Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Národné projekty

DISPRO - Digitálna zbierka slovenskej prózy

Digital Collection of Slovak Prose

Hyperlexikón - Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov

Interactive hypertext lexicon of literary studies with a corpus of key literary studies texts

Kreatívne experimenty s textom v perspektíve kritického posthumanizmu: básnická, umelecká a prekladová prax v slovenskej kultúre v medzinárodných súvislostiach.

Creative Experiments with Text from the Perspective of Critical Posthumanism: Poetic, Artistic and Translation Practice in Slovak Culture in the International Context.

Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka

Literary-historical, cultural-historical and editorial treatment of Samuel Ferjenčík's manuscript notebook

Medzi normou a transgresiou: „zóny kontaktu“ v slovenskej literatúre 19. storočia

-

Modernizmus a modernizmy. Variácie, tranzície, prieniky

-

Normalizácia v slovenskej literatúre: mechanizmy, aktéri, tvorba.

Normalization in Slovak Literature: Mechanisms, Actors, Production.

Nové otázky k naturizmu.

New questions about naturism.

Prekusvet - PREKLAD A ASPEKTY RECEPCIE SPOLOČENSKOVEDNÝCH A HUMANITNOVEDNÝCH TEXTOV AKO KULTÚRNY A LITERÁRNY TRANSFER V 20. STOROČÍ

TRANSLATION AND ASPECTS OF RECEPTION OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES TEXTS AS CULTURAL AND LITERARY TRANSFER IN THE 20TH CENTURY

Subjekt – intencia – text (Podoby poetiky staršej slovenskej literatúry)

Subject - Intention - Text (Subjects of Poetics of Older Slovak Literature)

Celkový počet projektov: 10