Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľka ÚH SAV, v.v.i.

Tel: 02/ 3229 3500

Sekretariát

Tel: 02/32293501

Detašované pracoviská

Ondrašovská 16
031 05 Liptovský Mikuláš
(+421 911 554 223)
Hollého 42
071 01 Michalovce
(+421 56) 6425 147
Ústav hydrológie SAV patrí svojim charakterom k pracoviskám geovedného zamerania. V regióne Slovenskej republiky má nezastupiteľné postavenie. Transformuje poznatky z jednotlivých oblastí svetovej hydrológie do našich podmienok a získava originálne poznatky o vlastnostiach hydrologického cyklu v podmienkach povodí slovenských riek. Zovšeobecnením a publikovaním poznatkov výskumu ústav prispieva k rozvoju hydrológie ako vednej disciplíny. Riešenie problémov je zamerané na vzájomnú interakciu medzi povrchovými, podzemnými a pôdnymi vodami v ich časovom a priestorovom prejave. Od roku 2014 sú na pracovisku vytvorené dve vedecké oddelenia:

Oddelenie hydrológie povrchových vôd
Vedúci oddelenia: Ing. Dana Halmová, PhD., (+421 2) 3229 3502

Oddelenie hydrológie podpovrchových vôd
Vedúci oddelenia: Mgr. Peter Rončák, PhD., (+421 2) 3229 3518

ÚH SAV
- poskytuje poradenské a ďalšie expertízne služby súvisiace s hlavnou činnosťou ústavu.
- uskutočňuje doktorandské štúdium v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.
- zabezpečuje publikáciu výsledkov vedeckovyskumnej činnosti prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlače (monografie, Journal of Hydrology and Hydromechanics, Acta hydrologica Slovaca), ako aj organizovaním vedeckých konferencií a iných podujatí slúžiacich na rozšírenie a spropagovanie svojich výsledkov za účelom zvýšenia vedomostnej úrovne odbornej verejnosti.