Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ALLMANOVÁ DUDÁKOVÁ, Zuzana** - FERENČÍK, Michal - ALLMAN, Michal - MERGANIČOVÁ, Katarína - MERGANIČ, Ján - VLČKOVÁ, Mária. Who uses forest roads? Has the COVID-19 pandemics affected their recreational usage? Case study from central Slovakia [Kto využíva lesné cesty? Ovplyvnila pandémia COVID-19 ich rekreačné využitie? Prípadová štúdia zo stredného Slovenska]. In Forests, 2022, vol. 13, iss. 3, article no. 458. (2021: 0.623 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f13030458 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • BEZÁKOVÁ, Magdaléna** - BEZÁK, Peter**. Which sustainability objectives are difficult to achieve? The mid-term evaluation of predicted scenarios in remote mountain agricultural landscape in Slovakia [Ktoré ciele udržateľnosti je ťažké dosiahnuť? Strednodobé hodnotenie predikovaných scenárov v odľahlej horskej poľnohospodárskej krajine na Slovensku]. In Land Use Policy : The International Journal Covering All Aspects of Land Use, 2022, vol. 115, article no. 106 020. (2021: 1.635 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0264-8377. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106020 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • BOŠEĽA, Michal** - MERGANIČOVÁ, Katarína - TORRESAN, Chiara - CHERUBINI, Paolo - FABRIKA, Marek - HEINZE, Berthold - HOHN, Maria - KAŠANIN-GRUBIN, Milica - KLOPČIČ, Matija - MÉSZÁROS, Ilona - PACH, Maciej - STŘELCOVÁ, Katarína - TEMPERLI, Christian - TONON, Giustino - PRETZSCH, Hans - TOGNETTI, Roberto. Modelling future growth of mountain forests under changing environments [Modelovanie rastu horských lesov v meniacich sa podmienkach prostredia v budúcnosti]. In Climate-smart forestry in mountain regions : Open access. - CHam : Springer, 2022, p. 223-262. ISBN 978-3-030-80766-5. Dostupné na internete: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-80767-2.pdf (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ABA
 • BÜRGI, Matthias** - CELIO, Enrico - DIOGO, Vasco - HERSPERGER, Anna M. - KIZOS, Thanasis - LIESKOVSKÝ, Juraj - PAZÚR, Róbert - PLIENINGER, Tobias - PRISHCHEPOV, Alexander V. - VERBURG, Peter H. Advancing the study of driving forces of landscape change [Pokroky v štúdiu hnacích síl zmien krajiny]. In Journal of Land Use Science, 2022, art. no. 2029599, p. 1-16. (2021: 0.725 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1747-4248. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/1747423X.2022.2029599 Typ: ADMA
 • DOBROVODSKÁ, Marta** - MOYZEOVÁ, Milena - BEZÁK, Peter - MOJSES, Matej. Assessment of local knowledge about land use relevant to landscape planning in a case study area in lowland Slovakia [Hodnotenie miestnych poznatkov o využití zeme relevantných pre krajinné plánovanie v prípadovej štúdii nížinnej oblasti Slovenska]. In Journal of Landscape Ecology, 2022, vol. 15, no. 1, p. 1-17. (2021: 0.310 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1803-2427. Dostupné na internete: https://sciendo.com/it/article/10.2478/jlecol-2022-0004 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia. Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape. APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. APVV-20-0108 : Implementácia agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií/Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves) Typ: ADEB
 • HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - ROLEČEK, Jan - ŽARNOVIČAN, Hubert - KANKA, Róbert. Quercetea pubescentis. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 231-292. ISBN 978-80-224-1917-8. Dostupné na internete: https://veda.sav.sk/kniha/valachovic-milan-kliment-jan-hegedusova-vantarova-katarina-rastlinne-spolocenstva-slovenska-6-vegetacia-lesov-a-krovin Typ: ABB
 • HIDY, Dóra** - BARCZA, Zoltán - DOBOR, Laura - ÁCS, Tamás - ZACHÁRY, Dóra - FILEP, T. - PÁSZTOR, László - INCZE, Dóra - DENCSO, Márton - TÓTH, E. - MERGANIČOVÁ, Katarína - THORNTON, Peter - RUNNING, Steven - FODOR, Nándor. Soil-related developments of the Biome-BGCMuSo v6.2 terrestrial ecosystem model [Vývoj modelovania pôdnych procesov v terestriálnom ekosystémovom modeli Biome-BGCMuSo v6.2]. In Geoscientific Model Development, 2022, vol. 15, p. 2 157-2 181. (2021: 2.529 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1991-959X. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/gmd-15-2157-2022 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana** - RANIAK, Andrej. The development of the Slovak agricultural landscape in a changing world. In Frontiers in Sustainable Food Systems, 2022, vol. 6, article no. 862451. (2021: 0.768 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2571-581X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.862451 (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana** - BARÁNKOVÁ, Zuzana - PALAJ, Andrej. Perception of the values of the biocultural landscape types of Slovakia by the population [Vnímanie hodnôt biokultúrnych typov krajiny obyvateľstvom Slovenska]. In Land, 2022, vol. 11, iss. 1, article no. 72. (2021: 0.685 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11010072 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADMA
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - PETROVIČ, František - PAUDITŠOVÁ, Eva**. The impacts of urbanisation on landscape and environment: The case of Slovakia [Vplyv urbanizácie na krajinu a životné prostredie]. In Sustainability, 2022, vol. 14, iss. 1, article no. 60. (2021: 0.664 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su14010060 (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia) Typ: ADMA
 • KALIVODOVÁ, Michaela - KANKA, Róbert - CERDA, Artemi. Diversity of small terrestrial mammals under different organic farming managements in Meditarranean and Continental agriculture ecosystems [Diverzita drobných zemných cicavcov v rôznych typoch ekologického poľnohospodárstva v stredomorských a kontinentálnych poľnohospodárskych ekosystémoch]. In Acta Fytotechnica et Zootechnica : Scientific journal for photechnics and zootechnics, 2021, vol. 24, no. 4, p. 301-308. (2020: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1335-258X. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/AFZ.2021.24.04.301-308 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors) Typ: ADNB
 • KENDERESSY, Pavol** - DOBROVODSKÁ, Marta - ŠATALOVÁ, Barbora - VLACHOVIČOVÁ, Miriam - PALAJ, Andrej. Impact of historical agrarian landforms on soil water content variability at local scale in West Carpathian Region, Slovakia [Dopad historických agrárnych foriem na variabilitu pôdnej vlhkosti v lokálnej mierke na modelovej lokalite v Západných Karpatoch, Slovensko]. In Water, 2022, vol. 14, iss. 3, article no. 389. (2021: 0.716 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w14030389 (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADCA
 • KIDOVÁ, Anna - RUSNÁK, Miloš - BABEJ, Ján - BARANČOK, Peter - MÁČKA, Zdeněk. Structure and dynamics of the Riparian vegetation on the braided-wandering Belá River [Štruktúra a dynamika brehovej vegetácie divočiacej a migrujúcej rieky Belá]. In RIPA-1 : First International Conference on Riparian Ecosystems Science and Management : BOOK OF ABSTRACTS. Dostupné na internete: https://converges.eu/wp-content/uploads/2022/04/book_abstract_ripa1.pdf (RIPA-1 : First International Conference on Riparian Ecosystems Science and Management) Typ: GII
 • KONÔPKA, Bohdan - PAJTÍK, Jozef - ŠEBEŇ, Vladimír** - MERGANIČOVÁ, Katarína. Modelling bark thickness and bark biomass on stems of four broadleaved tree species [Modelovanie hrúbky a biomasy kôry na kmeňoch štyroch listnatých drevín]. In Plants, 2022, vol. 11, iss. 9, article no. 1 148. (2021: 0.765 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants11091148 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • KORENKO, Stanislav - ČERNECKÁ, Ľudmila** - DORKOVÁ, Martina - SÝKORA, Jakub - GAJDOŠ, Peter. Sinarachna nigricornis and genus-specific host utilization of Araneus spiders by the genus Sinarachna /Hymenoptera: Ichneumonidae/ [Sinarachna nigricornis a rodovo špecifické využitie hostiteľa pavúkov rodu Araneus rodom Sinarachna /Hymenoptera: Ichneumonidae/]. In Journal of Arachnology, 2022, vol. 50, no. 1, p. 51-55. (2021: 0.548 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0161-8202. (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid) Typ: ADMA
 • Landscapes and Landforms of Slovakia. Eds. Milan Lehotský, Martin Boltižiar. Cham, Switzerland : Springer, 2022. 467 p. World Geomorphological Landscapes. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89293-7_1. ISBN 978-3-030-89292-0 Typ: FAI
 • LEMBRECHTS, Jonas J.** - VAN DEN HOOGEN, Johan* - AALTO, Juha - ASHCROFT, Michael B. - DE FRENNE, Pieter - KEMPPINEN, Julia - KOPECKÝ, Martin - LUOTO, Miska - MACLEAN, Ilya M. D. - CROWTHER, Thomas W. - BAILEY, Joseph J. - HAESEN, Stef - KLINGES, David - NIITTYNEN, Pekka - SCHEFFERS, Brett - MEERBEEK, Koenraad van - AARTSMA, Peter - ABDALADZE, Otari - ABEDI, Mehdi - AERTS, Rien - AHMADIAN, Negar - AHRENDS, Antje - ALATALO, Juha - ALEXANDER, Jake M. - ALLONSIUS, Camille Nina - ALTMAN, Jan - AMMANN, Christof - ANDRES, Christian - ANDREWS, Christopher - ARDO, Jonas - ARRIGA, Nicola - ARZAC, Alberto - ASCHERO, Valeria - ASSIS, Rafael L. - ASSMANN, Jakob Johann - BADER, Maaike Y. - BAHALKEH, Khadijeh - BARANČOK, Peter - BARRIO, Isabel C. - BARROS, Agustina - BARTHEL, Matti - BASHAM, Edmund W. - BAUTERS, Marijn - BAZZICHETTO, Manuele - MARCHESINI, Luca Belelli - BELL, Michael C. - BENAVIDES, Juan C. - ALONSO, José Luis Benito - BERAUER, Bernd J. - BJERKE, Jarle W. - BJORK, Robert A. - BJORKMAN, Mats P. - BJORNSDÓTTIR, Katrin - BLONDER, Benjamin - BOECKX, Pascal - BOIKE, Julia - BOKHORST, Stef - BRUM, Bárbara N. S. - BRUNA, Josef - BUCHMANN, Nina - BUYSSE, Pauline - CAMARGO, José Luís - CAMPOE, Otávio C. - CANDAN, Onur - CANESSA, Rafaella - CANNONE, Nicoletta - CARBOGNANI, Michele - CARNICER, Jofre - CASANOVA-KATNY, Angélica - CESARZ, Simone - CHOJNICKI, Bogdan - CHOLER, Philippe - CHOWN, Steven L. - CIFUENTES, Edgar F. - ČILIAK, Marek - CONTADOR, Tamara - CONVEY, Peter - COOPER, Elisabeth J. - CREMONESE, Edoardo - CURASI, Salvatore R. - CURTIS, Robin - CUTINI, Maurizio - DAHLBERG, C. Johan - DASKALOVA, Gergana N. - DE PABLO, Miguel A. - CHIESA, Stefano Della - DENGLER, Jürgen - DERONDE, Bart - DESCOMBES, Patrice - DI CECCO, Valter - DI MUSCIANO, Michele - DICK, Jan - DIMARCO, Romina D. - DOLEZAL, Jiri - DORREPAAL, Ellen - DUŠEK, Jiří - EISENHAUER, Nico - EKLUNDH, Lars - ERICKSON, Todd E. - ERSCHBAMER, Brigitta - EUGSTER, Werner - EWERS, Robert M. - EXTON, Dan A. - FANIN, Nicolas - FAZLIOGLU, Fatih - FEIGENWINTER, Iris - FENU, Giuseppe - FERLIAN, Olga - CALZADO, María Rosa Fernández - FERNÁNDEZ-PASCUAL, Eduardo - FINCKH, Manfred - HIGGENS, Rebecca Finger - FORTE, T´ai G. W. - FREEMAN, Erika C. - FREI, Esther R. - FUENTES-LILLO, Eduardo - GARCÍA, Rafael A. - DOLORES GARCÍA, María - GÉRON, Charly - GHARUN, Mana - GHOSN, Dany - GIGAURI, Khatuna - GOBIN, Anne - GODED, Ignacio - GOECKEDE, Mathias - GOTTSCHALL, Felix - GOULDING, Keith - GOVAERT, Sanne - GRAAE, Bente Jessen - GREENWOOD, Sarah - GREISER, Caroline - GRELLE, Achim - GUÉNARD, Benoit - GUGLIELMIN, Mauro - GUILLEMOT, Joannés - HAASE, Peter - HAIDER, Sylvia - HALBRITTER, Aud H. - HAMID, Maroof - HAMMERLE, Albin - HAMPE, Arndt - HAUGUM, Siri V. - HEDEROVÁ, Lucia - HEINESCH, Bernard - HELFTER, Carole - HEPENSTRICK, Daniel - HERBERICH, Maximiliane - HERBST, Mathias - HERMANUTZ, Luise - HIK, David S. - HOFFRÉN, Raúl - HOMEIER, Jürgen - HORTNAGL, Lukas - HOYE, Toke T. - HRBACEK, Filip - HYLANDER, Kristoffer - IWATA, Hiroki - JACKOWICZ-KORCZYNSKI, Marcin Antoni - JACTEL, Hervé - JÄRVEOJA, Järvi - JASTRZEBOWSKI, Szymon - JENTSCH, Anke - JIMÉNEZ, Juan J. - JÓNSDÓTTIR, Ingibjörg S. - JUCKER, Tommaso - JUMP, Alistair S. - JUSZCZAK, Radoslaw - KANKA, Róbert - KAŠPAR, Vít - KAZAKIS, George - KELLY, Julia - KHUROO, Anzar A. - KLEMEDTSSON, Leif - KLISZ, Marcin - KLJUN, Natascha - KNOHL, Alexander - KOBLER, Johannes - KOLLÁR, Jozef - KOTOWSKA, Martyna M. - KOVÁCS, Bence - KREYLING, Juergen - LAMPRECHT, Andrea - LANG, Simone I. - LARSON, Christian - LARSON, Keith - LASKA, Kamil - LE MAIRE, Guerric - LEIHY, Rachel I. - LENS, Luc - LILJEBLADH, Bengt - LOHILA, Annalea - LORITE, Juan - LOUBET, Benjamin - LYNN, Joshua - MACEK, Martin - MACKENZIE, Roy - MAGLIULO, Enzo - MAIER, Regine - MALFASI, Francesco - MÁLIŠ, František - MAN, Matěj - MANCA, Giovanni - MANCO, Antonio - MANISE, Tanguy - MANOLAKI, Paraskevi - MARCINIAK, Felipe - MATULA, Radim - MAZZOLARI, Ana C. - MEDINETS, Sergiy - MEDINETS, Volodymyr - MEEUSSEN, Camille - MERINERO, Sonia - GUIMARAES MESQUITA, Rita de Cássia - MEUSBURGER, Katrin - MEYSMAN, Filip J. R. - MICHALETZ, Sean T. - MILBAU, Ann - MOISEEV, Dmitry - MOISEEV, Pavel - MONDONI, Andrea - MONFRIES, Ruth - MONTAGNANI, Leonardo - MORIANA-ARMENDARIZ, Mikel - MORRA DI CELLA, Umberto - MORSDORF, Martin - MOSEDALE, Jonathan R. - MUFFLER, Lena - MUNOZ-ROJAS, Miriam - MYERS, Jonathan A. - MYERS-SMITH, Isla H. - NAGY, Laszlo - NARDINO, Marianna - NAUJOKAITIS-LEWIS, Ilona - NEWLING, Emily - NICKLAS, Lena - NIEDRIST, Georg - NIESSNER, Armin - NILSSON, Mats B. - NORMAND, Signe - NOSETTO, Marcelo D. - NOUVELLON, Yann - NUNEZ, Martin A. - OGAYA, Roma - OGÉE, Jérome - OKELLO, Joseph - OLEJNIK, Janusz - OLESEN, Jörgen Eivind - OPEDAL, Oystein H. - ORSENIGO, Simone - PALAJ, Andrej - PAMPUCH, Timo - PANOV, Alexey V. - PÄRTEL, Meelis - PASTOR, Ada - PAUCHARD, Anibal - PAULI, Harald - PAVELKA, Marian - PEARSE, William D. - PEICHL, Matthias - PELLISSIER, Loic - PENCZYKOWSKI, Rachel M. - PENUELAS, Josep - PETIT BON, Matteo - PETRAGLIA, Alessandro - PHARTYAL, Shyam S. - PHOENIX, Gareth K. - PIO, Casimiro - PITACCO, Andrea - PITTELOUD, Camille - PLICHTA, Roman - PORRO, Francesco - PORTILLO-ESTRADA, Miguel - POULENARD, Jerome - POYATOS, Rafael - PROKUSHKIN, Anatoly S. - PUSCAS, Mihai - RADUJKOVIC, Dajana - RANDALL, Krystal - RATIER BACKES, Amanda - REMMELE, Sabine - REMMERS, Wolfram - RENAULT, David - RISCH, Anita C. - RIXEN, Christian - ROBINSON, Sharon A. - ROBROEK, Bjorn - ROCHA, Adrian V. - ROSSI, Christian - ROSSI, Graziano - ROUPSARD, Olivier - RUBTSOV, Alexey V. - SACCONE, Patrick - SAGOT, Clotilde - BRAVO, Jhonatan Sallo - SANTOS, Cinthya C. - SARNEEL, Judith M. - SCHARNWEBER, Tobias - SCHMEDDES, Jonas - SCHMIDT, Marius - SCHOLTEN, Thomas - SCHUCHARDT, Max - SCHWARTZ, Naomi - SCOTT, Tony - SEEBER, Julia - SEGALIN DE ANDRADE, Ana Cristina - SEIPEL, Tim - SEMENCHUK, Philipp - SENIOR, Rebecca A. - SERRA-DIAZ, Josep M. - SEWERNIAK, Piotr - SHEKHAR, Ankit - SIDENKO, Nikita V. - SIEBICKE, Lukas - SIEGWART COLLIER, Laura - SIMPSON, Elizabeth - SIQUEIRA, David P. - SITKOVÁ, Zuzana - SIX, Johan - SMILJANIC, Marko - SMITH, Stuart Vincent - SMITH-TRIPP, Sarah - SOMERS, Ben - SORENSEN, Mia Vedel - SOUZA, José Joao L. L. - SOUZA, Bartolomeu Israel - SOUZA DIAS, Arildo - SPASOJEVIC, Marko J. - SPEED, James D. M. - SPICHER, Fabien - STANISCI, Angela - STEINBAUER, Klaus - STEINBRECHER, Rainer - STEINWANDTER, Michael - STEMKOVSKI, Michael - STEPHAN, Jorg G. - STIEGLER, Christian - STOLL, Stefan - SVÁTEK, Martin - SVOBODA, Miroslav - TAGESSON, Torbern - TANENTZAP, Andrew J. - TANNEBERGER, Franziska - THEURILLAT, Jean-Paul - THOMAS, Haydn J. D. - THOMAS, Andrew D. - TIELBÖRGER, Katja - TOMASELLI, Marcello - TREIER, Urs Albert - TROUILLIER, Mario - TURTUREANU, Pavel-Dan - TUTTON, Rosamond - TYYSTJÄRVI, Vilna A. - UEYAMA, Masahito - UJHÁZY, Karol - UJHÁZYOVÁ, Mariana - UOGINTAS, Domas - URBAN, Anastasiya V. - URBAN, Josef - URBANIAK, Marek. Global maps of soil temperature [Globálne mapy teploty pôdy]. In Global Change Biology, vol. 28, iss. 9 /2022/, p. 3 110-3 144. ISSN 1354-1013. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/gcb.16060 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors. Vega 2/0048/22 : Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát/Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians) Typ: ADCA
 • MAJZLAN, Oto - GAJDOŠ, Peter. Cenózy chrobákov /Coleoptera/ v katastri obce Báb pri Nitre [Cenoses of beetles /Coleoptera/ in the vicinity of village of Báb near Nitra]. In Ochrana prírody, 2021, roč. 38, s. 60-72. ISSN 2453-8183. (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia) Typ: ADFB
 • MELICHER, Jakub** - ŠPULEROVÁ, Jana. Application of landcape-ecological approach of greenways planning in rural agricultural landscape [Aplikácia krajinnoekologických prístupov v plánovaní zelených koridorov vo vidieckej poľnohospodárskej krajine]. In Environments, 2022, vol. 9, iss. 2, article no. 30. (2021: 0.654 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - WOS, SCOPUS). ISSN 2076-3298. Dostupné na internete: https://www.mdpi.com/2076-3298/9/2/30 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADMB
 • MERGANIČ, Ján** - MERGANIČOVÁ, Katarína - VLČKOVÁ, Mária - ALLMANOVÁ DUDÁKOVÁ, Zuzana - FERENČÍK, Michal - MOKROŠ, Martin - JUŠKO, Vladimír - ALLMAN, Michal - TOMČÍK, Daniel. Deadwood amount at disturbance plots after sanitary felling [Množstvo odumretého dreva na kalamitných plochách po náhodnej ťažbe]. In Plants, 2022, vol. 11, iss. 7, article no. 987. (2021: 0.765 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants11070987 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • MERGANIČ, Ján** - MERGANIČOVÁ, Katarína - VÝBOŠŤOK, Jozef - VALENT, Peter - BAHÝĽ, Ján. Impact of interest rates on forest management planning based on multi-criteria decision analysis [Vplyv úrokovej miery na hospodársko-úpravnícke plánovanie na základe multikriteriálnej rozhodovacej analýzy]. In Central European Forestry Journal, 2022, vol. 68, p. 23-35. (2021: 0.431 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - WOS, SCOPUS). ISSN 2454-034X. (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADNB
 • MOJSES, Matej - PETROVIČ, František** - BUGÁR, Gabriel. Evaluation of land-use changes as a result of underground coal mining - a case study on the upper Nitra basin, West Slovakia [Hodnotenie zmien využitia krajiny ako dôsledok podzemnej ťažby uhlia - prípadová štúdia povodia hornej Nitry, Západné Slovensko]. In Water, 2022, vol. 14, iss. 6, article no. 989. (2021: 0.716 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w14060989 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Typ: ADCA
 • PURGAT, Pavol** - GAJDOŠ, Peter - PURKART, Adrián - HURAJTOVÁ, Natália - VOLNÁR, Ĺubomír - KRAJČOVIČOVÁ, Katarína. Walckenaeria stylifrons and Spiracme mongolica /Araneae, Linyphiidae, Thomisidae/, two new species to Slovakia [Walckenaeria stylifrons and Spiracme mongolica (Araneae, Linyphiidae, Thomisidae), dva nové druhy pre Slovensko]. In Check list : the journal of biodiversity data, 2021, vol. 17, no. 6, p. 1 601-1 608. (2020: 0.276 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1809-127X. Dostupné na internete: https://checklist.pensoft.net/article/70547/ (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid) Typ: ADEB
 • RÁKAYOVÁ, Renáta** - MOYZEOVÁ, Milena. Evaluation of positive socio-economic phenomena in territorial systems of ecological stability /case study/ [Hodnotenie pozitívnych socioekonomických javov v územných systémoch ekologickej stability /prípadová štúdia/]. In Land, 2022, vol. 11, iss. 1, article no. 120. (2021: 0.685 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land11010120 (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape) Typ: ADMA
 • RUSŇÁK, Tomáš** - HALABUK, Andrej - HALADA, Ľuboš - HILBERT, Hubert - GERHÁTOVÁ, Katarína. Detection of invasive Black Locust /Robinia pseudoacacia/ in small woody features using spatiotemporal compositing of Sentinel-2 data [Detekcia agátu čierneho (Robinia pseudoacacia) v nelesnej drevinovej vegetácii pomocou časovo-priestorových kompozitov z dát satelitu Sentinel-2]. In Remote Sensing : Open Access Journal, 2022, vol. 14, iss. 4, article no. 971. (2021: 1.283 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-4292. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/rs14040971 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation. APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Typ: ADMA
 • SEEBER, Julia - TASSER, Erich - RUBATSCHER, Dagmar - LOACKER, Ingrid - LAVOREL, Sandra - ROBSON, Matthew - BALZAROLO, Manuela - ALTIMIR, Nuria - DRÖSLER, Matthias - VESCOVO, Loris - GAMPER, Sonja - BARANČOK, Peter - STASZEWSKI, Tomasz - WOHLFAHRT, Georg - CERNUSCA, Alexander - SEBASTIA, M. Teresa - TAPPEINER, Ulrike - BAHN, Michael**. Effects of land use and climate on carbon and nitrogen pool partitioning in European mountain grasslands [Vplyvy využívania krajiny a klímy na distribúciu zásob uhlíka a dusíka v európskych horských trávnatých porastoch]. In Science of the Total Environment, 2022, vol. 822, article no. 153 380. (2021: 1.806 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153380 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors) Typ: ADCA
 • STAUDE, Ingmar R.** - PEREIRA, Henrique M. - DASKALOVA, Gergana N. - BERNHARDT-ROMERMANN, Markus - DIEKMANN, Martin - PAULI, Harald - VAN CALSTER, Hans - VELLEND, Mark - BJORKMAN, Anne D. - BRUNET, Jörg - DE FRENNE, Pieter - HÉDL, Radim - JANDT, Ute - LENOIR, Jonathan - MYERS-SMITH, Isla H. - VERHEYEN, Kris - WIPF, Sonja - WULF, Monika - ANDREWS, Christopher - BARANČOK, Peter - BARNI, Elena - ALONSO, José Luis Benito - BENNIE, Jonathan - BERKI, Imre - BLUML, Volker - CHUDOMELOVÁ, Markéta - DECOCQ, Guillaume - DICK, Jan - DIRNBOCK, Thomas - DURAK, Tomasz - ERIKSSON, Ove E. - ERSCHBAMER, Brigitta - GRAAE, Bente Jessen - HEINKEN, Thilo - SCHEI, Fride Hoistad - JAROSZEWICZ, Bogdan - KOPECKÝ, Martin - KUDERNATSCH, Thomas - MACEK, Martin - MALICKI, Marek - MÁLIŠ, František - MICHELSEN, Ottar - NAAF, Tobias - NAGEL, Thomas A. - NEWTON, Adrian - NICKLAS, Lena - ODDI, Ludovica - ORTMANN-AJKAI, Adrienne - PALAJ, Andrej - PETRAGLIA, Alessandro - PETŘÍK, Petr - PIELECH, Remigiusz - PORRO, Francesco - PUSCAS, Mihai - RECZYNSKA, Kamila - RIXEN, Christian - SCHMIDT, Wolfgang - STANDOVÁR, Tibor - STEINBAUER, Klaus - ŚWIERKOSZ, Krzysztof - TELEKI, Balazs - THEURILLAT, Jean-Paul - TURTUREANU, Pavel-Dan - URSU, Tudor-Mihai - VANNESTE, Thomas - VILD, Ondřej - VILLAR, Luis - VITTOZ, Pascal - WINKLER, Manuela - BAETEN, Lander. Directional turnover towards larger-ranged plants over time and across habitats [Migrácia druhov rastlín so širokou výškovou amplitúdou rozšírenia v priebehu času a naprieč biotopmi]. In Ecology Letters, 2022, vol. 25, iss. 2, p. 466-482. (2021: 5.673 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1461-023X. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/ele.13937 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors) Typ: ADCA
 • ŠÍBLOVÁ, Zuzana - LEHOTSKÁ, Blanka** - MOYZEOVÁ, Milena. The impact of military training - related disturbances in Záhorie military training area /Western Slovakia/ on the dragonflies diversity [Vplyv vojenskej tréningovej činnosti vo Vojenskom obvode Záhorie (západné Slovensko) na diverzitu vážok]. In Studia Universitatis "Vasile Goldis" - Seria Stiintele Vietii, 2021, vol. 31, iss. 3, p. 129-136. (2021 - WOS, SCOPUS). ISSN 1584-2339. Dostupné na internete: http://www.studiauniversitatis.ro/2022/02/19/the-impact-of-military-training-related-disturbances-in-zahorie-military-training-area-western-slovakia-on-the-dragonflies-diversity/ (Vega 2/0011/21 : Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine/Landscape ecological aspects of green and blue infrastructure in creating the optimal spatial basis of ecologically stable areas in urbanized landscape) Typ: ADMB
 • TOKOVÁ, Lucia - HOLOŠ, Slavomír - ŠURDA, Peter - KOLLÁR, Jozef - LICHNER, Ľubomír**. Impact of duration of land abandonment on infiltration and surface runoff in acidic sandy soil [Vplyv dĺžky trvania opustenia pôdy na infiltráciu a povrchový odtok v kyslých piesočnatých pôdach]. In Agriculture - Basel, 2022, vol. 12, article no. 168. (2021: 0.525 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2077-0472. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriculture12020168 (Vega 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde) Typ: ADCA
 • UJHÁZY, Karol - HRIVNÁK, Richard - KLIMENT, Ján - KOLLÁR, Jozef - NOVÁK, Pavel - MÁLIŠ, František - SLEZÁK, Michal - UJHÁZYOVÁ, Mariana. Carpino-Fagetea sylvaticae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 317-493. ISBN 978-80-224-1917-8. Dostupné na internete: https://veda.sav.sk/kniha/valachovic-milan-kliment-jan-hegedusova-vantarova-katarina-rastlinne-spolocenstva-slovenska-6-vegetacia-lesov-a-krovin Typ: ABB
 • VLACHOVIČOVÁ, Miriam** - ŠPULEROVÁ, Jana. Responses of birds to vineyard abandonment in Slovakia [Reakcie vtáčích druhov na opúšťanie vinohradov na Slovensku]. In Global Ecology and Conservation, vol. 37 /2022/, article no. e02178. ISSN 2351-9894. Dostupné na internete: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989422001809 (Vega 2/0135/22 : Výskum špecifických krajinných prvkov biokultúrnej krajiny Slovenska/Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia) Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus