Informačná stránka organizácie SAV

Ústav polymérov SAV

Medzinárodné projekty

Bezolovnaté perovskitové solárne články s dlhodobou stabilitou.
Pb-free Perovskite solar cells with Long-term stability.
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Anotácia:Cieľom tohto projektu je zlepšiť účinnosť konverzie svetelnej energie a stabilitu perovskitových solárnych článkov bez obsahu olova s použitím novej zbernej vrstvy pre elektróny s priehľadnou vrstvou oxidu, perovskitovej bezolovnatej aktívnej vrstvy, novej dierovej transportnej vrstvy (HTM) a elektródy na báze uhlíkových nanoštruktúr. Na dosiahnutie tohto cieľa sa vytvorilo konzorcium kórejských, slovenských, českých, maďarských a poľských výskumných skupín, z ktorých každá bude zameraná na riešenie špecifických cieľov. Cieľom kórejskej skupiny je syntetizovať vysoko kvalitnú perovskitovú aktívnu vrstvu bez obsahu olova a vyrobiť perovskitové solárne články s použitím materiálov pripravených inými skupinami v konzorciu. Budú preskúmané aplikačne dôležité vlastnosti perovskitovej aktívnej vrstvy bez obsahu olova ako energetické hladiny elektrónovej štruktúry, optický zakázaný pás, pohyblivosť nosičov náboja, difúzna dĺžka excitónu, atď. Cieľom slovenskej skupiny je pripraviť protielektródy na báze uhlíkových nanotrubičiek alebo grafénu a vodivých polymérov. Slovenská skupina bude tiež riešiť nastavenie výstupnej práce protielektródy s cieľom zníženia energetickej bariéry pre odvod nosičov náboja a vyvinie metódu na zachovanie prirodzených hydrofóbnych vlastností uhlíkovej vrstvy, čím sa zabráni prenikaniu vlhkosti zo vzduchu. Cieľom českej skupiny je vyvinúť optimálnu elektrónovú zbernú elektródu v perovskitových solárnych článkoch s konkurencieschopnými parametrami (účinnosť, trvanlivosť, cena). Cieľom maďarskej skupiny je pomocou tmavej a fotoindukovanej optickej spektroskopie charakterizovať syntetizované perovskitové materiály bez obsahu Pb, novú vrstvu pred zber elektrónov, novú organickú vrstvu pre dierový transport (HTM) a uhlíkovú elektródu. Cieľom poľskej skupiny je navrhnúť nové organické zlúčeniny pre zber a transport dier, ktoré sa majú syntetizovať jednoduchou metódou.
Doba trvania: 1.11.2017 - 31.10.2020

Dobre definované funkčné polyméry.
Well-Defined Functional Polymers.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je vývoj nových funkčných polymérov s kontrolovanou rýchlosťou rozkladu a vylepšenými vlastnosťami, štúdium syntézy polymérov aplikovateľných ako pôdne kondicionéry a syntéza multifunkčných biokompatibilných makromolekulových stabilizátorov s potlačeným vymývaním z polymérnych materiálov.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Európska sieť chemikálií a materiálov na báze furánu pre udržateľný rozvoj.
European network of furan based chemicals and materials for a Sustainable development.
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je dizajn inovatívneho prístupu ku novým chemikáliam a polym0rnym materiálom z obnoviteľnej kyseliny 2,5-furándikarboxylovej (FDCA) smerom od laboratórneho výskumu cez industriálny vývoj až k finálnym produktom. Tento cieľ bude dosiahnutý dvomi paralelnými stratégiami. Po prvé, podpora „holistickej vízie“, v ktorej sa spoločne skúmajú vývoj, charakterizácia syntetických ciest FDCA, vývoj polymérov a polymérnych materiálov, ako aj kľúčové technické, ekonomické, environmentálne a sociálne faktory, ktorých cieľom je podpora a identifikácia riešení úspešného uvedenia na trh. Po druhé, využívanie medzisektorových znalostí podporovaných nástrojmi šírenia a vytvárania sietí na zabezpečenie otvorenej platformy pre spoluprácu a spoločnej vízie zameranej na výskum, kvalifikáciu ľudských zdrojov a priemyselnú implementáciu.
Doba trvania: 1.11.2019 - 30.11.2023

ENIUS - Európska sieť multidisciplinárneho výskumu na zlepšenie močových stentov
European Network of multidisciplinary research to Improve the Urinary Stents
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Anotácia:Európska sieť multidisciplinárneho výskumu na zlepšenie močových stentov (ENIUS) je sieť podporovaná programom COST. Zavádzanie močových stentov predstavuje veľmi často používanú metódu v urologickej praxi, aby sa zabezpečil odtok moču. Bez ohľadu na zloženie, polymérne alebo kovové, je spojené s vysokou chorobnosťou. Úspech v tejto akcii prispeje k zlepšeniu zdravej kvality pacientov, zníženiu nákladov na zdravotnú starostlivosť a zvýšeniu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu zdravotníckych pomôcok. Naším hlavným cieľom je vytvoriť multidisciplinárnu skupinu na identifikáciu vnútorných problémov s močovými stentmi a navrhnutie zlepšení pre budúce močové stenty.
Web stránka projektu:http://enius.org/
Doba trvania: 1.6.2018 - 30.9.2021

Európska sieť pre prepojenie výskumu a inovácií v pokročilom a inteligentnom textile
European network to connect research and innovation efforts on advanced Smart textiles
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eckstein Anita PhD.
Anotácia:Vytvoriť funkčný textilný materiál, ktorý aktívne pôsobí na svoje prostredie, t.j. reaguje alebo sa prispôsobuje zmenám v prostredí, majú potenciálne aplikácie v mnohých odvetviach a najmä v zdravotníctve, automobilovom a leteckom priemysle, ochranných prostriedkoch, športových a nositeľných predmetoch, budov a dizajnu interiérov.
Doba trvania: 11.10.2017 - 10.10.2022

Europské fórum pre pokročilé postupy
European Forum for Advanced Practices
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Podhradská Silvia PhD.
Doba trvania: 1.4.2019 - 31.3.2023

EPIC - Európske partnerstvo pre zlepšené kompozity.
European Partnership for Improved Composites.
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičušík Matej PhD.
Anotácia:Cieľom projektu “European Partnership for Improved Composites (EPIC)” je výskum a vývoj nových hybridných kompozitných materiálov na báze epoxidov a uhlíkových vlákien kombinovaných špeciálnych štrukturovaných molekúl a/alebo uhlíkových a inorganických nanoštruktúr. Nové typy organicky modifikovaných nanoštruktúr by mali zlepšiť delamináciu a propagáciu trhlín v pripravených epoxidových kompozitoch. V prípade potreby budú na povrch uhlíkových vlákien zavedené funkčné skupiny umožňujúce chemickú väzbu s polymérnym systémom. Očakávaným výsledkom by mali byť kompozity s lepšími mechanickými vlastnosťami a dlhšou životnosťou vhodné pre dopravný priemysel (letectvo, automobilita, lodníctvo) ako aj pre stavebný priemysel (spevňovanie betónových štruktúr).
Doba trvania: 1.9.2019 - 31.8.2022

EUTOPIA - Európske topologické interdisciplinárne pôsobenie
European Topology Interdisciplinary Action
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Račko Dušan PhD.
Anotácia:Vytvoriť platformu pre Európsku spoluprácu skupín v oblasti topológie polymérov.Vývoj stratégií pre sytematické hrubozrnné modelovanie DNA a chromatínu. Prebádanie súvislostí medzi topológiou a funkciou DNA a chromatínu v biologickom kontexte. Vývoj on-line nástrojov na analýzu organizácie DNA a chromatínu.Modelovanie výsledkov zo sekvenovania DNA a ďalších experimentálnych techník.Preskúmať súhru aktívnych a pasívnych mechanizmov, ktoré sú zodpovedné za zamotanie chromatínu a nukleových kyselín.Charakterizácia reologických, transportných a mechanických vlastností systémov.
Doba trvania: 10.6.2018 - 31.12.2022

Funkčné polyméry pre prípravu vysoko-účinných materiálov.
Advanced Functional Polymers toward the Fabrication of High-performance Materials.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danko Martin PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na vývoj degradovateľných a/alebo biokompatibilných vysokoúčinných polymérnych materiálov pre inžinierske aplikácie využitím monomérov z obnoviteľných zdrojov. Predmetom sú trojdimenzionálne polymérové siete, ktoré sa oproti lineárnym analógom vyznačujú vyššou rozmerovou stabilitou, mechanickou pevnosťou, tepelnou stabilitou a nižšou rozpustnosťou. Hlavným cieľom je príprava vitrimérov ako špeciálnej skupiny polymérov, ktoré sa vyznačujú ľahkou opakovanou spracovateľnosťou a schopnosťou samozacelenia bez straty mechanických vlastností v týchto cykloch.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Charakterizácia polymérov a mikrokapsúl.
Characterization of polymers and microcapsules.
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lacík Igor DrSc.
Anotácia:Servisný kontrakt zameraný na charakterizáciu polymérov, mikrokapsúl a podmienok pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Katiónové poly(2-oxazolíny) pre transport génov a liečiv
Cationic poly(2-oxazolines) for gene delivery and drug delivery applications
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je príprava katiónových poly(2-oxazolínov) pre transport liečiv a génov. Kombinácia katiónových jednotiek na báze polyetylénimínu s biokompatibilnými poly(2-oxazolínmi) by mala viesť k príprave netoxických polykatiónov s dostatočnou transfekčnou účinnosťou.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

En-ActivETICS - Kompozitný systém pre energeticky aktivované tepelné izolácie integráciou tepelnej zádrže a fotovoltaickej tvorby tepla pre energeticky úsporné stavby.
Energy Activated External Thermal Insulation Composite System - integration of thermal storage and photovoltaics for energy-efficient buildings.
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.
Anotácia:Konečným cieľom projektu je zhotovenie prototypu zateplovacieho panelu pre tepelnú izoláciu budov, ktorá bude kombinovať jednak tepelnoizolačné vlastnosti spolu s uchovaním tepla na základe princípu materiálov so zmenou fázového stavu a jednak zabudovaním fotovoltaických článkov pre vývoj tepla využitím slnečnej energie. Touto kombináciou sa výrazne zníži spotreba tepla v takto ošetrených budovách. OKM využije svoje doterajšie skúsenosti z výskumu materiálov so zmenou fázového stavu (phase changing materials, PCM). Výskum sa v projekte zameria na modifikáciu a optimalizáciu známych PCM, tak aby výsledný materiál bol vhodný pre vysokotonážne priemyselné aplikácie v konkrétnych prostrediach.
Doba trvania: 1.10.2019 - 30.9.2022

Nano2day - Multifunkčné polymérne kompozity dotované novými 2D nanočasticami pre pokročilé aplikácie
Multifunctional polymer composites doped with novel 2D nanoparticles for advanced applications
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je vyvinúť nové multifunkčné kompozity s vynikajúcimi elektrickými a mechanickými vlastnosťami použitím nových nanočastíc MXenov ako plnív do polymérnych matríc. Projekt NANO2DAY je prvým krokom k racionálnemu návrhu a systematickému skúmaniu nanokompozitov typu MXen/polymér pre elektroniku a pokročilé konštrukčné komponenty a pre aplikácie v leteckom priemysle. Celkovým cieľom projektu je poskytnúť nové materiály a technológie s vyššou výkonnosťou, efektívnosťou, kvalitou a úsporami nákladov v rôznych aplikáciách pre koncových užívateľov. Koncept skúmaný v projekte spočíva v zisťovaní a rozširovaní aplikačného potenciálu pokročilých MXenmi dopovaných polymérov a posúdení ich účinnosti v porovnaní s dobre známymi časticami na báze uhlíka, ako je grafén. V tomto projekte budú vyvinuté ekonomicky a priemyselne uskutočniteľné metódy na transformáciu veľkých objemov suspenzií exfoliovaných nanočastíc MXenov do polymérnych matríc s vlastnosťami navrhnutými pre celý rad špecifických aplikácií
Doba trvania: 1.5.2018 - 1.4.2022

CompMXCarb - Nové polymérne kompozity na báze MXénov a uhlíkových nanoplnív.
New polymeric composites with MXene and carbon based nanofillers
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičušík Matej PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vyvinutie metód pre tvorbu dvoj-dimenzionálnych karbidov titánu (MXén-Ti3C2) a štúdium ich štruktúrnych vlastností. Ďalej sa budú študovať možnosti použitia pripravených MXénov a iných uhlíkových nanoplnív na prípravu polymérnych kompozitov s vysokou účinnosťou absorpcie elektromagnetického žiarenia v mikrovlnnej frekvenčnej oblasti. Bude sa optimalizovať príprava MAX fázy a následne aj MXénov. Cieľom bude príprava stabilných koloidných vodných roztokov MXénov, ktoré sa použijú na priame zamiešanie s polymérnymi vodnými disperziami. Takto sa pripravia homogénne polymérne kompozity. Hlavnou výzvou pri výskume MXénov je zvýšenie ich produkcie a stability. Predkladaný projekt sa zameriava predovšetkým na návrh jednotlivých komponentov s cieľom pripraviť stabilné polymérne kompozity so zvýšenou schopnosťou tieniť elektromagnetické žiarenie. Preto sú dôležitou súčasťou projektu podrobné štúdie závislosti vlastností rozhrania od spôsobu prípravy, rôznych úprav povrchov ako aj zamiešania 2D materiálov. Kombináciou 2D materiálov ako sú MXény a 1D plnivá ako sú CNT a ich zabudovanie do polymérnej matrice je možné pripraviť kompozit s nízkym perkolačným prahom (nízka spotreba plniva) s vysokou elektrickou vodivosťou a vynikajúcou schopnosťou tieniť elektromagnetické žiarenie.
Doba trvania: 1.8.2019 - 31.7.2022

NANO2COM - Pokročilé polymérne kompozity plnené novými 2D nanočasticami
Advanced polymer composites filled with novel 2D nanoparticles
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je vývoj pokročilých kompozitov s vynikajúcimi mechanickými a elektrickými vlastnosťami, ktoré sa dosiahnu zamiešaním nových 2D nanočastíc MXenov a grafénu do epoxidových matríc. Projekt bude smerovať k vývoju a systematickému skúmaniu hybridných polymérnych nanokompozitov založených na MXenoch/grafénoch pre flexibilnú elektroniku a pokročilé konštrukčné komponenty, napr. pre veterné elektrárne a iné.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.8.2021

Prediktívna štúdia bioaktívnych materiálov získaných elektrostatickým zvlákňovaním v podmienkach kompostovania.
Predictive study under composting conditions of bioactive materials obtained by electrospinning.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Opálková Šišková Alena PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je vývoj komplexnej stratégie charakterizácie bioaktívnych materiálov pripravených elektrostatickým zvlákňovaním. Realizácia projektu umožní testovanie a navrhovanie nových fyzikálno-chemických a úžitkových vlastností bioaktívnych materiálov na použitie v medicíne ako obväzy rán a ako aktívny obalový materiál. Takáto charakterizácia nám umožní lepšie porozumieť procesu kompostovania (organickej recyklácii) získaných produktov.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Príprava a elektrické vlastnosti vodivých polymérov, kompozitov a nanoštrukturovaných materiálov
Preparation and Electrical Properties of Conducting Polymers, Composites, and Nanostructured Materials
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2021

Rýchlostné konštanty a modelovanie pre polymerizačné procesy: ko- a terpolymerizačné štúdie vo vode, alkoholoch a ich zmesiach.
Kinetic coefficients and models for polymerization processes: co- and terpolymerization studies in water, alcohols and their mixtures.
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lacík Igor DrSc.
Anotácia:Rozpoznanie zákonitostí kinetiky a mechanizmu kopolymerizácie a terpolymerizácie akrylových a metakrylových monomérov v závislosti od zloženia rozpúšťadla.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022


Národné projekty

PHBPlast - Biotechnologická príprava bioplastov na báze PHA s programovaným uvoľňovaním biopolyméru a možnosti jeho využitia.
Biotechnological preparation of bioplastics based on PHA with programmable releasing of biopolymer and application possibilities.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danko Martin PhD.
Anotácia:Polyhydroxyalkanoáty sú homo- alebo hetero-polyestery syntetizované ako intracelulárne zásobné látky mnohých prokaryotických organizmov. Nízka konkurencieschopnosť v porovnaní s konvenčnými plastami produkovanými z ropy je závažnou prekážkou ich výraznejšej spotreby. Projekt je zameraný na modifikáciu postupov biologickej syntézy polyhydroxyalkanoátov, predovšetkým polyhydroxybutyrátu zlepšeným postupom, ktorý umožní zjednodušenie procesu prípravy spolu s rozšírením možností optimalizácie polyméru z hľadiska základných fyzikálnych parametrov (mólová hmotnosť, distribúcia mólových hmotností, možnosť prípravy kopolymérov hydroxyalkanoátov). Navrhovaný postup prípravy sa vyznačuje úpravou izolácie výsledného polyméru po ukončení fermentácie jednoduchou filtráciou z vodnej disperzie namiesto použitia organických rozpúšťadiel, čo je v súčasnosti jediný spôsob získavania PHB v dostatočnej čistote.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

HvdWH - Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr
Real-time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Anotácia:Cieľom tohto projektu je štúdium rastu malých organických molekúl (pentacénu a molekúl na báze TzTz) na 2D substrátoch (prevažne graféne a MoS2), resp. štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr. Konkrétne sa zameriame na kinetiku rastu týchto heteroštruktúr a jej koreláciu s externými parametrami, ako sú hustota depozičného toku, teplota substrátu, jeho zloženie, kryštalografická orientácia a morfológia. Navrhovaný projekt prispeje k pochopeniu neobvyklých vlastností hybridných van der Waalsových štruktúr, ktoré by mohli byť využívané v novej generácii elektronických zariadení s geometriou niekoľkých atomárnych vrstiev.
Doba trvania: 1.10.2018 - 30.6.2022

FYVLASOVMAC - FYVLASOVMAC: Fyzikálne vlastnosti organických látok a vody uväznených v mezopóroch anorganických matríc.
Physical properties of organic compounds and water confined in mesopores of inorganic matrices.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bartoš Josef DrSc.
Anotácia:Experimentálny a modelový základný výskum zmien fyzikálnych vlastností vybratých modelových organických látok pomocou originálneho kombinovaného nasadenia externých próbovacích PALS a ESR techník spolu s mikroskopickou simuláciou vybratých modelových systémov.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

NanoSens4Cancer - Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny
Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their construction, validation and application for cancer diagnostics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Anotácia:Príprava ultracitlivých biosenzorov a bioanalytických zariadení s použitím nanočastíc s imobilizovanými glykánmi založených na ultracitlivých ampérometrických a optických detekčných metódach. Analýza bude realizovaná v array formáte vyžadujúcom si len malé množstvo reagencií/vzoriek. Zariadenia sa použijú na detekciu autoprotilátok voči aberantným (telu neprirodzeným) glykánom prítomným v sére pacientov s rôznymi typmi rakoviny. V sére sú prítomné autoprotilátky voči aberantným glykánom skôr, ako je možné detegovať tradičné biomarkery rakoviny a autoprotilátky sú prítomné v sére pred prvými klinickými príznakmi rakoviny. Napriek rozsiahlemu výskumu v tejto oblasti nie sú žiadne schválené biomarkery rakoviny na báze autoprotilátok použiteľných na diagnostiku rakoviny prsníka a/alebo rakoviny prostaty. Cieľom bude odhaliť skutočný potenciál ultracitlivých zariadení na diagnostiku niekoľkých druhov rakoviny.
Doba trvania: 1.10.2018 - 30.6.2022

Kombinované polymérne systémy pre imunoterapiu rakoviny
Combined polymer systems for cancer immunotherapy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kroneková Zuzana PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom tohto projektu je pripraviť a nastaviť komplexné polymérne systémy tak, aby zabezpečovali kombinovanú imunoterapiu pri liečbe rakovinových ochorení, a to stimuláciu buniek imunitného systému (v našom prípade makrofágov) vďaka ich prirodzenej štruktúre a zároveň aby slúžili ako polymérne nosiče pre transport liečiv. Navyše reaktivita týchto polymérov umožňuje naviazanie biologicky účinných látok (napr. peptidov) pre prezentáciu antigen-prezentujúcim bunkám pre tvorbu protilátok (ko-stimulácia T- a B- buniek).
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

MICROPAN - MICROPAN: Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky.
Rational design of hydrogel microcapsules for immunoprotection of transplanted pancreatic islets in diabetes treatment.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lacík Igor DrSc.
Anotácia:Projekt je pokračovaním našich snáh o systematické štúdium korelácie medzi selekciou polymérov, enkapsulačnými podmienkami, vlastnosťami mikrokapsúl a ich in vivo správaním. Takéto štúdium je umožnené vďaka našim doterajším skúsenostiam s prípravou a testovaním multikomponentných PMCG mikrokapsúl. Projekt umožní lepšie pochopenie mechanizmu tvorby mikrokapsúl polyelektrolytovou komplexáciou a prispeje k budúcemu cielenému dizajnu mikrokapsúl pre imunitnú ochranu transplantovaných buniek.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Mikroštruktúra a sorpčné vlastnosti uhlíkových vlákien pripravených karbonizáciou celulózových prekurzorov
Microstructure and the sorption properties of the carbon fibres prepared by the carbonizing cellulose precursors.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švajdlenková Helena PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je príprava nových typov mikropórových uhlíkových vlákien (MPCF) s kontrolovanou veľkosťou pórov pyrolýzou dostupných prírodných celulózových materiálov, spojená s hlbšou analýzou mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností za účelom hľadania ich súvislosti s adsorpčnými schopnosťami takto pripravených materiálov na rôzne látky a sledované rádionuklidy. Veľkosť prípadne distribúcia veľkosti pórov sa bude merať metódami BET a GPC ako aj PALS a vysokorozlišovacou elektónovou mikroskopiou kde sa bude sledovať povrch vlákien. Ďalším cieľom je chemická modifikácia povrchu MPCF za účelom vytvorenia materiálov so špecifickými vlastnosťami. Na ich charakterizáciu sa využijú FTIR, XPS analýza, SEM a TEM. Rovnovážne a dynamické sorpčné vlastnosti pripravovaných uhlíkových vlákien sa budú takisto študovať spektroskopicky aj pomocou metódy značkovania rádioizotopmi. Riešenia v rámci projektu budú zamerané na tvorbu materiálov podľa potrieb našich súčasných i budúcich partnerov.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Nové elektro- a foto-aktívne deriváty pre elektroniku a polymerizačné systémy.
New electro- and photo- active derivatives for small molecules and polymer systems.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eckstein Anita PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na prípravu a štúdium elektro- a foto-aktívnych zlúčenín s cielenými spektrálnymi vlastnosťami vhodnými pre charakterizáciu, monitorovanie a modifikáciu vlastností donorno-akceptorných (D-A) derivátov, respektíve na štúdium novosyntetizovaných organokatalyzátorov ako fotoaktívne deriváty pri vývoji kontrolovaných radikálových polymerizácií.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Polymérne materiály pre pokročilé aplikácie.
Polymeric materials for advanced application
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Anotácia:Cieľ projektu: V tomto projekte budú pripravené nové hybridy a polymérne kompozity na báze mikro- a nanoplnív pokrytých vodivými polymérmi. Pripravia sa elektricky vodivé kompozity s rôznymi anorganickými a organickými plnivami pokrytými vodivým polymérom ako je polypyrol alebo polyanilín, a takto pripravené nové materiály sa použijú na elektromagnetické tienenie. Modifikáciou povrchu uhlíkových nanočastíc ako sú uhlíkové nanotrubičky alebo redukovaný grafén oxid použitím chemickej a elektrochemickej polymerizácie pyrolu sa pripravia nové typy protielektród, ktoré sa budú testovať v solárnych článkoch. Ďalší nový typ vodivých nanomateriálov bude pripravený elektrostatickým zvlákňovaním biologicky rozložiteľných polymérnych matríc pokrytých vodivými polymérmi. Materiály pripravené týmto spôsobom sa budú testovať ako súčasti solárnych článkov ale aj v bioelektronických aplikáciách.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Príprava a charakterizácia štruktúry a vlastností biodegradovateľných multifázových polymérnych materiálov na báze modifikovaného škrobu
Preparation and characterization of the structure and properties of biodegradable multiphase modified-starch-based polymeric mateials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na optimalizáciu postupu prípravy viaczložkového systému na báze bioplastov, ktorý bude pozostávať z matrice z biodegradovateľného polyméru a zo stužujúcich plnív vo forme nanočastíc. Podstatnou zložkou nanokompozitného systému je škrob modifikovaný do termoplastickej formy, ktorý dodá systému nové vlastnosti a zníži cenu konečného produktu. Progresívnym prvkom projektu je, že analytické metódy, predovšetkým NMR, sa nepoužívajú len na stanovenie vzťahov medzi štruktúrou materiálu a jeho úžitkovými vlastnosťami, ale aktívne vstupujú do procesu prípravy a modifikácie jednotlivých komponentov materiálu, predovšetkým škrobu, s cieľom predikovať vplyv rozličných postupov modifikácie na vlastnosti konečného produktu.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva.
Preparation and study of polymer gels for protection of cultural heritage.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na prípravu nových typov polymérnych amfigélov na báze poly(2-oxazolínov) s rôznym stupňom hydrofilicity. Cieľom je príprava responzívnych (hydro)gélov schopných zmeny vlastností počas aplikácie, ktorou je využitie pri reštaurovaní objektov kultúrneho dedičstva.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobu
Preparation and characterization of polymeric materials based on thermoplastic starch
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáčková Katarína PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na prípravu a charakterizáciu biodegradovateľných polymérnych systémov na báze termoplastického škrobu (TPS). Vzhľadom na obsah, TPS bude vystupovať jednak ako disperzná zložka v matrici iného polyméru, ale taktiež ako kontinuálna fáza. Podstatou projektu je modifikácia natívneho škrobu esterifikáciou s karboxylovými kyselinami s rôznou dĺžkou alkylových reťazcov, ale aj inými vhodnými metódami, vrátane in situ polymerizácie vybraných monomérov, ako napr. L-laktidu. Modifikovaný škrob bude použitý na prípravu TPS, účinkom rôznych zmäkčovadiel (formamid, močovina, polyoly, sacharidy) a ich kombináciami, s cieľom optimalizovať zloženie TPS ako aj postup prípravy pre dosiahnutie požadovaných vlastností, predovšetkým vyššej pevnosti a odolnosti voči vlhkosti. Pripravené materiály sa budú charakterizovať stanovením štruktúrnych parametrov a vybraných fyzikálnych vlastností, čo umožní objasniť vzťahy medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami viacfázových biodegradovateľných materiálov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Príprava a štúdium polymérov a polymérnych materiálov z obnoviteľných zdrojov.
Development and study of polymers and polymeric materials based on renewable resources.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danko Martin PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na prípravu a prípadné použitie polymérnych materiálov z prírodných (obnoviteľných) zdrojov. Vhodnými sú cyklické laktóny ako dilaktid (z kyseliny mliečnej) a deriváty butyrolaktónov (napr. alfa-metylén-gamma-butyrolaktón z tulipánov) vhodné pre prípravu polyesterov resp. poly(met)akrylátov. V oboch prípadoch sú získané materiály vhodné na prípravu funkčných biokompatibilných a prípadne degradovateľných nanočastíc, nanovlákien a hydrogélov ako nosičov biologicky aktívnych látok. Štúdium mechanizmu prípravy, charakterizácie a následnej funkcionalizácie kopolyesterov bude jedným z cieľov projektu. Príprava časticových, vláknitých nosičov, hydrogélov a mulčovacích fólií využiteľných v poľnohospodárstve, štúdium ich degradácie a profilu uvoľňovania aktívnych látok bude následným krokom v línií od syntézy po štúdium využitia polymérov z obnoviteľných zdrojov v praxi.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

CEMEA - Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied.
Creation of Centre for Advanced Materials Application of the Slovak Academy of Sciences.
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Anotácia:Cieľom predloženého projektu je etablovať v SAV organizáciu Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV (CEMEA SAV) ako centrum špičkového orientovaného výskumu v oblasti pokročilých materiálov a technológií, ktorý bude realizovaný v spolupráci s partnermi projektu. Ústrednou výskumnou témou projektu je modifikácia povrchov a rozhraní pre nové funkcionality štruktúr a prvkov v oblasti pokročilých (nano)materiálov, biomedicíny a udržateľnej energie. Z pohľadu typu materiálov sa zameriame na výskum nových nízkorozmerných nanomateriálov (nanoobjektov), nových kompozitov a nových vrstvových štruktúr so zlepšenými alebo novými vlastnosťami zaujímavými pre pokročilé aplikácie.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023

Celkový počet projektov: 32