Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** - GÁBOROVÁ, Katarína - GIRMAN, Vladimír - LISNICHUK, Maksym - DUTKOVÁ, Erika - BRIANČIN, Jaroslav. Simple mechanochemical synthesis and characterization of a nanostructured silver (I) selenide semiconductor. In NN23 : 20th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologie (NN23), Thessaloniki, Grécko, Júl 4-7 2023. - Thessaloniki, Grécko, 2023, p. 95. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. NN23 : 20th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN18), ,) Typ: GII
 • ANDREJOVSKÁ, Jana - PETRUŠ, Ondrej** - MEDVEĎ, Dávid - VOJTKO, Marek - RIZNIČ, Marcel - KIZEK, Peter - DUSZA, Ján. Hardness and indentation modulus of human enamel and dentin. In Surface and Interface Analysis, 2023, vol. 55, p. 270-278. (2022: 1.7 - IF, Q4 - JCR, 0.394 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0142-2421. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/sia.7187 (VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov) Typ: ADCA
 • ANDREJOVSKÁ, Jana - MEDVEĎ, Dávid - VOJTKO, Marek - RIZNIČ, Marcel - KIZEK, Peter - DUSZA, Ján. Nanohardness and indentation modulus of human enamel. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. - Košice : Technical University, 2023, p. 71-73. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. M-ERA.NET 3/2021/295/DuplexCER H2020 : High Performance duplex ceramics for efficient machining of nickel supealloys. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
 • ANTAL, Iryna - ŠTRBÁK, Oliver** - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta** - VOJTOVÁ, Jana - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - JURÍKOVÁ, Alena - KHMARA, Iryna - GIRMAN, Vladimír - DŽUNDA, Róbert - KOVAĽ, Karol - KONERACKÁ, Martina. Development of positively charged poly-L-lysine magnetic nanoparticles as potential MRI contrast agent. In Nanomaterials-Basel, 2023, vol. 13, no. 12, art. no. 1831. (2022: 5.3 - IF, Q1 - JCR, 0.811 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano13121831 Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Peter - DUTKOVÁ, Erika** - BALÁŽ, Matej - DANEU, Nina - FINDORÁKOVÁ, Lenka - HEJTMÁNEK, Jiri - LEVINSKÝ, P. - KNIŽEK, K. - BALI HUDÁKOVÁ, Mária - DŽUNDA, Róbert - BUREŠ, Radovan - PUCHÝ, Viktor. The manipulation of natural mineral chalcopyrite CuFeS2 via mechanochemistry: properties and thermoelectric potential. In Physical Chemistry Chemical Physics, 2023, vol.25, p.31125-31136. (2022: 3.3 - IF, Q2 - JCR, 0.824 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1463-9076. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Peter** - DUTKOVÁ, Erika - BALÁŽ, Matej - DANEU, Nina - FINDORÁKOVÁ, Lenka - HEJTMÁNEK, Jiri - LEVINSKÝ, P. - KNÍŽEK, Karel - BALI HUDÁKOVÁ, Mária - DŽUNDA, Róbert - BUREŠ, Radovan - PUCHÝ, Viktor. Manipulation with natural mineral chalcopyrite CuFeS2 via mechanochemistry: properties and thermoelectric potential. In 19th ECT : 19th European Conference on Thermoelectrics, ECT 2023, September 17-21, 2023, Prague, ČR. - Pardubice ČR : University of Pardubice, ČR, 2023, p.213. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: AFG
 • BALÁŽ, Peter** - BARAN BURCAK, Arda - AZDEMIR, Umut - MIKULA, Andrzej - NIERODA, Pawel - BALÁŽ, Matej - FINDORÁKOVÁ, Lenka - BUREŠ, Radovan - PUCHÝ, Viktor - ERDEMOGLU, Murat - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - GUILMEAU, Emanuel. Mechanochemical synthesis of tetrahedrite Cu12Sb4S13 nanocomposites: challenge for thermoelectric performance. In 19th ECT : 19th European Conference on Thermoelectrics, ECT 2023, September 17-21, 2023, Prague, ČR. - Pardubice ČR : University of Pardubice, ČR, 2023, p.225. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.) Typ: AFG
 • BALLÓKOVÁ, Beáta - MOLČANOVÁ, Zuzana - DŽUPON, Miroslav - SAKSL, Karel. Effect of the extrusion on the microstructure, texture and mechanical properties of biodegradable Mg-Li composite. In METAL 2023 ABSTRACTS : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials. - Ostrava : TANGER Ltd., 2023, p. 66. ISBN 978-80-88365-11-2. (METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials) Typ: AFG
 • BARANOVÁ, Gabriela - HAGAROVÁ, Mária** - MATVIJA, Miloš - CSÍK, Dávid - GIRMAN, Vladimír - BEDNARČÍK, Jozef - BEKEČ, Pavel. Experimental study of the evolution of creep-resistant steel´s high-temperature oxidation behavior. In Crystals, 2023, vol. 13, p. 982-1 - 982-19. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.458 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-4352. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cryst13060982 Typ: ADCA
 • BERA, Cyril - STREČKOVÁ, Magdaléna. Carbon fibers doped by binary phosphides as an electrocatalytic layer for PEM electrolysers. In Journal of Nano Research, 2023, vol. 78, p. 97-102. (2022: 1.7 - IF, Q3 - JCR, 0.237 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1662-5250. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-o8u8bx Typ: ADMA
 • BERA, Cyril - STREČKOVÁ, Magdaléna. Príprava NiCoP katalyzátorov pre rozklad vody. In METALURGIA JUNIOR 2023 : Zborník príspevkov. Editori: Lenka Girmanová, Miriam Vincejová. 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, pp. 13-18. ISBN 978-80-553-4392-1. (VEGA 2/0027/23 : Katalyzátory pre elektrolýzu vody v membránových elektrolyzéroch. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články. Metalurgia Junior 2023 : konferencia. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
 • BERA, Cyril - STREČKOVÁ, Magdaléna - GUBÓOVÁ, Alexandra. Electrocatalyst based on NiCoP for water splitting: Part (I) preparation. In The 7th International conference on Novel materials fundamentals and applications : Book of abstracts. Košice, 15.-18.10.2023. Ed. Jana Shepa. - Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2023, p. 21. ISBN 978-80-574-0244-2. (VEGA 2/0027/23 : Katalyzátory pre elektrolýzu vody v membránových elektrolyzéroch. VEGA 1/0095/21 : Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre efektívnu výrobu H2. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články. APP0430 DoktoGrant : Fosfidy prechodných kovov pre elektrolytický rozklad vody. International conference on Novel materials fundamentals and applications) Typ: AFF
 • BERA, Cyril** - STREČKOVÁ, Magdaléna. Elektrokatalyzátory na báze fosfidov pre rozklad vody. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 16. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
 • BILANYCH, V.S. - SHYLENKO, O. - VOROBIOV, Serhii - BILANYCH, V.V. - RIZAK, V. - RUBISH, V.M. - FEHER, Alexander - MOLČANOVÁ, Zuzana - SAKSL, Karel - KOMANICKÝ, Vladimír**. Charge relaxation in chalcogenide films under electron beam irradiation. In Journal of Non-Crystalline Solids, 2023, vol. 613, art. no. 122374. (2022: 3.5 - IF, Q1 - JCR, 0.653 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0022-3093. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2023.122374 (APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách) Typ: ADCA
 • BIRČÁKOVÁ, Zuzana** - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - VOJTEK, Vladimír. Wide induction range analysis of DC magnetic properties and magnetization processes of Fe-based soft magnetic composites. In Journal of Physics D: Applied Physics, 2023, vol. 56, art. no. 425003. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.689 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-3727. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1361-6463/ace78d (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Typ: ADCA
 • BIRČÁKOVÁ, Zuzana** - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - JAKUBČIN, M. Energy loss and hysteresis of reversible magnetization processes in iron-based soft magnetic composites. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2023, vol. 587, art. no. 171291. (2022: 2.7 - IF, Q3 - JCR, 0.549 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.171291 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Typ: ADCA
 • BIRČÁKOVÁ, Zuzana - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - FÁBEROVÁ, Mária - BUREŠ, Radovan - STREČKOVÁ, Magdaléna - SZABÓ, Juraj. Magnetic properties of iron based composite materials with magnetically active insulation of particles. In 26th Conference of Slovak Physicists, 05. - 08. september 2022, Košice : Proceedings. - Košice, Slovak republic : Slovak Physical Society, 2022, p. 99-100. ISBN 978-80-89855-19-3. (Conference of Slovak Physicist) Typ: AFD
 • BIRČÁKOVÁ, Zuzana - DOBÁK, Samuel - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - WEIDENFELLER, Bernd - BEDNARČÍK, Jozef - ONDERKO, František. Magnetické vlastnosti kompozitných materiálov Fe@ferit pripravených metódou "suchého" povlakovania častíc. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 11. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
 • BREZINOVÁ, Janette** - DŽUPON, Miroslav - VIŇÁŠ, J. - BREZINA, Jakub - HAŠUĽ, Ján. Analysis of tribodegradation factors limiting the life of the molds. In Defect and Diffusion Forum, 2023, vol. 422, p. 57-62. (2022: 0.156 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1662-9507. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-8qg71v (APVV-20-0303 : Inovatívne prístupy pri obnove funkčných povrchov laserovým naváraním) Typ: ADMB
 • BRUNCKOVÁ, Helena** - MÚDRA, Erika - SHEPA, Ivan. Recent advances in lanthanide metal-organic framework thin films based on Eu, Tb, Gd: Preparation and application as luminescent sensors and light-emitting devices. In Inorganics, 2023, vol. 11, . p. 376-1 - 376-27. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.453 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2304-6740. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/inorganics11100376 (VEGA 2/0027/23 : Katalyzátory pre elektrolýzu vody v membránových elektrolyzéroch. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články) Typ: ADCA
 • BUREŠ, Radovan** - FÁBEROVÁ, Mária - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - BEDNARČÍK, Jozef - MILYUTIN, Vasily - PETRYSHYNETS, Ivan - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - DILÝOVÁ-HATRAKOVÁ, Michaela. High pressure compaction of soft magnetic iron powder. In Powder Technology, 2023, vol. 421, art. no. 118434. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 1.005 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0032-5910. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.powtec.2023.118434 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov. MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia) Typ: ADCA
 • CASALEGNO, Valentina** - PERERO, Sergio - GIRMAN, Vladimír - SEDLÁK, Richard - SCARPELLINI, Alice - DOROW-GERSPACH, Daniel - HEUER, Simon - FERRARIS, Monica. W/Fe co-sputtered layers for tungsten to steel joints. In Nuclear Materials and Energy, 2023, vol. 35, art. no. 101421. (2022: 2.6 - IF, Q1 - JCR, 1.184 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2352-1791. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.nme.2023.101421 Typ: ADCA
 • CENIGA, Ladislav**. Interstitial strengthening in anisotropic metals. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2022. 100 p. Dostupné na: https://doi.org/10.52305/NCEG9468. ISBN 979-8-88697-111-8 Typ: AAA
 • CENIGA, Ladislav**. Mathematical determination of residual stresses in two-component materials. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2022. 94 p. Dostupné na: https://doi.org/10.52305/BLHY9905. ISBN 979-8-88697-112-5 Typ: AAA
 • CENIGA, Ladislav. Analytical models of thermal stresses in porous two-component materials. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2023. 96 p. Dostupné na: https://doi.org/10.52305/THOP2707. ISBN 979-8-88697-113-2 Typ: AAA
 • CSÍK, Dávid - BARANOVÁ, Gabriela** - DŽUNDA, Róbert - ZALKA, Dóra - BREITUNG, Ben - HAGAROVÁ, Mária - SAKSL, Karel. High-entropy composite coating based on AlCrFeCoNi as an anode material for Li-ion batteries. In Coatings, 2023, vol. 13, p. 1219-1 - 1219-14. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.513 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2079-6412. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/coatings13071219 (APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: ADCA
 • CSÍK, Dávid - ZALKA, Dóra - SAKSL, Karel - CAPKOVÁ, Dominika - DŽUNDA, Róbert. Four-component high entropy spinel oxide as anode material in lithium-ion batteries with excellent cyclability. In Journal of Physics: Conference Series, 2022, vol. 2382, art. no. 012003. (2021: 0.210 - SJR). ISSN 1742-6588. (APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: ADMB
 • CSÍK, Dávid - SAKSL, Karel. Multifázový vysokoentropický oxid v lítium-iónovej batérii s vysokou energetickou hustotou. In Metalurgia Junior 2023 : Zborník príspevkov. Herľany, 5.-6.6.2023. Eds. Girmanová, L., Vincejová, M.,. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p. 25-29. ISBN 978-80-553-4392-1. (APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/23 : Výskum a vývoj bioresorbovateľných materiálov na báze Zn a Mg. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
 • ĎAKOVÁ, Lenka - CSANÁDI, Tamás - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - NAUGHTON-DUSZOVÁ, Annamária - VASKOVÁ, I. - DUSZA, Ján. Processing and mechanical properties of (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C. In Materials Science Forum, 2023, vol. 1082, p. 84-89. (2022: 0.185 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0255-5476. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-s8gm7c (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie) Typ: ADMB
 • ĎAKOVÁ, Lenka - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra. Štúdium tribologických vlastností vysoko-entropických keramických materiálov. In Metalurgia Junior 2023 : Zborník príspevkov. Herľany, 5.-6.6.2023. Ed. Girmanová, L., Vincejová, M.,. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p. 30-34. ISBN 978-80-553-4392-1. (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
 • ĎAKOVÁ, Lenka - MEDVEĎ, Dávid - ANDREJOVSKÁ, Jana - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - VASKOVÁ, I. - DUSZA, Ján. Tribological properties of high-entropy carbides. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. - Košice : Technical University, 2023, p. 61-62. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
 • DOBÁK, Samuel** - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. On the ferrite-controlled iron coupling for enhanced soft magnetic hybrid composites via first-order reversal curves. In Acta Materialia, 2023, vol. 246, p. 118667-1 - 118667-10. (2022: 9.4 - IF, Q1 - JCR, 2.926 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1359-6454. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.118667 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Typ: ADCA
 • ĎUROVIČ, Martin - HNÁT, Jaromír** - STREČKOVÁ, Magdaléna - BOUZEK, Karel. Efficient cathode for the hydrogen evolution reaction in alkaline membrane water electrolysis based on NiCoP embedded in carbon fibres. In Journal of Power Sources, 2023, vol. 556, art. no. 232506. (2022: 9.2 - IF, Q1 - JCR, 1.854 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-7753. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2022.232506 Typ: ADCA
 • DUTKOVÁ, Erika** - KOVÁČ, Jaroslav - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - HEJTMÁNEK, Jiri - LEVINSKÝ, P. - KASHIMBETOVÁ, Adelia - SAYAGUES, M.J. - FABIÁN, Martin - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Matej - GÁBOROVÁ, Katarína - PUCHÝ, Viktor - ČELKO, Ladislav. Properties of Mechanochemically Synthesized Famatinite Cu3SbS4 Nanocrystals. In Micro, 2023, vol. 3, iss. 2, pp. 458-470. ISSN 2673-8023. (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADEB
 • DUTKOVÁ, Erika - BALÁŽ, Peter** - SAYAGUÉS, Mária Jesús - BALÁŽ, Matej - FABIÁN, Martin - KOVÁČIK, Jaroslav - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - HEJTMÁNEK, Jiri - LEVINSKÝ, P. - KNÍŽEK, Karel - GÁBOROVÁ, Katarína - PUCHÝ, Viktor. Promising optoelectric and thermoelectric properties of mechanochemically synthesized skinnerite Cu3SbS3 and wittichenite Cu3BiS3. In JTACC 2023 - 3st Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference : BOOK OF ABSTRACTS. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2023, p. 224. ISSN 978-963-454-915-4. (VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0084/23 : Ziskavanie zlata z koncentratu Biely vrch (Detva) s vyuzitim rias a mechanickej aktivacie. 3rd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 9th V4 (Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian) Thermoanalytical Conference) Typ: AFG
 • DŽUPON, Miroslav - KAŠČÁK, Ľuboš** - CMOREJ, Denis - ČIRIPOVÁ, Lucia - MUCHA, Jacek - SPIŠÁK, Emil. Clinching of high-strength steel sheets with local preheating. In Applied Sciences-Basel, 2023, vol. 13, p. 7790-1 - 7790-25. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.492 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-3417. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/app13137790 (APVV-21-0418 : Vývoj inovatívnych spôsobov spracovania a spájania elektrotechnických ocelí pre vysokoúčinné aplikácie v e-mobilite) Typ: ADCA
 • EFREMENKO, B.V. - ZURNADZHY, Vadym I. - CHABAK, Yuliia - LEKATOU, Angeliki G. - HORŇÁK, Peter - VOJTKO, Marek - EFREMENKO, Vasily G.. Microstructure-properties characterization of selective laser melted biomedical Co-28Cr-6Mo alloy. In Materials Science Forum, 2023, vol. 1081, p. 143-148. (2022: 0.185 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0255-5476. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-t4p992 Typ: ADMB
 • EFREMENKO, B.V. - CHABAK, Yuliia - TSVETKOVA, E.V. - DZHERENOVA, A.V. - EFREMENKO, Vasily G. - KROMKA, František - ZURNADZHY, Vadym I. - OLEJNIK, I.M. Surface laser melting of a carburized LPBF-manufactured Ti-based biomedical grade alloy. In Journal of Nano- and Electronic Physics, 2023, vol. 15, no. 4, art. no. 04035. (2022: 0.165 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2077-6772. Dostupné na: https://doi.org/10.21272/jnep.15(4).04035 (09I03-03-V01-00061 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. 09I03-03-V01-00099 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Typ: ADMB
 • EFREMENKO, Vasily G.** - LEKATOU, Angeliki G. - CHABAK, Yuliia - EFREMENKO, B.V. - PETRYSHYNETS, Ivan - ZURNADZHY, Vadym I. - EMMANOUILIDOU, S. - VOJTKO, Marek. Micromechanical, corrosion and wet sliding wear behaviours of Co-28Cr-6Mo alloy: Wrought vs. LPBF. In Materials Today Communications, 2023, vol. 35, art. no. 105936. (2022: 3.8 - IF, Q2 - JCR, 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2352-4928. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.105936 (09I03-03-V01-00061 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. 09I03-03-V01-00099 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. SK-UA-21-0023 : Vývoj technológie prípravy povrchových nanoštruktúrnych nástrojových ocelí novej generácie) Typ: ADCA
 • EFREMENKO, Vasily G.** - CHABAK, Yuliia - SHIMIZU, K. - GOLINSKYI, M.A. - LEKATOU, Angeliki G. - PETRYSHYNETS, Ivan - EFREMENKO, B.V. - HALFA, H. - KUSUMOTO, K. - ZURNADZHY, Vadym I.. The novel hybrid concept on designing advanced multi-component cast irons: Effect of boron and titanium (Thermodynamic modelling, microstructure and mechanical property evaluation). In Materials Characterization, 2023, vol. 197, art. no. 112691. (2022: 4.7 - IF, Q1 - JCR, 1.109 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1044-5803. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2023.112691 (09I03-03-V01-00061 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. SK-UA-21-0023 : Vývoj technológie prípravy povrchových nanoštruktúrnych nástrojových ocelí novej generácie. 09I03-03-V01-00099 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Typ: ADCA
 • FALAT, Ladislav** - ČIRIPOVÁ, Lucia - PETRUŠ, Ondrej - PUCHÝ, Viktor - PETRYSHYNETS, Ivan - KOVAĽ, Karol - DŽUNDA, Róbert. The effects of electrochemical hydrogen charging on charpy impact toughness and dry sliding tribological behavior of AISI 316H stainless steel. In Crystals, 2023, vol. 13, p. 1249-1 - 1249-18. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.458 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-4352. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cryst13081249 (VEGA 2/0072/22 : Výskum odolnosti a prevencie moderných konštrukčných materiálov voči vodíkovému krehnutiu. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články) Typ: ADCA
 • GIRETOVÁ, Mária - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - MEDVECKÝ, Ľubomír - LUPTAKOVA, Lenka. Injectovateľný biocement s prídavkom nano-oxidu kremičitého a pyrofosforečnanu horečnatého = Injectable biocement with nanosilica and magnesium pyrophosphate addition. In 26. Košický morfologický deň : Využitie súčasných poznatkov imunohistochémie v klinickej praxi. 1. - Košice : ŠtefánikPress, 2023, s.184. ISBN 978-80-574-0200-8. ??? (26. Košický morfologicý deň : Využitie súčasných poznatkov imunohistochémie v klinickej praxi) Typ: AFD
 • GIRMAN, Vladimír** - KOLESÁR, V. - LISNICHUK, Maksym - YUDINA, Daria - BALDOVSKÝ, Andrej - SOVÁK, Pavol - BEDNARČÍK, Jozef. Thermal stability of Fe-based BMGs investigated by high-energy X-ray scattering. In AIP Conference Proceedings, 2023, art. no. 040006, vol. 2778. ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0136300 Typ: ADMB
 • GOREJOVÁ, Radka - ORIŇAKOVÁ, Renáta** - ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Zuzana - SOPČÁK, Tibor - ŠIŠOLÁKOVÁ, Ivana - SCHNITZER, Marek - KOHAN, Miroslav - HUDÁK, Radovan. Electrochemical deposition of a hydroxyapatite layer onto the surface of porous additively manufactured Ti6Al4V scaffolds. In Surface & Coatings Technology, 2023, vol. 455, p. 129207-1 - 129207-10. (2022: 5.4 - IF, Q1 - JCR, 0.946 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2022.129207 Typ: ADCA
 • GOREJOVÁ, Radka - SLABEJOVÁ, Laura - KUPKOVÁ, Miriam - CHOVANCOVÁ, F. - ORIŇAKOVÁ, Renáta. Electrochemical corrosion behaviour of Fe-Cu biodegradable materials in Hank´s solution. In The 7th International conference on Novel materials fundamentals and applications : Book of abstracts. Košice, 15.-18.10.2023. - Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2023, p. 33. ISBN 978-80-574-0244-2. (APVV-20-0278 : Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv. International conference on Novel materials fundamentals and applications) Typ: AFH
 • GOREJOVÁ, Radka - SHEPA, Ivan - SEDLÁK, Richard - OZALTIN, K. - ORIŇAKOVÁ, Renáta. The preparation of zinc biodegradable material coated with electrospun PLA fibers. In The 7th International conference on Novel materials fundamentals and applications : Book of abstracts. Košice, 15.-18.10.2023. - Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2023, p. 31. ISBN 978-80-574-0244-2. (APVV-20-0278 : Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv. International conference on Novel materials fundamentals and applications) Typ: AFH
 • GUBÓOVÁ, Alexandra - ORIŇAKOVÁ, Renáta** - STREČKOVÁ, Magdaléna - PARAČKOVÁ, M. - PETRUŠ, Ondrej - PLEŠINGEROVÁ, B. - MIČUŠÍK, Matej. Iron-nickel metal foams modified by phosphides as robust catalysts for a hydrogen evolution reaction. In Materials Today Chemistry, 2023, vol. 34, art. no. 101778. (2022: 7.3 - IF, Q1 - JCR, 1.229 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2468-5194. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2023.101778 (VEGA 1/0095/21 : Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre efektívnu výrobu H2. VEGA 2/0027/23 : Katalyzátory pre elektrolýzu vody v membránových elektrolyzéroch. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články) Typ: ADCA
 • GUBÓOVÁ, Alexandra - ORIŇAKOVÁ, Renáta - STREČKOVÁ, Magdaléna - PARAČKOVÁ, M. Porous, large surface area bimetallic nickel-iron foams for efficient hydrogen production via water splitting. In The 7th International conference on Novel materials fundamentals and applications : Book of abstracts. Košice, 15.-18.10.2023. - Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2023, p. 35. ISBN 978-80-574-0244-2. (APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články. VEGA 1/0095/21 : Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre efektívnu výrobu H2. International conference on Novel materials fundamentals and applications) Typ: AFH
 • GUZANOVÁ, A.** - BREZINOVÁ, Janette - VARGA, Ján - DŽUPON, Miroslav - VOJTKO, Marek - JANOŠKO, Erik - VIŇÁŠ, J. - DRAGANOVSKÁ, Dagmar - HAŠUĽ, Ján. Experimental study of steel-aluminum joints made by RSW with insert element and adhesive bonding. In Materials, 2023, vol. 16, p. 864-1 - 864-24. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16020864 Typ: ADCA
 • HAGAROVÁ, Mária** - BARANOVÁ, Gabriela - JABLONSKÝ, Gustáv - BUĽKO, Branislav - VOJTKO, Marek - KOMANICKÝ, Vladimír - VOROBIOV, Serhii - BEDNARČÍK, Jozef. Influence of flowing water vapor containing environment on high-temperature behavior of 9Cr creep-resistant steels. In Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 2023, vol. 23, p. 3840-3855. (2022: 6.4 - IF, Q1 - JCR, 1.05 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2238-7854. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.01.206 Typ: ADCA
 • HAGAROVÁ, Mária** - PETERKA, Pavel - MANTIČ, Martin - VOJTKO, Marek - BARANOVÁ, Gabriela - MATVIJA, Miloš. Failure analysis of leaded brass bolt. In Engineering Failure Analysis, 2023, vol. 143, art. no. 106899. (2022: 4 - IF, Q1 - JCR, 0.805 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1350-6307. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2022.106899 Typ: ADCA
 • HOMOLOVÁ, Viera** - ČIRIPOVÁ, Lucia - ZOBAČ, Ondřej - ZEMANOVÁ, Adéla - FALAT, Ladislav. Experimental investigation of phase equilibria of the Ho-Ir-O ternary system at 1073 K. In Materials, 2023, vol. 16, p. 5406-1 - 5406-13. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16155406 (VEGA 2/0038/21 : Modelovanie fázových diagramov a termodynamických vlastností systémov pre vysokoteplotné aplikácie) Typ: ADCA
 • HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - CSANÁDI, Tamás - SEDLÁK, Richard** - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - SHEPA, Ivan - MÚDRA, Erika - SOPČÁK, Tibor - ÜNSAL, Hakan - TATARKO, Peter - ŠAJGALÍK, Pavol - DUSZA, Ján. The effect of SiC whiskers addition on the microstructure and mechanical properties of a (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C-SiC composite. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24179-24186. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.239 (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie) Typ: ADCA
 • HU, Zimeng - KOVAĽ, Vladimír - YUE, Yajun - ZHANG, M. - JIA, Chenglong** - ABRAHAMS, Isaac** - YAN, Haixue**. Structural evolution and coexistence of ferroelectricity and antiferromagnetism in Fe, Nb co-doped BaTiO3 ceramics. In Journal of the European Ceramic Society, 2023, vol. 43, p. 2460-2468. (2022: 5.7 - IF, Q1 - JCR, 1.257 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.01.034 (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie) Typ: ADCA
 • HU, Zimeng - KOVAĽ, Vladimír - ZHANG, Hangfeng - CHEN, Kan - YUE, Yajun - ZHANG, Dou** - YAN, Haixue**. Enhanced piezoelectricity in Na and Ce co-doped CaBi4Ti4O15 ceramics for high-temperature applications. In Journal of Advanced Ceramics, 2023, vol. 12, no. 7, p. 1331-1344. (2022: 16.9 - IF, Q1 - JCR, 3.058 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2226-4108. Dostupné na: https://doi.org/10.26599/JAC.2023.9220754 (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie) Typ: ADCA
 • CHABAK, Yuliia** - PETRYSHYNETS, Ivan - EFREMENKO, Vasily G. - GOLINSKYI, M.A. - SHIMIZU, K. - ZURNADZHY, Vadym I. - SILI, Ivan - HALFA, H. - EFREMENKO, B.V. - PUCHÝ, Viktor. Investigations of abrasive wear behaviour of hybrid high-boron multi-component alloys: Effect of boron and carbon contents by the factorial design method. In Materials, 2023, vol. 16, p. 2530-1 - 2530-19. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16062530 (SK-UA-21-0023 : Vývoj technológie prípravy povrchových nanoštruktúrnych nástrojových ocelí novej generácie) Typ: ADCA
 • CHABAK, Yuliia - GOLINSKYI, M.A. - EFREMENKO, Vasily G. - SHIMIZU, K. - HALFA, H. - ZURNADZHY, Vadym I. - EFREMENKO, B.V. - KOVBASIUK, T.M. Phase constituents modeling in hybrid multi-component high-boron alloy. In Physics and Chemistry of Solid State, 2022, vol. 23, no. 4, p. 714-719. (2021: 0.177 - SJR, Q4 - SJR). (2022 - Scopus, WOS). ISSN 1729-4428. Dostupné na: https://doi.org/10.15330/pcss.23.4.714-719 Typ: ADMB
 • CHENITI, Billel - BELKESSA, Brahim - MAAMACHE, Bouzid - OUALI, Naima - PUCHÝ, Viktor - HVIZDOŠ, Pavol. Interfacial evolution of WC-Co/AISI 304L diffusion bonded joint obtained by flash SPS technique. In International Journal of Chemical Engineering and Materials, 2023, vol. 2, p. 51-54. ISSN 2945-0519. Dostupné na: https://doi.org/10.37394/232031.2023.2.7 Typ: ADEB
 • KOLLÁR, P. - OLEKŠÁKOVÁ, D. - MACIASZEK, Robert - TKÁČ, Martin - FÜZER, J. - BIRČÁKOVÁ, Zuzana. Influence of inner demagnetizing field on permeability of iron compacted powder. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2778, art. no. 040014. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0137067 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Typ: ADMB
 • KORIBANICH, Ihor - MÚDRA, Erika - SHEPA, Ivan** - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - GIRMAN, Vladimír - PAVLINAK, D. - BALÁŽ, Matej - DUSZA, Ján. Graphene-coated alumina nano/microfibers as filler for composites. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24216-24221. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.09.237 (APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • KORIBANICH, Ihor - DUSZA, Ján. Príprava a charakterizácia kompozitných mikrovlákien ZrO2-grafén. In Metalurgia Junior 2023 : Zborník príspevkov. Herľany, 5.-6.6.2023. Eds.: Girmanová, L., Vincejová, M.,. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p. 84-89. ISBN 978-80-553-4392-1. (VEGA 2/0080/23 : Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
 • KORIBANICH, Ihor - MÚDRA, Erika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - SHEPA, Ivan - GIRMAN, Vladimír - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - PAVLINAK, D. - BALÁŽ, Matej - DUSZA, Ján. Ceramic nano/microfibers as filler for composites. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. - Košice : Technical University, 2023, p. 1-2. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0080/23 : Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
 • KOVÁČ, František** - PETRYSHYNETS, Ivan - KOČIŠKO, Róbert - PETROUŠEK, Patrik - FALAT, Ladislav. Effect of preheating on the mechanical workability improvement of high-strength electrical steels during tandem cold rolling. In Metals-Basel, 2023, vol. 13, p. 1415-1 - 1415-22. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.58 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2075-4701. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/met13081415 (APVV-21-0418 : Vývoj inovatívnych spôsobov spracovania a spájania elektrotechnických ocelí pre vysokoúčinné aplikácie v e-mobilite. VEGA 2/0106/21 : Vývoj nekonvenčného termo-mechanického postupu finálneho spracovania izotropných elektrotechnických ocelí. APVV-18-0207 : Vývoj vysoko-legovaných izotrópnych elektroocelí pre trakčné motory elektromobilov) Typ: ADCA
 • KOVALČÍKOVÁ, Alexandra** - TATARKO, Peter - SEDLÁK, Richard - MEDVEĎ, Dávid - CHLUP, Zdeněk - MÚDRA, Erika - PETRUŠ, Ondrej - DUSZA, Ján. Graphene-platelet reinforced titanium diboride ceramics: structure, mechanical properties and wear resistance. In Engineering ceramics 2023 : Advanced research workshop. Book of abstracts. Smolenice, 7.-11.5.2023. - Bratislava : SAV, 2023, p. 29. ISBN 978-80-973578-5-6. (APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie. SK-UA-21-0074 : Štruktúra a vlastnosti reaktívne spekaných vysoko entropických kovových. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. Engineering ceramics 2023 : Advanced research workshop) Typ: AFH
 • KREŠÁKOVÁ, Lenka - MEDVECKÝ, Ľubomír** - VDOVIAKOVÁ, K. - VARGA, M. - DANKO, Ján - TOTKOVIČ, Roman - ŠPAKOVSKÁ, Tatiana - VRZGULA, M. - GIRETOVÁ, Mária - BRIANČIN, Jaroslav - SIMAIOVÁ, Veronika - KADÁŠI, Marián. Long-bone-regeneration process in a sheep animal model, using hydroxyapatite ceramics prepared by tape-casting method. In Bioengineering, 2023, vol. 10, p. 291-1 - 291-19. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.663 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2306-5354. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/bioengineering10030291 (APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami) Typ: ADCA
 • KUPKOVÁ, Miriam - KUPKA, Martin - ORIŇAKOVÁ, Renáta. Effective Young´s modulus of Fe-based cellular material. In The 7th International conference on Novel materials fundamentals and applications : Book of abstracts. Košice, 15.-18.10.2023. - Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2023, p. 54. ISBN 978-80-574-0244-2. (APVV-20-0278 : Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv. International conference on Novel materials fundamentals and applications) Typ: AFH
 • ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - VARCHOLOVÁ, Dagmara - SAKSL, Karel. Development of materials for solid state hydrogen storage. In Solid State Phenomena, 2023, vol. 341, p. 3-9. (2022: 0.211 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1012-0394. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-y5p0b0 (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: ADMB
 • ŠUĽOVÁ, Katarína - VARCHOLOVÁ, Dagmara - MOLČANOVÁ, Zuzana - BALLÓKOVÁ, Beáta - MÖLLMER, Jens - JASMINSKÁ, Natália - LAZAR, Marián - BRESTOVIČ, Tomáš - PODOBOVÁ, Mária - DŽUNDA, Róbert - MOTÝĽ, Rastislav - SAKSL, Karel. Multicomponent metal alloys tested for hydrogen storage. In Metal 2022 : 31st international conference on metallurgy and materials. Brno, 18.-19.5.2022. - Ostrava : Tanger Ltd., 2022, p. 339-344. ISBN 978-80-88365-02-0. (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. Metal 2022 : international conference on metallurgy and materials) Typ: AFC
 • KVETKOVÁ, Lenka** - GIRETOVÁ, Mária - MEDVECKÝ, Ľubomír - ANDREJOVSKÁ, Jana - KABÁTOVÁ, Margita - LOFAJ, František - GIRMAN, Vladimír - HVIŠČOVÁ, Petra - ROCH, T. - MIKULA, Marian. Structural and mechanical properties of multi-component TiVTaNbZrHf and (TiVTaNbZrHf)N coatings for biomedical applications. In Thin Solid Films, 2023, vol. 780, art. no. 139970. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.454 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0040-6090. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2023.139970 (VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami. APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy)) Typ: ADCA
 • KVETKOVÁ, Lenka - ANDREJOVSKÁ, Jana - MEDVEĎ, Dávid - LOFAJ, František - HVIŠČOVÁ, Petra. Optimization and characterization of HfTiZr-based nitride coatings synthesized by high target utilization sputtering. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. Ed. B. Plešingerová, D. Medveď. - Košice : Technical University, 2023, p. 89-94. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0083/23 : Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mech. vlastnosti multikomponen. Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov, pripravených reakčným DC magnetrón. naprašovaním a HiTUS technológiou. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFD
 • LI, Boyuan - YAN, Zhongna** - ZHOU, Xuefan - QI, He - KOVAĽ, Vladimír - LUO, Xiaogang - LUO, Hang** - YAN, Haixue - ZHANG, Dou. Achieving ultrahigh energy storage density of La and Ta codoped AgNbO3 ceramics by optimizing the field-induced phase transitions. In ACS Applied Materials & Interfaces, 2023, vol. 15, p. 4246-4256. (2022: 9.5 - IF, Q1 - JCR, 2.178 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1944-8244. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsami.2c20508 (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie) Typ: ADCA
 • LI, Meng-Chang - CHENG, Zanlin - DUSZA, Ján - SONG, Zhuolin - XIAO, Fangkun - GONG, Manfeng - SUN, Shangyue - ZHANG, Chengyu. Wear behaviour of graphene platelets reinforced WC-Co cemented carbide. In Advances in Applied Ceramics, 2022, vol. 121, no. 4, p. 143-149. (2021: 2.475 - IF, Q2 - JCR, 0.434 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1743-6753. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/17436753.2022.2121531 Typ: ADCA
 • LISNICHUK, Maksym** - GIRMAN, Vladimír - YUDINA, Daria - BALDOVSKÝ, Andrej - SOVÁK, Pavol - BEDNARČÍK, Jozef. Structural investigation of mechanically alloyed Co-Fe-Ta-B-Mo alloy. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2778, art. no. 040016. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0135822 Typ: ADMB
 • LOFAJ, František** - KVETKOVÁ, Lenka - ROCH, T. - DOBROVODSKÝ, Jozef - GIRMAN, Vladimír - KABÁTOVÁ, Margita - BEŇO, Matúš. Reactive HiTUS TiNbVTaZrHf-Nx coatings: Structure, composition and mechanical properties. In Materials, 2023, vol. 16, p. 563-1 - 563-27. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16020563 (APVV-17-0059 : Štúdium procesov vyvolaných elektrónovým zväzkom a elektromagnetickým žiarením v chalkogenidových sklách. APVV-17-0049 : Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-WLED diódy)) Typ: ADCA
 • MACIASZEK, Robert** - KOLLÁR, P. - TKÁČ, Martin - RUDEICHUK, Tetiana - FÁBEROVÁ, Mária - DŽUNDA, Róbert. Improved soft magnetic properties of iron powder compacts prepared by mechanical treatment of powder particles. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2778, art. no. 040017. (2022: 0.164 - SJR). ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0135813 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Typ: ADMB
 • MAČÁK, Livia** - VELGOSOVÁ, Oksana - MÚDRA, Erika - VOJTKO, Marek - DOLINSKÁ, Silvia. Transfer of AgNPs’ Anti-Biofilm Activity into the Nontoxic Polymer Matrix. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2023, vol.15, no.5, p. 1238. (2022: 5 - IF, Q1 - JCR, 0.72 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym15051238 Typ: ADCA
 • MATOVIC, Branko** - ZAGORAC, Dejan - ZAGORAC, Jelena - BUTULIJA, Svetlana - ERČIC, Jelena - HANZEL, Ondrej - SEDLÁK, Richard - LISNICHUK, Maksym - TATARKO, Peter. Fabrication and characterization of high entropy pyrochlore ceramics. In Boletín de la sociedad Espaňola de cerámica y vidrio, 2023, vol. 62, p. 66-76. (2022: 3.4 - IF, Q1 - JCR, 0.465 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-3175. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bsecv.2021.11.002 (APVV-SK-18-0022 : Vysokoteplotné karbidy pre aplikicie v extrémnych podmienkach. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky) Typ: ADCA
 • MEDVECKÝ, Ľubomír - GIRETOVÁ, Mária - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava** - SOPČÁK, Tibor - JEVINOVÁ, Pavlína - LUPTAKOVA, Lenka. Novel biocement/honey composites for bone regenerative medicine. In Journal of Functional Biomaterials, 2023, vol. 14, p. 457-1 - 457-23. (2022: 4.8 - IF, Q2 - JCR, 0.637 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2079-4983. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/jfb14090457 (APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami) Typ: ADCA
 • MEDVEĎ, Dávid** - IVOR, Michal - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - MÚDRA, Erika - CSANÁDI, Tamás - SEDLÁK, Richard - ÜNSAL, Hakan - TATARKO, Peter - TATARKOVÁ, Monika - ŠAJGALÍK, Pavol - DUSZA, Ján. Wear Behavior of (Mo-Nb-Ta-V-W)C high-entropy carbide. In International Journal of Applied Ceramic Technology, 2023, vol. 20, p. 224-235. (2022: 2.1 - IF, Q2 - JCR, 0.419 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1744-7402. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ijac.14111 (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania) Typ: ADCA
 • MIHÁLIK, Matúš** - VAVRA, Martin - MOLČANOVÁ, Zuzana - BRIANČIN, Jaroslav - MIHALIK, Marián. Magnetic phase diagram of SmMn1-xFexO3 substitutional system. In Physica B: Condensed Matter, 2023, vol. 660, art. no. 414850. (2022: 2.8 - IF, Q2 - JCR, 0.473 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0921-4526. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.physb.2023.414850 Typ: ADCA
 • MICHALIK, Štefan** - MOLČANOVÁ, Zuzana - ŠULÍKOVÁ, Michaela - ŠUĽOVÁ, Katarína - JÓVÁRI, P. - DARPENTIGNY, Jacques - SAKSL, Karel. Structure and physical properties of Mg93-xZnxCa7 metallic glasses. In Materials, 2023, vol. 16, iss. 6, art. no. 2313. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16062313 (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. SK-PL-21-0022 : Termoelektrický materiál Ag2S ako ekologický konvertor tepla ľudského tela na elektrickú energiu) Typ: ADCA
 • MILYUTIN, Vasily** - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - SHISHKIN, D.A. - ROUPCOVÁ, Pavla - HADRABA, Hynek - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. - PHUONG, Doan Dinh. Multi-component soft magnetic alloy FeNiCoAl0.4Mo0.1Si0.4B0.1 with high frequency stability of permeability. In Materials Science and Engineering B - Solid-State Materials for Advanced Technology, 2023, vol. 293, art. no. 116485. (2022: 3.6 - IF, Q2 - JCR, 0.605 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0921-5107. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mseb.2023.116485 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov. MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia) Typ: ADCA
 • MILYUTIN, Vasily - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - KROMKA, František. Effect of milling parameters on size, morphology, and structure of Fe-Ga binary alloy powder. In Journal of Materials Engineering and Performance, 2023, vol. 32, no. 8, p. 3839-3848. (2022: 2.3 - IF, Q3 - JCR, 0.495 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1059-9495. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11665-022-07356-5 (MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia. APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov) Typ: ADCA
 • MILYUTIN, Vasily** - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Prospects of using Fe-Ga alloys for magnetostrictive applications at high frequencies. In Condensed Matter, 2023, vol. 8, p. 80-1 - 80-15. (2022: 1.7 - IF, 0.526 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2410-3896. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/condmat8030080 (MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia. APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov) Typ: ADMA
 • MILYUTIN, Vasily - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - FÁBEROVÁ, Mária - BUREŠ, Radovan - KOLLÁR, P. - FÜZER, J. Effect of rare-earth doping on dynamic magnetic properties of FeGa alloy. In Materials Science Forum, 2023, vol. 1081, p. 149-154. (2022: 0.185 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0255-5476. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-97z6qj (MoRePRO č. 19MRP0061 : Vývoj technológie na výrobu zliatin na báze FeGa pre vysokofrekvenčné zariadenia. APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Typ: ADMB
 • MILYUTIN, Vasily** - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Effect of process control agent on mechanical alloying of Fe-Ga solid solution. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 9. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
 • MIŽENKOVÁ, Wanda - MOLČANOVÁ, Zuzana - BALLÓKOVÁ, Beáta - DŽUPON, Miroslav - DŽUNDA, Róbert - CSÍK, Dávid - MICHALIK, Štefan - LISNICHUK, Maksym - SAKSL, Karel**. The influence of manganese addition on the properties of biodegradable zinc-manganese-calcium alloys. In Materials, 2023, vol. 16, p. 4655-1 - 4655-12. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16134655 (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. APVV-21-0274 : Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. VEGA 2/0039/23 : Výskum a vývoj bioresorbovateľných materiálov na báze Zn a Mg) Typ: ADCA
 • MIŽENKOVÁ, Wanda** - MOLČANOVÁ, Zuzana - BALLÓKOVÁ, Beáta - DŽUNDA, Róbert - SAKSL, Karel. Preparation and basic characterization of novel zinc-based alloys for intracorporeal implants. In Acta Mechanica Slovaca : časopis Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, 2023, vol. 27, no. 2, p. 26-30. ISSN 1335-2393. (APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty) Typ: ADFB
 • MIŽENKOVÁ, Wanda - SAKSL, Karel. Mikroštruktúra a mechanické vlastnosti zliatin na báze zinku legovaných horčíkom, vápnikom a mangánom. In Metalurgia Junior 2023 : Zborník príspevkov. Herľany, 5.-6.6.2023. Eds. Girmanová, L., Vincejová, M.,. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p. 105-110. ISBN 978-80-553-4392-1. (VEGA 2/0039/23 : Výskum a vývoj bioresorbovateľných materiálov na báze Zn a Mg. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
 • MIŽENKOVÁ, Wanda** - MOLČANOVÁ, Zuzana - BALLÓKOVÁ, Beáta - ZALKA, Dóra - SAKSL, Karel - HUDÁK, Radovan. Effect of Mn addition on the mechanical properties of zinc alloys. In Novus Scientia 2023 : 20. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl. Košice, 26.1.2023. Ed. Ján Slota a kol. - Košice : Strojnícka fakulta TU, 2023, p. 140-145. ISBN 978-80-553-4369-3. (APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. Novus Scientia 2023 : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl) Typ: AFD
 • MOLČANOVÁ, Zuzana - BALLÓKOVÁ, Beáta - ŠUĽOVÁ, Katarína - OROSZOVÁ, Lenka - GLOC, Michal - CIUPIŇSKI, Lukasz - SAKSL, Karel**. Residual stresses of explosively welded bimetal studied by hard X-ray diffraction. In Procedia Structural Integrity, 2023, vol. 43, p. 89-94. (2022: 0.3 - SJR). ISSN 2452-3216. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.12.240 (APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách. APVV-20-0068 : Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty. APVV-20-0138 : Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou. VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka) Typ: ADMB
 • MOLČANOVÁ, Zuzana - BALLÓKOVÁ, Beáta - DŽUPON, Miroslav - ZALKA, Dóra - SAKSL, Karel. The Yb-addition effect on mechanical and corrosion properties of biodegradable Mg66Zn30Ca4 alloy. In METAL 2023 ABSTRACTS : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials. - Ostrava : TANGER Ltd., 2023, p. 71. ISBN 978-80-88365-11-2. (METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials) Typ: AFG
 • MÚDRA, Erika - KORIBANICH, Ihor - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - SHEPA, Ivan - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - DUSZA, Ján. Preparation and fracture analysis of advanced layered composite with graphene-coated alumina nanofibers. In Journal of Nano Research, 2023, vol. 78, p. 17-22. (2022: 1.7 - IF, Q3 - JCR, 0.237 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1662-5250. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-16bbhe (APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie) Typ: ADMA
 • NAUGHTON-DUSZOVÁ, Annamária** - ŠVEC, Peter** - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - SEDLÁK, Richard - TATARKO, Peter - HVIZDOŠ, Pavol - ŠAJGALÍK, Pavol - DUSZA, Ján. On the phase and grain boundaries in dual phase carbide/boride ceramics from micro to atomic level. In Journal of the European Ceramic Society, 2023, vol. 43, p. 6765-6773. (2022: 5.7 - IF, Q1 - JCR, 1.257 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2023.07.034 (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. VEGA 2/0144/21 : Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov. VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. APVV-20-0124 : Nové zliatiny s viacerými základnými prvkami – dizajn, charakterizácia a vlastnosti. APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie) Typ: ADCA
 • NAUGHTON-DUSZOVÁ, Annamária** - ĎAKOVÁ, Lenka - CSANÁDI, Tamás - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - KOMBAMUTHU, Vasanthakumar - ÜNSAL, Hakan - TATARKO, Peter - TATARKOVÁ, Monika - HVIZDOŠ, Pavol - ŠAJGALÍK, Pavol. Nanohardness and indentation fracture resistance of dual-phase high-entropy ceramic. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24239-24245. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.12.027 (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie) Typ: ADCA
 • NAUGHTON-DUSZOVÁ, Annamária** - MEDVEĎ, Dávid - ĎAKOVÁ, Lenka - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - ŠVEC, Peter - TATARKO, Peter - ÜNSAL, Hakan - HVIZDOŠ, Pavol - ŠAJGALÍK, Pavol - DUSZA, Ján. Highly wear resistant dual-phase (Ti-Zr-Nb-Hf-Ta)C/(Ti-Zr-Nb-Hf-Ta) B2 high-entropy ceramics. In Advances in Applied Ceramics, 2023, vol. 122, no. 3-4, p. 107-118. (2022: 2.2 - IF, Q2 - JCR, 0.45 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1743-6753. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/17436753.2023.2238160 (VEGA 2/0118/20 : Vysokoteplotné vlastnosti boridových MeB2 (Me=Ti, Zr, Hf) keramických kompozitných materiálov. VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. VEGA 2/0144/21 : Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov. APVV-17-0328 : Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. APVV-21-0402 : Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie) Typ: ADCA
 • NESLUŠAN, M.** - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - MILYUTIN, Vasily - ČILLIKOVÁ, Mária - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Influence of pressure on Barkhausen noise in Fe soft magnetic composites. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 10. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
 • OROSZOVÁ, Lenka - ŠUĽOVÁ, Katarína - VARCHOLOVÁ, Dagmara - SAKSL, Karel. Solid state materials for deuterium storage. In Hydrogen Days 2023 : 13th international conference on hydrogen technologies. Praha, 29.-31.3.2023. - Praha : The Czech Hydrogen Technology Platform, 2023, p. 66. ISBN 978-80-907264-5-1. (Hydrogen Days 2023 : international conference on hydrogen technologies) Typ: AFG
 • PARAČKOVÁ, M. - ORIŇAKOVÁ, Renáta - STREČKOVÁ, Magdaléna - GUBÓOVÁ, Alexandra. The effect of carbon substrate selection on catalytic activity of transition metal-based catalyst for hydrogen evolution reaction. In The 7th International conference on Novel materials fundamentals and applications : Book of abstracts. Košice, 15.-18.10.2023. - Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2023, p. 72. ISBN 978-80-574-0244-2. (APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články. VEGA 1/0095/21 : Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre efektívnu výrobu H2. International conference on Novel materials fundamentals and applications) Typ: AFH
 • PARCHOVIANSKÁ, Ivana** - PARCHOVIANSKÝ, Milan - MEDVEĎ, Dávid - GALUSEK, Dušan. Thermal shock behavior and high-temperature oxidation performance of PDC-based environmental barrier coatings on AISI 441 stainless steel. In Surface & Coatings Technology, 2023, vol. 474, art. no. 130074. (2022: 5.4 - IF, Q1 - JCR, 0.946 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2023.130074 Typ: ADCA
 • PETRÁKOVÁ, Martina - GOREJOVÁ, Radka - ORIŇAKOVÁ, Renáta - PETRUŠ, Ondrej. The influence of the gentamicine-loaded ceramic coating on the degradation of iron-based biodegradable materials. In The 7th International conference on Novel materials fundamentals and applications : Book of abstracts. Košice, 15.-18.10.2023. - Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2023, p. 75. ISBN 978-80-574-0244-2. (APVV-20-0278 : Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv. International conference on Novel materials fundamentals and applications) Typ: AFH
 • PETRÍK, Jozef** - BLAŠKO, Peter - PETRYSHYNETS, Ivan - MIHALIKOVÁ, Mária, Ing., PhD. - PRIBULOVÁ, Alena - FUTÁŠ, P. The influence of the degree of deformation of upset of aluminum on the indentation size effect (ISE). In Metals-Basel, 2022, vol. 12, p. 2063. (2021: 2.695 - IF, Q2 - JCR, 0.569 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 2075-4701. Typ: ADCA
 • PETRUŠ, Ondrej - SEDLÁK, Richard - CSANÁDI, Tamás - DUSZOVÁ, Annamária - VOJTKO, Marek - HVIZDOŠ, Pavol - DUSZA, Ján**. Indentation size effect in the hardness measurements of high entropy carbides. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24207-24215. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.11.185 (VEGA 2/0175/21 : Vývoj vysokoteplotných kompozitných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania. VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. CEDITEK II : Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK) Typ: ADCA
 • PLEŠINGEROVÁ, B.** - MEDVEĎ, Dávid - VADÁSZ, P. - SUČIK, Gabriel - PETROV, V. - BAKAJSOVÁ, Radka - DZURŇÁK, Róbert. Analysis of corrosion of corundum refractory castables in relation to increased MgO content in dendromass ashes. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 26479-26493. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.05.183 Typ: ADCA
 • PLEŠINGEROVÁ, B.** - VADÁSZ, P. - MEDVEĎ, Dávid - JABLONSKÝ, Gustáv - SUČIK, Gabriel - DZURŇÁK, Róbert. Characterisation of dendromass ash fractions captured in power plant with a view to their further utilization. In Acta Montanistica Slovaca, 2023, vol. 28 no. 1, p. 226-235. (2022: 1.6 - IF, Q3 - JCR, 0.342 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-1788. Dostupné na: https://doi.org/10.46544/AMS.v28i1.18 Typ: ADNA
 • PODROJKOVÁ, Natália - GUBÓOVÁ, Alexandra - STREČKOVÁ, Magdaléna - ORIŇAKOVÁ, Renáta - FEDORKOVÁ, Andrea. DFT calculations of molybdenum phosphide as an electrocatalyst for the hydrogen evolution reaction. In The 7th International conference on Novel materials fundamentals and applications : Book of abstracts. Košice, 15.-18.10.2023. - Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2023, p. 80. ISBN 978-80-574-0244-2. (VEGA 1/0095/21 : Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre efektívnu výrobu H2. International conference on Novel materials fundamentals and applications) Typ: AFH
 • PORODKO, Olena** - FABIÁN, Martin - KOLEV, Hristo - LISCHNICHUK, Maksym - ŽUKALOVÁ, Markéta - GIRMAN, Vladimír. Preparation and electrochemical properties of high entropy (Zn0.25Cu0.25Mg0.25Co0.25)Al2O4 spinel ceramics. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. - Košice : Technical University, 2023, p.33-34. ISBN 978-80-553-4384-6. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0058/23 : Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
 • PUCHÝ, Viktor** - HVIZDOŠ, Pavol - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - FALAT, Ladislav - MRÁZEK, Jan - VOJTKO, Marek - MILKOVIČ, Ondrej - PODOBOVÁ, Mária. Tribological behavior of spark plasma sintered and laser ablated SiC-graphene nanoplatelets composite. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 24332-24338. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.01.062 (APVV-18-0438 : Výskum a vývoj energeticky úsporného hybridného ložiskového reduktora so zníženým opotrebením pre robotické zariadenia) Typ: ADCA
 • RAVI, Soundariya - BUREŠ, Radovan. The influence of the particle size on properties of microwave processed powder Fe6.5Si soft magnetic material. In Metalurgia Junior 2023 : Zborník príspevkov. Herľany, 5.-6.6.2023. Eds. Girmanová, L., Vincejová, M. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2023, p. 144-150. ISBN 978-80-553-4392-1. (VEGA 2/0029/21 : Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov. Metalurgia Junior 2023 : konferencia) Typ: AFD
 • RAVI, Soundariya** - BIRČÁKOVÁ, Zuzana - MILYUTIN, Vasily - BUREŠ, Radovan. Structure and physical properties of soft magnetic powders based on gradient structure. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 19. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
 • RAVIKUMAR, Yogesh Kumar - PETRYSHYNETS, Ivan - CSANÁDI, Tamás** - DUSZA, Ján. Indentation size effect of anisotropic HfC and TaC ceramic grains. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. Ed. B. Plešingerová, D. Medveď. - Košice : Technical University, 2023, p. 1-7. ISBN 978-80-553-4384-6. (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov. APVV-19-0497 : Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFD
 • RAVIKUMAR, Yogesh Kumar. Micro/nanomechanical properties of ultra-high temperature ceramics : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.) : Written thesis for dissertation examination. Košice : UPJŠ and IMR SAS, 2023. 88 p. Typ: DAI
 • SAKSL, Karel. Influence of deformation of high-entropy alloys on hydrogen absorption. In METAL 2023 ABSTRACTS : 32nd International Conference on Metallurgy and Materials. - Ostrava : TANGER Ltd., 2023, p. 28. ISBN 978-80-88365-11-2. (METAL 2023 : International Conference on Metallurgy and Materials) Typ: AFE
 • SARAIVA, Breno Rabelo Countinho - NOVOTNÝ, Ladislav Brazil - CARPENTIERI, Bruno** - KELLER, Thomas Florian - FÁBEROVÁ, Mária - BUREŠ, Radovan - RODRIGUES, Samuel Filgueiras** - BARROS NETO, Joao Rodrigues - ANTUNES, Luiz Henrique Martinez - MASOUMI, Mohammad - ABREU, Hamilton Ferreira Gomes de - BÉREŠ, Miloslav. Effect of cyclic loading on microstructure and crack propagation in additively manufactured biomaterial Co-Cr-Mo alloy. In Journal of Materials Research and Technology-JMR&T, 2023, vol. 26, p. 3905-3916. (2022: 6.4 - IF, Q1 - JCR, 1.05 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2238-7854. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2023.08.185 Typ: ADCA
 • SHARMA, Sandan Kumar** - FIDES, Martin - HVIZDOŠ, Pavol - REECE, Michael J. - GRASSO, Salvatore. Flash spark plasma sintering of SiC: Impact of additives. In Silicon, 2022, vol. 14, p. 7377-7382. (2021: 2.941 - IF, Q3 - JCR, 0.492 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1876-990X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12633-021-01407-7 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] ABEDI, M. - ASADI, A. - SOVIZI, S. - MOSKOVSKIKH, D. - OSTRIKOV, K. - MUKASYAN, A. Electrical and Heat Distributions and Their Influence on the Mass Transfer during the Flash Spark Plasma Sintering of a Cu/Cr Nanocomposite: Experiments and Numerical Simulation. In MATERIALS. OCT 2022, vol. 15, no. 20. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15207366., Registrované v: WOS
 • SCHLACHER, Josef** - CSANÁDI, Tamás - VOJTKO, Marek - PAPŠÍK, Roman - BERMEJO, Raúl. Micro-scale fracture toughness of textured alumina ceramics. In Journal of the European Ceramic Society, 2023, vol. 43, pp. 2943-2950. (2022: 5.7 - IF, Q1 - JCR, 1.257 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0955-2219. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2022.06.028 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.2] YAO, Qingyu - CHEN, Yongfang - WANG, Zhongying - QI, Huan. Evaluations on Ceramic Fracture Toughness Measurement by Edge Chipping. In Coatings, 2022-08-01, 12, 8, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/coatings12081146., Registrované v: SCOPUS
 • SOPČÁK, Tibor** - MEDVECKÝ, Ľubomír - JEVINOVÁ, Pavlína - GIRETOVÁ, Mária - MAHUN, Andry - KOBERA, Libor - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - KROMKA, František - GIRMAN, Vladimír - BALÁŽ, Matej. Physico-chemical, mechanical and antibacterial properties of the boron modified biphasic larnite/bredigite cements for potential use in dentistry. In Ceramics International, 2023, vol. 49, pp. 6531-6544. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.10.119 (VEGA 2/0034/21 : Kompozitné systémy na báze bioelastomérov a bioaktívnych fáz. APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami) Typ: ADCA
 • SOPČÁK, Tibor - MEDVECKÝ, Ľubomír - CSANÁDI, Tamás - SEDLÁK, Richard - GIRETOVÁ, Mária - ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava - STREČKOVÁ, Magdaléna - BALAZSI, K. Effect of glycerol-citrate polymer addition on microstructure, mechanical strength, and in-vitro cellular properties of hydroxyapatite bone cement. In The 7th International conference on Novel materials fundamentals and applications : Book of abstracts. Košice, 15.-18.10.2023. - Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2023, p. 86. ISBN 978-80-574-0244-2. (VEGA 2/0034/21 : Kompozitné systémy na báze bioelastomérov a bioaktívnych fáz. APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články. APVV-20-0278 : Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv. International conference on Novel materials fundamentals and applications) Typ: AFH
 • STREČKOVÁ, Magdaléna - BERA, Cyril - GUBÓOVÁ, Alexandra - ORIŇAKOVÁ, Renáta. Electrocatalyst based on NiCoP for water splitting: Part (II) electrochemical characterization. In The 7th International conference on Novel materials fundamentals and applications : Book of abstracts. Košice, 15.-18.10.2023. - Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2023, p. 91. ISBN 978-80-574-0244-2. (VEGA 2/0027/23 : Katalyzátory pre elektrolýzu vody v membránových elektrolyzéroch. VEGA 1/0095/21 : Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre efektívnu výrobu H2. APVV-20-0299 : Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články. APP0430 DoktoGrant : Fosfidy prechodných kovov pre elektrolytický rozklad vody. International conference on Novel materials fundamentals and applications) Typ: AFH
 • ŠIŠKOVÁ, Barbora - KOŽÁR, Martin** - STAROŇOVÁ, Radka - SHEPA, Ivan - HAJDUČKOVÁ, Vanda - HUDECOVÁ, Patrícia - KADUKOVÁ, Michaela - SCHNITZER, Marek. Antibacterial effect and therapy of chronic skin defects using the composite bioscaffold polycaprolactone/gelitaSpon/povidone-iodine in domestic dogs. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2023, vol. 15, p. 4201-1 - 4201-18. (2022: 5 - IF, Q1 - JCR, 0.72 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym15214201 (APVV-20-0278 : Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv) Typ: ADCA
 • ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava** - GIRETOVÁ, Mária - MEDVECKÝ, Ľubomír - SOPČÁK, Tibor - LUPTAKOVA, Lenka - GIRMAN, Vladimír. The influence of nanosilica on properties of cement based on tetracalcium phosphate/monetite mixture with addition of magnesium pyrophosphate. In Materials, 2022, vol. 15, p. 8212-1 - 8212-17. (2021: 3.748 - IF, Q1 - JCR, 0.604 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15228212 (VEGA 2/0069/20 : Kompozitné horčíkovov-vápenato fosforečné biocementy s prídavkom koloidného oxidu kremičitého. APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami) Typ: ADCA
 • ŠTULAJTEROVÁ, Radoslava** - MEDVECKÝ, Ľubomír - GIRETOVÁ, Mária - SOPČÁK, Tibor. Properties of cement based on tetracalcium phosphate/monetite mixture. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. - Košice : Technical University, 2023, p. 65-66. ISBN 978-80-553-4384-6. (APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami. VEGA 2/0032/23 : Kalcium fosfátové biocementy s biologicky aktívnou kvapalnou zložkou. Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFH
 • TANG, Xuyao - HU, Zimeng - KOVAĽ, Vladimír** - YANG, Bin - SMITH, Graham C. - YAN, Haixue**. Energy storage properties of samarium-doped bismuth sodium titanate-based lead-free ceramics. In Chemical Engineering Journal, 2023, vol. 473, art. no. 145363. (2022: 15.1 - IF, Q1 - JCR, 2.803 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1385-8947. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.145363 (VEGA 2/0034/23 : Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie) Typ: ADCA
 • TREBUŇOVÁ, Marianna - KOTTFER, Daniel** - KYZIOL, Karol - KAŇUCHOVÁ, Mária - MEDVEĎ, Dávid - DŽUNDA, Róbert - KIANICOVÁ, Marta - RUSINKO, Lukáš - BREZNICKÁ, Alena - CSATÁRYOVÁ, Mária. The WC and CrC coatings deposited from carbonyls using PECVD method - Structure and properties. In Materials, 2023, vol. 16, p. 5044-1 - 5044-18. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16145044 Typ: ADCA
 • TRZEPIECIŇSKI, Tomasz** - SLOTA, Ján - KAŠČÁK, Ľuboš - GAJDOŠ, Ivan - VOJTKO, Marek. Friction behaviour of 6082-T6 aluminium alloy sheets in a strip draw tribological test. In Materials, 2023, vol. 16, p. 2338-1 - 2338-18. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.563 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma16062338 Typ: ADCA
 • VADÁSZ, P. - PLEŠINGEROVÁ, B.** - MEDVEĎ, Dávid - SUČIK, Gabriel - BAKAJSOVÁ, Radka - PETROV, V. Study of dendromass ashes fusibility with the addition of magnesite, limestone and alumina. In Minerals-Basel, 2023, vol. 13, p. 631-1 - 631-9. (2022: 2.5 - IF, Q2 - JCR, 0.53 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2075-163X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/min13050631 Typ: ADCA
 • VADÁSZ, P. - PLEŠINGEROVÁ, B. - MEDVEĎ, Dávid - SUČIK, Gabriel - BAKAJSOVÁ, Radka. The influence of selected oxides on the fusibility of wood ash. In Preparation of ceramic materials : Proceedings of the 14th international conference. Herľany, 6.-8.6.2023. Ed. B. Plešingerová, D. Medveď. - Košice : Technical University, 2023, p. 120-126. ISBN 978-80-553-4384-6. (Preparation of ceramic materials : international conference) Typ: AFD
 • VARGA, M. - GALDUN, L.** - DIKO, Pavel - SAKSL, Karel - VARGA, R. Analysis of magnetocaloric effect in parallel Ni-Mn-Ga Heusler alloy nanowires. In Journal of Alloys and Compounds, 2023, vol. 944, art. no. 169196. (2022: 6.2 - IF, Q1 - JCR, 1.079 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169196 (VEGA 2/0039/22 : Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka. APVV-20-0205 : Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách) Typ: ADCA
 • VDOVIAKOVÁ, K.** - JENČA, A. - JENČA, Andrej Jr. - DANKO, Ján - KREŠÁKOVÁ, Lenka - SIMAIOVÁ, Veronika - REICHEL, P - RUSNÁK, Pavol - PRIBULA, Jozef - VRZGULA, M. - ASKIN, Sarah J. - GIRETOVÁ, Mária - BRIANČIN, Jaroslav - MEDVECKÝ, Ľubomír. Regenerative potential of hydroxyapatite-based ceramic biomaterial on mandibular cortical bone: An In Vivo study. In Biomedicines, 2023, vol. 11, p. 877-1 - 877-19. (2022: 4.7 - IF, Q1 - JCR, 0.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines11030877 (APVV-20-0184 : Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami) Typ: ADCA
 • VELGOSOVÁ, Oksana** - MAČÁK, Livia - MÚDRA, Erika - VOJTKO, Marek - LISNICHUK, Maksym. Preparation, structure, and properties of PVA-AgNPs nanocomposites. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2023, vol. 15, p. 379-1 - 379-12. (2022: 5 - IF, Q1 - JCR, 0.72 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4360. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/polym15020379 Typ: ADCA
 • VOVK, Sviatoslav - DOBÁK, Samuel - FÜZER, J.** - KOLLÁR, P. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária. Loss separation and thermal studies of Fe/SiO2/ferrite soft magnetic composites. In Journal of Alloys and Compounds, 2023, vol. 945, art. no. 169254-1 - 169254-10. (2022: 6.2 - IF, Q1 - JCR, 1.079 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169254 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Typ: ADCA
 • VOVK, Sviatoslav - FÜZER, J.** - DOBÁK, Samuel - KOLLÁR, P. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - TSAKALOUDI, Vasiliki - ZASPALIS, Vassilios T. Soft magnetic composite based on iron in sintered Mn-Zn ferrite matrix without non-magnetic coating. In Ceramics International, 2023, vol. 49, p. 30137-30146. (2022: 5.2 - IF, Q1 - JCR, 0.918 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0272-8842. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.06.269 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami. VEGA 1/0225/20 : Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt) Typ: ADCA
 • VOVK, Sviatoslav - FÜZER, J. - DOBÁK, Samuel - TSAKALOUDI, Vasiliki - KOLLÁR, P. - BUREŠ, Radovan - FÁBEROVÁ, Mária - ZASPALIS, Vassilios T. Novel soft magnetic composites with insulating layers formed by ferrite at elevated temperatures. In Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023, p. 18. ISBN 978-80-89782-15-4. (Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
 • ZHANG, B. - WANG, Y. - YIN, Jie** - WANG, Y. - ZHANG, Hangfeng - CSANÁDI, Tamás - DUSZA, Ján - REECE, Michael J. - LIN, Nan - YANG, Xiao - LIU, Xuejian - HUANG, Zhengren - JIANG, Dongliang. Carbon deficiency introduced plasticity of rock-salt-structured transition metal carbides. In Journal of Materials Science and Technology, 2023, vol. 164, p. 205-214. (2022: 10.9 - IF, Q1 - JCR, 2.13 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1005-0302. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmst.2023.03.065 (VEGA 2/0174/21 : Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov) Typ: ADCA
 • ZHANG, M. - KOVAĽ, Vladimír - SHI, Y. - YUE, Yajun - JIA, Chenglong** - WU, Jiagang - VIOLA, Giusuppe - YAN, Haixue. Magnetoelectric coupling at microwave frequencies observed in bismuth ferrite-based multiferroics at room temperature. In Journal of Materials Science and Technology, 2023, vol. 137, p. 100-103. (2022: 10.9 - IF, Q1 - JCR, 2.13 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1005-0302. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jmst.2022.07.040 (APVV-20-0072 : Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami) Typ: ADCA
 • ZURNADZHY, Vadym I. - EFREMENKO, Vasily G. - HALFA, H. - EFREMENKO, B.V. - AZARKHOV, Alexander - CHABAK, Yuliia - ZAICHUK, Natalia Petrivna. Effect of austempering parameters on microstructure and tensile/impact behaviours of micro-alloyed TRIP-assisted steel. In Materials Science Forum, 2023, vol 1098, p. 3-12. (2022: 0.185 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0255-5476. (09I03-03-V01-00061 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. 09I03-03-V01-00099 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine) Typ: ADMB
 • ZURNADZHY, Vadym I.** - CHABAK, Yuliia - EFREMENKO, Vasily G. - EFREMENKO, Alexey - PODOBOVÁ, Mária. Structure and mechanical properties of V, Nb-added TRIP-assisted steel after Q&P treatment with near Ac3 austenitization. In Lecture Notes in Mechanical Engineering : Advanced manufacturing processes V. Selected papers from 5th Grabchenko´s International conference (InterPartner 2023). Ed. V. Tonkonogyi et al. Odessa, 5.-8.9.2023. - Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2024, p. 346-355. ISSN 2195-4364. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-42778-7_32 (Advanced manufacturing processes V : Grabchenko´s international conference (InterPartner 2023)) Typ: ADMB
 • Funkčné kompozitné materiály. Košice, 7.3.2023 : zborník abstraktov. Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2023. 20 p. Dostupné na internete: http://www.imr.saske.sk/project/fuco/FKM/FKM2023_book.pdf. ISBN 978-80-89782-15-4 (Funkčné kompozitné materiály) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus