Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav hydrológie SAV

Medzinárodné projekty

EUROFRIEND - EUROFRIEND - Režim odtoku z medzinárodných experimentálnych a sieťových údajov

EUROFRIEND - Flow Regimes from International Experimental and Network Data

Doba trvania: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2021
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miklánek Pavol CSc.
Anotácia:Projekt FRIEND (Flow Regimes from International Experimental and Network Data) je tzv. pridruženou programovou zložkou (AP – Associated Programme) Medzinárodného hydrologického programu UNESCO. Projekt je celosvetového rozsahu a v rámci 8 regionálnych skupín na ňom participuje 142 partnerských krajín. V regionálnej skupine EUROFRIEND spolupracuje 44 krajín Európy a mediteránnej oblasti. V rámci regionálnej skupiny EUROFRIEND, sa zúčastnené krajiny snažia o vytvorenie spoločného Európskeho vodného archívu a na jeho základe sa riešia najmä otázky výskytu nízkych vodností, veľkopriestorových zmien hydrologického režimu, metód analýzy extrémnych zrážkových a prietokových situácií a fyzikálnych procesov hydrologického cyklu v malých povodiach. Slovensko je plnoprávnym členom regionálnej skupiny EUROFRIEND. Hlavné ciele projektu sú: Vytvorenie spoločnej databázy údajov, celoeurópska regionálna analýza malých vodností, povodní, veľkoplošných zmien hydrologického režimu a hydrologických procesov v mierke malých povodí.
Web stránka projektu:http://www.euro-friend.de/servlet/is/7398/index.html

ERB - Európska sieť experimentálnych a reprezentatívnych povodí

European Network of Experimental and Representative Basins - ERB

Doba trvania: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2021
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Holko Ladislav PhD.
Web stránka projektu:http://erb-network.simdif.com/

IHP-VIII Danube - IHP-VIII Regionálna spolupráca podunajských krajín

IHP-VIII Regional cooperation of the Danube countries

Doba trvania: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2021
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miklánek Pavol CSc.
Anotácia:Regionálna spolupráca podunajských krajín v oblasti hydrológie v rámci Medzinárodného hydrologického programu UNESCO má už takmer 50-ročnú históriu. Prvým väčším spoločným podujatím bola 1. konferencia o hydrologických predpovediach v roku 1961 v Budapešti. Odvtedy sa konferencie konajú pravidelne v dvojročných intervaloch. V roku 1987 boli podpísané zásady spolupráce a začali sa uskutočňovať pravidelné porady zástupcov Národných výborov pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO a expertov, ktorí riešia spoločné projekty týkajúce sa hydrológie Dunaja. Regionálna spolupráca podunajských krajín v oblasti hydrológie pokračuje v súčasnom období v rámci fázy VIII MHP, najmä v projekte 1.5 - Improve scientific basis for hydrology and water sciences for preparation and response to extreme hydrological events (Zlepšenie vedeckých základov hydrológie a vied o vode pre prípravu a reakciu na extrémne hydrologické udalosti) Medzinárodného hydrologického programu UNESCO. V rámci spolupráce sa rieši viacero tém, na ktorých spolupracujú všetky podunajské krajiny. Samostatné projekty sú venované témam Povodňový režim riek povodia Dunaja a Nízke prietoky a hydrologické sucho v povodí Dunaja. Okrem týchto projektov zostáva hlavnou náplňou projektu organizácia hydrologických konferencií podunajských krajín a koordinácia účasti slovenských pracovísk v iných témach spolupráce.
Web stránka projektu:https://wayback.archive-it.org/10611/20160821214302/http://www.unesco.org/new/en/venice/natural-sciences/water/danube-cooperation/

WATSON - Izotopy vody v kritickej zóne: od dopĺňania zásob podzemnej vody po transpiráciu rastlín

Water isotopes in the critical zone: from groundwater recharge to plant transpiration

Doba trvania: 24. 9. 2020 - 23. 9. 2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Holko Ladislav PhD.
Anotácia:Porozumenie obehu vody v kritickej zóne, t.j. v tenkej vrstve pri zemskom povrchu, ktorá siaha od vegetačného pokryvu po podzemné vody, je nevyhnutné pre riešenie kľúčových environmentálnych problémov, spojených s trvalo udržateľným hospodárením s vodnými zdrojmi. Hlavným cieľom projektu WATSON je integrácia a syntéza súčasných interdisciplinárnych vedeckých poznatkov o rozdelení a miešaní vody v kritickej zóne s využitím jedinečnej možnosti stopovania pohybu vody pomocou izotopov. Tieto aktivity umožnia ísť nad rámec súčasných roztrieštených poznatkov a poskytnú nový koncepčný rámec interakcií medzi doplňovaním podzemnej vody, zásobou vody v pôde a transpiráciou, využiteľný v hospodárení s vodnými zdrojmi v rôznych klimatických podmienkach. Projekt spája mladých, aj skúsených vedcov z rôznych komplementárnych odborov, ktorí sú odborníkmi na využitie izotopov, a koncových uživateľov z vládnych agentúr a súkromných spoločností z 19 krajín COST a jednej partnerskej krajiny. Konečným cieľom projektu je rozvoj využívania izotopových metód v managemente vodných zdrojov.

FIRElinks - Požiar v systéme Zeme: veda a spoločnosť

Fire in the Earth System: Science & Society

Doba trvania: 24. 4. 2019 - 23. 4. 2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ľubomír DrSc.
Anotácia:FIRElinks bude rozvíjať sieť vedcov a odborníkov z EÚ zaoberajúcich sa výskumom a riadením požiaru vegetácie s rôznym zázemím: dynamika požiaru, účinky požiaru na pôdu, vodu a vegetáciu a manažment rizika požiaru. Spojí komunity z rôznych vedeckých a geografických prostredí a umožní diskusiu o rôznych skúsenostiach a vznik nových prístupov k výskumu požiaru. Cieľom FIRElinks je posilniť synergické spolupráce medzi európskymi výskumnými skupinami a zúčastnenými stranami s cieľom syntetizovať existujúce vedomosti a odborné znalosti a vymedziť zosúladený výskumný program, ktorý podporuje integrovaný prístup k vytváraniu krajiny necitlivej k požiaru, pričom sa zohľadňujú biologické, biochemické a biofyzikálne, ale aj socio-ekonomické, percepčné a politické obmedzenia. Ide o naliehavú spoločenskú potrebu v dôsledku očakávaného ďalšieho zintenzívnenia a geografického šírenia režimov požiarov v dôsledku zmeny klímy.
Web stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA18135/

SoilWater - Pôdna ekotechnológia obnovujúca zásobu vody v lesoch narušených ľudskou činnosťou

Soil Eco-Technology to Recover Water Storage in disturbed Forests

Doba trvania: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2023
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šurda Peter PhD.
Anotácia:Projekt pozostáva z piatich pracovných balíkov (WP): 1 - vzťah medzi pôdou a obsahom uhlíka, 2 - vplyv povrchovej ťažby a podobných činností, 3 - vplyv zhutnenia pôdy a pasenia lesnej zveri, 4 - efekt okysľovania pôdy 5 - syntéza a diseminácia poznatkov a usmernení. Ústav hydrológie SAV bude koordinátorom horizontálnej aktivity hydrofóbnosť pôdy vo WP1-4. Bude sa podieľať na meraní, spracovaní a interpretácii fyzikálnych vlastností pôdy, s osobitným dôrazom na hydrofyzikálne vlastnosti a vodoodpudivosť pôdy.

WATSIM - Simulácia teploty vody v tokoch v povodí rieky Dunaj počas letných nízkych prietokov

Water temperature simulation during summer low flow conditions in the Danube basin

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pekárová Pavla DrSc.
Anotácia:The proposed project is oriented on long-term variability and long-term trends of water temperature of selected rivers in different regions of Danube basin (high mountains, highlands, lowlands) and along the Danube River. Multiple regression technique will be used for analysis of relations between water temperature and influencing factors (low and high discharge conditions, increasing atmospheric temperature, anthropogenic activity in basin, etc.). The multiregresion simulation and stochastic forecasting models (Box Jenkins models, ARIMA, SARIMA) of water temperature will be developed for selected rivers. These models will be used for simulation of the water temperature of selected rivers according to different discharge, and air temperature scenarios. One of the expected results is the scientific base for method of water quality classification according the water temperature of water bodies in Danube basin for implementation of WFD 2000/60/EC. The results of the project will be summarized in common monograph of the project team.

SYSTEM - Synergia integrovaných senzorov a technológií pre zabezpečenie urbanizovaného prostredia

Synergy of integrated sensors and technologies for urban secured environment

Doba trvania: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2021
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Velísková Yvetta PhD.

Národné projekty

Analýza zmien vodnej bilancie povrchových vôd a harmonizácia výpočtu návrhových prietokov pri odhade rizika povodní a sucha v karpatskej oblasti

Analysis of changes in surface water balance and harmonization of design discharge calculations for estimation of flood and drought risks in the Carpathian region

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bačová Mitková Veronika PhD.
Anotácia:Klimatická zmena prináša v oblasti prognózy budúceho vývoja vodnej bilancie množstvo neistôt. Projekt je v prvej časti zameraný na štúdium, analýzu a vyhodnotenie zmien režimu denných, mesačných, ročných a extrémnych prietokov vybraných tokov v karpatskej oblasti. Identifikované budú obdobia zmien trendov, variabilita, pravdepodobnostné a časové parametre výskytu. Určené charakteristiky budú dané do súvisu s vybranými klimatickými ukazovateľmi. Smernica parlamentu EU a Rady EÚ 2007/60/ES z 23.10. 2007 vyžaduje, aby členské štáty vypracovali mapy povodňového ohrozenia povodňami s veľmi dlhými dobami opakovania. Vzťah medzi vrcholmi povodňových vĺn a pravdepodobnosťou ich výskytu je jeden zo základných problémov hydrologických extrémov, ktoré majú pre návrh vodohospodárskych plánov a plánov protipovodňovej ochrany v meniacich sa klimatických pomeroch neoceniteľný význam. Preto v druhej časti bude projekt riešiť harmonizáciu výpočtu návrhových hodnôt prietokov pri odhade rizika povodní a sucha v danom regióne.

Fytoindikácia zmien hydrologického režimu pôdy

Fytoindication of changes of soil hydrological regime

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zvala Anton PhD.
Anotácia:Vlastnosti pôdy a procesy v nej prebiehajúce sú najdôležitejšími faktormi pre stav a štruktúru vegetácie na danom stanovišti. Z nich viaceré (napr. obsah a zloženie organickej hmoty, obsah solí, pohyb ílovitých častíc a pod.) reagujú na zmeny klímy, ktoré sa v súčasnosti na našom území prejavujú rastom teploty a zmenou distribúcie zrážok počas roka. Sledovanie týchto dlhodobých zmien nemôže byť predmetom jediného krátkodobého projektu. Na druhej strane je ale možné sa v relatívne krátkom časovom horizonte dopracovať k releventným a spoľahlivým výsledkom zámenou širokého časového rámca za priestorový, ktorý má pri správnom výbere a dizajne výskumných lokalít analogický prejav. Zmeny v pôdnych režimoch sa odrážajú v ekofyziologických parametroch rastlín, ktoré vyjadrujú toleranciu rastlín voči meniacim sa podmienkam. Cieľom projektu je kvantifikácia týchto vzťahov smerom od jedinca k populácii vo vytýčených transektoch sledujúcich zmeny vlhkostných pomerov a hydrofyzikálnych charakteristík pôdy

CONTROL - Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska

Connectivity and flood runoff dynamics in headwater catchments of Slovakia

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Holko Ladislav PhD.
Anotácia:Hydrologická konektivita medzi podpovrchovou a povrchovou zásobou vody v povodí alebo rôznymi prvkami povodia a krajinou je rozhodujúcim faktorom v zložitom procese tvorby povodňového odtoku na svahoch. Cieľom projektu je vývoj modelovacích systémov, ktoré by zachovávali odpozorované schémy konektivity, založených na experimentálnom monitorovaní generovaného odtoku v pilotných povodiach, nachádzajúcich sa v rámci štyroch typických zalesnených a poľnohospodárskych hydrologických prostrediach. Namiesto tvorby komplexnej reprezentácie štrukturálnych prvkov konektivity v 3D, tak ako je tomu v distribuovaných modeloch, budú hľadané iné inovatívne riešenia zahrňujúce hybridné distribuované koncepčné modelovacie prístupy riadiacich procesov. Typické vzory pozorovanej dynamiky procesov budú koncepčne reprezentované v rámci dvojúrovňového distribuovaného modelovacieho rámca. Na základe monitorovania procesov sa na prvej úrovni priestorovej variability použije koncept jednotiek hydrologickej odozvy (HRU), ktorý bude použitý pri priestorovej parametrizácii, umožňujúcej zmenu v čase. Aby sa dodržala priestorová variabilita stavu povodia, v rámci týchto jednotiek sa koncepčné modely, využívajúce gridový raster, budú riadiť priestorovo distribuovanými vstupmi. Ako vstupy do modelu budú slúžiť výstupy z monitorovaní, diaľkového prieskumu Zeme a meteorologických radarov. Takáto hybridná schéma môže zahŕňať ako povrchové tak aj podpovrchové úrovne (vertikálne 1D alebo 2D). Takáto dynamická konceptualizácia a kvantifikácia dynamiky konektivity prietokov na svahoch a zohľadnenie geomorfologických systémov, ako sietí časovo-premenlivých koncepčných prvkov, môže viesť k novým poznatkom v analýze a porozumení povodí ako súboru modelovacích objektov a ich väzieb. Tieto možno použiť v rámci manažmentu povodia pri odhadovaní potenciálnych zmien v dynamike tvorby odtoku počas období zmien vo využívaní krajiny a pri odhade efektívnosti neštrukturálnych protipovodňových opatrení.

KVANPROC - Kvantifikácia interakčných procesov v hydrologickom cykle v podmienkach nížinného územia

Quantification of Interaction Processes in Hydrological Cycle in Lowland area conditions

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gomboš Milan CSc.
Anotácia:Zo systémového hľadiska je hydrologický cyklus chápaný ako členitý celok zložený z viacerých častí, medzi ktorými existujú väzby. Táto sústava je tvorená otvoreným fyzikálnym systémom, ktorý je možné členiť na atmosféru (A) - rastlinný kryt (RK) - nenasýtenú zónu (NZ) - podzemnú vodu (PV). Medzi jednotlivými podsystémami prebiehajú interakčné procesy. Veľkosť a intenzita interakcií sú závislé od geografických, geofyzikálnych a klimatických podmienok územia. Zásadný význam poznania interakčných procesov je predovšetkým v tom, že sa v nich realizuje prenos hmoty, energie a tvorba biomasy. Je to fundamentálny podklad pre adaptačné opatrenia. Cieľom projektu je kvantifikácia interakčných procesov v rôznych časových mierkach. Bude skúmaný ich časový vývoj a vzájomné väzby po vertikále systému A–RK–NZ–PV v rôznych hydrometeorologických podmienkach. Výskum bude realizovaný v prostredí Východoslovenskej nížiny. V riešení budú aplikované metódy lyzimetrického výskumu, numerickej simulácie a monitoringu.

Predikcia miesta zdroja bodového znečistenia v sieti vodných tokov – hydrodynamický prístup

Prediction of a point pollution source position in a watercourse network – a hydrodynamic approach

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Velísková Yvetta PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je návrh a vypracovanie metodiky a výpočtového nástroja na predikciu miesta zdroja bodového znečistenia v sieti vodných tokov na základe časového priebehu koncentrácie znečisťujúcej látky v monitorovanom profile vodného toku (inverzná úloha). Táto úloha bude riešená v reálnych podmienkach sietí vodných tokov pri prúdení s voľnou hladinou a všeobecne aplikovateľná v sieti s vetvenou štruktúrou, t.j. v riečnej, kanálovej alebo stokovej sieti. Praktické riešenie takto zadanej inverznej úlohy môže byť nápomocné vo vodohospodárskej praxi, t. j. pri identifikácii zdrojov nelegálneho vypúšťania nebezpečných látok (prípadne ekologických havárií). V rámci projektu bude realizovaná aj optimalizácia výpočtových postupov, analýza citlivosti a verifikácia výsledkov predikcie miesta zdroja znečistenia na základe experimentálnych meraní v reálnych podmienkach sietí vodných tokov, kanálovej alebo stokovej siete.

Riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmeny

Management of crisis situations in water supply with respect to climate change

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Velísková Yvetta PhD.
Anotácia:V rámci projektu budú overované možnosti aplikácie nových filtračných materiálov a ich možné kombinácie na zabezpečenie zdravotne bezpečnej pitnej vody i počas zhoršenia kvality povrchovej vody v období prívalových dažďov a topenia snehu, bude porovnávaná účinnosť viacmateriálového filtra s membránovým mikro alebo ultra filtračným modulom, ekonomicky a technicky zhodnotené výsledky experimentov a vypracovaný metodický postup uvedenia viacmateriálovej filtrácie a membránovej technológie do technologickej linky úpravy povrchovej vody na základe kvality vody a prevádzkových podmienok distribučnej siete. Ďalším cieľom projektu je sledovať zmeny kvality povrchových vôd v rôznych ročných obdobiach a rôznych hydrologických podmienkach, ako aj vplyv zmeny klímy na kvalitu vody a technologické procesy úpravy vody.

Variabilita prvkov hydrologickej bilancie a hydrologických procesov v horskom povodí v podmienkach globálnej zmeny

Variability of the water balance and hydrological processes in a mountain catchment under the global change conditions

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Holko Ladislav PhD.
Anotácia:Horské oblasti patria z hľadiska vplyvu zmeny klímy medzi najohrozenejšie územia. Hoci Slovensko je hornatá krajina, existuje tu iba jedno horské povodie, v ktorom sú dlhodobo merané nielen základné prvky hydrologickej bilancie (atmosférické zrážky, odtok) ale aj vodná hodnota snehu a skúmané vybrané hydrologické procesy. Tieto ojedinelé súbory údajov sú v povodí získavané už vyše tri desaťročia. Projekt chce odpovedať na otázky či, prípadne čo sa zmenilo v hydrologickom cykle malého horského povodia Jaloveckého potoka (Zapadné Tatry) v hydrologických rokoch 1989-2018 a ako zodpovedajú zmeny predpovedané pred takmer dvadsiatimi rokmi skutočnému vývoju. Okrem meraných údajov bude využité modelovanie prúdenia vody v pôde, distribuované hydrologické modelovanie a údaje o izotopickom zložení vody (stabilné izotopy kyslíka a vodíka, monitorované od roku 1991). Monitoring základných prvkov hydrologickej bilancie bude pokračovať tak, aby boli pre povodie zabezpečené údaje pre klimatický normál 1991-2020.

Vplyv klimatickej zmeny na zrážkovo–odtokové vzťahy

Impact of climate change on rainfall–runoff relationships

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šurda Peter PhD.
Anotácia:Spaľovanie fosílnych palív a zmeny vo využívaní krajiny vedú k zmene globálnej klímy. Na základe výsledkov klimatických modelov dôjde k výskytu teplotných extrémov vo väčšine obývaných regiónov, výskytu silných búrok v niektorých regiónoch a výskytu sucha a nedostatku zrážok v niektorých regiónoch. V podmienkach Slovenska, v oblastiach náchylných na vodnú eróziu by sa mali prejaviť predpokladané účinky náhlych a intenzívnych búrok, ktoré v silne erózne postihnutých oblastiach môžu mať až katastrofické následky. Je veľmi pravdepodobné, že suché obdobia, ktoré budú koincidovať s vlnami horúčav, vyvolajú zvýšený výskyt a dynamiku vodoodpudivosti pôdy s jej prejavmi. Ďalším dôležitým javom, ktorý súvisí so zmenou klímy, je rastúce riziko požiarov. V predkladanom projekte sa zameriame na analýzu zmien povrchového odtoku/vodnej erózie pôdy vyvolaných zmenenými parametrami (očakávanými zvýšenými hodnotami) návrhových dažďov, očakávanými prejavmi lesných požiarov a plošne rozšírenej vodoodpudivosti pôdy.

Vplyv vegetácie a jej sekundárnej sukcesie na hydrologické procesy v pôde

Effect of vegetation and its secondary succession on soil hydrological processes

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ľubomír DrSc.
Anotácia:Vegetácia môže ovplyvňovať pôdnu hydrológiu viacerými spôsobmi. Cieľom predkladaného návrhu projektu je zistenie závislostí medzi hydrofyzikálnymi parametrami (hydraulická vodivosť, sorptivita pre vodu a etanol), parametrami vodoodpudivosti (čas vniku kvapky vody do pôdy, čas zániku vodoodpudivosti, index vodoodpudivosti a modifikovaný index vodoodpudivosti) a dobou trvania sekundárnej sukcesie na ploche po kontrolovanom lesnom požiari a na opustených poliach.

Vplyv vodnej vegetácie na kvantitatívne a kvalitatívne parametre nížinných vodných tokov

Influence of aquatic vegetations on quantitative and qualitative parameters of lowland streams

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schügerl Radoslav PhD.
Anotácia:Výskyt vodnej vegetácie je veľmi častým problémom povrchových tokov predovšetkým v nížinných oblastiach. Predpoklad pre jej rast je hlavne v letnom období. Vodná vegetácia zmenšuje prietokový profil vodných tokov, deformuje rýchlostný profil. Navyše okolie vodných tokov v oblasti nížin je častokrát významne poľnohospodársky obhospodarované s používaním hnojív, čo má za následok nárast koncentrácie nutrientov, ktoré podporujú rast vodnej vegetácie. Náplňou projektu bude kvantifikácia vplyvu vodnej vegetácie na prietokové pomery. Taktiež bude analyzovaný a kvantifikovaný vplyv obsahu nutrientov a teploty na mieru zarastania korýt vodných tokov. Pre dosiahnutie cieľov budú využité moderné prístroje a metodické postupy spolu s overenými metódami štatistickej analýzy.

Celkový počet projektov: 18