Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BÁRÁNY, Eduard. Assesing the effectiveness of political protection of human rights. In Efektywność krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka – zagadnienia węzłowe : Tom 1. Editori: Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; recenzent: Andrzej Bisztyga. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2024, s. 94-99. ISBN 978-83-8180-832-3. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. XV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka : „Kryteria oceny efektywności krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka") Typ: AFC
  • BLAŠKOVIČ, Kristián. Environmentálna bezpečnosť. Klimatická zmena, ochrana životného prostredia a medzinárodnoprávny rámec [Environmental safety. Climate change, environmental protection and international legal framework]. Recenzenti: Ľudmila Elbert, Martin Faix, Juraj Jankuv. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2023. 262 s. ISBN 978-80-224-2050-1 Typ: AAB
  • CIBIK, Samuel. Protection of human rights related to budget responsibility. In Efektywność krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka drugiej generacji : Tom 3. Editori: Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; recenzent: Andrzej Bisztyga. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2024, s. 270-281. ISBN 978-83-8180-834-7. (XV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka : „Kryteria oceny efektywności krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka") Typ: AFC
  • GIBA, Marián - PAŽITNÝ, František. Vznik a zánik Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky = The establishment and termination of the Security Council of the Slovak Republic. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2024, roč. 107, č. 1, s. 24-40. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2024.1.02 Typ: ADNB
  • HODÁS, Milan. Constitutional aspects of autonomous mobility. In Efektywność krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka drugiej generacji : Tom 3. Editori: Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak ; recenzent: Andrzej Bisztyga. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2024, s. 297-303. ISBN 978-83-8180-834-7. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. XV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka : „Kryteria oceny efektywności krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka") Typ: AFC
  • Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva = theoretical review for issues of state and law [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková [1996- ], [výkonná redaktorka Tatiana Weissová [1991-2017], výkonný redaktor Viliam Janáč [2018- ], hlavná editorka špeciálneho čísla v anglickom jazyku Lucia Berdisová [2019-2020], hlavný editor špeciálneho čísla v anglickom jazyku Tomáš Gábriš [2021], hlavný editor špeciálneho čísla v anglickom jazyku Viliam Janáč [2022], hlavný editor špeciálneho čísla v anglickom jazyku Marek Káčer [2023]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. SCOPUS od č. 4/2022. 6 x ročne + special issue - od r. 2017 (mimoriadne číslo v angličtine). Dostupné na internete: <www.pravnyobzor.sk>. ISSN 0032-6984 Typ: FAI
  • VOZÁR, Jozef. Neodkladné opatrenia v súdnej ochrane proti nekalej súťaži = Interim measures in judicial protection against unfair competition. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2024, roč. 107, č. 1, s. 3-23. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2024.1.01 Typ: ADNB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus