Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav hydrológie SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika**. Effect of Various Factors on the Estimation of T-Year Discharges for Water Management. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, vol. 609, iss. 1, art. no. 012039. (2019: 0.175 - SJR). ISSN 1755-1307. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1755-1315/609/1/012039 (WMESS 2020, 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. Vega 2/0004/19 : Analysis of changes in surface water balance and harmonization of design discharge calculations for estimation of flood and drought risks in the Carpathian region) Typ: ADMB
 • ČIERNIKOVÁ, Malvína** - VYKOUKOVÁ, Ivana - ORFÁNUS, Tomáš - MASAROVIČOVÁ, Elena. Functional Traits of Plant Species Suitable for Revegetation of Landfill Waste from Nickel Smelter. In Applied Sciences-Basel, 2021, vol. 11, iss. 2, art. no. 658. ISSN 2076-3417. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/app11020658 (VEGA 2/0096/19 : Fytoindikácia zmien hydrologického režimu pôdy) Typ: ADCB
 • DAŇOVÁ, Miroslava - DAŇOVÁ, Klaudia - SOČUVKA, Valentín. Exploration of the Danube at the Roman Camp in Iža (Slovakia). In Potopljena baština : Godišnjak Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. Nr. 10. - Zadar : Medunarodni centar za podvodnu arheologiju, 2020, p. 39-45. ISSN 1848-2442. (VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt) Typ: AECA
  Citácie:
  [3.1] DRAGONIDESOVÁ, Petra. Searching for an ancient Roman Harbour: can we find it? In Acua Student : Advisory Council on Underwater Archaeology Student Newsletter, 2021, vol. 9, iss. 1, p. 6-7.
 • DULOVIČOVÁ, Renáta** - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SCHÜGERL, Radoslav - SOKÁČ, Marek**. Application of grain size analysis for saturated hydraulic conductivity assessment of bed silts along komárňanský channel – Žitný ostrov. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, vol. 609, iss. 1, art. no. 012038. (2019: 0.175 - SJR). ISSN 1755-1307. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1755-1315/609/1/012038 (VEGA 02/0025/19 : Vplyv vodnej vegetácie na kvantitatívne a kvalitatívne parametre nížinných vodných tokov. APVV 14/0735 : Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny. WMESS 2020, 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium) Typ: ADMB
 • GLUBA, L.** - RAFALSKA-PRZYSUCHA, A. - SZEWCZAK, K. - LUKOWSKI, M. - SZLAZAK, R. - VITKOVÁ, Justína - KOBYLECKI, R. - BIS, Z. - WICHLINSKI, M. - ZARZYCKI, R. - KACPRZAK, A. - USOWICZ, B. Effect of Fine Size-Fractionated Sunflower Husk Biochar on Water Retention Properties of Arable Sandy Soil. In Materials, 2021, vol. 14, iss. 6, art. no. 1335. ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma14061335 Typ: ADCA
 • HALAJ, Martin - MÉSZÁROS, Jakub. Priemerný ročný úhrn atmosférických zrážok z cyklonálnych situácií s rôznym smerom prúdenia v slovenských povodiach. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie, 2021, č. 3-4, s. 30-34. ISSN 0322-886X. (Vega 2/0004/19 : Analysis of changes in surface water balance and harmonization of design discharge calculations for estimation of flood and drought risks in the Carpathian region) Typ: ADFB
 • HOLKO, Ladislav** - DANKO, Michal - SLEZIAK, Patrik. Snowmelt characteristics in a pristine mountain catchment of the Jalovecky Creek, Slovakia, over the last three decades. In Hydrological Processes, 2021, vol. 35 iss. 4, art. no. e14128. ISSN 0885-6087. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/hyp.14128 (VEGA 2/0065/19 : Variabilita prvkov hydrologickej bilancie a hydrologických procesov v horskom povodí v podmienkach globálnej zmeny) Typ: ADCA
 • KUBÁŇ, Martin - SLEZIAK, Patrik - BRZIAK, Adam - HLAVČOVÁ, Kamila - SZOLGAY, Ján. Regionalization of the potential to increase rainfall-runoff model performance by multi-objective calibration using data over Austria. In EGU General Assembly. - https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-1104, 2020, eGU2020-13804. ISSN 1607-7962. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-13804> (EGU 2020) Typ: AFG
 • Journal of Hydrology and Hydromechanics. Editors Ľubomír Lichner, Pavel Vlasák. Bratislava : Institute of Hydrology SAS ; Praha : Institute of Hydrodynamics AS CR. V rokoch 1954-2002 vychádzal pod názvom Vodohospodársky časopis. 4 x ročne. ISSN 1338-4333 Typ: FAI
 • MIKLOŠ, Michal** - ŠKVARENINA, Jaroslav - JANČO, Martin - ŠKVARENINOVÁ, Jana. Density of Seasonal Snow in the Mountainous Environment of Five Slovak Ski Centers [Hustota sezónneho snehu v horskom prostredí piatich slovenských lyžiarskych stredísk]. In Water, 2020, vol. 12, iss. 12, art. no. 3563. (2019: 2.544 - IF, Q2 - JCR, 0.657 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 2073-4441. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/w12123563 (APVV-15-0425 : Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatickických podmienkach,. APVV-18-0347 : Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát) Typ: ADCA
 • MULEC, Janez** - OARGA-MULEC, Andreea - HOLKO, Ladislav - PAŠIĆ, Lejla - KOPITAR, Andreja Nataša - ELERŠEK, Tina - MIHEVC, Andrej. Microbiota entrapped in recently-formed ice: Paradana Ice Cave, Slovenia. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, iss. 1, art. no. 1993. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-81528-6 Typ: ADCA
 • ONDERKA, Milan** - PECHO, Jozef, RNDr. - MÉSZÁROS, Jakub. Štatistika zrážkovch epizód ako vstup analiticko-pravdepodobnostných modelov modrozelenej infraštruktúry. In Meteorologický časopis, 2020, roč. 23, č. 2, s. 65-102. ISSN 1335-339X. Typ: ADFB
 • ORFÁNUS, Tomáš - ZVALA, Anton - ČIERNIKOVÁ, Malvína** - STOJKOVOVÁ, Dagmar - NAGY, Viliam - DLAPA, Pavel. Peculiarities of Infiltration Measurements in Water-Repellent Forest Soil. In Forests, 2021, vol. 12, iss. 4, art. no. 472. ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f12040472 Typ: ADCB
 • PEKÁROVÁ, Pavla. Historické povodne na Slovensku. In Aktuality SAV. - Bratislava : ÚH SAV, 2021, 22. 3. 2021. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9475 Typ: GII
 • REHMAN, H.U.** - ARTHUR, E. - TALL, Andrej - KNADEL, M. Estimating coefficient of linear extensibility using Vis–NIR reflectance spectral data: Comparison of model validation approaches. In Vadose Zone Journal, 2020, vol. 19, iss. 1, art. no. e20057. (2019: 2.504 - IF, Q2 - JCR, 1.219 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1539-1663. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/vzj2.20057 (Vega 2/0044/20 : Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia) Typ: ADCA
 • SÁNDOR, Renata** - IOVINO, Massimo - LICHNER, Ľubomír - ALAGNA, Vincenzo - FORSTER, Daniel - FRASER, Mariecia - KOLLÁR, Jozef - ŠURDA, Peter - NAGY, Viliam - SZABO, Anita - FODOR, Nándor. Impact of climate, soil properties and grassland cover on soil water repellency [Vplyv klímy, pôdnych vlastností a travinno-bylinnej vegetácie na vodoodpudivosť]. In Geoderma, 2021, vol. 383, art. no. 114780. ISSN 0016-7061. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114780 (Vega 2/0020/20 : Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde. ITMS: 26220120062 : Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach prostredia. APVV-15-0160 : Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring) Typ: ADCA
 • SOKÁČ, Marek** - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Pollution source localisation in a simple river branch. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, vol. 612, iss. 1, art. no. 012037. (2019: 0.175 - SJR). ISSN 1755-1307. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1755-1315/612/1/012037 (WMESS 2020, 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. APVV - 18 - 0205 : Management of crisis situations in water supply with respect to climate change) Typ: ADMB
 • SOKÁČ, Marek** - SCHÜGERL, Radoslav - VELÍSKOVÁ, Yvetta - DULOVIČOVÁ, Renáta. Influence of Aquatic Vegetation on Dispersive Parameters as a Part of Hydrodynamic Conditions in Natural Streams. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, vol. 609, iss. 1, art. no. 012037. (2019: 0.175 - SJR). ISSN 1755-1307. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1755-1315/609/1/012037 (APVV - 18 - 0205 : Management of crisis situations in water supply with respect to climate change. WMESS 2020, 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. Vega 2/0085/20) Typ: ADMB
 • ŠURDA, Peter - VITKOVÁ, Justína - LICHNER, Ľubomír. Vplyv primárnej a sekundárnej sukcesie na hydrofyzikálne charakteristiky, parametre vodoodpudivosti adistribúciu pôdnej vlhkosti v profile piesočnatej pôdy [IMPACT OF PRIMARY AND SECONDARY SUCCESSION ON HYDROPHYSICAL CHARACTERISTICS, WATER REPELLENCY PARAMETERS AND SOIL MOISTURE PATTERN OF SANDY SOIL PROFILE]. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability : book of Abstracts and Posters from the 27th Poster day. - Bratislava : Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, 2020, p. 1-1. ISBN 978-80-89139-48-4. Typ: AFL
 • Acta Hydrologica Slovaca. Editor Yvetta Velísková ; zodpovedný redaktor [2019-]: Dana Pavelková. Bratislava : Ústav hydrológie SAV. ISSN 2644-4690 Typ: FAI
 • VITKOVÁ, Justína** - ŠURDA, Peter - RONČÁK, Peter. Impact of biochar application into silt loam soil in field condtitions during 2019. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020 : conference proceedings.Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems, 2020-01-01, pp. 427-432. ISSN 1314-2704. Dostupné na: https://doi.org/10.5593/sgem2020/3.1/s13.055 (VEGA 2/0053/18 : Strengthening Agroecosystem Resilience: Hydropedological and Biohydrological Aspects) Typ: ADMB
 • VITKOVÁ, Justína - ŠURDA, Peter - ZVALA, Anton. Zmeny vlhkosti pôdy po aplikácii biouhlia pri pestovaní kukurice v roku 2019. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability : book of Abstracts and Posters from the 27th Poster day. - Bratislava : Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, 2020, p. 1-1. ISBN 978-80-89139-48-4. Typ: AFL
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus