Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BÁRÁNY, Eduard. Právne myslenie. In In memoriam Zdeněk Masopust: sborník příspěvků a vzpomínek přátel a spolupracovníků, vydávaný při příležitosti desátého výročí úmrtí Zdaňka Masopusta. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 35-43. ISBN 978-80-261-1072-9. Dostupné na: https://doi.org/doi.org/10.24132/ZCU.2022.10880.35-43 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: BEE
  • HODÁS, Milan. Autonómne doručovacie roboty (regulácia potenciálne disruptívnej technológie) = Autonomous delivery robots (regulation of potentially disruptive technology). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, č. 3, s. 233-245. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/https://doi.org/htpps://doi.org/10.21577/pravnyobzor.2022.3.04 Typ: ADFB
  • HODÁS, Milan. Čundeerlík, Ľ. a kol.: Inovatívne a atypické modely správy majetku na finančnom trhu a súvisiace otázky, Praha : Leges, 2019, 184 s. : recenzia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, č. 1, s. 91-92. ISSN 0032-6984. Typ: EDI
  • HODÁS, Milan. Čunderlík, Ľ. a kol.: Inovatívne a atypické modely správy majetku na finančnom trhu a súvisiace otázky. Praha, Leges, 2018, 184 s. : recenzia. = Čunderlík, Ľ. et al.: Innovative and atypical asset management models in the financial market and related issues : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, č. 1, s. 91-92. ISSN 0032-6984. Typ: EDI
  • CHOVANCOVÁ, Katarína. Force Majeure ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť v medzinárodnom investičnom práve = Force Majeure as a Circumstance Excluding Wrongfulness in International Investment Law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, č. 3, s. 191-204. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/htpps://doi.org/10.21577/pravnyobzor.2022.3.02 (VEGA 2/0102/21 : Okolnosti vylučujúce protiprávnosť ako obrana štátu vo vzťahu k zahraničným investorom v dôsledku pandémie = Circumstances Excluding Wrongfulness as a State's Defence against Foreign Investors due to Pandemic) Typ: ADFB
  • KUKLIŠ, Peter. O pôsobnosti obce = Competence of Municipality. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, č. 3, s. 205-232. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/htpps://doi.org/10.21577/pravnyobzor.2022.3.03 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: ADFB
  • Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva = theoretical review for issues of state and law [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková [1996- ], [výkonná redaktorka Tatiana Weissová [1991-2017], výkonný redaktor Viliam Janáč [2018- ], hlavná editorka špeciálneho čísla v anglickom jazyku Lucia Berdisová [2019-2020], hlavný editor spšciálneho čísla v anglickom jazyku Tomáš Gábriš [2021]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. 6 x ročne + special issue - od r. 2017 (mimoriadne číslo v angličtine). Dostupné na internete: <www.pravnyobzor.sk>. ISSN 0032-6984 Typ: FAI
  • ŠŤASTOVÁ, Regina. Cisko, L.: Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní. Vedecká monografia. Praha : Leges, 2020, s. 135. ISBN 978-80-7502-429-9 : recenzia = Cisko, L.: Liability for defects in performance in the purchase contract in trading : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, č. 3, s. 268-269. ISSN 0032-6984. Typ: EDI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus