Informačná stránka organizácie SAV

Ústav hydrológie SAV

Medzinárodné projekty

EUROFRIEND - EUROFRIEND - Režim odtoku z medzinárodných experimentálnych a sieťových údajov
EUROFRIEND - Flow Regimes from International Experimental and Network Data
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miklánek Pavol CSc.
Anotácia:Projekt FRIEND (Flow Regimes from International Experimental and Network Data) je tzv. pridruženou programovou zložkou (AP – Associated Programme) Medzinárodného hydrologického programu UNESCO. Projekt je celosvetového rozsahu a v rámci 8 regionálnych skupín na ňom participuje 142 partnerských krajín. V regionálnej skupine EUROFRIEND spolupracuje 44 krajín Európy a mediteránnej oblasti. V rámci regionálnej skupiny EUROFRIEND, sa zúčastnené krajiny snažia o vytvorenie spoločného Európskeho vodného archívu a na jeho základe sa riešia najmä otázky výskytu nízkych vodností, veľkopriestorových zmien hydrologického režimu, metód analýzy extrémnych zrážkových a prietokových situácií a fyzikálnych procesov hydrologického cyklu v malých povodiach. Slovensko je plnoprávnym členom regionálnej skupiny EUROFRIEND. Hlavné ciele projektu sú: Vytvorenie spoločnej databázy údajov, celoeurópska regionálna analýza malých vodností, povodní, veľkoplošných zmien hydrologického režimu a hydrologických procesov v mierke malých povodí.
Web stránka projektu:http://www.euro-friend.de/servlet/is/7415/index.html
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2021

ERB - Európska sieť experimentálnych a reprezentatívnych povodí
European Network of Experimental and Representative Basins - ERB
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Holko Ladislav PhD.
Web stránka projektu:http://erb-network.simdif.com/
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2021

Hodnotenie vlhkosti povrchu pôdy pomocou satelitných a pozemných meraní
Evaluation of surface soil moisture from satellite and ground-based measurements
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vitková Justína PhD.
Anotácia:Pôdna vlhkosť, spolu s charakteristikami pôdy a vegetácie, hrá dôležitú úlohu pri výmene vody a energie medzi povrchom pôdy a atmosférou. Podrobné poznatky o súčasnom a budúcom priestorovom a časovom kolísaní vlhkosti pôdy nie sú dostatočne známe, ani ľahko zmerateľné, či predpovedateľné. Znalosť pôdnej vlhkosti v povrchovej a koreňovej zóne je rozhodujúca pre dosiahnutie udržateľného využívania krajiny a hospodárenia s vodou. Náš výskum sa týka problematiky klimatickej zmeny v súvislosti s hodnotením zásob vody v pôde získaných z pozemných a satelitných meraní (SMOS) na troch hraničných biosférických lokalitách (dve v Poľsku, jedna na Slovensku). Vo výskume, ktorý prebiehal v rokoch 2013-2015 by sme chceli pokračovať aj v ďalšom období 2016-2018. Dôraz bude kladený na overenie vlhkosti pôdy a klasifikáciu vegetačného krytu voči obsahu vody viazanej na povrchu. S cieľom zlepšiť naše chápanie toho, ako hospodárenie a využívanie krajiny upravuje vodné a tepelné procesy, je nevyhnutné použiť modelovanie. V tomto výskumnom projekte plánujeme použiť SMOS a pozemné dáta na predpovedanie distribúcie vody v hornej vrstve pôdy na území Poľska a Slovenska.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

IHP-VIII Danube - IHP-VIII Regionálna spolupráca podunajských krajín
IHP-VIII Regional cooperation of the Danube countries
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miklánek Pavol CSc.
Anotácia:Regionálna spolupráca podunajských krajín v oblasti hydrológie v rámci Medzinárodného hydrologického programu UNESCO má už takmer 40-ročnú históriu. Prvým väčším spoločným podujatím bola 1. konferencia o hydrologických predpovediach v roku 1961 v Budapešti. Odvtedy sa konferencie konajú pravidelne v dvojročných intervaloch. V roku 1987 boli podpísané zásady spolupráce a začali sa uskutočňovať pravidelné porady zástupcov Národných výborov pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO a expertov, ktorí riešia spoločné projekty týkajúce sa hydrológie Dunaja. Regionálna spolupráca podunajských krajín v oblasti hydrológie pokračuje v súčasnom období v rámci fázy VIII MHP, najmä v projekte 1.5 - Improve scientific basis for hydrology and water sciences for preparation and response to extreme hydrological events (Zlepšenie vedeckých základov hydrológie a vied o vode pre prípravu a reakciu na extrémne hydrologické udalosti) Medzinárodného hydrologického programu UNESCO. V rámci spolupráce sa rieši viacero tém, na ktorých spolupracujú všetky podunajské krajiny. Samostatné projekty sú venované témam Povodňový režim riek povodia Dunaja a Nízke prietoky a hydrologické sucho v povodí Dunaja. Okrem týchto projektov zostáva hlavnou náplňou projektu organizácia hydrologických konferencií podunajských krajín a koordinácia účasti slovenských pracovísk v iných témach spolupráce.
Web stránka projektu:http://www.unesco.org/new/en/venice/natural-sciences/water/danube-cooperation/
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2021

IMPACT - Impacts of global climate changes on water resources in Ukraine estimated by variability of river discharges and hydrograph components
Vplyv globálnej klimatickej zmeny na vodné zdroje na Ukrajine odhadnutej pomocou zmien prietoku v riekach a zložkami odtoku
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pekárová Pavla DrSc.
Anotácia:Surface water is a dominant resource for water supply in Ukraine. 85% of water supply comes from the rivers and water reservoirs. Global climate changes resulted in an increase of air temperature in the country. The biggest change is observed in the cold period. In certain years, the average temperature of the cold period is above zero. Although the mean annual precipitation did not change, a decrease in the winter period and an increase in the autumn are observed. Changed air temperature and precipitation patterns result in the decrease of river discharge during spring maxima and its increase during previously low flow periods. Changes in water chemistry were observed as well. Uneven distribution of water resources over Ukraine is combined with shortage of water in regions which are most populated and economically most important. Bad water infrastructure, insufficient water treatment, formerly intensive agriculture and climate change can further deteriorate poor river water quality. The project will consist of two workpackages. In the first one, the analysis of river discharges from selected rivers in Ukraine will be conducted. The results will contribute to better understanding of the variability of river discharges. Second package will focus on hydrographs components. Better understanding of hydrograph components could help explain observed changes in water chemistry and estimate its further development under changed climate.
Doba trvania: 1.4.2017 - 31.12.2019

DanubeFlood - Režim povodní v povodí rieky Dunaj, III. fáza: Spracovanie záverečnej monografie
Flood regime of rivers in the Danube river basin, Phase III. Final monograph preparation
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pekárová Pavla DrSc.
Anotácia:Hlavným cieľom III. fázy projektu je analyzovať výsledky I. a II. fázy projektu, konkrétne informácie o povodňovom režime z celého povodia Dunaja. Spracované budú čiastkové výsledky (v podobe záverečnej správy a monografie) získané z analýzy časových radov priemerných denných a maximálnych ročných povodňových prietokov Dunaja z 20-tich staníc pozdĺž Dunaja a 50-tich staníc povodia Dunaja za obdobie 1931–2005. Tieto informácie bude možné použiť pri manažmente vody v povodí Dunaja a pri návrhu protipovodňových opatrení, ako aj pri zlepšení kvality hydrologických povodňových výstrah. Do riešenia projektu sú zapojené všetky podunajské krajiny v rámci Medzinárodného hydrologického programu UNESCO – konkrétne v rámci Dunajskej spolupráce.
Web stránka projektu:www.ih.sav.sk/danubeflood
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2019


Národné projekty

Analýza miery vplyvu sedimentov na interakciu povrchových tokov s podzemnými vodami pri implementácii progresívnych metód merania
Analysis of sediment impact rate on interaction between surface water and groundwater with implementation of progressive measurement methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Velísková Yvetta PhD.
Anotácia:Voda sa stáva strategickou surovinou tohto tisícročia. Vzájomná interakcia povrchových tokov s podzemnými vodami je dôležitým aspektom manažmentu vodných zdrojov. Potvrdzujú to dokumenty medzinárodného významu (Water Framework Directive – WFD, Horizon 2020, 7.EAP...), ako aj domáce iniciatívy (RIS3, Dunajská stratégia, Partnerské dohody EK so SR,...). Náplňou projektu je kvantifikácia vzájomnej interakcie povrchových tokov s nízkymi rýchlosťami prúdenia s okolitou podzemnou vodou. Hodnotený bude dosah tejto interakcie pri kolísaní hladín v povrchovom toku a v okolitom zvodnenom prostredí, ako aj vplyv dnových sedimentov na mieru interakcie pri variantných usporiadaniach dnových sedimentov a ich konzistencie. UH SAV ako nositeľ projektu je vďaka SF EU – OP VaV vybavený modernými meracími prístrojmi a softvérom, preto jednou z úloh projektu bude aplikácia progresívnych metód hodnotenia vodných útvarov a zhodnotenie ich použitia pri riešení vodohospodárskych problémov tohto typu.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Citlivosť tvorby povodňového odtoku na intenzívne zrážky a využívanie územia vo vrcholových povodiach
Sensitivity of surface runoff generation in headwater catcements to intensive precipitation and landuse
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Holko Ladislav PhD.
Anotácia:Základným cieľom projektu je vyvinúť metodiku procesne orientovaného modelovania tvorby povodňového odtoku na svahoch a povodiach, založenú na parametrizácii hydrologických procesov a prostredia v procesne orientovanom komplexnom hydrologickom modeli. Vyvinutá metodika umožní vedecky podložené ohodnotenie efektívnosti neštrukturálnych protipovodňových opatrení, založených na spôsobe využitia a manažmente povodí na zníženie povodňového odtoku zo svahov a povodí, vrátane eróznych procesov. Parametrizácia procesov a prostredia, ako aj modelové výstupy povodňového odtoku a eróznych procesov budú podopreté experimentálnymi meraniami tvorby odtoku a eróznych rýh na svahoch. Ako pilotné povodie pre experimentálne merania bude slúžiť povodie Myjavy, výsledky meraní budú konfrontované s výsledkami dosiahnutými na pracoviskách ÚH SAV, TU Zvolen, Západomaďarská univerzita v Soproni a TU Viedeň.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

BIOSOIL - Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity
Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ľubomír DrSc.
Anotácia:Predkladaný projekt: "Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity " sa zameriava na zistenie a vyhodnotenie miery náchylnosti pôd na degradačné procesy so zameraním najmä na erodibilitu a zhutniteľnosť pôd, ktoré patria k najzávažnejším degradačným procesom významne znižujúcim úrodnosť pôd v krajinách Európskej únie a ohrozujúcim stabilitu všetkých zložiek životného prostredia. Dôraz, ktorý sa kladie na udržateľné využívanie pôd má na zreteli aj interakciu medzi pôdou a vodou, nakoľko s týmito prírodnými zdrojmi je potrebné zaobchádzať šetrne a v čo možno najväčšej miere zabrániť ich kontaminácii. V projekte sa použijú a rozpracujú inovatívne metódy hodnotenia pôdnych vlastností, ktoré sa adaptujú na podmienky v pôdach Slovenska. Výsledky a hodnotenia budú prezentované a konzultované aj na medzinárodnej úrovni. Výstupy z projektu budú mať prínos jednak pre základný výskum (rozpracovanie inovatívnych metód a postupov hodnotenia) ako aj praktické uplatnenie prostredníctvom metodiky zameranej na dobrú poľnohospodársku prax pre šetrné využívanie pôdy a vody, čím sa zvýši odolnosť pôd voči degradačným vplyvom. Prispeje to aj významnou mierou k trvalo udržateľnému využívaniu pôdy.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Experimentálny výskum tvorby povrchového odtoku v malých povodiach
Experimental research of overland flow generation in small catchments
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Holko Ladislav PhD.
Anotácia:Hydrologická reakcia povodia na zrážky závisí od mnohých faktorov. Kľúčovú úlohu hrá pôdny profil. Počas zrážkovej udalosti sa v rôznych častiach povodia prejavujú rôzne mechanizmy tvorby odtoku. V súvislosti s povodňami, ktoré sa v posledných rokoch vyskytli v malých povodiach, sa objavila potreba lepšie určiť maximálne množstvo zrážok, ktoré je schopné povodie prijať. Projekt sa bude zaoberať terénnym výskum tvorby odtoku v rôznych častiach povodia (rôzne geologické, pedologické, topografické a vegetačné pomery) v mierke bodu, výskumnej plochy a povodia. Bude založený na mapovaní infiltračnej kapacity povrchu pôdy, využití geofyzikálnych, hydrometrických a izotopických meraní počas zadažďovacích experimentov. Cieľom je určenie zrážok, pri ktorých dochádza k vzniku povrchového odtoku, skúmanie možností sledovania pohybu vody v pôde počas extrémnej zrážky a vzniku skokovej zmeny prúdenia vody v pôde. Výsledky môžu pomôcť pri mapovaní povodňových rizík a upresnení podmienok ich vzniku v malých povodiach.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémov
Strengthening Agroecosystem Resilience: Hydropedological and Biohydrological Aspects
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vitková Justína PhD.
Anotácia:Viacero aktuálnych programov vedy a výskumu v rámci Európskej únie smeruje k podpore prírodných a nízko-uhlíkových technológií, ktoré dokážu zvýšiť adaptačnú schopnosť a rezilienciu agroekosystémov a iných zraniteľných oblastí voči dopadom globálnej klimatickej zmeny. Biouhlie je človekom vyrobený materiál organického pôvodu, ktorý vzniká termochemickou konverziou biomasy pri produkcii biogénnych palív. Energetické využívanie biomasy na Slovensku má veľký potenciál, ktorý vychádza predovšetkým z geografických daností krajiny. V projekte chceme analyzovať možnosti zvyšovania reziliencie ekosystémov závislých od prístupnosti pôdnej vody aplikáciou tuhej frakcie produktov termochemického rozkladu biomasy, teda biouhlia. Ako protiklad k technologickému riešeniu bude v projekte skúmaná aj prirodzená schopnosť ekosystému zachovať resp. zvýšiť svoju rezilienciu procesom sukcesie, teda prirodzeným vývojom a zmenou zloženia rastlinných druhov a spoločenstiev.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Identifikácia zmien hydrologického režimu tokov a vzájomný vzťah extrémnych hydrologických udalostí v zložitom riečnom systéme povodia Dunaja
Identification of changes in hydrological regime of streams and mutual relation of extreme hydrologic events in complex river system of the Danube basin
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bačová Mitková Veronika PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na štúdium a analýzu vývoja zmien hydrologického režimu vybraných tokov v povodí Dunaja. Pomocou vhodných matematických metód budú identifikované zmeny, variabilita, pravdepodobnostné vlastnosti a časové parametre výskytu významných historických povodní a súch. Dvojrozmernou štatistickou analýzou budú skúmané vzťahy a riziká súčasného výskytu extrémnych udalostí na hlavnom toku a prítokoch. Výsledky projektu poskytnú komplexné informácie o tom, či a v akej miere dochádza k zmenám v hydrologickom režime tokov v povodí Dunaja, a ako môžu vzájomné vzťahy hydrologických charakteristík ovplyvniť veľkosť a priebeh extrémnych hydrologických situácií. Získané poznatky budú využiteľné pri plnení cieľov Dunajskej stratégie a zapadajú do tematickej priority RIS3 “Pôdohospodárstvo a životné prostredie“.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Lesné pôdy, ich degradácia a hydrologické konzekvencie
Forest soils, their degradation and hydrological consequences
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Orfánus Tomáš PhD.
Anotácia:Predchádzajúci projekt VEGA 2/0167/12 priniesol nové metodiky stanovenia základných fyzikálnych charakteristík pokrývkových horizontov pôdy. Na ich základe bola inovovaná klasifikácia pôd podľa textúry a následne implementovaná do nového morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska a aplikovaná v geografii pôd a pri odhaľovaní zmien prebiehajúcich v mokraďových ekosystémoch (viď publikácie v prílohe). V novom 4-ročnom projekte by sme radi nadviazali na sľubné výsledky predchádzajúceho projektu, pričom by sme chceli detailnejšie skúmať už nie len proces infiltrácie vody do predmetných pôd resp. horizontov, ale aj podmienky jej redistribúcie do nižšie ležiacich horizontov a jej plytkého podpovrchového odtoku v svahovitých územiach. Ďalej by sme sa chceli venovať procesom degradácie lesných pôd eróziou a zhutnením a to hlavne z hľadiska vplyvu týchto negatívnych javov, spôsobených hlavne človekom, na (hydro)fyzikálne vlastnosti týchto pôd a na hydrologické procesy na svahoch a v horských povodiach.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Lokalizácia bodových zdrojov havarijného znečistenia vodných tokov na základe údajov z on-line monitoringu
Localisation of accidental point sources of pollution in watercourses based on-line monitoring data
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Velísková Yvetta PhD.
Anotácia:Cieľom vedeckého projektu je prehĺbenie poznatkov a praktický prínos pre riešenie úlohy lokalizácie zdroja znečistenia na základe časového priebehu koncentrácie znečisťujúcej látky v monitorovanom profile rieky. Súčasné simulačné modely sú koncipované na simuláciu šírenia znečistenia, t.j. tieto modely sú schopné simulovať šírenie znečistenia iba v smere toku rieky. Pri súčasnom rozvoji monitorovacích technológií je však aktuálna úloha, pri ktorej sú známe časové priebehy koncentrácie znečistenia v priečnom profile toku, ale nie je známy bod vypúšťania znečistenia. Riešením takejto úlohy je potom určenie miesta vypúšťania znečistenia (inverzná -lokalizačná úloha). Praktické riešenie zadanej inverznej úlohy môže byť nápomocné pri riešení podobných úloh vo vodohospodárskej praxi, t.j. pri identifikácii zdrojov havarijného znečistenia. V rámci projektu predpokladáme vypracovanie teoretických, ako i praktických postupov (vrátane SW) pre riešenie tejto inverznej úlohy.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

kanaly - Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny
New possibilities of use of drainage canal systems with taking into account the protection and use of a landscape
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Velísková Yvetta PhD.
Anotácia:Odvodňovací kanál, ako umelý multifunkčný antropogénny prvok v krajine, má svoje ďalšie špecifické funkcie, ktorým sa doteraz nevenovala pozornosť. Dôvodom výstavby kanálov bola intenzifikácia poľnohospodárskej výroby a odvádzanie vnútorných vôd. Jeho stavebné charakteristiky sú analogické s tokom. Tieto charakteristiky je potrebné prehodnotiť z hľadiska ich funkčného využitia v konkrétnych podmienkach územia. V dôsledku zmeny poľnohospodárskej politiky ďalšia výstavba a údržba odvodňovacích kanálov prakticky neexistuje a životnosť nadväzných technických segmentov končí. Sekundárne odvodňovacie kanály sú postupne zazemňované, dochádza k rozvoju drevinovej vegetácie a prestávajú plniť svoju hlavnú funkciu. U hlavných odvodňovacích kanálov je stav obdobný, navyše ich využitie je viazané na kapacitu čerpacích staníc. Primárne a sekundárne kanály predstavujú významné konektívne krajinné prvky a slúžia aj ako refúgium, či biocentrum pre viaceré druhy organizmov. V kanálovej sieti dochádza k výrazným sukcesným procesom. Na základe prehodnotenia súčasného stavu odvodňovacích kanálov bude vypracovaný návrh opatrení na zlepšenie ich primárnych funkcií a návrh ich multifunkčného využitia. Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálov sú významné z hľadiska rozvoja a stability biodiverzity v krajine.
Doba trvania: 1.7.2015 - 28.6.2019

Vodoodpudivosť pôdy ako indikátor pôdneho sucha
Soil water repellency as an indicator of soil drought
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šurda Peter PhD.
Anotácia:Vodoodpudivosť pôdy (VO) alebo hydrofobicita prispieva k mnohým problémom v oblasti životného prostredia, ako sú záplavy, zrýchlená erózia pôdy, vyplavovanie živín, znečistenie vodných tokov a redukované dopĺňanie zásob podzemných vôd. Je prejavom pôsobenia organických zlúčenín, ktoré produkujú živé alebo rozkladajúce sa rastliny alebo mikroorganizmy. Pravdepodobnosť výskytu VO narastá v suchých obdobiach a znižuje sa alebo úplne zmizne počas predĺžených období dažďov, to znamená, že môže byť funkciou náchylnosti pôdy na výskyt sucha. Cieľom našej štúdie je stanoviť vzťahy medzi stálosťou, veľkosťou a indexom VO a meteorologickým indexom sucha, ktorý stanovuje závažnosť klimatického sucha územia. Okrem sucha klimatického bude vyhodnotené aj sucho pôdne. Analyzované budú experimentálne lokality, ktoré budú reprezentovať rôzne pôdne druhy a rôzne typy vegetácie.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Vplyv textúry pôdy na vodný režim v nenasýtenej zóne pôdneho prostredia
Influence of soil texture on water regime in unsaturated soil profile
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gomboš Milan CSc.
Anotácia:Nenasýtená zóna pôdneho prostredia je vo všeobecnosti definovaná ako trojfázový systém v oblasti litosféry, priestorovo vymedzený povrchom pôdy a hladinou podzemnej vody. Zo systémového hľadiska je nenasýtená zóna chápaná ako podsystém systému atmosféra (A) - rastlinný kryt (RK) - nenasýtená zóna (NZ) pôdy - podzemná voda (PV). Medzi nenasýtenou zónou a okolitými podsystémami systému A-RK-NZ-PV prebiehajú interakčné procesy. Intenzita týchto interakciíje závislá od hydrofyzikálnych a hydraulických vlastností pôd, ktoré sú v rozhodujúcej miere určené textúrou pôdnehoprostredia. Výslednicou interakčných procesov sú časové a priestorové zmeny zložiek vodného režimu NZ. Tieto zmeny sa nazývajú vodným režimom NZ a prejavujú sa v zmene zásob vody v pôde. Cieľom projektu je kvantifikácia vplyvu textúrneho zloženia na vodný režim nenasýtenej zóny pôd. Bude kvantifikovaný priebeh interakčných procesov NZ s okolitými podsystémami systému A-RK-NZ -PV. Pre výskum bude využitá novovybudovaná vedecká infraštruktúra.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 17