Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

BeSafeBeeHoney - BEekeeping products valorization and biomonitoring for the SAFEty of BEEs and HONEY

BEekeeping products valorization and biomonitoring for the SAFEty of BEEs and HONEY (BeSafeBeeHoney)

PathogenTracker - Epidemiológia vody/odpadovej vody: Vývoj spoľahlivých molekulárno-biologických detekčných metód pre dohľad nad ohniskami epidémií

Water/Wastewater epidemiology: Development of robust and reliable molecular detection systems for surveillance of disease outbreaks

BeeWatch - Použitie včiel, medu a ostatných včelích produktov na biomonitorovanie nízko rádioaktívneho fosfosadrovcového odpadu

Use of honeybees, honey and other apiary products for biomonitoring of low-level radioactive phosphogypsum stacks

Národné projekty

Ako bunka nájde miesto asymetrického delenia počas sporulácie Bacillus subtilis.

How the cell finds the asymetric site of septation during sporulation of Bacillus subtilis

Amylolytické enzýmy – tisíce sekvencií, stovky štruktúr, desiatky špecificít – a čo evolúcia...?

Amylolytic enzymes – thousands of sequences, hundreds of structures, dozens of specificities – and what about evolution...?

Bio-čistenie farebných škvŕn na historických dokumentoch: mikrobiálne, enzymatické a chemické prístupy

Bio-cleaning of colored stains on historical documents: microbial, enzymatic, and chemical approaches

DIAMICROBIOTA - Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu.

Gut microbiota and diabetic peripheral neuropathy: effect of cemtirestat in rat models of diabetes.

AnCatSyn - Dešifrovanie ancestrálnych sekvencií hémových kataláz pre rekonštrukciu ich evolúcie najmä v patogénoch a výber jedinečných kandidátov pre syntetickú biológiu.

Deciphering ancestral sequences of heme catalases for inferring their evolution mainly in emerging pathogens and selecting unique candidates for synthetic biology.

PLASARS - Dvojsečný meč plazminogénového systému: Od udržiavania homeostázy po COVID-19

The double-edged sword of the plasminogen system: From homeostasis maintenance to COVID-19

FUNPOXHYB - Hybridné hémové peroxidázy húb z pralesa s využitím v environmentálnych biotechnológiách

Fungal Hybrid Heme Peroxidases from Primeval Forest with Application in Environmental Biotechnologies

REZTEST - Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors

Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors

IntMmiMito - Interakcia proteínu Mmi1/TCTP s mitochondriami

Interaction of Mmi1/TCTP protein with mitochondria

Laktoferín a laktofericín ako prirodzené inhibítory plazmínu: Od určenia štruktúry po terapeutické aplikácie

Lactoferrin and lactoferricin as natural plasmin inhibitors: From the structure resolution to therapeutic applications

CellMeter - Molekulárny mechanizmus meracieho zariadenia na nájdenie správneho miesta bakteriálneho asymetrického bunkového delenia

Molecular mechanism of measuring device for finding the proper site of bacterial asymmetric cell division

iMMunoedit - Nádorové imunoeditovanie v mnohopočetnom myelóme: imunitné kontrolné body a klinický význam

Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance

MEDIHONEY - Nový pohľad na biochemické a funkčné vlastnosti hlavných antibakteriálnych zložiek medu

New insight into biochemical and functional properties of the major antibacterial components of honey

Príprava mutantných lytických a replikačných proteínov bakteriofágov a ich antibakteriálny potenciál.

Preparation of mutant lytic and replication proteins of bacteriophages and their antibacterial potential

Génové manipulác - Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie

Preparation of new antibiotics and antitumor agents by manipulations of secondary metabolite genes and synthetic biology methods

Regulácia interakčnej špecificity multi-PDZ proteínov

-

Signálne kaskády regulácie sigma faktorov RNA polymerázy pri odozve na stres, bunkovej a fyziologickej diferenciácii u pôdnych baktérií rodu Streptomyces

Signal cascades of regulation of sigma factors of RNA polymerase in response to stress, cell and physiological differentiation in soil bacteria of the genus Streptomyces

STRAKA - Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine

Tree and country - influence of trees on diversity of soil microorganisms in agricultural land

BryndzaStart - Štartovacie a prídavné kultúry na výrobu slovenskej bryndze s tradičnými organoleptickými vlastnosťami.

Microbial starters and adjunct cultures for production of Slovakian bryndza cheese with traditional organoleptic properties

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine č. 09I03-03-V01-00113

The stipend for a scientist threatened by the war in Ukraine č. 09I03-03-V01-00113

Štúdium a charakterizácia Min proteínov z Clostridioides difficile.

Study and characterization of Clostridioides difficile Min proteins.

Štúdium vplyvu mutácií asociovaných so srdcovými arytmiami na štruktúru a funkciu ľudského ryanodínového receptora 2

Study of the effect of cardiac arrhythmia-associated mutations on the structure and function of the human ryanodine receptor 2

Úloha mitochondriálnej proteázy Lon a fosforylácie proteínov mitochondriálneho nukleoidu v homeostáze a udržiavaní mtDNA 2/0069/23

-

Úloha N-terminálnej fosforylácie a prirodzenej proteínovej neusporiadanosti v regulácii stability transportérov neurotransmiterov.

-

Využitie biokompatibilných 2D nanomateriálov a nanočastíc ako ochrana pred biodeterioráciou rôznych druhov povrchov

-

Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov

Harnessing the immunological mechanisms in various subtypes of B cell lymphoma

Vývoj nových metodických prístupov na hodnotenie kvality medu

The development of new methods for assessing honey quality

Vzájomná inerakcia proteáz, šaperónov a kináz v mitochodriách pri strese spôsobenom patologickými stavmi. APVV-19-0298

Interaction between proteases, chaperones and kinases in stress condition cause by pathological conditions.

Celkový počet projektov: 31