Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

BeSafeBeeHoney - BEekeeping products valorization and biomonitoring for the SAFEty of BEEs and HONEY

BEekeeping products valorization and biomonitoring for the SAFEty of BEEs and HONEY (BeSafeBeeHoney)

NETSKINMODELS - European Network for Skin Engineering and Modeling

European Network for Skin Engineering and Modeling

BeeWatch - Použitie včiel, medu a ostatných včelích produktov na biomonitorovanie nízko rádioaktívneho fosfosadrovcového odpadu

Use of honeybees, honey and other apiary products for biomonitoring of low-level radioactive phosphogypsum stacks

Vysokovýkonné sekvenovanie mikrobiómu listovej zeleniny pripravenej priamo na konzumáciu: optimalizácia protokolov dlhého čítania a bioinformatických výpočtových procesov

High-throughput sequencing of ready-to-eat (RTE) leafy vegetables microbiome: optimisation of long reads protocols and computational processes

Národné projekty

Ako bunka nájde miesto asymetrického delenia počas sporulácie Bacillus subtilis.

How the cell finds the asymetric site of septation during sporulation of Bacillus subtilis

Amylolytické enzýmy – tisíce sekvencií, stovky štruktúr, desiatky špecificít – a čo evolúcia...?

Amylolytic enzymes – thousands of sequences, hundreds of structures, dozens of specificities – and what about evolution...?

Bio-čistenie farebných škvŕn na historických dokumentoch: mikrobiálne, enzymatické a chemické prístupy

Bio-cleaning of colored stains on historical documents: microbial, enzymatic, and chemical approaches

Covid-19 a dlhý covid na molekulárnej úrovni - biomarkery, nástroje a ciele pre diagnostiku a terapiu

Covid-19 and long covid at the molecular level - biomarkers, tools and targets for diagnosis and therapy

AnCatSyn - Dešifrovanie ancestrálnych sekvencií hémových kataláz pre rekonštrukciu ich evolúcie najmä v patogénoch a výber jedinečných kandidátov pre syntetickú biológiu.

Deciphering ancestral sequences of heme catalases for inferring their evolution mainly in emerging pathogens and selecting unique candidates for synthetic biology.

PLASARS - Dvojsečný meč plazminogénového systému: Od udržiavania homeostázy po COVID-19

The double-edged sword of the plasminogen system: From homeostasis maintenance to COVID-19

FUNPOXHYB - Hybridné hémové peroxidázy húb z pralesa s využitím v environmentálnych biotechnológiách

Fungal Hybrid Heme Peroxidases from Primeval Forest with Application in Environmental Biotechnologies

REZTEST - Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors

Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors

G4-bac - Implementácia G4 DNA do genetického inžinierstva baktérii.

G-quadruplex DNA for Genetic Engineering in Bacteria

IntMmiMito - Interakcia proteínu Mmi1/TCTP s mitochondriami

Interaction of Mmi1/TCTP protein with mitochondria

Laktoferín a laktofericín ako prirodzené inhibítory plazmínu: Od určenia štruktúry po terapeutické aplikácie

Lactoferrin and lactoferricin as natural plasmin inhibitors: From the structure resolution to therapeutic applications

CellMeter - Molekulárny mechanizmus meracieho zariadenia na nájdenie správneho miesta bakteriálneho asymetrického bunkového delenia

Molecular mechanism of measuring device for finding the proper site of bacterial asymmetric cell division

iMMunoedit - Nádorové imunoeditovanie v mnohopočetnom myelóme: imunitné kontrolné body a klinický význam

Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance

MEDIHONEY - Nový pohľad na biochemické a funkčné vlastnosti hlavných antibakteriálnych zložiek medu

New insight into biochemical and functional properties of the major antibacterial components of honey

Príprava mutantných lytických a replikačných proteínov bakteriofágov a ich antibakteriálny potenciál.

Preparation of mutant lytic and replication proteins of bacteriophages and their antibacterial potential

Regulácia interakčnej špecificity multi-PDZ proteínov

-

STRAKA - Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine

Tree and country - influence of trees on diversity of soil microorganisms in agricultural land

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine č. 09I03-03-V01-00113

The stipend for a scientist threatened by the war in Ukraine č. 09I03-03-V01-00113

Štúdium a charakterizácia Min proteínov z Clostridioides difficile.

Study and characterization of Clostridioides difficile Min proteins.

Úloha mitochondriálnej proteázy Lon a fosforylácie proteínov mitochondriálneho nukleoidu v homeostáze a udržiavaní mtDNA 2/0069/23

-

Úloha N-terminálnej fosforylácie a prirodzenej proteínovej neusporiadanosti v regulácii stability transportérov neurotransmiterov.

-

Využitie biokompatibilných 2D nanomateriálov a nanočastíc ako ochrana pred biodeterioráciou rôznych druhov povrchov

-

Vývoj nových metodických prístupov na hodnotenie kvality medu

The development of new methods for assessing honey quality

Celkový počet projektov: 27