Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • FIANTOK, Tomáš** - ŠROBA, Viktor - KOUTNÁ, Nikola - IZAI, Vatalii - ROCHA, Tomáš - TRUCHLÝ, Martin - VIDIŠ, Marek - SATRAPINSKYY, Leonid - NAGY, Štefan - GRANČIČ, Branislav - KÚŠ, Peter - MIKULA, Marian. Structure evolution and mechanical properties of co-sputtered Zr-Al-B2 thin films. In Journal of Vacuum Science and Technology A, 2022, vol. 40, no. 033414. (2021: 0.676 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0734-2101. Dostupné na: https://doi.org/10.1116/6.0001802 Typ:
 • GABURJÁKOVÁ, Jana - GABURJÁKOVÁ, Marta - KREJČÍOVÁ, Eva - NAGY, Štefan - KOSNÁČ, Daniel - KOPÁNI, M. Blocking effect of the ferritin nanoparticle on the cardiac ryanodine receptor. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 81. ISSN 978-80-8240-024-6. (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • KOZMA, Erika** - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - TULLII, Gabriele - GALEOTTI, Francesco**. Biomimetic design of functional plasmonic surfaces based on polydopamine. In Applied Surface Science, 2022, vol. 591, art. no. 153135, [10] p. (2021: 1.147 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0169-4332. Typ: ADCA
 • KUBÁSEK, Jiří** - PINC, Jan - HOSOVÁ, Klára - STRAKOVÁ, Markéta - MOLNÁROVÁ, Orsolya - DUCHOŇ, Jan - NEČAS, David - ČAVOJSKÝ, Miroslav - KNAPEK, Michal - GODEC, Matjaž - PAULIN, Irena - VOJTĚCH, Dalibor - ČAPEK, Jaroslav. The evolution of microstructure and mechanical properties of Zn-0.8Mg-0.2Sr alloy prepared by casting and extrusion. In Journal of Alloys and Compounds, 2022, vol. 906, no. 164308. (2021: 1.027 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.164308 Typ: ADMA
 • NAGY - TREMBOŠOVÁ, Veronika, rod. Trembošová. Užitočná korózia. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2022, roč. 28, č. 3, s. 40. ISSN 1335-4000. Typ: GII
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - PLEVA, Pavel** - HRÚZA, Jakub - FRAJOVÁ, Jaroslava - SEDLAŘÍKOVÁ, Jana - PEER, Petra - KLEINOVÁ, Angela - JANALÍKOVÁ, Magda. Reuse of textile waste to production antibacterial membrane with filtration potential. In Nanomaterials-Basel, 2022, vol. 12, art. no. 50, [21] p. (2021: 0.839 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano12010050 Typ: ADCA
 • PONIČAN, Ján - KURCZ, János - PERNÝ, Milan - SLÁVIK, Jakub - JANÍČEK, František - SADLOŇ, Matej - SIMANČÍK, František - GEBURA, Marek - JARÁS, Milan - KMET, Attila - PÍPA, Marek. Aplikovaný výskum inteligentných OZE vyústil do významnej spolupráce STU, SAV a priemyselných partnerov (1). In ATP Journal, 2022, no. 4, p. 62-64. ISSN 1335-2237. Dostupné na internete: https://www.atpjournal.sk/archiv/casopis/rok-2022/atp-journal-4-2022.html?page_id=34635 (313021W404 : Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa) Typ: BDF
 • PONIČAN, Ján - KURCZ, János - PERNÝ, Milan - SLÁVIK, Jakub - JANÍČEK, František - SADLOŇ, Matej - SIMANČÍK, František - GEBURA, Marek - JARÁS, Milan - KMET, Attila - PÍPA, Marek. Aplikovaný výskum inteligentných OZE vyústil do významnej spolupráce STU, SAV a priemyselných partnerov (2). In ATP Journal, 2022, no. 5, p. 41-43. ISSN 1335-2237. Dostupné na internete: https://www.atpjournal.sk/archiv/casopis/rok-2022/atp-journal-4-2022.html?page_id=34635 (313021W404 : Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa) Typ: BDF
 • SADEGHI, Behzad - CAVALIERE, P.** - BALOG, Martin - PRUNCU, Catalin Iulian** - SHABANI, Ali. Microstructure dependent dislocation density evolution in micro-macro rolled Al2O3/Al laminated composite. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2022, vol. 830, no. 142317. (2021: 1.563 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0921-5093. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.142317 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
 • ŠTAFURA, Andrej - NAGY, Štefan - ČULÍK, Martin - ČEPEC, Andrej - BARTA, Peter - NAGY, Štefan. Historické organy Carla Leopolda Wegensteina na území Slovenska = The Historical Pipe Organs of Carl Leopold Wegenstein in Slovakia. Recenzenti: Mariana Bárdiová, Anna Danihelová, Martin Nosko. Revúca, Slovensko : Quirinus, o. z. : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, 2021. 108 s. ISBN 978-80-972541-2-4 (2/0106/19 : Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku) Typ: AAB
 • VELGOSOVÁ, Oksana** - NAGY, Štefan - BESTERCI, Michal - PUCHÝ, Viktor - HÁJOVSKÁ, Zuzana. Fracture mechanism of mechanically alloyed Al composite. In Kovové materiály, 2022, vol. 60, p. 13-20. (2021: 0.208 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0023-432X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/km.2022.1.13 (VEGA 2/0101/20 : Vývoj progresívnych disperzne spevnených kompozitov s kovovou matricou pripravených spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu) Typ:
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus