Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv zelenej infraštruktúry na odtokový režim urbanizovaného povodia
Program DŠ
Vodohospodárske inžinierstvo, odbor stavebníctvo
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
Jednou z perspektívnych technológií pre redukciu a retenciu odtoku v urbanizovaných územiach je zelená infraštruktúra (napr. zelené strechy), ktorá vďaka svojej hydrologickej funkcii v urbanizovanom území má veľkú schopnosť redukcie a retencie zrážkového odtoku. Táto schopnosť môže byť jeden z rozhodujúcich faktorov trvalo udržateľného rozvoja miest, najmä v súvislosti s predpokladanou zmenou klímy. Problematickým bodom však zostáva možný rozsah aplikácie zelenej infraštruktúry v typických podmienkach slovenských miest a reálne dopady aplikácie tejto technológie na odtokový režim urbanizovaného povodia, prípadne ďalšie environmentálne dopady.
Úlohou práce bude kvantifikácia vplyvu zelenej infraštruktúry na odtokový režim urbanizovaného povodia, ako aj možné využitie zrážkovej vody ako doplnkového zdroja úžitkovej vody v urbanizovanom území. Ďalším cieľom bude prieskum dopadov zmeny klímy na hydrologický režim povodia, vrátane analýzy, do akej miery je možné zmierniť dopady extrémnych klimatických javov (vyplývajúcich z predpokladaných klimatických zmien) v urbanizovaných územiach pomocou implementácie zelenej infraštruktúry. Tento cieľ súvisí s otázkou, či okrem zelenej infraštruktúry je potrebné uvažovať aj s inými opatreniami, aby sa dosiahla vyváženosť a efektívnosť investícií vzhľadom na ich účinok. V rámci výskumu sa predpokladá vypracovanie viacerých prípadových štúdií na reálnych urbanizovaných územiach v SR.