Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMKO, Rastislav - BEDNÁRIKOVÁ, Janka - LUZ, Rastislav - SÝKORA, Adam - VESELOVSKÁ, Eva - ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana. Missale Notatum Lundense Pars Aestivalis : Results of Previous Research on the Source and Facsimilies. Rastislav Adamko (ed.). 1. vydanie. Berlin : Peter Lang, 2022. 774 p. ISBN 978-3-631-85830-1 (VEGA č. 1/0105/17 : Missale Romanum sign. Rkp. zv. 387 z Ústrednej knižnice SAV - výskum a pramenná edícia. VEGA č. 2/0034/17 : Obraz zbožnosti v stredovekej hudobnej kultúre na Slovensku. VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí. APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy) Typ: AAA
 • FULKA, Vladimír. Európska muzikológia a Jozef Kresánek. In Slovenské pohľady, 2022, roč. 4 + 138, č. 7-8, s.183-190. ISSN 1335-7786. Typ: ADFB
 • GARAJOVÁ, Veronika. Temné hodinky „Tenebrae“ novoobjaveného fragmentu v Štátnom archíve Trenčín [“Tenebrae” on a Newly Discovered Fragment in the State Archive in Trenčín]. In Musicologica Slovaca, 2022, roč. 13 [39], č. 1, s. 89-113. (2022 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.1.4 (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy. VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí. Mob-Open-20-01 : Hudobná kultúra strednej Európy 1450-1650: transregionálna identita hudobných prameňov z Klosterneuburgu a Bratislavy) Typ: ADFB
 • LENGOVÁ, Jana. Dobroslav Orel a slovenský hudobný romantizmus [Dobroslav Dobroslav Orel and Slovak Musical Romanticism]. In Musicologica Slovaca, 2022, roč. 13 [39], č. 2, s. 208 - 232. (2022 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.2.5 (VEGA č. 2/0116/20 : Osobnosť a dielo v dejinách hudobnej kultúry 18. – 20. storočia na Slovensku. VEGA č. 2/0012/21 : Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe) Typ: ADFB
 • LOMEN, Kristina. Ornamented Singing in Slovak Folk Songs in Stara Pazova, Serbia. In Book of Abstracts of the 46th World Conference of the International Council for Traditional Music : Lisbon, Portugal, 21 to 27 July 2022. - Lisbon : Universidade de Aveiro, 2022, p. 165. ISBN 978-972-789-782-7. Typ: AFG
 • LOMEN, Kristina. Lubomír Tyllner – Zdeněk Vejvoda: Česká lidová píseň. Historie, analýza, typologie. Recenzia na: Česká lidová píseň. Historie, analýza, typologie / Lubomír Tyllner – Zdeněk Vejvoda. - Praha : Bärenreiter Praha, 2019. - ISBN 978-80-86385-39-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.2.9 Typ: EDI
 • PETŐCZOVÁ, Janka. Migrácia hudobných prameňov ako zdroj poznania hudobnej minulosti Spiša [The Migration of Musical Manuscripts and Prints as a Source of Knowledge of the Musical Past of Spiš]. In Musicologica Slovaca, 2022, roč. 13 [38], č. 1, s. 36-57. (2022 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.1.2 (VEGA č. 2/0012/21 : Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe) Typ: ADFB
 • PETŐCZOVÁ, Janka. Dobroslav Orel a slovenská hudobná historiografia (česko-slovenský kontext) [Dobroslav Orel and the Slovak Musical Historiography (The Czecho-Slovak Context)]. In Musicologica Slovaca, 2022, roč. 13 [39], č. 2, s. 167 - 180. (2022 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.2.2 (VEGA č. 2/0012/21 : Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe) Typ: ADFB
 • PETŐCZOVÁ, Janka. Grzegorz Joachimiak: Lutnia w klasztorze. Fenomen dworskiego instrumentu w kulturze Śląska XVII i XVIII wieku (= Musicologica Wratislaviensia 14). In Musicologica Slovaca, 2022, roč. 13 [39], č. 1, s. 151-155. (2022 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Recenzia na: Lutnia w klasztorze. Fenomen dworskiego instrumentu w kulturze Śląska XVII i XVIII wieku (= Musicologica Wratislaviensia 14) / Grzegorz Joachimiak. - Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020. - ISBN 978-83-229-3750-1. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.1.8 Typ: EDI
 • RUŠČIN, Peter. Trojkráľová tematika a sviatok Zjavenia Pána v slovenskom cirkevnom speve do konca 19. storočia. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 399-425. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: ABD
 • RUŠČIN, Peter. Dobroslav Orel a slovenský hymnologický výskum [Dobroslav Orel and Slovak Hymnological Research]. In Musicologica Slovaca, 2022, roč. 13 [39], č. 2, s. 194 - 207. (2022 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.2.4 (VEGA č. 2/0082/20 : Duchovná pieseň 17. a 18. storočia na Slovensku v žánrovom a hudobno-štýlovom kontexte) Typ: ADFB
 • RUŠČIN, Peter. Katechismuslieder in den slowakischen Quellen des 17. und 18. Jahrhunderts. In Religious Singing in Childhood, Youth and Education / Gestliches Singen in Kindheit, Jugend und Erziehung : Proceedings of the 30th Biennial IAH Conference / Tagungsbericht der 30. Studientagung der IAH, Halle 2019. Part II. - Tilburg : International society for hymnological studies, 2021, p. 56-65. ISBN 978-3-00-079888-6. ISSN 0925-5451. Typ: AECA
 • RUŠČIN, Peter. Czech Religious Broadside Ballads in Slovak Manuscript Hymnals of the Eighteenth and Early Nineteenth Centuries. In Czech Broadside Ballads as Text, Art, and Song in Popular Culture,ca. 1600–1900. - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2022, p. 305-329. ISBN 978-94-6372-155-4. Dostupné na: https://doi.org/10.5117/9789463721554_ch15 Typ: AECA
 • RUŠČIN, Peter. Notované piesne s generálnym basom v Ľubietovskom kancionáli (1696) [Notated hymns with general bass in cantional from Ľubietova (1696)]. In Pedagogická a umelecká interpretácia hudobného diela : vedecký zborník Katedry hudby IHVU FF PU v Prešove. 1. vydanie. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2022, s. 61-83. ISBN 978-80-555-2993-6. (VEGA č. 2/0082/20 : Duchovná pieseň 17. a 18. storočia na Slovensku v žánrovom a hudobno-štýlovom kontexte) Typ: AEDA
 • STUDENIČOVÁ, Hana. Několik okamžiků v historii rukopisného polyfonního chorbuchu. Fragmenty mešních ordinárií a proprií z Archívu mesta Bratislavy [Some Moments in the History of a Manuscript Polyphonic Choirbook. Fragments of the Ordinary and Proper of the Mass from the Bratislava City Archives]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2022, roč. 70, č. 1, s. 33-51. (2021: 0.109 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2022.70.1.2 (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy. VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí. Mob-Open-20-01 : Hudobná kultúra strednej Európy 1450-1650: transregionálna identita hudobných prameňov z Klosterneuburgu a Bratislavy) Typ: ADDB
  Citácie:
  [4.1] VESELOVSKÁ, Eva - LAZORÍK, Eduard. Catalogus fragmentorum medii aevi - Archivum Civitatis Cassoviensis. Bratislava : Institut of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, 2022, s. 161. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovaca, Tomus VIII. ISBN 978-80-89135-53-0
 • STUDENIČOVÁ, Hana. Hudebníci a hudební život v královském městě Brně v 16. a raném 17. století : Musica Rudolphina 3. In Harmonie : klasická hudba, jazz a world music, 2022, č. 7-8, s. 34-36. ISSN 1210-8081. Typ: BDE
 • ŠČEPÁN, Michal. The Role of the Director and His Impact on the Dramaturgy of the Slovak National Theatre in the Interwar Period. In Historical Studies on Central Europe, 2022, vol. 2, no. 1, p. 144-161. ISSN 2786-0930. Dostupné na: https://doi.org/10.47074/HSCE.2022-1.07. (VEGA č. 2/0116/20 : Osobnosť a dielo v dejinách hudobnej kultúry 18. – 20. storočia na Slovensku) Typ: ADEB
 • ŠČEPÁN, Michal. Baladické tendencie v operných dielach slovenských skladateľov 20. storočia [Balladic tendencies in the operas of twentieth-century Slovak composers]. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2022, roč. 70, č. 2, s. 109-131. (2021: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2022-0009 (VEGA č. 2/0116/20 : Osobnosť a dielo v dejinách hudobnej kultúry 18. – 20. storočia na Slovensku) Typ: ADNB
 • ŠČEPÁN, Michal. Vloga glasbenih društev v glasbenem življenju Bratislave 19. stoletja / The role of music associations in the musical life of Bratislava during the 19th century. In Glasbena društva v dolgem 19. stoletju: med ljubiteljsko in profesionalno kulturo = Musical societies in the long 19th century: between amateur and professional culture : Mednarodni muzikološki simpozij (Križanke 21. in 22. april 2022) = International Musicological Symposium (Križanke, 21st and 22nd April). - Ljubljana : Festival, 2022, p. 20-21. ISBN 978-961-7066-02-9. Typ: AFG
 • ŠTAFURA, Andrej - NAGY, Štefan - ČULÍK, Martin - ČEPEC, Andrej - BARTA, Peter - NAGY, Štefan. Historické organy Carla Leopolda Wegensteina na území Slovenska = The Historical Pipe Organs of Carl Leopold Wegenstein in Slovakia. Recenzenti: Mariana Bárdiová, Anna Danihelová, Martin Nosko. Revúca, Slovensko : Quirinus, o. z. : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, 2021. 108 s. ISBN 978-80-972541-2-4 (2/0106/19 : Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku) Typ: AAB
  Citácie:
  [5] METZ, Franz. Wegenstein-Buch in der Slowakei erschienen. Die Orgelbaufirma aus Temeswar erbaute zehn Instrumente in der Slowakei. In Allgemeine Deutsche Zeitung, 2022, Freitag, 08. Juli 2022. ISSN 1221-7956 (print), ISSN 1841-4346 (online). https://adz.ro/kultur/artikel-kultur/artikel/wegenstein-buch-in-der-slowakei-erschienen
 • ŠTÚŇ, Marián. Teória tónových množín Allena Forteho a jej aplikácia pri analýze piesňového cyklu Ad astra Eugena Suchoňa [Allen Forte’s Pitch-class Set Theory Applied in Analysis of Ad astra, the Song Cycle by Eugen Suchoň]. In Musicologica Slovaca, 2022, roč. 13 [39], č. 1, s. 114-140. (2022 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.1.5 (VEGA č. 2/0116/20 : Osobnosť a dielo v dejinách hudobnej kultúry 18. – 20. storočia na Slovensku) Typ: ADFB
 • ŠTÚŇ, Marián. Eva Ferková: Hudobná analýza II. Stručné dejiny hudobnej analýzy. In Musicologica Slovaca, 2022, roč. 13 [39], č. 1, s. 155-157. (2022 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Recenzia na: Hudobná analýza II. Stručné dejiny hudobnej analýzy / Eva Ferková. - Bratislava : Vysoká škola múzických umení, Hudobná a tanečná fakulta, 2021. - ISBN 978-80-8195-077-3. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.1.9 Typ: EDI
 • TIMKOVÁ, Miriam. Piesňový repertoár lokality Vieska-Bezdedov na strednom Považí v dokumentácii Karola Plicku [The Song Repertoire of Vieska-Bezdedov in Central Považie, as Documented by Karol Plicka]. In Musicologica Slovaca, 2022, roč. 13 [39], č. 2, s. 275 - 296. (2022 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.2.8 (VEGA č. 2/0100/22 : Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia) Typ: ADFB
 • URBANCOVÁ, Hana. Trojkráľové koledy na Slovensku v 20. storočí a ich stredoeurópske paralely. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 476-508. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: ABD
 • URBANCOVÁ, Hana. Piesňový repertoár Nemcov v obci Veľké Pole na fonografických nahrávkach Karola A. Medveckého (1902 – 1903) [The Song Repertoire of Germans in the Village of Veľké Pole in Karol A. Medvecký’s Phonograph Recordings (1902–1903)]. In Musicologica Slovaca, 2022, roč. 13 [39], č. 1, s. 5-35. (2022 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.1.1 (VEGA č. 2/0100/22 : Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia) Typ: ADFB
 • URBANCOVÁ, Hana. Slovenská ľudová pieseň v pohľade hudobného historika Dobroslava Orla [The Slovak Folk Song as Seen by the Music Historian Dobroslav Orel]. In Musicologica Slovaca, 2022, roč. 13 [39], č. 2, s. 233 - 252. (2022 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.2.6 (VEGA č. 2/0100/22 : Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia) Typ: ADFB
 • Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka: Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV. RILM, CEJSH, CEEOL. Vychádza od roku 1969; v rokoch 1970-2008 ako zborník; od roku 2010 dvakrát ročne. ISSN 1338-2594 Typ: FAI
 • URBANCOVÁ, Hana. Na úvod [Preface]. In Musicologica Slovaca, 2022, roč. 13 [39], č. 2, s. 165-166. (2022 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.2.1 Typ: GII
 • VESELOVSKÁ, Eva - LAZORÍK, Eduard. Catalogus fragmentorum medii aevi - Archivum Civitatis Cassoviensis. Reviewed by: Andrea Meščanová, Dalibor Havel. 1. vydanie. Bratislava : Institut of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, 2022. 262 s. Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovaca, Tomus VIII. ISBN 978-80-89135-53-0 (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy. VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí) Typ: AAB
 • VESELOVSKÁ, Eva. Dobroslav Orel a počiatky výskumu stredovekej hudby na Slovensku [Dobroslav Orel and the Beginnings of Researching Medieval Music in Slovakia]. In Musicologica Slovaca, 2022, roč. 13 [39], č. 2, s. 181 - 193. (2022 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2022.2.3 (VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí) Typ: ADFB
 • VESELOVSKÁ, Eva. Notátor ako nositeľ identity. Česká notácia v neskorostredovekých rukopisoch strednej Európy [Notator as a Bearer of Identity. Czech Notation in Late Medieval Manuscripts of Central Europe]. In Kultúrne dejiny, 2022, roč. 13, č. 1, s. 6-27. (2021: 0.143 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-2209. Dostupné na: https://doi.org/10.54937/kd.2022.13.1.6-27 (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy. VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí. Mob-Open-20-01 : Hudobná kultúra strednej Európy 1450-1650: transregionálna identita hudobných prameňov z Klosterneuburgu a Bratislavy) Typ: ADNB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus