Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

PolyBioMat - Funkčné materiály na báze polylaktidov.

Polylactide-based multifunctional materials.

BLACKSENS - BLACKSENS : Plynové senzory na báze čiernych kovov dekorovaných povrchovými receptormi

Black metals decorated with surface receptors as highpotentiality materials for gas sensing

Metropolis - Duté vodivé vlákna pre elektromagnetické tienenie pripravené elektrostatickým zvlákňovaním taveniny.

Melt electrospinning of hollow conductive fibers for electromagnetic shielding.

EsSENce - EsSENce: Vysokovýkonné kompozitné materiály na báze uhlíka s inteligentnými vlastnosťami pre pokročilé senzorické aplikácie

High-performance Carbon-based Composites with Smart Properties for Advanced Sensing Applications.

BIOTAPE - Lepidlá z obnoviteľných zdrojov pre lepiace pásky.

Bio-based pressure sensitive adhesive tape

PRIORITY - Monitoring detekcia náprava obnova plastov.

Plastic monitoRIng detectiOn RemedIaTion recoverY.

NOVA - Nová generácia bioaktívných nanopovrchov

Next Generation BiOactiVe NAnocoatings

HISTRATE - Pokročilé kompozity zaťažené vysokým napätím: cesta k certifikácii po analýze

Advanced Composites under HIgh STRAin raTEs loading: a route to certification-by-analysis

AROMA - Polydopaminové fluorescenčné nanobodky ukotvené v nanocelulóze pre multi-senzorovú platformu.

Nanocellulose Embedded Fluorescent polydopamine nanodots for multi-sensing platform.

Rýchlostné konštanty a modelovanie pre polymerizačné procesy: kinetika vo vodnej fáze pre monoméry polymerizované emulznou polymerizáciou.

Kinetic coefficients and models for polymerization processes: aqueous-phase kinetics of emulsion polymerization monomers.

Sieť obehového hospodárstva EÚ pre všetkých: Ochrana spotrebiteľa prostredníctvom zníženia, opätovného použitia, opravy.

EU Circular Economy Network for All: Consumer Protection through reducing, reusing, repairing (ECO4ALL)

NETPORE - Sieť pre výskum, inovácie a vývoj produktov v oblasti poréznych polovodičov a oxidov.

Network for research, innovation and product development on porous semiconductors and oxides.

EuroWeb - Textil naprieč Európou: Sieť pre integrované a interdisciplinárne humanitné vedy.

Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities.

Národné projekty

Využitie biopolymérov pre vývoj inovatívnych liečebných postupov a energetickej sebestačnosti.

Biopolymers for the development of innovative treatments and energy self-sufficiency

Nano-Neuro-Plast - Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat.

Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behaviour.

ALICES - ALICES: Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

BioPolSil - BioPolSil: Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov

Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates

Dvojdimenzionálne nanomateriály v hybridoch a polymérnych kompozitoch pre pokročilé aplikácie

Two-dimensional nanomaterials in hybrids and polymer composites for advanced applications

KOREKAS - Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo.

Immobilization and co-immobilization of viable whole-cell biocatalysts with enzyme cascades for production of chemical specialties, development of methods for their characterization and bioreactor engineering.

In situ redukcia grafén oxidu asistovaná polymérnymi reťazcami: výpočtová a experimentálna štúdia.

In situ reduction of graphene oxide assisted by polymer chains: computational and experimental study.

SUPRACART - Injektovateľné pseudoplastické polymérne hydrogély založené na supramolekulárnych a dynamických kovalentných sieťach pre regeneráciu chrupavkového tkaniva.

Injectable shear-thinning polymeric hydrogels by supramolecular and dynamic covalent networks for cartilage tissue regeneration.

Konštrukcia inteligentných polymérnych kompozitných systémov pre kontrolované a cielené podávanie liečiv.

-

DUALCAPS+ - Mikrokapsuly na báze alginátu so zvýšenou stabilitou a biokompatibilitou pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky.

Alginate-based microcapsules with enhanced stability and biocompatibility for encapsulation of pancreatic islets in diabetes treatment.

MOSBAPA - Modifikácia povrchov ako bariéra pre adsorpciu proteínov.

Modification of surfaces as barrier to protein adsorption.

O2PIPOL - Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka.

Advanced Oxygen Tolerant Photochemically Induced Atom Transfer Radical Polymerization.

SuPerCell - Pokročilé perovskitové solárne články s optimalizovanou pasiváciou a štruktúrou.

Towards Superior Perovskite-based Solar Cells via Optimized Passivation and Structure.

Polyméry a polymérne materiály s pridanou hodnotou z obnoviteľných zdrojov.

Polymers and polymeric materials with added value from renewable resources.

Samoregeneračné implantovateľné polymérne mikrosféry sieťované prostredníctvom bioortogonálnej klik chémie pre bunkovú enkapsuláciu v liečbe cukrovky.

Self-healing implantable polymeric microspheres crosslinked via bioorthogonal click chemistry for cell encapsulation in diabetes treatment.

Vplyv meniacich sa vlhkostných podmienok na štruktúru a mechanické vlastnosti termoplastických materiálov na báze škrobu.

The influence of varying humidity conditions on the structure and mechanical properties of thermoplastic starch-based materials.

Vplyv nadmolekulovej štruktúry na úžitkové vlastnosti zmesí biodegradovateľných polymérov s termoplastickým škrobom

Influence of supramolecular structure on ultimate properties of blends of biodegradable polymers with thermoplastic starch

Vplyv zloženia rozpúšťadla na kinetiku a mechanizmus radikálovej polymerizácie vodorozpustných monomérov.

The effect of solvent composition on kinetics and mechanism of radical polymerization for water-soluble monomers.

MICRO - Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov.

The occurence of microplastics and selected micropollutants in surface and drinking waters of Slovakia and their effective removal by progressive processes.

Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a uväznených podmienkach makro- a mezo-pórov.

Changes of microstructure and physical properties of crosslinked polymers in bulk and under confined conditions of macro- and mesopores.

Celkový počet projektov: 33