Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Soil Biodiversit - Biodiversa+ pilotný projekt monitoringu biodiverzity - Subpilot 2.6.3. Prieskum pôdnej diverzity v chránených prirodzených lesoch

The European Biodiversity Partnership - Sub-task 2.6.3 Pilot on soil biodiversity in protected, near natural forests

Biodiversa+ pilotný projekt monitoringu biodiverzity - Subpilot monitoring inváznych druhov

The European Biodiversity Partnership - IAS Subpilot

FULLRECO4US - Cezhraničný prenos a rozvoj stratégií trvalo udržateľného využívania zdrojov smerom k nulovému odpadu

Cross-border transfer and development of sustainable resource recovery strategies towards zero waste

Distribuovaný systém vedeckých zbierok – prechod do projektu ERIC

Distributed System of Scientific Collections Transition to ERIC Project; DiSSCo Transition) - HORIZON Coordination and Support Actions

EPI-CATCH - Epigenetické mechanizmy adaptácie plodín na klimatickú zmenu

EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate cHange

COPYTREE - Európska sieť pre inovatívne klonovanie drevín

European Network for Innovative Woody Plant Cloning

E-NICHE - Európska sieť v chemickej ekológii: transformácia súčasného života k udržateľnosti

European Network In CHEmical Ecology: translating the language of life into sustainability

ELTtoEFDi - Evolučné dedičstvo tureckej flóry a jej vplyv na formovanie diverzity rastlín v Európe: od genómu až k ekologickým vzťahom

Evolutionary legacy of the Turkish flora and its influence on formation of the European plant diversity: Evidence from genome to ecology

Loď na záchranu štyroch dunajských druhov jeseterov pred vyhynutím

Boat to rescue four Danube sturgeon species from extinction

PLANTMETALS - Metabolizmus kovov v rastlinách

Trace metal metabolism in plants

NaturaSat – Wetlands Software Package and its Dissemination

-

Network voda-energia-potraviny „NEXUS“ pre nízkouhlíkovú ekonomiku v Európe a vo svete

Network on water-energy-food Nexus for a low-carbon economy in Europe and beyond

PANGEOS - Pan-Európska sieť zelenej dohody o poľnohospodárstve a vedy o lesníctve a pozorovaní Zeme

Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science

RECROP - Reprodukčné zvýšenie odolnosti plodín voči extrémnemu podnebiu

Reproductive Enhancement of CROP resilience to extreme climate

Sprístupnenie biodiverzity Slovenska prostredníctvom publikácie dát

Unlocking Slovakia's Biodiversity Through Data Publishing

Trávne porasty pre biodiverzitu: podpora ochrany trávnych porastov bohatých na biodiverzitu a súvisiacich postupov hospodárenia v Alpách a Karpatoch

Grasslands for biodiversity: supporting the protection of the biodiversity-rich grasslands and related management practices in the Alps and Carpathians

SUSTAIN - Trvalo udržateľné využívanie zasolených pôd

Sustainable use of salt-affected lands

SMILES - Zvýšenie odolnosti malých a stredných ostrovov zabezpečením udržateľnosti ekosystémových služieb

Enhancing Small-Medium IsLands resilience by securing the sustainability of Ecosystem Services

Národné projekty

Genetická analýza borievok Juniperus communis var. communis, J. sibirica a ich predpokladaných hybridov J. communis var. intermedia na Slovensku

Genetic analysis of juniper species Juniperus communis var. communis, J. sibirica and their putative hybrids J. communis var. intermedia in Slovakia

Ako environmentálna DNA (eDNA) odráža život v alpínskych jazerách a ich povodiach: DNA metabarkóding vo výskume tatranských plies

How environmental DNA (eDNA) reflects life in alpine lakes and their catchments: DNA metabarcoding in the Tatra lakes research

Čo (ne)vieme o rode Crepidotus (Agaricomycotina, huby)

What we (do not) know about the genus Crepidotus (Agaricomycotina, fungi)

-

Discovery of novel hydrolytic enzymes in carnivorous plants

Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti

Diversity of urban biota in the Carpathian-Pannonian region

Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii

Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU

Diverzita spoločenstiev húb a rias asociovaných v lišajníkoch s centrom rozšírenia v Mediteráne na ekologickej a priestorovej úrovni

Diversity of fungal and algal communities associated to Mediterranean centered lichens at ecological and spacial levels

MEADOW - Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana

Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation

Evolučná dynamika (sub)mediteránnej flóry: odhalenie príčin vysokej druhovej diverzity v rodoch Alyssum a Odontarrhena (Brassicaceae)

Evolutionary dynamics of the (Sub-)Mediterranean flora: uncovering causes of high species diversity in Alyssum and Odontarrhena (Brassicaceae)

Evolučné a ekologické dôsledky rastlinných invázií: aké sú potenciálne dopady hybridizácie a polyploidizácie po invázii na inváznosť taxónov rodu Solidago (zlatobyľ) v Európe?

Evolutionary and ecological outcomes of plant invasions: What are the potential consequences of post-invasion hybridization and polyploidization on the invasiveness of Solidago taxa in Europe?

Flóra Slovenska – čeľaď Asteraceae (2. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov

Flora of Slovakia – Asteraceae family (Part 2): biosystematic study of critical taxa

Hodnotenie druhovej diverzity a fyziologickej odozvy rastlín na ekologické podmienky lužných lesov

The plant species diversity and physiological response to changing ecological conditions of floodplain forests

Hrozienka v koláči biodiverzity jazýčkovitých húb (Ascomycota): taxonómia, evolučné vzťahy a životná stratégia

Gemstones of biodiversity: taxonomy, evolutionary relationships and life strategies of target earth tongues (Fungi, Ascomycota)

FUNPOXHYB - Hybridné hémové peroxidázy húb z pralesa s využitím v environmentálnych biotechnológiách

Fungal hybrid heme peroxidases from primeval forest with application in environmental biotechnologies

AQUARAD - Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov

Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Chronické ionizujúce žiarenie ovplyvňuje odolnosť divorastúcich vodných rastlín proti škodcom: Objav a potvrdenie biochemických mechanizmov

Chronic ionizing radiation affects susceptibility to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Integratívna taxonómia Elmidae a Dryopidae (Insecta: Coleoptera) ostrova Borneo - významného evolučného hotspotu biodiverzity

The integrative taxonomy of Elmidae and Dryopidae (Insecta: Coleoptera) from Borneo - one of the major evolutionary biodiversity hotspots

Kombinovaný manažment ako nástroj na ochranu a obnovu travinnobylinných biotopov

Combined management as a tool for conservation and restoration of grassland habitats

Maryna Kryvokhyzha, R2 - Postdoktorand

Maryna Kryvokhyzha, R2 - Postdoctoral Fellow

Mikroskopické sinice a riasy ako významný zdroj exopolysacharidov

-

Molekulárne a bunkové mechanizmy diferenciácie adventívnych koreňov

Molecular and cellular mechanisms of adventitious root differentiation

Návratová projektová schéma SAV pre rodičov po návrate z materskej a /alebo rodičovskej dovolenky - Porovnanie sekvestrácie uhlíka a pôdnych vzoriek v prirodzených lesoch a porastoch nepôvodných drevín.

-

CARBODNA - Nová analytická platforma pre in situ a in vitro analýzy komplexných sacharidov na báze aptamérov

Aptamer-based analytical platform for in vitro and in situ analyses of complex carbohydrates

Objasnenie funkčnej diverzity a ekologickej úlohy húb čeľade Clavariaceae

Unraveling of functional diversity and ecological role of fungi of the family Clavariaceae

Olena Bielikova, R2 – Postdoktorand

Olena Bielikova, R2—Postdoctoral Fellow

Olha Lakhneko, R2 – Postdoktorand

Olha Lakhneko, R2—Postdoctoral Fellow

Plasticita láskavca v odpovedi na ťažké kovy: viacstupňová analýza od ekofyziologických po molekulárne aspekty

Amaranth plasticity in response to heavy metals: multi-scale analysis from ecophysiological to molecular aspects

DECISION - Pochopenie komplexnej odpovede biodiverzity na lesný manažment: integrácia multi-taxonomického prístupu v hodnotení ekosystémových funkcií

Understanding of complex biodiversity response to forest management: integration of multi-taxa approach in ecosystem function assessments

Polina Dayneko, R2 – Postdoktorand

Polina Dayneko, R2—Postdoctoral Fellow

URPON - Pondy v mestskom prostredí – biodiverzita, nepôvodná biota a ekologická kvalita

Ponds in the urban environment - biodiversity, non-native biota and ecological quality

Rastlinné kalpaíny a ich molekulárny mechanizmus kontroly bunkovej identity

Plant calpains and their molecular mode of action in cell fate control

RET-EVOL-BRASS - Retikulátna alebo divergentná evolúcia? Objasnenie procesov, ktoré stoja za veľkou druhovou bohatosťou a endemizmom v rodoch čeľade Brassicaceae

Reticulate or divergent evolution? Resolving processes behind the high species richness and endemism in Brassicaceae genera

Rozšírenie vybraných škodlivých patogénov Pinus sp. vzhľadom ku klimatickej zmene

Impact of climate change on the distribution of selected pathogens of Pinus sp. trees

Sírovodík a oxid dusnatý: nepostrádateľné plynné signálne molekuly v obranných reakciách rastlín na abiotický stres

Hydrogen sulfide and nitric oxide: indispensable gaseous signaling molecules in plant defense responses to abiotic stress

STRAKA - Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine

Tree and country – influence of trees on diversity of soil microorganisms in agricultural land

Štúdium hydroláz zúčastňujúcich sa procesov trávenia v mäsožravých rastlinách rodu Drosera

Study of hydrolases involved in digestion in carnivorous plants of the genus Drosera

Úloha kremíka v metabolických a biochemických procesoch rastlín vystavených stresu z toxických a potenciálne toxických prvkov

The role of silicon in metabolic and biochemical processes of plants exposed to stress induced by toxic and potentially toxic elements

POLINES - Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb

Bees cannot make it all - DNA metabarcoding analysis of pollinator biodiversity for improving their protection and ecosystem services

Vnútrozemské slaniská strednej Európy: ostrovy špecifickej diverzity v čase výrazných zmien prírodného prostredia

Inland saline habitats in Central Europe: islands of specific diversity in the midst of changes of natural ecosystems

PLANTin - Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy

Aliens among us: Spatio-temporal dynamics of plant invasions and their adverse impact on ecosystem

Vplyv proteínov bunkovej steny na embryogénnu kapacitu pri vybraných druhoch ihličnanov

Influence of the cell wall proteins on embryogenic capacity of selected of conifers

EVOPLROHA - Význam reprodukčných systémov, hybridizácie a symbiotickej asociácie pre evolúciu a prežívanie cievnatých rastlín v prostredí skalných biotopov

The role of reproductive systems, hybridization, and symbiosis in the evolution and long-term survival of vascular plants in a rocky environment

Yuliia Kutsokon, R2 – Postdoktorand

Yuliia Kutsokon, R2—Postdoctoral Fellow

Život na hrane. Evolučné a bioekologické aspekty stenoendemického druhu Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeaceae) obývajúceho extrémne skalné biotopy

Living on the edge. Evolutionary and bioecological aspects of narrow endemic Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeaceae) inhabiting extreme rocky habitats

Celkový počet projektov: 62