Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Zmeny základných ukazovateľov kvality vody vo vybranej vodárenskej nádrži pri meniacich sa hydrometeorologických podmienkach počas roka
Program DŠ
Krajinné inžinierstvo, Poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
Ing. Yvetta Velísková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Stručná anotácia
Jedným zo zdrojov pitnej vody pre obyvateľov Slovenska sú aj vodárenské nádrže. V niektorých regiónoch znamenajú jediný možný spôsob zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. V dôsledku antropogénnej činnosti a rôzneho využívania krajiny, ale aj v dôsledku prebiehajúcej zmeny klímy dochádza k zmenám kvality vody v týchto útvaroch. Prívalové dažde, obdobia sucha – nedostatku vody, letné vysoké teploty, príp. iné prejavy zmeny klímy negatívne vplývajú na kvalitu vody v týchto nádržiach, a to aj napriek akýmkoľvek legislatívnym opatreniam. Náplňou dizertačnej práce bude sledovanie a analýza zmien základných ukazovateľov kvality vody vo vybraných vodárenských nádržiach v rôznych ročných obdobiach, lokalitách a pri rôznych hydrologických podmienkach. Predpokladom úspešného dosiahnutia cieľov je vykonanie dôkladnej rešerše súčasného stavu poznania danej problematiky, teoretická analýza možných metodických postupov, vykonanie terénnych meraní na vybraných lokalitách pri použití modernej prístrojovej techniky, ako aj aplikácia metód štatistickej analýzy.