Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika** - HALMOVÁ, Dana - PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol. The Copula Application for Analysis of the Flood Threat at the River Confluences in the Danube River Basin in Slovakia. In Water, 2023, vol. 15, iss. 5, article no. 984. ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w15050984 Typ: ADCA
 • HOLKO, Ladislav** - LICHNER, Ľubomír - KOLLÁR, Jozef - DANKO, Michal - ZVALA, Anton - KIDRON, G. J. Runoff response of a hydrophobic soil under high intensity rains. Ladislav Holko [et al.]. In Hydrological Processes, 2023, vol. 37, no. 5, article no. e14899. ISSN 1099-1085. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/hyp.14899 (APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska. Vega 2/0150/20 : Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy) Typ: ADCA
 • CHRENEK, Michal - JANČO, Martin - BORSÁNYI, Peter - HLAVATÁ, Helena - ŠKVARENINA, Jaroslav. Príspevok k zhodnoteniu zimných biometeorologických podmienok habitátov srnčej zveri (Capreolus capreolus L.) v oblasti Biosférickej rezervácie Poľana v rokoch 2003 - 2021 [Contribution to the evaluation of winter biometeorological conditions of roe deer (Capreolus ca preolus L.) habitats in the area of the Poľana Biosphere Reserve between 2003 and 2021] (APVV-18-0347 (R-5941/2019) : Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát. APVV-15-0425 : Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatickických podmienkach,. Vega č. 1/0500/19 : Klimatická zmena, zraniteľnosť ekosystémov a prírodné riziká. APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska) Typ: ADFB
 • CHRENEK, Michal - JANČO, Martin** - ŠKVARENINA, Jaroslav. Zhodnotenie hydrofyzikálnych vlastností snehovej pokrývky v kalamitných smrečinách Západnych Tatier [Evaluation of hydrophysical characteristics of snow cover in calamity spruce stand in the Western Tatra Mts.]. In Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen, 2022, vol. 46, no. 1, p. 7-17. ISSN 1336-300X. (Vega č. 1/0500/19 : Klimatická zmena, zraniteľnosť ekosystémov a prírodné riziká. APVV-15-0425 : Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatickických podmienkach,. APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska. APVV-18-0347 (R-5941/2019) : Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát) Typ: ADFB
 • KANDRA, Branislav** - TALL, Andrej - GOMBOŠ, Milan - PAVELKOVÁ, Dana. Quantification of Evapotranspiration by Calculations and Measurements Using a Lysimeter. In Water, 2023, vol. 15, iss. 2, art. no. 373. ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w15020373 Typ: ADCA
 • KESZELIOVÁ, Anita - VÝLETA, Roman - DANÁČOVÁ, Michaela** - HLAVČOVÁ, Kamila - SLEZIAK, Patrik - GRIBOWSZKI, Zoltán - SZOLGAY, Ján. Detection of Changes in Evapotranspiration on a Catchment Scale Under Changing Climate Conditions in Selected River Basins of Slovakia. In Slovak Journal of Civil Engineering, 2022, vol. 30, iss. 4, pp. 55-63. ISSN 1210-3896. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/sjce-2022-0029 Typ: ADNB
  Citácie:
  [2.1] GASPAR, Viktoria - SKRINAR, Andrej. The Impact of Climate Change and Regulation of the Water Regime on the Morphological Structure of the Floodplain Forests in Petrzalka, Slovakia. In SLOVAK JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, 2023, vol. 31, no. 1, pp. 52-57. ISSN 1210-3896. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/sjce-2023-0006., Registrované v: WOS
 • KUBÁŇ, Martin** - PARAJKA, Juraj - SZOLGAY, Ján - KOHNOVÁ, Silvia - HLAVČOVÁ, Kamila - SLEZIAK, Patrik - BRZIAK, Adam. Improvement of runoff simulation efficiency using satellite soil moisture data for typical monthly runoff regimes in Austria. In Acta Hydrologica Slovaca, 2022, vol. 23, no. 2, p. 257-266. (2021: 0.188 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2022-0023.02.0029 (APVV 19-0340 : Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska) Typ: ADNB
 • LEŠČEŠEN, Igor - BASARIN, Biljana - PAVIĆ, Dragoslav - MESAROŠ, Minučer - MUDELSEE, Manfred - PEKÁROVÁ, Pavla. Are extreme floods on Danube getting more frequent? Case study Bratislava. In Natural Hazards and Climate Change conference and workshop for identifying and tackling challenges together : book of Abstracts. - Szeged : University of Szeged, 2023, 2023, p. 43-43. (Natural Hazards and Climate Change, conference and workshop for identifying and tackling challenges together : Book of Abstracts) Typ: AFG
 • OKHRAVI, Saeid. The use of the Manning equation is not safe for different river styles. What are the alternatives? In Zborník príspevkov : 34. konferencia mladých hydrológov, s. 1-6. (34. konferencia mladých hydrológov) Typ: BEE
 • RONČÁK, Peter - ŠURDA, Peter - VITKOVÁ, Justína. Analysis of Soil Moisture under Different Land Use Conditions in the Bolnisistskali River Basin. In Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2022, vol. 16, iss. 3, p. 68-72. (2021: 0.194 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0132-1447. (Vega 2/0155/21 : Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd) Typ: ADMB
 • SLEZIAK, Patrik** - JANČO, Martin - DANKO, Michal - MERI, Ladislav - HOLKO, Ladislav. Accuracy of radar-estimated precipitation in a mountain catchment in Slovakia. In Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2023, vol. 71, no. 1, p. 111-122. ISSN 1338-4333. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/johh-2022-0037 Typ: ADDA
 • SOKÁČ, Marek** - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Impact of Combined Sewer Overflows Events on Recipient Water Quality. In Cost-efficient Wastewater Treatment Technologies : Natural Systems. vol. 117. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2023, p. 241-271. ISBN 978-3-031-12917-9. ISSN 1867-979X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/698_2021_782 Typ: ABC
 • SOKOLCHUK, Kostiantyn. Application of different spatial interpolation methods to hydrological data on the example of the pripyat river basin (within Ukraine) [ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ПРОСТОРОВОЇ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ДО ГІДРОЛОГІЧНИХ ДАНИХ НА ПРИКЛАДІ БАСЕЙНУ РІЧКИ ПРИП’ЯТЬ (В МЕЖАХ УКРАЇНИ)]. In Hydrology Hydrochemistry and Hydrogeology. - Kyiv : Taras Shevchenko National University, 2022, 2022, vol. 66, no. 4, p. 59-67. ISSN 2306-5680. Typ: ADEB
 • TOKOVÁ, Lucia** - IGAZ, Dušan - HORÁK, Ján. Can application of biochar improve the soil water characteristics of silty loam soil? In Journal of Soils and Sediments, 2023, vol. 23. ISSN 1439-0108. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11368-023-03505-y Typ: ADMB
 • VARGA, Adrián - NIKOLIĆ, Anamarija - GRABIĆ, Jasna. Water quality monitoring of Ludaš Lake. In 46 th Conference For Students Of Agriculture And Veterinary Medicine With International Participation : proceedings book. - Novi Sad : Feljton, 2022, p. 69-76. ISBN 978-86-7520-573-9. (Proceedings of the 46th Conference for Students of Agriculture and Veterinary Medicine with International Participation - Zbornik radova sa 46. smotre naucnih radova studenata poljoprivrede i veterinarske medicine sa medunarodnim ucešcem) Typ: BEE
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus