Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BADÁROVÁ, Zuzana. Medieval notated manuscripts from the Carthusian monastery in Královo Pole [Stredoveké notované manuskripty z kartuziánskeho kláštora v Královom Poli]. In Musica mediaeva liturgica IV : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 1. júna 2022. Editor: Janka Bednárikvá; recenzenti: Katarina Šter, Jaroslav Nemeš. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2023, s. 232-251. ISBN 978-80-561-1030-0. (Musica mediaeva liturgica IV. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Musica mediaeva liturgica IV. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou) Typ: AFD
 • FERKOVÁ, Eva. Slovenské ľudové piesne v klavírnych úpravách Vladimira Rebikova [Slovak Folk Songs in the Piano Adaptations of Vladimir Rebikov]. In Musicologica Slovaca, 2023, roč. 14 [40], č. 1, s. 93-113. (2023 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2023.1.5 (VEGA č. 2/0100/22 : Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia) Typ: ADFB
 • GOTTHARDTOVÁ, Kristína. Svadobné piesne v slovenskej zborovej tvorbe 20. storočia [Wedding Songs in 20th Century Slovak Choral Composition]. In Musicologica Slovaca, 2023, roč. 14 [40], č. 1, s. 114-135. (2023 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2023.1.6 (VEGA č. 2/0100/22 : Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia) Typ: ADFB
 • GOTTHARDTOVÁ, Kristína. Konvergencie: Janáček. In Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 4, s. 6-7. ISSN 1335-4140. Typ: EDI
 • LAZORÍK, Eduard - BEDNÁRIKOVÁ, Janka - VESELOVSKÁ, Eva. Stredoveké liturgické fragmenty z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice. Recenzenti: Dalibor Havel, Rastislav Adamko. 1. vydanie. Martin : Slovenská národná knižnica, 2022. 340 s. Catalogus fragmentorum, Tomus 3. ISBN 978-80-8149-158-0 (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy) Typ: AAB
 • LAZORÍK, Eduard. Manuscript fragments in Carthusian incunables from the Slovak National Library in Martin [Fragmenty v kartuziánskych inkunábulách Slovenskej národnej knižnice v Martine]. In Musica mediaeva liturgica IV : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 1. júna 2022. Editor: Janka Bednárikvá; recenzenti: Katarina Šter, Jaroslav Nemeš. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2023, s. 80-139. ISBN 978-80-561-1030-0. (VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí. Musica mediaeva liturgica IV. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Musica mediaeva liturgica IV. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou) Typ: AFD
 • LAZORÍK, Eduard - STUDNIČKOVÁ, Milada. Žaltář. In BAR, Přemysl et al. Eliška Rejčka: dar středověku. - Brno : Muzeum města Brna, 2023, s. 64-66. ISBN 978-80-88631-02-6. Typ: GII
 • LAZORÍK, Eduard - STUDNIČKOVÁ, Milada. Chorální kniha. In BAR, Přemysl et al. Eliška Rejčka: dar středověku. - Brno : Muzeum města Brna, 2023, s. 59-61. ISBN 978-80-88631-02-6. Typ: GII
 • LAZORÍK, Eduard. Použití starobrněnské skupiny rukopisů v rámci liturgie kláštera. In BAR, Přemysl et al. Eliška Rejčka: dar středověku. - Brno : Muzeum města Brna, 2023, s. 11-17. ISBN 978-80-88631-02-6. Typ: GII
 • LAZORÍK, Eduard - STUDNIČKOVÁ, Milada. Graduál. In BAR, Přemysl et al. Eliška Rejčka: dar středověku. - Brno : Muzeum města Brna, 2023, s. 57-59. ISBN 978-80-88631-02-6. Typ: GII
 • LOMEN, Kristina. Laments of the Slovak Enclave in Serbia. In Laments Lost or Alive and Well. International Conference of the Lament Tradition : Book of Abstracts. May 15–17, 2023 in Helsinki, Finland. - Helsinki : Karelian Cultural Society - Finnish Literature Society, 2023, p. non. Typ: GII
 • LOMEN, Kristina. Folk song collections of the Slovaks of Vojvodina (Serbia) in institutions in Slovakia. In IAML 2023 : International IAML Congress, Cambridge, 30th July - 4th August 2023. - Cambridge : International Association of Music Libraries, 2023, p. 14. Dostupné na internete: https://static.sched.com/hosted_files/iaml2023cambridge/3e/Abstracts%20Surveying%20music%20collections.pdf (International IAML Congress) Typ: GII
 • PETŐCZOVÁ, Janka. Migrácia hudobníkov ako pozitívny kultúrny faktor v starších dejinách Spiša. In Z minulosti Spiša : ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, XXX. ročník : venované pamiatke Mgr. Petra Zmátla, PhD. - Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 2022, s. 67-86. ISBN 978-80-971553-9-1. (VEGA č. 2/0012/21 : Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe) Typ: AEDA
 • PETŐCZOVÁ, Janka. Hudobná kultúra v sídlach šľachty a mešťanov v rokoch 1750 – 1827 (repertoárové súvislosti, transregionálne kontexty) [Musical culture in the residences of the nobility and town burghers in the years 1750 – 1827 (repertoire contexts, transregional contexts)]. In Vplyv šľachtických rodov na európske kultúrne dedičstvo : zborník príspevkov z medzinárodnej odbornej konferencie konanej v rámci projektu TREASURES Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT v Smoleniciach, 15. – 16. novembra 2022 = Malé osobnosti veľkých dejín - veľké osobnosti malých dejín VIII. Zostavovateľ: Edita Bugalová. - Bratislava : Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2022, s. 9-36. ISBN 978-80-8060-535-3. (VEGA č. 2/0012/21 : Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe) Typ: BEF
 • RUŠČIN, Peter. Letákové pôstne piesne a ich melódie v cirkevnej a ústnej tradícii [Broadside Lenten Songs and Their Melodies in Church and Oral Tradition]. In Musicologica Slovaca, 2023, roč. 14 [40], č. 1, s. 55-92. (2023 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2023.1.4 (VEGA č. 2/0082/20 : Duchovná pieseň 17. a 18. storočia na Slovensku v žánrovom a hudobno-štýlovom kontexte) Typ: ADFB
 • RUŠČIN, Peter. A Few Notes on the Spread of the Song “Vímť já jeden stromeček jest krásná oliva” in Slovakia [Několik poznámek k rozšíření písně "Vímť já jeden stromeček jest krásná oliva" na Slovensku]. In Bohemica litteraria, 2023, roč. 26, č. 1, s. 171–189. (2022: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1213-2144. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/BL2023-1-10 (VEGA č. 2/0082/20 : Duchovná pieseň 17. a 18. storočia na Slovensku v žánrovom a hudobno-štýlovom kontexte) Typ: ADMB
 • RUŠČIN, Peter. Current challenges of hymnological research in Slovakia. In Studii de imnologie : vol. 7: Imnologia contemporană. Trecut, prezent și viitor. Ed. Cristina Deiana Struța, Ani Rafaela Carabenciov; Recenzenti: Walter Kindl, Marcel Octavian Costea, Rodica-Ortensia Zeman. - Timişoara : Universităţii de Vest, Facultatea de Muzică și Teatru, 2022, p. 105-115. ISBN 978-973-125-950-5. Dostupné na internete: https://imnologie.ro/volume/ (Congresului Internațional de Imnologie. Congresului Internațional de Imnologie) Typ: AFC
 • RUŠČIN, Peter. Prešovský graduál a cirkevný spev slovenských evanjelikov v 1. polovici 17. storočia : abstrakt [The Prešov Gradual and the Liturgical Singing of Slovak Evangelical Lutherans in the First Half of the Seventeenth Century]. In Musicologica : Program a abstrakty Medzinárodnej muzikologickej konferencie venovanej pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc., 2023, č. 1, s. 15. ISSN 1337-9070. (Medzinárodná muzikologická konferencia venovaná pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc.) Typ: AFH
 • STUDENIČOVÁ, Hana. Kantoři, varhaníci, trubači : Hudební kultura moravských královských měst v letech 1500–1620. Recenzenti: Jiří Sehnal, Vladimír Maňas. 1. vydání. Brno : Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2023. 402 s. ISBN 978-80-86736-73-0 (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy. VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí) Typ: AAA
 • STUDENIČOVÁ, Hana. Testamente und Nachlassverzeichnisse als wertvolle Belege für Erforschung der städtischen Musikkultur in der frühen Neuzeit (an Beispielen von Brünn, Znaim und Olmütz) [Testaments and Inventories of Estates as an Important Document for the Study of Urban Musical Culture in the Early Modern Period (with the Examples of Brno, Znojmo and Olomouc)]. In Musicologica Olomucensia, 2022, vol. 34, no. 2, p. 71-87. ISSN 1212-1193. Dostupné na: https://doi.org/10.5507/mo.2022.010 (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy) Typ: ADEB
 • STUDENIČOVÁ, Hana. Polyfonní fragmenty z Klosterneuburgu a hledání paralel ve středoevropském prostoru : abstrakt [Polyphonic Fragments in Klosterneuburg and Finding their Parallels in the Central European Area]. In Musicologica : Program a abstrakty Medzinárodnej muzikologickej konferencie venovanej pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc., 2023, č. 1, s. 16-17. ISSN 1337-9070. (Medzinárodná muzikologická konferencia venovaná pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc.) Typ: AFH
 • STUDENIČOVÁ, Hana. Fragments of Polyphonic Choirbooks: Extant Sources and Research Possibilities in Slovakia. In MedRen 2023 : The International Medieval and Renaissance Music Conference : Munich, 31 July – 2 August, 2023. - Munich : Bavarian State Library, 2023, p. 143. Typ: GII
 • ŠČEPÁN, Michal. Autobiografické momenty v diele Tadeáša Salvu [Autobiographical Factors in Tadeáš Salva’s Oeuvre]. In Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru, 2023, roč. 48, č. 1, s. 51-58. ISSN 1335-2458. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/SH_2023_1_4 (VEGA č. 2/0116/20 : Osobnosť a dielo v dejinách hudobnej kultúry 18. – 20. storočia na Slovensku) Typ: ADFB
 • ŠČEPÁN, Michal. Musical associations and their place in the musical life of Bratislava in the 19th century. In Music societies in the long 19th century: between amateur and professional culture. Editor: Jernej Weiss; recenzenti: Igor Grdina, Leon Stefanija. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2023, s. 115-124. ISBN 978-961-293-217-6. Dostupné na: https://doi.org/10.26493/978-961-293-217-6.115-124 (VEGA č. 2/0116/20 : Osobnosť a dielo v dejinách hudobnej kultúry 18. – 20. storočia na Slovensku. Musical associations in the long 19th century: Between amateur and professional culture : International Musicological Symposium) Typ: AFC
 • ŠČEPÁN, Michal. Skladateľské monografie ako obraz doby: medzi mýtom, naratívom a skutočnosťou : abstrakt [Composers’ Monographs as Images of the Time: Between Myths, Narratives, and the Reality]. In Musicologica : Program a abstrakty Medzinárodnej muzikologickej konferencie venovanej pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc., 2023, č. 1, s. 18. ISSN 1337-9070. (Medzinárodná muzikologická konferencia venovaná pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc.) Typ: AFH
 • ŠČEPÁN, Michal. Censorship Practices in Music during the Totalitarian Regime in Slovakia. In Music and Censorship in the 20th and 21st Centuries: Historical, Political and Social Context : Internationale virtual conference, 10-12 February 2023. - Lucca : Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini, 2023, p. 17. Typ: GII
 • ŠTAFURA, Andrej - BARTA, Peter - HALUŠKA, Ján - ČULÍK, Martin - PETŐCZOVÁ, Janka - NAGY, Štefan - NAGY, Štefan. Historické organové pozitívy na Slovensku = Historical Positive Organs within the Territory of Slovakia. Recenzenti: Marianna Bárdiová, Anna Danihelová. Revúca : Quirinus, občianske združenie, 2022. 112 s. ISBN 978-80-972541-4-8 (VEGA č. 2/0106/19 : Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku. VEGA č. 2/0012/21 : Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe) Typ: AAB
 • ŠTÚŇ, Marián. Teoretické prístupy v 20. storočí k harmónii európskej hudby : Dizertačná práca [Theoretical Approaches to European Music Harmony of the 20th Century]. Školiteľka: Eva Ferková. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2023. 171 s. Dostupné na internete: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=71469A7EB87E5FAD8D3618E55EC2 Typ: DAI
 • TIMKOVÁ, Miriam. Hana Urbancová, Peter Ruščin, Eva Veselovská: Hudba k sviatku Troch kráľov / Music for the Feast of Three Kings in Slovakia: from the Middle Ages to the 20th Century. In Musicologica Slovaca, 2023, roč. 14 [40], č. 1, s. 158-160. (2023 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Recenzia na: Hudba k sviatku Troch kráľov na Slovensku: od stredoveku po 20. storočie / Music for the Feast of Three Kings in Slovakia: from the Middle Ages to the 20th Century / Hana Urbancová, Peter Ruščin, Eva Veselovská. - Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2021. - ISBN 978-80-89135-51-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2023.1.11 Typ: EDI
 • URBANCOVÁ, Hana. Multilingual Songbooks in Slovakia in the 19th Century. In Traditiones, 2022, vol. 51, no. 2, p. 27-42. (2021: 0.260 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0352-0447. Dostupné na: https://doi.org/10.3986/Traditio2022510201 (VEGA č. 2/0100/22 : Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia) Typ: ADMB
  Citácie:
  [1.2] KLOBČAR, Marija. Multilingualism in Folklore on the Research of the Intertwining of Languages in Songs (Nearly) a Century after Glonar’s Call. In Traditiones, 2022, vol. 51, no. 2, pp. 7-25. ISSN 03520447. Dostupné na: https://doi.org/10.3986/traditio2022510200, Registrované v: SCOPUS
 • URBANCOVÁ, Hana. Historické pramene tradičnej hudby a perspektívy historickej etnomuzikológie na Slovensku : abstrakt [Historical Sources of Traditional Music and Perspectives of Historical Ethnomusicology in Slovakia]. In Musicologica : Program a abstrakty Medzinárodnej muzikologickej konferencie venovanej pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc., 2023, č. 1, s. 22. ISSN 1337-9070. (Medzinárodná muzikologická konferencia venovaná pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc.) Typ: AFH
 • URBANCOVÁ, Hana. Věra Frolcová, Pavel Kosek, Hana Bočková, Markéta Holubová, Tomáš Slavický: Má svou známou notu. Kramářské písně v ústní tradici Moravy a Slezska. In Musicologica Slovaca, 2023, roč. 14 [40], č. 1, s. 152-156. (2023 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Recenzia na: Má svou známou notu. Kramářské písně v ústní tradici Moravy a Slezska / Věra Frolcová, Pavel Kosek, Hana Bočková, Markéta Holubová, Tomáš Slavický. - Brno : Host, 2023. - ISBN 978-80-275-1379-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2023.1.9 Typ: EDI
 • Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka: Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV. RILM, CEJSH, CEEOL. Vychádza od roku 1969; v rokoch 1970-2008 ako zborník; od roku 2010 dvakrát ročne. ISSN 1338-2594 Typ: FAI
 • URBANCOVÁ, Hana. Janáček a tradičná ľudová hudba. In Janáček : Konvergencie 2. – 12. 3. 2023 : Bulletin k festivalu. - Bratislava : Archív festivalu, 2023, s. 16-18. Dostupné na internete: https://www.konvergencie.sk/wp-content/uploads/2023/04/kvg23_JANACEK_bulletin_web.pdf Typ: GII
 • URBANCOVÁ, Hana. The Funeral Lament in Slovakia: Historical Sources, Local Traditions. In Laments Lost or Alive and Well. International Conference of the Lament Tradition : Book of Abstracts. May 15–17, 2023 in Helsinki, Finland. - Helsinki : Karelian Cultural Society - Finnish Literature Society, 2023, p. non. Typ: GII
 • URBANCOVÁ, Hana. Sound recordings of folk music at the Institute of Musicology, Slovak Academy of Sciences: contents and contexts of the collection. In IAML 2023 : International IAML Congress, Cambridge, 30th July - 4th August 2023. - Cambridge : International Association of Music Libraries, 2023, p. 18. Dostupné na internete: https://static.sched.com/hosted_files/iaml2023cambridge/84/Abstracts%20Curating%20and%20revealing%20valuable%20sound%20recording%20collections.pdf (International IAML Congress) Typ: GII
 • VESELOVSKÁ, Eva. The Latin Office of the Dead in medieval manuscripts from the territory of Slovakia. In Musicologica Brunensia, 2022, vol. 57, iss. 2, p. 53-77. (2021: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1212-0391. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/MB2022-2-3 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Typ: ADMB
 • VESELOVSKÁ, Eva. The Office of the Dead in Carthusian Psalter / Gradual J 538 in the Slovak National Library in Martin [Ofícium za zosnulých v rkp. J 538 z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine]. In Musica mediaeva liturgica IV : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 1. júna 2022. Editor: Janka Bednárikvá; recenzenti: Katarina Šter, Jaroslav Nemeš. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2023, s. 153-189. ISBN 978-80-561-1030-0. (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy. VEGA č. 1/0096/21 : Kartuziánsky žaltár – graduál sign. J 538 z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine – výskum a pramenná edícia. Musica mediaeva liturgica IV. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou) Typ: AFD
 • VESELOVSKÁ, Eva - LAZORÍK, Eduard. Hudobné pramene stredoveku z územia Slovenska v digitálnom svete. Najnovšie výsledky výskumov : abstrakt [Musical Sources of the Middle Ages from the Territory of Slovakia in the Digital World. The Latest Research Results]. In Musicologica : Program a abstrakty Medzinárodnej muzikologickej konferencie venovanej pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc., 2023, č. 1, s. 23-24. ISSN 1337-9070. (Medzinárodná muzikologická konferencia venovaná pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc.) Typ: AFH
 • VESELOVSKÁ, Eva. Zsuzsa Czagány: Antiphonale Varadinense I. – III. Edícia Musicalia Danubiana 26. In Musicologica Slovaca, 2023, roč. 14 [40], č. 1, s. 148-152. (2023 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Recenzia na: Antiphonale Varadinense I – III. Edícia Musicalia Danubiana 26 / Zsuzsa Czagány. - Budapest : Research Centre for the Humanities,Institute for Musicology, Department of Early Music, 2019. - ISBN 978 615 5167 08 98. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2023.1.8 Typ: EDI
 • VESELOVSKÁ, Eva. O stredovekých notaciách rukopisov Elišky Rejčky. In Klášter cisterciaček na Starém Brně a jeho zakladatelka královna Alžběta : Mezinárodní vědecká konference, 22. 5. – 24. 5. 2023, Brno. - Brno : Archiv města Brno, 2023, s. 18. Typ: GII
 • VESELOVSKÁ, Eva. Newly Discovered Fragments of Premonstratensian Origin from Slovakia. In MedRen 2023 : The International Medieval and Renaissance Music Conference : Munich, 31 July – 2 August, 2023. - Munich : Bavarian State Library, 2023, p. 152. Typ: GII
 • VESELOVSKÁ, Eva. Mediaeval notations of the Augustinian Library in Klosterneuburg. In IAML 2023 : International IAML Congress, Cambridge, 30th July - 4th August 2023. - Cambridge : International Association of Music Libraries, 2023, p. 23. Dostupné na internete: https://static.sched.com/hosted_files/iaml2023cambridge/72/Abstracts%20Medieval%20music.pdf (International IAML Congress) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus