Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

WATSON - Izotopy vody v kritickej zóne: od dopĺňania zásob podzemnej vody po transpiráciu rastlín

Water isotopes in the critical zone: from groundwater recharge to plant transpiration

FIRElinks - Požiar v systéme Zeme: veda a spoločnosť

Fire in the Earth System: Science & Society

SoilWater - Pôdna ekotechnológia obnovujúca zásobu vody v lesoch narušených ľudskou činnosťou

Soil Eco-Technology to Recover Water Storage in disturbed Forests

N/A - Predpoveď zmien pôdnej vlhkosti v zmenených podmienkach využitia krajiny a klímy

Prediction of changes in soil moisture under changed land use and climate conditions

WATSIM - Simulácia teploty vody v tokoch v povodí rieky Dunaj počas letných nízkych prietokov

Water temperature simulation during summer low flow conditions in the Danube basin

Národné projekty

Analýza zmien vodnej bilancie povrchových vôd a harmonizácia výpočtu návrhových prietokov pri odhade rizika povodní a sucha v karpatskej oblasti

Analysis of changes in surface water balance and harmonization of design discharge calculations for estimation of flood and drought risks in the Carpathian region

Fytoindikácia zmien hydrologického režimu pôdy

Fytoindication of changes of soil hydrological regime

CONTROL - Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska

Connectivity and flood runoff dynamics in headwater catchments of Slovakia

KVANPROC - Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia

Quantification of Interaction Processes in Hydrological Cycle in Lowland area conditions

Predikcia miesta zdroja bodového znečistenia v sieti vodných tokov – hydrodynamický prístup

Prediction of a point pollution source position in a watercourse network – a hydrodynamic approach

DETECTIVES - Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku

Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia

Riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmeny

Management of crisis situations in water supply with respect to climate change

Variabilita prvkov hydrologickej bilancie a hydrologických procesov v horskom povodí v podmienkach globálnej zmeny

Variability of the water balance and hydrological processes in a mountain catchment under the global change conditions

Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd

Impact of biochar application on hydro-physical characteristics of different soil types

Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy

Impact of climate change on rainfall–runoff relationships

Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde

Effect of vegetation and its secondary succession on soil hydrological processes

Vplyv vodnej vegetácie na kvantitatívne a kvalitatívne parametre nížinných vodných tokov

Influence of aquatic vegetations on quantitative and qualitative parameters of lowland streams

Celkový počet projektov: 17