Informačná stránka organizácie SAV

Ústav štátu a práva SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BÁRÁNY, Eduard. Adresát a zrozumiteľnosť práva. In Zo súdnej praxe, 2019, roč. 24, č. 1, s. 10-15. ISSN 1335-177X.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Typ: ADFB
 • BÁRÁNY, Eduard. Human Right and the End of Postmodern. In Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : Osiagnięcia - bariery - nowe wyzwania i rozwiązania. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 96-99. ISBN 978-83-66220-85-0.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Typ: AECA
 • BÁRÁNY, Eduard. Ústavný súd v prostredí viacerých právnych systémov. In Ústavné dni. Tretie funkčné obdobie Ústavného súdu Slovenskej republiky : VII. ústavné dni : zborník príspevkov. - Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019, s. 87-93. ISBN 978-80-8129-02-9.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Typ: AEDA
 • BÁRÁNY, Eduard. Politická zodpovednosť. In Zodpovednosť v práve. Pocta Oľge Ovečkovej. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Wolters Kluwer, 2019, s. 10-21. ISBN 978-80571-0031-7.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA
 • BERDISOVÁ, Lucia. Fantastická štvorka: právo, spravodlivosť, rovnosť a pravidlo (v koncepciách H. L. A. Harta, L. L. Fullera, J. Finnisa a N. Simmondsa) = The Fantastic Four: Law, Justice, Equality, and Role (in theories of H. L. A. Hart, L. L. Fuller, J. Finnis, and N. Simmonds). In Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica X : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. - Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018, s. 7-21. ISBN 978-80-568-0163-5. Dostupné na internete: <http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2019/02/AUTI-2018.pdf>(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Typ: AEDA
 • BERDISOVÁ, Lucia. Vozár, J. (ed.), Zodpovednosť v práve: pocta Oľge Ovečkovej. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019, 322 s. ISBN 978-80-571-0031-7 : recenzia. = Vozár, J. (ed.), Liability in law: tribute to Oľga Ovečková : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2019, roč. 102, č. 4, s. 370-373. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Zodpovednosť v práve. Pocta Oľge Ovečkovej / Jozef Vozár, Eduard Bárány, Josef Bejček, Kristián Csach, Jan Dědič, Milan Ďurica, Karel Eliáš, Monika Jurčová, Katarína Kalesná, Barbora Králičková, Lukáš Lapšanský, Andrea Moravčíková, Mária Patakyová, Irena Pelikánová, Ivana Štenglová (autori); Jozef Vozár (ed.). - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Wolters Kluwer, 2019. - ISBN 978-80571-0031-7. Typ: EDI
 • Princíp legality v materiálnom právnom štáte: zborník zo sekcie medzinárodnej vedeckej konferencie "Právny štát - medzi vedou a umením", ako súčasti medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 20. - 21. septembra 2018 = Legality in Material Rechtstaat: Rule of Law - Between Science and Art. Lucia Berdisová (ed.) ; peter Kováč, Patrik Príbelský (rec.). Trnava; Bratislava : Trnavská univerzita v Trnave; Wolters Kluwer, 2018. 109 s. Dostupné na internete: <http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2019/02/Zbornik-4-final-2.pdf>. ISBN 978-80-8168-983-3. Typ: FAI

  Citácie:
  [4.1] PROCHÁZKA, R., KÁČER, M. Teória práva. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2019, s. 140. ISBN 978-80-89603-73-2.

 • BRÖSTL, Alexander - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Die Religionsfreiheit in der Slowakei. In Osteuropa Recht, 2018, vol. 64, no. 3, pp. 379-391. ISSN 0030-6444. Typ: ADEB
 • COLOTKA, Peter. Law, social environment, change = Zakon, sociaľnaja sreda, izmenenie. In Society and Law/Obščestvo i pravo : zborník z ruskojazyčnej sekcie "Obščestvo i pravo/Society and Law" ako súčasti medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni: Právny štát medzi vedou a umením, 20. - 21. septembra 2018. - Trnava; Bratislava : Trnavská univerzita v Trnave; Wolters Kluwer, 2018, s. 57-64. ISBN 978-80-8168-988-8. Dostupné na internete: <http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2019/02/Zbornik-TPD-RU-Final.pdf>(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Typ: AEDA
 • CSACH, Kristián - HAVEL, Bohumil - MORAVČÍKOVÁ, Andrea - OVEČKOVÁ, Oľga - PALA, Radovan - POSPÍŠIL, Branislav - ŽITŇANSKÁ, Lucia. Zmluva o výkone funkcie a odborná starostlivosť orgánov obchodných spoločností podľa návrhu novelizácie Obchodného zákonníka. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe, 2019, roč. V, č. 1, s. 8-24. ISSN 1339-8652. Typ: ADFB
 • GÁBRIŠ, Tomáš - JÁGER, Róbert. Back to slavic legal history? On the use of historical lingvistics in the history of slavic law. In Frühmittelalterliche Studien : Jahrbuch des Instituts für Frühmittelalterforschung der Universität Münster : vol. 53, no. 1. - Münster : De Gruyter, 2019, s. 39-66. ISSN 0071-9706. Typ: ADMB
 • GÁBRIŠ, Tomáš. "Law & Development" in the Light of Philosophy of (Legal) History. In Law and Development : Balancing Principles and Values. - Singapore : Springer Nature Singapore, 2019, s. 1-17, Chapter 1. ISBN 978-981-13-9422-5. Typ: AECA
 • GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Konanie o súlade právnych predpisov v rokoch 2007-2018. In Ústavné dni. Tretie funkčné obdobie Ústavného súdu Slovenskej republiky : VII. ústavné dni : zborník príspevkov. - Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019, s. 54-67. ISBN 978-80-8129-102-9. Typ: AEDA
 • CHOVANCOVÁ, Katarína. International Commercial Arbitration from "A" to "Z" : selected procedural legal aspects. Vladimír Balaš (rec.). 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2019. 135 s. ISBN 978-80-224-1745-7(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: BCI
 • JANÁČ, Viliam. Konflikty spoločníkov v uzatvorenej spoločnosti. In Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva : zborník z vedeckej konferencie organizovanej dňa 3.12.2018 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018, s. 86-94 [CD]. ISBN 978-80-973039-3-8.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA
 • JANÁČ, Viliam. Výkon práva požadovať prevod akcií (drag-along práva). In Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva : zborník z vedeckej konferencie organizovanej dňa 3.12.2018 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018, s. 123-137 [CD]. ISBN 978-80-973039-3-8.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA
 • KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Algoritmický spotrebiteľ a jeho vplyv na súťaž na digitálnom trhu. In Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva : zborník z vedeckej konferencie organizovanej dňa 3.12.2018 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018, s. 111-122 [CD]. ISBN 978-80-973039-3-8.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA
 • KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Zodpovednosť v súťažnom práve - pohľad z hľadiska súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva. In Zodpovednosť v práve. Pocta Oľge Ovečkovej. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Wolters Kluwer, 2019, s. 162-176. ISBN 978-80571-0031-7.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA
 • LAPŠANSKÝ, Lukáš. Ochrana hospodárskej súťaže pred protisúťažnými zásahmi orgánov verejnej moci podľa § 39 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. In Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva : zborník z vedeckej konferencie organizovanej dňa 3.12.2018 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018, s. 38-84 [CD]. ISBN 978-80-973039-3-8.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA
 • LAPŠANSKÝ, Lukáš. Prípad rozšírenia monopolu Slovenskej pošty na službu hybridnej pošty: pohľad Všeobecného súdu Európskej únie. In Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva : zborník z vedeckej konferencie organizovanej dňa 3.12.2018 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018, s. 138-163 [CD]. ISBN 978-80-973039-3-8.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA
 • LAPŠANSKÝ, Lukáš. Zodpovednosť členského štátu Európskej únie za protisúťažnú štátnu reguláciu trhu. In Zodpovednosť v práve. Pocta Oľge Ovečkovej. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Wolters Kluwer, 2019, s. 177-208. ISBN 978-80571-0031-7.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA
 • MAGUROVÁ, Hana - MAGUROVÁ, Zuzana. Prínos ľudskoprávnych dokumnetov a dohovorov k riešeniu problematiky násilia páchaného na ženách : prehľadová štúdia [elektronický zdroj]. www.moznostvolby.sk, 2018. 36 s. Dostupné na internete: < http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2019/01/%C4%BDPdohovory_nasilie_final.pdf>. Typ: GHG
 • MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Protection and Support of Human Rights of Particularly Vulnerable Crime Victims in Slovakia. In Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : Osiagnięcia - bariery - nowe wyzwania i rozwiązania. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 673-681. ISBN 978-83-66220-86-7.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Typ: AECA
 • MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Human rights of trans people in Slovakia. In Prawa człowieka wobec koncepcji : human security. - Poznaň : Wydawnictwo Naukove Sliva Rerum, 2019, s. 155-166. ISBN 978-83-66353-05-3. Typ: AECA
 • MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Ochrana sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien v kontexte ľudskoprávnych štandardov : prehľadová štúdia [elektronický zdroj]. www.moznostvolby.sk, 2018. 39 s. Dostupné na internete: <http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2018/11/ochrana-reprodukycnych-prav_final.pdf>. Typ: GHG
 • MOLITERNO, James E. - BERDISOVÁ, Lucia - ČUROŠ, Peter - MAZÚR, Ján. Independence Without Accountability: The Harmful Consequences of EU Policy Toward Central and Eastern European Entrants. In Fordham International Law Journal, 2018, vol. 42, no. 2, p. 481-551. ISSN 0747-9395. Typ: ABA

  Citácie:
  [3.1] ZOLL, F., WORTHAM, L. Judicial Independence and Accountability: Withstanding Political Stress in Poland. In Fordham International Law Journal, 2019, vol. 42, no. 3, p. 933. ISSN 0747-9395.

 • OVEČKOVÁ, Oľga. Podstata a účel inštitútu premlčania de lege lata a de lege ferenda = The substance and purpose of the institute of limitation de lege lata and de lege ferenda. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva.rubrika Diskusia (k otázkam k návrhu novely Občianskeho zákonníka), 2019, roč. 102, č. 1, s. 67-84. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: ADFB

  Citácie:
  [4.1] SEDLAČKO, F., ŠTEVČEK, M. K podstate a účelu premlčania v súkromnom práve. In Právny obzor, 2019, roč. 102, č. 4, s. 352. ISSN 0032-6984.

 • OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta v procese rekodifikácie súkromného práva (návrh novely Občianskeho zákonníka) = Contractual penalty in the process of recodification of private law (draft amendment o the Civil Code). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva.rubrika Diskusia (k otázkam k návrhu novely Občianskeho zákonníka), 2019, roč. 102, č. 2, s. 168-179. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: ADFB
 • Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková [1996- ], [výkonná redaktorka Tatiana Weissová [1991-2017], výkonný redaktor Viliam Janáč [2018- ]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. 6 x ročne. ISSN 0032-6984. Typ: FAI
 • OVEČKOVÁ, Oľga. Jubilantce Ireně Pelikánové. In Rekodifikace obchodního práva - pět let poté : svazek II : pocta Ireně Pelikánové. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019, s. XXXV. ISBN 978-80-7598-426-5. Typ: GII
 • OVEČKOVÁ, Oľga. Prestížne ocenenie časopisu Právny obzor = Prestigious award granted to the magazine Právny obzor. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2019, roč. 102, č. 4, s. 366-367. ISSN 0032-6984. Typ: GII
 • VOZÁR, Jozef. Význam súdnych rozhodnutí v práve proti nekalej súťaži. In Rekodifikace obchodního práva - pět let poté : svazek II : pocta Ireně Pelikánové. - Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 157-165. ISBN 978-80-7598-426-5.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AECA
 • VOZÁR, Jozef. Nové trendy v porovnávacej reklame. In Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva : zborník z vedeckej konferencie organizovanej dňa 3.12.2018 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018, s. 9-37 [CD]. ISBN 978-80-973039-3-8.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA
 • VOZÁR, Jozef. Zodpovednosť za škodu a nemajetkovú ujmu v práve proti nekalej súťaži. In Zodpovednosť v práve. Pocta Oľge Ovečkovej. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Wolters Kluwer, 2019, s. 283-294. ISBN 978-80571-0031-7.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA
 • VOZÁR, Jozef. Ochrana spotrebiteľa v práve proti nekalej súťaži. In XXVII. Karlovarské právnické dny. - Praha : Leges, 2019, s. 477-494. ISBN 978-80-7502-359-9.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AFA
 • VOZÁR, Jozef. Gajdošová, M. - Kerecman, P. - Ďuriška, Z. - Kušnír, J. - Hellenbart, V., Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875 - 1948., Bratislava : VEDA, 2018, 766 s., ISBN 978-80-224-1641-2 : recenzia. = Gajdošová, M., Kerecman, P., Ďuriška, Z., Kušnír, J., Hellenbart, V.: Bar associations in Slovakia in the period of 1875 - 1948 : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2019, roč. 102, č. 4, s. 373-374. ISSN 0032-6984. Typ: EDI
 • Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva : zborník z vedeckej konferencie organizovanej dňa 3.12.2018 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj] = Current Issues in Competition and Commercial Law. Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (eds.) ; Branislav Jablonka, Andrea Moravčíková (rec.). Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. CD. 163 s. Dostupné na internete: <http://www.usap.sav.sk/index.php?id=apvv>. ISBN 978-80-973039-3-8(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: FAI
 • Zodpovednosť v práve. Pocta Oľge Ovečkovej. Jozef Vozár (ed.) ; lucia Žitňanská, Lucia Berdisová (rec.). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Wolters Kluwer, 2019. 322 s. ISBN 978-80571-0031-7(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: FAI
 • VOZÁR, Jozef. Jubileum profesorky Oľgy Ovečkovej = Jubilee of professor Oľga Ovečková. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2019, roč. 102, č. 3, s. 284-285. ISSN 0032-6984. Typ: GII
 • ZAVACKÁ, Katarína. Právne nástroje novej moci. Politické perzekúcie na Slovensku 1938 - 1939 = The Legislative Tools of the New Power. Political Persecution in Slovakia in 1938 - 1939. In Forum Historiae : časopis a portál pre históriu a prbuzné spoločenské vedy, 2019, roč. 13, č. 1, s. 40-56. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/sites/default/files/04_pravne-nastroje-novej-moci-politicke-perzekucie-na-slovensku-1938-1939_1.pdf>(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Typ: ADNB
 • ZAVACKÁ, Katarína - ČELKOVÁ, Ľudmila. Na knihovníkov spomínam s úctou : Naša anketa: pohľad na profesiu knihovníka = Remember librarians with respect. In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 2019, roč. 27, č. 2, s. 24-27. ISSN 1335-7905. Typ: BDF
 • ZEMKO, Milan - GÁBRIŠ, Tomáš - BYSTRICKÝ, Valerián. Ein komplizierter Weg bis zum Entstehen der demokratischen Slowakischen Republik [Zložitá cesta ku vzniku demokratickej Slovenskej republiky]. In Die Slowakei und die europäische Integration. - Bratislava : Veda, 2019, s. 15-25. ISBN 978-80-224-1722-8. Typ: AEDA
 • ZLOCHA, Ľubomír. Procesné aspekty uplatňovania nárokov z nekalej súťaže. In Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva : zborník z vedeckej konferencie organizovanej dňa 3.12.2018 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018, s. 95-110 [CD]. ISBN 978-80-973039-3-8.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA
 • ZLOCHA, Ľubomír. Slezáková, A., Mikloš, P. a kol., Zákon o dohľade nad finančným trhom, Komentár, Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, 492 s., ISBN 978-80-8168-947-5 : recenzia. = Slezáková, A., Mikloš, P. et al.: Act on Financial Market Supervision : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2019, roč. 102, č. 2, s. 182. ISSN 0032-6984. Typ: EDI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus