Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav merania SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľ

Tel: 02/ 591045 30
Fax: 02/ 591045 94

Sekretariát

Tel: 02/ 591045 kl. 11, 91
Fax: 02/ 591045 94

Základné informácie o organizácii:


História ústavu je spojená s Laboratóriom pre výskum a vývoj meracích a fyzikálnych prístrojov, ktoré bolo založené v roku 1953 ako jedno z prvých laboratórií novo sa konštituujúcej Slovenskej akadémie vied. V roku 1963 získalo toto laboratórium štatút ústavu.

V súčasnosti je ústav vedeckou inštitúciou, ktorej aktivity zahŕňajú tieto základné oblasti základného a aplikovaného výskumu:

 • teória merania a matematicko-štatistické metódy na spracovanie experimentálnych výsledkov,

 • systémy na meranie vybraných fyzikálnych veličín,

 • meracie systémy pre biomedicínu, matematické a počítačové modelovanie bionických štruktúr a procesov, spracovanie biosignálov,

 • návrh metód a meracích systémov určených na riešenie neštandardných problémov merania vo výskume a v priemysle. Vývoj a realizácia unikátnych meracích systémov ako zhmotnený výsledok vedeckovýskumnej činnosti.

 • Ústav poskytuje poradenské a ďalšie expertízne služby, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou organizácie.

  Ústav uskutočňuje vedeckú výchovu v dennej aj externej forme. Ústav je externou vzdelávacou inštitúciou FEI STU v Bratislave pre študijný program Meracia technika (v rámci študijného odboru Elektrotechnika) a FMFI UK v Bratislave pre študijný program Aplikovaná matematika (v rámci študijného odboru Matematika). Doktorandské štúdium je zabezpečované v zmysle študijných poriadkov uvedených univerzít a riadi sa Vnútorným systémom zabezpečenia kvality doktorandského štúdia.

  Štruktúra ústavu:


  Ústav má 5 vedeckých oddelení (oddelenie optoelektronických meracích metód, oddelenie magnetometrie, oddelenie teoretických metód, oddelenie zobrazovacích metód, oddelenie biomeraní) a oddelenia vývoja a inovácii prístrojovej techniky.

  Súčasný výskumný program a jeho potenciálne využitie v hospodárskej sfére:


  Okrem základného výskumu v oblasti vybraných meracích metód sa ústav orientuje na tieto úlohy s dopadom na hospodárku sféru:

 • systémy na meranie priestorovej stability veľkých energetických objektov,

 • meracie komplexy na automatizované merania vybraných fyzikálnych veličín (teploty, tlaku, infračerveného žiarenia) v reálnom čase,

 • tomografické metódy a zariadenia na nedeštruktívne skúmanie štrukturálnych zmien 3D objektov na báze nukleárnej magnetickej rezonancie,

 • magnetometrické systémy SQUID na meranie nízkych koncentrácií práškových feromagnetických látok v biologických štruktúrach,

 • mnohokanálové systémy snímania elektrickej aktivity srdca a gastrointestinálneho traktu človeka pomocou povrchových elektród.

 • Vybavenie:


  Prístroje na meranie elektrických a biomagnetických polí, hydronivelačné a pendametrické meracie systémy, zariadenie nukleárnej magnetickej rezonancie, prístroje na infračervenú termometriu, zariadenie na prípravu a testovanie nových vysokoteplotných supravodivých materiálov, výpočtová technika.