Informačná stránka organizácie SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANGELSTAM, Per - MANTON, Michael - ELBAKIDZE, Marine - SIJTSMA, Frans - ADAMESCU, Mihai Cristian - AVNI, Noa - BEJA, Pedro - BEZÁK, Peter - ZYABLIKOVA, Iryna - CRUZ, Fatima - BRETAGNOLLE, Vincent - DÍAZ-DELGADO, Ricardo - ENS, Bruno - FEDORIAK, Maria - FLAIM, Giovanna - GINGRICH, Simone - LAVI-NEEMAN, Miri - MEDINETS, Sergey - MELECIS, Viesturs - MUNOZ-ROJAS, Jose - SCHÄCKERMANN, Jessica - STOCKER-KISS, Andrea - SETÄLÄ, Heikki - STRYAMETS, Natalie - TAKA, Maija - TALLEC, Gaelle - TAPPEINER, Ulrike - TÖRNBLOM, Johan - YAMELYNETS, Taras. LTSER platforms as a place-based transdisciplinary research infrastructure: learning landscape approach through evaluation. In Landscape Ecology, 2019, vol. 34, p. 1 461-1 484. (4.349 - IF2018). ISSN 0921-2973. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10980-018-0737-6>. Typ: ADCA
 • BARANČOKOVÁ, Mária - BARANČOK, Peter. Landslides as a limit of possible land-use planning in the Kysuce region. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 62. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • BARANČOK, Peter - BARANČOKOVÁ, Mária. Changes of landscape diversity and biodiversity by the influence of natural factors and human effects in Devínske Karpaty Mts. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 76-77. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • BAŠÁRY, Jozef - BOLTIŽIAR, Martin - ČARNOGUSRKÝ, Karol - DEMKO, J. - DÍTĚ, Daniel - DUDÁŠ, Miloš - HAMMEROVÁ, Magdaléna - HOCHEL, Boris - HRNČIAROVÁ, Františka - HUBA, Mikuláš - KOZOVÁ, Mária - KRAJŇÁKOVÁ, Ingrid - PAUDITŠOVÁ, Eva - PETROVIČ, František - PITEKOVÁ, Jana - RAKYTOVÁ, Iveta - ŠALKOVIČ, Martin - ŠLÁVKA, Milan - TOMČÍKOVÁ, Ivana - PAPČO, Pavol - VANTARA, Peter. Krajinná štúdia - Vlkolínec. Rec. A. Salašová, E. Bublinec. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2019. 100 s. ISBN 978-80-561-0668-6. Typ: AGI
 • BEZÁK, Peter - DOBROVODSKÁ, Marta. Role of rural identity in traditional agricultural landscape maintenance: the story of a post-communist country. In Agroecology and Sustainable Food Systems, 2019, vol. 43, no. 1, p. 1-18. (1.381 - IF2018). ISSN 2168-3565. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21683565.2018.1516711>. Typ: ADCA
 • BEZÁK, Peter - BEZÁKOVÁ, Magdaléna. Hidden benefits of the Slovakian agricultural landscape in socio-ecological context. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 32. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • CELER, Slavomír - PISCOVÁ, Veronika - BUGÁR, Gabriel - HREŠKO, Juraj. The recent changes of High Tatra Mts. landscape. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 60. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • ČERNECKÁ, Ľudmila - MIHÁL, Ivan - GAJDOŠ, Peter - JARČUŠKA, Benjamín. A bolo svetlo: keď presvetlenosť lesných porastov významne ovplyvňuje zloženie epigeických spoločenstiev pavúkov [And it was light: when the canopy openness of forest stands significantly affects the composition of the spider's epigeic communities. In The Zoological Days Brno 2019]. In Zoologické dny Brno 2019 : sborník abstraktů z konference 7. - 8. února 2019. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 40. ISBN 978-80-87189-25-2. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2019-A5_FINAL.pdf>(Zoologické dny Brno 2019). Typ: AFG
 • ČERNECKÁ, Ľudmila - MIHÁL, Ivan - GAJDOŠ, Peter - JARČUŠKA, Benjamín. Zloženie epigeických spoločenstiev pavúkov pri rôznej presvetlenosti lesných porastov [Composition of epigeic spider communities for different canopy openness of forests]. In XVI. Arachnologická konferencia : Zborník abstraktov. - 2018, s. 10. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER(VEGA č. 2/0097/16 : Ekológia a reprodukčné stratégie príbuzných a syntopicky žijúcich druhov orgamizmov. VEGA č. 2/0012/17 : Význam lokálnych habitatov a mikrohabitatov pre priestorovú distribúciu lesných a arborikolných článkonožcov. Arachnologická konferencia 2018 : 16. stretnutie arachnológov). Typ: AFH
 • DOBROVODSKÁ, Marta - KANKA, Róbert - DAVID, Stanislav - KOLLÁR, Jozef - ŠPULEROVÁ, Jana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - MOJSES, Matej - PETROVIČ, František - KRIŠTÍN, Anton - STAŠIOV, Slavomír - HALADA, Ľuboš - GAJDOŠ, Peter. Assessment of the biocultural value of traditional agricultural landscape on a plot-by-plot level: case studies from Slovakia. In Biodiversity and Conservation, 2019, vol. 28, iss. 10, p. 2 615-2 645. (3.142 - IF2018). ISSN 0960-3115. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-019-01784-x>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: ADCA
 • DOBROVODSKÁ, Marta - KANKA, Róbert - DAVID, Stanislav - KOLLÁR, Jozef - ŠPULEROVÁ, Jana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - MOJSES, Matej - PETROVIČ, František - KRIŠTÍN, Anton - STAŠIOV, Slavomír - HALADA, Ľuboš - GAJDOŠ, Peter. Assessment of the biocultural value of traditional agricultural landscape on a plot-by plot level: case studies from Slovakia [Hodnotenie biokultúrnej hodnoty tradičnej poľnohospodárskej krajiny na úrovni parcely: prípadové štúdie zo Slovenska]. In Re-imagining Europe´s future society and landscapes : 7th EUGEO Congress in conjunction with the 51st Conference of Irish geographers. Book of abstracts. - Galway : National University of Ireland Galway, 2019, p. 484. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://www.eugeo2019.eu/>(EUGEO CONGRESS). Typ: AFG
 • GAJDOŠ, Peter - ČERNECKÁ, Ľudmila - ŠESTÁKOVÁ, Anna. Pannonic salt marshes revealed six new spiders to Slovakia (Araneae: Gnaphosidae, Linyphiidae, Lycosidae, Theridiidae). In Biologia, 2019, vol. 74, no. 1, p. 53-64. (0.728 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0006-3088. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.2478/s11756-018-0145-z>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie). Typ: ADDA
 • GAJDOŠ, Peter - MAJZLAN, Oto. Doplnky k poznaniu pavúkov (Araneae) južnej časti Strážovských vrchov [Addendum to knowledge of the spider fauna (Araneae) of the southern part of the Strážovské vrchy Mts. (Slovakia)]. In Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy. - Bratislava : Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum, Bratislava, 2018, roč. LXIV, s. 90-100. ISSN 0139-5424.(ITMS 26210120007 : Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja Ústavu krajinnej ekológie SAV). Typ: ADFB
 • GAJDOŠ, Peter - PURGAT, Pavol - PURKART, Adrián. Diversity of the epigeic spider communities in the typical habitats of sand dunes in Záhorie. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 28. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • GAJDOŠ, Peter - ČERNECKÁ, Ľudmila - ŠESTÁKOVÁ, Anna. Pavúky (Araneae) vybraných slanísk Slovenska [Spiders (Araneae) of representative solonchaks in Slovakia]. In XVI. Arachnologická konferencia : Zborník abstraktov. - 2018, s. 14. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie. VEGA č. 2/0097/16 : Ekológia a reprodukčné stratégie príbuzných a syntopicky žijúcich druhov orgamizmov. Arachnologická konferencia 2018 : 16. stretnutie arachnológov). Typ: AFH
 • GAJDOŠ, Peter - STAŠIOV, Slavomír - LINDTNER, P. - KUBOVČÍK, Vladimír. Ako reagujú spoločenstvá pavúkov a koscov na syslie disturbancie? [How spider and harvestman communities react to disturbances of ground squirrels?]. In XVI. Arachnologická konferencia : Zborník abstraktov. - 2018, s. 15. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER(Arachnologická konferencia 2018 : 16. stretnutie arachnológov). Typ: AFH
 • GAJDOŠ, Peter - PURGAT, Pavol - PURKART, Adrián. Diverzita epigeických spoločenstiev pavúkov piesočných dún Záhoria. In Slovenská arachnologická spoločnosť o.z. XVII. Arachnologická konferencia : zborník abstraktov. - Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť o.z., 2019, s. 10. ISBN 978-80-972437-3-9. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie. XVII. Arachnologická konferencia). Typ: AFH
 • HALADA, Ľuboš - DAVID, Stanislav - KLIMANTOVÁ, Alexandra - MOJSES, Matej. Effect of increased input of nitrogen and phosphorus to plant community structure and composition in Jalovecká dolina LTER site [Vplyv zvýšeného vstupu dusíka a fosforu na štruktúru a druhové zloženie rastlinného spoločenstva na lokalite LTER Jalovecká dolina. In Medzinárodná sieť dlhodobého ekologického výskumu: Druhé otvorené vedecké stretnutie]. In ILTER 2nd OSM 2019 - the International long term ecological research network : 2nd Open science meeting [elektronický zdroj]. - Leipzig : Centre for environmental research, 2019, p. 137. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.ilter-2019-leipzig.de/assets/abstracts_ilter_2019.pdf>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. ILTER 2nd OSM 2019 - the International long term ecological research network : 2nd Open Science Meeting). Typ: AFG
 • HALADA, Ľuboš - HALABUK, Andrej. High nature value farmland and forest areas identification [Identifikácia poľnohospodárskej krajiny a lesných plôch s vysokou prírodnou hodnotou. In Implementácia ekológie v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja/Ekológia cez hranice - kniha abstraktov]. In Embedding ecology in sustainable development goals : Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Lisbon : European Ecological Federation : Sociedade Portuguesa De Ecologia, 2019, p. 317. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://drive.google.com/file/d/1hbFZv93W1-eM6ZXgwqMSr8gLKcx1uQ8K/view>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: AFG
 • HALADA, Ľuboš - MEDERLY, Peter - BEZÁK, Peter - LIESKOVSKÝ, Juraj - IZAKOVIČOVÁ, Zita. Recent changes of agricultural landscape: Driving forces and pressures from European and Slovak perspective. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 19. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • HALADA, Ľuboš - MIKLÓS, László - IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana. Integrative assessment of land use conflicts [Integrované hodnotenie konfliktov vo využívaní pôdy. In Implementácia ekológie v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja/Ekológia cez hranice - kniha abstraktov]. In Embedding ecology in sustainable development goals : Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Lisbon : European Ecological Federation : Sociedade Portuguesa De Ecologia, 2019, p. 119. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://drive.google.com/file/d/1hbFZv93W1-eM6ZXgwqMSr8gLKcx1uQ8K/view>. Typ: AFG
 • HANUŠIN, Ján - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Stone heaps as an element of historical viniculture cultural landscape in the Little Carpathians (Slovak Republic) and their transformation due to the collectivization of agriculture [Kamenice ako prvok historickej kultúrnej vinohradníckej krajiny v Malých Karpatoch (Slovenská republika) a ich transformácia vplyvom kolektivizácie]. In IGU Thematic Conference Transformation of Traditional Cultural Landscapes : abstracts and guide book. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019, p. 40. ISBN 978-961-05-0217-3.(IGU Thematic Conference Transformation of Traditional Cultural Landscapes). Typ: AFG
 • HRNČIAROVÁ, Tatiana. Zaniknuté a existujúce historické cintoríny Bratislavy - špeciálne kultúrne a prírodné pamiatky mestskej krajiny [extinct and existing historical cemeteries of Bratislava - special cultural and natural monuments of urban landscape]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 1, s. 32-40. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>. Typ: ADFB
 • HRNČIAROVÁ, Tatiana. Historická krajina Bratislavy z druhej polovice 16. storočia podľa jednej z najstaršie zachovaných vedút [The historical landscape of Bratislava from the second half of the 16th century according to one of the oldest preserved vedute]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 1, s. 59-63. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>. Typ: ADFB
 • HUTÁROVÁ, Daniela - GERHÁTOVÁ, Katarína. Historical structures of agricultural landscapes and local development options in the Gemer-Novohrad region. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 59. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - MIKLÓS, László - MIKLÓSOVÁ, Viktória - PETROVIČ, František. The integrated approach to landscape management - experience from Slovakia. In Sustainability [serial], 2019, vol. 11, no. 17, art. no. 4 554. (2.592 - IF2018). ISSN 2071-1050. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/17/4554>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: ADCA
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - PETROVIČ, František. Lokalizačné kritériá uplatňované pri stavaní historických hradov a zámkov na Slovensku [Localisation criteria applied for the construction of historic castles and chateaux in Slovakia]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 1, s. 21-25. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: ADFB
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - MIKLÓS, László. Dopad globálnych megatrendov na krajinu a jej ekosystémy = The impact of global megatrends on the landscape and its ecosystems. In The Environment : revue for theory and care of the environment. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 2, s. 74-79. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/370>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: ADFB
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - MOYZEOVÁ, Milena - MIKLÓSOVÁ, Viktória - HALADA, Ľuboš - BEZÁK, Peter. Integrative approach to sustainable land use [Integratívny prístup k trvalo udržateľnému využívaniu krajiny. In Medzinárodná sieť dlhodobého ekologického výskumu: Druhé otvorené vedecké stretnutie]. In ILTER 2nd OSM 2019 - the International long term ecological research network : 2nd Open science meeting [elektronický zdroj]. - Leipzig : Centre for environmental research, 2019, p. 66. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.ilter-2019-leipzig.de/assets/abstracts_ilter_2019.pdf>(ILTER 2nd OSM 2019 - the International long term ecological research network : 2nd Open Science Meeting). Typ: AFG
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita. Integrated approach to sustainable land use [Integrovaný prístup k hodnoteniu využívania územia. In Implementácia ekológie v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja/Ekológia cez hranice - kniha abstraktov]. In Embedding ecology in sustainable development goals : Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Lisbon : European Ecological Federation : Sociedade Portuguesa De Ecologia, 2019, p. 208. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://drive.google.com/file/d/1hbFZv93W1-eM6ZXgwqMSr8gLKcx1uQ8K/view>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: AFG
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - MEDERLY, Peter - PETROVIČ, František. Impact of the urbanisation on the landscape and its ecosystems. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 89. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - ŠPULEROVÁ, Jana. Dopad globálnych megatrendov na krajinu a jej ekosystémy [The impact of global megatrends on the landscape and its ecosystems]. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. 36 s. Typ: AGI
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - MIKLÓS, László. Globálne megatrendy = Global megatrends. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 2, s. 1-2. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/370>. Typ: GII
 • KALIVODA, Henrik. Butterflies diversity of the rivers inter-dike spaces in the west and east Slovakia. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 58. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(APVV-14-0735 : Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny/New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej - MIKLÓSOVÁ, Viktória - STAŠOVÁ, Simona - KOVÁČ, Tomáš. Regional tourism organization Tekov and sustainable tourism development: preferences of local residents and stakeholders [Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov a trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu: preferencie miestnych obyvateľov a zainteresovaných strán]. In Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand... - Brno : Mendel University in Brno, 2019, p. 334-338. ISBN 978-80-7509-659-3 print. ISSN 2336-6311 print. Dostupné na internete: <http://utok.mendelu.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/01_sbornik%20RaOP%202019.pdf> Typ: ADMB
 • <http://utok.mendelu.cz/sites/default/files/data/USERS/u24/03_sbornik%20RaOP%202019.pdf>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. Public recreation and landscape protection - with sense hand in hand...). Typ: ADMB
 • KALIVODOVÁ, Michaela. Influence of vineyard management on small terrestrial mammals communities in vineyard landscape of the Little Carpathians. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 64. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(APVV-14-0735 : Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny/New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research = Abstracts [elektronický zdroj]. Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019. 91 p. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/veda-a-vyskum/konferencie/18th-international-symposium-smolenice/>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: FAI
 • KANKA, Róbert - ŠPULEROVÁ, Jana. Significance of artificial ditches for maintaining of phytodiversity in the lowland agriculture landscape. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 31. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(APVV-14-0735 : Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny/New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • KENDERESSY, Eva. Index článkov publikovaných v roku 2018 v časopise Životné prostredie [Index of articles published in the Journal Životné prostredie in 2018. In The Environment : revue for theory and care of the environment]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 2, s. 126-127. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>. Typ: GII
 • KENDERESSY, Pavol - ŠPULEROVÁ, Jana - KOZELOVÁ, Ivana. Analysis of socio-economic factors affecting the persistance/abandonment of traditional agrarian landscape in Slovakia. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 11. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • KIDOVÁ, Anna - BABEJ, Ján - BARANČOK, Peter - RUSNÁK, Miloš - MÁČKA, Zdeněk. Riparian vegetation dynamics of the multi-thread river system in Slovak Carpathians. In Riverine landscapes as coupled socio-ecological systems : book of abstracts: 6th ISRS Symposium. - Vienna : University of Natural Resources and Life Sciences, 2019, p. 227. Dostupné na internete: <http://isrs2019.info/cms/index.php/book-of-abstracts.html>(Biennial Symposium of the International Society for River Science). Typ: AFG
 • KLIMANTOVÁ, Alexandra. Diverzita trvalých trávnych porastov v Hodrušskej hornatine (Štiavnické vrchy). In Ekologické štúdie : Recenzovaný vedecký časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2018, roč. 9, č. 2, s. 11-24. ISSN 1338-2853. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/922>(ITMS 26210120007 : Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja Ústavu krajinnej ekológie SAV). Typ: ADFB
 • KLIMANTOVÁ, Alexandra. Ekologická analýza vegetácie lúk Hodrušskej hornatiny [Ecological evaluation of grassland vegetation in Hodrušská hornatina highland. In The Ecological Studies]. In Ekologické štúdie : Recenzovaný vedecký časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2018, roč. 9, č. 2, s. 25-37. ISSN 1338-2853. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/922>(ITMS 26210120007 : Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja Ústavu krajinnej ekológie SAV). Typ: ADFB
 • KOLLÁR, Jozef - ZIMA, Lukáš - PALAJ, Andrej. The impact of former vineyard land use on the soils (Little Carpathians, SW Slovakia). In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 61. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • KOVÁČ, Tomáš - LACO, Ivan - KALIVODOVÁ, Michaela - BOLTIŽIAR, Martin. IMPACT OF LOCAL ACTION GROUPS TO SUPPORT OF TOURISM DEVELOPMENT - CASE STUDY LOCAL ACTION GROUP (LAG) MAGURA-STRAZOV [Vplyv miestnych akčných skupín na podporu rozvoja cestovného ruchu, na príklade miestnej akčnej skupiny (MAS) Magura-Strážov]. In Geografické informácie/Geographical Information, 2018, roč. 22, č. 1, s. 218-232. ISSN 1337-9453. Dostupné na internete: <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie/23-clanky-gi/437-vplyv-miestnych-akcnych-skupin-na-podporu-rozvoja-cestovneho-ruchu-na-priklade-miestnej-akcnej-skupiny-mas-magura-strazov>(Vega 2/0051/17 : Hodnotenie kultúrnych ekosystémových služieb krajiny na báze krajinnoekologických výskumov pre ekologické modely rozvoja cestovného ruchu/The evaluation of cultural ecosystem services countries on a basis of landscape research for the ecological model of tourism development). Typ: ADNB
 • KOVÁČ, Tomáš - LACO, Ivan - TURANOVIČOVÁ, Martina - BOLTIŽIAR, Martin. Hodnotenie prírodných predpokladov MAS Magura-Strážov pre regionálny rozvoj = Assessment of the natural assumptions of the Magura-Strážov LAG for regional development. In XXI. International Colloqium of Regional Sciences. In XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků [elektronický zdroj]. Edited by Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. - Brno : Masarykova univerzita, 2018, s. 633-640. ISBN 978-80-210-8969-3. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/proceedings2018-articles/2018-083.pdf>(Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách/International colloquium on regional sciences). Typ: AEC
 • KOZELOVÁ, Ivana. Ecosystems services of ditches ecosystems [Ekosystémové služby zavlažovacích kanálov. In Implementácia ekológie v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja/Ekológia cez hranice - kniha abstraktov]. In Embedding ecology in sustainable development goals : Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Lisbon : European Ecological Federation : Sociedade Portuguesa De Ecologia, 2019, p. 191. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://drive.google.com/file/d/1hbFZv93W1-eM6ZXgwqMSr8gLKcx1uQ8K/view>(APVV-14-0735 : Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny/New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape). Typ: AFG
 • KRNÁČOVÁ, Zdena - KENDERESSY, Pavol - HREŠKO, Juraj - DOBROVODSKÁ, Marta. Potential retention capacity of traditionally used agricultural landscape in the model territory of Liptovská Teplička in conditions of the Western Carpathians (Slovakia). In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 74-75. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • LINDTNER, P. - GAJDOŠ, Peter - STAŠIOV, Slavomír - ČILIAK, Marek - PECH, Pavel - KUBOVČÍK, Vladimír. Štruktúru spoločenstiev pavúkov a koscov ovplyvňuje činnosť hrabavých cicavcov: syseľ pasienkový a pavúkovce. In Slovenská arachnologická spoločnosť o.z. XVII. Arachnologická konferencia : zborník abstraktov. - Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť o.z., 2019, s. 13. ISBN 978-80-972437-3-9. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER(XVII. Arachnologická konferencia). Typ: AFH
 • MAES, Dirk - VEROVNIK, Rudi - WIEMERS, Martin - BROSENS, Dimitri - BESHKOV, Stoyan - BONELLI, Simona - BUSZKO, Jaroslaw - CANTÚ-SALAZAR, Lisette - CASSAR, Louis-Francis - COLLINS, Sue - DINCA, Vlad - DJURIC, Milan - DUŠEJ, Goran - ELVEN, Hallvard - FRANETA, Filip - GARCIA-PEREIRA, Patricia - GERYAK, Yurii - GOFFART, Philippe - GÓR, Ádám - HIERMANN, Ulrich - HÖTTINGER, Helmut - HUEMER, Peter - JAKŠIĆ, Predrag - JOHN, Eddie - KALIVODA, Henrik - KATI, Vassiliki - KIRKLAND, Paul - KOMAC, Benjamin - KŐRÖSI, Ádám - KULAK, Anatolij - KUUSSAARI, Mikko - L´HOSTE, Lionel - LELO, Suvad - MESTDAGH, Xavier - MICEVSKI, Nikola - MIHOCI, Iva - MIHUT, Sergiu - MONASTERIO-LEÓN, Yeray - MORGUN, Dmitry V. - MUNGUIRA, Miguel L. - MURRAY, Tomás - NIELSEN, Per Stadel - ÓLAFSSON, Erling - ÖUNAP, Erki - PAMPERIS, Lazaros N. - PAVLÍČKO, Alois - PETTERSSON, Lars - POPOV, Serhiy - POPOVIĆ, Miloš - PÖYRY, Juha - PRENTICE, Mike - REYSERHOVE, Lien - RYRHOLM, Nils - ŠAŠIĆ, Martina - SAVENKOV, Nikolay - SETTELE, Josef - SIELEZNIEW, Marcin - SINEV, Sergey - STEFANESCU, Constanti - ŠVITRA, Giedrius - TAMMARU, Toomas - TIITSAAR, Anu - TZIRKALLI, Elli - TZORTZAKAKI, Olga - VAN SWAAY, Chris A. M. - VIBORG, Arne Lykke - WYNHOFF, Irma - ZOGRAFOU, Konstantina - WARREN, Martin S. Integrating national Red Lists for prioritising conservation actions for European butterflies. In Journal of Insect Conservation, 2019, vol. 23, iss. 2, p. 301-330. (1.330 - IF2018). ISSN 1366-638X. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10841-019-00127-z>. Typ: ADCA
 • MAJZLAN, Oto - GAJDOŠ, Peter. Chrobáky (Coleoptera) mozaiky biotopov v Kamenici nad Hronom (južné Slovensko) [The beetles (Coleoptera) of mosaic biotopes in the Kamenica nad Hronom village (south Slovakia). In Entomofauna carpathica]. In Entomofauna Carpathica [seriál], 2019, roč. 31, č. 1, s. 59-74. ISSN 1335-1214. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://ses.entomology.sk/entomofaunacarpathica/ef20193101.html>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: ADFB
 • MAMEDOVA, Yuna. Comparison of a management in national park Poloniny and Uzhanian national nature park. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 66. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • MARŠALEK, Peter - MARŠALEKOVÁ, Lenka - GAJDOŠ, Peter - ŽILA, Pavel. Epigeické pavúky (Araneae) intravilánu mesta Spišská Nová Ves [Araneae of intravilan of the Spišská Nová Ves town. In Spiš - geographical proceedings]. In Spiš : vlastivedný zborník. 9. - Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2018, s. 355-367. ISBN 978-80-85173-29-1. Typ: AEDA
 • MEDERLY, Peter - ČERNECKÝ, Ján - ŠPULEROVÁ, Jana - IZAKOVIČOVÁ, Zita - JANČOVIČ, Martin - ĎURICOVÁ, Viktória - STAŠOVÁ, Simona - HREŠKO, Juraj - PETROVIČ, František - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - ŠATALOVÁ, Barbora - MOČKO, Matej - VRBIČANOVÁ, Gréta - KAISOVÁ, Dominika - TURANOVIČOVÁ, Martina - KOVÁČ, Tomáš - LACO, Ivan. Katalóg ekosystémových služieb Slovenska [Catalog of ecosystem services in Slovakia] [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2019. 215 s. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.sopsr.sk/natura/dokumenty/Katalog-ES.pdf>. ISBN 978-80-8184-067-8. Typ: AAB
 • MEDERLY, Peter - MOČKO, Matej - JANČOVIČ, Martin - ČERNECKÝ, Ján - HALADA, Ľuboš. Ecosystem services at national level in Slovakia. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 70. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • MIHÁL, Ivan - GAJDOŠ, Peter. Opiliofauna slanísk na západnom Slovensku [Harvestman fauna of salt marshes in western Slovakia]. In XVI. Arachnologická konferencia : Zborník abstraktov. - 2018, s. 29. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER(VEGA č. 2/0012/17 : Význam lokálnych habitatov a mikrohabitatov pre priestorovú distribúciu lesných a arborikolných článkonožcov. Arachnologická konferencia 2018 : 16. stretnutie arachnológov). Typ: AFH
 • MIKLÓS, László. Scientific base of selected landscape-ecological main-stream themes [Vedecký základ vybraných krajinno-ekologických hlavno-prúdových tém. In Implementácia ekológie v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja/Ekológia cez hranice - kniha abstraktov]. In Embedding ecology in sustainable development goals : Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Lisbon : European Ecological Federation : Sociedade Portuguesa De Ecologia, 2019, p. 318. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://drive.google.com/file/d/1hbFZv93W1-eM6ZXgwqMSr8gLKcx1uQ8K/view>. Typ: AFG
 • MIKLÓSOVÁ, Viktória - IZAKOVIČOVÁ, Zita - MIKLÓS, László. Integrated approach to the management of the landscape within the implementation of the Danube strategy. In Re-imagining Europe´s future society and landscapes : 7th EUGEO Congress in conjunction with the 51st Conference of Irish geographers. Book of abstracts. - Galway : National University of Ireland Galway, 2019, p. 485. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://www.eugeo2019.eu/>(EUGEO CONGRESS). Typ: AFG
 • MOYZEOVÁ, Milena. Kultúrne pamiatky pri hodnotení kvality životného prostredia vidieckych sídel v okrese Trnava [Cultural monuments in the assessment of the environmental quality of rural settlements in Trnava district]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 1, s. 26-31. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: ADFB
 • MOYZEOVÁ, Milena - IZAKOVIČOVÁ, Zita. Perspektívy rozvoja vidieckych sídiel v okrese Trnava z pohľadu rímskokatolíckych kňazov (výsledky sociologického prieskumu) [ PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF RURAL SETTLEMENTS IN TRNAVA DISTRICT FROM THE POINT OF VIEW OF ROMAN CATHOLIC PRIESTS (RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH)]. In Geografické informácie/Geographical Information, 2018, roč. 22, č. 1, s. 346-359. ISSN 1337-9453. Dostupné na internete: <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2018_22_1/moyzeova,%20izakovicova.pdf>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: ADNB
 • MOYZEOVÁ, Milena. Krajinnoekologický výskum vo vidieckych sídlach [Landscape ecological research in rural settlements. In Rural landscape 2019]. In Venkovská krajina 2019 : 16. ročník mezinárodní mezioborové konference. Editor Václava Hrubá. - Kostelec nad Černými lesy : Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE, 2019, s. 60-66. ISBN 978-80-7458-115-1. Dostupné na internete: <https://hostetin.veronica.cz/konference-venkovska-krajina-4>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Venkovská krajina 2019). Typ: AFC
 • MOYZEOVÁ, Milena. Green infrastructure. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 73. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • MOYZEOVÁ, Milena. Pamiatky v krajine = The monuments in the landscape. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 1, s. 1-2. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/370>. Typ: GII
 • NORTON, Michael - BÁLDI, András - BUDA, Vicas - CARLI, Bruno - CUDLÍN, Pavel - JONES, Mike B. - KORHOLA, Atte - MICHALSKI, Rajmund - NOVO, Francisco Garcia - OSZLÁNYI, Július - SANTOS, Filipe Duarte - SCHINK, Bernhard - SHEPHERD, John - VET, Louise - WALLOE, Lars - WIJKMAN, Anders. Serious mismatches continue between science and policy in forest bioenergy. In Global Change Biology Bioenergy, 2019, vol. 11, no. 11, p. 1 256-1 263. (4.849 - IF2018). ISSN 1757-1693. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcbb.12643>. Typ: ADCA
 • PE´ER, Guy - ZINNGREBE, Yves - MOREIRA, Francisco - SIRAMI, Clelia - SCHINDLER, Stefan - MÜLLER, Róbert - BONTZORLOS, Vasileios - CLOUGH, Dagmar - BEZÁK, Peter - BONN, Aletta - HANSJÜRGENS, Bernd - LOMBA, Angela - MÖCKEL, Stefan - PASSONI, Gioele - SCHLEYER, Christian - SCHMIDT, Jenny - LAKNER, Sebastian. A greener path for the EU Common Agricultural Policy : It´s time for sustainable, environmental performance. In Science, 2019, vol. 365, iss. 6 452, p. 449-451. (41.037 - IF2018). ISSN 0036-8075. Dostupné na internete: <https://science.sciencemag.org/content/365/6452/449>. Typ: ADCA
 • PE´ER, Guy - MOREIRA, Francisco - MÜLLER, Róbert - BONTZORLOS, Vasileios - CLOUGH, Dagmar - LAKNER, Sebastian - BEZÁK, Peter - BONN, Aletta - DIETZE, Victoria - HANSJÜRGENS, Bernd - KLEEMANN, Janina - KATTWINKEL, Mira - LOMBA, Angela - PASSONI, Gioele - SCHINDLER, Stefan - SCHLEYER, Christian - SCHÜTZE, Elisa - SCHMIDT, Jenny - ZINNGREBE, Yves - SIRAMI, Clelia. Impacts of the common agricultural policy (CAP) on land use, biodiversity and ecosystem services [Dopad Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky na využitie zeme, biodiverzitu a ekosystémové služby. In Implementácia ekológie v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja/Ekológia cez hranice - kniha abstraktov]. In Embedding ecology in sustainable development goals : Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Lisbon : European Ecological Federation : Sociedade Portuguesa De Ecologia, 2019, p. 170. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://drive.google.com/file/d/1hbFZv93W1-eM6ZXgwqMSr8gLKcx1uQ8K/view>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie). Typ: AFG
 • PE´ER, Guy - ZINNGREBE, Yves - MOREIRA, Francisco - SIRAMI, Clelia - SCHINDLER, Stefan - MÜLLER, Róbert - BONTZORLOS, Vasileios - CLOUGH, Dagmar - BEZÁK, Peter - BONN, Aletta - HANSJÜRGENS, Bernd - LOMBA, Angela - MÖCKEL, Stefan - PASSONI, Gioele - SCHLEYER, Christian - SCHMIDT, Jenny - LAKNER, Sebastian. Actual and potential support of the common agricultural policy (CAP) for the UN SDGs [Súčasná a potenciálna podpora Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky pre ciele udržateľného rozvoja Organizácie Spojených Národov. In Implementácia ekológie v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja/Ekológia cez hranice - kniha abstraktov]. In Embedding ecology in sustainable development goals : Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Lisbon : European Ecological Federation : Sociedade Portuguesa De Ecologia, 2019, p. 171. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://drive.google.com/file/d/1hbFZv93W1-eM6ZXgwqMSr8gLKcx1uQ8K/view>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie). Typ: AFG
 • PURGAT, Pavol - GAJDOŠ, Peter. Diverzita epigeických pavúčích spoločenstiev malokarpatskej vinohradníckej krajiny okolia Modry [Diversity of the epigeic spider communities of the Little Carpathians vineyard region in surroundings of Modra town. In The Zoological Days Brno 2019]. In Zoologické dny Brno 2019 : sborník abstraktů z konference 7. - 8. února 2019. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, s. 151-152. ISBN 978-80-87189-25-2. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2019-A5_FINAL.pdf>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie. Zoologické dny Brno 2019). Typ: AFG
 • PURGAT, Pavol - GAJDOŠ, Peter. The impact of viticultural landscape structures on the diversity of ground-living spider assemblages (model area Modra). In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 21. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • PURGAT, Pavol - GAJDOŠ, Peter. Diverzita epigeických spoločenstiev pavúkov vo vinohradoch v okolí Modry. In Slovenská arachnologická spoločnosť o.z. XVII. Arachnologická konferencia : zborník abstraktov. - Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť o.z., 2019, s. 21. ISBN 978-80-972437-3-9. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER(Vega 2/0171/16 : Zmeny poľnohospodárskej krajiny Slovenska vplyvom politík Európskej Únie. Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. XVII. Arachnologická konferencia). Typ: AFH
 • PURKART, Adrián - KOLLÁR, Jozef - GOFFOVÁ, K. Fauna mravcov (Hymenoptera: Formicidae) vybraných pieskových habitatov Podunajska [Fauna of ants (Hymenoptera: Formicidae) of selected sand habitats in Podunajsko region. In Naturae Tutela]. In Naturae Tutela, 2019, roč. 23, č. 1, s. 101-111. ISSN 1336-7609. Dostupné na internete: <http://www.smopaj.sk/sk/naturae-tutela>(Vega 2/0118/18 : Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd/Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land). Typ: ADFB
 • RANIAK, Andrej - MIKLÓS, László. Proposal of local territorial system of ecological stability for Bzovik village [Návrh miestneho územného systému ekologickej stability pre územie obce Bzovík]. In Geografické informácie/Geographical Information, 2018, vol. 22, no. 1, p. 448-459. ISSN 1337-9453. Dostupné na internete: <http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/index.php/publikacie/publ/geograficke-informacie/23-clanky-gi/454-navrh-miestneho-uzemneho-systemu-ekologickej-stability-pre-uzemie-obce-bzovik>. Typ: ADNB
 • ROLEČEK, Jan - ŽARNOVIČAN, Hubert - KANKA, Róbert - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína. Čo priniesla syntaxonomická revízia slovenských teplomilných dubín? = What brought the syntaxonomical revision of Slovak thermophilous oak forests? In Proceedings of abstracts of the 11th Congress of the Slovak Botanical Society in Nitra, 10.9.-13.9.2019. In Zborník abstraktov z 11. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti v Nitre, 10.9.-13.9.2019. - Nitra : Slovenská botanická spoločnosť pri SAV : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, s. 22. ISBN 978-80-552-2032-1. Typ: AFH
 • RUSŇÁK, Tomáš. Detection and monitoring of Black Locust in Báb using satellite and UAV imagery [Lokalizácia (zisťovanie/odhaľovanie) a monitoring agátu bieleho v Bábe pomocou satelitov a dronových snímok. In Medzinárodná sieť dlhodobého ekologického výskumu: Druhé otvorené vedecké stretnutie]. In ILTER 2nd OSM 2019 - the International long term ecological research network : 2nd Open science meeting [elektronický zdroj]. - Leipzig : Centre for environmental research, 2019, p. 158. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.ilter-2019-leipzig.de/assets/abstracts_ilter_2019.pdf>(ILTER 2nd OSM 2019 - the International long term ecological research network : 2nd Open Science Meeting). Typ: AFG
 • SZINETÁR, Csaba - KOVÁCS, Gábor - URÁK, István - GAJDOŠ, Peter. A Kárpát-medence épületlakó pókfaunája [Fauna pavúkov obytných budov v Karpatskej kotline]. In XIV. Regionális Természettudományi Konferencia 2019. január 31. - Szombathely : Eötvös Loránd Tudományegyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, 2019, o. 14. Typ: AFG
 • ŠATALOVÁ, Barbora - ŠPULEROVÁ, Jana - DOBROVODSKÁ, Marta. Evaluation of high nature value farmland in the context of rural development programme [Hodnotenie území s vysokou prírodnou hodnotou pre program rozvoja vidieka]. In Re-imagining Europe´s future society and landscapes : 7th EUGEO Congress in conjunction with the 51st Conference of Irish geographers. Book of abstracts. - Galway : National University of Ireland Galway, 2019, p. 193. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://www.eugeo2019.eu/>(EUGEO CONGRESS). Typ: AFG
 • ŠPULEROVÁ, Jana - KRUSE, Alexandra - BRANDUINI, Paola - CENTERI, Csaba - EITER, Sebastian - FERRARIO, Viviana - GAILLARD, Bénédicte - GUSMEROLI, Fausto - JURGENS, Suzan - KLADNIK, Drago - RENES, Hans - ROTH, Michael - SALA, Giovanni - SICKEL, Hanne - SIGURA, Maurizia - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - STENSGAARD, Kari - STRASSER, Peter - IVASCU, Cosmin Marius - ÖLLERER, Kinga. Past, present and future of hay-making structures in Europe. In Sustainability [serial], 2019, vol. 11, no. 20, article no. 5 581. (2.592 - IF2018). ISSN 2071-1050. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://www.researchgate.net/publication/336438412_Past_Present_and_Future_of_Hay-making_Structures_in_Europe>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: ADCA
 • ŠPULEROVÁ, Jana. Zmeny využitia poľnohospodárskej krajiny a ich vplyv na činnosť opeľovačov [The land use changes of agricultural land use and their impact on pollination. In The Ecological Studies]. In Ekologické štúdie : Recenzovaný vedecký časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej ekológie a príbuzných vedných disciplín, 2018, roč. 9, č. 2, s. 4-10. ISSN 1338-2853. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/922>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: ADFB
 • ŠPULEROVÁ, Jana - LIESKOVSKÝ, Juraj. Tlaky globálnych megatrendov na historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska. In The Environment : revue for theory and care of the environment = The pressures of global megatrends on traditional agricultural landscapes in Slovakia. In The Environment : revue for theory and care of the environment. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 2, s. 102-107. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/370>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. ITMS 26210120007 : Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja Ústavu krajinnej ekológie SAV). Typ: ADFB
 • ŠPULEROVÁ, Jana - ŠATALOVÁ, Barbora - DOBROVODSKÁ, Marta - VLACHOVIČOVÁ, Miriam. The approach to monitoring of high nature value farmland. In KALIVODOVÁ, Michaela - LACO, Ivan - RANIAK, Andrej. Landscape diversity and biodiversity : 18th International Symposium on problems of landscape ecological research [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology SAS, 2019, p. 13. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/ILE-Symposium-2019-Book-of-Abstracts.pdf>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. Landscape diversity and biodiversity : International Symposium on problems of landscape ecological research). Typ: AFG
 • ŠPULEROVÁ, Jana - KOZELOVÁ, Ivana - KALIVODA, Henrik - KANKA, Róbert - IZAKOVIČOVÁ, Zita - MIKLÓSOVÁ, Viktória - KALIVODOVÁ, Michaela - GERHÁTOVÁ, Katarína. The role of ditches in intensively managed agricultural landscape [Funkcie odvodňovacích kanálov v intenzívne obhospodarovanej poľnohospodárskej krajine]. In Re-imagining Europe´s future society and landscapes : 7th EUGEO Congress in conjunction with the 51st Conference of Irish geographers. Book of abstracts. - Galway : National University of Ireland Galway, 2019, p. 483. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://www.eugeo2019.eu/>(EUGEO CONGRESS). Typ: AFG
 • ŠPULEROVÁ, Jana. Ekosystémové služby a trvalé trávne porasty [Ecosystem services and permanent grassland]. In Roľnícke noviny, 2019, 24.4., s. 22-24. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <https://www.rno.sk/page/16/>. Typ: BDF
 • ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - HANUŠIN, Ján. Viticultural landscapes: localised transformations over the past 150 years through an analysis of three case studies in Slovakia. In Moravian Geographical Reports, 2019, vol. 27, no. 3, p. 155-168. (1.870 - IF2018). ISSN 1210-8812. Dostupné na internete: <https://www.geonika.cz/EN/research/ENMgr/MGR_2019_03.pdf>(Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)). Typ: ADCA
 • ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Prepojenie tradičných agrárnych krajín s pamiatkovo hodnotnými sídelnými štruktúrami - príklady a možnosti zachovania biokultúrneho dedičstva [Interconnection of traditional agrarian landscapes with protected monument territories in Slovakia - examples and possibilities of preserving the bio-cultural heritage]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 1, s. 3-11. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: ADFB
 • ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar. Tvorba priestorov rekreácie [Recreational spaces design. In The Environment : revue for theory and care of the environment]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 2, s. 124-125. ISSN 0044-4863. Recenzia na: Tvorba priestorov rekreácie / J. Supuka - M. Bihuňová. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. - ISBN 978-80-552-1888-5. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>. Typ: EDI
 • WAYLEN, Kerry A. - BLACKSTOCK, Kirsty L. - VAN HULST, Freddy J. - DAMIAN, Carmen - HORVÁTH, Ferenc - JOHNSON, Richard K. - KANKA, Róbert - KÜLVIK, Mart - MACLEOD, Christopher J. A. - MEISSNER, Kristian - OPRINA-PAVELESCU, Mihaela M. - PINO, Joan - PRIMMER, Eeva - RÎŞNOVEANU, Geta - ŠATALOVÁ, Barbora - SILANDER, Jari - ŠPULEROVÁ, Jana - SUŠKEVIČS, Monika - UYTVANCK, Jan Van. Policy-driven monitoring and evaluation: Does it support adaptive management of socio-ecological systems? In Science of the Total Environment, 2019, vol. 662, p. 373-384. (5.589 - IF2018). ISSN 0048-9697. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718353580?via%3Dihub>. Typ: ADCA
 • WAYLEN, Kerry A. - BLACKSTOCK, Kirsty L. - VAN HULST, Freddy J. - DAMIAN, Carmen - HORVÁTH, Ferenc - JOHNSON, Richard K. - KANKA, Róbert - KÜLVIK, Mart - MACLEOD, Christopher J. A. - MEISSNER, Kristian - OPRINA-PAVELESCU, Mihaela M. - PINO, Joan - PRIMMER, Eeva - RÎŞNOVEANU, Geta - ŠATALOVÁ, Barbora - SILANDER, Jari - ŠPULEROVÁ, Jana - SUŠKEVIČS, Monika - UYTVANCK, Jan Van. Data summarizing monitoring and evaluation for three European environmental policies in 9 cases across Europe. In Data in Brief, 2019, vol. 23, article no. 103785. ISSN 2352-3409. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340919301362>. Typ: ADMB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus