Informačná stránka organizácie SAV

Ústav štátu a práva SAV

Národné projekty

Sto rokov vydáva - Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku
Long-term and Recent Tendencies of Development of Positive Law in Selected Fields of Legal Order
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. JUDr. Vozár Jozef CSc.
Anotácia:Vývoj pozitívneho práva je mnohotvárny jav. V rôznych odvetviach právneho poriadku orgány a subjekty participujúce na vývoji pozitívneho práva zachytávajú a vyhodnocujú rôzne impulzy vývoja, sledujú zamýšľaným vývojom dosiahnutie rôznych čiastkových cieľov, volia rôzne nástroje vývoja a cielia zvoleným nástrojom vývoja na rôzne náležitosti právnych vzťahov. Je úlohou právnej vedy konfrontovať tendencie vývoja v jednotlivých výsekoch právneho poriadku s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na tento proces, identifikovať vývojové zásahy nespĺňajúce tieto kvalitatívne požiadavky, načrtnúť možnosti nápravy prispieť ku kultivácii procesu vývoja pozitívneho práva.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Právny pluralizm - Právny pluralizmus zmeny v chápaní práva
Legal pluralism changes in the concept of law
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Bárány Eduard DrSc.
Anotácia:Projekt kriticky mapuje a systematicky triedi doktrinálne koncepcie právneho pluralizmu a testuje ich s ohľadom na ich praktickú použiteľnosť, resp. empirickú výstižnosť s ohľadom na právnu a politickú prax štátov operujúcich v nadnárodnom, medzinárodnom a globalizovanom priestore; v priestore charakteristickom zvýšenou ingerenciou súdnej moci do rozhodovacích procesov ostatných verejnomocenských aktérov. Projekt sonduje, akým spôsobom sa premieta právny pluralizmus do zmien chápania práva okrem iného aj s dôrazom na chápanie práva zo strany jednotlivca, s dôrazom na jeho právne postavenie a právnu istotu.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 2