Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

ELMEN - ELMEN - Multi-inštitucionálny rámcový kontrakt na poskytovanie asistencie pre technické a finančné monitorovanie bežiacich projektov spolufinancovaných z predchádzajúcich a súčasného LIFE programu a pre tematickú podporu

ELMEN - Inter-institutional single framework contract for the provision of assistance for the technical and financial monitoring of ongoing projects funded from previous and on-going LIFE programmes and on thematic support

eLTER PPP - eLTER Preparatory Phase Project

eLTER Preparatory Phase Project

eLTER PLUS - European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS

European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS

PANGEOS - PANGEOS - Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science

PANGEOS - Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science

PAREUS - PAREUS - Poskytovanie adaptívnych poznatkov pre posilnenie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity pre udržateľné krajiny a chránené oblasti

PAREUS - Providing Adaptive knowledge for Ratcheting up the EU Biodiversity strategy for Sustainable landscapes and protected areas

EUGW - Pozorovanie trávnych porastov - aktualizácia CO4N2K

EU Grassland Watch – CO4N2K update

PROCLIAS - PROCLIAS - Procesné modely pre atribúciu klimatických vplyvov naprieč odvetviami

PROCLIAS - Process-based models for climate impact attribution across sectors

Restore4Life - Restore4Life - Obnova mokraďových komplexov ako systémov podporujúcich život v povodí Dunaja

Restore4Life - Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin

Národné projekty

Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť

Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present

Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii

Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU

Dlhodobé zmeny znečistenia ovzdušia a ich dopad na ekosystémy

Long-term changes of atmospheric pollution and their impact to ecosystems

BIO RESERVE - Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves

Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine

Landscape-ecological aspects of green and blue infrastructure in creation of an optimal spatial basis for ecologically stable areas in urban landscape.

CALTER - Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát.

Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathians

Výskum špecifických prvkov biokultúrnej krajiny na Slovensku

Research of specific landscape elements of bio-cultural landscape in Slovakia

Vývoj pôdnych vlastností a vegetácie na bývalej poľnohospodárskej pôde

Evolution of soil properties and vegetation on the former agricultural land

Zmeny krajinnej diverzity a biodiverzity v horských a vysokohorských oblastiach Západných Karpát

Changes in landscape diversity and biodiversity in mountain and alpine areas of the Western Carpathians

Celkový počet projektov: 17