Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľ

Tel: 02/52961833
Fax: 02/52962325

Sekretariát

Tel: 02/52961833
Fax: 02/52962325
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied bol založený roku 1953. Je pracoviskom základného výskumu pre vedy o štáte a práve. Súčasťou výskumu sú otázky všeobecnej teórie štátu a práva, politológie, právnej filozofie, verejnej správy, samosprávy, ústavného a správneho práva, hospodárskeho a obchodného práva, občianskeho práva, medicínskeho práva, medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov.

V súčasnosti ústav venuje pozornosť výskumu problematiky právneho štátu - jeho koncepcií a inštitúcií, medzinárodných štandardov ľudských práv, koncepciám a zásadám kódexu správania sa štátov OBSE a medzinárodného práva, zodpovednosti v obchodnom práve, miestne štátnej správe a miestnej samospráve a právnej ochrane počítačových a genetických vlastností.

Najvýznamnejšie dosiahnuté vedecké výsledky sú z oblasti výskumu právneho štátu, právneho riešenia medzinárodných sporov a problémov európskej integrácie, medicínskeho práva, obchodného práva a teórie samosprávy.

Na základe zmlúv spolupracuje s pracoviskami v zahraničí, a to so Société de Législation Comparée vo Francúzsku a Ústavom právnych teórií Poľskej akadémie vied vo Varšave a Ústavom štátu a práva AV ČR v Prahe.

Ústav vydáva časopis Právny obzor.