Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Botanický ústav CBRB SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BÉREŠOVÁ, Anna. Fellhanera bouteillei - folikolný lišajník karpatských horských lesov = Fellhanera bouteillei - foliicolous lichen in the Carpathian montane forests. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 25-29. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
 • GUTTOVÁ, Anna - HALDA, Josef P. - PALICE, Zdeněk. Lišajníky Muránskej planiny VI - Malá Stožka, Veľká Stožka, Poludnica a Šiance = Lichens of the Muránska planina Mts VI - Malá Stožka, Veľká Stožka, Poludnica and Šiance. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 11-24. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
 • BÉREŠOVÁ, Anna. Zaujímavejšie floristické nálezy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 105-108. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • BERNÁTOVÁ, Dana - UHLÍŘOVÁ, Jana - ŠIBÍK, Jozef. Vaccinio uliginosi-Pinetea sylvestris. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 627-652. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • BUYCK, Bart - EYSSARTIER, G. - ARMADA, Francois - CORRALES, Adriana - HEMBROM MANOJ, Emmanuel - ROSSI, Walter - BELLANGER, J.M. - DAS, Kanad - DIMA, Bálint - GHOSH, Aniket - NOORDELOOS, M. Evert - PARIHAR, Arvind - KRISAI-GREILHUBER, Irmgard - LEONARD, Marco - MANZ, Cathrin - VERA, Michelle - VILA, Jordi - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - BIZIO, Enrico - CABOŇ, Miroslav - HAMPE, Felix - PIEPENBRING, Meike - ADAMČÍK, Slavomír. Fungal Biodiversity Profiles 111-120. In Cryptogamie, Mycologie, 2022, vol. 43, no. 2, p. 23-61. (2021: 0.929 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0181-1584. Dostupné na: https://doi.org/10.5252/cryptogamie-mycologie2022v43a2 Typ: ADCA
 • ČAHOJOVÁ, Lucia - JURAŠIKOVÁ, Monika - JAROLÍMEK, Ivan - KOTHAJOVÁ, Helga - MIKULOVÁ, Katarína - ŠIBÍKOVÁ, Mária. Mapovanie biotopov ÚEV Biskupické luhy pomocou diaľkového prieskumu Zeme a návrh manažmentových opatrení = Mapping of the biotopes of the AEI Biskupicke luhy using remote sensing and proposal of management measures. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 85-99. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
 • DARMOSTUK, Valerii** - FAČKOVCOVÁ, Zuzana - BREIDY, Joêlle - DOKMAK, Hiba - VAN DEN BOOM, Pieter P. G. - BÉREŠOVÁ, Anna. Solenopsora species (Leprocaulaceae) as hosts if lichenicolous fungi. In Herzogia, 2022, vol. 35, no. 1, p. 115-130. ISSN 0018-0971. Typ: ADCA
 • DÍTĚ, Daniel - ŠUVADA, Robert - KLIMENT, Ján - DÍTĚ, Zuzana**. Vegetation of temperate inland salt marshes on their north-western border (North German Plain). In Preslia, 2022, vol. 94, no. 1, p. 111-141. (2021: 0.912 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0032-7786. Dostupné na: https://doi.org/10.23855/preslia.2022.111 Typ: ADCA
 • DÍTĚ, Daniel - JASÍK, Marián - ŠUSTR, Ivan. Druhy Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Dryopteris cristata, Juncus squarrosus, Rhynchospora alba a Thelypteris limbosperma v rašelinných komplexoch Hladovské bory a Sosnina v Oravskej kotline = Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Dryopteris cristata, Juncus squarrosus, Rhynchospora alba a Thelypteris limbosperma in the peat complexes Hladovské bory and Sosnina in the Orava basin. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 61-73. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
 • DÍTĚ, Daniel - BALLA, Miloš - DÍTĚ, Zuzana. Ranunculus polyphyllus Willd. still grows in Slovakia. In Thaiszia, 2021, vol. 31, no. 2, p. 205-212. (2020: 0.246 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0420. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/TJB2021-2-04 Typ: ADNB
 • DREGULO, Andrei Mikhailovich** - SHAPKIN, Vasilii Mikhailovich - KICHKO, Arina Alexandrovna. Microbial analysis of sewage sludge shows closer monitoring needed for landfill waste. In Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Waste and Resource Management, 2022, vol. 175, no. 2, p. 57-63. ISSN 1747-6526. Dostupné na: https://doi.org/10.1680/jwarm.21.00023 Typ: ADMB
 • DUDÁŠ, Matej - ĎURIŠOVÁ, Ľuba - ELIÁŠ, Pavol jun. - GÓRECKI, Artur - HRIVNÁK, Richard - KŠIŇAN, S. - MALOVCOVÁ - STANÍKOVÁ, Miroslava - PLISZKO, Artur. New floristic records from Central Europe 8 (reports 109-121). Editor Matej Dudáš. In Thaiszia, 2021, vol. 31, no. 2, p. 213-223. (2020: 0.246 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0420. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/TJB2021-2-05 Typ: ADNB
 • GAJDOŠOVÁ, Zuzana. Zaujímavejšie floristické nálezy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 104-105. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • HÁJEK, Michal** - TĚŠITEL, Jakub - TAHVANAINEN, Teemu - PETERKA, Tomáš - JIMÉNEZ-ALFARO, Borja - JANSEN, Florian - PÉREZ-HAASE, Aaron - GARBOLINO, Emmanuel - CARBOGNANI, Michele - KOLARI, Tiina Hilkka Maria - HÁJKOVÁ, Petra - JANDT, Ute - AUNINA, Liene - PAWLIKOWSKI, Pawel - IVCHENKO, Tatiana G. - TOMASELLI, Marcello - TICHÝ, Lubomír - DÍTĚ, Daniel - PLESKOVÁ, Zuzana - MIKULÁŠKOVÁ, Eva. Rising temperature modulates pH niches of fen species. In Global Change Biology, 2022, vol. 28, no. 3, p. 1023-1037. (2021: 3.685 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1354-1013. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/gcb.15980 Typ: ADCA
 • HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - ROLEČEK, Jan - ŽARNOVIČAN, Hubert - KANKA, Róbert. Quercetea pubescentis. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 231-292. ISBN 978-80-224-1917-8. Dostupné na internete: https://veda.sav.sk/kniha/valachovic-milan-kliment-jan-hegedusova-vantarova-katarina-rastlinne-spolocenstva-slovenska-6-vegetacia-lesov-a-krovin Typ: ABB
 • HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína. Zaujímavejšie floristické nálezy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 108-109. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • HINDÁKOVÁ, Alica. Recenzia : Arbeitsgruppe Characeen Deutschlands Hrsg. , 2016: "Armleuchteralgen. Die Characeen Deutschlands" [Chary Nemecka], Springer Spektrum, 618 pp., kniha, pevná väzba, cena od 74 eur. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 10. ISSN 1337-7043. Typ: EDI
 • HINDÁKOVÁ, Alica. RNDr. Jarmila Makovinská, CSc : Nositelia titulu Čestný člen SBS a ceny Holubyho pamätná medaila za rok 2021. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 120. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ
 • HINDÁKOVÁ, Alica. Nekrológy a spomienky. Zomrel RNDr. Peter Marvan, CSc., nositeľ Holubyho pamätnej medaily SBS. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 137. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ
 • HRIVNÁK, Richard - SLEZÁK, Michal - ŠIBÍKOVÁ, Mária - JAROLÍMEK, Ivan - VALACHOVIČ, Milan - ŠIBÍK, Jozef. Alno glutinosae-Populetea albae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 69-106. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • HRIVNÁK, Richard - SLEZÁK, Michal - VALACHOVIČ, Milan - BERNÁTOVÁ, Dana - UHLÍŘOVÁ, Jana - ŠIBÍK, Jozef. Alnetea glutinosae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 27-50. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • JANČOVIČOVÁ, Soňa - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - CABOŇ, Miroslav - ADAMČÍK, Slavomír**. Phylogeny of Crepidotus applanatus Look-Alikes Reveals a Convergent Morphology Evolution and a New Species C. pini. In Journal of Fungi, 2022, vol. 8, art. no. 489. (2021: 0.980 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2309-608X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/jof8050489 Typ: ADCA
 • JANIŠOVÁ, Monika** - ŠIRKA, Pavel - PALPURINA, Salza - MAGNES, Martin - KUZEMKO, Anna - DEMBICZ, Iwona - KOZUB, Łukasz. Determinants of bryophyte assemblages in traditionally managed grasslands of the Carpathian Mts. In Applied Vegetation Science, 2022, vol. 25, no. 2, art. no. e12654. (2021: 0.897 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1402-2001. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/avsc.12654 Typ: ADCA
 • JAROLÍMEK, Ivan - MEDVECKÁ, Jana - ŠIBÍKOVÁ, Mária. Robinietea pseudoacaciae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 209-227. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • KLAČANOVÁ, Simona. Čo sa skrýva pod snehom? In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2022, roč. 28, č. 2, s. 40. ISSN 1335-4000. Dostupné na internete: https://www.quark.sk/co-sa-skryva-pod-snehom/ Typ: GII
 • KLIMENT, Ján - VALACHOVIČ, Milan - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína. Vaccinio-Piceetea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 569-623. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • KLIMENT, Ján - HRIVNÁK, Richard - VALACHOVIČ, Milan - SLEZÁK, Michal**. New mutations for two association names of forest plant comminuties. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 4, p. 981-982. (2021: 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00981-w Typ: ADDA
 • KRAUSKO, Miroslav - KUSÁ, Zuzana - PETERKOVÁ, D. - LABAJOVÁ, Mária - KUMAR, Ajay - PAVLOVIČ, Andrej - BAČOVČINOVÁ, Michaela - BAČKOR, Martin - JÁSIK, Ján**. The Absence of the AtSYT1 Function Elevates the Adverse Effect of Salt Stress on Photosynthesis in Arabidopsis. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 3, art. no. 1751. (2021: 1.176 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23031751 Typ: ADCA
 • LACKOVIČOVÁ, Anna - FAČKOVCOVÁ, Zuzana - PAOLI, Luca. Životné jubileá. Mgr. Anna Bérešová (rod. Guttová), PhD. - 50 rokov činorodého života. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 121-136. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ
 • LIPTÁKOVÁ, Ľubica - DEMECSOVÁ, Loriana - VALENTOVIČOVÁ, Katarína - ZELINOVÁ, Veronika - TAMÁS, Ladislav**. Early gene expression response of barley root tip to toxic concentrations of cadmium. In Plant Molecular Biology, 2022, vol. 108, no. 1-2, p. 145-155. (2021: 1.111 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-4412. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11103-021-01233-w Typ: ADCA
 • MÁJEKOVÁ, Jana** - JAROLÍMEK, Ivan - ZALIBEROVÁ, Mária - MEDVECKÁ, Jana. Alien (invasive) vascular plants in Slovakia – a story of successful plant immigrants. In Environmental & Socio-economic Studies, 2021, vol. 9, no. 4, p. 23-31. (2020: 0.172 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 2354-0079. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/environ-2021-0022 Typ: ADMB
 • MALANSON, George P.** - PANSING, Elizabeth - TESTOLIN, Riccardo - ABDULHAK, S. - BERGAMINI, Ariel - ĆUŠTEREVSKA, Renata - MARCENÒ, Corrado - KUZMANOVIĆ, Nevena - MILANOVIĆ, Đorđije - RUPRECHT, Eszter - ŠIBÍK, Jozef - VASSILEV, Kiril - WILLNER, Wolfgang - JIMÉNEZ-ALFARO, Borja. Explanation of beta diversity in European alpine grasslands changes with scale. In ECOSPHERE, 2022, vol. 13, no. 5, art. no. e4066. (2021: 1.151 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2150-8925. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ecs2.4066 Typ: ADCA
 • MEREĎA, Pavol, ml.. Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2021. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 3-9. ISSN 1337-7043. Typ: GII
 • PETERKA, Tomáš** - TICHÝ, Lubomír - HORSÁKOVÁ, Veronika - HÁJKOVÁ, Petra - COUFAL, Radovan - PETR, Libor - DÍTĚ, Daniel - HRADÍLEK, Z. - HRIVNÁK, Richard - JIROUŠEK, Martin - PLÁŠEK, Vítězslav - PLESKOVÁ, Zuzana - SINGH, Patrícia - ŠMERDOVÁ, Eva - ŠTECHOVÁ, Táňa - MIKULÁŠKOVÁ, Eva - HORSÁK, Michal - HÁJEK, Michal. The long history of rich fens supports persistence of plant and snail habitat specialists. In Biodiversity and Conservation, 2022, vol. 31, no. 1, p. 39-57. (2021: 0.974 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0960-3115. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10531-021-02318-0 Typ: ADCA
 • RAVERA, Sonia** - VIZZINI, Alfredo - PUGLISI, Marta - ASSINI, Silvia - BENESPERI, Renato - BIANCHI, Elisabetta - BOCCARDO, Fabrizio - BOTTEGONI, Francesca - BRACKEL, Wolfgang von - CLERICUZIO, Marco - DARMOSTUK, Valeriy - DE GIUSEPPE, Antonio B. - DI NUZZO, Luca - DOVANA, F. - GALLI, R. - GHEZA, Gabriele - GIORDANI, Paolo - BÉREŠOVÁ, Anna - ISOCRONO, Deborah - MALÍČEK, Jiří - MARTELLOS, Stefano - MAYRHOFER, Helmut - NASCIMBENE, Juri - NIMIS, Pier Luigi - PAOLI, Luca - PASSALACQUA, Nicodemo G. - PROSSER, Filippo - PUNTILLO, Domenico - SEGGI, Linda - SICOLI, Giovanni - TIMDAL, Einar - TRABUCCO, Raffaella - VALLESE, Chiara. Notulae to the Italian flora of algae, bryophytes, fungi and lichens: 13. In Italian Botanist, 2022, vol. 13, p. 1-17. (2021: 0.533 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2531-4033. Dostupné na: https://doi.org/10.3897/italianbotanist.13.82155 Typ: ADMB
 • SLEZÁK, Michal - VALACHOVIČ, Milan. Quercetea robori-petraeae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 295-313. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • ŠIBÍK, Jozef - BERNÁTOVÁ, Dana - UHLÍŘOVÁ, Jana. Roso pendulinae-Pinetea mugo. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 655-682. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • Zaujímavejšie fytocenologické zápisy. Editor Jozef Šibík. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 114-119. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • ŠIBÍKOVÁ, Mária - JAROLÍMEK, Ivan. Zaujímavejšie fytocenologické zápisy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2022, roč. 44, č. 1, s. 118-119. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • ŠLENKER, Marek** - KOUTECKÝ, Petr - MARHOLD, Karol. MorphoTools2: an R package for multivariate morphometric analysis. In Bioinformatics, 2022, vol. 38, no. 10, p. 2954-2955. (2021: 3.400 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1367-4803. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btac173 Typ: ADCA
 • ŠOLTÉS, Rudolf - MIŠÍKOVÁ, Katarína - KLIMENT, Ján - DÍTĚ, Daniel - HOMOLOVÁ, Zuzana - MÚTŇANOVÁ, Marta. Atlas machorastov Slovenska. Recenzenti Pavel Širka, Zbyněk Hradílek. Bratislava : VEDA, 2021. 248 s. ISBN 978-80-224-1898-0 Typ: AAB
 • UHLÍŘOVÁ, Jana - ŠIBÍK, Jozef. Erico-Pinetea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 529-565. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • UJHÁZY, Karol - HRIVNÁK, Richard - KLIMENT, Ján - KOLLÁR, Jozef - NOVÁK, Pavel - MÁLIŠ, František - SLEZÁK, Michal - UJHÁZYOVÁ, Mariana. Carpino-Fagetea sylvaticae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 317-493. ISBN 978-80-224-1917-8. Dostupné na internete: https://veda.sav.sk/kniha/valachovic-milan-kliment-jan-hegedusova-vantarova-katarina-rastlinne-spolocenstva-slovenska-6-vegetacia-lesov-a-krovin Typ: ABB
 • URBANIČ, Gorazd** - POLITTI, Emilio - RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, P. - PAYNE, Robin - SCHOOK, Derek - ALVES, Maria Helena - ANDELKOVIĆ, Ana - BRUNO, Daniel - CHILIKOVA-LUBOMIROVA, Mila - DI LONARDO, Sara - EGOZI, Roey - GARÓFANO-GÓMEZ, Virginia - GOMES MARQUES, Inês - GONZÁLEZ DEL TÁNAGO, Marta - SELMAN GÜLTEKIN, Yaşar - GUMIERO, Bruna - HELLSTEN, Seppo - HINKOV, Georgi - JAKUBÍNSKÝ, Jiří - JANSSEN, Philippe - JANSSON, Roland - KELLY-QUINN, Mary - KISS, Timea - LORENZ, Stefan - MARTINEZ ROMERO, Roberto - MIHALJEVIĆ, Zlatko - PAPASTERGIADOU, Eva - PAVLIN URBANIČ, Maja - PENNING, Ellis - RIIS, Tenna - ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Mária - ZLATANOV, Tzvetan - DUFOUR, S. Riparian Zones - From Policy Neglected to Policy Integrated. In Frontiers in Environmental Science, 2022, vol. 10, art. no. 868527. (2021: 1.233 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2296-665X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.868527 Typ: ADCA
 • VALACHOVIČ, Milan. Dicrano-Pinetea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 493-525. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • VALACHOVIČ, Milan - KLIMENT, Ján - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - SLEZÁK, Michal. Crataego-Prunetea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 137-206. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • VALACHOVIČ, Milan - KLIMENT, Ján - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína. Úvod. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 9-23. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • VALACHOVIČ, Milan - HRIVNÁK, Richard. Franguletea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 53-65. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • VALACHOVIČ, Milan - ŠIBÍKOVÁ, Mária - JAROLÍMEK, Ivan - SLEZÁK, Michal - HRIVNÁK, Richard. Salicetea purpureae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 109-134. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín = Plant communities of Slovakia. 6. Forest and shrub vegetation. Editori Milan Valachovič, Ján Kliment, Katarína Hegedüšová Vantarová ; recenzenti Ladislav Mucina, Milan Chytrý. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2021. 768 s. Vegetácia Slovenska, 6. ISBN 978-80-224-1917-8 Typ: FAI
 • VALENTOVIČOVÁ, Katarína - DEMECSOVÁ, Loriana - LIPTÁKOVÁ, Ľubica - ZELINOVÁ, Veronika - TAMÁS, Ladislav**. Inhibition of peroxidases and oxidoreductases is crucial for avoiding false-positive reactions in the localization of reactive oxygen species in intact barley root tips. In Planta, 2022, vol. 255, no. 3, art. no. 69. (2021: 0.965 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0032-0935. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00425-022-03850-1 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus