Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav merania SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

SP4LIFE - Inteligentná náplasť pre systémy na udržanie života

Smart Patch for Life Support Systems

PARQ - Predikcia náhlej srdcovej zástavy a systém resuscitácie: Zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti

Sudden cardiac arrest prediction and resuscitation network: Improving the quality of care

ReHaB - Smerovanie k spoľahlivej a uživateľsky prijateľnej symbióze BCI a VR: zameranie na kolaboratívnu neurorehabilitáciu po cievnej mozgovej príhode

Towards an ecologically valid symbiosis of BCI and head-mounted VR displays: focus on collaborative post-stroke neurorehabilitation

MU training - Tréning v oblasti neistôt merania - MATHMET projekt na zlepšenie kvality, efektívnosti a šírenia zručností v oblasti analýzy neistoty výsledkov merania

Measurement uncertainty training - MATHMET project to improve quality, efficiency and dissemination of measurement uncertainty training

ClinECGI - Vyhodnotenie neinvazívneho elektrokardiografického zobrazovania pre lokalizáciu predčasnej komorovej kontrakcie z klinických dát

Performance Evaluation of Noninvasive Electrocardiographic lmaging for the Localization of Premature Ventricular Contraction from Clinical Data

Národné projekty

Aluminosilikátové sklo/sklokeramika spevnené iónovou výmenou s ďalšími funkciami

Ion exchange strengthened aluminosilicate glass/glass-ceramics with additional functionalities

MRCartilage - Automatický softvérový nástroj na výhodnocovanie kvantitatívnych MRI štúdií artikulárných chrupaviek v čase

Automatic data evaluation tool from the longitudinal quantitative MRI studies of articular cartilage

CT modelovanie a morfologická analýza postkraniálneho regiónu vyhynutých i súčasných jašterov a ich príbuznosť založená na nových morfologických dátach

CT modeling and morphological analysis of the postcranial region of extinct and current lizards and their relatedness based on new morphological data

TInVR - Dôveryhodná interakcia človek–robot a terapeut–pacient vo virtuálnej realite

Trustworthy human–robot and therapist–patient interaction in virtual reality

ECMeNaM - Efektívne výpočtové metódy pre charakterizáciu materiálov v nano mierke

Efficient computation methods for nanoscale material characterization

Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch

Smart deep brain stimulation as a treatment strategy in treatment-resistant depression

Kauzálna analýza nameraných signálov a časových radov

Causal analysis of measured signals and time series

ReSynCard - Personalizovaná optimalizácia resynchronizačnej liečby srdcového zlyhávania na základe mnohozvodového merania EKG

Personalized Optimisation of Cardiac Resynchronization Therapy in Heart Failure Based on Multiple Lead ECG Measurement

MATHMER - Pokročilé matematické a štatistické metódy pre meranie a metrológiu

Advanced mathematical and statistical methods for measurement and metrology

Rozdelenia pravdepodobnosti a ich aplikácie v modelovaní a testovaní

Probability distributions and their applications in modelling and testing

SQUID magnetometria nano-a mikročastíc, nanokoloidov a nanoštruktúr v nových aplikáciach v oblasti biomedicíny a materiálového výskumu spojených s rozvojom nových meracích metód a postupov

SQUID magnetometry of nano- and microparticles, nanocolloids and nanostructures in new applications in the field of biomedicine and materials research associated with the development of new measurement methods and procedures

Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu

Role of nuclear factor NRF2-mediated signalling in iron metabolism regulation during stress

Výskum biomedicínskych účinkov nízkofrekvenčných a pulzných elektromagnetických polí

Investigation of biomedical effects of low frequency and pulsed electromagnetic fields

Využitie mnohozvodového merania EKG a modelovania elektrického poľa srdca pri neinvazívnej diagnostike a terapii komorových arytmií a zlyhávajúceho srdca

Use of multi-lead ECG measurement and modeling of the electric field of the heart in non-invasive diagnostics and therapy of ventricular arrhythmias and heart failure

ETMP - Vývoj a realizácia etalónu statického magnetického poľa na báze magnetickej rezonancie

Development and realisation of the standard of the static magnetic field based on a magnetic resonance

Celkový počet projektov: 20