Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Zarastanie korýt vodných tokov vodnou vegetáciou a jej vplyv na podmienky prúdenia
Program DŠ
Krajinné inžinierstvo, odbor Poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
Ing. Yvetta Velísková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Stručná anotácia
Zarastanie vodného toku vodnou vegetáciou je veľmi častým problémom povrchových tokov predovšetkým v rovinatých územiach. Predpoklad pre jej rast je hlavne v tzv. vegetačnom období. Vodná vegetácia zmenšuje prietokový profil vodných tokov, deformuje rýchlostný profil a tým ovplyvňuje aj transportné procesy v povrchovom toku. Navyše okolie vodných tokov v oblasti nížin je častokrát významne poľnohospodársky obhospodarované s používaním hnojív, čo má za následok nárast koncentrácie nutrientov, ktoré podporujú rast vodnej vegetácie. Náplňou dizertačnej práce bude kvantifikácia vplyvu vodnej vegetácie na prietokové pomery v povrchovom toku. Taktiež bude analyzovaný a kvantifikovaný vplyv obsahu nutrientov a teploty na mieru zarastania korýt vodných tokov. Predpokladom úspešného dosiahnutia cieľov je vykonanie dôkladnej rešerše súčasného stavu poznania danej problematiky, teoretická analýza možných metodických postupov, vykonanie terénnych meraní na vybranej lokalite pri použití modernej prístrojovej techniky, ako aj aplikácia metód štatistickej analýzy.