Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Aplikácia kovových pien v inteligentných paneloch a seizmických absorbéroch

Application of metallic foams in intelligent panels an seismic absorbers

FULLRECO4US - Cezhraničný transfer a rozvoj stratégií trvalo udržateľného využívania zdrojov smerom k nulovému odpadu

Cross-border transfer and development of sustainable resource recovery strategies towards zero waste

Euro-MIC - Európska sieť MIC – Nové cesty pre vedu, udržateľnosť a normy

European MIC Network – New paths for science, sustainability and standards

PRIORITY - Monitorovanie detekcia sanácia obnova plastov

Plastics monitoring detection remediation recovery

Optimalizácia procesu výroby lisovaných materiálov - Auerhammer Metallwerk GmbH, Nemecko

R&D STUDY

PhoBioS - Pochopenie interakcie svetlo – biologické povrchy: možnosti pre nové elektronické materiály a zariadenia

Understanding interaction light – biological surfaces: possibility for new electronic materials and devices

FIT-4-NMBP - Strategická a cielená podpora na stimulovanie talentovaných nováčikov v projektoch NMBP v rámci programu Horizont Európa

Strategic and targeted support to incentivise talented newcomers to NMBP projects under Horizon Europe

Národné projekty

ALICES - Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

Expertízna činnosť v oblasti posudzovania príčin vzniku trhlín na profiloch v priebehu opracovania a optimalizácia parametrov obrábania pre ich zamedzenie - Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o.

-

Kovo-keramický skelet pre aplikačné účely

Metal-ceramic skeleton for application purposes

Materiály pre energetické zariadenia, komponenty a zariadenia jadrových elektrární

Materials for power equipment, components and equipment of nuclear power plants

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa

International center of excellence for research of intelligent and secure information and communication technologies and systems - II. phase

PARTICOM - Nové in-situ kompozity spevnené časticami s matricou na báze TiAl so zlepšenými vysokoteplotnými mechanickými vlastnosťami

Novel Particle Reinforced TiAl-based Matrix In-situ Composites with Enhanced High Temperature Mechanical Properties

Nové metódy posudzovania povrchových nerovností vozovky založené na kmitaní motorového vozidla

New methods for assessing road surface roughness based on motor vehicle vibration

HYDERES - Odolnosť precipitačne vytvrdených komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu

-

Optimalizácia odlievania komponentov z hliníkových zliatin, Finalcast sro, Žiar nad Hronom

-

Optimalizácia procesu lisovania práškových zmesí hliníka vrátane úprav lisovacích nástrojov na lisovanie profilov z Al a jeho zliatin, HydroExrusion a.s., Žiar nad Hronom

-

HaTo-Coat - Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami

Hard and tough boride- and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques

Vplyv funkčnej vrstvy Cu/W elektródy pripravenej metódou tlakovej infiltrácie na erozívne opotrebenie v podmienkach plazmového výboja

Effect of the functional layer of Cu/W electrode prepared by gas pressure infiltration on erosive wear in conditions of plasma discharge

Vplyv stavu napätosti zliatin na báze Zn na mechanizmus a kinetiku ich korózie

Influence of Zn-based alloy stress state on the mechanism and kinetics of their corrosion

CEMEA - Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied

Building-up Centre of Excellence for advanced materials application

Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku

Research on possibilities of using waste heat from industry for heating in the public and commercial sector in Slovakia

DULAWELD - Výskum vplyvu zmeny rozloženia energie duálneho laserového lúča na výsledné vlastnosti zvarových spojov duplexných ocelí

Investigation of the dual laser beam energy distribution on the microstructure and properties of duplex steels welded joints

ALTWON - Vysokopevné Al-AlN kompozity pre aplikácie pri zvýšených teplotách

High strength Al-AlN metal matrix composites for applications at elevated temperatures

Vysokopevné zliatiny s vysokou entropiou odolné voči vodíkovému krehnutiu

High-Strength High-Entropy Alloys Resistant to Hydrogen Embrittlement

Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu

Development of aluminum composite filament for atomic diffusion additive manufacturing

Vývoj nových materiálov z práškových zliatin, Miba Sinter Slovakia s.r.o., Dolný Kubín

Development of new materials from powder alloys, Miba Sinter Slovakia Ltd., Dolný Kubín

DITIMA - Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu

-

Celkový počet projektov: 28