Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav merania SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

DYNALIFE - Informácia, kódovanie a biologická funkcia: Dynamika života

Information, Coding, and Biological Function: the Dynamics of Life

DYNALIFE - Informácia, kódovanie a biologická funkcia:Dynamika života

Information, Coding, and Biological Function: the Dynamics of Life

PhoBioS - Pochopenie interakcie svetlo - biologické povrchy: možnosti pre nové elektronické materiály a zariadenia

Understanding interaction light - biological surfaces: possibility for new electronic materials and devices

PARQ - Predikcia náhlej srdcovej zástavy a systém resuscitácie: Zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti

Sudden cardiac arrest prediction and resuscitation network: Improving the quality of care

MEDUSSE - Sezónna až dekádová predpovedateľnosť klímy v Stredomorí: pochopenie procesov a implementácie

Seasonal-to-decadal climate predictability in the Mediterranean: process understanding and services

ReHaB - Smerovanie k spoľahlivej a uživateľsky prijateľnej symbióze BCI a VR: zameranie na kolaboratívnu neurorehabilitáciu po cievnej mozgovej príhode

Towards an ecologically valid symbiosis of BCI and head-mounted VR displays: focus on collaborative post-stroke neurorehabilitation

Technologicky nenáročná príprava hlinitanových skiel so zaujímavými optickými valstnosťami

The technologically undemanding of aluminate glasses with interested optical properties

Národné projekty

Aluminosilikátové sklo/sklokeramika spevnené iónovou výmenou s ďalšími funkciami

Ion exchange strengthened aluminosilicate glass/glass-ceramics with additional functionalities

MRCartilage - Automatický softvérový nástroj na výhodnocovanie kvantitatívnych MRI štúdií artikulárných chrupaviek v čase

Automatic data evaluation tool from the longitudinal quantitative MRI studies of articular cartilage

TInVR - Dôveryhodná interakcia človek–robot a terapeut–pacient vo virtuálnej realite

Trustworthy human–robot and therapist–patient interaction in virtual reality

ECMeNaM - Efektívne výpočtové metódy pre charakterizáciu materiálov v nano mierke

Efficient computation methods for nanoscale material characterization

ITAGES - Identifikácia stresom vyvolaných zmien v expresii cieľových génov NRF2 v potkaních modeloch prehypertenzie: vplyv komorbidnej hypertriglyceridémie a liečby dimetylfumarátom

Identification of stress-induced alterations in expression of NRF2 target genes in rat models of prehypertension: the effect of comorbid hypertriglyceridemia and dimethyl fumarate treatment

Inteligentná hĺbková mozgová stimulácia ako inovatívna stratégia pre liečbu mozgových porúch

Smart deep brain stimulation as a treatment strategy in treatment-resistant depression

Kauzálna analýza nameraných signálov a časových radov

Causal analysis of measured signals and time series

METIM - Návrh metodiky a jej overenie pre meranie vybraných parametrov Ti implantátov vo výrobnom procese

Design of a Methodology and its Verification for the Measurement of Selected Parameters of Ti Implants in the Manufacturing Process

FERINO - Pokročilá diagnostika neurodegenerat ívnych ochorení pomocou techník magnetickej rezonancie a umelej inteligencie

Advanced diagnostics of neurodegenerative disorders using magnetic resonance techniques and artificial intelligence

MATHMER - Pokročilé matematické a štatistické metódy pre meranie a metrológiu

Advanced mathematical and statistical methods for measurement and metrology

SQUID magnetometria nano-a mikročastíc, nanokoloidov a nanoštruktúr v nových aplikáciach v oblasti biomedicíny a materiálového výskumu spojených s rozvojom nových meracích metód a postupov

SQUID magnetometry of nano- and microparticles, nanocolloids and nanostructures in new applications in the field of biomedicine and materials research associated with the development of new measurement methods and procedures

Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu

Role of nuclear factor NRF2-mediated signalling in iron metabolism regulation during stress

Výskum biomedicínskych účinkov nízkofrekvenčných a pulzných elektromagnetických polí

Investigation of biomedical effects of low frequency and pulsed electromagnetic fields

Výskum vlastností magnetických nanočastíc pre účely zobrazovania v biomedicínskej diagnostike na báze metód magnetickej rezonancie

Research of properties of magnetic nanoparticles for imaging purposes in biomedical diagnostics based on magnetic resonance methods

Využitie mnohozvodového merania EKG a modelovania elektrického poľa srdca pri neinvazívnej diagnostike a terapii komorových arytmií a zlyhávajúceho srdca

Use of multi-lead ECG measurement and modeling of the electric field of the heart in non-invasive diagnostics and therapy of ventricular arrhythmias and heart failure

Celkový počet projektov: 22