Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

TREX - Ako dosiahnuť reálnu chemickú presnosť v exascale ére

Targeting Real Chemical Accuracy at the Exascale (TREX)

iMagine - Cloudové služby pre spracovanie obrazových údajov pre vedy o vode

Imaging data and services for aquatic science (iMagine)

BattPor - Inline evaluácia pórovitosti elektród Li-ion batérií pomocou algoritmov strojového učenia

Inline evaluation of Li-ion batery electrod porosity using machine learning algorithms

SILVANUS - Integrovaná technologická a informačná platforma pre manažment lesných požiarov

Integrated Technological and Information Platformfor wildfire Management (SILVANUS)

SWORD - Inteligentné diagnosticko-terapeutické náplasti

Smart Wound monitoring Restorative Dressings

LITHME - Jazyk v ére človek-stroj

Language in the Human-Machine Era (LITHME)

COBRA - Konverzujúce mozgy

COnversational BRAins

AI4EOSC - Umelá inteligencia pre EOSC

Artificial Intelligence for the European Open Science Cloud (AI4EOSC)

EuroScienceGatew - využitie európskych výpočtových infraštruktúr pre výskum náročný na údaje riadený zásadami FAIR

leveraging the European compute infrastructures for data-intensive research guided by FAIR principles (EuroScienceGateway)

Národné projekty

ARIEN - Analýza vplyvu prostredia na zariadenia energetického priemyslu metódami umelej inteligencie a cloudového počítania

Analysis of environmental influences on power industry equipment by the methods of artificial intelligence and cloud computing (ARIEN)

ALOIS - Diagnostika Alzheimerovej choroby z reči s použitím umelej inteligencie a sociálnej robotiky

Diagnosis of Alzheimer's disease from speech using artificial intelligence and social robotics

ICONTROL - Inteligentné riadenie tokov práce v cloude pre dynamické a metrikami optimalizované nasadzovanie aplikácií

Intelligent Cloud Workflow Management for Dynamic Metric- Optimized Application Deployment (ICONTROL)

-

Manipulation of spin properties in 2D materials

RFMEMS - Mikroelektromechanické senzory s rádiofrekvenčnýcm prenosom údajov

Microelectromechanical sensors with radio frequency data transmission

- - Modelovanie a supervízorové riadenie systémov prideľovania zdrojov v udalostných systémoch pomocou Petriho sietí

Modelling and supervisory control of resource allocation systems in discrete-event systems using of Petri nets

Nanoštruktúrne polovodivé materiály a ich integrácia do chemoodporových senzorov plynov a do senzorov ťažkých kovov

-

Nízko-dimenzionálne materiály- manipulácia, funkcionalizácia a bioaplikácie: LOW-D-MATTER

Low-dimensional materials - manipulation, functionalisation and bioapplications: LOW-D-MATTER

ORBIS - Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov

Ontology representation for security of information systems

Progresívne metódy transferu nanoštruktúrnych polovodivých 2D materiálov na báze dichalkogenidov tranzitných kovov do mikroelektronických prvkov

Progressive methods of the transfer of nanostructured semiconductive 2D materials based on transition metal dichalcogenides onto microelectronic elements

Sémantické distribuované výpočtové kontinuum pre spracovanie extrémnych dát

Semantic distributed computing continuum for extreme data processing

2DQMC - Štúdium elektrónových vlastností 2D materiálov ultra-presnými metódami kvantového Monte Carla

-

Technológie automatického spracovania reči na pomoc v krízových situáciách

Automatic speech processing technologies for support in crisis situations

AIPOLOGY - Umelá inteligencia pre precíznu onkológiu: od analýzy jednotlivých vzoriek po real-time monitorovanie progresie nádorových ochorení.

Artificial Intelligence for Personalised Oncology: from Single-Sample Assessment to Real-time Monitoring of Solid Tumours (AIPOLOGY)

INFOTICK - Získanie pravdivých informácií o kliešťoch

Getting the right info on ticks

Celkový počet projektov: 24