Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika** - HALMOVÁ, Dana - PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol. The Copula Application for Analysis of the Flood Threat at the River Confluences in the Danube River Basin in Slovakia. In Water, 2023, vol. 15, iss. 5, article no. 984. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.723 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w15050984 (VEGA 2/0015/23 : Komplexná analýza vývoja režimu kvantity a kvality vody v tokoch a ich vzájomného vzťahu vo vybraných povodiach Slovenska. APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] DEGER, I.H. - ESIT, M. - YUCE, M.I. Univariate and Bivariate Hydrological Drought Frequency Analysis by Copula Functions. In WATER RESOURCES MANAGEMENT. ISSN 0920-4741, 2023 AUG 22 2023. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11269-023-03586-x., Registrované v: WOS
  [1.1] UNNIKRISHNAN, P. - PONNAMBALAM, K. - AGRAWAL, N. - KARRAY, F. Joint Flood Risks in the Grand River Watershed. In SUSTAINABILITY. JUN 2023, vol. 15, no. 12. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/su15129203., Registrované v: WOS
  [2.2] VÝLETA, Roman - HLAVČOVÁ, Kamila - KOHNOVÁ, Silvia - BACIGÁL, Tomáš - LIOVÁ, Anna - SZOLGAY, Ján. An assessment of the uncertainty of the extremity of flood waves with vine copulas. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023-01-01, 24, 1, pp. 82-93. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0010., Registrované v: SCOPUS
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika** - PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol. Threats and Disastrous Effects of Flash Floods from Various Geographical Regions in Slovakia. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2928, iss. 1, p. 090017. (2022: 0.164 - SJR). ISBN 978-0-7354-1697-0. ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0170432 (Vega č. 2/0004/19 : Analýza zmien vodnej bilancie povrchových vôd a harmonizácia výpočtu návrhových prietokov pri odhade rizika povodní a sucha v karpatskej oblasti. APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Typ: ADMA
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika** - PEKÁROVÁ, Pavla - HALMOVÁ, Dana. Investigation of water temperature changes in the Hron River in the context of expected climate change. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 52-62. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0007 (VEGA 2/0015/23 : Komplexná analýza vývoja režimu kvantity a kvality vody v tokoch a ich vzájomného vzťahu vo vybraných povodiach Slovenska. APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Typ: ADNB
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika**. Dlhodobý vývoj a modelovanie ukazovateľov kyslíkového režimu na Bodrogu v stanici Streda nad Bodrogom [Long-term development and modelling of the oxygen regime on the Bodrog River at streda nad Bodrogom]. In Water in a changing environment. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2023, p. 67-81. ISBN 978-80-89139-57-6. (VEGA 2/0015/23 : Komplexná analýza vývoja režimu kvantity a kvality vody v tokoch a ich vzájomného vzťahu vo vybraných povodiach Slovenska. APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Typ: AEDA
 • BARATI MOGHADDAM, Maryam - SOKÁČ, Marek**. Numerical solution of unsteady flow equations using Godunov-type methods in irregular cross-section rivers. In Contemporary Challenges in Environmental Research : book of peer-reviewed papers - Electronic Book. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 93-104. ISBN 978-80-89139-58-3. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000493-8aa128aa13/E-Book%20of%20Papers%20UH%20SAV_2023_final.pdf?ph=1778df732d (Vega 2/0085/20) Typ: AEDA
 • BOGUTA, Patrycja** - SKIC, Kamil - GRYTA, Angelika - ADAMCZUK, Agnieszka - JOZEFACIUK, G. - TOKOVÁ, Lucia - VITKOVÁ, Justína - BOTKOVÁ, Natália. The influence of biochar preparation on selected surface-charge properties of biochar-amended silty loam. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability. 1. vydanie. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 63-63. ISBN 978-80-89139-59-0. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000492-87ef187ef3/E-Book_AbstractsPD_2023_1.pdf?ph=1778df732d (Book of Abstracts from the 30th Poster day - conference with international participation) Typ: AFH
 • BOTKOVÁ, Natália** - VITKOVÁ, Justína - RONČÁK, Peter - BOTYANSZKÁ, Lenka. Evaluation of soil water moisture after biochar application in spring barley growing season 2023. In Contemporary Challenges in Environmental Research : book of peer-reviewed papers - Electronic Book. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 51-58. ISBN 978-80-89139-58-3. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000493-8aa128aa13/E-Book%20of%20Papers%20UH%20SAV_2023_final.pdf?ph=1778df732d (Vega 2/0155/21 : Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd. APVV-21-0089 : BCSOIL -Biouhlie ako pôdne aditívum pre trvalo udržatelné poľnohospodárstvo v podmienkach klimatickej zmeny) Typ: AEDA
 • BOTYANSZKÁ, Lenka** - VITKOVÁ, Justína - TOKOVÁ, Lucia - BOTKOVÁ, Natália. Využitie fluorescencie chlorofylu na hodnotenie aktuálneho stavu vegetácie jačmeňa na pôde s aplikovaným biouhlím [Use of chlorophyll fluorescence to assess the current status of barley vegetation on soil with applied biochar]. In Contemporary Challenges in Environmental Research : book of peer-reviewed papers - Electronic Book. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 198-205. ISBN 978-80-89139-58-3. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000493-8aa128aa13/E-Book%20of%20Papers%20UH%20SAV_2023_final.pdf?ph=1778df732d (Vega 2/0155/21 : Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd. APVV-21-0089 : BCSOIL -Biouhlie ako pôdne aditívum pre trvalo udržatelné poľnohospodárstvo v podmienkach klimatickej zmeny) Typ: AEDA
 • BOTYANSZKÁ, Lenka** - VITKOVÁ, Justína - TOKOVÁ, Lucia - BOTKOVÁ, Natália. Utilizing chlorophyll fluorescence to evaluate the condition of barley vegetation on soil that has had biochar applied. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability. 1. vydanie. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 67-67. ISBN 978-80-89139-59-0. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000492-87ef187ef3/E-Book_AbstractsPD_2023_1.pdf?ph=1778df732d (Book of Abstracts from the 30th Poster day - conference with international participation) Typ: AFH
 • DULOVIČOVÁ, Renáta**. Vplyv dnových sedimentov na prietokové pomery kanála Gabčíkovo - Topoľníky, Žitný ostrov [Influence of bed sediments on the flow ratios of the Gabčíkovo - Topoľníky channel, Žitný ostrov]. In Contemporary Challenges in Environmental Research : book of peer-reviewed papers - Electronic Book. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 186-197. ISBN 978-80-89139-58-3. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000493-8aa128aa13/E-Book%20of%20Papers%20UH%20SAV_2023_final.pdf?ph=1778df732d (VEGA 2/0028/23 : Zmeny hydrodynamických a morfologických ukazovatelov riecneho koryta v dôsledku zarastania vodnou vegetáciou v nížinných oblastiach - Seasonal variations of hydrodynamic and morphological parameters in lowland vegetated rivers) Typ: AEDA
 • DULOVIČOVÁ, Renáta**. The influence of bed sediments on the flow conditions at Gabčíkovo - Topoľníky channel, Žitný ostrov. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability. 1. vydanie. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 62-62. ISBN 978-80-89139-59-0. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000492-87ef187ef3/E-Book_AbstractsPD_2023_1.pdf?ph=1778df732d (Book of Abstracts from the 30th Poster day - conference with international participation) Typ: AFH
 • GOMBOŠ, Milan - KANDRA, Branislav - PAVELKOVÁ, Dana** - TALL, Andrej - SIMONOVÁ, Dorota. Analýza zložiek vodnej bilancie pôdy na Východoslovenskej nížine v extrémne suchom vegetačnom období roku 2022 [Analysis of the components of the soil water balance in the East Slovakian Lowland in the extremely dry growing season of 2022.]. In Contemporary Challenges in Environmental Research : book of peer-reviewed papers - Electronic Book. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 23-30. ISBN 978-80-89139-58-3. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000493-8aa128aa13/E-Book%20of%20Papers%20UH%20SAV_2023_final.pdf?ph=1778df732d (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia) Typ: AEDA
 • GOMBOŠ, Milan - KANDRA, Branislav - PAVELKOVÁ, Dana** - TALL, Andrej - SIMONOVÁ, Dorota. Evaluation of the water balance of the soil in the east Slovakian lowland during the drought in 2022. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability. 1. vydanie. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 33-33. ISBN 978-80-89139-59-0. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000492-87ef187ef3/E-Book_AbstractsPD_2023_1.pdf?ph=1778df732d (Book of Abstracts from the 30th Poster day - conference with international participation) Typ: AFH
 • GRYGORCZUK-PŁANETA, Katarzyna** - VITKOVÁ, Justína - PANEK, Rafał - BOTKOVÁ, Natália - SZEWCZUK-KARPISZ, Katarzyna. Effect of zeolite modifiers obtained from fly ash waste on hydrophysical properties of Polish and Slovak soils. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability. 1. vydanie. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 32-32. ISBN 978-80-89139-59-0. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000492-87ef187ef3/E-Book_AbstractsPD_2023_1.pdf?ph=1778df732d (Book of Abstracts from the 30th Poster day - conference with international participation) Typ: AFH
 • HALMOVÁ, Dana** - BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - PEKÁROVÁ, Pavla - PEKÁR, Ján. Analýza N-ročných minimálnych prietokov a základného odtoku v povodí rieky Hron [Analysis of N-year minimum flows and base runoff in the hron river basin]. In Contemporary Challenges in Environmental Research : book of peer-reviewed papers - Electronic Book. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 8-22. ISBN 978-80-89139-58-3. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000493-8aa128aa13/E-Book%20of%20Papers%20UH%20SAV_2023_final.pdf?ph=1778df732d (VEGA 2/0015/23 : Komplexná analýza vývoja režimu kvantity a kvality vody v tokoch a ich vzájomného vzťahu vo vybraných povodiach Slovenska. APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Typ: AEDA
 • HALMOVÁ, Dana** - BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - BAJTEK, Zbyněk. To the problem of determining t-year minimum daily specific flows in the Hron river basin. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability. 1. vydanie. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 65-65. ISBN 978-80-89139-59-0. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000492-87ef187ef3/E-Book_AbstractsPD_2023_1.pdf?ph=1778df732d (Book of Abstracts from the 30th Poster day - conference with international participation) Typ: AFH
 • HOLKO, Ladislav** - LICHNER, Ľubomír - KOLLÁR, Jozef - ŠURDA, Peter - DANKO, Michal - ZVALA, Anton - KIDRON, G. J. Runoff response of a hydrophobic soil under high intensity rains. Ladislav Holko [et al.]. In Hydrological Processes, 2023, vol. 37, no. 5, article no. e14899. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.939 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1099-1085. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/hyp.14899 (APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska. Vega 2/0150/20 : Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy. VEGA 2/0019/23 : Vplyv prebiehajúcej zmeny lesa na hydrologický cyklus v horských povodiach) Typ: ADCA
 • HOLKO, Ladislav - MELIKADZE, George - TODADZE, Mariam - CHITANAVA, Ramaz - CHANKVETADZE, Aleksandre - CHIKADZE, Tornike - GVENTSADZE, Alexander - GAPHRINDASHVILI, Merab. Stable isotopes of oxygen and hydrogen in precipitation and river water in Georgia. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2023, vol. 71, no. 3, p. 248- 258. (2022: 1.9 - IF, Q4 - JCR, 0.51 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-4333. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/johh-2023-0018 (MVTS COST WATSON : WATSON - izotopy vody v kritickej zóne: od dopĺňania zásob podzemnej vody po transpiráciu rastlín - Water isotopes in the critical zone: from groundwater recharge to plant transpiration) Typ: ADDA
 • HOLOŠ, Slavomír - ZVALA, Anton - ŠURDA, Peter** - LICHNER, Ľubomír. Fire induced water repellency in the forest soil covered with different types of forest floor biomass. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 151-158. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0017 (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde. EIG JC2019-074 : Soil Eco-Technology to Recover Water Storage in disturbed Forests / Pôdna Ekotochnológia obnovujúca zásobu vody v lesoch narušených ľudskou činnosťou - Pôdna Ekotochnológia obnovujúca zásobu vody v lesoch narušených ľudskou činnosťou. Vega 2/0150/20 : Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy) Typ: ADNB
 • CHRENEK, Michal - JANČO, Martin** - ŠKVARENINA, Jaroslav. Zhodnotenie hydrofyzikálnych vlastností snehovej pokrývky v kalamitných smrečinách Západnych Tatier [Evaluation of hydrophysical characteristics of snow cover in calamity spruce stand in the Western Tatra Mts.]. In Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen, 2022, vol. 46, no. 1, p. 7-17. ISSN 1336-300X. (Vega č. 1/0500/19 : Klimatická zmena, zraniteľnosť ekosystémov a prírodné riziká. APVV-15-0425 : Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatickických podmienkach,. APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska. APVV-18-0347 (R-5941/2019) : Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát) Typ: ADFB
 • CHRENEK, Michal - JANČO, Martin - BORSÁNYI, Peter - HLAVATÁ, Helena - ŠKVARENINA, Jaroslav. Príspevok k zhodnoteniu zimných biometeorologických podmienok habitátov srnčej zveri (Capreolus capreolus L.) v oblasti Biosférickej rezervácie Poľana v rokoch 2003 - 2021 [Contribution to the evaluation of winter biometeorological conditions of roe deer (Capreolus ca preolus L.) habitats in the area of the Poľana Biosphere Reserve between 2003 and 2021]. In Acta Facultatis Forestalis Zvolen Slovakia, 2022, roč. 64, č. 1, s. 7-22. ISSN 0231-5785. (APVV-15-0425 : Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska. APVV-18-0347 (R-5941/2019) : Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát. Vega č. 1/0500/19 : Klimatická zmena, zraniteľnosť ekosystémov a prírodné riziká. APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska) Typ: ADFB
 • JANČO, Martin** - SLEZIAK, Patrik - DANKO, Michal - HOLKO, Ladislav. Porovnanie teplôt vody v rôznych nadmorských výškach v horskom potoku [Comparison of the water temperatures in the different altitudes in the mountain stream]. In Contemporary Challenges in Environmental Research : book of peer-reviewed papers - Electronic Book. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 105-113. ISBN 978-80-89139-58-3. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000493-8aa128aa13/E-Book%20of%20Papers%20UH%20SAV_2023_final.pdf?ph=1778df732d (VEGA 2/0019/23 : Vplyv prebiehajúcej zmeny lesa na hydrologický cyklus v horských povodiach. APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Typ: AEDA
 • JANČO, Martin** - SLEZIAK, Patrik - DANKO, Michal - HOLKO, Ladislav. Analysis of the water temperature in the Jalovecký creek during the hydrological year 2022. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability. 1. vydanie. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 22-22. ISBN 978-80-89139-59-0. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000492-87ef187ef3/E-Book_AbstractsPD_2023_1.pdf?ph=1778df732d (Book of Abstracts from the 30th Poster day - conference with international participation) Typ: AFH
 • JANČO, Martin - CHRENEK, Michal - SLEZIAK, Patrik - DANKO, Michal - HOLKO, Ladislav - ŠKVARENINA, Jaroslav. Vplyv horského smrekového lesa na intercepciu zrážok v priebehu troch vegetačných období [Influence of mountain spruce forest on canopy interception during three growing seasons]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 240-249. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (VEGA 2/0019/23 : Vplyv prebiehajúcej zmeny lesa na hydrologický cyklus v horských povodiach. APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska. Hydrologie malého povodí 2023) Typ: BEE
 • KANDRA, Branislav** - TALL, Andrej - GOMBOŠ, Milan - PAVELKOVÁ, Dana. Quantification of Evapotranspiration by Calculations and Measurements Using a Lysimeter. In Water, 2023, vol. 15, iss. 2, art. no. 373. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 0.723 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w15020373 (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] KREVH, V. - GROH, J. - FILIPOVIC, L. - GERKE, H.H. - DEFTERDAROVIC, J. - THOMPSON, S. - SRAKA, M. - BOGUNOVIC, I. - KOVAC, Z. - ROBINSON, N. - BAUMGARTL, T. - FILIPOVIC, V. Soil-Water Dynamics Investigation at Agricultural Hillslope with High-Precision Weighing Lysimeters and Soil-Water Collection Systems. In WATER. JUL 2023, vol. 15, no. 13. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w15132398., Registrované v: WOS
  [1.1] PENDIUK, J. - DEGANO, M.F. - GUARRACINO, L. - RIVAS, R.E. Superconducting Gravimeters: A Novel Tool for Validating Remote Sensing Evapotranspiration Products. In HYDROLOGY. JUL 2023, vol. 10, no. 7. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/hydrology10070146., Registrované v: WOS
  [1.1] TOTH, S. - DUPL'AK, S. Effect of a Soil-Applied Humic Ameliorative Amendment on the Yield Potential of Switchgrass Panicum virgatum L. Cultivated under Central European Continental Climate Conditions. In AGRONOMY-BASEL. APR 2023, vol. 13, no. 4. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agronomy13041095., Registrované v: WOS
  [1.1] ZHOU, R.F. - QIU, Z.L. - SUN, C.Z. - BAI, B.F. Entrance loss of capillary flow in narrow slit nanochannels. In PHYSICS OF FLUIDS. ISSN 1070-6631, APR 2023, vol. 35, no. 4. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0144696., Registrované v: WOS
  [1.2] BASHIR, Rab Nawaz - SAEED, Mahlaqa - AL-SAREM, Mohammed - MARIE, Rashiq - FAHEEM, Muhammad - KARRAR, Abdelrahman Elsharif - ELHUSSEIN, Bahaeldein. Smart reference evapotranspiration using Internet of Things and hybrid ensemble machine learning approach. In Internet of Things (Netherlands), 2023-12-01, 24, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.iot.2023.100962., Registrované v: SCOPUS
 • KANDRA, Branislav - TALL, Andrej - GOMBOŠ, Milan - PAVELKOVÁ, Dana. Vybrané parametre vodnej bilancie pôdy získané výpočtom a lyzimetrickými meraniami [Selected parameters of soil water balance obtained by calculation and lysimeter measurements]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 257-264. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia. Hydrologie malého povodí 2023) Typ: BEE
 • KESZELIOVÁ, Anita - VÝLETA, Roman - DANÁČOVÁ, Michaela** - HLAVČOVÁ, Kamila - SLEZIAK, Patrik - GRIBOWSZKI, Zoltán - SZOLGAY, Ján. Detection of Changes in Evapotranspiration on a Catchment Scale Under Changing Climate Conditions in Selected River Basins of Slovakia. In Slovak Journal of Civil Engineering, 2022, vol. 30, iss. 4, pp. 55-63. ISSN 1210-3896. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/sjce-2022-0029 (APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska. APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Typ: ADNB
  Citácie:
  [2.1] GASPAR, Viktoria - SKRINAR, Andrej. The Impact of Climate Change and Regulation of the Water Regime on the Morphological Structure of the Floodplain Forests in Petrzalka, Slovakia. In SLOVAK JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, 2023, vol. 31, no. 1, pp. 52-57. ISSN 1210-3896. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/sjce-2023-0006., Registrované v: WOS
 • KLAMERUS-IWAN, Anna - CERDÁ, Artemi - LICHNER, Ľubomír. Biological factors impact hydrological processes. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2023, vol. 71, no. 2, p. 123-124. (2022: 1.9 - IF, Q4 - JCR, 0.51 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-4333. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/johh-2023-0014 Typ: GII
 • KOCZKA BARA, Márta** - DULOVIČOVÁ, Renáta - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Modelovanie vplyvu hrúbky nánosov na režim podzemných vôd v nížinnom území [Modelling of the influence of riverbed sediments thickness on the regime of groundwater in a lowland area]. In Water in a changing environment. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2023, p. 143-151. ISBN 978-80-89139-57-6. (VEGA 2/0028/23 : Zmeny hydrodynamických a morfologických ukazovatelov riecneho koryta v dôsledku zarastania vodnou vegetáciou v nížinných oblastiach - Seasonal variations of hydrodynamic and morphological parameters in lowland vegetated rivers. APVV - 18 - 0205 : Management of crisis situations in water supply with respect to climate change) Typ: AEDA
 • KOPČANSKÝ, Peter** - BALEJČÍKOVÁ, Lucia - MOLČAN, Matúš - ŠTRBÁK, Oliver - ŠAFÁRIK, Ivo - BALDÍKOVÁ, E. - PROCHÁZKOVÁ, Jitka - ANGELOVÁ, Ralitsa - ZELENÁ POSPISKOVA, Kristína - RAJŇÁK, Michal - PAULOVIČOVÁ, Katarína - KARPETS, Maksym - TIMKO, Milan - TOMAŠOVIČOVÁ, Natália - ZAKUTANSKA, Katarína - LACKOVÁ, Veronika - BURY, P. Magnetic Nanoparticles Change the Properties of Traditional Materials and Open up New Application Possibilities. In Material Aspects of Ferrofluids. 1. vydanie. - Boca Raton : CRC Press, 2023, p. 214-250. ISBN 978-1-032-22798-6. Dostupné na: https://doi.org/10.1201/9781003274247 (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia. APVV-19-0324 : Vývoj translačne relevantných regeneračných a repatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy) Typ: ABC
 • KOVÁČOVÁ, Viera**. Deterioration of water quality in aquatic system. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 141-150. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0016 (VEGA 2/0028/23 : Zmeny hydrodynamických a morfologických ukazovatelov riecneho koryta v dôsledku zarastania vodnou vegetáciou v nížinných oblastiach - Seasonal variations of hydrodynamic and morphological parameters in lowland vegetated rivers) Typ: ADNB
 • KOVÁČOVÁ, Viera**. Zmeny pH povrchovej vody v časovom horizonte rokov 2010-2020 [Changes in pH of surface water in the time horizon of 2010-2020]. In Water in a changing environment. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2023, p. 128-136. ISBN 978-80-89139-57-6. (VEGA 2/0028/23 : Zmeny hydrodynamických a morfologických ukazovatelov riecneho koryta v dôsledku zarastania vodnou vegetáciou v nížinných oblastiach - Seasonal variations of hydrodynamic and morphological parameters in lowland vegetated rivers) Typ: AEDA
 • KUBÁŇ, Martin** - PARAJKA, Juraj - SZOLGAY, Ján - KOHNOVÁ, Silvia - HLAVČOVÁ, Kamila - SLEZIAK, Patrik - BRZIAK, Adam. Improvement of runoff simulation efficiency using satellite soil moisture data for typical monthly runoff regimes in Austria. In Acta Hydrologica Slovaca, 2022, vol. 23, no. 2, p. 257-266. (2021: 0.188 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2022-0023.02.0029 (APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska) Typ: ADNB
 • LEŠČEŠEN, Igor - BASARIN, Biljana - PAVIĆ, Dragoslav - MESAROŠ, Minučer - MUDELSEE, Manfred - PEKÁROVÁ, Pavla. Are extreme floods on Danube getting more frequent? Case study Bratislava. In Natural Hazards and Climate Change conference and workshop for identifying and tackling challenges together : book of Abstracts. - Szeged : University of Szeged, 2023, p. 43. ISBN 978-963-306-930-1. (Natural Hazards and Climate Change, conference and workshop for identifying and tackling challenges together : Book of Abstracts) Typ: AFG
 • LICHNER, Ľubomír** - ŠURDA, Peter - TOKOVÁ, Lucia - HOLOŠ, Slavomír - KOLLÁR, Jozef - IGAZ, Dušan. Impact of duration of land abandonment on soil properties. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2023, vol. 71, no. 2, p. 148-155. (2022: 1.9 - IF, Q4 - JCR, 0.51 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-4333. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/johh-2023-0011 (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde) Typ: ADDA
 • LICHNER, Ľubomír - ŠURDA, Peter - TOKOVÁ, Lucia - HOLOŠ, Slavomír - KOLLÁR, Jozef. Vplyv času trvania opustenia poľa na pôdne vlastnosti [Impact of duration of field abandonment on soil properties]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 299-305. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde. Hydrologie malého povodí 2023) Typ: BEE
 • LINCMAIEROVÁ, Karina - BOTYANSZKÁ, Lenka - LICHNER, Ľubomír - TOKOVÁ, Lucia - ZAFEIRIOU, Ioannis - BONDAREV, Dmitrij - HORÁK, Ján - ŠURDA, Peter**. Assessing microplastic-induced changes in sandy soil properties and crop growth. In AgriEngineering, 2023, vol. 5, no. 3, p. 1555-1567. (2022: 2.8 - IF, 0.418 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2624-7402. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/agriengineering5030096 Typ: ADMA
 • LINCMAIEROVÁ, Karina** - BOTYANSZKÁ, Lenka - LICHNER, Ľubomír - ŠURDA, Peter. The influence of microplastics on the properties of sandy and silty loam soil. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability. 1. vydanie. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 66-66. ISBN 978-80-89139-59-0. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000492-87ef187ef3/E-Book_AbstractsPD_2023_1.pdf?ph=1778df732d (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde. APVV-21-0089 : BCSOIL -Biouhlie ako pôdne aditívum pre trvalo udržatelné poľnohospodárstvo v podmienkach klimatickej zmeny. Book of Abstracts from the 30th Poster day - conference with international participation) Typ: AFH
 • LINCMAIEROVÁ, Karina - BOTYANSZKÁ, Lenka - LICHNER, Ľubomír - ŠURDA, Peter - TOKOVÁ, Lucia. Vplyv mikroplastov na vlastnosti piesočnatej pôdy a rast reďkovky [Microplastic effects on sandy soil properties and radish growth]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 306-313. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde. Hydrologie malého povodí 2023) Typ: BEE
 • MIKLÁNEK, Pavol** - HALMOVÁ, Dana. 30 years of the Slovak national committee of the intergovernmental hydrological programme of UNESCO. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability. 1. vydanie. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 19-19. ISBN 978-80-89139-59-0. Dostupné na internete: < https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000492-87ef187ef3/E-Book_AbstractsPD_2023_1.pdf?ph=1778df732d> (Book of Abstracts from the 30th Poster day - conference with international participation) Typ: AFH
 • NOVÁK, Viliam**. The influence of land use change on transport of water and energy in ecosystem and climate change. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 3-8. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0001 (Vega 2/0150/20 : Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy) Typ: ADNB
 • NOVÁK, Viliam**. Vplyv vlastností krajiny na toky vody a energie v ekosystémoch Slovenska [Influence of landscape properties on water and energy flows in Slovak ecosystems]. In Water in a changing environment. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2023, p. 82-86. ISBN 978-80-89139-57-6. Typ: AEDA
 • OKHRAVI, Saeid - GOHARI, Saeed** - ALEMI, Mahdi - MAIA, Rodrigo. Numerical modeling of local scour of non-uniform graded sediment for two arrangements of pile pile groups. In International Journal of Sediment Research, 2023, vol. 38, iss.4, pp. 597-614. (2022: 3.6 - IF, Q2 - JCR, 0.794 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1001-6279. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijsrc.2023.04.002 Typ: ADMA
 • OKHRAVI, Saeid. The use of the Manning equation is not safe for different river styles. What are the alternatives? In Zborník príspevkov : 34. konferencia mladých hydrológov, s. 1-6. (34. konferencia mladých hydrológov) Typ: BEF
 • ONDERKA, Milan** - SOKÁČ, Marek - MIKULOVÁ, Katarína - PECHO, Jozef. Digital atlas of rainfall design intensities in Slovakia. In Meteorologický časopis, 2023, roč. 26, č. 1, s. 27-38. ISSN 1335-339X. (vega č. 2/0003/21 : Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku [Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia]) Typ: ADFB
 • PAŘÍLKOVÁ, Jana - ZACHOVAL, Z. - YANEV, Yanko - ZYDROŃ, Tymoteusz - GRUCHOT, Andrzej - JUŘIČKA, David - PANAITESCU, Mariana - PAVELKOVÁ, Dana - GOMBOŠ, Milan. The eis method can identify changes in water content in soil pores: detection of dry and wet soil by eis method in the cherry orchard in Žabčice, Czech republic. In Journal of Marine Technology and Environment, 2023, vol. 2, p. 64-71. ISSN 1844-6116. Dostupné na: https://doi.org/10.53464/JMTE.02.2023.11 (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia) Typ: ADEB
 • PEKÁROVÁ, Pavla** - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol. Analysis and long-term prediction of the future Danube discharge at Bratislava. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2928, iss. 1, p. 090016. (2022: 0.164 - SJR). ISBN 978-0-7354-1697-0. ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0170480 (APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia). Vega 2/0004/19 : Analysis of changes in surface water balance and harmonization of design discharge calculations for estimation of flood and drought risks in the Carpathian region) Typ: ADMA
 • PEKÁROVÁ, Pavla** - VYSHNEVSKYI, Viktor - PEKÁR, Ján - MIKLÁNEK, Pavol. Changes in water balance components of river basins in the Slovak Republic and Ukraine. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 113-121. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0013 (APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia). APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Typ: ADNB
 • PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - HALMOVÁ, Dana - PEKÁR, Ján - JENEIOVÁ, Katarína. Homogenizácia a dlhodobé trendy a klasifikácia teploty vody vo vysokohorskom povodí rieky Belá [Homogenisation and longterm trends and water temperature classification in the high mountain Belá river basin]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 109-121. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia). VEGA 2/0015/23 : Komplexná analýza vývoja režimu kvantity a kvality vody v tokoch a ich vzájomného vzťahu vo vybraných povodiach Slovenska. Hydrologie malého povodí 2023) Typ: BEE
 • CURRENT PROBLEMS IN HYDROLOGY [book of Extended Abstracts and Posters]. Pavla Pekárová, Patrik Sleziak, Lucia Toková, Lenka Botyanszká (Editors). Bratislava : Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, 2023. 69 p. ISBN 978-80-89139-56-9 (Book of Extended Abstracts and Posters from the International conference CURRENT PROBLEMS IN HYDROLOGY organised by the Institute of Hydrology at the occasion of the 70th Anniversary of the establishment of the Institute of Hydrology SAS and 70 years of SAS) Typ: FAI
 • RONČÁK, Peter - ŠURDA, Peter - VITKOVÁ, Justína. Analysis of Soil Moisture under Different Land Use Conditions in the Bolnisistskali River Basin. In Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2022, vol. 16, iss. 3, p. 68-72. (2021: 0.194 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0132-1447. (Vega 2/0155/21 : Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd) Typ: ADMB
 • RONČÁK, Peter** - KORDZAKHIA, George - VITKOVÁ, Justína - SOČUVKA, Valentín. The impact of climate change on the different land use sectors in river basins in Georgia. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability. 1. vydanie. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 58-58. ISBN 978-80-89139-59-0. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000492-87ef187ef3/E-Book_AbstractsPD_2023_1.pdf?ph=1778df732d (Vega 2/0155/21 : Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd. Book of Abstracts from the 30th Poster day - conference with international participation) Typ: AFH
 • SCHÜGERL, Radoslav - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SOKÁČ, Marek - DULOVIČOVÁ, Renáta - KOVÁČOVÁ, Viera. Účinok vodnej vegetácie na kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky nížinných tokov [Influence of aquatic vegetation on quantitative and qualitative characteristics in lowland rivers]. Bratislava : VEDA, 2022. 118 s. ISBN 978-80-224-1994-9 (Vega 2/0025/19 : Influence of aquatic vegetations on quantitative and qualitative parameters of lowland streams. Vega 2/0085/20) Typ: AAB
 • SCHÜGERL, Radoslav** - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Change of the Manning´s coefficient in small stream influenced by vegetation. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 134-140. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0015 (VEGA 2/0028/23 : Zmeny hydrodynamických a morfologických ukazovatelov riecneho koryta v dôsledku zarastania vodnou vegetáciou v nížinných oblastiach - Seasonal variations of hydrodynamic and morphological parameters in lowland vegetated rivers) Typ: ADNB
 • SLEZIAK, Patrik** - JANČO, Martin - DANKO, Michal - MERI, Ladislav - HOLKO, Ladislav. Accuracy of radar-estimated precipitation in a mountain catchment in Slovakia. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2023, vol. 71, no. 1, p. 111-122. (2022: 1.9 - IF, Q4 - JCR, 0.51 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-4333. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/johh-2022-0037 (VEGA 2/0065/19 : Variabilita prvkov hydrologickej bilancie a hydrologických procesov v horskom povodí v podmienkach globálnej zmeny. APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska) Typ: ADDA
 • SLEZIAK, Patrik** - JANČO, Martin - DANKO, Michal. Dynamics of water temperature in a small mountain catchment. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 43-51. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0006 (VEGA 2/0019/23 : Vplyv prebiehajúcej zmeny lesa na hydrologický cyklus v horských povodiach. APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Typ: ADNB
 • SLEZIAK, Patrik - DANKO, Michal - JANČO, Martin - HOLKO, Ladislav - CHRENEK, Michal. Modelovanie snehovej pokrývky v malom horskom povodí [Modelling of snow cover in a small mountain catchment]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 78-83. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (VEGA 2/0019/23 : Vplyv prebiehajúcej zmeny lesa na hydrologický cyklus v horských povodiach. Hydrologie malého povodí 2023) Typ: BEE
 • Water in a changing environment [book of peer-reviewed papers - 70th Anniversary of the esxtablishment of the Institute of Hydrology and 70 years of SAS]. Eds.: Patrik Sleziak, Pavla Pekárová, Martin Jančo. Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2023. 151 p. ISBN 978-80-89139-57-6 Typ: FAI
 • SOKÁČ, Marek** - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Impact of Combined Sewer Overflows Events on Recipient Water Quality. In Cost-efficient Wastewater Treatment Technologies : Natural Systems. vol. 117. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2023, p. 241-271. ISBN 978-3-031-12917-9. ISSN 1867-979X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/698_2021_782 (Vega 2/0085/20. H2020- SYSTEM -787128 : Synergy of integrated sensors and technologies for urban secured environment. APVV - 18 - 0205 : Management of crisis situations in water supply with respect to climate change) Typ: ABC
 • SOKOLCHUK, Kostiantyn. Application of different spatial interpolation methods to hydrological data on the example of the pripyat river basin (within Ukraine) [ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ПРОСТОРОВОЇ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ДО ГІДРОЛОГІЧНИХ ДАНИХ НА ПРИКЛАДІ БАСЕЙНУ РІЧКИ ПРИП’ЯТЬ (В МЕЖАХ УКРАЇНИ)]. In Hydrology Hydrochemistry and Hydrogeology. - Kyiv : Taras Shevchenko National University, 2022, 2022, vol. 66, no. 4, p. 59-67. ISSN 2306-5680. Typ: ADEB
 • ŠKVARENINA, Jaroslav - HUSÁROVÁ, Martina - JANČO, Martin - VÁĽKOVÁ, Miriam - ŠKVARENINOVÁ, Jana. Monitoring snehovej pokrývky pomocou kontinuálnych digitálnych snímok: vplyv na jarné fenologické prejavy Vaccinium myrtillus v horskej smrečine Západných Tatier [Snow cover monitoring using continuous digital imagery: influence on the spring phenological manifestation of European blueberry (Vaccinium myrtillus) in the mountain spruce forest of the Western Tatras]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 223-233. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska. APVV-18-0347 (R-5941/2019) : Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát. Hydrologie malého povodí 2023) Typ: BEE
 • ŠURDA, Peter - LICHNER, Ľubomír - HOLOŠ, Slavomír - ZVALA, Anton. Zmeny vlastností lesnej pôdy spôsobené požiarom závisia od veku a typu lesnej vegetácie [Changes in forest soil properties caused by fire depend on the age and type of forest vegetation]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 373-379. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde. Hydrologie malého povodí 2023) Typ: BEE
 • TALL, Andrej - PAVELKOVÁ, Dana - KANDRA, Branislav - GOMBOŠ, Milan. Kvantifikácia vodnej bilancie v dvoch rôznych pôdnych profiloch s využitím lyzimetrov [Quantification of water balance in two different soil profiles using lysimeters]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 122-130. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia. Hydrologie malého povodí 2023) Typ: BEE
 • TOKOVÁ, Lucia** - IGAZ, Dušan - HORÁK, Ján - AYDYN, Elena. Can application of biochar improve the soil water characteristics of silty loam soil? In Journal of Soils and Sediments, 2023, vol. 23, iss. 7, pp. 2832-2847. (2022: 3.6 - IF, Q2 - JCR, 0.9 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1439-0108. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11368-023-03505-y Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] WANG, P.J. - LIU, Q. - FAN, S.L. - WANG, J. - MU, S.G. - ZHU, C.B. - FARINA, R. Combined Application of Desulfurization Gypsum and Biochar for Improving Saline-Alkali Soils: A Strategy to Improve Newly Reclaimed Cropland in Coastal Mudflats. In LAND. SEP 2023, vol. 12, no. 9. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/land12091717., Registrované v: WOS
 • TOKOVÁ, Lucia** - BOTKOVÁ, Natália - VITKOVÁ, Justína - BOTYANSZKÁ, Lenka - SKIC, Kamil - GRYTA, Angelika. Impact of the biochar fraction sizes on the selected hydrophysical properties of silty loam soil. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 9-13. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0002 (Vega 2/0155/21 : Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd. PAS-SAS-2022-05) Typ: ADNB
 • TOKOVÁ, Lucia** - LICHNER, Ľubomír - HOLOŠ, Slavomír - ŠURDA, Peter - KOLLÁR, Jozef. Vplyv času opustenia poľa na vlastnosti piesočnatej pôdy [Influence of duration of land abandonment on sandy soil properties]. In Water in a changing environment. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2023, p. 87-92. ISBN 978-80-89139-57-6. (Vega č. 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde) Typ: AEDA
 • TOKOVÁ, Lucia** - VITKOVÁ, Justína. Vlhkosť pôdy v makro, meso a mikro póroch hlinitopiesočnatej pôdy obohatenej biouhlím [Water content in macro, meso and micropores in silty loam soil amended with biochar]. In Contemporary Challenges in Environmental Research : book of peer-reviewed papers - Electronic Book. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 175-179. ISBN 978-80-89139-58-3. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000493-8aa128aa13/E-Book%20of%20Papers%20UH%20SAV_2023_final.pdf?ph=1778df732d (Vega 2/0155/21 : Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd. APVV-21-0089 : BCSOIL -Biouhlie ako pôdne aditívum pre trvalo udržatelné poľnohospodárstvo v podmienkach klimatickej zmeny) Typ: AEDA
 • TOKOVÁ, Lucia** - VITKOVÁ, Justína. Pore-size distribution in silty loam soil with biochar. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability. 1. vydanie. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 49-49. ISBN 978-80-89139-59-0. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000492-87ef187ef3/E-Book_AbstractsPD_2023_1.pdf?ph=1778df732d (Book of Abstracts from the 30th Poster day - conference with international participation) Typ: AFH
 • TOMCZYK, Agnieszka** - VITKOVÁ, Justína - BOTKOVÁ, Natália - GRYGORCZUK–PLANETA, Katarzyna - WNUK, A. - SZEWCZUK-KARPISZ, Katarzyna. Impact of chemical modification on physicochemical properties of biochar and on hydrophysics properties of soil clay mineral. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability. 1. vydanie. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 44-44. ISBN 978-80-89139-59-0. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000492-87ef187ef3/E-Book_AbstractsPD_2023_1.pdf?ph=1778df732d (Book of Abstracts from the 30th Poster day - conference with international participation) Typ: AFH
 • VARGA, Adrián** - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SOKÁČ, Marek - SOČUVKA, Valentín - MIKULA, P. Analysis of seasonal changes of thermal stratification in reservoir for drinking water supply (Slovakia, Turček reservoir). In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 33-42. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0005 (APVV - 18 - 0205 : Management of crisis situations in water supply with respect to climate change) Typ: ADNB
 • VARGA, Adrián - NIKOLIĆ, Anamarija - GRABIĆ, Jasna. Water quality monitoring of Ludaš Lake. In 46 th Conference For Students Of Agriculture And Veterinary Medicine With International Participation : proceedings book. - Novi Sad : Feljton, 2022, p. 69-76. ISBN 978-86-7520-573-9. (Proceedings of the 46th Conference for Students of Agriculture and Veterinary Medicine with International Participation - Zbornik radova sa 46. smotre naucnih radova studenata poljoprivrede i veterinarske medicine sa medunarodnim ucešcem) Typ: BEE
 • VELÍSKOVÁ, Yvetta** - SOKÁČ, Marek. Changes of flow and their impact on mass transport processes in real sewers after several years operation time. In AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2928, iss. 1, p. 190007. (2022: 0.164 - SJR). ISBN 978-0-7354-1697-0. ISSN 0094-243X. Dostupné na: https://doi.org/10.1063/5.0171177 Typ: ADMA
 • VELÍSKOVÁ, Yvetta - VARGA, Adrián - SOKÁČ, Marek - OKHRAVI, Saeid. Zmeny teploty vody v hĺbkových horizontoch vodárenskej nádrže Turček [Temperature changes in the depth horizons of the Turček water reservoir]. In Hydrologie malého povodí 2023. - Praha : Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v. v. i., 2023, s. 27-36. ISBN 978-80-87117-22-4. Dostupné na internete: <www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2023/02/HMP2023_Program.pdf> (APVV - 18 - 0205 : Management of crisis situations in water supply with respect to climate change. Hydrologie malého povodí 2023) Typ: BEE
 • VITKOVÁ, Justína** - TOKOVÁ, Lucia - BOTKOVÁ, Natália - BOTYANSZKÁ, Lenka - RONČÁK, Peter. Vplyv aplikácie biouhlia na zmeny nasýtenej hydraulickej vodivosti v rôznych pôdach [Effect of biochar application on saturated hydraulic conductivity changes in different soil types]. In Water in a changing environment. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2023, p. 120-127. ISBN 978-80-89139-57-6. (Vega 2/0155/21 : Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd. APVV-21-0089 : BCSOIL -Biouhlie ako pôdne aditívum pre trvalo udržatelné poľnohospodárstvo v podmienkach klimatickej zmeny) Typ: AEDA
 • VITKOVÁ, Justína** - KOVÁČOVÁ, Viera - SCHÜGERL, Radoslav - BOTKOVÁ, Natália. Sorpcia dusičnanových a fosforečnanových iónov po aplikácii biouhlia v prachovito hlinitej pôde [Sorption of nitrate and phosphate ions after biochar application in silt loam soil]. In Contemporary Challenges in Environmental Research : book of peer-reviewed papers - Electronic Book. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 141-147. ISBN 978-80-89139-58-3. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000493-8aa128aa13/E-Book%20of%20Papers%20UH%20SAV_2023_final.pdf?ph=1778df732d (Vega 2/0155/21 : Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd. VEGA 2/0028/23 : Zmeny hydrodynamických a morfologických ukazovatelov riecneho koryta v dôsledku zarastania vodnou vegetáciou v nížinných oblastiach - Seasonal variations of hydrodynamic and morphological parameters in lowland vegetated rivers. APVV-21-0089 : BCSOIL -Biouhlie ako pôdne aditívum pre trvalo udržatelné poľnohospodárstvo v podmienkach klimatickej zmeny) Typ: AEDA
 • VITKOVÁ, Justína** - KOVÁČOVÁ, Viera - SCHÜGERL, Radoslav - BOTKOVÁ, Natália. Changes in sorption of nitrate and phosphate ions in soil with biochar amendment. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability. 1. vydanie. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 41-41. ISBN 978-80-89139-59-0. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000492-87ef187ef3/E-Book_AbstractsPD_2023_1.pdf?ph=1778df732d (Book of Abstracts from the 30th Poster day - conference with international participation) Typ: AFH
 • ZVALA, Anton** - NAGY, Viliam. Differences in hydraulic conductivity in the forest soil caused by the influence of the water repellent layer. In Water in a changing environment. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2023, p. 101-112. ISBN 978-80-89139-57-6. (Vega 2/0035/23 : Vplyv ohrevu na hydrofyzikálne a chemické vlastnosti lesnej pôdy (Influence of heating on hydrophysical and chemical properties of forest soil)) Typ: AEDA
 • ZVALA, Anton** - NAGY, Viliam. Hydraulic conductivity of the overlying terrestrial organogenic horizon of forest soil in coniferous and deciduous forests. In Water in a changing environment. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2023, p. 113-119. ISBN 978-80-89139-57-6. (Vega 2/0035/23 : Vplyv ohrevu na hydrofyzikálne a chemické vlastnosti lesnej pôdy (Influence of heating on hydrophysical and chemical properties of forest soil)) Typ: AEDA
 • ZVALA, Anton** - NAGY, Viliam. A plant as an indicator of soil moisture. In Water in a changing environment. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2023, p. 93-100. ISBN 978-80-89139-57-6. (Vega 2/0035/23 : Vplyv ohrevu na hydrofyzikálne a chemické vlastnosti lesnej pôdy (Influence of heating on hydrophysical and chemical properties of forest soil)) Typ: AEDA
 • ZVALA, Anton** - NAGY, Viliam - KOLLÁR, Jozef. Pôsobenie ohrevu na vodoodpudivosť piesočnatej lesnej pôdy [The impact of heating on the water repelency of sandy forest soil]. In Contemporary Challenges in Environmental Research : book of peer-reviewed papers - Electronic Book. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 114-118. ISBN 978-80-89139-58-3. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000493-8aa128aa13/E-Book%20of%20Papers%20UH%20SAV_2023_final.pdf?ph=1778df732d (Vega 2/0035/23 : Vplyv ohrevu na hydrofyzikálne a chemické vlastnosti lesnej pôdy (Influence of heating on hydrophysical and chemical properties of forest soil)) Typ: AEDA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus