Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav krajinnej ekológie SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ANGELSTAM, Per - MANTON, Michael - YAMELYNETS, Taras - FEDORIAK, Maria - ALBULESCU, Andra-Cosmina - BRAVO, Felipe - CRUZ, Fatima - JAROSZEWICZ, Bogdan - KAVTARISHVILI, Marika - MUNOZ-ROJAS, Jose - SIJTSMA, Frans - WASHBOURNE, Carla-Leanne - AGNOLETTI, Mauro - DOBRYNIN, Denis - IZAKOVIČOVÁ, Zita - JANSSON, Nicklas - KANKA, Róbert - KOPPEROINEN, Leena - LAZDINIS, Marius - METZGER, Marc - VAN DER MOOLEN, Bert - OZUT, Deniz - GJORGIESKA, Dori Pavloska - STRYAMETS, Natalie - TOLUNAY, Ahmet - TURKOGLU, Turkey - ZAGIDULLINA, Asiya. Maintaining natural and traditional cultural green infrastructures across Europe: learning from historic and current landscape transformations [Udržiavanie prírodných a tradičných kultúrnych zelených infraštruktúr v Európe: poučenie sa z historických a súčasných transformácií krajiny]. In Landscape Ecology, 2021, vol. 36, iss. 2, p. 637-663. ISSN 0921-2973. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10980-020-01161-y (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADCA
  • IZAKOVIČOVÁ, Zita. Životné prostredie - objekt interdisciplinárneho výskumu = The environment - the object of the interdisciplinary research. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 1-2. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/370> Typ: GII
  • IZAKOVIČOVÁ, Zita - MIKLÓS, László. Zopár slov na záver : Epilóg [A few words at the end]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 252-255. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/370> Typ: GII
  • KALIVODA, Henrik. Melioračné kanály ako ostrovy biodiverzity v poľnohospodárskej krajine [Drainage ditches provide biodiversity islands in the agricultural landscape]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 208-212. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/370> (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADFB
  • KANKA, Róbert - KALIVODOVÁ, Michaela. Databáza EUNIS - unikátny klasifikačný systém biotopov [EUNIS database - the unique biotope classification system]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 220-222. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/370> Typ: ADFB
  • LIESKOVSKÁ, Dana. Index článkov publikovaných v časopise Životné prostredie v roku 2020 [Index of articles published in the Journal Životné prostredie in 2020]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 250-251. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58> Typ: GII
  • MÁLIŠ, František - KONÔPKA, Bohdan - ŠEBEŇ, Vladimír** - PAJTÍK, Jozef - MERGANIČOVÁ, Katarína. Short-term dynamics of vegetation diversity and aboveground biomass of Picea abies /L./ H. Karst. Forests after heavy windstorm disturbance [Krátkodobá dynamika diverzity vegetácie a nadzemnej biomasy lesov smreka obyčajného po silnej veternej kalamite]. In Forests, 2021, vol. 12, iss. 1, article no. 97. ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f12010097 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
  • SÁNDOR, Renata** - IOVINO, Massimo - LICHNER, Ľubomír - ALAGNA, Vincenzo - FORSTER, Daniel - FRASER, Mariecia - KOLLÁR, Jozef - ŠURDA, Peter - NAGY, Viliam - SZABO, Anita - FODOR, Nándor. Impact of climate, soil properties and grassland cover on soil water repellency [Vplyv klímy, pôdnych vlastností a travinno-bylinnej vegetácie na vodoodpudivosť]. In Geoderma, 2021, vol. 383, art. no. 114780. ISSN 0016-7061. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114780 (Vega 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde. ITMS: 26220120062 : Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach prostredia. APVV-15-0160 : Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring) Typ: ADCA
  • SEDLÁK, Andrej - PISCOVÁ, Veronika - HREŠKO, Juraj. Zmeny subniválnej vegetácie Tatier za viac ako 50 rokov [Changes in subnival vegetation over 50 years]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 223-228. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/370> (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Typ: ADFB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus