Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

GESDIA - Analýza nukleových kyselín, proteínov a metabolitov ako potenciálnych cirkulujúcich biomarkerov tehotenskej cukrovky

Analysis of nucleic acids, proteins and metabolites as potential circulating biomarkers of pregnancy diabetes

GM-INHIB - Dizajn, syntéza a charakterizácia účinných inhibítorov manozidáz na báze iminosacharidov a glykokonjugátov

Design, synthesis and characterization of efficient mannosidase inhibitors related to iminosugars and glycoconjugates

Ocean4Biotech - Európska multidisciplinárna platforma pre morskú biotechnológiu

European transdisciplinary networking platform for marine biotechnology (Ocean4Biotech)

EURESTOP - Európska sieť pre diagnostiku a liečbu bakteriálnych infekcií rezistentných voči antibiotikám

European Network for diagnosis and treatment of antibiotic-resistant bacterial infections

GLYCONanoPROBES - Funkčné glykonanomateriály pre vývoj sond pre diagnostiku a cielenú terapiu

Functional glyconanomaterials for the development of diagnostics and targeted therapeutic probes (GLYCONanoPROBES)

INNOGLY - Inovácie s glykánmi: nové horizonty od syntézy po nové biologické ciele

Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets

YEAST4BIO - Nekonvenčné kvasinky na výrobu bioproduktov

Non-conventional yeasts for the production of bioproducts (YEAST4BIO)

WIRE - Odpadové biorafinérne technológie na urýchlenie udržateľných energetických procesov

Waste biorefinery technologies for accelerating sustainable energy processes

SOURDOmICS - Sieť kváskovej biotechnológie zameraná na nové, zdravšie a trvalo udržateľné potraviny a bioprocesy

SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bIoproCesseS

GREENERING - Sieť zeleného chemického inžinierstva smerom k zvyšovaniu udržateľnosti procesov

Green Chemical Engineering Network towards upscaling sustainable processes (GREENERING)

N/A - Syntéza nanočastíc oxidov prechodných kovov, ich plazmové spracovanie a štúdium fotoelektrických a fotokatalytických vlastností

Synthesis of transition metal oxide nanoparticles, their plasma treatment and study of photoelectrical and photocatalytic properties

Národné projekty

Antimikrobiálne látky v larválnej potrave včely a ich účinok voči patogénu moru včelieho plodu

Antimicrobial substances in honeybee larval food and their effect against American foulbrood pathogen

GLYCO4BIO - Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

CEMBAM - CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby

CEMBAM - Center of Medical Bio-additive Research and Production

BIOMEDIRES II - Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - II. etapa

Center for Biomedical Research - BIOMEDIRES - II. phase

CPT-ZOPA - Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu

Center for advanced therapies for chronic inflammatory diseases of the musculoskeletal system

CoDe-X-TB - Dizajn nových antituberkulóznych látok pomocou výpočtových metód a ich experimentálna evaluácia

Computer-aided design of novel antituberculosis compounds and their experimental evaluation

Dizajn, syntéza a štúdium vzťahu medzi štruktúrou, aktivitou a selektivitou inhibítorov enzýmov z rodiny GH38

Design, synthesis and study of structure-activity-selectivity relationship of inhibitors against enzymes from GH38 family

PreveLynch - Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom

Long-term strategic research and development focused on the occurrence of Lynch syndrome in the Slovak population and possibilities of prevention of tumors associated with this syndrome

Funkcionalizované kvasinkové polysacharidy – perspektívna kategória biokompatibilných látok s antimikrobiálnou účinnosťou.

Functionalized yeast polysaccharides – a prospective category of biocompatible substances with antimicrobial effectiveness.

TYROSOLS - Chemoenzymatická syntéza látok s farmaceutickým potenciálom: optimalizácia procesov produkcie fenyletanoidných glykozidov

Chemoenzymatic synthesis of substances with pharmaceutical potential: Optimization of processes of phenylethanoid glycosides production

AQUARAD - Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov

Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

KOREKAS - Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo

Immobilization and co-immobilization of viable whole-cell biocatalysts with enzyme cascades for production of chemical specialties, development of methods for their characterization and bioreactor engineering

TOXINOVAGE - Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia

Innovative approaches in toxicology of ageing

Intenzifikácia vývoja, produkcie a neinvazívnej charakterizácie nových imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze enzýmových kaskád pre produkciu chemických špecialít

Intensification of the development, production and non-invasive characterization of new immobilized whole-cell biocatalysts based on enzyme cascades for the production of chemical specialities

Interakcie sacharidovývh epitopov epidemiologicky zaujímavých druhov Candida s lektínmi typu C

Interaction of saccharide epitopes of epidemiologically interesting Candida species with C-type lectins

KaliBer - Kalibrácia metódy datovania autigénnym 10Be/9Be pre geochronologické modely najmladšieho kenozoika karpatsko-panónskeho regiónu

Calibration of the authigenic 10Be/9Be dating method for geochronological models of the latest Cenozoic of the Carpathian-Pannonian region

koforna - Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukurálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu

Co-transcriptional folding of pre-mRNA, model of structural motifs required for exon definition

Metabolické zmeny spojené s poruchami glykozylácie proteínov

Metabolic changes associated with protein glycosylation disorders.

COMPEXYZYMES - Mikrobiálne enzýmy rozkladu komplexných štruktúr rastlinných xylánov

Microbial enzymes degrading complex structures of plant xylans

Mikroskopické sinice a riasy ako významný zdroj exopolysacharidov

Microscopic cyanobacteria and algae as an important source of exopolysaccharides

Pokročilé analytické techniky v štruktúrnej analýze polysacharidov.

-

Príprava a charakterizácia multifunkčného nanokompozitu Fe3O4-ZnO-biopolymér so zameraním na čistenie vôd

Preparation and characterization of the multifunctional Fe3O4-ZnO-biopolymer nanocomposite with a focus on water purification

Génové manipulác - Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie

Preparation of new antibiotics and antitumor agents by manipulations of secondary metabolite genes and synthetic biology methods

Db12 - Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe

Protein Dbl2 as a novel regulator of genome stability and dynamics in fission yeast

Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení.

Study of structural changes of complex glycoconjugates in the process of hereditary metabolic and civilization diseases.

LEBRE - Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin

Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons

Virtuálny skríning, syntéza a štúdium interakcií potenciálnych inhibítorov glykozyltransferáz

Virtual screening, synthesis and study of the interactions of the potential glycosyltransferases inhibitors

BIOTREAT - Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom

Development of bioimmunotherapeutics inspired by viral tricks: Treating despite the tricks

Vývoj nanoštrukturovaných povlakov s inaktivačným účinkom na vírusy a baktérie pre rôzne typy flexibilných materiálov.

Development of nanostructured coatings with inacticating effect on viruses and bacteria for various types of flexible materials.

Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19.

Development of products by modification of natural substances and study of their mulimodal effects on COVID-19.

ProSaKiMi - Vzájomná inerakcia proteáz, šaperónov a kináz v mitochodriách pri strese spôsobenom patologickými stavmi

Interaction between proteases, chaperones and kinases in stress condition cause by pathological conditions

Celkový počet projektov: 42