Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMÍKOVÁ, Simona. Dvořák, T. General Meeting of a joint-stock company, 1-st edition, Hűrth : Wolters Kluwer Deutschland, 2021, 248 s., ISBN 978-3-452-30014-0 : recenzia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 3, s. 272-273. ISSN 0032-6984. Typ: EDI
 • BÁRÁNY, Eduard. Ústavné súdnictvo v rokoch 1939 - 1989. In FIAČAN, Ivan - KERECMAN, Peter - ŠTIAVNICKÝ, Ján [et al.]. Ústavný súd Slovenskej republiky (1993 - 2023). Ústavné súdnictvo v premenách času. 1. vyd. - Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2023, s. 61-66, kapitola III. ISBN 978-80-8129-142-5. Typ: AEDA
 • BÁRÁNY, Eduard. Human rights and changes of European civilisation. In System ochrony praw człowieka pierwszej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych : spis treści. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2023, s. 183-188. ISBN 978-83-8180-720-3. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: BEE
 • BERDISOVÁ, Lucia. Hapla, M. Friedel, T. a kol. Profesní etika právníků. Brno : Nugis Finem Publishing, 2022, 335 s., ISBN 978-80-7614-007-3 : recenzia [Hapla, M., Friedel, T. a kol. Professional ethics of lawyers : book review]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 1, s. 77-80. ISSN 0032-6984. Typ: EDI
 • BERDISOVÁ, Lucia. Tribute to Professor Moliterno. In Washington and Lee Law Review, 2023, vol. 80, no. 1, p. 658-660. ISSN 0043-0463. Dostupné na internete: https://scholarlycommons.law.wlu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4816&context=wlulr Typ: GII
 • BRÖSTL, Alexander - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Tvorba práva v období pandémie = Creation of Law in the Pandemic Time. In Ústavné dni : Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave a iných osobitných právnych režimoch : 10. ústavné dni. 1. vyd. - Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2022, s. 75-88. ISBN 978-80-574-0125-4. ISSN 2454-003X. Dostupné na internete: <http://ud.pravo.upjs.sk/files/11_UstavneDni-X.pdf> Typ: AEDA
  Citácie:
  [4] ČERŇANSKÝ, Patrik Mário. Problém zneužívania skráteného legislatívneho konania. In Orosz, L., Horňáková, D., Čerňanský, P.M. (eds.) Ústava Slovenskej republiky a jej perspektívy : skvalitňovanie ústavného textu a zvyšovanie autority slovenskej ústavy - reálna možnosť, alebo naivná ilúzia (?). Košice : UPJŠ, Právnická fakulta, 2022, s. 282, 285. ISBN 978-80-574-0152-0 (print); ISBN 978-80-574-0160-5 (e-publ.). Dostupné na: https://doi.org/10.33542/USR-0160-5
 • CIBIK, Samuel. Vývoj konceptu brániacej sa demokracie v slovenskom právnom poriadku = Development of the concept of defending democracy in the Slovak legal order. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 3, s. 189-201. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.3.02 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: ADNB
 • CIBIK, Samuel. Domin, M., Bujňák, V., Zákon č. 84/1990 Zb. o uhromažďovacom práve, Komentár, Bratislava : Woltres Kluwer, 2022, 200 s., ISBN 978-80-571-0520-6 : recenzia [Domin. M., Bujňák, V.: Act no. 84/1990 Coll. on the rigtt of assembly. Comment : book review]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 2, s. 167-169. ISSN 0032-6984. Typ: EDI
 • GÁBRIŠ, Tomáš - JANÁČ, Viliam. Shareholder and the company. Three centuries of evolution. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, special issue, p. 14-28. (2021: Q4 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.specialissue.2022.02 Typ: ADNB
 • GÁBRIŠ, Tomáš. Autorita (súdnej) moci a jej zdroje: odraz premien sociálnej a politickej filozofie v umení. In Súdna moc v právnom štáte. Pocta Alexandrovi Bröstlovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023, s. 227-238. ISBN 978-80-574-0206-0. Typ: AEDA
 • GÁBRIŠ, Tomáš. Ján Sambucus (1531-1584): autorita práva v emblémoch. In Právo a ideál dobra a spravodlivosti. Pocta Pavlovi Holländerovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Košice : Univewrzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2023, s. 207-218. ISBN 978-80-574-0207-7. Typ: AEDA
 • GÁBRIŠ, Tomáš. Vojnový konflikt, medzinárodné právo a teória hier. In Medzinárodno-právne aspekty konfliktu na Ukrajine. Editori: Jozef Valuch, Daniel Bednár ; recenzenti: Marek Šmid, Miroslav Slašťan. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre medzinbárodné právo pri SAV, 2022, s. 30-45. ISBN 978-80-974199-2-9. Typ: AFD
 • GAJDOŠOVÁ, Martina. Občianska spoločnosť – právne vyjadrenie = Civil society - a legal expression. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 4, s. 275-290. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.4.01 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: ADNB
 • GAJDOŠOVÁ, Martina. Vzťah záujmovej samosprávy k slobodnému združovaniu (a príspevok súdnej moci k definovaniu tohto vzťahu). In Súdna moc v právnom štáte. Pocta Alexandrovi Bröstlovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023, s. 309-317. ISBN 978-80-574-0206-0. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: AEDA
 • GAJDOŠOVÁ, Martina. Notárske povolanie a záujmová samospráva. In Ars notaria: notársky časopis, 2023, roč. 26, č. 1, s. 4-16. ISSN 1335-2229. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: BDF
 • GIBA, Marián. Ústavný status predsedu vlády = The constitutional status of the Prime Minister. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 1, s. 3-11. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.1.01 Typ: ADNB
 • GIBA, Marián. Ústava v predvolebnej kampani. In Súdna moc v právnom štáte. Pocta Alexandrovi Bröstlovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023, s. 347-359. ISBN 978-80-574-0206-0. Typ: AEDA
 • GIBA, Marián. Aký je a aký by mal byť status člena Súdnej rady Slovenskej republiky? In 20 rokov Súdnej rady Slovenskej republiky : zborník príspevkov z podujatia pri príležitosti 20. výročia vzniku Súdnej rady Slovenskej republiky (Bratislava, 10. júna 2022). Editor: Edita Zacharová ; recenzenti: Martina Jánošíková, Kamil Baraník. 1. vyd. - Bratislava : Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, 2023, s. 55-65. ISBN 978-80-570-4666-0. Typ: AFD
 • HODÁS, Milan. Pluralism of the protection of human rights. In System ochrony praw człowieka pierwszej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych : spis treści. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2023, s. 55-62. ISBN 978-83-8180-720-3. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: BEE
 • JANÁČ, Viliam. Regulácia právneho postavenia futbalového agenta. In Magister officiorum, 2022, roč. VI, č. 1-2, s. 61-69. ISSN 1338-5569. Dostupné na internete: https://7bb5368a2f.clvaw-cdnwnd.com/094afd888d97eafe6850446af4abfadf/200000099-e2a36e2a38/Magister%20Officiorum_01_02_2022_vnutro%20(1)%20(1).pdf (VEGA 2/0004/21 : Športový trh medzi právnymi ideálmi a ekonomickou realitou = Sports market between legal ideals and economic reality) Typ: ADFB
 • JANÁČ, Viliam. Editorial. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2022, roč. 105, special issue, s. 1-2. (2021: Q4 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0032-6984. Typ: GII
 • KÁČER, Marek. Argumentačné fauly v práve. Recenzenti: Tomáš Sobek, Martin Hapla. 1. vyd. Praha : Leges, 2022. 110 s. Teoretik. ISBN 978-80-7502-661-3 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: AAA
 • NEUMANN, Jakub. Referendum ako nefunkčný prvok Ústavy SR? = The Referendum as a Non-Functional Element of the Constitution of the Slovak Republic? In Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax, 2023, roč. 75, č. 6-7, s. 733-758. ISSN 1335-6461. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: ADFB
 • Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva = theoretical review for issues of state and law [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková [1996- ], [výkonná redaktorka Tatiana Weissová [1991-2017], výkonný redaktor Viliam Janáč [2018- ], hlavná editorka špeciálneho čísla v anglickom jazyku Lucia Berdisová [2019-2020], hlavný editor speciálneho čísla v anglickom jazyku Tomáš Gábriš [2021], hlavný editor speciálneho čísla v anglickom jazyku Viliam Janáč [2022]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. SCOPUS od č. 4/2022. 6 x ročne + special issue - od r. 2017 (mimoriadne číslo v angličtine). Dostupné na internete: <www.pravnyobzor.sk>. ISSN 0032-6984 Typ: FAI
 • VOZÁR, Jozef. Zneužitie bankovej záruky a úverov = Mißbrauch von Bankkreditien und -garantien. In 30. Karlovarské právnické dny : 30. Karlsbader Juristentage : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. - Praha : Leges, 2023, s. 423-436. ISBN 978-80-7502-680-4. Typ: AECA
 • VOZÁR, Jozef. Ernest Valko - predseda Ústavného súdu ČSFR. In FIAČAN, Ivan - KERECMAN, Peter - ŠTIAVNICKÝ, Ján [et al.]. Ústavný súd Slovenskej republiky (1993 - 2023). Ústavné súdnictvo v premenách času. 1. vyd. - Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2023, s. 88-91, podkapitola 4.7. ISBN 978-80-8129-142-5. Typ: AEDA
 • VOZÁR, Jozef. Adolf Záturecký - podpredseda ústavného súdu. In FIAČAN, Ivan - KERECMAN, Peter - ŠTIAVNICKÝ, Ján [et al.]. Ústavný súd Slovenskej republiky (1993 - 2023). Ústavné súdnictvo v premenách času. 1. vyd. - Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2023, s. 40-45, podkapitola 2.5.2. ISBN 978-80-8129-142-5. Typ: AEDA
 • VOZÁR, Jozef. Sudca Vladimír Fajnor. In Právo a ideál dobra a spravodlivosti. Pocta Pavlovi Holländerovi k 70. narodeninám : zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Košice : Univewrzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2023, s. 227-238. ISBN 978-80-574-0207-7. Typ: AEDA
 • ZAVACKÁ, Katarína. Politická regulácia verejného prístupu k informáciám na Slovensku v rokoch 1938 - 1941 = Political Regulation of Public Access to Information in Slovakia during 1938 - 1941. Recenzenti: Karel Malý, Ivan Kamenec. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2022. 143 s. ISBN 978-80-224-1993-2 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: AAB
 • ZAVACKÁ, Katarína. Normalizácia krok za krokom: obmedzenia občianskych slobôd v Československu po roku 1968. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 7.6. ISSN 2729-9287. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/20-storocie/normalizacia-krok-za-krokom-obmedzenia-obcianskych-slobod-v-ceskoslovensku-po-roku-1968/ Typ: BDF
 • ZLOCHA, Ľubomír. Právna regulácia sexizmu v reklame - základné východiská = Legal regulation of sexism in advertising - legal basis. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 2, s. 99-115. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.2.02 Typ: ADNB
 • ZLOCHA, Ľubomír. Niekoľko úvah k určovaniu výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch = Some considerations on the determination of the amount of compensation for nonpecuniary damage. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2023, roč. 106, č. 4, s. 321-332. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2023.4.04 Typ: ADNB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus