Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

BLACKSENS - BLACKSENS : Plynové senzory na báze čiernych kovov dekorovaných povrchovými receptormi

Black metals decorated with surface receptors as highpotentiality materials for gas sensing

EsSENce - EsSENce: Vysokovýkonné kompozitné materiály na báze uhlíka s inteligentnými vlastnosťami pre pokročilé senzorické aplikácie

High-performance Carbon-based Composites with Smart Properties for Advanced Sensing Applications.

Európska sieť chemikálií a materiálov na báze furánu pre udržateľný rozvoj.

European network of furan based chemicals and materials for a Sustainable development.

Europské fórum pre pokročilé postupy

European Forum for Advanced Practices

EUTOPIA - Európske topologické interdisciplinárne pôsobenie

European Topology Interdisciplinary Action

Hypomat - Hypomat: Polymérne materiály na báze poly(2-alkyl-oxazolínov) a polyfosfazénov s nastaviteľnou termosenzitivitou a biodegradáciou.

Polymer materials based on poly(2-alkyl-2-oxazolines) and polyphosphazenes with tuneable thermosensitivity and biodegradation.

Implantovateľné polymérne nosiče liečiv založené na duálnom nekovalentnom a kovalentnom sieťovaní so samosceľovacími vlastnosťami.

Implantable polymeric drug delivery devices based on dual non-covalent and covalent crosslinking network with self-healing properties.

Inovatívne nanokompozity polymér/MXény s vylepšenými vlastnosťami získané prostredníctvom kontroly lokalizácie plniva v priestore

Innovative polymer/MXenes nanocomposites with enhanced properties trough a fine control of spatial filler localization

LiBASED - LiBASED: Hybridné zariadenie batéria-superkapacitor na báze Li-iónov

Li-ion BAttery-SupErcapacitor Hybrid Device

MERF - MERF: Matica pre uhlíkové epoxidové lamináty so zníženou horľavosťou

Matrix for carbon reinforced epoxy laminates with reduced flammability

Nano2Day - Nano2Day: Multifunkčné polymérne kompozity dotované novými 2D nanočasticami pre pokročilé aplikácie

Multifunctional polymer composites doped with novel 2D nanoparticles for advanced applications

PHOTOPAINT - Natibakteriálne polymérne nátery pre globálnu aplikáciu

Antibacterial polymer coating for global application

NOVA - Nová generácia bioaktívných nanopovrchov

Next Generation BiOactiVe NAnocoatings

Pokročilé inžinierstvo a výskum aerogélov pre environmentálne vedy a vedy o živej prírode

Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences

Polymérne adaptovateľné siete smerom k výrobe vysoko výkonných materiálov.

Polymeric Adaptable Networks toward the Fabrication of High-performance Materials.

TERATOP - TERATOP: Výskum možností experimentálnej prípravy aktívneho topologického skla.

Towards experimental realization of active topological glass.

Národné projekty

Nano-Neuro-Plast - Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat.

Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behaviour.

ALICES - ALICES: Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

BioPolSil - BioPolSil: Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov

Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates

PHBPlast - Biotechnologická príprava bioplastov na báze PHA s programovaným uvoľňovaním biopolyméru a možnosti jeho využitia.

Biotechnological preparation of bioplastics based on PHA with programmable releasing of biopolymer and application possibilities.

Dvojdimenzionálne nanomateriály v hybridoch a polymérnych kompozitoch pre pokročilé aplikácie

Two-dimensional nanomaterials in hybrids and polymer composites for advanced applications

FlayMat - FlayMat: Hybridné nízkorozmerné vrstvené materiály s novými funkciami

Hybrid Low Dimensional Layered Materials with new Functionalities

KOREKAS - Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo.

Immobilization and co-immobilization of viable whole-cell biocatalysts with enzyme cascades for production of chemical specialties, development of methods for their characterization and bioreactor engineering.

Inovácia produktového portfólia spoločnosti Novplasta

Innovation of the product portfolio of the company Novplasta

MICROPAN - MICROPAN: Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky.

Rational design of hydrogel microcapsules for immunoprotection of transplanted pancreatic islets in diabetes treatment.

Mikrosféry pripravené dvojitým kovalentným a nekovalentným sieťovaním alginátov so samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu

Microspheres based on dual non-covalently and covalently crosslinked alginates with self-healing properties for cell encapsulation

Molekulovo-dynamické simulácie topologicky uväznených a obmedzených polymérov

Molecular dynamics simulations of topologically confined and constrained polymers

NANOCOMP - Nanokompozity na báze elastomérnych zmesí so zvýšenou odolnosťou voči difúzii plynov vrátane vodíka

Nanocomposites based on elastomeric blends with improved resistance to diffusion of gases including hydrogen

O2PIPOL - O2PIPOL: Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka.

Advanced Oxygen Tolerant Photochemically Induced Atom Transfer Radical Polymerization.

Ochrana povrchov pred adsorpciou proteínov: poly(etylénoxid) vs poly(2-oxazolín)

Protection of surfaces against protein adsorption: poly(ethylene oxide) vs poly(2-oxazoline)

Polymérne kompozity pre 3D tlač

Polymer Composites for 3D Printing.

Polyméry a polymérne materiály s pridanou hodnotou z obnoviteľných zdrojov.

Polymers and polymeric materials with added value from renewable resources.

Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva.

Preparation and study of polymer gels for protection of cultural heritage.

Radikálová polymerizácia vodorozpustných monomérov: vplyv molekulových interakcií na kinetiku a mechanizmus polymerizácie

Radical polymerization of water-soluble monomers: the effect of molecular interactions on the polymerization kinetics and mechanism

Štrukturálne-dynamické vlastnosti oligomérov a polymérov v objemovom stave a v uväznených stavoch pórovitých anorganických matríc.

Structural-dynamic properties of oligomers and polymers in the bulk and confined states of porous anorganic matrices.

Vplyv mikroštruktúry a dynamiky na sieťovanie a vlastnosti vytvrdených polymérov.

Influence of microstructure and dynamics on the crosslinking process and the properties of cured polymers.

Vplyv nadmolekulovej štruktúry na úžitkové vlastnosti zmesí biodegradovateľných polymérov s termoplastickým škrobom

Influence of supramolecular structure on ultimate properties of blends of biodegradable polymers with thermoplastic starch

CEMEA - Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied.

Creation of Centre for Advanced Materials Application of the Slovak Academy of Sciences.

MICRO - Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov.

The occurence of microplastics and selected micropollutants in surface and drinking waters of Slovakia and their effective removal by progressive processes.

Využitie kontrolovaných polymerizácií pre prípravu nanočastic a kompozitov.

Utilization of controlled polymerizations in the preparation of nano-particles and composites.

Vývoj imunoaktívnych polymérnych nosičov pre fotodynamickú terapiu

Development of immunoactive polymer carriers for photodynamic therapy.

Celkový počet projektov: 41