Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

IHP-IX Danube - IHP-IX Regionálna spolupráca podunajských krajín

IHP-IX Regional cooperation of the Danube countries

WATSON - Izotopy vody v kritickej zóne: od dopĺňania zásob podzemnej vody po transpiráciu rastlín

Water isotopes in the critical zone: from groundwater recharge to plant transpiration

Prenos poznatkov o znečistení vodného ekosystému v rámci klimatických zmien v Gruzínsku

Knowledge transfer on aquatic ecosystem accidental pollution within the climate change to Georgia

Vplyv aplikácie biouhlia vyrobeného z vŕby na hydro–fyzikálne a fyzikálno–chemické vlastnosti prachovitohlinitej pôdy

Impact of willow biochar application on hydro–physical and physicochemical properties of the silt loam soil

Zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny v rôznych sektoroch využívania krajiny v povodiach riek v Gruzínsku

Mitigating the effects of climate change on the different land use sectors in river basins in Georgia

Národné projekty

Biouhlie ako možný adaptačný nástroj pri zmene klímy

Biochar as a potential climate change adaptation tool

BCsoil - Biouhlie ako pôdne aditívum pre trvaloudržateľné poľnohospodárstvo v podmienkach klimatickej zmeny

Biochar as a soil additive for sustainable agriculture in conditions of climate change

Komplexná analýza vývoja režimu kvantity a kvality vody v tokoch a ich vzájomného vzťahu vo vybraných povodiach Slovenska

Comprehensive analysis of the quantity and quality of water regime development in streams and their mutual dependence in selected Slovak basins

CONTROL - Konektivita a dynamika tvorby povodňového odtoku vo vrcholových povodiach Slovenska

Connectivity and flood runoff dynamics in headwater catchments of Slovakia

Kvantifikácia a analýza zložiek vodnej bilancie z lyzimetrických meraní a numerických simulácií

Quantification and analysis of water balance components from lysimeter measurements and numerical simulations

Modelovanie účinkov revitalizačných opatrení v krajine na vodný režim územia

Modeling the influence of landscape revitalization measures on the water regime

Optimalizácia adaptačných opatrení na extrémne prívalové zrážky v urbanizovaných povodiach

Optimization of adaptation measures for extreme torrential rainfall in urbanized catchments

DETECTIVES - Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku

Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia

DRIWADIR - Technologické postupy na odstránenie endokrinných disruptorov a elimináciu výskytu siníc a ich nežiaducich účinkov vo vodárenských zdrojoch pre zabezpečenie kvality pitnej vody podľa zvyšujúcich sa nárokov novej smernice EÚ pre pitnú vodu

Technological Methods for Removal of Endocrine Disruptors and Elimination of Cyanobacteria Occurrence and Their Undesirable Effects in Water Sources to Ensure Drinking Water Quality according to the Increasing Demands of New EU Drinking Water Directive

Vplyv mikroplastov z mulčovacích fólií na hydrologické procesy v pôde a rast plodín

Effect of microplastics from mulch films on soil hydrological processes and crop growth

Vplyv ohrevu na hydrofyzikálne a chemické vlastnosti lesnej pôdy

-

Vplyv prebiehajúcej zmeny lesa na hydrologický cyklus v horských povodiach

Impact of ongoing forest change on the hydrological cycle in mountain basins

VEGA - Zmeny hydrodynamických a morfologických ukazovateľov riečneho koryta v dôsledku zarastania vodnou vegetáciou v nížinných oblastiach

Seasonal variations of hydrodynamic and morphological parameters in lowland vegetated rivers

Celkový počet projektov: 18