Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

WATSON - Izotopy vody v kritickej zóne: od dopĺňania zásob podzemnej vody po transpiráciu rastlín

Water isotopes in the critical zone: from groundwater recharge to plant transpiration

FIRElinks - Požiar v systéme Zeme: veda a spoločnosť

Fire in the Earth System: Science & Society

SoilWater - Pôdna ekotechnológia obnovujúca zásobu vody v lesoch narušených ľudskou činnosťou

Soil Eco-Technology to Recover Water Storage in disturbed Forests

WATSIM - Simulácia teploty vody v tokoch v povodí rieky Dunaj počas letných nízkych prietokov

Water temperature simulation during summer low flow conditions in the Danube basin

Národné projekty

BCsoil - Biouhlie ako pôdne aditívum pre trvaloudržateľné poľnohospodárstvo v podmienkach klimatickej zmeny

Biochar as a soil additive for sustainable agriculture in conditions of climate change

Komplexná analýza vývoja režimu kvantity a kvality vody v tokoch a ich vzájomného vzťahu vo vybraných povodiach Slovenska

Comprehensive analysis of the quantity and quality of water regime development in streams and their mutual dependence in selected Slovak basins

CONTROL - Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska

Connectivity and flood runoff dynamics in headwater catchments of Slovakia

KVANPROC - Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia

Quantification of Interaction Processes in Hydrological Cycle in Lowland area conditions

Predikcia miesta zdroja bodového znečistenia v sieti vodných tokov – hydrodynamický prístup

Prediction of a point pollution source position in a watercourse network – a hydrodynamic approach

DETECTIVES - Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku

Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia

Riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmeny

Management of crisis situations in water supply with respect to climate change

Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd

Impact of biochar application on hydro-physical characteristics of different soil types

Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy

Impact of climate change on rainfall–runoff relationships

Vplyv ohrevu na hydrofyzikálne a chemické vlastnosti lesnej pôdy

-

Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde

Effect of vegetation and its secondary succession on soil hydrological processes

Celkový počet projektov: 15