Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
845 41 Bratislava 45
Slovenská republika

Riaditeľ

Tel: 02/ 3229 4353

Sekretariát

Tel: 02/32294308

Detašované pracoviská

ul. Gen. Svobodu 1069/4
958 01 Partizánske
Ústav vznikol v r. 1967 z Laboratória polymérov SAV založeného r. 1963. Vedecký výskum sa orientuje na zámerné, ale aj nežiadúce zmeny v štruktúre makromolekúl vo vzťahu k vlastnostiam polymérových systémov. V rámci výskumných programov sa rieši funkcionalizácia, očkovanie, sieťovanie, tepelná a svetelná stabilizácia, mechanizmus mikroemulznej polymerizácie, príprava nových polymérnych materiálov na báze polymérnych zmesí a kompozitov, materiálov pre biotechnológie a biomedicínu a príprava polymérových materiálov pre kvapalinovú chromatografiu. Sleduje sa termodynamika polymérových systémov, konformácie a pohyblivosť polymérových reťazcov syntetických polymérov a biopolymérov. Vyvíjajú sa nové kvapalinovo-chromatografické postupy separácie a molekulovej charakterizácie komplexných polymérnych systémov.