Information Page of SAS Organisation

Institute of Landscape Ecology

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • BEZÁK, Peter** - MEDERLY, Peter - IZAKOVIČOVÁ, Zita - MOYZEOVÁ, Milena - BEZÁKOVÁ, Magdaléna. Perception of ecosystem services in constituting multi-functional landscapes in Slovakia [Vnímanie ekosystémových služieb pri tvorbe multi-funkčnej krajiny na Slovensku]. In Land [serial], 2020, vol. 9, no. 6, article no. 195. (2019: 2.429 - IF, Q2 - JCR, 0.717 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-445X/9/6/195>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Type: ADCA
 • ČEJKA, Tomáš - ČERNECKÝ, Ján - ĎURICOVÁ, Viktória. Rozšírenie, ekológia a ochrana kotúľky štíhlej (Anisus vorticulus) na Slovensku = Distribution, ecology and conservation of the Little whirlpool ramshorn snail (Anisus vorticulus) in Slovakia. In Malacologica Bohemoslovaca : journal about molluscs in Europe, 2020, vol. 19, p. 9-19. ISSN 1336-6939. Dostupné na internete: <http://mollusca.sav.sk/pdf/19/19.Cejka.htm>. Type: ADFB
 • ČERNECKÁ, Ľudmila** - MIHÁL, Ivan - GAJDOŠ, Peter - JARČUŠKA, Benjamín. The effect of canopy openness sylvatica) forests on ground-dwelling spider communities. In Insect Conservation and Diversity, 2020, vol. 13, iss. 3, p. 250-261. (2019: 2.729 - IF, Q1 - JCR, 1.129 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1752-458X. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/icad.12380>. Type: ADCA
 • ČERNECKÁ, Ľudmila - KORENKO, Stanislav - DORKOVÁ, Martina - SÝKORA, Jan - GAJDOŠ, Peter. The life strategies of parasitoids - when koinobiont parasitoid Sin arachna nigricornis /Holmgren 1860/ manipulate its araneid spider host. In Zoologické dny Olomouc 2020 : sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2020, s. 41. ISBN 978-80-87189-32-0. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2020-A5_FINALFINAL.pdf>(Zoologické dny Olomouc 2020). Type: AFG
 • ČERNECKÝ, Ján - ČULÁKOVÁ, Jana - ĎURICOVÁ, Viktória - SAXA, Andrej - ANDRÁŠ, Peter - ULRYCH, Libor - ŠUVADA, Robert - GALVÁNKOVÁ, Janka - LEŠOVÁ, Andrea - HAVRANOVÁ, Ivana. Správa o stave biotopov a druhov európskeho významu za obdobie rokov 2013 - 2018 v Slovenskej republike = Conservation status of habitats and species of Comminuty interest in the period of 2013 - 2018 in the Sovak Republic [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : ŠOP SR, 2020. 109 s. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.sopsr.sk/natura/dokumenty/Monografia_reporting_art17_2013_2018.pdf>. ISBN 978-80-8184-076-0. Type: AAB
 • ČERNECKÝ, Ján - GAJDOŠ, Peter - ĎURICOVÁ, Viktória - ŠPULEROVÁ, Jana - ČERNECKÁ, Ľudmila - ŠVAJDA, Juraj - ANDRÁŠ, Peter - ULRYCH, Libor - RYBANIČ, Rastislav - POVAŽAN, Radoslav. Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku = Value of ecosystems and their services in Slovakia [elektronický zdroj]. Rec. Zita Izakovičová, Peter Mederly. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2020. 166 s. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.sopsr.sk/files/hodnota-ekosys.pdf>. ISBN 978-80-8184-078-4. Type: AAB
 • ČERNECKÝ, Ján - GAJDOŠ, Peter - ŠPULEROVÁ, Jana - HALADA, Ľuboš - MEDERLY, Peter - ULRYCH, L. - ĎURICOVÁ, Viktória - ŠVAJDA, Juraj - ČERNECKÁ, Ľudmila - ANDRÁŠ, Peter - RYBANIČ, Rastislav. Ecosystems in Slovakia. In Journal of Maps, 2020, vol. 16, no. 2, p. 28-35. (2019: 2.365 - IF, Q2 - JCR, 0.754 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1744-5647. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2019.1689858>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Type: ADCA
 • DLAPA, Pavel** - HRINÍK, Dávid - HRABOVSKÝ, Andrej - ŠIMKOVIC, Ivan - ŽARNOVIČAN, Hubert - SEKUCIA, Frederik - KOLLÁR, Jozef. The impact of land-use on the hierarchical pore size distribution and water retention properties in loamy soils [Vplyv využívania krajiny na distribúciu pórov a vodoretenčné vlastnosti v hlinitých pôdach]. In Water, 2020, vol. 12, no. 2, article no. 339. (2019: 2.544 - IF, Q2 - JCR, 0.657 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-4441/12/2/339>(Vega 2/0118/18 : Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd/Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land). Type: ADCA
 • FUTSCHIK, Andreas - WINKLER, Manuela** - STEINBAUER, Klaus - LAMPRECHT, Andrea - RUMPF, Sabine B. - BARANČOK, Peter - PALAJ, Andrej - GOTTFRIED, Michael - PAULI, Harald. Disentangling observer error and climate change effects in long-term monitoring of alpine plant species composition and cover [Chyba pozorovateľa a vplyv klimatických zmien v kontexte dlhodobého monitoringu pokryvnosti a druhového zloženia alpínskej vegetácie]. In Journal of Vegetation Science, 2020, vol. 31, iss. 1, p. 14-25. (2019: 2.698 - IF, Q1 - JCR, 1.338 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1100-9233. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvs.12822?af=R>(Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors). Type: ADCA
 • GAJDOŠ, Peter - KRUMPÁLOVÁ, Zuzana - ASTALOŠ, B. Jaroslav Svatoň - arachnológ, múzejník a priateľ [Jaroslav Svatoň – arachnologist, museologist a friend]. In Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, 2020, č. 1, s. 1-7. ISSN 1339-178X. Dostupné na internete: <http://szs.sav.sk/Bulletin%20SZS.php>. Type: ADFB
 • GAJDOŠ, Peter - PURGAT, Pavol - DAVID, Stanislav. Epigeické spoločenstvá pavúkov prírodnej pamiatky Tomášikovský presyp [Ground living spider communities (Araneae) of sand dune in Tomášikovo village (south Slovakia). In Zoological Days]. In Zoologické dny Olomouc 2020 : sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2020, s. 61-62. ISBN 978-80-87189-32-0. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2020-A5_FINALFINAL.pdf>(Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid. Zoologické dny Olomouc 2020). Type: AFG
 • KRUMPÁLOVÁ, Zuzana - GAJDOŠ, Peter. Farewell to Mgr. Jaroslav Svatoň. In Arachnologische Mitteilungen [seriál], 2020, vol. 59, no. 1, p. 1-5. (2019: 0.437 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1018-4171. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://bioone.org/journals/arachnologische-mitteilungen/volume-59/issue-1>. Type: ADEA
 • LIESKOVSKÁ, Dana. Index článkov publikovaných v časopise Životné prostredie v roku 2019 [Index of articles published in the Journal Životné prostredie in 2019. In The Environment]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 1, s. 62-63. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>. Type: GII
 • LICHNER, Ľubomír** - IOVINO, Massimo - ŠURDA, Peter - NAGY, Viliam - ZVALA, Anton - KOLLÁR, Jozef - PECHO, J. - PÍŠ, Vladimír - SEPEHRNIA, Nasrollah - SÁNDOR, Renáta. Impact of secondary succession in abandoned fields on some properties of acidic sandy soils [Vplyv sekundárnej sukcesie na opustenej ornej pôde na niektoré vlastnosti kyslých piesočnatých pôd]. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2020, vol. 68, no. 1, p. 12-18. (2019: 2.011 - IF, Q3 - JCR, 0.674 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0042-790X. Dostupné na internete: <http://147.213.100.3/vc_articles/2020_68_1_Lichner_12.pdf>(APVV-15-0160 : Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring. VEGA 2/0189/17 : Vodoodpudivosť pôdy ako indikátor pôdneho sucha). Type: ADDA
 • MAJZLAN, Oto - GAJDOŠ, Peter. Diverzita chrobákov (Coleoptera) viníc a s nimi susediacich xerotermov na južnom Slovensku [Diversity of beetles (Coleoptera) in vineyards and neighboring xerotherms (southern Slovakia)]. In Zborník Slovenského Národného Múzea : Prírodné vedy. - Bratislava : Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum Bratislava, 2019, 2019, roč. LXV, s. 53-64. ISBN 978-80-8060-474-5. ISSN 0139-5424.(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Type: AEDA
 • MIKLÓS, László. Vznik Slovenskej komisie pre životné prostredie a jej transformácie [Establishment of the Slovak Commission for Environment and its transformation. In The Environment]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 1, s. 13-16. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>. Type: ADFB
 • MIKLÓS, László. Péter Csima Samuel Mikovíny architekt a tvorca krajiny [Samuel Mikovíny - architect and landscape designer]. In CSIMA, Péter - MIKLÓS, László. Mikoviny Sámuel az építész és tájalakító. - Budapest : Építésügyi Tájékoztató Központ Kft., 2019, o. 143. ISBN 978-963-513-250-8. Dostupné na internete: <http://real.mtak.hu/105515/>. Type: EDI
 • MOYZEOVÁ, Milena - ADAMČEKOVÁ, Edita - IZAKOVIČOVÁ, Zita. Popularizácia environmentálneho výskumu na Ústave krajinnej ekológie SAV = Popularisation of environmental research at the Institute of landscape ecology of SAS. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 4, s. 195-198. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Type: BDF
 • MOYZEOVÁ, Milena. Popularizácia environmentálnej vedy = Popularisation of environmental science. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 4, s. 1-2. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/370>. Type: GII
 • NOVÁK, Pavel - WILLNER, Wolfgang - ZUKAL, Dominik - KOLLÁR, Jozef - ROLEČEK, Jan - ŚWIERKOSZ, Krzysztof - EWALD, Jörg - WOHLGEMUTH, Thomas - CSIKY, János - ONYSHCHENKO, Viktor - CHYTRÝ, Milan. Oak-hornbeam forests of central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision [Dubovo-hrabové lesy strednej Európy: formalizovaná klasifikácia a syntaxonomická revízia. In Preslia]. In Preslia, 2020, vol. 92, no. 1, p. 1-34. (2019: 4.357 - IF, Q1 - JCR, 1.489 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0032-7786. Dostupné na internete: <http://www.preslia.cz/P201Novak.pdf>. Type: ADCA
 • PALAJ, Andrej - KOLLÁR, Jozef. Príspevok k poznaniu vegetácie vysokohorských nív Západných Tatier [Contribution to the knowledge of alpic tall grass vegetation in the Western Tatras (Slovakia). In Phytopedon]. In Phytopedon (Bratislava), 2019, vol. 18, no. 1, p. 1-6. ISSN 1336-1120.(Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors). Type: ADFB
 • PIOLI, Silvia - SARNEEL, Judith - THOMAS, Haydn J. D. - DOMENE, Xavier - ANDRÉS, Pilar - HEFTING, Mariet - REITZ, Thomas - LAUDON, Hjalmar - SANDÉN, Taru - PISCOVÁ, Veronika - AURELA, Mika - BRUSETTI, Lorenzo**. Linking plant litter microbial diversity to microhabitat conditions, environmental gradients and litter mass loss: Insights from a European study using standard litter bags [Prepojenie mikrobiálnej diverzity rastlinného opadu na podmienky mikrohabitatov, environmentálne gradienty a stratu hmotnosti listového opadu: Poznatky z európskej štúdie využívajúcej štandardné vrecúška listového opadu]. In Soil Biology & Biochemistry, 2020, vol. 144, article no. 107778. (2019: 5.795 - IF, Q1 - JCR, 2.630 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0038-0717. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038071720300754>. Type: ADCA
 • PURKART, Adrián - DEPA, Lukasz - HOLECOVÁ, Milada - KOLLÁR, Jozef - SUVÁK, Martin - ORSZÁGHOVÁ, Zlatica - GOFFOVÁ, Katarína**. Citizen science reveals the current distribution of the new plant pest Aphis nerii in Slovakia [Občianska veda odhaľuje súčasné rozšírenie nového rastlinného škodcu Aphis nerii na Slovensku. In Plant Protection Science]. In Plant Protection Science, 2020, vol. 56, no. 2, p. 101-106. (2019: 1.130 - IF, Q3 - JCR, 0.407 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1212-2580. Dostupné na internete: <https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/46_2019-PPS.pdf>. Type: ADCA
 • SEKUCIA, Frederik - KOLLÁR, Jozef - DLAPA, Pavel - SVOBODOVÁ, Lenka - HAMERNÍKOVÁ, Adela Joanna - IHNAČÁKOVÁ, Silvia. Vplyv pôdnej vlhkosti na časovú a priestorovú variabilitu rýchlosti infiltrácie vody do pôdy [The impact of soil moisture on temporal and spatial variability of soil water infiltration rate. In Phytopedon]. In Phytopedon (Bratislava), 2019, vol. 18, no. 2, p. 30-35. ISSN 1336-1120.(Vega 2/0118/18 : Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd/Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land). Type: ADFB
 • ŠPULEROVÁ, Jana. Scenár Tradície. Príroda ako zdroj kultúrnej identity [Scenario Traditions. Nature as a source of cultural identity. In Nature outlook until 2050. Nature and biodiversity of Slovakia until 2050: alternative scenarios and implications for public policies]. In Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020, s. 33-44. ISBN 978-80-8213-012-9. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. Type: AEDA
 • ŠURDA, Peter** - LICHNER, Ľubomír - KOLLÁR, Jozef - NAGY, Viliam. Differences in moisture pattern, hydrophysical and water repellency parameters of sandy soil under native and synathropic vegetation. In Biologia, 2020, vol. 75, p. 819–825. (2019: 0.811 - IF, Q4 - JCR, 0.265 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088.(APVV-15-0160 : Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring. ITMS 26240120004 : CEIPO – CESTU. VEGA 2/0189/17 : Vodoodpudivosť pôdy ako indikátor pôdneho sucha). Type: ADDA
 • ŠURDA, Peter - LICHNER, Ľubomír - NAGY, Viliam - KOLLAR, J.. Differences in moisture pattern, hydrophysical and water repellency parameters of sandy soil under native and synanthropic vegetation. In BioHydrology 2019 : Humans and Nature. - Valencia, Spain : Universitat de Valencia, 2019, p. 65-65. Type: AFG
 • ŽARNOVIČAN, Hubert** - KANKA, Róbert - KOLLÁR, Jozef - VYSKUPOVÁ, Monika - SIVECKÁ, Anna - TICHÁ, Anna - FAŠUNGOVÁ, Simona - KRŠIAKOVÁ, Dorota. Traditional orchard Management in the Western Carpathians (Slovakia): evolution between 1955 and 2015 [Manažment tradičných sadov v Západných Karpatoch (Slovensko): vývoj medzi rokmi 1955 a 2015. In Biologia]. In Biologia, 2020, vol. 75, no. 4, p. 535-546. (2019: 0.811 - IF, Q4 - JCR, 0.265 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.2478/s11756-020-00434-w.pdf>(Vega 2/0118/18 : Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd/Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land. Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Type: ADDA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus