Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARBORÍK, Vladimír - BYSTRZAK, Magdalena. Modernizácia kritikou: Hamaliar, Chorváth, Bor a Matuška [Modernization by criticism: Hamaliar, Chorváth, Bor a Matuška]. Recenzenti Martin Golema, Pavel Janoušek. Prvé vydanie. Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023. 150 strán. Dostupné na internete: <BA140>. ISBN ISBN 978-80-8119-151-0 Typ: AAB
 • BARBORÍK, Vladimír. Minulosť v zrkadle prítomnosti: aktualizácia súčasnou prózou. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/280 Typ: BDF
 • BARBORÍK, Vladimír. Próza s otáznikmi : Dominika Moravčíková: Dom pre jeleňa. In Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. - Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023, s. 142-145. ISBN 978-80-8119-146-6. Typ: BEF
 • BARBORÍK, Vladimír. Próza a udalosť : Marek Vadas: Šesť cudzincov. In Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. - Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023, s. 88-90. ISBN 978-80-8119-146-6. Typ: BEF
 • BRAXATORIS, Martin - BRAXATORISOVÁ, Anita. Osobnosť Samuela Ferjenčíka (1793 - 1855) v kontexte jej možného literárnomúzejného spracovania = The figure of Samuel Ferjenčík (1793 - 1855) in the context of its potential museum presentation. In Museologica literaria 2021 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou 9. septembra 2021 v Banskej Bystrici. Editorka Soňa Šváčová ; recenzenti Jan Dolák, Marián Kamenčík. [1. vydanie]. - Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2022, s. 83-97. ISBN 978-80-973872-4-2. (VEGA 2/0136/21 : Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka) Typ: AFB
 • BRAXATORIS, Martin. Spojnice medzi Šafárikovcami a Leškovcami na Dolnej zemi [Connections between Šafárik and Leška family on the Lower Land]. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. Eds. Z. Čížiková, D. Sokolovič, S. Paunovič Rodič, R. Rafaj. - Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 13-14. ISBN 978-86-6153-714-1. Dostupné na internete: http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/zbornici/Knjiga%20apstrakata,%20Slovakistika%20u%20kontekstu.pdf (APVV-SK-SRB-21-0048 : Literatúra v procesoch kultúrno-etnickej sebaidentifikácie slovenskej komunity v Srbsku) Typ: AFC
 • BRTÁŇOVÁ, Erika. Náboženské vzdelávanie a tradičná kultúra. In Predstavy o svete vo vybraných prameňoch na Slovensku. 1. vydanie. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, v.v.i. : Slovenský komitét slavistov, 2023, s. 126-184. ISBN 978-80-974276-1-0. (APVV-18-0032 : Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v systéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov) Typ: ABB
 • BYSTRZAK, Magdalena. Slovenská próza 2022. In Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. - Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023, s. 65-79. ISBN 978-80-8119-146-6. Typ: BEF
 • BYSTRZAK, Magdalena. Poznámky na okraj. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 5, s. 8. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Komorne o Komornej knižnici Jána Smreka / Monika Kapráliková. - Bratislava : LIC, 2022. Typ: EDI
 • Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023. 158 strán. ISBN 978-80-8119-146-6 Typ: FAI
 • CSIBA, Karol. Tri súčasné poviedkárske kódy. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-4. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://www.plav.sk/node/278 Typ: BDF
 • CSIBA, Karol. "Ako dnes ovenčiť hlavu spisovateľa vavrínom?" : cena Anasoft litera je tu s nami už sedemnásť rokov: anketa. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2023, roč. 6, č. 1-2, s. 75-76. ISSN 2585-8912. Typ: GII
 • HOSTOVÁ, Ivana. Biela? Skôr bl(e)ak. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: K bielej / Katarína Kucbelová. - Kordíky : Skalná ruža, 2022. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/283 Typ: EDI
 • KUZMÍKOVÁ, Jana. Peter Getlík: Pohyb ku kognitívnym adaptačným štúdiám. In World Literature Studies : časopis pre výskum svetovej literatúry, 2023, vol. 15, no. 2, p. 138-140. (2022: 0.2 - IF, 0.198 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1337-9690. Recenzia na: Pohyb ku kognitívnym adaptačným štúdiám. Adaptácia ako hra [Moving towards cognitive adaptation studies: Adaptation as play]. / Peter Getlík. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/WLS.2023.15.2.13 Typ: EDI
 • MACHALA, Lubomír - BYSTRZAK, Magdalena - PASSIA, Radoslav. 30 rokov po. Česká a slovenská literatúra po rozdelení Československa. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 1, s. 8-10. ISSN 1210-1982. Typ: GII
 • MATEJOVIČ, Pavel. Jelena Paštéková a múzy Pavla Branka : iekoľko disparátnych poznámok) [Jelena Paštéková and the muses of Pavel Branko]. In Jelena Paštéková : medzi literatúrou a filmom. Prvé vydanie. - Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2023, s. 19-23. ISBN 978-80-85187-97-7. Typ: ABD
 • MATEJOVIČ, Pavel. Švejk, Cimrman a tí druhí. In Rozum : rozhovory a rozmýšľanie o literatúre, 2023, roč. 5, č. 5, s. 20-21. ISSN 2644-4631. Typ: BDF
 • MATEJOVIČ, Pavel. Tibet. Experiment s pravdou. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 5, s. 42-45. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • MATEJOVIČ, Pavel. Milan Hamada. Vyhradená kritická osobnosť. In Rozum : rozhovory a rozmýšľanie o literatúre, 2023, roč. 5, č. 2, s. 58-59. ISSN 2644-4631. Typ: BDF
 • NÁDASKAY, Viliam. Pandemická poézia. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-8. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://www.plav.sk/node/282 Typ: BDF
 • NÁDASKAY, Viliam. Slovenská poézia 2022. In Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. - Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023, s. 11-32. ISBN 978-80-8119-146-6. Typ: BEF
 • NÁDASKAY, Viliam. Hovoriť všetkým a nemyslieť na nikoho. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2023, roč. 6, č. 1-2, s. 150-153. ISSN 2585-8912. Recenzia na: Kniha tmy / Michal Tallo. - Banská Bystrica : OZ Laputa, 2021. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Živý mŕtvy, mŕtvi živí. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Recenzia na: Po funuse / Jakub Spevák. - Levice : Koloman Kertész Bagala, 2022. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/275 Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Stanková, Mária: Literárna kritika v slovenských médiách. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 2, s. 216-219. (2022: 0.1 - IF, 0.126 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Literárna kritika v slovenských médiách včera, dnes a... / Mária Stanková. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2021. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Dôstojná a nudná bodka. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 5, s. 33-34. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Moja cesta z Trenčína do Siene slávy / Marián Hossa - Scot Powers. - Bratislava : Pink media s.r.o, 2022. Typ: EDI
 • NÁDASKAY, Viliam. Krátko a stručne. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://www.plav.sk/node/286 Typ: GII
 • NÁDASKAY, Viliam. "Ako dnes ovenčiť hlavu spisovateľa vavrínom?" : Cena ANASOFT LITERA je tu s nami už sedemnásť rokov. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2023, roč. 6, č. 1-2, s. 78-79. ISSN 2585-8912. Typ: GII
 • NAVRÁTIL, Martin. O zľahčovaní a čo s tým súvisí. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-2. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://www.plav.sk/node/272?fbclid=IwAR2LZKQbNcLVyHciJoY77K5il9qY4woeUgnN3iHldoJeihBVNq5Y5IUauOU Typ: BDF
 • NAVRÁTIL, Martin. Slobodný človek Milan Hamada (9. september 1933 – 13. február 2023). In Kanon : kanon na literaturu, 2023, roč. 7, s. 1-2. ISSN 2695-0618. Dostupné na internete: http://i-kanon.cz/2023/02/23/slobodny-clovek-milan-hamada-9-september-1933-13-februar-2023 Typ: GII
 • NAVRÁTIL, Martin. Drobná spomienka na Milana Hamadu. In Fraktál : literatúra horizontálne a vertikálne, 2023, roč. 6, č. 1-2, s. 23-24. ISSN 2585-8912. Typ: GII
 • PALKOVIČOVÁ, Eva. Marína Miloslava Hodžová, pisateľka listov (Viliamovi Paulinymu-Tóthovi) = Marína Miloslava Hodžová, a writer of letters (to Viliam Pauliny-Tóth). In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 4, s. 394-411. (2022: 0.1 - IF, 0.126 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.4 (VEGA 2/0021/20 : Národnoobrodenecké reprezentácie - mody realizácie, transgresie a tranzície) Typ: ADNB
 • PALKOVIČOVÁ, Eva. Génius či strašidlo? John Milton po druhé. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 3, s. 24-25. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
 • PALKOVIČOVÁ, Eva. Angažovaní, depresívni, humorní aj spirituálni. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 2, s. 36. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Rozhovory s osobnosťami literatúry 70. rokov / The Paris Review. - Bratislava : Brak, 2022. Typ: EDI
 • PALKOVIČOVÁ, Eva. Truhlářová, Jana: Dlhá cesta k porozumeniu. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 3, s. 322-324. (2022: 0.1 - IF, 0.126 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Dlhá cesta k porozumeniu. Emile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike / Jana Truhlářová. - Bratislava : Veda, 2021. Typ: EDI
 • PALKOVIČOVÁ, Eva. Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 4, s. 5. ISSN 1210-1982. Typ: EDJ
 • PASSIA, Radoslav. Podoby ženskej pamäti : nad knihami S. Liptákovej, B. Balogovej a E. Sičákovej Beblavej. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-5. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/287 Typ: BDF
 • PASSIA, Radoslav. Kánonický príbeh a jeho jazyky. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 3, s. 18. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Obchod na korze / Ladislav Grosman. - Bratislava : Ikar, 2022. Typ: EDI
 • PASSIA, Radoslav. Spomínať, teda obhajovať. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 3, s. 20. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Narodila som sa pod šťastnou hviezdou / Elena Lacková. - Bratislava : Brak, 2022. Typ: EDI
 • PÉTEROVÁ, Martina. Blízke a vzdialené v ranej tvorbe Jána Poničana. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. - Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 48. ISBN 978-86-6153-714-1. Typ: AFG
 • PRUŠKOVÁ, Zora. Paštékovej Laloha alebo niečo o pravidlách nenáhodných stretnutí. In Jelena Paštéková : medzi literatúrou a filmom. Prvé vydanie. - Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2023, s. 10-13. ISBN 978-80-85187-97-7. Typ: ABD
 • RIŠKOVÁ, Lenka. (Ne)známy básnik Bohuslav Tablic = (Un)known Poet Bohuslav Tablic. In Museologica literaria 2021 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou 9. septembra 2021 v Banskej Bystrici. Editorka Soňa Šváčová ; recenzenti Jan Dolák, Marián Kamenčík. [1. vydanie]. - Banská Bystrica : Zväz múzeí na Slovensku, 2022, s. 139-149. ISBN 978-80-973872-4-2. (VEGA 2/0045/21 : Subjekt – intencia – text) Typ: AFB
 • ZLEJŠIA, Barbora. Reflexia literatúry dolnozemských Slovákov v diele Štefana Krčméryho. In Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy : zborník abstraktov. - Beograd : Izdavač Univerzitet u Beogradu, 2023, s. 66-67. ISBN 978-86-6153-714-1. Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus