Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Kolísanie hladiny podzemnej vody v závislosti od kolísania hladín v okolitých povrchových tokoch
Program DŠ
Vodohospodárske inžinierstvo, odbor Stavebníctvo
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
Ing. Yvetta Velísková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
Skúmanie interakcie povrchových a podzemných vôd vyžaduje poznanie zákonitostí prúdenia ako povrchových, tak podzemných vôd. Ich vzájomné ovplyvňovanie je veľmi výrazné hlavne v podmienkach rovinatých území. Práca bude riešiť problém vzájomnej interakcie hladinového režimu povrchových a podzemných vôd pri aplikácii progresívnych metód a prostriedkov štatistickej analýzy, i pomocou aplikácie hydrodynamických simulačných modelov. Predpokladá sa, že riešenie problému bude zamerané na vybraný región lužných lesov, príp. oblasť so systémom povrchových tokov/kanálov a môže v sebe zahŕňať kvantitatívnu aj kvalitatívnu stránku problému.