Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BÁRÁNY, Eduard. Teoretické súvislosti právnej regulácie výkladu práva = Theoretical context of legal regulation of interpretation of law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2024, roč. 107, č. 2, s. 93-107. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2024.2.01 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: ADNB
 • BÁRÁNY, Eduard. K ústavnému výkladu politických práv. In Ústavné dni : Súdna a iná právna ochrana : 12. Ústavné dni. 1. vyd. - Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2024, s. 45-52. ISBN 978-80-89918-07-2. ISSN 2454-003X. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. Súdna a iná právna ochrana : 12. Ústavné dni) Typ: AEDA
 • BÁRÁNY, Eduard. Europeanisation of the Slovak Legal System. In European Dimension of the Constitution. 1. vyd. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2024, s. 9-16. ISBN 978-83-7842-540-3. Dostupné na: https://doi.org/10.59444/2024MONredBis_SER_AIL.r1 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. European Dimension of the Constitution : international academic conference) Typ: BEE
 • BÁRÁNY, Eduard. Assesing the effectiveness of political protection of human rights. In Efektywność krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka – zagadnienia węzłowe : Tom 1. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2024, s. 94-99. ISBN 978-83-8180-832-3. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. XV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka : „Kryteria oceny efektywności krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka") Typ: BEE
 • BLAŠKOVIČ, Kristián. Environmentálna bezpečnosť. Klimatická zmena, ochrana životného prostredia a medzinárodnoprávny rámec [Environmental safety. Climate change, environmental protection and international legal framework]. Recenzenti: Ľudmila Elbert, Martin Faix, Juraj Jankuv. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2023. 262 s. ISBN 978-80-224-2050-1 Typ: AAB
 • CIBIK, Samuel. Protection of human rights related to budget responsibility. In Efektywność krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka drugiej generacji : Tom 3. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2024, s. 270-281. ISBN 978-83-8180-834-7. (XV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka : „Kryteria oceny efektywności krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka") Typ: BEE
 • GIBA, Marián - PAŽITNÝ, František. Vznik a zánik Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky = The establishment and termination of the Security Council of the Slovak Republic. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2024, roč. 107, č. 1, s. 24-40. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2024.1.02 Typ: ADNB
 • HODÁS, Milan. Constitutional aspects of autonomous mobility. In Efektywność krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka drugiej generacji : Tom 3. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2024, s. 297-303. ISBN 978-83-8180-834-7. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. XV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka : „Kryteria oceny efektywności krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka") Typ: BEE
 • MAGUROVÁ, Zuzana. Country Report Gender Equality : How are EU rules transposed into national law? : Slovakia 2023 : Reporting period 1 january 2022 - 1 january 2023. 1. vyd. Luxemburg : Publications Office of the European Union, Directorate-General for Justice and Customers, 2024. 118 s. Dostupné na: https://doi.org/10.2838/113089. ISBN 978-92-68-02400-3. ISSN 2600-0164 Typ: BAA
 • OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta v obchodnom práve – predpoklady a podmienky moderácie = Contractual penalty in commercial law – presumptions and conditions of the moderation. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2024, roč. 107, č. 2, s. 121-139. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2024.2.03 Typ: ADNB
 • Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva = theoretical review for issues of state and law [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková [1996- ], [výkonná redaktorka Tatiana Weissová [1991-2017], výkonný redaktor Viliam Janáč [2018- ], hlavná editorka špeciálneho čísla v anglickom jazyku Lucia Berdisová [2019-2020], hlavný editor špeciálneho čísla v anglickom jazyku Tomáš Gábriš [2021], hlavný editor špeciálneho čísla v anglickom jazyku Viliam Janáč [2022], hlavný editor špeciálneho čísla v anglickom jazyku Marek Káčer [2023]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. SCOPUS od č. 4/2022. 6 x ročne + special issue - od r. 2017 (mimoriadne číslo v angličtine). Dostupné na internete: <www.pravnyobzor.sk>. ISSN 0032-6984 Typ: FAI
 • VOZÁR, Jozef. Neodkladné opatrenia v súdnej ochrane proti nekalej súťaži = Interim measures in judicial protection against unfair competition. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2024, roč. 107, č. 1, s. 3-23. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2024.1.01 Typ: ADNB
 • VOZÁR, Jozef. Slovenskí advokáti a ich činnosť v národnom hnutí na konci 19. storočia. In Matúš Dula – politik, právnik a národný činiteľ. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2023, s. 91-110. ISBN 978-80-224-2035-8. Typ: AEDA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus