Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

PHOTOPAINT - Antibakteriálne polymérne nátery pre globálnu aplikáciu

Antibacterial polymer coating for global application

BLACKSENS - BLACKSENS : Plynové senzory na báze čiernych kovov dekorovaných povrchovými receptormi

Black metals decorated with surface receptors as highpotentiality materials for gas sensing

Metropolis - Duté vodivé vlákna pre elektromagnetické tienenie pripravené elektrostatickým zvlákňovaním taveniny.

Melt electrospinning of hollow conductive fibers for electromagnetic shielding.

EsSENce - EsSENce: Vysokovýkonné kompozitné materiály na báze uhlíka s inteligentnými vlastnosťami pre pokročilé senzorické aplikácie

High-performance Carbon-based Composites with Smart Properties for Advanced Sensing Applications.

Európska sieť chemikálií a materiálov na báze furánu pre udržateľný rozvoj.

European network of furan based chemicals and materials for a Sustainable development.

Hypomat - Hypomat: Polymérne materiály na báze poly(2-alkyl-oxazolínov) a polyfosfazénov s nastaviteľnou termosenzitivitou a biodegradáciou.

Polymer materials based on poly(2-alkyl-2-oxazolines) and polyphosphazenes with tuneable thermosensitivity and biodegradation.

PRIORITY - Monitoring detekcia náprava obnova plastov.

Plastic monitoRIng detectiOn RemedIaTion recoverY.

NOVA - Nová generácia bioaktívných nanopovrchov

Next Generation BiOactiVe NAnocoatings

EuroWeb - Textil naprieč Európou: Sieť pre integrované a interdisciplinárne humanitné vedy.

Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities.

Národné projekty

Časticové mikro- a mezopórovité materiály na báze uhlíka z prírodných prekurzorov.

Particulate micro- and mesoporous carbon-based materials from natural precursors.

Nano-Neuro-Plast - Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat.

Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behaviour.

ALICES - ALICES: Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

BioPolSil - BioPolSil: Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov

Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates

Dvojdimenzionálne nanomateriály v hybridoch a polymérnych kompozitoch pre pokročilé aplikácie

Two-dimensional nanomaterials in hybrids and polymer composites for advanced applications

FlayMat - FlayMat: Hybridné nízkorozmerné vrstvené materiály s novými funkciami

Hybrid Low Dimensional Layered Materials with new Functionalities

KOREKAS - Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo.

Immobilization and co-immobilization of viable whole-cell biocatalysts with enzyme cascades for production of chemical specialties, development of methods for their characterization and bioreactor engineering.

Konštrukcia inteligentných polymérnych kompozitných systémov pre kontrolované a cielené podávanie liečiv.

-

Mikrosféry pripravené dvojitým kovalentným a nekovalentným sieťovaním alginátov so samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu

Microspheres based on dual non-covalently and covalently crosslinked alginates with self-healing properties for cell encapsulation

MOSBAPA - Modifikácia povrchov ako bariéra pre adsorpciu proteínov.

Modification of surfaces as barrier to protein adsorption.

Molekulovo-dynamické simulácie topologicky uväznených a obmedzených polymérov

Molecular dynamics simulations of topologically confined and constrained polymers

NANOCOMP - Nanokompozity na báze elastomérnych zmesí so zvýšenou odolnosťou voči difúzii plynov vrátane vodíka

Nanocomposites based on elastomeric blends with improved resistance to diffusion of gases including hydrogen

Ochrana povrchov pred adsorpciou proteínov: poly(etylénoxid) vs poly(2-oxazolín)

Protection of surfaces against protein adsorption: poly(ethylene oxide) vs poly(2-oxazoline)

O2PIPOL - Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka.

Advanced Oxygen Tolerant Photochemically Induced Atom Transfer Radical Polymerization.

2. ABSCARM - Pokročilé bioaktívne hydrogélové materiály pre regeneratívnu medicínu.

Advanced bioactive hydrogel materials for regenerative medicine.

SuPerCell - Pokročilé perovskitové solárne články s optimalizovanou pasiváciou a štruktúrou.

Towards Superior Perovskite-based Solar Cells via Optimized Passivation and Structure.

Polymérne kompozity pre 3D tlač

Polymer Composites for 3D Printing.

Polyméry a polymérne materiály s pridanou hodnotou z obnoviteľných zdrojov.

Polymers and polymeric materials with added value from renewable resources.

Štrukturálne-dynamické vlastnosti oligomérov a polymérov v objemovom stave a v uväznených stavoch pórovitých anorganických matríc.

Structural-dynamic properties of oligomers and polymers in the bulk and confined states of porous anorganic matrices.

Vplyv nadmolekulovej štruktúry na úžitkové vlastnosti zmesí biodegradovateľných polymérov s termoplastickým škrobom

Influence of supramolecular structure on ultimate properties of blends of biodegradable polymers with thermoplastic starch

MICRO - Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov.

The occurence of microplastics and selected micropollutants in surface and drinking waters of Slovakia and their effective removal by progressive processes.

Využitie kontrolovaných polymerizácií pre prípravu nanočastic a kompozitov.

Utilization of controlled polymerizations in the preparation of nano-particles and composites.

Vývoj imunoaktívnych polymérnych nosičov pre fotodynamickú terapiu

Development of immunoactive polymer carriers for photodynamic therapy.

Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a uväznených podmienkach makro- a mezo-pórov.

Changes of microstructure and physical properties of crosslinked polymers in bulk and under confined conditions of macro- and mesopores.

Celkový počet projektov: 33