Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

DAEMON - Aplikácie založené na údajoch smerom k inžinierstvu funkčných materiálov: otvorená sieť

Data-driven Applications towards the Engineering of functional Materials: an Open Network

FULLRECO4US - Cezhraničný transfer a rozvoj stratégií trvalo udržateľného využívania zdrojov smerom k nulovému odpadu

Cross-border transfer and development of sustainable resource recovery strategies towards zero waste

EU4MOFs - Európska rámcová sieť kovov a organických látok: spájanie výskumu a vývoja na podporu technologických riešení

European metal-organic framework network: combining research and development to promote technological solutions

Euro-MIC - Európska sieť MIC – Nové cesty pre vedu, udržateľnosť a normy

European MIC Network – New paths for science, sustainability and standards

EU-MACE - Európske centrum pre akceleráciu materiálov pre energiu

European Materials Acceleration Center for Energy

PRIORITY - Monitorovanie detekcia sanácia obnova plastov

Plastics monitoring detection remediation recovery

PhoBioS - Pochopenie interakcie svetlo – biologické povrchy: možnosti pre nové elektronické materiály a zariadenia

Understanding interaction light – biological surfaces: possibility for new electronic materials and devices

ECO4ALL - Sieť obehového hospodárstva EÚ pre všetkých: Ochrana spotrebiteľa prostredníctvom zníženia, opätovného použitia, opravy

EU Circular Economy Network for All: Consumer Protection through reducing, reusing, repairing

LIAISE - Spolupráca, rozvoj a cezhraničný prenos priemyselnej symbiózy medzi priemyslom a zainteresovanými stranami

Cooperation, development and cross-border transfer of Industrial Symbiosis among industry and stakeholders

ESA PECS SVK - Štúdia uskutočniteľnosti zvárania kontaktným kondenzátorovým výbojom pre aplikácie na obežnej dráhe a na Mesiaci

Feasibility Study of Contact Capacitor Discharge Welding for In-orbit and Lunar Applications

Výskum koróznej odolnosti duplexných ocelí zváraných duálnym laserovým lúčom

Research on the corrosion resistance of duplex steels welded with a dual laser beam

Národné projekty

Deformačné chovanie medzifázovej väzby vlákno/matrica v kompozitoch C(f)/MgGd

Deformation behavior of fiber/matrix interphase bond in composites C(f)/MgGd

Kovo-keramický skelet pre aplikačné účely

Metal-ceramic skeleton for application purposes

Laserová modifikácia povrchu Ti-TiB2 biokompozitov pripravených procesom práškovej metalurgie s cieľom zvýšiť ich oseointegráciu

Laser surface modification of Ti - TiB2 biocomposites prepared by powder metallurgy process in order to increase their osseointegration

Nové metódy posudzovania povrchových nerovností vozovky založené na kmitaní motorového vozidla

New methods for assessing road surface roughness based on motor vehicle vibration

Optimalizácia odlievania komponentov z hliníkových zliatin, Finalcast sro, Žiar nad Hronom

-

Optimalizácia procesu lisovania práškových zmesí hliníka vrátane úprav lisovacích nástrojov na lisovanie profilov z Al a jeho zliatin, HydroExrusion a.s., Žiar nad Hronom

-

Povrchová modifikácia 3D tlačených titánových spinálnych implantátov pre zlepšenie funkčných vlastností

Surface modification of 3D printed titanium spinal implants to improve functional properties

KREATEDU - Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania

System program for complex knowledge and critical thinking in the form of experiential education

HaTo-Coat - Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami

Hard and tough boride- and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques

Vplyv funkčnej vrstvy Cu/W elektródy pripravenej metódou tlakovej infiltrácie na erozívne opotrebenie v podmienkach plazmového výboja

Effect of the functional layer of Cu/W electrode prepared by gas pressure infiltration on erosive wear in conditions of plasma discharge

Vplyv materiálov na akustické vlastnosti historických jendomanuálových organov na území Slovenska

Influence of materials on acoustic properties of historical single-manual pipe organs in Slovakia

Vplyv stavu napätosti zliatin na báze Zn na mechanizmus a kinetiku ich korózie

Influence of Zn-based alloy stress state on the mechanism and kinetics of their corrosion

DULAWELD - Výskum vplyvu zmeny rozloženia energie duálneho laserového lúča na výsledné vlastnosti zvarových spojov duplexných ocelí

Investigation of the dual laser beam energy distribution on the microstructure and properties of duplex steels welded joints

Vysokopevné zliatiny s vysokou entropiou odolné voči vodíkovému krehnutiu

High-Strength High-Entropy Alloys Resistant to Hydrogen Embrittlement

Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu

Development of aluminum composite filament for atomic diffusion additive manufacturing

Vývoj kompozitov spevnených sieťou oxidov pripravených z kovových práškov povrstvených ALD vrstvami

Development of a new type of metal matrix composites strengthened by the oxide network prepared from ALD-coated metalpowders

Vývoj nových materiálov z práškových zliatin, Miba Sinter Slovakia s.r.o., Dolný Kubín

Development of new materials from powder alloys, Miba Sinter Slovakia Ltd., Dolný Kubín

Vývoj ultracitlivých tlačených (bio)senzorov s využitím kuchynského odpadu

Development of ultrasensitive printed (bio)sensors using kitchen waste

DITIMA - Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu

-

Celkový počet projektov: 30