Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav štátu a práva SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BÁRÁNY, Eduard. Human Rights and the “Böckenförde dictum”. In Wyzwania dla powszechnego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku : spis treści. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak (red.) ; Marek Zubik (rec.). - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021, s. 59-65. ISBN 978-83-8180-423-3. (APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law) Typ: AFC
 • BÁRÁNY, Eduard. Právo - zdroj istoty v kríze = Law - the source of predictability in crises. In Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020: Právo a krize. František Cvrček, Helena Jermanová (eds.) ; Jiří Jirásek, Martin Škop (rec.). - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 6-16. ISBN 978-80-261-0995-2. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: AFC
 • BERDISOVÁ, Lucia. Slovenské právnické profesie v kríze: Vyjde po Búrke slnko? = Slovak Legal Professions in Crisis: Will the sun shine again after the Storm? In Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020: Právo a krize. František Cvrček, Helena Jermanová (eds.) ; Jiří Jirásek, Martin Škop (rec.). - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 251-277. ISBN 978-80-261-0995-2. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: AFC
 • BRÖSTL, Alexander. Robertovi Alexymu k 75. narodeninám = Congratulations on the 75th birthday of Robert Alexy. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2021, roč. 104, č. 1, s. 77-81. ISSN 0032-6984. Typ: GII
 • GÁBRIŠ, Tomáš. Ústavný projekt pre Uhorsko 1688 - 1689 : Einrichtungswerk des königreichs hungarn. In Ústavy v dejinách : zborník príspevkov zo 6. ročníka medzinárodnej konferencie "Banskobystrická škola právnych dejín". Ivana Šošková (ed.) ; Adriana Švecová, Michal Turošík (rec.). - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, s. 6-21. ISBN 978-80-571-0336-3. Typ: AFD
 • GÁBRIŠ, Tomáš. Laclavíková, M., Švecová, A., Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku., Praha : Leges, 2020, 146 s. : recenzia. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2021, roč. 104, č. 1, s. 82-84. ISSN 0032-6984. Recenzia na: Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku : právne postavenie šľachtičnej v oblasti dedičských a majetkových práv / Miriam Laclavíková, Adriana Švecová. - Praha : Leges, 2020. - ISBN 978-80-7502-458-9. Typ: EDI
 • GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Analýza vývojových trendov v práve sociálneho zabezpečenia [elektronický dokument] = Analysis of the Development Tendencies of the Social Security Law. In Tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 14.12.2020 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. Lukáš Lapšanský, Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (eds.) ; Lucia Žitňanská, Kristián Csach (rec.). - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020, s. 49-62. ISBN 978-80-973039-9-0. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system) Typ: AFB
 • GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Tvorba práva a legislatíva v období pandémie (aj s osobitným zreteľom na sociálne zabezpečenie) = Law Making and Legislation in the Period of Pandemic Disease (With Special View to Social Security). In Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020: Právo a krize. František Cvrček, Helena Jermanová (eds.) ; Jiří Jirásek, Martin Škop (rec.). - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 165-183. ISBN 978-80-261-0995-2. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system) Typ: AFC
 • JANÁČ, Viliam. Akcionárske dohody ako regulačné nástroje záväzkového práva v uzatvorených obchodných spoločnostiach [elektronický dokument] = Shareholder agreements as regulatory instruments of contract law in closed companies. In Tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 14.12.2020 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. Lukáš Lapšanský, Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (eds.) ; Lucia Žitňanská, Kristián Csach (rec.). - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020, s. 35-48. ISBN 978-80-973039-9-0. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system) Typ: AFB
 • KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Súťažné právo v období zmien trhového prostredia [elektronický dokument] = Competition law in the era of new market changes. In Tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 14.12.2020 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. Lukáš Lapšanský, Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (eds.) ; Lucia Žitňanská, Kristián Csach (rec.). - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020, s. 21-34. ISBN 978-80-973039-9-0. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system) Typ: AFB
 • KROPAJ, Marián. Poohliadnutie sa a hľadenie dopredu v práve duševného vlastníctva [elektronický dokument] = A look back and a look forward in intellectual property law. In Tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 14.12.2020 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. Lukáš Lapšanský, Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (eds.) ; Lucia Žitňanská, Kristián Csach (rec.). - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020, s. 63-80. ISBN 978-80-973039-9-0. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system) Typ: AFB
 • KUKLIŠ, Peter. O novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (č. 286/2020 Z. z.). In Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020: Právo a krize. František Cvrček, Helena Jermanová (eds.) ; Jiří Jirásek, Martin Škop (rec.). - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 303-322. ISBN 978-80-261-0995-2. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Typ: AFC
  Citácie:
  [3.1] GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Tvorba práva a legislatíva v období pandémie (aj s osobitným zreteľom na sociálne zabezpečenie). In Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020: Právo a krize. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 178. ISBN 978-80-261-0995-2.
  [4.1] GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. Analýza vývojových trendov v práve sociálneho zabezpečenia [elektronický dokument]. In Tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku : zborník z domácej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020, s. 60. ISBN 978-80-973039-9-0.
 • LAPŠANSKÝ, Lukáš. Stav pozitívneho práva v oblasti ochrany hospodárskej súťaže pred protisúťažnými zásahmi orgánov verejnej moci [elektronický dokument] = The state of positive law in the field of protection of competition against anti-competitive interference by public authorities. In Tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 14.12.2020 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. Lukáš Lapšanský, Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (eds.) ; Lucia Žitňanská, Kristián Csach (rec.). - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020, s. 95-109. ISBN 978-80-973039-9-0. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system) Typ: AFB
 • Tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 14.12.2020 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj] = Trends in the Development of Positive Law in Selected Sectors of Legal Order: Collection of Papers form National Conference Organised by the Institute of State and Law SAS in Bratislava on the 14th of December 2020 in the Conference Rooms of the SAS on the Klemensova Street in Bratislava under the Auspices of the Director of State and Law SAS doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. [electronic source]. Lukáš Lapšanský, Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (eds.) ; Lucia Žitňanská, Kristián Csach (rec.). Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020. 106 s. [CD]. ISBN 978-80-973039-9-0 (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system) Typ: FAI
 • Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková [1996- ], [výkonná redaktorka Tatiana Weissová [1991-2017], výkonný redaktor Viliam Janáč [2018- ], hlavná editorka špeciálneho čísla v anglickom jazyku Lucia berdisová [2019-]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. 6 x ročne + special issue - od r. 2017 (mimoriadne číslo v angličtine). ISSN 0032-6984 Typ: FAI
 • PAŽITNÝ, František. Ľudské práva, slobody a hranice ich limitácie v čase pandémie: uplatňovanie racionálnych predpokladov pri obmedzovaní ľudských práv a slobôd = Human rights, freedoms and limits of their destriction during a pandemic. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2021, roč. 104, č. 1, s. 66-72. ISSN 0032-6984. Typ: ADFB
 • ŠTEVČEK, Marek - GÁBRIŠ, Tomáš. The Recast Civil Procedure and legacy of Franz Klein in the Slovak Republic. In European Journal of Transformation Studies, 2020, vol.8, no. 2, p. 106-133. (2020 - WOS). ISSN 2298-0997. Typ: ADMB
 • VOZÁR, Jozef. Quo vadis právo proti nekalej súťaži [elektronický dokument] = Quo vadis law against unfair competition. In Tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 14.12.2020 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. Lukáš Lapšanský, Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (eds.) ; Lucia Žitňanská, Kristián Csach (rec.). - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020, s. 6-20. ISBN 978-80-973039-9-0. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system) Typ: AFB
 • ZAVACKÁ, Katarína. Jozef Tiso bol vojnovým zločincom [elektronický dokument]. In HistoryWeb, 2020, roč. 2021, č. 3, 14.03.2021. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/jozef-tiso-bol-vojnovym-zlocincom> Typ: BDF
 • ZLOCHA, Ľubomír. Generálna klauzula a východiská právnej regulácie nekalej súťaže [elektronický dokument] = General clause and the scope of legal regulation of unfair competition. In Tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku : zborník z domácej vedeckej konferencie organizovanej dňa 14.12.2020 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. Lukáš Lapšanský, Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (eds.) ; Lucia Žitňanská, Kristián Csach (rec.). - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2020, s. 81-94. ISBN 978-80-973039-9-0. (APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system) Typ: AFB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus