Informačná stránka organizácie SAV

Ústav štátu a práva SAV

Národné projekty

Sto rokov vydáva - Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku
Long-term and Recent Tendencies of Development of Positive Law in Selected Fields of Legal Order
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. JUDr. Vozár Jozef CSc.
Anotácia:Vývoj pozitívneho práva je mnohotvárny jav. V rôznych odvetviach právneho poriadku orgány a subjekty participujúce na vývoji pozitívneho práva zachytávajú a vyhodnocujú rôzne impulzy vývoja, sledujú zamýšľaným vývojom dosiahnutie rôznych čiastkových cieľov, volia rôzne nástroje vývoja a cielia zvoleným nástrojom vývoja na rôzne náležitosti právnych vzťahov. Je úlohou právnej vedy konfrontovať tendencie vývoja v jednotlivých výsekoch právneho poriadku s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na tento proces, identifikovať vývojové zásahy nespĺňajúce tieto kvalitatívne požiadavky, načrtnúť možnosti nápravy prispieť ku kultivácii procesu vývoja pozitívneho práva.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2020

Právna metodológ - Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu
Legal methodology for the age of legal pluralism
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Bárány Eduard DrSc.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je skúmanie vplyvu právneho pluralizmu na právnickú metodológiu. Riešiteľský kolektív totiž predpokladá, že právny pluralizmus vedie k stretom nielen mocenskom - politickej rovine, ale aj na poli právnickej metodológie, čo oslabuje zrozumiteľnosť a regulatívnu funkciu práva. Kolektív chce skúmať právny pluralizmus v situácii členských štátov Európskej únie, ktorých orgány sú povinné aplikovať vnútroštátne právo, európske právo, ako aj medzinárodné právo verejné. V rám metodológie sa chce riešiteľský kolektív sústrediť na metodológiu tvorby páva na pôde parlamentu, metodológiu uplatňovania práva v právnych vzťahoch vrátane metodológie výkladu práva, na metodológiu právnej vedy, ako aj na metodológiu kontroly dodržiavania páva. Prínosy projektu možno rozdeliť na teoretické a praktické. V rámci tých prvých riešiteľský kolektív očakáva vytvorenie nových originálnych koncepcií spájajúcich problém pluralizmu a metodológie, t. j. problémov, ktoré sa doteraz skúmali len oddelene. V rámci tých druhých možno očakávať vytvorenie súboru praktických odporúčaní ako tvoriť, uplatňovať, vykladať a vedecky skúmať právo, aby ostalo sémanticky dostupné aj jeho bežnému adresátovi. Metodologicky bude kolektív vychádzať zo slabej systémovej teórie, ktorá bude tvoriť základ pre uplatnenie právnej hermeneutiky a sociologických metód.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024

Celkový počet projektov: 2