Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Medzinárodné projekty

Národná a kultúrna identita v slovenskej a ukrajinskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia
National and cultural identity in the Slovak and Ukrainian literature of the 19th - early 20th century
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.
Anotácia:Projekt National and cultural identity in Slovak and Ukrainian literature of 19th - early 20th Century sa sústredí na analýzu kontaktov, typologických podobností a rozdielností slovenskej a ukrajinskej kultúry v priebehu 19. a začiatku 20. storočia. Ide o obdobie prebiehajúceho národného obrodenia, primárnym cieľom ktorého je vytváranie moderných národných identít. Práve situovanie sa voči iným kultúram sa tu stáva dôležitou súčasťou sebaidentifikácie etablujúcich sa národných kultúr. Prostredníctvom analýzy slovensko-ukrajinských literárnych a kultúrnych vzťahov, ktoré možno rekonštruovať od začiatku národonoobrodeneckých procesov po ich doznievanie, výskum poukáže nielen na podobu týchto vzťahov v širších historických kontextoch, ale aj na aktivity kľúčových postáv oboch kultúr, ale aj na rôznorodé inštitúcie a fenomény dobového literárneho, ale aj politického života (literárne časopisy, edičná a prekladateľská prax, ideologické systémy). Výskum bude sledovať koreláciu konštruovania národných identít s ideou slovanskej vzájomnosti, zohrávajúcou v dobovom ideologickom diskurze slovanských kultúr výraznú rolu. Pozornosť sa bude venovať i momentu konfrontácie národnoobrodeneckých východísk oboch kultúr s fenoménom moderny koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Zároveň sa bude zaoberať podobou týchto procesov v oblastiach, kde prebiehali „paralelne“ (slovenské, rusínske, ukrajinské, maďarské a pod.) a nezriedka boli vzájomne v konkurenčnom vzťahu – ide o národnostne zmiešané územia severovýchodného Uhorska. Na projekte participuje 9 účastníkov, vedeckých pracovníkov – 4 zo slovenskej strany, 5 z ukrajinskej, pričom každý člen projektu sa špecializuje na konkrétne vymedzenú oblasť.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019


Národné projekty

Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bystrzak Magdalena Ph.D.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Emócie v literatúre: kognitívnovedný program.
Emotions in literature from perspective of cognitive literary studies.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

K prameňom slovenských rozprávok (rozprávka a jej výklad v Codexoch revúckych)
To the Sources of Slovak Fairy Tales (Fairy Tale and its Interpretation in Codices of Revúca)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pácalová Jana PhD.
Anotácia:Projekt je venovaný výskumu významnej rukopisnej zbierky z prvej polovice štyridsiatych rokov 19. storočia, Codexom revúckym, ktoré vznikli pod vedením Samuela Reussa (1783 – 1852), považovaného za ústrednú autoritu zbierania, spracovania a výkladu rozprávky pred jej knižnými vydaniami na Slovensku. Výskumné ťažisko spočíva na najstaršej vrstve prameňa – zápisoch rozprávok a ich nemeckých komentárov od Samuela Reussa. Cieľom projektu je dôsledný výskum tejto časti rukopisu. V prvej fáze pôjde o vernú transkripciu rozprávok a preklady nemeckých komentárov, ktoré poslúžia ako východisko k publikačnému sprístupneniu textov z tohto prameňa. V druhej, analytickej časti, členky riešiteľského kolektívu pripravia vedecké komentáre k rozprávkam a prameňu ako celku a tento budú analyzovať v kontexte dobových rukopisných a mladších tlačených zbierok rozprávok.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Liturgia každodennosti v slovenskej protestantskej hymnistike 16. – 18. storočia
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 - 1948). Podoby, tendencie, aspekty.
Modernism in Slovak Literature (1900 - 1948). Manifestations, Tendencies and Aspects.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal PhD.
Anotácia:Projekt mapuje modernizmus v slovenskej literatúre prvej polovice 20. storočia. Podoby modernizmu v jednotlivých dekádach od roku 1900 do roku 1948. Modernistické tendencie v próze, poézii, dráme a memoárových žánroch. Aspekty modernizmu od estetickej moderny k historickej avantgarde.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa.
The Writing of the Enlightenment. The poetics of the texts written by Ladislav Bartolomeides.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Poetika slovenskej literatúry po r. 1945
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter DrSc.
Anotácia:Projekt Poetika slovenskej literatúry po roku 1945 tvorí pendant k projektu Dejiny slovenskej literatúry po roku 1945 riešenému s podporou VEGA v r. 2011 - 2013. Počas realizácie tohto projektu sa ukázalo, že literárnohistorický výskum otvára cestu k riešeniu kľúčových úloh poetiky slovenskej literatúry po roku 1945, a to často z celkom nového uhla pohľadu a novej metodologickej perspektívy. Popri štandardných otázkach historickej poetiky prozaického a básnického textu, poetologických princípov a zmien v slovenskej literatúre v období od roku 1945 do konca dvadsiateho storočia, týkajúcich sa subjektu v próze a poézii, narácie a typov naratívov v próze a enunciácie a enunciatívov (lyrickej výpovede) v poézii, žánrových otázok, otázok výstavby /architektúry textu, času a priestoru v literárnom textu, vzťahu témy, topológie a tropológie textu ako aj rozmanitých modalít mediality prozaických a básnických textov, intertextuálnych a intermediálnych vzťahov na úrovni konkrétnych textov a systémových vzťahov bude mať vo výskume dôležité miesto aj otázka komparatívnej poetiky literárneho poľa, konkrétnych literárnych situácií a paradigmatických zmien.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika
The occasional poetry of Juraj Palkovič, Bohuslav Tablic and Pavel Jozef Šafárik
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka PhD.
Anotácia:Projekt vychádza z faktu, že výskum príležitostnej poézie z obdobia prelomu 18. a 19. storočia je súčasťou kultúrnohistorickej a literárnohistorickej rekonštrukcie kultúrnej pamäti a kultúrneho dedičstva. Keďže vybraný žáner je úzko previazaný s konkrétnymi udalosťami alebo osobami, spoluvytvára obraz dobovej literárnej kultúry. Príležitostná básnická tvorba troch slovenských básnikov z prelomu 18. a 19. storočia Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika, v ktorej sa odrážajú nielen dobové predstavy o básnickom umení, o jeho kritériách a funkciách, ale aj autorské predstavy o možnostiach jeho uplatnenia v širšom spoločenskom kontexte, sa tak stáva prostriedkom na genologicky špecifikované doplnenie poznania o podobách a možnostiach vývinu slovenskej literatúry v sledovanom období.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Slovenský spisovateľ ako sociálna rola: podoby, vývin, vzťah k sociálnej objednávke (Premeny obrazu slov. spisovateľa po r. 1945)
Slovak Writer as a Social Role: Forms, Development, Relation to the Social Order (Transformations of the Image of Slovak Writers After 1945)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír CSc.
Anotácia:Projekt Slovenský spisovateľ ako sociálna rola: podoby, vývin, vzťah k sociálnej objednávke (Premeny obrazu slovenského spisovateľa po roku 1945) vymedzí register relevantných podôb, v akých sa domáci autori v období od konca 2. svetovej vojny po koniec dvadsiateho storočia verejne prezentovali ako spisovatelia, rekonštruuje podmienky, v akých a s prispením ktorých jednotlivé roly vznikali a konkretizovali sa, ako aj podá typológiu a náčrt vývinu (generovania, transformácií, zániku a regenerácií) základných verejných podôb slovenského spisovateľa.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia
Textual figurations of Slovak literature of the 19th century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.
Anotácia:Výskumný projekt prostredníctvom štrukturálno-sémiotickej analýzy textov korpusu slovenskej literatúry 19. storočia predstaví jej emblematické textové figúry, ich funkcie, figurácie a konfigurácie, pričom metodologicky bude vychádzať z koncepcie figúr G. Genetta. Následne ich prostredníctvom na pozadí kľúčových literárnohistorických diskurzov 19. storočia zrekonštruuje niekoľko navzájom prepojených, kontinuálnych poetických línií, ktoré počas sledovaného obdobia pôsobili subverzívne voči dominantnej - heroickej línii, preferovanej doterajším výskumom slovenskej literatúry 19. storočia, spájanej s národnoreprezentatívnymi funkciami. Projekt overí hypotézu, že ide o tri takéto žánrovo, tematologicky a topologicky ukotvené línie – idylickú, ironickú a melancholickú. Prostredníctvom textových figúr a uvedených línií výskum tiež poukáže na základné problémy spojené s reprezentáciou a referencialitou dobovej slovenskej literatúry, a to aj v prípade ich špecifických typov (autobiografické a biografické texty).
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Žáner besednice v slovenskej literatúre 1862 – 1914
The genre of feuiletton in Slovak Literature 1862 - 1914
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana CSc.
Anotácia:Projekt skúma žáner besednice v kontexte vývinu krátkych prozaických žánrov, formujúcich sa v slovenskej literatúre od šesťdesiatych rokov 19. storočia do roku 1914. Zameriava sa na formovanie, pojmové vymedzenie (v kontexte terminologickej a obsahovej rozkolísanosti), vývinovú typológiu a individuálne autorské realizácie žánru, ktorý sa v kontexte slovenskej literatúry sledovaného obdobia vyznačoval žánrovou polymorfnosťou. Zámerom projektu je sledovať žánrové vyhraňovanie sa besednice v dotyku s inými krátkymi naratívnymi formami a jej vývinovo produktívnu funkciu v slovenskej literatúre sledovaného obdobia.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 12