Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

eLTER PPP - eLTER Preparatory Phase Project

eLTER Preparatory Phase Project

eLTER PLUS - European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS

European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS

SatZones - Identifikácia výnosových zón na poľnohospodárskych pozemkoch s využitím satelitných údajov

Satellite-based delineation of yield productivity zones for Slovak crop fields

Linking science, policy and people for sustainable Carpathians

Linking science, policy and people for sustainable Carpathians

Mobilizácia databáz siete Emerald na Západnom Balkáne ako príprava na biogegrafické semináre

Mobilisation of Emerald Network databases in the Western Balkans in preparation of biogeographical seminars

NEEMO EEIG 2019 - NEEMO EIG 2019 - Multi-inštitucionálny rámcový kontrakt na poskytovanie podpory pre monitorovanie LIFE projektov, komunikáciu o LIFE programe a iné súvisiace aktivity

NEEMO EIG 2019 - Inter-institutional single framework contract for the provision of support for the monitoring of LIFE projects, communication about the LIFE programme and other related activities

SENSECO - Optické synergie pre priestorovo-časové snímanie škálovateľných ekofyziologických znakov

Optical synergies for spatiotemporal sensing of scalable ecophysiological traits

MICROCLIM - Pohľad z mikroúrovne na alpínsku flóru v podmienkach zmeny klímy. Prepojenie pozorovaní a modelov na zlepšenie nášho chápania budúcnosti európskych vysokohorských rastlín

A micro-scale perspective on alpine floras under climate change. Linking observations and models to improve our understanding of the future of European high mountain plants

PROCLIAS - Procesné modely pre atribúciu klimatických vplyvov naprieč odvetviami

Process-based models for climate impact attribution across sectors

REGATA - Štúdium atmosférickej depozície ťažkých kovov v priemyselných regiónoch Slovenska pomocou biomonitorovacích techník, metód jadrovej fyziky a technológií GIS

Atmoheric Deposition of Heavy Metals in Industrial Areas of Slovakia Studied by the Moss Biomonitoring Technique Employing Nuclear and Related Analytical Techniques and GIS Technology

DREAM SK-AT - Výskum a manažment rieky Dunaj na Slovensku a v Rakúsku

Danube River Research and Management in Slovakia and Austria

Národné projekty

Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii

Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU

Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy

Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems

Ekologické analýzy akulturácie krajiny Slovenska od mladšieho praveku dodnes

Ecological Analyses of Landscape Acculturation in Slovakia since Early Prehistory until Today

Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid

Ecological relationships in the system host-parasitoid

Ex-ante hodnotenie a SEA pre Strategický plán SPP 2021-2027

-

Demetra - Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska (Demetra)

Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia (Demetra)

Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves

ECOTOUR - Integrácia poskytovania vybraných služieb ekosystémov pre spoločenský dopyt z hľadiska rozvoja udržateľných foriem cestovného ruchu

Integration of supply of selected ecosystem services for societal demand in terms of developing sustainable forms of tourism

Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine

Landscape-ecological aspects of green and blue infrastructure in creation of an optimal spatial basis for ecologically stable areas in urban landscape.

URANOS - Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd

Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation.

Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde

Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land

Výzkum špecifických prvkov biokultúrnej krajiny na Slovensku

Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovaki

Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians

Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians

Celkový počet projektov: 24