Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Príprava ZnTiO3, ZnO and (YGd)2O3: Eu keramiky konvenčným spekaním a spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu

Preparation of ZnTiO, ZnO and (YGd)203: Eu ceramic with conventional and Pulse electric current sintering technique

DuplexCER - Vysoko odolná duplexná keramika pre efektívne obrábanie niklových superzliatin

High performance duplex ceramics for efficient maschining of nickel superalloysd

Vývoj a charakterizácia biokeramických systémov modifikovaných termosetovými biopolymérmi

Development and characterization of bioceramic systems modified by thermosetting biopolymers

H2MobilHydride - Vývoj a spracovanie pokročilých metalhydridových kompozitných materiálov pre uskladnenie vodíka určených pre mobilné aplikácie

Developoment and processing of advanced metal hydride composites with specific microstructure properties for mobile hydrogen storage applications

V4-JAPAN - Vývoj pokročilých horčíkových zliatin pre multifunkčné aplikácie v extrémnych prostrediach

Development of Advanced Magnesium Alloys for Multifunctional Applications in Extreme Environments

EHSAL - Zvýšenie uskladňovacej schopnosti vodíka v ľahkých vysoko-entropických zliatinách (HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plastickej deformácie

Enhancement of Hydrogen Storage Properties of AlTiVCr Light Weight High Entropy Alloys (HEA) by Ti3C2 Mxene and Several Plastic Deformation

Národné projekty

Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre efektívnu výrobu vodíka

Application of innovative nanocatalysts and DFT simulations for efficient hydrogen production

Bezolovnaté feroelektrické materiály pre efektívne uskladňovanie elektrickej energie

Lead-free ferroelectric materials for energy storage applications

DEBIORE - Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv

Degradable metallic biomaterials with controlled drug release

SASPRO2 - Dvojfázová vysokoentropická ultravysokoteplotná keramika

Dual-phase high-entropy ultra high temperature ceramics

HERO - Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články

Hydrogen evolution electrocatalysts for future electrolyser and fuel cells

Experimentálny vývoj nových kovo-keramických nano-kompozitov pre trecie aplikácie s využitím odpadov z obrábamia kovov

Experimental development of new metal - ceramic nano - composites for friction applications using metal wastes from machining operations.

FUCO - Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami

Functional properties of compacted composites based on magnetic particles with surface-modified properties.

Gradientné mikro/nano kompozity s Al matricou pripravené spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu

Gradient micro / nano composites with Al matrix prepared by pulsed electric current sintering

CAMBIOMAT - Chorioalantoická membrána - in vivo model pre štúdium biokompatibility materiálov

Chorioallantoic membrane - in vivo model for study of biocompatibility of materials

INNOVATTOOLS - Inovatívne prístupy k zvyšovaniu životnosti a znižovaniu energetickej náročnosti rezných nástrojov pri spracovaní dreva v lesníctve

Innovative approaches to increase the lifetime and reduce the energy consumption of cutting tools in wood processing in forestry

VEGA - Kalcium fosfátové biocementy s biologicky aktívnou kvapalnou zložkou

-

Katalyzátory pre elektrolýzu vody v membránových elektrolyzéroch.

Catalysts for water splitting in membrane electrolyzers.

Povrchové inžinierstvo práškových feromagnetických častíc a štruktúra magneticky mäkkých kompozitov

Surface engineering of powder ferromagnetic particles and structure of soft magnetic composites

MOSAIC - Spevnenie a plasticita vysokoentropickej keramiky na atómovej úrovni

Atomic-scale controlled strengthening and plasticity of high-entropy ceramics

Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)

-

00061 - Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfkliktom na Ukrajine

-

00099 - Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfkliktom na Ukrajine

-

00110 - Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfkliktom na Ukrajine -

-

Štruktúra a aplikačné vlastnosti intermetalických zliatin

Structure and application properties of intermetallic alloys

Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti

Stufdy of the influence of sdamples preparation conditions of micrometric dimensions by focused ion beam on their mechanical properties

HaTo-Coat - Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami

Hard and tough boride and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques

NEOCAR - Ultra-vysokoteplotné karbidy so zvýšenou oxidačnou odolnosťou

Novel enhanced oxidation-resistant ultra-high temperature carbides

VEGA - Vplyv prídavkov Nb a V na vysokoteplotnú stabilitu a mechanické vlastnosti multikomponentných Ti-Ta-Zr-Hf-Me-N povlakov (Me= Nb, V), pripravených reakčným DC magnetrónovým naprašovaním a HiTUS technológiou

-

Vplyv prídavku terpénových silíc na vlastnosti biokompozitov určených na regeneráciu tvrdých tkanív

Effect of terpene essential oils addition on the properties of biocomposites used for hard tissue recovery

BIORES - Výskum a vývoj bioresorbovateľných materiálov na báze Zn a Mg

Research and development of bioresorbable materials for implants on the based of Zn and Mg

PNMHCS - Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom

Research and development of a prototype of a low-pressure refuelling station for refuelling metal hydride equipment with green hydrogen

Výskum odolnosti a prevencie moderných konštrukčných materiálov voči vodíkovému krehnutiu

Research of the resistance and prevention of modern structural materials against hydrogen embrittlement

Vytváranie vezikúl na báze fosfolipidoiv sd cieľom riadeného uvoľňovania vitamínu K

-

Vývoj a optimalizácia metód spájania a nekonvenčných postupov tepelného spracovania spojených segmentov statorov a rotorov vysoko-pevných FeSi ocelí.

Development and optimization of joining methods and unconventional heat treatment procedures of joining segments of stators and rotors of high-strength FeSi steels.

Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka

Research and development of highentropy alloys for efficient hydrogen storage

DINOMESEM - Vývoj inovatívnych spôsobov spracovania a spájania elektrotechnických ocelí pre vysokoúčinné aplikácie v e-mobilite

Development of innovative methods of processing and joining electrical steels for high-efficiency applications in e-mobility

Vývoj keramických nanovlákien na báze kovov získaných z recyklácie odpadov technológiou elektrostatického zvlákňovania

Development of ceramic nanofibers based on metals obtained from the waste recycling and prepared by needle less electrospinning.

NOVEMBER - Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou

Development of novel 3D materials for post lithium ion batteries with high energy density

Com-Cer - Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie

Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications

Celkový počet projektov: 40