Informačná stránka organizácie SAV

Ústav krajinnej ekológie SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BEZÁK, Peter** - MEDERLY, Peter - IZAKOVIČOVÁ, Zita - MOYZEOVÁ, Milena - BEZÁKOVÁ, Magdaléna. Perception of ecosystem services in constituting multi-functional landscapes in Slovakia [Vnímanie ekosystémových služieb pri tvorbe multi-funkčnej krajiny na Slovensku]. In Land [serial], 2020, vol. 9, no. 6, article no. 195. (2019: 2.429 - IF, Q2 - JCR, 0.717 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-445X/9/6/195>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: ADCA
 • ČEJKA, Tomáš - ČERNECKÝ, Ján - ĎURICOVÁ, Viktória. Rozšírenie, ekológia a ochrana kotúľky štíhlej (Anisus vorticulus) na Slovensku = Distribution, ecology and conservation of the Little whirlpool ramshorn snail (Anisus vorticulus) in Slovakia. In Malacologica Bohemoslovaca : journal about molluscs in Europe, 2020, vol. 19, p. 9-19. ISSN 1336-6939. Dostupné na internete: <http://mollusca.sav.sk/pdf/19/19.Cejka.htm>. Typ: ADFB
 • ČERNECKÁ, Ľudmila** - MIHÁL, Ivan - GAJDOŠ, Peter - JARČUŠKA, Benjamín. The effect of canopy openness of European beech (Fagus sylvatica) forests on ground-dwelling spider communities. In Insect Conservation and Diversity, 2020, vol. 13, iss. 3, p. 250-261. (2019: 2.729 - IF, Q1 - JCR, 1.129 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1752-458X. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/icad.12380>. Typ: ADCA
 • ČERNECKÁ, Ľudmila - KORENKO, Stanislav - DORKOVÁ, Martina - SÝKORA, Jan - GAJDOŠ, Peter. The life strategies of parasitoids - when koinobiont parasitoid Sin arachna nigricornis /Holmgren 1860/ manipulate its araneid spider host. In Zoologické dny Olomouc 2020 : sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2020, s. 41. ISBN 978-80-87189-32-0. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2020-A5_FINALFINAL.pdf>(Zoologické dny Olomouc 2020). Typ: AFG
 • ČERNECKÝ, Ján - GAJDOŠ, Peter - ĎURICOVÁ, Viktória - ŠPULEROVÁ, Jana - ČERNECKÁ, Ľudmila - ŠVAJDA, Juraj - ANDRÁŠ, Peter - ULRYCH, Libor - RYBANIČ, Rastislav - POVAŽAN, Radoslav. Hodnota ekosystémov a ich služieb na Slovensku = Value of ecosystems and their services in Slovakia [elektronický zdroj]. Rec. Zita Izakovičová, Peter Mederly. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody SR, 2020. 166 s. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.sopsr.sk/files/hodnota-ekosys.pdf>. ISBN 978-80-8184-078-4. Typ: AAB
 • ČERNECKÝ, Ján - ČULÁKOVÁ, Jana - ĎURICOVÁ, Viktória - SAXA, Andrej - ANDRÁŠ, Peter - ULRYCH, Libor - ŠUVADA, Robert - GALVÁNKOVÁ, Janka - LEŠOVÁ, Andrea - HAVRANOVÁ, Ivana. Správa o stave biotopov a druhov európskeho významu za obdobie rokov 2013 - 2018 v Slovenskej republike = Conservation status of habitats and species of Comminuty interest in the period of 2013 - 2018 in the Sovak Republic [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : ŠOP SR, 2020. 109 s. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.sopsr.sk/natura/dokumenty/Monografia_reporting_art17_2013_2018.pdf>. ISBN 978-80-8184-076-0. Typ: AAB
 • ČERNECKÝ, Ján - GAJDOŠ, Peter - ŠPULEROVÁ, Jana - HALADA, Ľuboš - MEDERLY, Peter - ULRYCH, L. - ĎURICOVÁ, Viktória - ŠVAJDA, Juraj - ČERNECKÁ, Ľudmila - ANDRÁŠ, Peter - RYBANIČ, Rastislav. Ecosystems in Slovakia. In Journal of Maps, 2020, vol. 16, no. 2, p. 28-35. (2019: 2.365 - IF, Q2 - JCR, 0.754 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1744-5647. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2019.1689858>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: ADCA
 • DLAPA, Pavel** - HRINÍK, Dávid - HRABOVSKÝ, Andrej - ŠIMKOVIC, Ivan - ŽARNOVIČAN, Hubert - SEKUCIA, Frederik - KOLLÁR, Jozef. The impact of land-use on the hierarchical pore size distribution and water retention properties in loamy soils [Vplyv využívania krajiny na distribúciu pórov a vodoretenčné vlastnosti v hlinitých pôdach]. In Water, 2020, vol. 12, no. 2, article no. 339. (2019: 2.544 - IF, Q2 - JCR, 0.657 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-4441/12/2/339>(Vega 2/0118/18 : Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd/Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land). Typ: ADCA
 • FEHÉR, Alexander** - KONČEKOVÁ, Lýdia - HALMOVÁ, Daniela - PRUS, Piotr - IZAKOVIČOVÁ, Zita - DRAGOI, Marian. Vascular plants diversity in short rotation coppices: a reliable source of ecosystem services or farmland dead loss? [Rozmanitosť cievnatých rastlín v porastoch s krátkou rotáciou: spoľahlivý zdroj ekosystémových služieb alebo mŕtva strata poľnohospodárskej pôdy]. In iFOREST - Biogeosciences and Forestry [serial], 2020, vol. 13, p. 345-350. (2019: 1.683 - IF, Q2 - JCR, 0.524 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1971-7458. Dostupné na internete: <https://iforest.sisef.org/pdf/?id=ifor3055-013>. Typ: ADCA
 • FUTSCHIK, Andreas - WINKLER, Manuela** - STEINBAUER, Klaus - LAMPRECHT, Andrea - RUMPF, Sabine B. - BARANČOK, Peter - PALAJ, Andrej - GOTTFRIED, Michael - PAULI, Harald. Disentangling observer error and climate change effects in long-term monitoring of alpine plant species composition and cover [Chyba pozorovateľa a vplyv klimatických zmien v kontexte dlhodobého monitoringu pokryvnosti a druhového zloženia alpínskej vegetácie]. In Journal of Vegetation Science, 2020, vol. 31, iss. 1, p. 14-25. (2019: 2.698 - IF, Q1 - JCR, 1.338 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1100-9233. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvs.12822?af=R>(Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors). Typ: ADCA
 • GAJDOŠ, Peter - KRUMPÁLOVÁ, Zuzana - ASTALOŠ, B. Jaroslav Svatoň - arachnológ, múzejník a priateľ [Jaroslav Svatoň – arachnologist, museologist a friend]. In Bulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, 2020, č. 1, s. 1-7. ISSN 1339-178X. Dostupné na internete: <http://szs.sav.sk/Bulletin%20SZS.php>. Typ: ADFB
 • GAJDOŠ, Peter - PURGAT, Pavol - DAVID, Stanislav. Epigeické spoločenstvá pavúkov prírodnej pamiatky Tomášikovský presyp [Ground living spider communities (Araneae) of sand dune in Tomášikovo village (south Slovakia). In Zoological Days]. In Zoologické dny Olomouc 2020 : sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2020. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., 2020, s. 61-62. ISBN 978-80-87189-32-0. Dostupné na internete: <https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/Sborn%C3%ADk-2020-A5_FINALFINAL.pdf>(Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid. Zoologické dny Olomouc 2020). Typ: AFG
 • KRUMPÁLOVÁ, Zuzana - GAJDOŠ, Peter. Farewell to Mgr. Jaroslav Svatoň. In Arachnologische Mitteilungen [seriál], 2020, vol. 59, no. 1, p. 1-5. (2019: 0.437 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1018-4171. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://bioone.org/journals/arachnologische-mitteilungen/volume-59/issue-1>. Typ: ADMB
 • LIESKOVSKÁ, Dana. Index článkov publikovaných v časopise Životné prostredie v roku 2019 [Index of articles published in the Journal Životné prostredie in 2019. In The Environment]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 1, s. 62-63. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>. Typ: GII
 • LICHNER, Ľubomír** - IOVINO, Massimo - ŠURDA, Peter - NAGY, Viliam - ZVALA, Anton - KOLLÁR, Jozef - PECHO, J. - PÍŠ, Vladimír - SEPEHRNIA, Nasrollah - SÁNDOR, Renáta. Impact of secondary succession in abandoned fields on some properties of acidic sandy soils [Vplyv sekundárnej sukcesie na opustenej ornej pôde na niektoré vlastnosti kyslých piesočnatých pôd]. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2020, vol. 68, no. 1, p. 12-18. (2019: 2.011 - IF, Q3 - JCR, 0.674 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0042-790X. Dostupné na internete: <http://147.213.100.3/vc_articles/2020_68_1_Lichner_12.pdf>(APVV-15-0160 : Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring. VEGA 2/0189/17 : Vodoodpudivosť pôdy ako indikátor pôdneho sucha). Typ: ADDA
 • LINDTNER, Peter** - GAJDOŠ, Peter - STAŠIOV, Slavomír - ČILIAK, Marek - PECH, Pavel - KUBOVČÍK, Vladimír. Spider (Araneae) and harvestman (Opiliones) communities are structured by the ecosystem engineering of burrowing mammals. In Insect Conservation and Diversity, 2020, vol. 13, iss. 3, p. 262-270. (2019: 2.729 - IF, Q1 - JCR, 1.129 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1752-458X. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/icad.12382>. Typ: ADCA
 • MAJZLAN, Oto - GAJDOŠ, Peter. Diverzita chrobákov (Coleoptera) viníc a s nimi susediacich xerotermov na južnom Slovensku [Diversity of beetles (Coleoptera) in vineyards and neighboring xerotherms (southern Slovakia)]. In Zborník Slovenského Národného Múzea : Prírodné vedy. - Bratislava : Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum Bratislava, 2019, 2019, roč. LXV, s. 53-64. ISBN 978-80-8060-474-5. ISSN 0139-5424.(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: AEDA
 • MEDERLY, Peter** - ČERNECKÝ, Ján - ŠPULEROVÁ, Jana - IZAKOVIČOVÁ, Zita - ĎURICOVÁ, Viktória - POVAŽAN, Radoslav - ŠVAJDA, Juraj - MOČKO, Matej - JANČOVIČ, Martin - GUSEJNOV, Simona - HREŠKO, Juraj - PETROVIČ, František - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - ŠATALOVÁ, Barbora - VRBIČANOVÁ, Gréta - KAISOVÁ, Dominika - TURANOVIČOVÁ, Martina - KOVÁČ, Tomáš - LACO, Ivan. National ecosystem services assessment in Slovakia - meeting old liabilities and introducing new methods [Hodnotenie ekosystémových služieb na Slovensku - plnenie starých záväzkov a aplikovanie nových metód]. In One Ecosystem [elektronický zdroj], 2020, vol. 5, no. e53677. (2020 - SCOPUS). ISSN 2367-8194. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <https://oneecosystem.pensoft.net/article/53677/>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: ADMB
 • MIHÁL, Ivan - PURKART, Adrián - GAJDOŠ, Peter. Harvestmen (Arachnida, Opiliones) of selected localities in Slovakia with focus to the Borská nížina lowland [Kosce (Arachnida, Opiliones) vybraných lokalít Slovenska s dôrazom na Borskú nížinu]. In Entomofauna Carpathica [seriál], 2020, vol. 32, no. 1, p. 196-210. ISSN 1335-1214. Názov z pdf. súboru. Požaduje sa ADOBE READER. Dostupné na internete: <http://www.ses.entomology.sk/entomofaunacarpathica/pdf/volume32/32_1_13_Mih%C3%A1l_et_al_2020-1_EC.pdf>(ITMS 26210120007 : Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja Ústavu krajinnej ekológie SAV). Typ: ADFB
 • MIKLÓS, László. Vznik Slovenskej komisie pre životné prostredie a jej transformácie [Establishment of the Slovak Commission for Environment and its transformation. In The Environment]. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2020, roč. 54, č. 1, s. 13-16. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>. Typ: ADFB
 • MIKLÓS, László. Péter Csima Samuel Mikovíny architekt a tvorca krajiny [Samuel Mikovíny - architect and landscape designer]. In CSIMA, Péter - MIKLÓS, László. Mikoviny Sámuel az építész és tájalakító. - Budapest : Építésügyi Tájékoztató Központ Kft., 2019, o. 143. ISBN 978-963-513-250-8. Dostupné na internete: <http://real.mtak.hu/105515/>. Typ: EDI
 • MOYZEOVÁ, Milena - ADAMČEKOVÁ, Edita - IZAKOVIČOVÁ, Zita. Popularizácia environmentálneho výskumu na Ústave krajinnej ekológie SAV = Popularisation of environmental research at the Institute of landscape ecology of SAS. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 4, s. 195-198. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=58>(APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: BDF
 • MOYZEOVÁ, Milena. Popularizácia environmentálnej vedy = Popularisation of environmental science. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 4, s. 1-2. ISSN 0044-4863. Dostupné na internete: <http://147.213.211.222/taxonomy/term/370>. Typ: GII
 • NOVÁK, Pavel - WILLNER, Wolfgang - ZUKAL, Dominik - KOLLÁR, Jozef - ROLEČEK, Jan - ŚWIERKOSZ, Krzysztof - EWALD, Jörg - WOHLGEMUTH, Thomas - CSIKY, János - ONYSHCHENKO, Viktor - CHYTRÝ, Milan. Oak-hornbeam forests of central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision [Dubovo-hrabové lesy strednej Európy: formalizovaná klasifikácia a syntaxonomická revízia. In Preslia]. In Preslia, 2020, vol. 92, no. 1, p. 1-34. (2019: 4.357 - IF, Q1 - JCR, 1.489 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0032-7786. Dostupné na internete: <http://www.preslia.cz/P201Novak.pdf>. Typ: ADCA
 • PALAJ, Andrej - KOLLÁR, Jozef. Príspevok k poznaniu vegetácie vysokohorských nív Západných Tatier [Contribution to the knowledge of alpic tall grass vegetation in the Western Tatras (Slovakia). In Phytopedon]. In Phytopedon (Bratislava), 2019, vol. 18, no. 1, p. 1-6. ISSN 1336-1120.(Vega 2/0132/18 : Historické a súčasné zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity vplyvom pôsobenia prírodných a antropogénnych faktorov/Historical and current changes of landscape diversity and biodiversity due to the influence of natural and anthropogenic factors). Typ: ADFB
 • PAZÚR, Róbert - LIESKOVSKÝ, Juraj - BÜRGI, Matthias - MÜLLER, Daniel - LIESKOVSKÝ, Tibor - ZHANG, Zhen - PRISHCHEPOV, Alexander V. Abandonment and Recultivation of Agricultural Lands in Slovakia - Patterns and Determinants from the Past to the Future. In Land, 2020, vol. 9, no. 9, art. no. 316. (2019: 2.429 - IF, Q2 - JCR, 0.717 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-445X. Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2073-445X/9/9/316>(Vega č. 2/0023/19 : Dynamika krajinnej pokrývky ako indikátor zmien krajiny. APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia). Typ: ADEB
 • PIOLI, Silvia - SARNEEL, Judith - THOMAS, Haydn J. D. - DOMENE, Xavier - ANDRÉS, Pilar - HEFTING, Mariet - REITZ, Thomas - LAUDON, Hjalmar - SANDÉN, Taru - PISCOVÁ, Veronika - AURELA, Mika - BRUSETTI, Lorenzo**. Linking plant litter microbial diversity to microhabitat conditions, environmental gradients and litter mass loss: Insights from a European study using standard litter bags [Prepojenie mikrobiálnej diverzity rastlinného opadu na podmienky mikrohabitatov, environmentálne gradienty a stratu hmotnosti listového opadu: Poznatky z európskej štúdie využívajúcej štandardné vrecúška listového opadu]. In Soil Biology & Biochemistry, 2020, vol. 144, article no. 107778. (2019: 5.795 - IF, Q1 - JCR, 2.630 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0038-0717. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038071720300754>. Typ: ADCA
 • POVAŽAN, Radoslav - FILČÁK, Richard - CHRENKO, Milan - MEDERLY, Peter - ŠPULEROVÁ, Jana - IVANEGOVÁ, Boglárka - KADLEČÍK, Ján - KAPUSTA, P. - GUSEJNOV, Simona - ŠVAJDA, Juraj - ŠŤASTNÝ, Pavel - VIESTOVÁ, Eva - ČERNECKÝ, Ján. Nature outlook 2050 : Scenarios for nature in Slovakia and implications for public policies [Scenáre pre prírodu na Slovensku a ich implikácia do verejnej politiky]. Radoslav Považan ... [et al.]. Bratislava : Ministry of the Environment of the Slovak Republic : Slovak Environment Agency, 2020. 41 p. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Slovak_Nature_Outlook_2050.pdf>. Typ: GHG
 • PURKART, Adrián - DEPA, Lukasz - HOLECOVÁ, Milada - KOLLÁR, Jozef - SUVÁK, Martin - ORSZÁGHOVÁ, Zlatica - GOFFOVÁ, Katarína**. Citizen science reveals the current distribution of the new plant pest Aphis nerii in Slovakia [Občianska veda odhaľuje súčasné rozšírenie nového rastlinného škodcu Aphis nerii na Slovensku. In Plant Protection Science]. In Plant Protection Science, 2020, vol. 56, no. 2, p. 101-106. (2019: 1.130 - IF, Q3 - JCR, 0.407 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1212-2580. Dostupné na internete: <https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/46_2019-PPS.pdf>. Typ: ADCA
 • SEKUCIA, Frederik - KOLLÁR, Jozef - DLAPA, Pavel - SVOBODOVÁ, Lenka - HAMERNÍKOVÁ, Adela Joanna - IHNAČÁKOVÁ, Silvia. Vplyv pôdnej vlhkosti na časovú a priestorovú variabilitu rýchlosti infiltrácie vody do pôdy [The impact of soil moisture on temporal and spatial variability of soil water infiltration rate. In Phytopedon]. In Phytopedon (Bratislava), 2019, vol. 18, no. 2, p. 30-35. ISSN 1336-1120.(Vega 2/0118/18 : Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd/Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land). Typ: ADFB
 • ŠPULEROVÁ, Jana. Scenár Tradície. Príroda ako zdroj kultúrnej identity [Scenario Traditions. Nature as a source of cultural identity. In Nature outlook until 2050. Nature and biodiversity of Slovakia until 2050: alternative scenarios and implications for public policies]. In Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020, s. 33-44. ISBN 978-80-8213-012-9. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. Typ: AEDA
 • ŠPULEROVÁ, Jana - IZAKOVIČOVÁ, Zita. Natural or semi-natural elements as an indicator of biocultural value of landscape [Prírode blízke prvky ako indikátor pri hodnotení biokultúrnej hodnoty krajiny]. In Conference 70 years of botanical garden of Pavol Jozef Šafárik University Slovakia, Košice 3. - 4. September 2020 : The history and the present of the botanical research and nature conservation. - Košice : Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2020, p. 38. ISBN 978-80-8152-878-1 print. Dostupné na internete: <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/bz/70-years-botanical-garden.pdf>(Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny. The history and the present of the botanical research and nature conservation). Typ: AFH
 • ŠURDA, Peter** - LICHNER, Ľubomír - KOLLÁR, Jozef - NAGY, Viliam. Differences in moisture pattern, hydrophysical and water repellency parameters of sandy soil under native and synathropic vegetation. In Biologia, 2020, vol. 75, p. 819–825. (2019: 0.811 - IF, Q4 - JCR, 0.265 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088.(APVV-15-0160 : Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring. ITMS 26240120004 : CEIPO – CESTU. VEGA 2/0189/17 : Vodoodpudivosť pôdy ako indikátor pôdneho sucha). Typ: ADDA
 • ŠURDA, Peter - LICHNER, Ľubomír - NAGY, Viliam - KOLLAR, J.. Differences in moisture pattern, hydrophysical and water repellency parameters of sandy soil under native and synanthropic vegetation. In BioHydrology 2019 : Humans and Nature. - Valencia, Spain : Universitat de Valencia, 2019, p. 65-65. Typ: AFG
 • ŽARNOVIČAN, Hubert** - KANKA, Róbert - KOLLÁR, Jozef - VYSKUPOVÁ, Monika - SIVECKÁ, Anna - TICHÁ, Anna - FAŠUNGOVÁ, Simona - KRŠIAKOVÁ, Dorota. Traditional orchard Management in the Western Carpathians (Slovakia): evolution between 1955 and 2015 [Manažment tradičných sadov v Západných Karpatoch (Slovensko): vývoj medzi rokmi 1955 a 2015. In Biologia]. In Biologia, 2020, vol. 75, no. 4, p. 535-546. (2019: 0.811 - IF, Q4 - JCR, 0.265 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/content/pdf/10.2478/s11756-020-00434-w.pdf>(Vega 2/0118/18 : Zmeny pôdnych vlastností a sekundárna sukcesia po zalesnení bývalých poľnohospodárskych pôd/Changes in soil properties and secondary succession following afforestation of former agricultural land. Vega 2/0078/18 : Research of biocultural values of landscape/Výskum biokultúrnych hodnôt krajiny). Typ: ADDA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus