Informačná stránka organizácie SAV

Chemický ústav SAV

Medzinárodné projekty

CliniMARK - CliniMARK: 'Dobré biomarkerové praktiky' pre zvýšenie počtu klinicky validovaných biomarkerov
CliniMARK: 'good biomarker practice' to increase the number of clinically validated biomarkers
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 14.3.2017 - 13.3.2021

Ocean4Biotech - -
European transdisciplinary networking platform for marine biotechnology (Ocean4Biotech)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Capek Peter PhD.
Doba trvania: 29.10.2019 - 28.10.2023

ENOVA - Európska sústava vakcínových adjuvansov
European network of vaccine adjuvants (ENOVA)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Doba trvania: 13.11.2017 - 12.11.2021

EUROCAROTEN - Európsky systém na podporu výskumu a aplikácií karotenoidov v potravinárstve a zdravotníctve
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Schusterová Hana PhD.
Doba trvania: 18.4.2016 - 17.4.2020

GLYCONanoPROBES - Funkčné glykonanomateriály pre vývoj sond pre diagnostiku a cielenú terapiu
Functional glyconanomaterials for the development of diagnostics and targeted therapeutic probes (GLYCONanoPROBES)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Doba trvania: 14.3.2019 - 13.3.2023

GREENERING - -
Green Chemical Engineering Network towards upscaling sustainable processes (GREENERING)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihubová Mária PhD.
Doba trvania: 14.10.2019 - 13.10.2023

INNOGLY - Inovácie s glykánmi: nové horizonty od syntézy po nové biologické ciele
Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Doba trvania: 8.4.2019 - 7.4.2023

Izolácia neprístupných štruktúr acetylxylánu a enzýmy ich hydrolýzy
Isolation of recalcitrant acetylxylan structures and enzymes of their hydrolysis
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Biely Peter DrSc.
Doba trvania: 22.12.2017 - 22.12.2020

MTB - Mikroelektroforetické nástroje pre bioanalýzu
Microelectrophoretic tools for bioanalysis
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.10.2017 - 30.9.2020

YEAST4BIO - Nekonvenčné kvasinky na výrobu bioproduktov
Non-conventional yeasts for the production of bioproducts (YEAST4BIO)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šuchová Katarína PhD.
Doba trvania: 7.11.2019 - 6.11.2023

ANDREA - Nové detekčné protokoly na spoľahlivú diagnostiku rakoviny prostaty
A Novel Detection protocols for REliable prostate cancer assays
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Doba trvania: 1.12.2018 - 31.5.2020

SOURDOmICS - Sieť kváskovej biotechnológie zameraná na nové, zdravšie a trvalo udržateľné potraviny a biprocesy
SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bIoproCesseS
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Košťálová Zuzana PhD.
Doba trvania: 10.4.2019 - 9.4.2023

synBIOcarb - Syntetická biológia sacharid-viažucich proteínov: inžinierstvo proteín-sacharidových interakcií na diagnostiku a cielenú bunkovú interakciu
Synthetic biology of carbohydrate-binding proteins: engeneering protein-carbohydrate interactions for diagnostics and cell targeting
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Doba trvania: 1.10.2018 - 30.9.2022

INSTRUCT-ULTRA - Umožnenie využitia celého potenciálu Instruct na konsolidáciu a rozšírenie infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti vied o živote
Releasing the full potential of Instruct to expand and consolidate infrastructure services for integrated structural life science research
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

LignoCOST - Vybudovanie celoeurópskej siete pre udržateľné zhodnotenie lignínu
Establishment of a Pan-European network on the sustainable valorisation of lignin (LignoCOST)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Doba trvania: 4.10.2018 - 3.10.2022

LECBIO - Vývoj bioanalytických systémov založených na nových lektínoch so zlepšenou špecificitou pre aplikácie v diagnostike
Development of bioanalytical systems based on novel lectins with enhanced specificity for application in diagnostics
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.12.2019


Národné projekty

Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33
Analyses of allele-specific regulation of CD33 expression
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Analýza glykánových markerov inovatívnymi metódami založenými na biočipoch a biosenzoroch s využitím nanotechnológií
Analysis of glycan markers by innovative methods based on biochips and biosensors using nanotechnologies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Enzymatická produkcia ekonomicky významných oligosacharidov a opiátov
Enzymatic production of economically valuable oligosaccharides and opiates
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nahálka Jozef PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Enzýmový rozklad najneprístupnejších epitopov rastlinných polysacharidov
Enzymatic decomposition of the most recalcintrant epitopes of plant polysaccharides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Puchart Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Funkčné sacharidy z rastlinných odpadov ako potenciálny doplnok stravy: extrakcia, charakterizácia a terapeutické využitie
Functional carbohydrates from plant waste as a potential food supplement: extraction, characterization and therapeutic potentials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hromádková Zdenka PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

NanoSens4Cancer - Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny
Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their construction, validation and application for cancer diagnostics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022

Identifikácia a charakterizácia izolátov V. cholerae z vodných tokov, štrkovísk a termálnych vôd na území Slovenska
Identification and characterization of V. cholerae isolates from rivers, dams and thermal waters in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

IRENKA - Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií
Immobilized recombinant microorganisms forthe biotechnological production of chemical specialties using biocatalytic cascade reactions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Imunobiologická efektívnosť nových syntetických imunogénov mimikujúcich fungálne molekulové vzory patogénnosti v perspektívnom dizajne subjednotkovej antifungálnej vakcinačnej formuly
Immunological effectivity of new synthetic immunogens mimicking fungal pathogen associated molecular patterns in prospective design of subcellular anti-fungal vaccine formulae
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Paulovičová Ema CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Kvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávami
Yeasts and yeast-like organisms associated with flowering plants and grasses
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

MALDI-TOF-MS a ESI-MSn glykoprofilovanie klinicky významných proteínov
MALDI-TOF-MS and ESI-MSn glycoprofiling of clinically important proteins
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nemčovič Marek PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Multi-škálové modelovanie interakcií atómov prechodných kovov a heterocyklických a cukrom-podobných látok
Multi-scale modelling of transition metal interactions with heterocyclic and sugar-like compounds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sládek Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou
New glycoconjugate-based precursors of pharmaceuticals: structure-activity relationship analysis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

AviFlu - Počítačový dizajn, syntéza, testovanie a dispozícia inhibítorov neuraminidáz chrípkového vírusu typu A ako potenciálnych antivirálnych látok
Computational design, synthesis, testing and disposition of inhibitors of neuraminidases of influenza A virus as potential antiviral compounds
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022

Polysacharidy nižších a vyšších rastlín
Polysaccharides of lower and higher plants
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Capek Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

PoMoMiPaPro - Posttranslačné modifikácie v mitochondriách a ich úloha v patologických procesoch
Post-translation modifications in mitochondria and their role in pathological processes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Potenciál kremíka na zmiernenie toxicity arzénu a antimónu pri kultúrnych rastlinách
Potential of silicon for mitigation of arsenic and antimony toxicity in agricultural crops
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kollárová Karin PhD.
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022

CANVAC - Príprava modelovej subcelulárnej vakcíny z manooligomérnych štruktúr kvasinky Candida albicans
Preparation of model subcellular vaccine from mannooligomer structures of Candida albicans yeast
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu
Redox homeostasis, proteostasis and inflammation as potential targets for influencing ageing and age-related diseases: Modulation by the compounds of natural and synthetic origin
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

PPIS - Regulácia pericelulárnej proteolýzy: od molekulárnych mechanizmov k novým subsetom imunitných buniek a terapeutickým nástrojom
Regulation of pericellular proteolysis: From molecular mechanisms to novel immune cell subsets and therapeutic tools
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

GlycoDX - Skorá diagnostika kolorektálneho karcinómu a rakoviny semeníkov glykoprofiláciou
Early diagnostics of colorectal and testicular cancer by glycoprofiling
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Anotácia:Projekt v rámci verejnej výzvy: Dotácie Ministerstva zdravotníctva SR na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva pre rok 2018.
Doba trvania: 1.12.2018 - 31.12.2020

Synthetic biolog - Syntetická biológia pre produkciu nových biologicky aktívnych látok u streptomycét
Synthetic biology for the production of new biologically active compounds in streptomycetes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matulová Mária DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Štruktúra, funkcia a mechanizmus účinku rastlinných a fungálnych transglykozyláz
Structure, function and mechanism of action of plant and fungal transglycosylases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Stratilová Eva PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Štruktúrne a funkčné adaptácie vybraných extremofilov a poľnohospodárskych plodín na abiotické stresory
Structural and functional adaptations of selected extremophiles and agricultural crops to abiotic stressors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vivodová Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA
Study of protective potential of synthesized phenylethanoid glycosides in the systems of mammalian cells and plasmid DNA
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihubová Mária PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Štúdium stability potenciálnych inhibítorov ľudských glykozyltransferáz
Investigation of the stability of potential inhibitors of human glycosyltransferases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baráth Marek PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Účasť molekúl s biologickou aktivitou a bunkovej steny rastlín v obranných procesoch rastlín vyvolaných abiotickým stresom
Participation of molecules with biological activity and plant cell wall in defence processes of plants induced by abiotic stress
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kollárová Karin PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu
Role of protein kinases in processes involved in maintenance of genome stability
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Vplyv včelieho enzýmu glukózooxidáza na antibakteriálne vlastnosti medu a charakterizácia jeho produkcie a aktivity v podhltanových žľazách včely medonosnej (Apis mellifera)
Effect of honeybee glucose oxidase on honey antibacterial properties and characterisation its production and activity in hypopharyngeal glands of honeybee (Apis mellifera)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klaudiny Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Vývoj nových imobilizovaných biokatalyzátorov s využitím rekombinantných mikroorganizmov pre biokatalytické kaskádové reakcie
Development of novel immobilized biocatalysts utilizing recombinant microorganisms for biocatalytic cascade reactions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Vývoj nových techník úpravy biomedicínskych a environmentálnych vzoriek pre pokročilé kombinované analytické metódy
Development of new biomedical and environmental sample processing techniques for advanced combined analytical methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Rel-NMR-EPR - Vývoj nových teoretických nástrojov pre predikciu a interpretáciu EPR a NMR parametrov
Developing new theoretical tools for prediction and interpretation of EPR and NMR parameters
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

CCY - Zbierka kultúr kvasiniek ako biobanka pre budúce generácie
Culture Collection of Yeasts as a biobank for future generations
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 49