Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

FLAVOURsome - Budúcnosť rastlinnej stravy: Preklenutie medzery medzi novými bielkovinami a chutnosťou

Future of plant-based food: Bridging the gap of new proteins and FLAVOURsome

T0P-AGRI-Network - Čelom k nulovému používaniu pesticídov v poľnohospodárstve: Európska sieť pre udržateľnosť

Towards zer0 Pesticide AGRIculture : European Network for sustainability (T0P-AGRI-Network)

EU4MOFs - Európska rámcová sieť kovov a organických látok: spojenie výskumu a vývoja na podporu technologických riešení

European metal-organic framework network: combining research and development to promote technological solutions

EURESTOP - Európska sieť pre diagnostiku a liečbu bakteriálnych infekcií rezistentných voči antibiotikám

European Network for diagnosis and treatment of antibiotic-resistant bacterial infections

E-NICHE - Európska sieť v chemickej ekológii: preklad jazyka života do udržateľnosti

European Network In CHEmical Ecology: translating the language of life into sustainability

Charakterizácia geneticky modifikovaných PMM2-CDG fibroblastov ako nástroj pre objasnenie molekulárnej podstaty ochorenia a vývoj terapeutických prístupov

Characterization of engineered PMM2-CDG fibroblasts as tools for deciphering the molecular basis of the disease and developing therapeutic approaches

Net4Brain - Komplexná sieť proti rakovine mozgu

A Comprehensive Network Against Brain Cancer

Mye-InfoBank - Konverzia molekulárnych profilov myeloidných buniek na biomarkery zápalu a rakoviny (Mye-InfoBank)

Converting molecular profiles of myeloid cells into biomarkers for inflammation and cancer (Mye-InfoBank)

MedPlants4Vet - Liečivé rastliny pre starostlivosť o zdravie zvierat: Premena tradície do modernej veterinárnej medicíny

Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine.

WIRE - Odpadové biorafinérne technológie na urýchlenie udržateľných energetických procesov

Waste biorefinery technologies for accelerating sustainable energy processes

Posilnenie potenciálu proteínov z rias na farbenie a obohacovanie potravín pomocou vysokotlakovej technológie

Strengthening the potential of algal proteins for food colouring and fortification using high-pressure technology

N/A - Syntéza a charakterizácia nanokompozitov oxidov prechodných kovov s potenciálnym využitím pre sanáciu environmentálnych záťaží

Synthesis and Characterization of nanocomposites of transition metal oxides with potential application for remediation of environmental loads

FoodWaStop - Trvalo udržateľná sieť pre straty v agropotravinárske a predchádzanie vzniku odpadu, riadenie, kvantifikáciu a zhodnocovanie

Sustainable Network for agrofood loss and waste prevention, management, quantification and valorisation

SUSTAIN - Trvalo udržateľné využívanie pôdy ovplyvnenej soľou

Sustainable use of salt-affected lands

FOTOKATAL - Účinná eliminácia zvyškov liečiva vo vode pomocou fotokatalytickej degradácie

Effective elimination of drug residues in water using photocatalytic degradation

ROOT-BENEFIT - Využitie prospešných mikroorganizmov asociovaných s koreňmi rastlín za účelom zvýšenia udržateľnosti poľnohospodárstva

Beneficial root-associated microorganisms for sustainable agriculture

ATBG - Vývoj vysokocitlivých analytických nástrojov s vysokým rozlíšením pre analýzu glykánov mozgu

Development of High Sensitivity and High Resolution Analytical Tools for the Brain Glycans

Národné projekty

Integrácia nových miniaturizovaných analytických systémov do úpravy, analýzy a preparácie komplexných biologických, environmentálnych a farmaceutických vzoriek

-

CoViD - Antivirálne liečivá proti COVID-19: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2

Antiviral drugs against COVID-19: Design, synthesis and biological activity testing of specific inhibitors of viral proteases of coronavirus SARS-CoV-2

Baeyer-Villigerove oxidácie, imobilizované bunky, mechanicky miešané bioreaktory, pneumaticky miešané bioreaktory, matematické modelovanie

Baeyer-Villiger oxidations, immobilized cells, mechanically stirred bioreactors, pneumatically stirred bioreactors, mathematical modeling

GLYCO4BIO - Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Bioinšpirovaný oxidačný kapling prírodných fenolov

Bioinspired oxidative coupling of natural phenols

Biosenzorické zariadenia založené na funkcionalizovaných mikro- a nanoškálovaných biorozhraniach pre glykomické analýzy

Biosensoring devices based on functionalized micro- and nanoscale biointerfaces for glycomic analyses

Detailná analýza a objasnenie funkcie Cka1 a Ksg1 proteínkináz využitím ich kondičných na ATP analógy citlivých mutantov

Detailed analysis and elucidation of functions of Cka1 and Ksg1 protein kinases using the conditional ATP analog-sensitive mutants

CoDe-X-TB - Dizajn nových antituberkulóznych látok pomocou výpočtových metód a ich experimentálna evaluácia

Computer-aided design of novel antituberculosis compounds and their experimental evaluation

Dizajn, syntéza a biochemické testovanie selektívnych inhibítorov Golgiho α-manozidázy II

Design, synthesis and biochemical evaluation of Golgi α-mannosidase II inhibitors

Funkcionalizované kvasinkové polysacharidy – perspektívna kategória biokompatibilných látok s antimikrobiálnou účinnosťou.

Functionalized yeast polysaccharides – a prospective category of biocompatible substances with antimicrobial effectiveness.

AQUARAD - Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov

Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

KOREKAS - Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo

Immobilization and co-immobilization of viable whole-cell biocatalysts with enzyme cascades for production of chemical specialties, development of methods for their characterization and bioreactor engineering

In vivo imobilizácia enzýmov aplikovaná v syntéze kyseliny hyalurónovej

In vivo enzyme immobilization applied in the synthesis of hyaluronic acid

TEAMB - Integrácia teoretických a experimentálnych prístupov pri riešení moderných výziev molekulárnej biológie.

Joint theoretical and experimental approaches to address modern challenges of molecular biology.

Interakcie sacharidovývh epitopov epidemiologicky zaujímavých druhov Candida s lektínmi typu C

Interaction of saccharide epitopes of epidemiologically interesting Candida species with C-type lectins

KaliBer - Kalibrácia metódy datovania autigénnym 10Be/9Be pre geochronologické modely najmladšieho kenozoika karpatsko-panónskeho regiónu

Calibration of the authigenic 10Be/9Be dating method for geochronological models of the latest Cenozoic of the Carpathian-Pannonian region

Kvasinky z fylosféry a pôdy ako užitočné agensy pre rastliny

Phylloplane and pedobiont yeasts as beneficial agens for plants

DISMOTIFS - Malé štruktúrované motívy ako regulátory patofyziológie prirodzene neusporiadaného tau proteínu

Small ordered motifs in regulation of pathophysiology of disordered protein tau

Metabolické zmeny spojené s poruchami glykozylácie proteínov

Metabolic changes associated with protein glycosylation disorders.

COMPLEXYZYMES - Mikrobiálne enzýmy rozkladu komplexných štruktúr rastlinných xylánov

Microbial enzymes degrading complex structures of plant xylans

Mikroskopické sinice a riasy ako významný zdroj exopolysacharidov

Microscopic cyanobacteria and algae as an important source of exopolysaccharides

MOSBAPA - Modifikácia povrchov ako bariéra pre adsorpciu proteínov

Modification of surfaces as barrier to protein adsorption

Nové enzýmy pre rozklad najneprístupnejších epitopov rastlinných polysacharidov

Novel enzymes for the decomposition of the most recalcitrant epitopes of plant polysaccharides

ENZYEAST - Nové kvasinkové enzýmy na biokonverziu rastlinnej biomasy

Novel yeast enzymes for bioconversion of plant biomass

Overenie štruktúry zizyfusínu

Verification of the Structure of Zizyphusine

M(A)X4biosens&Gl - Pokročilé 2D nanorozmerné "MXénové" rozhrania ako perspektívne imobilizačné platformy pre návrh (bio)senzorov na detekciu biomarkerov rakoviny a obohatenie glykánov

Advanced 2D nanoscaled "MXene" interfaces as perspective immobilisation platforms for design of (bio)sensors for cancer biomarkers detection and glycan enrichment

EXOTIC - Rakovinové exozómy: izolácia a charakterizácia

EXOsome from Tumours: Isolation and Characterisation

Syntéza nanokompozidov oxidov prechodných kovov, štúdium vplyvu plazmy na ich fotokatalytickú účinnosť s uplatnením pri čistení odpadových vôd

Synthesis of nanocomposites of transition metal oxides, study of the influence of plasma on their photocatalytic efficiency with application in wastewater treatment

Syntéza, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti prekurzorov na báze glykokonjugátov, N-heterocyklov a derivátov polysacharidovako potenciálnych antikarcinogénnych a antivirotických liečiv

Synthesis, physicochemical, biological properties of glycoconjugates, N-heterocycle-based precursors and polysaccharide derivatives as potential anticancer and antiviral agents

Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) / Vývoj a aplikácia moderných metód pre detekciu glykánových biomarkerov

-

Excelentná veda - Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

-

Excelentná veda - Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

-

Výskum látok a faktorov s potenciálnym vplyvom na patogenicitu rôznych kmeňov baktérie Paenibacillus larvae spôsobujúcej mor včelieho plodu

Investigation of substances and factors with a potential effect on the pathogenicity of various strains of bacterium Paenibacillus larvae causing American foulbrood

Využitie pôvodných mikroorganizmov a prírodných zlúčenín na zlepšenie klíčenia, rastu rastlín a na zmiernenie abiotického stresu

The utilisation of indigenous microorganisms and natural compounds for improvement of seed germination, plant growth and the amelioration of the abiotic stress

Celkový počet projektov: 51