Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALOG, Martin** - KRÍŽIK, Peter - DVORAK, Jiri - BAJANA, Otto - KRAJCOVIC, Jozef - DRIENOVSKY, Marian. Industrially fabricated in-situ Al-AlN metal matrix composites (part B): The mechanical, creep, and thermal properties. In Journal of Alloys and Compounds, 2022, vol. 909, no. 164720. (2021: 6.371 - IF, Q1 - JCR, 1.027 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.164720 (VEGA č. 2/0143/20 : Štúdium creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 kompozitov pomocou small punch testing metódy. SK-CN-21-0012 : Vysokopevné Al-AlN kompozity pre aplikácie pri zvýšených teplotách. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
 • CANTÜRK, Selim Burak** - KOVÁČIK, Jaroslav**. Review of Recent Development in Copper/Carbon Composites Prepared by Infiltration Technique. In Energies, 2022, vol. 15, no. 5227. (2021: 3.252 - IF, Q3 - JCR, 0.653 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1996-1073. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/en15145227 Typ: ADCA
 • CEGAN, Tomas - KAMYSHNYKOVA, Kateryna - LAPIN, Juraj** - SZURMAN, Ivo - JURICA, Jan - KLIMANTOVA, Vendula. Processing and Microstructure of As-Cast Ti-45Al-2W-xC Alloys. Tomas Cegan, Kateryna Kamyshnykova, Juraj Lapin, Ivo Szurman, Jan Jurica and Vendula Klimantova. In Materials, 2022, vol. 15, iss. 14, no.5049. (2021: 3.748 - IF, Q1 - JCR, 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15145049 (APVV-20-0505 : Odolnosť precipitačne vytvrdených komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu. SK-CN-21-0018 : Novel Particle Reinforced TiAl-based Matrix In-situ Composites with Enhanced High Temperature Mechanical Properties. 2/0018/22 : Vysokopevné zliatiny s vysokou entropiou odolné voči vodíkovému krehnutiu) Typ: ADCA
 • DIN, Muhammad Faraz Ud** - HELD, Vladimír - ULLAH, Sami - SOUSANI, Shima - OMASTOVÁ, Mária - NÁDAŽDY, Vojtech - SHAJI, Ashin - ŠIFFALOVIČ, Peter - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva. A synergistic effect of the ion beam sputtered NiOx hole transport layer and MXene doping on inverted perovskite solar cells. In Nanotechnology, 2022, vol. 33, no. 42, art. no. 425202, [7] p. (2021: 3.953 - IF, Q2 - JCR, 0.757 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0957-4484. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1361-6528/ac7ed4 Typ: ADCA
 • FARAJOLLAHI, Ramezanali - AVAL, Hamed Jamshidi** - JAMAATI, Roohollah - HÁJOVSKÁ, Zuzana - NAGY, Štefan. Effects of pre- and post-friction surfacing heat treatment on microstructure and corrosion behavior of nickel-aluminide reinforced Al-Cu-Mg alloy. In Journal of Alloys and Compounds, 2022, vol. 906, no. 164211. (2021: 6.371 - IF, Q1 - JCR, 1.027 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.164211 Typ: ADCA
 • FIANTOK, Tomáš** - ŠROBA, Viktor - KOUTNÁ, Nikola - IZAI, Vatalii - ROCH, Tomáš - TRUCHLÝ, Martin - VIDIŠ, Marek - SATRAPINSKYY, Leonid - NAGY, Štefan - GRANČIČ, Branislav - KÚŠ, Peter - MIKULA, Marian. Structure evolution and mechanical properties of co-sputtered Zr-Al-B-2 thin films. In Journal of Vacuum Science and Technology A, 2022, vol. 40, no. 033414. (2021: 3.234 - IF, Q2 - JCR, 0.676 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0734-2101. Dostupné na: https://doi.org/10.1116/6.0001802 Typ:
 • FRAJOVÁ, Jaroslava** - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena**. Secondary raw plastic materials in applied design. In Materials Science Forum, 2022, vol. 1063, p. 227-232. (2021: 0.211 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0255-5476. Dostupné na: https://doi.org/10.4028/p-i1l2s6 Typ: ADMB
 • GABURJÁKOVÁ, Jana - GABURJÁKOVÁ, Marta - KREJČÍOVÁ, Eva - NAGY, Štefan - KOSNÁČ, Daniel - KOPÁNI, M. Blocking effect of the ferritin nanoparticle on the cardiac ryanodine receptor. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, Máj 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. - Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 81. ISSN 978-80-8240-024-6. (Vega č. 2/0018/21 : Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora. Vega č. 2/0008/20 : Regulácia ryanodínových receptorov (RYR) z mozgu potkana vo fyziologických a patofyziologických podmienkach. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • IVASHCHENKO, V. I. - ONOPRIENKO, A. A.** - SCRYNSKYY, P. L. - KOZAK, Andrii - SHEVCHENKO, V. I. - ŤAPAJNA, Milan - OROVČÍK, Ľubomír - LYTVYN, P. M. - MEDYKH, N. R. Structural, mechanical, optoelectronic and thermodynamic properties of bulk and film materials in Ti-Nb-C system: First-principles and experimental investigations. In Physica B: Condensed Matter, 2022, vol. 646, no. 414311. (2021: 2.988 - IF, Q3 - JCR, 0.452 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0921-4526. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.physb.2022.414311 (APVV 17-0560. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
 • JARÁS, Milan - PONIČAN, Ján - KURCZ, János. Aplikovaný výskum inteligentných obnoviteľných zdrojov energie vyústil do významnej spolupráce STU, SAV a priemyselných partnerov = Applied research of intelligent renewable energy sources has resulted in significant cooperation between STU, SAV and industrial partners. In Zborník prezentácií a abstraktorv úspešných inovácií : ECO & ENERGY Innovation. Tomáš Novotný, Štefan Karbáč, Ján Plesník. - Bratislava : Národný energetický klaster NEK, 2022, p. 288-311. ISBN 978-80-973571-3-9. Dostupné na internete: https://www.nek.sk/wp-content/uploads/2022/10/NEK-zbornik.pdf (313021W404 : Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa. ECO & ENERGY Innovation 2022. ECO & ENERGY Innovation 2022) Typ: AFD
 • KAMYSHNYKOVA, Kateryna - LAPIN, Juraj** - PELACHOVÁ, Tatiana - CEGAN, Tomas - JURICA, Jan - VOLODARSKAJA, Anastasia. Microstructure and mechanical properties of Ti-45Al-2W-xC alloys. In Intermetallics, 2022, vol. 148, no. 107618. (2021: 4.075 - IF, Q1 - JCR, 0.964 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0966-9795. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.intermet.2022.107618 (APVV-20-0505 : Odolnosť precipitačne vytvrdených komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu. APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. 2/0018/22 : Vysokopevné zliatiny s vysokou entropiou odolné voči vodíkovému krehnutiu) Typ: ADCA
 • KHODABAKHSHI, F.** - EKRT, O. - ABDI, M. - GERLICH, A. P. - MOTTAGHI, M. - EBRAHIMI, R. - NOSKO, Martin - WILDE, G. Hydrogen storage behavior of Mg/Ni layered nanostructured composite materials produced by accumulative fold-forging. In International Journal of Hydrogen Energy, 2022, vol. 47, iss. 2, p. 1048-1062. (2021: 7.139 - IF, Q2 - JCR, 1.201 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0360-3199. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2021.10.096 Typ: ADCA
 • KOPČANOVÁ, Lucia - BERONSKÁ, Naďa - HODÚLOVÁ, Erika - NOSKO, Martin. Zváranie duplexných ocelí duálnym laserovým lúčom. Janette Brezinová, Ján Viňáš, Peter Polák. In TECHNOLÓGIA ZVÁRANIA 2022 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie : Vedecká konferencia v rámci "Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022". - Trnava, Slovenská republika : AlumniPress, 2022, s. 1-6. ISBN 978-80-8096-294-4. (APVV-21-0232 : Výskum vplyvu zmeny rozloženia energie duálneho laserového lúča na výsledné vlastnosti zvarových spojov duplexných ocelí) Typ: AFD
 • KORÁB, Juraj** - BALOG, Martin - ŽEMLIČKA, Matúš - DRIENOVSKÝ, Marián - ŠPANIELKA, Ján - KOVÁČIK, Jaroslav - DVORÁK, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Pavol. Thermal behavior of the ZrB2 skeleton infiltrated with Cu and CuCrZr alloy. In Journal of Composite Materials, 2022, vol. 56, iss. 14, p. 2299-2308. (2021: 3.191 - IF, Q3 - JCR, 0.575 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0021-9983. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/00219983221088394 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
 • KORÁB, Juraj** - KÚDELA, Stanislav, Jr. - ŠTEFÁNIK, Pavol - SIMANČÍK, František - BERONSKÁ, Naďa - TOBOLKA, Peter. Design and testing of a simple structural component for space applications. In Kovové materiály, 2022, vol. 60, p. 131-138. (2021: 0.690 - IF, Q4 - JCR, 0.208 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0023-432X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/km.2022.2.131 (VEGA 2/0117/20 : Lítiom stimulovaná medzifázová väzba v horčíkových kompozitoch. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADDA
 • KOVÁČOVÁ, Zuzana** - OROVČÍK, Ľubomír - BAČA, Ľuboš - TATARKO, Peter - DOBROČKA, Edmund - KITZMANTEL, M. - NEUBAUER, Erich. Oxidation performance of ZrB2-SiC composites tested above 2000 °C and effect of Y-containing additives. In Ceramics in Europe 2022 : Abstract book. Kraków, 10.-14.7.2022. - B.V., 2022, p. 526. ISBN 978-83-942760-9-6. (Ceramics in Europe 2022) Typ: AFG
 • KOZAK, Andrii** - HOFBAUEROVÁ, Monika, Benkovičová - HALAHOVETS, Yuriy - PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka - PRECNER, Marián - MIČUŠÍK, Matej - OROVČÍK, Ľubomír - HULMAN, Martin - STEPURA, Anastasiia - OMASTOVÁ, Mária - ŠIFFALOVIČ, Peter - ŤAPAJNA, Milan**. Nanofriction properties of mono- and double-layer Ti3C2Tx MXenes. In ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, vol. 14, p. 36815-36824. (2021: 10.383 - IF, Q1 - JCR, 2.143 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1944-8244. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsami.2c08963 Typ: ADCA
 • KOZMA, Erika** - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - TULLII, Gabriele - GALEOTTI, Francesco**. Biomimetic design of functional plasmonic surfaces based on polydopamine. In Applied Surface Science, 2022, vol. 591, art. no. 153135, [10] p. (2021: 7.392 - IF, Q1 - JCR, 1.147 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.153135 Typ: ADCA
 • KUBÁSEK, Jiří** - PINC, Jan - HOSOVÁ, Klára - STRAKOVÁ, Markéta - MOLNÁROVÁ, Orsolya - DUCHOŇ, Jan - NEČAS, David - ČAVOJSKÝ, Miroslav - KNAPEK, Michal - GODEC, Matjaž - PAULIN, Irena - VOJTĚCH, Dalibor - ČAPEK, Jaroslav. The evolution of microstructure and mechanical properties of Zn-0.8Mg-0.2Sr alloy prepared by casting and extrusion. In Journal of Alloys and Compounds, 2022, vol. 906, no. 164308. (2021: 6.371 - IF, Q1 - JCR, 1.027 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.164308 Typ: ADCA
 • KÚDELA, Stanislav, Jr.** - KORÁB, Juraj - ŠTEFÁNIK, Pavol. Effect of Temperature on the Complex Modulus of Mg-Based Unidirectionally Aligned Carbon Fiber Composites. In Materials, 2022, vol. 15, no. 7812. (2021: 3.748 - IF, Q1 - JCR, 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15217812 (VEGA 2/0117/20 : Lítiom stimulovaná medzifázová väzba v horčíkových kompozitoch. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
 • KURCZ, János - PONIČAN, Ján - PERNÝ, Milan - JANÍČEK, František - SIMANČÍK, František - GEBURA, Marek - JARÁS, Milan. Dynamický priebeh dodávky elektrickej energie z fotovoltických elektrární : 1. Fotovoltické elektrárne na Slovensku. In Energetika, 2022, roč. 72, č. 2, s. 123-128. ISSN 0375-8842. (313021W404 : Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa) Typ: ADEB
 • KURCZ, János - PONIČAN, Ján - CHUDÝ, Michal - ŠÁLY, Vladimír - JANÍČEK, František - GEBURA, Marek. Dynamic Changes of Photovoltaic Power Plants Power Supply. In Proceedings of the 11th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering : ELEKTROENERGETIKA 2022. - Košice : Technical University of Košice, 2022, p. 251-255. ISBN 978-805534104-0. (313021W404 : Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa. ELEKTROENERGETIKA 2022 : International scientific symposium. ELEKTROENERGETIKA 2022 : International scientific symposium) Typ: ADNB
 • MARKOVIĆ, Zoran M.** - KOVÁČOVÁ, Mária - JEREMIĆ, Sanja R. - NAGY, Štefan - MILIVOJEVIĆ, Dušan D. - KUBAT, Pavel - KLEINOVÁ, Angela - BUDIMIR, Milica D. - MOJSIN, Marija M. - STEVANOVIĆ, Milena J. - ANNUŠOVÁ, Adriana - ŠPITÁLSKY, Zdenko - TODOROVIĆ MARKOVIĆ, Biljana M.**. Highly efficient antibacterial polymer composites based on hydrophobic riboflavin carbon polymerized dots. In Nanomaterials-Basel, 2022, vol. 12, art. no. 4070, [19] p. (2021: 5.719 - IF, Q1 - JCR, 0.839 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano12224070 Typ: ADCA
 • MÚČKA, Peter**. Probability density function of whole-body vibration in passenger car. In Probabilistic Engineering Mechanics, 2022, vol. 69, no. 103311. (2021: 2.954 - IF, Q1 - JCR, 0.787 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0266-8920. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.probengmech.2022.103311 (2/0169/22 : Nové metódy posudzovania povrchových nerovností vozovky založené na kmitaní motorového vozidla) Typ: ADCA
 • MÚČKA, Peter. New Transverse Unevenness Indexes of the Road Profile. In Journal of Transportation Engineering, Part B: Pavements, 2022, vol. 148, iss. 3, no. 04022046. (2021: 2.279 - IF, Q3 - JCR, 0.636 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2573-5438. Dostupné na: https://doi.org/10.1061/JPEODX.0000387 (Vega č. 2/0148/19 : Vplyv priečnych a pozdĺžnych nerovnosti vozovky na celotelové vibrácie posádky motorového vozidla. 2/0169/22 : Nové metódy posudzovania povrchových nerovností vozovky založené na kmitaní motorového vozidla) Typ: ADCA
 • NAGY - TREMBOŠOVÁ, Veronika, rod. Trembošová - NAGY, Štefan - NOSKO, Martin - DE CASTRO, Moara Marques - SKIBA, J. - BERONSKÁ, Naďa. Modification of native oxide on magnesium powders for enhanced corrosion resistance. In Book of Abstracts 16MCM : 16th Multinational Congress on Microscopy. - Brno : Czechoslovak Microscopy Society, p. 349. ISBN 978-80-11-02253-2. (2/0085/22 : Vplyv funkčnej vrstvy Cu/W elektródy pripravenej metódou tlakovej infiltrácie na erozívne opotrebenie v podmienkach plazmového výboja. 16MCM : Multinational Congress on Microscopy) Typ: AFK
 • NAGY - TREMBOŠOVÁ, Veronika, rod. Trembošová. Užitočná korózia. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2022, roč. 28, č. 3, s. 40. ISSN 1335-4000. Typ: GII
 • NAGY, Štefan - KRÍŽIK, Peter - NAGY - TREMBOŠOVÁ, Veronika, rod. Trembošová - HÁJOVSKÁ, Zuzana - OROVČÍK, Ľubomír - NOSKO, Martin. Native surface oxide characterization with S/TEM on PM metal powders. In Book of Abstracts 16MCM : 16th Multinational Congress on Microscopy. - Brno : Czechoslovak Microscopy Society, p. 442. ISBN 978-80-11-02253-2. (2/0143/22 : Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied. 16MCM : Multinational Congress on Microscopy) Typ: AFK
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - PLEVA, Pavel** - HRÚZA, Jakub - FRAJOVÁ, Jaroslava - SEDLAŘÍKOVÁ, Jana - PEER, Petra - KLEINOVÁ, Angela - JANALÍKOVÁ, Magda. Reuse of textile waste to production of the fibrous antibacterial membrane with filtration potential. Alena Opálková Šišková, Pavel Pleva, Jakub Hrúza, Jaroslava Frajová, Jana Sedlaříková, Petra Peer, Angela Kleinová, Magda Janalíková. In Nanomaterials-Basel, 2022, vol. 12, art. no. 50, [21] p. (2021: 5.719 - IF, Q1 - JCR, 0.839 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano12010050 Typ: ADCA
 • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - MOSNÁČKOVÁ, Katarína - MUSIOL, Marta - OPÁLEK, Andrej - BUČKOVÁ, Mária - RYCHTER, Piotr - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Electrospun Nisin-Loaded Poly(epsilon-caprolactone)-Based Active Food Packaging. In Materials, 2022, vol. 15, no. 4540. (2021: 3.748 - IF, Q1 - JCR, 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15134540 Typ: ADCA
 • OROVČÍK, Ľubomír - BERONSKÁ, Naďa - HÁJOVSKÁ, Zuzana - GABALCOVÁ, Zuzana - NAGY, Štefan - NOSKO, Martin. Microstructural characterization of sintered Iron and observation of oxides reduction after different conditions of sintering process. In Book of Abstracts 16MCM : 16th Multinational Congress on Microscopy. - Brno : Czechoslovak Microscopy Society, p. 350. ISBN 978-80-11-02253-2. (Vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou únavovou pevnosťou : APVV-18-0508. 16MCM : Multinational Congress on Microscopy) Typ: AFK
 • PÁLKOVÁ, Helena - MADEJOVÁ, Jana - BARLOG, Martin - HRONSKÝ, Viktor - ŠIMON, Erik - ZIMOWSKA, Malgorzata. The effect of the occupancy of the octahedral sites on the mechanochemical stability of smectites. In MECC ´20/22. 10th Jubilee Mid-European Clay Conference, Kliczków, Poland, September 11-15, 2022 : Book of abstracts. - Kraków, Poland, 2022, p. 71. ISBN 978-83-65955-60-9. (MECC ´20/22. Jubilee Mid-European Clay Conference) Typ: AFG
 • PONIČAN, Ján - KURCZ, János - PERNÝ, Milan - SLÁVIK, Jakub - JANÍČEK, František - SADLOŇ, Matej - SIMANČÍK, František - GEBURA, Marek - JARÁS, Milan - KMET, Attila - PÍPA, Marek. Aplikovaný výskum inteligentných OZE vyústil do významnej spolupráce STU, SAV a priemyselných partnerov (2). In ATP Journal, 2022, no. 5, p. 41-43. ISSN 1335-2237. Dostupné na internete: https://www.atpjournal.sk/archiv/casopis/rok-2022/atp-journal-4-2022.html?page_id=34635 (313021W404 : Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa) Typ: BDF
 • PONIČAN, Ján - KURCZ, János - PERNÝ, Milan - SLÁVIK, Jakub - JANÍČEK, František - SADLOŇ, Matej - SIMANČÍK, František - GEBURA, Marek - JARÁS, Milan - KMET, Attila - PÍPA, Marek. Aplikovaný výskum inteligentných OZE vyústil do významnej spolupráce STU, SAV a priemyselných partnerov (1). In ATP Journal, 2022, no. 4, p. 62-64. ISSN 1335-2237. Dostupné na internete: https://www.atpjournal.sk/archiv/casopis/rok-2022/atp-journal-4-2022.html?page_id=34635 (313021W404 : Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa) Typ: BDF
 • SADEGHI, Behzad** - SADEGHIAN, Behzad - TAHERIZADEH, Aboozar - LASKA, Aleksandra - CAVALIERE, Pasquale** - GOPINATHAN, Arun. Effect of Porosity on the Thermo-Mechanical Behavior of Friction-Stir-Welded Spark-Plasma-Sintered Aluminum Matrix Composites with Bimodal Micro- and Nano-Sized Reinforcing Al2O3 Particles. In Metals-Basel, 2020, vol. 12, iss. 10, no. 1660. (2019: 2.117 - IF, Q1 - JCR, 0.567 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 2075-4701. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/met12101660 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
 • SADEGHI, Behzad - CAVALIERE, P.** - BALOG, Martin - PRUNCU, Catalin Iulian** - SHABANI, Ali. Microstructure dependent dislocation density evolution in micro-macro rolled Al2O3/Al laminated composite. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2022, vol. 830, no. 142317. (2021: 6.044 - IF, Q1 - JCR, 1.563 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0921-5093. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.142317 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
 • SHAJI, Ashin - VÉGSO, Karol - SOJKOVÁ, Michaela - HULMAN, Martin - NÁDAŽDY, Peter - HALAHOVETS, Yuriy - PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka - VOJTEKOVÁ, Tatiana - HRDÁ, Jana - JERGEL, Matej - MAJKOVÁ, Eva - WIESMANN, J. - ŠIFFALOVIČ, Peter**. Stepwise sulfurization of MoO3 to MoS2 thin films studied by real-time X-ray scattering. In Applied Surface Science, 2022, vol. 606, no. 154772. (2021: 7.392 - IF, Q1 - JCR, 1.147 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.154772 Typ: ADCA
 • ŚMIETANKA, Hubert - RANACHOWSKI, Przemyslaw - RANACHOWSKI, Zbigniew** - WIECZOREK, Krzysztof - KÚDELA, Stanislav, Jr.. Effects of Degradation in Textolite Elements of Damaged Surge Arresters. In Energies, 2022, vol. 15, iss. 10, no. 3643. (2021: 3.252 - IF, Q3 - JCR, 0.653 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1996-1073. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/en15103643 Typ: ADCA
 • SUN, Kai - ZHU, Ping - ZHANG, Pinliang - ZHANG, Qiang** - SHAO, Puzhen - WANG, Zhijun - YANG, Wenshu** - ZHAO, Dashuai - BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - WU, Gaohui. Dispersion and Preparation of Nano-AlN/AA6061 Composites by Pressure Infiltration Method. In Nanomaterials-Basel, 2022, vol. 12, no. 2258. (2021: 5.719 - IF, Q1 - JCR, 0.839 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano12132258 (SK-CN-21-0012 : Vysokopevné Al-AlN kompozity pre aplikácie pri zvýšených teplotách) Typ: ADCA
 • ŠTAFURA, Andrej - NAGY, Štefan - ČULÍK, Martin - ČEPEC, Andrej - BARTA, Peter - NAGY, Štefan. Historické organy Carla Leopolda Wegensteina na území Slovenska = The Historical Pipe Organs of Carl Leopold Wegenstein in Slovakia. Recenzenti: Mariana Bárdiová, Anna Danihelová, Martin Nosko. 1. vyd. Revúca, Slovensko : Quirinus, o. z. : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, 2021. 108 s. ISBN 978-80-972541-2-4 (2/0106/19 : Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku) Typ: AAB
  Citácie:
  [5] METZ, Franz. Neuerscheinung zum Orgelbau in der Slowakei. In Ars Organi : Internationale Zeitschrift für das Orgelwesen, 2022, Jahrgang 70, Heft 3 (September 2022), S. 197. ISSN 0004-2919.
  [5] METZ, Franz. Wegenstein-Buch in der Slowakei erschienen. Die Orgelbaufirma aus Temeswar erbaute zehn Instrumente in der Slowakei. In Allgemeine Deutsche Zeitung, 2022, Freitag, 08. Juli 2022. ISSN 1221-7956 (print), ISSN 1841-4346 (online). https://adz.ro/kultur/artikel-kultur/artikel/wegenstein-buch-in-der-slowakei-erschienen
 • ŠTAMBORSKÁ, Michaela - LAPIN, Juraj** - KAMYSHNYKOVA, Kateryna. Preparation, microstructure, and mechanical behaviour of Ni3Al-based superalloy reinforced with carbide particles. In Intermetallics, 2022, vol. 149, no. 107667. (2021: 4.075 - IF, Q1 - JCR, 0.964 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0966-9795. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.intermet.2022.107667 (APVV-20-0505 : Odolnosť precipitačne vytvrdených komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu. 2/0018/22 : Vysokopevné zliatiny s vysokou entropiou odolné voči vodíkovému krehnutiu. APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá) Typ: ADCA
 • VELGOSOVÁ, Oksana** - NAGY, Štefan - BESTERCI, Michal - PUCHÝ, Viktor - HÁJOVSKÁ, Zuzana. Fracture mechanism of mechanically alloyed Al composite. In Kovové materiály, 2022, vol. 60, p. 13-20. (2021: 0.690 - IF, Q4 - JCR, 0.208 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0023-432X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/km.2022.1.13 (VEGA 2/0101/20 : Vývoj progresívnych disperzne spevnených kompozitov s kovovou matricou pripravených spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu) Typ: ADDA
 • VIDIŠ, Marek** - TRUCHLÝ, Martin - IZAI, Vitalii - FIANTOK, Tomáš - ROCH, Tomáš - SATRAPINSKYY, Leonid - ŠROBA, Viktor - ĎURINA, Pavol - NAGY, Štefan - KÚŠ, Peter - MIKULA, Marian. Thermal evolution of yttrium tetraboride thin films – A candidate for high temperature applications. In Surface & Coatings Technology, 2022, vol. 439, no. 128443. (2021: 4.865 - IF, Q2 - JCR, 0.922 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0257-8972. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2022.128443 Typ: ADCA
 • YAKYMOVYCH, Andriy** - PLEVACHUK, Yuriy** - OROVČÍK, Ľubomír - ŠVEC, Peter. Nanocomposite SAC solders: the effect of heat treatment on the morphology of Sn-3.0Ag-0.5Cu/Cu solder joints reinforced with Ni and Ni-Sn nanoparticles. In Applied Nanoscience, 2022, vol. 12, no. 4, p. 977-982. (2021: 3.869 - IF, Q3 - JCR, 0.505 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2190-5509. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13204-021-01750-6 (VEGA č. 2/0172/16 : Štúdium termofyzikálnych vlastností kompozitov na báze TiB2 a ZrB2 s medenou matricou pre vyskoteplotné aplikácie) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus