Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ALEKSIĆ, Milica - SLEZIAK, Patrik - HLAVČOVÁ, Kamila. Parameterization of the Rainfall-Runoff Model in Changing Climate. In Pollack periodica, 2021, vol. 16, no. 3, p. 64-69. (2020: 0.257 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1788-1994. Dostupné na: https://doi.org/10.1556/606.2021.00340 Typ: ADFA
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika**. Estimation, trend detection and temporal changes in maximum annual flow volume series of the Hron River in Slovakia. In Acta Hydrologica Slovaca, 2022, vol. 23, no. 1, p. 42-51. (2021: 0.188 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2022-0023.01.0005 (Vega 2/0004/19 : Analysis of changes in surface water balance and harmonization of design discharge calculations for estimation of flood and drought risks in the Carpathian region) Typ: ADNB
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika. Estimation of design discharges in terms of seasonality and length of time series. In XXIX Conference of the Danubian Countries on Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management : conference proceedings, Full papers [elektronický zdroj]. - Brno : Czech Hydrometeorological Institute, 2021, p. 8-15. ISBN 978-80-7653-031-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader (Vega 2/0004/19 : Analysis of changes in surface water balance and harmonization of design discharge calculations for estimation of flood and drought risks in the Carpathian region) Typ: BEE
 • BALEJČÍKOVÁ, Lucia. Nanotechnologický prístup pre ekologickú dekontamináciu polychlórovaných bifenylov v hydrologickom cykle [Nanotechnology approach for eco-friendly decontamination of polychlorinated biphenyls from hydrological system]. In Water Regime of Natural Areas : book of peer-reviewed papers. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2022, s. 133-139. ISBN 978-80-89139-52-1. (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia) Typ: AEDA
 • BANIHABIB, Mohammad Ebrahim - BIBAK, Abbas - TANHAPOUR, Mitra - VELÍSKOVÁ, Yvetta**. Empirical equation for the assessment of the effect of sediment concentration on the discharge coefficient of slit dams. In Arabian Journal of Geosciences, 2022, vol. 15, iss. 7, article no. 574. (2021: 0.406 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1866-7511. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12517-022-09888-5 Typ: ADCA
 • BOTKOVÁ, Natália - VITKOVÁ, Justína. Changes in a plant́ s available water capacity due to the application of biochar. In HydroCarpath 2021 Catchment and River Processes in Regional Hydrology: Coupling Field Experiments and Data Assimilation into Process Understanding and Modelling in Carpathian Basins : Abstracts and Posters of the Conference. - Sopron : University of Sopron Press, 2021, p. 21-21. ISBN 978-963-334-414-9. Dostupné na internete: http://publicatio.uni-sopron.hu/2299/2/hydrocarpath-2021-abstractbook.pdf Typ: AFG
 • DHAVAMANI, Ramachandran - PIPÍK, R.** - SOČUVKA, Valentín - ŠURKA, J. - STAREK, D. - MILOVSKÝ, R. - UHLÍK, P. - VIDHYA, M. - ŽATKOVÁ, L. - KRÁĽ, P. Sub-bottom and bathymetry sonar inspection of postglacial lacustrine infill of the alpine lakes (Tatra Mts., Slovakia). In CATENA, 2022, vol. 209, art. no. 105787. (2021: 1.391 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0341-8162. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105787 (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]) Typ: ADCA
 • DHAVAMANI, Ramachandran - PIPÍK, R.** - SOČUVKA, Valentín - ŠURKA, J. - STAREK, D. - MILOVSKÝ, R. - UHLÍK, P. - VIDHYA, M. - ŽATKOVÁ, L. - KRÁL, P. Glacial and postglacial sedimentary infill in Slovakian High Tatra Mts. lakes: Acoustic survey and lithological data. In Data in Brief, 2022, vol. 40, art. no. 107644. (2021: 0.131 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2352-3409. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107644 (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]) Typ: ADMB
 • DULOVIČOVÁ, Renáta - OVCHAROVICHOVA, Jana - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Statistical method for a hydraulic conductivity estimate using empirical formulas. In Journal of Applied Engineering Science, 2022, vol. 20, no. 2, p. 455-463. (2022 - SCOPUS). ISSN 1451-4117. Dostupné na: https://doi.org/10.5937/jaes0-34334 (Vega 2/0025/19 : Influence of aquatic vegetations on quantitative and qualitative parameters of lowland streams) Typ: ADMA
 • GOMBOŠ, Milan** - TALL, Andrej - PAVELKOVÁ, Dana - KANDRA, Branislav. Determination of sedimentation speed of soil micro-particles from laser diffraction measurements. In Acta Hydrologica Slovaca, 2022, vol. 23, no. 1, p. 147-154. (2021: 0.188 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2022-0023.01.0016 (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia) Typ: ADNB
 • GOMBOŠ, Milan - TALL, Andrej - PAVELKOVÁ, Dana - TRPČEVSKÁ, Jarmila - KANDRA, Branislav. Výpočet rýchlosti sedimentácie pôdnych mikročastíc [Calculation of soil micro-particulate sedimentation speed]. In Water Regime of Natural Areas : book of peer-reviewed papers. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 201-209. ISBN 978-80-89139-52-1. (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia) Typ: AEDA
 • HALMOVÁ, Dana** - PEKÁROVÁ, Pavla - PODOLINSKÁ, Jana - JENEIOVÁ, Katarína. The assessment of changes in the long-term water balance in the Krupinica River basin for the period 1931–2020. In Acta Hydrologica Slovaca, 2022, vol. 23, no. 1, p. 21-31. (2021: 0.188 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2022-0023.01.0003 (Vega 2/0004/19 : Analysis of changes in surface water balance and harmonization of design discharge calculations for estimation of flood and drought risks in the Carpathian region. APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Typ: ADNB
 • HALMOVÁ, Dana** - PEKÁROVÁ, Pavla - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol - BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika. Identification of the historical drought occurrence on the Danube River and its tributaries. In Acta Hydrologica Slovaca, 2021, vol. 22, no. 2, p. 237-247. (2021 - SCOPUS, Electronic Journals Library – Social Science Research Center Berlin, Bibliothekssystem Universität Hamburg, Universitäts bibliothek Leipzig, EIJASR New Frontiers in Research). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2021-0022.02.0027 (APVV 20-0473 : Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia“.. MVTS : Low flow and hydrological drought in Danube basin) Typ: ADNB
 • HOLKO, Ladislav** - JANČO, Martin - DANKO, Michal - SLEZIAK, Patrik. Influence of forest dieback on the overland flow and isotopic composition of precipitation. In Acta Hydrologica Slovaca, 2022, vol. 23, no. 1, p. 82-88. (2021: 0.188 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2022-0023.01.0009 (VEGA 2/0065/19 : Variabilita prvkov hydrologickej bilancie a hydrologických procesov v horskom povodí v podmienkach globálnej zmeny. APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska) Typ: ADNB
 • HOLOŠ, Slavomír - ŠURDA, Peter - VITKOVÁ, Justína. Zmeny parametrov vodoodpudivosti piesočnatej pôdy pod vekovo a druhovo odlišnými lesnými porastmi vyvolané rôznymi teplotami požiaru [Changes of soil water repellency of the sandy soil under age and species different forest stands induced by different fire temperatures]. In Water Regime of Natural Areas : book of peer-reviewed papers. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 150-156. ISBN 978-80-89139-52-1. (Vega 2/0150/20 : Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy. EIG JC2019-074 : Soil Eco-Technology to Recover Water Storage in disturbed Forests / Pôdna Ekotochnológia obnovujúca zásobu vody v lesoch narušených ľudskou činnosťou - Pôdna Ekotochnológia obnovujúca zásobu vody v lesoch narušených ľudskou činnosťou) Typ: AEDA
 • CHRENEK, Michal - JANČO, Martin - BORSÁNYI, Peter - OSTRIHOŇ, Milan - HLAVATÁ, Helena - ŠKVARENINA, Jaroslav. Zimné hydrometeorologické podmienky habitatov srnčej zveri vo Zvolenskej kotline a BR Poľana. In Water Regime of Natural Areas : book of peer-reviewed papers. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2022, s. 171-180. ISBN 978-80-89139-52-1. (APVV-18-0347 (R-5941/2019) : Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát. APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska. APVV-15-0425 : Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatickických podmienkach,. Vega č. 1/0500/19 : Klimatická zmena, zraniteľnosť ekosystémov a prírodné riziká) Typ: AEDA
 • KANDRA, Branislav - TALL, Andrej - PAVELKOVÁ, Dana - GOMBOŠ, Milan. Verifikácia vypočítanej evapotranspirácie pomocou lyzimetra [Verification of calculated evapotranspiration using lysimeter]. In Water Regime of Natural Areas : book of peer-reviewed papers. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 181-188. ISBN 978-80-89139-52-1. (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia) Typ: AEDA
 • KOVÁČOVÁ, Viera**. Impacts of excessive nutrients load in aquatic ecosystem. In Acta Hydrologica Slovaca, 2022, vol. 23, no. 1, p. 99-108. (2021: 0.188 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2022-0023.01.0011 (Vega 2/0025/19 : Influence of aquatic vegetations on quantitative and qualitative parameters of lowland streams. VEGA 1/0085/20 : Predikcia miesta zdroja bodového znečistenia v sieti vodných tokov – Hydrodynamický prístup) Typ: ADNB
 • Journal of Hydrology and Hydromechanics. Editors Ľubomír Lichner [2013–2022], Emília Lichnerová [2014–2022]. Bratislava : Institute of Hydrology SAS, 1954-. V rokoch 1954-2002 vychádzal pod názvom Vodohospodársky časopis. 4 x ročne. ISSN 1338-4333 Typ: FAI
 • MÉSZÁROS, Jakub** - HALAJ, Martin - POLČÁK, Norbert - ONDERKA, Milan. Mean annual totals of precipitation during the period 1991-2015 with respect to cyclonic situations in Slovakia. In Idöjárás, vol. 126, no. 2, p. 267-284. ISSN 0324-6329. (Vega č. 2/0004/19 : Analýza zmien vodnej bilancie povrchových vôd a harmonizácia výpočtu návrhových prietokov pri odhade rizika povodní a sucha v karpatskej oblasti. APP087-Doktogrant : Stanovenie extrémnych špecifických odtokov) Typ: ADEB
 • NOVÁK, Viliam**. Global changes and hydrosphere. In Acta Hydrologica Slovaca, 2022, vol. 23, no. 1, p. 3-9. (2021: 0.188 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2022-0023.01.0001 (Vega 2/0150/20 : Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy) Typ: ADNB
 • NOVÁK, Viliam. Antropogénne príčiny zmeny klímy a ich vplyv na transport vody a energie v hydrosfére [Anthropogenic reasons of climate change and its influence on water and energy transport in hydrosphere]. In Water Regime of Natural Areas : book of peer-reviewed papers. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 9-19. ISBN 978-80-89139-52-1. (Vega 2/0150/20 : Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy) Typ: AEDA
 • OKHRAVI, Saeid - SCHÜGERL, Radoslav - VELÍSKOVÁ, Yvetta**. Flow resistance in lowland rivers impacted by distributed aquatic vegetation. In Water Resources Management, 2022, vol. 36, p. 2257–2273. (2021: 0.929 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0920-4741. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11269-022-03139-8 (Vega 2/0025/19 : Influence of aquatic vegetations on quantitative and qualitative parameters of lowland streams. Vega 2/0085/20) Typ: ADCA
 • OKHRAVI, Saeid** - GOHARI, Saeed - ALEMI, Mahdi - MAIA, Rodrigo. Effects of bed-material gradation on clear water scour at single and group of piles. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2022, vol. 70, no. 1, p. 114-127. (2021: 0.776 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1338-4333. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/johh-2021-0036 Typ: ADCA
 • PAVELKOVÁ, Dana - KANDRA, Branislav - TALL, Andrej - GOMBOŠ, Milan - HLAVATÁ, Helena. Zmeny trendového vývoja vybraných ukazovateľov sucha na Východoslovenskej nížine [Changes in the trend development of selected drought indicators in the east Slovakian lowlands]. In Water Regime of Natural Areas : book of peer-reviewed papers. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 67-80. ISBN 978-80-89139-52-1. (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia. ITMS2014+313011W580 : Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd/Scientific support of climate change adaptation in agriculture and mitigation of soil degradation) Typ: AEDA
 • Water Regime of Natural Areas : book of peer-reviewed papers. Editors: Dana Pavelková, Milan Gomboš, Andrej Tall, Reviewers: Andrej Šoltész, Martina Zeleňáková. Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2022. 215 p. ISBN 978-80-89139-52-1 Typ: FAI
 • PEKÁROVÁ, Pavla** - MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁR, Ján - PODOLINSKÁ, Jana. Post-flood analysis of the flood from the rupture of the stone dam in Rudno nad Hronom on May 17, 2021. In Acta Hydrologica Slovaca, 2022, vol. 23, no. 1, p. 62-72. (2021: 0.188 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2022-0023.01.0007 (APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia). Vega 2/0004/19 : Analysis of changes in surface water balance and harmonization of design discharge calculations for estimation of flood and drought risks in the Carpathian region) Typ: ADNB
 • PEKÁROVÁ, Pavla - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol. Prečo je v niektorých staniciach histogram priemerných denných teplôt vzduchu bimodálny? [Why do some places show a bimodal distribution of daily air temperature?]. In Water Regime of Natural Areas : book of peer-reviewed papers. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 20-29. ISBN 978-80-89139-52-1. (APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Typ: AEDA
 • PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁR, Ján. Dlhodobá predpoveď odtokového režimu rieky Bodrog v stanici Streda nad Bodrogom [Long-term forecast of the runoff regime of the river Bodrog at the station Streda nad Bodrogom]. In Water Regime of Natural Areas : book of peer-reviewed papers. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 37-49. ISBN 978-80-89139-52-1. (APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia). Vega 2/0004/19 : Analysis of changes in surface water balance and harmonization of design discharge calculations for estimation of flood and drought risks in the Carpathian region) Typ: AEDA
 • SOKÁČ, Marek - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Impact of Combined Sewer Overflows Events on Recipient Water Quality. In The Handbook of Environmental Chemistry. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2021, p. 1-31. ISSN 1867-979X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/698_2021_782 Typ: ABC
 • SOKÁČ, Marek - VELÍSKOVÁ, Yvetta. K otázkam vodnej bilancie prírodného a urbanizovaného územia [Issues of the natural and urbanized area water balance]. In Water Regime of Natural Areas : book of peer-reviewed papers. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 81-86. ISBN 978-80-89139-52-1. (VEGA 1/0085/20 : Predikcia miesta zdroja bodového znečistenia v sieti vodných tokov – Hydrodynamický prístup. H2020- SYSTEM -787128 : Synergy of integrated sensors and technologies for urban secured environment) Typ: AEDA
 • TALL, Andrej - KANDRA, Branislav - GOMBOŠ, Milan - PAVELKOVÁ, Dana. Porovnanie merania zrážok preklápacím zrážkomerom a lyzimetrom [Comparison of measurement of precipitation by tipping bucket rain gauge and lysimeter]. In Water Regime of Natural Areas : book of peer-reviewed papers. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 50-58. ISBN 978-80-89139-52-1. (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia) Typ: AEDA
 • TOKOVÁ, Lucia - HOLOŠ, Slavomír - ŠURDA, Peter - KOLLÁR, Jozef - LICHNER, Ľubomír**. Impact of duration of land abandonment on infiltration and surface runoff in acidic sandy soil [Vplyv dĺžky trvania opustenia pôdy na infiltráciu a povrchový odtok v kyslých piesočnatých pôdach]. In Agriculture - Basel, 2022, vol. 12, article no. 168. (2021: 0.525 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2077-0472. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriculture12020168 (Vega 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde) Typ: ADCA
 • TOKOVÁ, Lucia - VITKOVÁ, Justína - BOTKOVÁ, Natália - BOTYANSZKÁ, Lenka - ŠURDA, Peter - RONČÁK, Peter - GADUŠ, Ján. Vplyv veľkosti častíc biouhlia na nasýtenú hydraulickú vodivosť piesočnatej pôdy [Impact of biochar particle size on saturated hydraulic conductivity of sandy soil]. In Water Regime of Natural Areas : book of peer-reviewed papers. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 195-200. ISBN 978-80-89139-52-1. (Vega 2/0155/21 : Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd) Typ: AEDA
 • VARGA, Adrián** - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Assessment of time course of water and air temperature in the locality of the Turček reservoir during its operation in the period 2005–2019. In Acta Hydrologica Slovaca, 2021, vol. 22, no. 2, p. 304-312. (2021 - SCOPUS, Electronic Journals Library – Social Science Research Center Berlin, Bibliothekssystem Universität Hamburg, Universitäts bibliothek Leipzig, EIJASR New Frontiers in Research). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2021-0022.02.0034 (Vega 2/0085/20. APVV - 18 - 0205 : Management of crisis situations in water supply with respect to climate change) Typ: ADNB
 • VARGA, Adrián - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Evaluation of changes in the hydro-meteorological data at the locality of the Turcek water reservoir. In HydroCarpath 2021 Catchment and River Processes in Regional Hydrology: Coupling Field Experiments and Data Assimilation into Process Understanding and Modelling in Carpathian Basins : Abstracts and Posters of the Conference. - Sopron : University of Sopron Press, 2021, p. 24-24. ISBN 978-963-334-414-9. Dostupné na internete: http://publicatio.uni-sopron.hu/2299/2/hydrocarpath-2021-abstractbook.pdf Typ: AFG
 • VELÍSKOVÁ, Yvetta - VARGA, Adrián - SOČUVKA, Valentín - SOKÁČ, Marek. Meranie rozdelenia základných ukazovateľov kvality vody vo vodárenskej nádrži Turček [Measurements of distribution of basic water quality indicators in Turček water reservoir]. In Water Regime of Natural Areas : book of peer-reviewed papers. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 140-149. ISBN 978-80-89139-52-1. (APVV - 18 - 0205 : Management of crisis situations in water supply with respect to climate change) Typ: AEDA
 • VITKOVÁ, Justína - ŠURDA, Peter - BOTKOVÁ, Natália - TOKOVÁ, Lucia - RONČÁK, Peter - BOTYANSZKÁ, Lenka - GADUŠ, Ján. How can biochar protect agricultural land for agroutourism from drought caused by climate change? In Public recreation and landscape protection with environment hand in hand… : proceedings of the 13th Conference. - Brno : Mendel University in Brno, 2022, p. 166-170. ISBN 978-80-7509-830-6. ISSN 2336-6311. Dostupné na: https://doi.org/10.11118/978-80-7509-831-3-0166 (Vega 2/0155/21 : Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd) Typ: ADMB
 • VITKOVÁ, Justína** - ŠURDA, Peter - RONČÁK, Peter - BOTKOVÁ, Natália - ZVALA, Anton. Statistical analysis of soil water content differences after biochar application and its repeated application during 2020 growing season. In Acta Hydrologica Slovaca, 2021, vol. 22, no. 2, p. 320-325. (2021 - SCOPUS, Electronic Journals Library – Social Science Research Center Berlin, Bibliothekssystem Universität Hamburg, Universitäts bibliothek Leipzig, EIJASR New Frontiers in Research). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2021-0022.02.0036 (Vega 2/0155/21 : Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd) Typ: ADNB
 • ZVALA, Anton** - ŠURDA, Peter - HOLOŠ, Slavomír. The effect of different fire temperatures on the water repellency parameters of forest sandy soil under different types of vegetation. In Acta Hydrologica Slovaca, 2022, vol. 23, no. 1, p. 140-146. (2021: 0.188 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2022-0023.01.0015 (Vega 2/0150/20 : Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy. EIG JC2019-074 : Soil Eco-Technology to Recover Water Storage in disturbed Forests / Pôdna Ekotochnológia obnovujúca zásobu vody v lesoch narušených ľudskou činnosťou - Pôdna Ekotochnológia obnovujúca zásobu vody v lesoch narušených ľudskou činnosťou) Typ: ADNB
 • ZVALA, Anton - ŠURDA, Peter - VITKOVÁ, Justína. Hydraulická vodivosť lesnej pôdy [Hydraulic conductivity of forest soil]. In Water Regime of Natural Areas : book of peer-reviewed papers. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 210-215. ISBN 978-80-89139-52-1. (VEGA 2/0096/19 : Fytoindikácia zmien hydrologického režimu pôdy) Typ: AEDA
 • Journal of Applied Engineering Science. Institute for Educational Research. ISSN 1451-4117 Typ:
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus