Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav krajinnej ekológie SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANGELSTAM, Per** - FEDORIAK, Maria - CRUZ, Fatima - MUNOZ-ROJAS, Jose - YAMELYNETS, Taras - MANTON, Michael - WASHBOURNE, Carla-Leanne - DOBRYNIN, Denis - IZAKOVIČOVÁ, Zita - JANSSON, Nicklas - JAROSZEWICZ, Bogdan - KANKA, Róbert - KAVTARISHVILI, Marika - KOPPEROINEN, Leena - LAZDINIS, Marius - METZGER, Marc - OZUT, Deniz - GJORGIESKA, Dori Pavloska - SIJTSMA, Frans - STRYAMETS, Natalie - TOLUNAY, Ahmet - TURKOGLU, Turkey - VAN DER MOOLEN, Bert - ZAGIDULLINA, Asiya - ZHUK, Alina. Meeting places and social capital supporting rural landscape stewardship: A Pan-European horizon scanning [Miesta stretnutí a sociálny kapitál podporujúci správu vidieckej krajiny: Skenovanie Pan-Európskej perspektívy]. In Ecology and Society, 2021, vol. 26, iss. 1, article no. 11. ISSN 1708-3087. Dostupné na: https://doi.org/10.5751/ES-12110-260111 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADCA
 • ANGELSTAM, Per** - MANTON, Michael - YAMELYNETS, Taras - FEDORIAK, Maria - ALBULESCU, Andra-Cosmina - BRAVO, Felipe - CRUZ, Fatima - JAROSZEWICZ, Bogdan - KAVTARISHVILI, Marika - MUNOZ-ROJAS, Jose - SIJTSMA, Frans - WASHBOURNE, Carla-Leanne - AGNOLETTI, Mauro - DOBRYNIN, Denis - IZAKOVIČOVÁ, Zita - JANSSON, Nicklas - KANKA, Róbert - KOPPEROINEN, Leena - LAZDINIS, Marius - METZGER, Marc - VAN DER MOOLEN, Bert - OZUT, Deniz - GJORGIESKA, Dori Pavloska - STRYAMETS, Natalie - TOLUNAY, Ahmet - TURKOGLU, Turkey - ZAGIDULLINA, Asiya. Maintaining natural and traditional cultural green infrastructures across Europe: learning from historic and current landscape transformations [Udržiavanie prírodných a tradičných kultúrnych zelených infraštruktúr v Európe: poučenie sa z historických a súčasných transformácií krajiny]. In Landscape Ecology, 2021, vol. 36, iss. 2, p. 637-663. ISSN 0921-2973. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10980-020-01161-y (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADCA
 • BOROVSKÁ, Jana - FLOREK, Matej - GERHÁTOVÁ, Katarína - RUSŇÁK, Tomáš. Atmospheric deposition of heavy metals in Slovakia [Atmosférická depozícia ťažkých kovov na Slovensku]. In 34th Task Force Meeting : ICP Vegetation, 22-25 February 2021 [elektronický zdroj]. - Bangor : UK Centre for Ecology, Hydrology, 2021, p. 48. Dostupné na internete: https://icpvegetation.ceh.ac.uk/sites/default/files/Final_01032021_ProgrammeAndAbstracts_ICP_Veg_TFM_2021.pdf Typ: AFG
 • BURLI, Sarah - THEURILLAT, Jean-Paul - WINKLER, Manuela - LAMPRECHT, Andrea - PAULI, Harald - RIXEN, Christian - STEINBAUER, Klaus - WIPF, Sonja - ABDALADZE, Otari - ANDREWS, Christopher - BARANČOK, Peter - ALONSO, José Luis Benito - CALZADO, María Rosa Fernández - CARRANZA, Maria Laura - DICK, Jan - ERSCHBAMER, Brigitta - GHOSN, Dany - GIGAURI, Khatuna - KAZAKIS, George - MALLAUN, Martin - MICHELSEN, Ottar - MOISEEV, Dmitry - MOISEEV, Pavel - MOLAU, Ulf - MESA, Joaquín Molero - MORRA DI CELLA, Umberto - NADEEM, Imran - NAGY, Laszlo - NICKLAS, Lena - PALAJ, Andrej - PEDERSEN, Bard - PETEY, Martina - PUSCAS, Mihai - ROSSI, Graziano - STANISCI, Angela - TOMASELLI, Marcello - UNTERLUGGAUER, Peter - URSU, Tudor-Mihai - VILLAR, Luis - VITTOZ, Pascal**. A common soil temperature treshold for the upper limit of alpine grasslands in European mountains [Prahová teplota pôdy pre hornú hranicu trávnych porastov v pohoriach Európy]. In Alpine botany, 2021, vol. 131, iss. 1, p. 41-52. ISSN 1664-2201. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00035-021-00250-1 (Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors) Typ: ADCA
 • CELER, Slavomír - PISCOVÁ, Veronika - HREŠKO, Juraj. Geomorfologicko-vegetačné aspekty súčasného vývoja krajiny Vysokých Tatier [Geomorphological-vegetation aspects of the current development of the High Tatras landscape]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2021. 95 s. Prírodovedec 749. ISBN 978-80-558-1686-9 Typ: AAB
 • ČERNECKÝ, Ján - GAJDOŠ, Peter - ĎURICOVÁ, Viktória - URBAN, Peter. Rozšírenie a ochranársky status vydry riečnej (Lutra lutra) v Slovenskej republike za obdobie rokov 2013 - 2019 = Distribution and conservation status of the Eurasian otter (Lutra lutra) in the Slovak Republic in the period 2013 - 2019. In Vydra bulletin [elektronický zdroj]. - Dačice : ALKA Wildlife, 2021, č. 18, s. 10-24. ISBN 978-80-907119-2-1. Dostupné na internete: https://www.vydryonline.cz/media/Cernecky_etal_10_24.pdf Typ: AECA
 • FRONTASYEVA, M. - CHALIGAVA, O. - UZHINSKIY, A. - ZINICOVSCAIA, Inga - CULICOV, O. - VERGEL, K. - YUSHIN, Nikita - HRAMCO, C. - LOPPI, Stefano - EHRENMANN, Z. - AGGENBACH, C. - GEURTS, J. J. M. - NIKOLAEV, I. - KHETAGUROV, K. - LAVRINENKO, Y. - OKAZOVA, Z. - STUKALO, V. - BLINOVA, E. - IONNIDOU, A. - BETSOU, Ch. - TSAKIRI, E. - IOANNIDOU, E. - DIAPOULI, E. - RADNOVIĆ, Dragan - KRMAR, M. - ILIĆ, Miloje - ANIČIC UROŠEVIC, M. - SCHRODER, W. - NICKEL, Stefan - BARANDOVSKI, Lambe - STAFILOV, Trajče - STIHI, Claudia - ENE, A. - TEPANOSYAN, G. - SAHAKYAN, L. - NEIRYNCK, Johan - IZAKOVIČOVÁ, Zita - BOROVSKÁ, Jana - FLOREK, Matej. Moss survey 2020 - 2021 - 2022. Sampling in Covid year of 2020 [Výskum machov 2020 - 2021 - 2022. Vzorkovanie v Covidovom roku 2020]. In 34th Task Force Meeting : ICP Vegetation, 22-25 February 2021 [elektronický zdroj]. - Bangor : UK Centre for Ecology, Hydrology, 2021, p. 8-9. Dostupné na internete: https://icpvegetation.ceh.ac.uk/sites/default/files/Final_01032021_ProgrammeAndAbstracts_ICP_Veg_TFM_2021.pdf Typ: AFE
 • HANUŠIN, Ján** - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - RUSNÁK, Miloš. Stone mounds and walls as a relict of traditional viticultural landscape (case study Modra area, Slovakia) [Kamenice a kamenné múriky ako relikt tradičnej vinohradníckej krajiny /prípadová štúdia okolie Modry, Slovensko/]. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 1, s. 5-20. ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.1.01 (Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)) Typ: ADNB
 • HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína** - ŽARNOVIČAN, Hubert - KANKA, Róbert - ŠUVADA, Robert - KOLLÁR, Jozef - GALVÁNEK, Dobromil - ROLEČEK, Jan. Thermophilous oak forests in Slovakia: classification of vegetation and an expert system. In Preslia, 2021, vol. 93, no. 2, p. 89-123. ISSN 0032-7786. Dostupné na: https://doi.org/10.23855/preslia.2021.089 Typ: ADCA
 • HUTÁROVÁ, Daniela - KOZELOVÁ, Ivana - ŠPULEROVÁ, Jana**. Tourism development options in marginal and less-favored regions: A case study of Slovakia´s Gemer region [Rozvoj cestovného ruchu v marginálnych a najmenej rozvinutých regiónoch: prípadová štúdia slovenského regiónu Gemer]. In Land, 2021, vol. 10, article no. 229. ISSN 2073-445X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land10030229 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu) Typ: ADCA
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita. Životné prostredie - objekt interdisciplinárneho výskumu = The environment - the object of the interdisciplinary research. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 1-2. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: http://147.213.211.222/taxonomy/term/370 Typ: GII
 • IZAKOVIČOVÁ, Zita - MIKLÓS, László. Zopár slov na záver : Epilóg [A few words at the end]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 252-255. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: http://147.213.211.222/taxonomy/term/370 Typ: GII
 • KALIVODA, Henrik. Melioračné kanály ako ostrovy biodiverzity v poľnohospodárskej krajine [Drainage ditches provide biodiversity islands in the agricultural landscape]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 208-212. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: http://147.213.211.222/taxonomy/term/370 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADFB
 • KANKA, Róbert - KALIVODOVÁ, Michaela. Databáza EUNIS - unikátny klasifikačný systém biotopov [EUNIS database - the unique biotope classification system]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 220-222. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: http://147.213.211.222/taxonomy/term/370 Typ: ADFB
 • KONÔPKA, Bohdan - PAJTÍK, Jozef - ŠEBEŇ, Vladimír** - SUROVÝ, Peter - MERGANIČOVÁ, Katarína. Young silver birch grows faster and allocates higher portion of biomass into stem then Norway spruce, a case study from a post-disturbance forest [Mladé stromy brezy previsnutej rastú rýchlejšie a alokujú viac biomasy do kmeňa ako smrek obyčajný, prípadová štúdia z pokalamitného lesa]. In Forests, 2021, vol. 12, art. no. 433. ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f12040433 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • KRAJČOVIČOVÁ, Katarína** - ČERVENÁ, Martina - GAJDOŠ, Peter - CHRISTOPHORYOVÁ, Jana. Diplotemnus balcanicus (Redikorzev, 1928) (Pseudoscorpiones, Atemnidae) rediscovered in Slovakia after 65 years [Diplotemnus balcanicus (Redikorzev, 1928) (Pseudoscorpiones, Atemnidae) znovu objavený na Slovensku po 65 rokoch]. In Check list : the journal of biodiversity data, 2021, vol. 17, no. 2, p. 347-351. (2021 - SCOPUS). ISSN 1809-127X. Dostupné na internete: https://checklist.pensoft.net/article/59615/ Typ: ADMB
 • LIESKOVSKÁ, Dana. Index článkov publikovaných v časopise Životné prostredie v roku 2020 [Index of articles published in the Journal Životné prostredie in 2020]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 250-251. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58 Typ: GII
 • MÁLIŠ, František - KONÔPKA, Bohdan - ŠEBEŇ, Vladimír** - PAJTÍK, Jozef - MERGANIČOVÁ, Katarína. Short-term dynamics of vegetation diversity and aboveground biomass of Picea abies /L./ H. Karst. Forests after heavy windstorm disturbance [Krátkodobá dynamika diverzity vegetácie a nadzemnej biomasy lesov smreka obyčajného po silnej veternej kalamite]. In Forests, 2021, vol. 12, iss. 1, article no. 97. ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f12010097 (ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: ADCA
 • MILANO, Filippo* - BLICK, Theo - CARDOSO, Pedro - CHATZAKI, Maria - FUKUSHIMA, Caroline Sayuri - GAJDOŠ, Peter - GIBBONS, Alastair T. - HENRIQUES, Sergio - MACÍAS-HERNÁNDEZ, Nuria - MAMMOLA, Stefano - NENTWIG, Wolfgang - NOLAN, Myles - PÉTILLON, Julien - POLCHANINOVA, Nina Y. - ŘEZÁČ, Milan - SANDSTROM, Jonas - SMITH, Helen - WISNIEWSKI, Konrad - ISAIA, Marco**. Spider conservation in Europe: a review [Ochrana pavúkov v Európe: prehľad]. In Biological Conservation, vol. 256 /2021/, article no. 109020. ISSN 0006-3207. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109020 Typ: ADMA
 • PETROVIČ, František** - BOLTIŽIAR, Martin - RAKYTOVÁ, Iveta - TOMČÍKOVÁ, Ivana - PAUDITŠOVÁ, Eva. Long-term development trend of the historical cultural landscape of the UNESCO monument: Vlkolínec (Slovakia) [Dlhodobý trend vývoja historickej kultúrnej krajiny UNESCO lokality: Vlkolínec (Slovensko)]. In Sustainability, 2021, vol. 13, article no. 2 227. ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su13042227 (Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu) Typ: ADCA
 • PISCOVÁ, Veronika - ŠEVČÍK, Michal - HREŠKO, Juraj - PETROVIČ, František**. Effects of a short-term trampling experiment on alpine vegetation in the Tatras, Slovakia [Účinky krátkodobého zošľapávacieho experimentu na alpínsku vegetáciu Tatier, Slovensko]. In Sustainability, 2021, vol. 13, iss. 5. ISSN 2071-1050. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su13052750 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Typ: ADCA
 • PURGAT, Pavol** - ONDREJKOVÁ, Natália - KRUMPÁLOVÁ, Zuzana - GAJDOŠ, Peter - HURAJTOVÁ, Natália. Tegenaria hasperi Chyzer, 1897 and Zoropsis spinimana (Dufour, 1820), newly recorded synanthropic spiders from Slovakia (Araneae, Agelenidae, Zoropsidae) [Tegenaria hasperi Chyzer, 1897 a Zoropsis spinimana (Dufour, 1820), novo zaznamenané synantropné pavúky na Slovensku (Araneae, Agelenidae, Zoropsidae)]. In Check list : the journal of biodiversity data, 2021, vol. 17, no. 3, p. 775-782. (2021 - SCOPUS). ISSN 1809-127X. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/CheckList_article_62770_en_1.pdf> (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADEB
 • SÁNDOR, Renata** - IOVINO, Massimo - LICHNER, Ľubomír - ALAGNA, Vincenzo - FORSTER, Daniel - FRASER, Mariecia - KOLLÁR, Jozef - ŠURDA, Peter - NAGY, Viliam - SZABO, Anita - FODOR, Nándor. Impact of climate, soil properties and grassland cover on soil water repellency [Vplyv klímy, pôdnych vlastností a travinno-bylinnej vegetácie na vodoodpudivosť]. In Geoderma, 2021, vol. 383, art. no. 114780. ISSN 0016-7061. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114780 (Vega 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde. ITMS: 26220120062 : Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach prostredia. APVV-15-0160 : Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring) Typ: ADCA
 • SEDLÁK, Andrej - PISCOVÁ, Veronika - HREŠKO, Juraj. Zmeny subniválnej vegetácie Tatier za viac ako 50 rokov [Changes in subnival vegetation over 50 years]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 4, s. 223-228. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: http://147.213.211.222/taxonomy/term/370 (Vega 2/0018/19 : Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku do dnes/Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today) Typ: ADFB
 • ŠATALOVÁ, Barbora** - ŠPULEROVÁ, Jana - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - DOBROVODSKÁ, Marta - VLACHOVIČOVÁ, Miriam - KOZELOVÁ, Ivana. Monitoring and evaluating the contribution of the rural development program to high nature value farmland dominated by traditional mosaic landscape in Slovakia [Monitorovanie a hodnotenie prínosu Programu rozvoja vidieka pre historické štruktúry krajiny s prevládajúcou tradičnou mozaikovou štruktúrou na Slovensku]. In Ecological Indicators, 2021, vol. 126, article no. 107661. ISSN 1470-160X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107661 (Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny) Typ: ADMA
 • ŠVAJDA, Juraj - ČERNECKÝ, Ján. Fragmentácia a ochrana konektivity krajiny [Fragmentation and protection of the landscape connectivity. In Introduction in systematic ecology I : Case studies]. In Úvod do systémovej ekológie I. : Prípadové štúdie [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Belianum - vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici, 2021, s. 69-77. ISBN CD ROM 978-80-557-1841-5. Typ: ACD
 • ŠVAJDA, Juraj - ČERNECKÝ, Ján. Ekosystémové služby - význam ich hodnotenia v globálnom a slovenskom kontexte [Ecosystem services - the importance of evaluation in the global and Slovak context. In Introduction in systematic ecology I : Case studies]. In Úvod do systémovej ekológie I. : Prípadové štúdie [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Belianum - vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici, 2021, s. 78-83. ISBN CD ROM 978-80-557-1841-5. Typ: AEDA
 • VYSKUPOVÁ, Monika - KRNÁČOVÁ, Zdena** - PAVLIČKOVÁ, Katarína. Vulnerability of the landscape as a tool for determining a suitable model of tourism development [Zraniteľnosť krajiny ako nástroja na určenie vhodného modelu rozvoja cestovného ruchu]. In Sustainability, 2021, vol. 13, article no. 5 622. ISSN 2071-1050. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/sustainability-13-05622.pdf> (Vega 2/0077/21 : Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism/Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu) Typ: ADEA
 • ŽARNOVIČAN, Hubert** - KOLLÁR, Jozef - FALŤAN, Vladimír - PETROVIČ, František - GÁBOR, Marian. Management and land cover changes in the Western Carpathian traditional orchard landscape in the period after 1948 [Manažment a zmeny krajinnej pokrývky v tradičnej sadovej krajine v Západných Karpatoch v období po roku 1948]. In Agronomy-Basel, vol. 11, no. 2 /2021/, article no. 366. ISSN 2073-4395. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agronomy11020366 (Vega 2/0147/21 : Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land/Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus