Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav slovenskej literatúry SAV

Medzinárodné projekty

Dištančné čítanie Európskej literárnej histórie (1840 – 1920)

Distant Reading for European Literary History

Doba trvania: 3. 11. 2017 - 2. 11. 2021
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Debnár Marek PhD.
Anotácia:Akcia je zameraná na vytvorenie siete spolupracovníkov, ktorí budú na základe digitálnych zdrojov viacjazyčného textového archívu literárnych diel vytvárať štandardizované nástroje určené pre výskum histórie európskej literatúry. Súčasťou akcie je vybudovanie spoločného digitálneho archívu textov ELTeC (European Literary Text Collection), ktorý bude slúžit' na výskum a testovanie technológií dištančného čítania v európskom románe. Výsledky týchto prístupov chce kolega prepájať s metódami výskumu v slovenskej literatúre a aplikovať pri budovaní online archívu textov slovenskej literatúry. Ciele akcie sú nasledujúce: 1. Vytvoriť viacjazyčnú Európsku zbierku literárnych textov (ELTeC) 2. Vytvoriť a zdieľať nástroje a metódy textovej analýzy prispôsobené európskej viacjazyčnej literárnej tradícii (ELTeC) 3. Na základe výsledkov a analýz premyslieť základné koncepty v literárnej teórii a histórii
Web stránka projektu:https://www.distant-reading.net/

Dynamika vytvárania priestoru a digitalizácia v európskych mestách

Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities

Doba trvania: 22. 11. 2019 - 21. 11. 2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.
Anotácia:COST akcia Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities je zameraná na výskum vytvárania priestoru, na jeho praktiky ako verejné umenie, mestský dizajn, produkcia vedenia a ich vplyv na premenu a pretváranie verejného priestoru. Zároveň ich chce prepájať s novými metódami výskumu uvedených oblasti a aplikovať na rozvoj verejného priestoru v európskom kontexte využívajúc možnosti, ktoré v tejto oblasti poskytujú digitálne technológie. Ústav slovenskej literatúry SAV tu prispeje svojím teoretickým a kultúrnohistorickým výskumom v oblasti literárnej histórie, urban studies, kultúrnych štúdií, svojimi zisteniami o praktikách vytvárania priestoru v spojení s národnou a individuálnou identitou aj kolektívnou pamäťou, výskumom mestskej imaginácie a literárnych i kultúrnych reprezentácií v rôznych obdobiach.
Web stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA18204/#downloads

Zobrazenie vidieka v stredoeurópskej literatúre (Ostravská univerzita)

Portraying Countryside in Central European Literature (University of Ostrava)

Doba trvania: 15. 4. 2020 - 14. 9. 2021
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana CSc.
Anotácia:Riešiteľská inštitúcia: Filozofická fakulta Ostravskej univerzity. Spoluriešiteľské inštitúcie: Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Loránda Eötvösa Budapešť. Odborným cieľom projektu je výskum obrazov vidieka v stredoeurópskej literatúre. Chceme sledovať zobrazenie priestoru, ale kladieme si tiež otázky o význame vytýčenej témy pre jednotlivé národné literatúry v rôznych obdobiach, súčasnosť nevynímajúc. Ako literatúra zachytávala vidiek a ako odráža premeny vidieka v modernom svete? Je situácia v strednej Európe nejako signifikantná? Odhalí niečo porovnanie vidieka v českom, slovenskom a maďarskom prostredí? Tzv. priestorové štúdie sú na Filozofickej fakulte Ostravskej univerzity rozvíjané dlhodobo. Už od roku 2010 v Ostrave organizujú priestorové sympóziá a z nich následne vydávajú reprezentatívne publikácie (doposiaľ vyšli Město, Krajina a Příroda versus industrál), na ktorých participovali bádatelia najmä z Českej republiky, zo zahraničia iba v menšom meradle. Aktuálny projekt chce tému vidieka prostredníctvom plánovaného sympózia výraznejšie rozvinúť smerom navonok (za hranice ČR). Dôležitým praktickým cieľom projektu je nadviazanie bližšej spolupráce s výskumnými inštitúciami v krajinách Vyšehradskej štvorky aktívnou cestou, ale tiež zapojením doktorandov do týchto aktivít (workshop a prednášky pre študentov a následná účasť vybraných doktorandov na sympóziu, možnosť publikovania v knihe). Študenti budú mať možnosť predstaviť svoju prácu pred zahraničnými kolegami a inšpirovať sa ich (možno odlišnými) prístupmi.
Web stránka projektu:http://www.facebook.com/portraying.countryside.V4/

Národné projekty

„Geopoetika“ Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918.

The „Geopoetics“ of Bratislava: the Representation of the City in Slovak Literature after 1918

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Passia Radoslav Ph.D.
Anotácia:Literárne reprezentácie mesta patria k podstatným kultúrotvorným prvkom urbánneho priestoru. Ako súčasť kolektívnej pamäti obyvateľov tvoria jeho „genius loci“. Bratislava má v kontexte slovenskej literatúry niekoľko špecifík, ktorými sa odlišuje od tematizácií metropolitného mesta v iných kultúrach. Semiotická pozícia tohto mesta je daná špecifikami slovenskej kultúrnej a politickej histórie. Výskum sa sústredí najmä na diela, ktoré po roku 1918 „tvorili Bratislavu“ ako špecifický semiotický priestor. Naším cieľom je zrekonštruovať relevantný korpus takýchto textov a interpretovať ich literárnohistoricky (vývinovo-typologicky), ako aj z hľadiska aktuálnych interdisciplinárnych prístupov humanitných vied (urban studies, geopoetika, areálový výskum a pod.). Hoci hlavným predmetom výskumu je slovenská literatúra, rátame so širším, stredoeurópskym rámcom, najmä s presahmi do českej a maďarskej literatúry, ktoré spoluformovali obraz mesta.

Emócie v literatúre: kognitívnovedný pohľad

Emotions in literature from perspective of cognitive literary studies.

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je z kognitívnovedného aspektu spracovať úlohu emócií v literárnej komunikácii. Kognitívna literárna veda vďaka empirickým výskumom porozumenia literatúre rieši emócie v širokom kognitívnom priestore. Emócie sa môžu podieľať na dysfunkčných kogníciách (presvedčenia, schémy, stereotypy) i na funkčných kogníciách (racionálne myslenie). Preskúmanie emócií v rôznych spôsoboch čítania (čitateľské typy, emočná a kognitívna empatia) ako aj analýza emočných textových podnetov (elementov a štruktúr naratívnych, lyrických a opisných textov) umožní vysvetliť a aj otestovať relevantnú úlohu emócií v literárnej komunikácii a následne poukázať na prínosy a limity rôznych typov lektúry aj vo výchovnom a vyučovacom procese. Všeobecný literárnovedný prínos projektu spočíva v rozšírení teoretických východísk výskumu literatúry, predstavení komplexnejšej analýzy literárnej komunikácie a preskúmaní súboru čitateľských kompetencií.

Literárny text, poetika, umelecká práca

Literary Text, Poetics, Artistic Work

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Prušková Zora CSc.
Anotácia:Projekt Literárny text, poetika, umelecká práca sa bude zaoberať slovenskou prozaickou tvorbou po roku 1945. Účelom bude hľadanie konexií medzi systémovou poetikou a umeleckou prácou ako singulárnou udalosťou autorskej tvorby. Výsledkom bude nové nahliadnutie interpretačných možností , zvýznamnenie prvku autorskej osobitosti a imaginácie ako pevných súčastí existenciálne situovanej a smerovanej poetiky, Projekt by mal iniciovať inovatívny vstup do ustálených literárnohistorických a kultúrnotypologických stereotypov pri hodnotení modernej povojnovej prózy.

Literatúra v službách výchovy (Podoby a premeny funkčného modelu literatúry v slovenskej literatúre na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia).

Literature Supporting Folk Culturing, Educating and Enlightening (Forms and Changes in Functional Model of Literature in Slovak Literature in the End of the 19th and the First Third of the 20th Century)

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana CSc.
Anotácia:Projekt sa zameriava na problematiku slovenskej národovýchovnej a ľudovýchovnej literatúry na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia, pričom sémantika výchovy je v ňom sledovaná na rozličných úrovniach. Východiskom je nová excerpcia relevantnej dobovej tlače a knižných edícií, so zameraním na literárne texty odkazujúce na heteronómne chápanie literatúry (v centre pozornosti budú texty zohľadňujúce mimotextové faktory, súvisiace so sociálnou/výchovnou funkciou literatúry). Popri dokumentovaní podôb a transformácií takto vymedzeného typu funkčného modelu literatúry budú vo výskumnom zábere aj dobové literárno-komunikačné situácie, ktoré s ním súvisia, z nich najmä kategórie literárneho života: inštitúcie, médiá a aktéri literárnej kultúry. Výskum produkcie, distribúcie a recepcie textov doplní otázka sedimentácie literárnej pamäti. Ambíciou projektu je postihnúť heterogenitu dobových kontextov, charakterizovať literárne polia a poukázať na prepojenie literatúry s inými kultúrno-spoločenskými kontextami.

Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia (FF UPJŠ Košice)

Methodological Procedures in Literary-Scholarship Research with an Impact on the Media Environment

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana CSc.
Anotácia:Štvorročný projekt je zameraný na funkčné využitie metodologických postupov v interdisciplinárne orientovanom literárnovednom výskume. Vychádza z filologickej tradície literárnej vedy na Slovensku, sústredí sa na uplatnenie hermeneutických, formálnych, heuristických, štrukturalistických, komparatívnych, kognitívnych aj semiotických postupov s interdisciplinárnymi presahmi do mediálneho priestoru.Ústredným zámerom je posilniť exaktnosť vo výskume literatúry, a to v analyticko-interpretačnej práci s pramennými textami (od recepčnej estetiky, tvorby percepčných kódov k apercepčným metodickým postupom) a pri prehodnocovaní medziliterárnych vzťahov v rámci česko-slovenského a stredoeurópskeho kontextu (s dôrazom na genetické a poetologické špecifiká slovenskej literatúry v širších kultúrnych súvislostiach). Presah do mediálneho priestoru sleduje variantnosť literárneho textu (nielen slovenskej literatúry)ako mediálneho produktu (najmä aktuálne trendy v divadelných a v audiovizuálnych adaptáciách) najmä s ohľadom na formálne a tematické spracovanie dobových stereotypov v sociokultúrnom kontexte s funkčným využitím konkrétnych metodologických postupov.Cieľom projektu je sprístupniť monograficky spracované výsledky kritického prehodnocovania ustálených teorém a ich audiovizuálne sprostredkovanie s trvalou udržateľnosťou. Preto sú v centre sledovanej problematiky konkrétni autori a umelecké texty (na genologickej osi poézie, prózy, drámy) s dôrazom na koniec 19. a prvú polovicu 20. storočia. Vedeckým predpokladom je zmena v doterajšom literárnohistorickom zaradení konkrétnych autorov, v kvalitatívnom prehodnotení ich poetiky a tvorivého prínosu do vývinu slovenskej literatúry (s ohľadom na diferenciácie realizmu a moderny a estetický pluralizmus v medzivojnovej literatúre)

Modernizmus v slovenskej literatúre II

Modernism in Slovak Literature II

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal PhD.
Anotácia:Projekt nadväzuje na rovnomenný projekt VEGA riešený v rokoch 2016 – 2019. Východiskovo skúmané podoby, tendencie a aspekty modernizmu v slovenskej literatúre obdobia 1900 – 1948 dopĺňa o nové línie výskumu, ako sú pojmový aparát, otázky periodizácie, typológia modernistickej literatúry, filozoficko-estetické kontexty a koncepcie jednotlivých rôznorodých podôb modernizmu (moderna – druhá moderna – expresionizmus – avantgarda – katolícka moderna a i.), premeny idey autonómnosti umenia v rámci modernistického diskurzu, médiá a inštitúcie dobového literárneho života podieľajúce sa na prezentácii modernistických poetík a vytvárajúce priestor pre diskusie o podobách modernizmu. Pokračujúce rekonštruovanie obrazu modernizmu v slovenskej literatúre prvej polovice 20. storočia je nasmerované k literárno-historiografickej syntéze daného javu s využitím aktuálnych relevantných metodologických podnetov

Národnoobrodenecké reprezentácie - mody realizácie, transgresie a tranzície

National Revival Representations – modes of realisation, transgressions and transitions

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.
Anotácia:Zámerom projektu je prostredníctvom semiotickej analýzy, interpretácií dobového literárneho korpusu rekonštruovať model národnoobrodeneckých reprezentácií v slovenskej literatúre „dlhého“ 19. storočia. Výskum bude sledovať premeny tohoto modelu v transgresívnych a tranzitívnych procesoch. Identifikuje dominantné estetické, poetické a žánrové kategórie v ktorých sa tento typ reprezentácií realizuje, modifikuje a narúša, a to v troch vytýčených tematických okruhoch: identita, priestor a čas. Kľúčovú analytickú kategóriu bude predstavovať pojem modusu, ktorý figuruje napr. v prostredí literárnej vedy anglofónnej a románskej oblasti (N. Frye, A. Fowler, G. Genette, C. Guillén) a chápe sa ako nadžánrová kategória, resp. modifikujúci žánrový príznak. Cieľom projektu je taktiež ukázať, akými literárnymi a žánrovými postupmi sa ideologické prvky v jednotlivých textoch re-prezentujú a spätne pôsobia na kultúru a spoločnosť.

Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. - 21. storočia

Poetics of text and poetics of the event in modern Slovak Literature from the 18th to the 21st century

Doba trvania: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter DrSc.
Anotácia:Projekt bude identifikovať a prezentovať základné pojmy poetiky novodobej slovenskej literatúry 18. - 21. storočia. Sleduje zmeny a vnútorné premeny jednotlivých poetologických javov ako výstavba prozaických (naratívnych) a lyrických (enunciatívnych) textov, žánrová výstavba textov a pod., Sleduje ich ako poeticko-historické udalosti, ich konfigurácie a rekonfigurácie. Jednou z príznačných konfigurácií a rekonfigurácií liteárnych udalostí tvorí miera a proporcia manifestovanosti a latentnosti jednotlivých literárnych udalostí ako klasicizmus, romantizmus, realizmus, parnasizmus, moderna, avantgarda, existenciálna literatúra.

Prejavy synkretizmu v poetike cirkevných piesní v slovenskej protestantskej literatúre 16. - 18 storočia.

Expression of Syncretism in Poetics of Hymns in Slovak Protestant Literature in the 16th - 18th century

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea CSc.
Anotácia:Poetika literárnych textov, a tiež dynamika žánrov v starších obdobiach literárnych dejín je založená na rétorických princípoch. To, ako ich autori tvorivo aplikovali v literárnych dielach v starších obdobiach slovenskej literatúry, bolo doposiaľ hodnotené viac z hľadiska formálneho; evidenciou a formálno - funkčnou analýzou výrazových prostriedkov, ktoré autor v kompozícii diela využíval. Skúmalo sa ako ich uplatnil s ohľadom na štýl a žáner. V tomto projekte sa sústredím najmä na funkčno - sémantický výskum poetiky textov. Budem si ich všímať predovšetkým z toho hľadiska, ako sa v nich uplatnil literárny synkretizmus - špecifický jav, príznačný pre poetiku textov starších období. Zaujímať ma bude, ako možno výsledky výskumu tohto problému využívať pri interpretácii textov ale i pre hlbšom výskume žánrov a ich špecifických problémov. Táto problematika sa doposiaľ systematicky neskúmala. Jej riešenie bude prínosom pre žánrový výskum. Výstupom grantu budú publikované štúdie.

SlovKa19 - Slovenská kázňová spisba v 19. storočí

Slovak preach literature in the 19th century

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika CSc.
Anotácia:Významnou súčasťou slovenskej literatúry je duchovná tvorba, osobitne žáner kázne. V dejinách slovenskej literatúry sa jej doteraz venovala len okrajová pozornosť (v období komunizmu táto téma bola zámerne obchádzaná a neboli prístupné všetky knižničné a archívne fondy), preto stále chýba komplexné spracovanie, štatistická, teologická, obsahová, umelecko-literárna a jazyková analýza. Tento žáner je závažný aj preto, lebo vplýval na široké vrstvy obyvateľstva, formoval modernú slovenskú národnú a kultúrnu identitu, formoval rovnako katolícke i evanjelické spoločenstvá. Projekt zmapuje kázňovú spisbu v slovenskom jazyku z 19. storočia, primárne tlačenú a sekundárne zachovanú rukopisnú. Ide o projekt základného výskumu, ktorý bude dominantne skúmať pôvodné vydania kázní a zachované rukopisy kázní v pamäťových inštitúciách. Cieľom projektu je vytvorenie čiastkových štúdií, ďalej dvoch antológií (pastierske listy katolíckych biskupov; výber klasických kázní podľa viacerých kritérií), príprava lexikónu autorov kázní a monografické analyticko-syntetické spracovanie celej problematiky.

Textologický a edičný výskum vybraných reedícií básnických zbierok vydaných od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť

Textological and editorial research of selected editions of poetry collections published since the second mid-20th century to the present

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Navrátil Martin PhD.

Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí

Neglected Context. Occasional genres in Slovak literature in the 16th - 18th centuries

Doba trvania: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea CSc.
Anotácia:V literárnej histórii tieto žánre zostali doposiaľ ne pokraji záujmu a takmer bez reflexie. Pritom sú kľúčové pre ďalší výskum či už literárnych druhov, žánrov, trendov literárnej kultúry, ako aj výskum literatúry z hľadiska udalostí i z hľadiska spoznávania hlbších súvislostí literárneho života. Projekt je zameraný na rekonštrukciu obrazu literárnej kultúry a vzdelanosti v slovenskom jazykovom prostredí na základe textov príležitostnej tvorby (napísanej latinsky a v domácom jazyku) v 16. až 18. st. Výskum sprístupní a priblíži doteraz neznáme či málo známe texty. Osvetlí tiež problematiku žánrov príležitostnej tvorby. Ozrejmí aj problematiku literárneho života, kontakty medzi vzdelancami, autormi, tlačiarmi a ďalšími, ktorí sa na jeho rozvíjaní podieľali v domácom, no i európskom regióne. Výstupom projektu budú domáce i medzinárodné vedecké konferencie, workshopy, vedecká monografia a komentovaná antológia textov, a ďalšie publikácie, ako aj nový bilingválny slovensko-anglický Vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku (internetová forma), na ktorom sa budú podieľať nielen literárni historici, ale vedci z rôznych spoločenskovedných disciplín (http://csr.sk/).

Celkový počet projektov: 15