Informačná stránka organizácie SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BEZÁK, Peter** - MEDERLY, Peter - IZAKOVIČOVÁ, Zita - MOYZEOVÁ, Milena - BEZÁKOVÁ, Magdaléna. Perception of ecosystem services in constituting multi-functional landscapes in Slovakia. In Land [serial], 2020, vol. 9, no. 6, article no. 195. ISSN 2073-445X. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-445X/9/6/195>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: ADCB
 • ČEJKA, Tomáš - ČERNECKÝ, Ján - ĎURICOVÁ, Viktória. Rozšírenie, ekológia a ochrana kotúľky štíhlej (Anisus vorticulus) na Slovensku = Distribution, ecology and conservation of the Little whirlpool ramshorn snail (Anisus vorticulus) in Slovakia. In Malacologica Bohemoslovaca : journal about molluscs in Europe, 2020, vol. 19, p. 9-19. ISSN 1336-6939. Typ: ADFB
 • ČERNECKÁ, Ľudmila** - MIHÁL, Ivan - GAJDOŠ, Peter - JARČUŠKA, Benjamín. The effect of canopy openness sylvatica) forests on ground-dwelling spider communities. In Insect Conservation and Diversity, 2020, vol. 13, iss. 3, p. 250-261. ISSN 1752-458X. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/icad.12380>. Typ: ADCA
 • ČERNECKÁ, Ľudmila - KORENKO, Stanislav - DORKOVÁ, Martina - SÝKORA, Jan - GAJDOŠ, Peter. The life strategies of parasitoids - when koinobiont parasitoid Sin arachna nigricornis /Holmgren 1860/ manipulate its araneid spider host. In Zoologické dny Olomouc 2020 : sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2020, s. 41. ISBN 978-80-87189-32-0. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2020-A5_FINALFINAL.pdf>(Zoologické dny Olomouc 2020). Typ: AFG
 • ČERNECKÝ, Ján - GAJDOŠ, Peter - ĎURICOVÁ, Viktória - ŠPULEROVÁ, Jana - ČERNECKÁ, Ľudmila - ŠVAJDA, Juraj - ANDRÁŠ, Peter - ULRYCH, Libor - RYBANIČ, Rastislav - POVAŽAN, Radoslav. Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku = Value of ecosystems and their services in Slovakia [elektronický zdroj]. Rec. Zita Izakovičová, Peter Mederly. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2020. 166 s. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.sopsr.sk/files/hodnota-ekosys.pdf>. ISBN 978-80-8184-078-4. Typ: AAB
 • ČERNECKÝ, Ján - GAJDOŠ, Peter - ŠPULEROVÁ, Jana - HALADA, Ľuboš - MEDERLY, Peter - ULRYCH, L. - ĎURICOVÁ, Viktória - ŠVAJDA, Juraj - ČERNECKÁ, Ľudmila - ANDRÁŠ, Peter - RYBANIČ, Rastislav. Ecosystems in Slovakia. In Journal of Maps, 2020, vol. 16, no. 2, p. 28-35. ISSN 1744-5647. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2019.1689858>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: ADCA
 • DLAPA, Pavel** - HRINÍK, Dávid - HRABOVSKÝ, Andrej - ŠIMKOVIC, Ivan - ŽARNOVIČAN, Hubert - SEKUCIA, Frederik - KOLLÁR, Jozef. The impact of land-use on the hierarchical pore size distribution and water retention properties in loamy soils [Vplyv využívania krajiny na distribúciu pórov a vodoretenčné vlastnosti v hlinitých pôdach]. In Water, 2020, vol. 12, article no. 339. ISSN 2073-4441. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-4441/12/2/339>(Vega 2/0118/18 : Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd/Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land). Typ: ADCA
 • FUTSCHIK, Andreas - WINKLER, Manuela** - STEINBAUER, Klaus - LAMPRECHT, Andrea - RUMPF, Sabine B. - BARANČOK, Peter - PALAJ, Andrej - GOTTFRIED, Michael - PAULI, Harald. Disentangling observer error and climate change effects in long-term monitoring of alpine plant species composition and cover [Chyba pozorovateľa a vplyv klimatických zmien v kontexte dlhodobého monitoringu pokryvnosti a druhového zloženia alpínskej vegetácie]. In Journal of Vegetation Science, 2020, vol. 31, iss. 1, p. 14-25. ISSN 1100-9233. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvs.12822?af=R>(Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors). Typ: ADCA
 • GAJDOŠ, Peter - KRUMPÁLOVÁ, Zuzana - ASTALOŠ, B. Jaroslav Svatoň - arachnológ, múzejník a priateľ [Jaroslav Svatoň – arachnologist, museologist a friend]. In Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, 2020, č. 1, s. 1-7. ISSN 1339-178X. Dostupné na internete: <http://szs.sav.sk/Bulletin%20SZS.php>. Typ: ADFB
 • GAJDOŠ, Peter - PURGAT, Pavol - DAVID, Stanislav. Epigeické spoločenstvá pavúkov prírodnej pamiatky Tomášikovský presyp [Ground living spider communities (Araneae) of sand dune in Tomášikovo village (south Slovakia). In Zoological Days]. In Zoologické dny Olomouc 2020 : sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2020, s. 61-62. ISBN 978-80-87189-32-0. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2020-A5_FINALFINAL.pdf>(Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid. Zoologické dny Olomouc 2020). Typ: AFG
 • LICHNER, Ľubomír** - IOVINO, Massimo - ŠURDA, Peter - NAGY, Viliam - ZVALA, Anton - KOLLÁR, Jozef - PECHO, J. - PÍŠ, Vladimír - SEPEHRNIA, Nasrollah - SÁNDOR, Renáta. Impact of secondary succession in abandoned fields on some properties of acidic sandy soils [Vplyv sekundárnej sukcesie na opustenej ornej pôde na niektoré vlastnosti kyslých piesočnatých pôd]. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2020, vol. 68, no. 1, p. 12-18. ISSN 0042-790X. Dostupné na internete: <http://147.213.100.3/vc_articles/2020_68_1_Lichner_12.pdf>(APVV-15-0160 : Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring. VEGA 2/0189/17 : Vodoodpudivosť pôdy ako indikátor pôdneho sucha). Typ: ADDA
 • MAJZLAN, Oto - GAJDOŠ, Peter. Diverzita chrobákov (Coleoptera) viníc a s nimi susediacich xerotermov na južnom Slovensku [Diversity of beetles (Coleoptera) in vineyards and neighboring xerotherms (southern Slovakia)]. In Zborník Slovenského Národného Múzea : Prírodné vedy. - Bratislava : Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum Bratislava, 2019, 2019, roč. LXV, s. 53-64. ISBN 978-80-8060-474-5. ISSN 0139-5424.(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: AEDA
 • MIKLÓS, László. Péter Csima Samuel Mikovíny architekt a tvorca krajiny [Samuel Mikovíny - architect and landscape designer]. In CSIMA, Péter - MIKLÓS, László. Mikoviny Sámuel az építész és tájalakító. - Budapest : Építésügyi Tájékoztató Központ Kft., 2019, o. 143. ISBN 978-963-513-250-8. Dostupné na internete: <http://real.mtak.hu/105515/>. Typ: EDI
 • MOYZEOVÁ, Milena - ADAMČEKOVÁ, Edita - IZAKOVIČOVÁ, Zita. Popularizácia environmentálneho výskumu na Ústave krajinnej ekológie SAV = Popularisation of environmental research at the Institute of landscape ecology of SAS. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 4, s. 195-198. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: BDF
 • MOYZEOVÁ, Milena. Popularizácia environmentálnej vedy = Popularisation of environmental science. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 4, s. 1-2. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/370>. Typ: GII
 • NOVÁK, Pavel - WILLNER, Wolfgang - ZUKAL, Dominik - KOLLÁR, Jozef - ROLEČEK, Jan - ŚWIERKOSZ, Krzysztof - EWALD, Jörg - WOHLGEMUTH, Thomas - CSIKY, János - ONYSHCHENKO, Viktor - CHYTRÝ, Milan. Oak-hornbeam forests of central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision [Dubovo-hrabové lesy strednej Európy: formalizovaná klasifikácia a syntaxonomická revízia. In Preslia]. In Preslia, 2020, vol. 92, p. 1-34. ISSN 0032-7786. Dostupné na internete: <http://www.preslia.cz/P201Novak.pdf>. Typ: ADCA
 • PALAJ, Andrej - KOLLÁR, Jozef. Príspevok k poznaniu vegetácie vysokohorských nív Západných Tatier [Contribution to the knowledge of alpic tall grass vegetation in the Western Tatras (Slovakia). In Phytopedon]. In Phytopedon (Bratislava), 2019, vol. 18, no. 1, p. 1-6. ISSN 1336-1120.(Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors). Typ: ADFB
 • PIOLI, Silvia - SARNEEL, Judith - THOMAS, Haydn J. D. - DOMENE, Xavier - ANDRÉS, Pilar - HEFTING, Mariet - REITZ, Thomas - LAUDON, Hjalmar - SANDÉN, Taru - PISCOVÁ, Veronika - AURELA, Mika - BRUSETTI, Lorenzo**. Linking plant litter microbial diversity to microhabitat conditions, environmental gradients and litter mass loss: Insights from a European study using standard litter bags [Prepojenie mikrobiálnej diverzity rastlinného opadu na podmienky mikrohabitatov, environmentálne gradienty a stratu hmotnosti listového opadu: Poznatky z európskej štúdie využívajúcej štandardné vrecúška listového opadu]. In Soil Biology & Biochemistry, vol. 144 /2020/, article no. 107778. ISSN 0038-0717. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038071720300754>. Typ: ADCA
 • PURKART, Adrián - DEPA, Lukasz - HOLECOVÁ, Milada - KOLLÁR, Jozef - SUVÁK, Martin - ORSZÁGHOVÁ, Zlatica - GOFFOVÁ, Katarína**. Citizen science reveals the current distribution of the new plant pest Aphis nerii in Slovakia [Občianska veda odhaľuje súčasné rozšírenie nového rastlinného škodcu Aphis nerii na Slovensku. In Plant Protection Science]. In Plant Protection Science, 2020, vol. 56, no. 2, p. 101-106. ISSN 1212-2580. Dostupné na internete: <https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/46_2019-PPS.pdf>. Typ: ADCA
 • SEKUCIA, Frederik - KOLLÁR, Jozef - DLAPA, Pavel - SVOBODOVÁ, Lenka - HAMERNÍKOVÁ, Adela Joanna - IHNAČÁKOVÁ, Silvia. Vplyv pôdnej vlhkosti na časovú a priestorovú variabilitu rýchlosti infiltrácie vody do pôdy [The impact of soil moisture on temporal and spatial variability of soil water infiltration rate. In Phytopedon]. In Phytopedon (Bratislava), 2019, vol. 18, no. 2, p. 30-35. ISSN 1336-1120.(Vega 2/0118/18 : Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd/Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land). Typ: ADFB
 • ŠPULEROVÁ, Jana. Scenár Tradície. Príroda ako zdroj kultúrnej identity [Scenario Traditions. Nature as a source of cultural identity. In Nature outlook until 2050. Nature and biodiversity of Slovakia until 2050: alternative scenarios and implications for public policies]. In Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020, s. 33-44. ISBN 978-80-8213-012-9. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. Typ: AEDA
 • ŠURDA, Peter** - LICHNER, Ľubomír - KOLLÁR, Jozef - NAGY, Viliam. Differences in moisture pattern, hydrophysical and water repellency parameters of sandy soil under native and synathropic vegetation. In Biologia, 2020, vol. 75, p. 819–825. ISSN 0006-3088.(APVV-15-0160 : Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring. ITMS 26240120004 : CEIPO – CESTU. VEGA 2/0189/17 : Vodoodpudivosť pôdy ako indikátor pôdneho sucha). Typ: ADDA
 • ŠURDA, Peter - LICHNER, Ľubomír - NAGY, Viliam - KOLLAR, J.. Differences in moisture pattern, hydrophysical and water repellency parameters of sandy soil under native and synanthropic vegetation. In BioHydrology 2019 : Humans and Nature. - Valencia, Spain : Universitat de Valencia, 2019, p. 65-65. Typ: AFG
 • ŽARNOVIČAN, Hubert** - KANKA, Róbert - KOLLÁR, Jozef - VYSKUPOVÁ, Monika - SIVECKÁ, Anna - TICHÁ, Anna - FAŠUNGOVÁ, Simona - KRŠIAKOVÁ, Dorota. Traditional orchard Management in the Western Carpathians (Slovakia): evolution between 1955 and 2015 [Manažment tradičných sadov v Západných Karpatoch (Slovensko): vývoj medzi rokmi 1955 a 2015. In Biologia]. In Biologia, 2020, vol. 75, no. 4, p. 535-546. ISSN 0006-3088. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.2478/s11756-020-00434-w.pdf>(Vega 2/0118/18 : Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd/Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land. Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: ADDA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus