Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav informatiky SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HOTOVÝ, I.** - SPIESS, L. - MIKOLÁŠEK, M. - KOSTIČ, Ivan - SOJKOVÁ, Michaela - ROMANUS, H. - HULMAN, Martin - BÚC, D. - ŘEHÁČEK, V. Layered WS2 thin films prepared by sulfurization of sputtered W films. In Applied Surface Science, 2021, vol. 544, no. 148719. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.148719 Typ: ADCA
  • HRKÚT, Pavol - ČAPLOVIČ, Igor - NOVÁK, Igor - GAŽI, Štefan. Zariadenie na rovnomerné opracovanie povrchu sypkých materiálov v plazme : Patentová listina. Číslo dokumentu: 288857. Číslo prihlášky: 50071-2018. Dátum podania prihlášky: 18.12. 2018. Dátum zverejnenia prihlášky: 1.7. 2020. Vestník ÚPV SR č.: 07/2020. Dátum oznámenia o udelení patentu: 12.5. 2021. Vestník ÚPV SR č.: 09/2021. Dátum sprístupnenia patentu verejnosti: 12.4. 2021. Druh dokumentu: B6. Int. Cl.(2021.01): B01J 19/00, H01J 37/00, H05H 1/00, B65G 33/00. Majiteľ: Ústav informatiky SAV, Bratislava; Ústav polymérov SAV, Bratislava; Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava. Zástupca: Gróf Martin, Bratislava. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva, 2021. patentový spis č. 288857 B6, 6 s. Typ: AGJ
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus