Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

T0P-AGRI-Network - Čelom k nulovému používaniu pesticídov v poľnohospodárstve: Európska sieť pre udržateľnosť

Towards zer0 Pesticide AGRIculture : European Network for sustainability (T0P-AGRI-Network)

Ocean4Biotech - Európska multidisciplinárna platforma pre morskú biotechnológiu

European transdisciplinary networking platform for marine biotechnology (Ocean4Biotech)

EURESTOP - Európska sieť pre diagnostiku a liečbu bakteriálnych infekcií rezistentných voči antibiotikám

European Network for diagnosis and treatment of antibiotic-resistant bacterial infections

Mye-InfoBank - Konverzia molekulárnych profilov myeloidných buniek na biomarkery zápalu a rakoviny (Mye-InfoBank)

Converting molecular profiles of myeloid cells into biomarkers for inflammation and cancer (Mye-InfoBank)

YEAST4BIO - Nekonvenčné kvasinky na výrobu bioproduktov

Non-conventional yeasts for the production of bioproducts (YEAST4BIO)

BIOLEC - Nové lektíny pre analýzu glykánov s využitím v diagnostike, biomedicíne a biotechnológii

New lectins for glycan analysis with diagnostic, biomedicine and biotechnological applications

WIRE - Odpadové biorafinérne technológie na urýchlenie udržateľných energetických procesov

Waste biorefinery technologies for accelerating sustainable energy processes

Posilnenie potenciálu proteínov z rias na farbenie a obohacovanie potravín pomocou vysokotlakovej technológie

Strengthening the potential of algal proteins for food colouring and fortification using high-pressure technology

SOURDOmICS - Sieť kváskovej biotechnológie zameraná na nové, zdravšie a trvalo udržateľné potraviny a bioprocesy

SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bIoproCesseS

GREENERING - Sieť zeleného chemického inžinierstva smerom k zvyšovaniu udržateľnosti procesov

Green Chemical Engineering Network towards upscaling sustainable processes (GREENERING)

Spôsob účinku nových typov xylánolytických enzýmov a ich úloha pri hydrolýze neprístupných štruktúr rastlinných xylánov.

Mode of action of novel types of xylanolytic enzymes and their role in hydrolysis of recalcitrant structures in plant xylans.

Národné projekty

Integrácia nových miniaturizovaných analytických systémov do úpravy, analýzy a preparácie komplexných biologických, environmentálnych a farmaceutických vzoriek

-

CoViD - Antivirálne liečivá proti COVID-19: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2

Antiviral drugs against COVID-19: Design, synthesis and biological activity testing of specific inhibitors of viral proteases of coronavirus SARS-CoV-2

Baeyer-Villigerove oxidácie, imobilizované bunky, mechanicky miešané bioreaktory, pneumaticky miešané bioreaktory, matematické modelovanie

Baeyer-Villiger oxidations, immobilized cells, mechanically stirred bioreactors, pneumatically stirred bioreactors, mathematical modeling

GLYCO4BIO - Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Bioinšpirovaný oxidačný kapling prírodných fenolov

Bioinspired oxidative coupling of natural phenols

Biosenzorické zariadenia založené na funkcionalizovaných mikro- a nanoškálovaných biorozhraniach pre glykomické analýzy

Biosensoring devices based on functionalized micro- and nanoscale biointerfaces for glycomic analyses

CoDe-X-TB - Dizajn nových antituberkulóznych látok pomocou výpočtových metód a ich experimentálna evaluácia

Computer-aided design of novel antituberculosis compounds and their experimental evaluation

Funkcionalizované kvasinkové polysacharidy – perspektívna kategória biokompatibilných látok s antimikrobiálnou účinnosťou.

Functionalized yeast polysaccharides – a prospective category of biocompatible substances with antimicrobial effectiveness.

AQUARAD - Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov

Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

KOREKAS - Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo

Immobilization and co-immobilization of viable whole-cell biocatalysts with enzyme cascades for production of chemical specialties, development of methods for their characterization and bioreactor engineering

In vivo imobilizácia enzýmov aplikovaná v syntéze kyseliny hyalurónovej

In vivo enzyme immobilization applied in the synthesis of hyaluronic acid

Intenzifikácia vývoja, produkcie a neinvazívnej charakterizácie nových imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze enzýmových kaskád pre produkciu chemických špecialít

Intensification of the development, production and non-invasive characterization of new immobilized whole-cell biocatalysts based on enzyme cascades for the production of chemical specialities

Interakcie sacharidovývh epitopov epidemiologicky zaujímavých druhov Candida s lektínmi typu C

Interaction of saccharide epitopes of epidemiologically interesting Candida species with C-type lectins

KaliBer - Kalibrácia metódy datovania autigénnym 10Be/9Be pre geochronologické modely najmladšieho kenozoika karpatsko-panónskeho regiónu

Calibration of the authigenic 10Be/9Be dating method for geochronological models of the latest Cenozoic of the Carpathian-Pannonian region

Kvasinky z fylosféry a pôdy ako užitočné agensy pre rastliny

Phylloplane and pedobiont yeasts as beneficial agens for plants

DISMOTIFS - Malé štruktúrované motívy ako regulátory patofyziológie prirodzene neusporiadaného tau proteínu

Small ordered motifs in regulation of pathophysiology of disordered protein tau

Metabolické zmeny spojené s poruchami glykozylácie proteínov

Metabolic changes associated with protein glycosylation disorders.

COMPEXYZYMES - Mikrobiálne enzýmy rozkladu komplexných štruktúr rastlinných xylánov

Microbial enzymes degrading complex structures of plant xylans

Mikroskopické sinice a riasy ako významný zdroj exopolysacharidov

Microscopic cyanobacteria and algae as an important source of exopolysaccharides

MOSBAPA - Modifikácia povrchov ako bariéra pre adsorpciu proteínov

Modification of surfaces as barrier to protein adsorption

Nové enzýmy pre rozklad najneprístupnejších epitopov rastlinných polysacharidov

Novel enzymes for the decomposition of the most recalcitrant epitopes of plant polysaccharides

Génové manipulác - Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie

Preparation of new antibiotics and antitumor agents by manipulations of secondary metabolite genes and synthetic biology methods

EXOTIC - Rakovinové exozómy: izolácia a charakterizácia

EXOsome from Tumours: Isolation and Characterisation

Syntéza, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti prekurzorov na báze glykokonjugátov, N-heterocyklov a derivátov polysacharidovako potenciálnych antikarcinogénnych a antivirotických liečiv

Synthesis, physicochemical, biological properties of glycoconjugates, N-heterocycle-based precursors and polysaccharide derivatives as potential anticancer and antiviral agents

Excelentná veda - Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

-

Excelentná veda - Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

-

LEBRE - Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin

Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons

Virtuálny skríning, syntéza a štúdium interakcií potenciálnych inhibítorov glykozyltransferáz

Virtual screening, synthesis and study of the interactions of the potential glycosyltransferases inhibitors

Využitie pôvodných mikroorganizmov a prírodných zlúčenín na zlepšenie klíčenia, rastu rastlín a na zmiernenie abiotického stresu

The utilisation of indigenous microorganisms and natural compounds for improvement of seed germination, plant growth and the amelioration of the abiotic stress

BIOTREAT - Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom

Development of bioimmunotherapeutics inspired by viral tricks: Treating despite the tricks

ProSaKiMi - Vzájomná inerakcia proteáz, šaperónov a kináz v mitochodriách pri strese spôsobenom patologickými stavmi

Interaction between proteases, chaperones and kinases in stress condition cause by pathological conditions

Celkový počet projektov: 42