Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Národné projekty

„Geopoetika“ Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918.

The „Geopoetics“ of Bratislava: the Representation of the City in Slovak Literature after 1918

DISPRO - Digitálna zbierka slovenskej prózy

Digital Collection of Slovak Prose

Hyperlexikón - Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov

Interactive hypertext lexicon of literary studies with a corpus of key literary studies texts

Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka

Literary-historical, cultural-historical and editorial treatment of Samuel Ferjenčík's manuscript notebook

Literárny text, poetika, umelecká práca

Literary Text, Poetics, Artistic Work

LIPCES - Literatúra v procesoch kultúrno-etnickej sebaidentifikácie slovenskej komunity v Srbsku

Literature in a processes of cultural-ethnic self-identification of the Slovak community in Serbia

Literatúra v službách výchovy (Podoby a premeny funkčného modelu literatúry v slovenskej literatúre na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia).

Literature Supporting Folk Culturing, Educating and Enlightening (Forms and Changes in Functional Model of Literature in Slovak Literature in the End of the 19th and the First Third of the 20th Century)

Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia (FF UPJŠ Košice)

Methodological Procedures in Literary-Scholarship Research with an Impact on the Media Environment

Modernizmus v slovenskej literatúre II

Modernism in Slovak Literature II

Národnoobrodenecké reprezentácie - mody realizácie, transgresie a tranzície

National Revival Representations – modes of realisation, transgressions and transitions

Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. - 21. storočia

Poetics of text and poetics of the event in modern Slovak Literature from the 18th to the 21st century

SlovKa19 - Slovenská kázňová spisba v 19. storočí

Slovak preach literature in the 19th century

Subjekt – intencia – text (Podoby poetiky staršej slovenskej literatúry)

Subject - Intention - Text (Subjects of Poetics of Older Slovak Literature)

Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí

Neglected Context. Occasional genres in Slovak literature in the 16th - 18th centuries

Celkový počet projektov: 14