Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Národné projekty

Inteligentná mobilita vo svete a v Slovenskej republike optikou normotvorby

Intelligent mobility in the world and in the Slovak Republic through the lens of the law-making

Postavenie investorov v startupových spoločnostiach

The position of investors in startup cmopanies

Právna metodológ - Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu

Legal methodology for the age of legal pluralism

Právna regulácia nekalej súťaže v procese rekodifikácie súkromného práva na Slovensku a v členských štátoch EÚ

Legal regulation of unfair competetion in the process of recodification of private law in Slovakia and in EU member states

Vplyv "kopernikovských" obratov vo filozofii na zmeny právnych praradigiem

The Influence of the Copernican Turns in Philosophy on Changes in Legal Paradigms

Celkový počet projektov: 5