January 2018 – 31 December 2018. Luxembourg : Publications Office of the European Union, Directorate-General for Justice and Consumers, 2020. 94 s. Dostupné na internete: <https://www.equalitylaw.eu/downloads/5076-slovakia-country-report-gender-equality-2019-pdf-1-1-mb>. ISBN 978-92-76-01890-2. Typ: BAA
 • Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková [1996- ], [výkonná redaktorka Tatiana Weissová [1991-2017], výkonný redaktor Viliam Janáč [2018- ]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. 6 x ročne + special issue - od r. 2017 (mimoriadne číslo v angličtine). ISSN 0032-6984. Typ: FAI
 • VOZÁR, Jozef. Ochrana spotrebiteľa v práve proti nekalej súťaži vo Slovenskej republike. In Soukromé právo, roč. 8, č. 2 2020), s. 24-31. ISSN 2533-4239.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: ADEB
 • ZAVACKÁ, Katarína. Slovenský štát - necenzurovaný. In Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2019, s. 403-418. ISBN 978-80-261-0936-5. Dostupné na internete: <https://doc-public.zcu.cz/rest/cmis/document/workspace://SpacesStore/529089ae-be76-43a8-a3aa-2b19352618dc/content>(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Typ: AECA
 • ZAVACKÁ, Katarína. Význam šiestich strán Charty medzinárodného vojenského tribunálu = Importance of the Six-page Charter of the International Military Tribunal. In Politika antisemitizmu a holokaust v povojnových retribučných procesoch v štátoch Európy. Policy of Anti-Semitism and Holocaust in Post-war Retribution Trials in European States : dvojjazyčný slovensko-anglický zborník príspevkov z konferencie, usporiadanej Múzeom SNP, 7.-8. septembra 2016. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2019, s. 9-16. ISBN 978-80-89514-57-. Typ: AEDA
 • ZAVACKÁ, Katarína. Základný zákon prvej republiky. Cesta k československej ústave z 29. februára 1920. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 2, s. 60-66. ISSN 1335-6550. Typ: BDF

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus