Informačná stránka organizácie SAV

Chemický ústav SAV

Medzinárodné projekty

GLYCOBIOMARK - Analýza glykánových biomarkerov ako nástroj pre biomedicínsky výskum, sledovanie a diagnostiku nádorových ochorení
Glycan biomarkers analysis as a tool for biomedicinal research, follow-up and diagnosis of tumor diseases
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2018

CliniMARK - CliniMARK: 'Dobré biomarkerové praktiky' pre zvýšenie počtu klinicky validovaných biomarkerov
CliniMARK: 'good biomarker practice' to increase the number of clinically validated biomarkers
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 14.3.2017 - 13.3.2021

Európska sústava vakcínových adjuvansov
European Network of Vaccine Adjuvants
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Doba trvania: 13.11.2017 - 12.11.2021

EUROCAROTEN - Európsky systém na podporu výskumu a aplikácií karotenoidov v potravinárstve a zdravotníctve
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Breierová Emília PhD.
Doba trvania: 18.4.2016 - 17.4.2020

MTB - Mikroelektroforetické nástroje pre bioanalýzu
Microelectrophoretic tools for bioanalysis
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.10.2017 - 30.9.2020

Náročné organické syntézy inšpirované prírodou – od chémie prírodných produktov k objavu liečiv
Challenging organic syntheses inspired by nature – from natural products chemistry to drug discovery
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihubová Mária PhD.
Doba trvania: 16.3.2015 - 15.3.2019

Odozva O-špecifických polysacharidov a cholera
O-Specific polysaccharide responses and cholera
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bystrický Slavomír DrSc.
Doba trvania: 4.10.2014 - 31.3.2019

INSTRUCT-ULTRA - Umožnenie využitia celého potenciálu Instruct na konsolidáciu a rozšírenie infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti vied o živote
Releasing the full potential of Instruct to expand and consolidate infrastructure services for integrated structural life science research
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

LECBIO - Vývoj bioanalytických systémov založených na nových lektínoch so zlepšenou špecificitou pre aplikácie v diagnostike
Development of bioanalytical systems based on novel lectins with enhanced specificity for application in diagnostics
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.12.2019


Národné projekty

Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Analýza glykánových markerov inovatívnymi metódami založenými na biočipoch a biosenzoroch s využitím nanotechnológií
Analysis of glycan markers by innovative methods based on biochips and biosensors using nanotechnologies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

BIOGLYCO - Biočipy a biosenzory pre glykorozpoznávanie, ich vývoj, príprava a využitie pri výskume rakoviny
Biochips and biosensors for glycorecognition, their development, preparation and application in cancer research
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019

Enzymatická produkcia ekonomicky významných oligosacharidov a opiátov
Enzymatic production of economically valuable oligosaccharides and opiates
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nahálka Jozef PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Enzýmový rozklad najneprístupnejších epitopov rastlinných polysacharidov
Enzymatic decomposition of the most recalcintrant epitopes of plant polysaccharides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Puchart Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Funkčné sacharidy z rastlinných odpadov ako potenciálny doplnok stravy: extrakcia, charakterizácia a terapeutické využitie
Functional carbohydrates from plant waste as a potential food supplement: extraction, characterization and therapeutic potentials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hromádková Zdenka PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

NanoSens4Cancer - Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny
Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their construction, validation and application for cancer diagnostics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022

Identifikácia a charakterizácia izolátov V. cholerae z vodných tokov, štrkovísk a termálnych vôd na území Slovenska
Identification and characterization of V. cholerae isolates from rivers, dams and thermal waters in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

IRENKA - Imobilizované rekombinantné mikroorganizmy pre biotechnologickú produkciu chemických špecialít pomocou biokatalytických kaskádových reakcií
Immobilized recombinant microorganisms forthe biotechnological production of chemical specialties using biocatalytic cascade reactions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Imunobiologická efektívnosť nových syntetických imunogénov mimikujúcich fungálne molekulové vzory patogénnosti v perspektívnom dizajne subjednotkovej antifungálnej vakcinačnej formuly
Immunological effectivity of new synthetic immunogens mimicking fungal pathogen associated molecular patterns in prospective design of subcellular anti-fungal vaccine formulae
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Paulovičová Ema CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Kvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávami
Yeasts and yeast-like organisms associated with flowering plants and grasses
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

MALDI-TOF-MS a ESI-MSn glykoprofilovanie klinicky významných proteínov
MALDI-TOF-MS and ESI-MSn glycoprofiling of clinically important proteins
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nemčovič Marek PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Multi-škálové modelovanie interakcií atómov prechodných kovov a heterocyklických a cukrom-podobných látok
Multi-scale modelling of transition metal interactions with heterocyclic and sugar-like compounds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sládek Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou
New glycoconjugate-based precursors of pharmaceuticals: structure-activity relationship analysis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

AviFlu - Počítačový dizajn, syntéza, testovanie a dispozícia inhibítorov neuraminidáz chrípkového vírusu typu A ako potenciálnych antivirálnych látok
Computational design, synthesis, testing and disposition of inhibitors of neuraminidases of influenza A virus as potential antiviral compounds
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022

Polysacharidy nižších a vyšších rastlín
Polysaccharides of lower and higher plants
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Capek Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

PoMoMiPaPro - Posttranslačné modifikácie v mitochondriách a ich úloha v patologických procesoch
Post-translation modifications in mitochondria and their role in pathological processes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

CANVAC - Príprava modelovej subcelulárnej vakcíny z manooligomérnych štruktúr kvasinky Candida albicans
Preparation of model subcellular vaccine from mannooligomer structures of Candida albicans yeast
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu
Redox homeostasis, proteostasis and inflammation as potential targets for influencing ageing and age-related diseases: Modulation by the compounds of natural and synthetic origin
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Synthetic biolog - Syntetická biológia pre produkciu nových biologicky aktívnych látok u streptomycét
Synthetic biology for the production of new biologically active compounds in streptomycetes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matulová Mária DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Syntetický potenciál marginálnych glykozidáz
Synthetic potential of marginal glycosidases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Štruktúra, funkcia a mechanizmus účinku rastlinných a fungálnych transglykozyláz
Structure, function and mechanism of action of plant and fungal transglycosylases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Stratilová Eva PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Štrukturálny dizajn, syntéza a evaluácia selektívnych inhibítorov glykozidhydroláz z rodiny GH38
Structural design, synthesis and evaluation of selective inhibitors of glycoside hydrolases from the family 38
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poláková Monika PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Štruktúrne a funkčné adaptácie vybraných extremofilov a poľnohospodárskych plodín na abiotické stresory
Structural and functional adaptations of selected extremophiles and agricultural crops to abiotic stressors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vivodová Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Štúdium protektívneho potenciálu syntetizovaných fenyletanoidných glykozidov v systémoch cicavčích buniek a plazmidovej DNA
Study of protective potential of synthesized phenylethanoid glycosides in the systems of mammalian cells and plasmid DNA
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihubová Mária PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Štúdium stability potenciálnych inhibítorov ľudských glykozyltransferáz
Investigation of the stability of potential inhibitors of human glycosyltransferases
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baráth Marek PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Účasť molekúl s biologickou aktivitou a bunkovej steny rastlín v obranných procesoch rastlín vyvolaných abiotickým stresom
Participation of molecules with biological activity and plant cell wall in defence processes of plants induced by abiotic stress
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kollárová Karin PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu
Role of protein kinases in processes involved in maintenance of genome stability
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Vplyv včelieho enzýmu glukózooxidáza na antibakteriálne vlastnosti medu a charakterizácia jeho produkcie a aktivity v podhltanových žľazách včely medonosnej (Apis mellifera)
Effect of honeybee glucose oxidase on honey antibacterial properties and characterisation its production and activity in hypopharyngeal glands of honeybee (Apis mellifera)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klaudiny Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Výskum antimikrobiálneho potenciálu včelej larválnej kašičky voči patogénom včelieho plodu
Investigation of honeybee larval jelly antimicrobial potential to bee brood pathogens
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klaudiny Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Vývoj nových imobilizovaných biokatalyzátorov s využitím rekombinantných mikroorganizmov pre biokatalytické kaskádové reakcie
Development of novel immobilized biocatalysts utilizing recombinant microorganisms for biocatalytic cascade reactions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Vývoj nových techník úpravy biomedicínskych a environmentálnych vzoriek pre pokročilé kombinované analytické metódy
Development of new biomedical and environmental sample processing techniques for advanced combined analytical methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Rel-NMR-EPR - Vývoj nových teoretických nástrojov pre predikciu a interpretáciu EPR a NMR parametrov
Developing new theoretical tools for prediction and interpretation of EPR and NMR parameters
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

CCY - Zbierka kultúr kvasiniek ako biobanka pre budúce generácie
Culture Collection of Yeasts as a biobank for future generations
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 43