Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

STRENGTHECS - Spevnenie a plasticita vysokoentropických ultra vysokoteplotných karbidov

Strengthening and plasticity of high-entropy ultra-high temperature carbides

DupolexCER - Vysoko odolná duplexná keramika pre efektívne obrábasnie niklových superzliatin

High performance duplex ceramics for efficient maschining of nickel superalloysd

H2MobilHydride - Vývoj a spracvovanie pokročilých metalhydidových kompozitných materiálov pre uskladnenie vodíka určených pre mobilné aplikácie

Developoment and processing of advanced metal hydride composites with specific microstructure properties for mobile hydrogen storage applications

V4-JAPAN - Vývoj pokročilých horčíkových zliatin pre multifunkčné aplikácie v extrémnych prostrediach

Development of Advanced Magnesium Alloys for Multifunctional Applications in Extreme Environments

EHSAL - Zvýšenie uskladňovacej schopnosti vodíka v ľahkých vysoko-entropických zliatinách (HEA) typu AlTiVCr prídavkom Ti3C2 Mxenu a veľkej plastickej deformácie

Enhancement of Hydrogen Storage Properties of AlTiVCr Light Weight High Entropy Alloys (HEA) by Ti3C2 Mxene and Several Plastic Deformation

Národné projekty

Aplikácia inovatívnych nanokatalyzátorov a DFT simulácií pre efektívnu výrobu vodíka

Application of innovative nanocatalysts and DFT simulations for efficient hydrogen production

DEBIORE - Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv

Degradable metallic biomaterials with controlled drug release

FEGAFAB - Development of technology for the manufacture of FeGa-based alloys for high-frequency devices.

Development of technology for the manufacture of FeGa-based alloys for high-frequency devices.

SASPRO2 - Dvojfázová vysokoentropická ultravysokoteplotná keramika

Dual-phase high-entropy ultra high temperature ceramics

HERO - Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články

Hydrogen evolution electrocatalysts for future electrolyser and fuel cells

FUCO - Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami

Functional properties of compacted composites based on magnetic particles with surface-modified properties.

CAMBIOMAT - Chorioalantoická membrána - in vivo model pre štúdium biokompatibility materiálov

Chorioallantoic membrane - in vivo model for study of biocompatibility of materials

INNOVATTOOLS - Inovatívne prístupy k zvyšovaniu životnosti a znižovaniu energetickej náročnosti rezných nástrojov pri spracovaní dreva v lesníctve

Innovative approaches to increase the lifetime and reduce the energy consumption of cutting tools in wood processing in forestry

Ino-Clad - Inovatívne prístupy pri obnove funkčných povrchov laserovým naváraním

Innovative approaches to the restoration of functional surfaces by laser weld overlaying

Komponat - Kompozitné biomateriály s komplexnými prírodnými aditívami

Composite biomaterials with complex natural additives

Kompozitné systémy na báze bioelastomérov a bioaktívnych fáz

Composite systems based on bioelastomers and bioactive phases

Modelovanie fázových diagramov a termodynamických vlastnosti systémov pre vysoko teplotné aplikácie

Modelling of phase diagram and thermodynamic properties of the systems for high temperature applications

Nanomechanické skúšanie a deformovateľnosť vysokoentropických ultra vysokoteplotných keramických materiálov

Nanomechanical testing and deformability of high-entropy ultra-high temperature ceramics

ADHEC - Nové vysokoentropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie

New high-entropy ceramic materials for advanced applications

Príprava hybridných kompozitných materiálov a charakterizácia štruktúry a magnetických vlastností v širšom intervale teplôt

Preparation of hybrid composites and characterization of structure and magnetic properties at a wider temperature range

CEDITEKII - Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Advancement and support of R&D for "Centre for diagnostics and quality testing of materials" in the domains of the RIS3 SK specialization

00099 - Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfkliktom na Ukrajine

-

00061 - Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfkliktom na Ukrajine

-

Štruktúra a aplikačné vlastnosti intermetalických zliatin

Structure and application properties of intermetallic alloys

HEMBO - Štruktúra a vlastnosti reaktívne spekaných vysoko entropických kovových diboridov

Structure and poroiperties of reactively sintered high-entropy metal diborides

Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti

Stufdy of the influence of sdamples preparation conditions of micrometric dimensions by focused ion beam on their mechanical properties

THERMAGS - Termoelektrický materiál Ag2S ako ekologický konvektor tepla ľudského tela na elektrinu

Thermoelectric material Ag2S as green converter of heat from human body into electricity

Tuhé iónové vodiče: výroba, vlastnosti, perspektíva využitia v lítiových batériách s tuhým elektrolytom.

Solid ionic conductors: preparation, properties and potential application in all-solid-state lithium batteries.

HaTo-Coat - Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami

Hard and tough boride and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques

Vplyv mikrovlnného žiarenia na štruktúru a vlastnosti práškových funkčných materiálov

Influence of microwave radiation on the structure and properties of powder functional materials

BIORES - Výskum a vývoj bioresorbovateľných materiálov na báze Zn a Mg

Research and development of bioresorbable materials for implants on the based of Zn and Mg

HydroHEA - Výskum a vývoj nových vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka v energetických aplikáciách

Research and development of new high - entropy alloys for efficient hydrogen storage in energy applications

PNMHCS - Výskum a vývoj prototypu nízkotlakovej čerpacej stanice pre zásobovanie metalhydridových zariadení zeleným vodíkom

Research and development of a prototype of a low-pressure refuelling station for refuelling metal hydride equipment with green hydrogen

Výskum odolnosti a prevencie moderných konštrukčných materiálov voči vodíkovému krehnutiu

Research of the resistance and prevention of modern structural materials against hydrogen embrittlement

Vývoj a výskum vysokoentropických zliatin určených na efektívne uskladnenie vodíka

Research and development of highentropy alloys for efficient hydrogen storage

DINOMESEM - Vývoj inovatívnych spôsobov spracovania a spájania elektrotechnických ocelí pre vysokoúčinné aplikácie v e-mobilite

Development of innovative methods of processing and joining electrical steels for high-efficiency applications in e-mobility

Vývoj nekonvečného termo-mechanického postupu finálneho spracovania izotropnych elektrotechnických ocelí

Unconventional thermo-mechanical technology development of final processing of isotropic electrical steels.

NOVEMBER - Vývoj nových 3D materiálov pre post Li-iónové batérie s vysokou energetickou hustotou

Development of novel 3D materials for post lithium ion batteries with high energy density

BiAll-2 - Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty

Development of new bioresorbable alloys for intracorporeal implants

Com-Cer - Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie

Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications

HYBS - Vývoj technológie prípravy povrchových nano-štruktúr nástrojových ocelí novej generácie za účelom zvyšovania kvality lisovania hybridných karosérií automobilov s nízkymi CO2 - emisiami z vysokopevných TRIP - ocelí

Technology development of surface nanostructuring of new generation tool steel for increasing the quality of low CO2 - emission cars hybrid bodies stampung using high - strength TRIP - assisted sheet metal

Vývoj vysokoteplotných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania

Development of high-temperature composite materials based on borides and carbides with the addition of graphene platelets prepared by progressive sintering methods

Celkový počet projektov: 42