Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • LAZORÍK, Eduard. Knižná väzba vybraných stredovekých rukopisov z Bratislavy, Kremnice, Košíc a Spiša [Bookbinding of selected medieval manuscripts from Bratislava, Kremnica,]. In Studia Historica Nitriensia, 2023, roč. 27, č. 2, s. 532-565. (2022: 0.17 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/SHN.2022.27.2.532-565 Typ: ADNB
 • LENGOVÁ, Jana. Stephanie Wurmbrand-Stuppach and Her Piano Works. In Women in Nineteenth-Century Czech Musical Culture : Apostles of a Brighter Future. - London ; New York : Routledge, 2024, p. 155-172. ISBN 978-1-032-20659-2. (VEGA č. 2/0012/21 : Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe) Typ: ABC
 • LENGOVÁ, Jana. K niektorým aspektom vzťahu hudby a liturgie v druhej polovici 19. storočia. In Pramene slovenskej hudby XI : Hudba a liturgia : Zborník z 11. konferencie cyklu Pramene slovenskej hudby Skalica, 19. – 20. októbra 2022. Zodpovedná redaktorka: Anna Žilková; recenzentky: Marta Hulková, Helena Stella Kramářová. - Bratislava : Slovenská národná skupina IAML : Hudobné centrum, 2023, s. 93-104. ISBN 978-80-89427-99-4. (VEGA č. 2/0116/20 : Osobnosť a dielo v dejinách hudobnej kultúry 18. – 20. storočia na Slovensku. VEGA č. 2/0012/21 : Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe) Typ: AFD
 • LOMEN, Kristina. Pentatonicism in the Slovak Folk Songs of Stará Pazova, Serbia [Пентатониката в словашките народни песни на Стара Пазова, Сърбия]. In Bulgarian Musicology, 2024, vol. 48, no. 1, p. 33-53. (2024 - ERIH PLUS, CEEOL, RILM). ISSN 0204-823X. (VEGA č. 2/0100/22 : Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia) Typ: ADEB
 • RUŠČIN, Peter. Prešovský graduál a cirkevný spev slovenských evanjelikov v 1. polovici 17. storočia [The Prešov Gradual and the Liturgical Singing of Slovak Evangelical Lutherans in the First Half of the Seventeenth Century]. In Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia. Zväzok VII. Editor: Marta Hulková; recenzenti: Július Fujak, Eva Szórádová. - Bratislava : STIMUL, 2023, s. 127-156. ISBN 978-80-8127-401-5. (VEGA č. 2/0082/20 : Duchovná pieseň 17. a 18. storočia na Slovensku v žánrovom a hudobno-štýlovom kontexte. Medzinárodná muzikologická konferencia venovaná pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc.) Typ: AFD
 • RUŠČIN, Peter. Postilové piesne a rozpisy spevov na nedele cirkevného roka v slovenských evanjelických prameňoch obdobia baroka. In Pramene slovenskej hudby XI : Hudba a liturgia : Zborník z 11. konferencie cyklu Pramene slovenskej hudby Skalica, 19. – 20. októbra 2022. Zodpovedná redaktorka: Anna Žilková; recenzentky: Marta Hulková, Helena Stella Kramářová. - Bratislava : Slovenská národná skupina IAML : Hudobné centrum, 2023, s. 133-154. ISBN 978-80-89427-99-4. (VEGA č. 2/0082/20 : Duchovná pieseň 17. a 18. storočia na Slovensku v žánrovom a hudobno-štýlovom kontexte) Typ: AFD
 • STUDENIČOVÁ, Hana. From Moravská Třebová to Klosterneuburg: To the Fate of One Part Book. In Musicologica Brunensia, 2023, vol. 58., no. 2, p. 79-92. (2022: 0.1 - IF, 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1212-0391. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/MB2023-2-7 (VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí) Typ: ADMB
 • STUDENIČOVÁ, Hana. Polyfonní fragmenty z Klosterneuburgu a hledání paralel ve středoevropském prostoru [Polyphonic Fragments in Klosterneuburg and Finding their Parallels in the Central European Area]. In Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia. Zväzok VII. Editor: Marta Hulková; recenzenti: Július Fujak, Eva Szórádová. - Bratislava : STIMUL, 2023, s. 279-291. ISBN 978-80-8127-401-5. (VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí. Medzinárodná muzikologická konferencia venovaná pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc.) Typ: AFD
 • STUDENIČOVÁ, Hana. Zpěvy mešního ordinária a propria jako součást liturgie okolo roku 1550. Dochované prameny a další možnosti výzkumu na Slovensku. In Pramene slovenskej hudby XI : Hudba a liturgia : Zborník z 11. konferencie cyklu Pramene slovenskej hudby Skalica, 19. – 20. októbra 2022. Zodpovedná redaktorka: Anna Žilková; recenzentky: Marta Hulková, Helena Stella Kramářová. - Bratislava : Slovenská národná skupina IAML : Hudobné centrum, 2023, s. 155-166. ISBN 978-80-89427-99-4. (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy) Typ: AFD
 • ŠČEPÁN, Michal. Skladateľské monografie ako obraz doby: medzi mýtom, naratívom a skutočnosťou [Composers’ Monographs as Images of the Time: Between Myths, Narratives, and the Reality]. In Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia. Zväzok VII. Editor: Marta Hulková; recenzenti: Július Fujak, Eva Szórádová. - Bratislava : STIMUL, 2023, s. 368-378. ISBN 978-80-8127-401-5. (VEGA č. 2/0116/20 : Osobnosť a dielo v dejinách hudobnej kultúry 18. – 20. storočia na Slovensku. Medzinárodná muzikologická konferencia venovaná pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc.) Typ: AFD
 • URBANCOVÁ, Hana. From Shepherd Dance to National Symbol: The Odzemok in Slovak Musical Culture of the Nineteenth Century. In The Element of Dance in Music of the First Half of the Nineteenth Century. - Warsaw : The Fryderyk Chopin Institute, 2023, s. 303-338. ISBN 978-83-968743-0-6. (VEGA č. 2/0100/22 : Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia) Typ: AECA
 • URBANCOVÁ, Hana. Historické pramene tradičnej hudby a perspektívy historickej etnomuzikológie na Slovensku [Historical Sources of Traditional Music and Perspectives of Historical Ethnomusicology in Slovakia]. In Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia. Zväzok VII. Editor: Marta Hulková; recenzenti: Július Fujak, Eva Szórádová. - Bratislava : STIMUL, 2023, s. 83-91. ISBN 978-80-8127-401-5. (VEGA č. 2/0100/22 : Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia. Medzinárodná muzikologická konferencia venovaná pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc.) Typ: AFD
 • Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka: Hana Urbancová. Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV. RILM, CEJSH, CEEOL. Vychádza od roku 1969; v rokoch 1970-2008 ako zborník; od roku 2010 dvakrát ročne. ISSN 1338-2594 Typ: FAI
 • VESELOVSKÁ, Eva - LAZORÍK, Eduard. Hudobné pramene stredoveku z územia Slovenska v digitálnom svete. Najnovšie výsledky výskumov [Musical Sources of the Middle Ages from the Territory of Slovakia in the Digital World. The Latest Research Results]. In Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia. Zväzok VII. Editor: Marta Hulková; recenzenti: Július Fujak, Eva Szórádová. - Bratislava : STIMUL, 2023, s. 46-72. ISBN 978-80-8127-401-5. (VEGA č. 2/0006/21 : Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí. Medzinárodná muzikologická konferencia venovaná pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc.) Typ: AFD
 • VESELOVSKÁ, Eva. Hudobný repertoár ofícia za zosnulých Putasne mortuus v Bratislavskom antifonári III (EC Lad. 6, Štátny archív v Bratislave). In Pramene slovenskej hudby XI : Hudba a liturgia : Zborník z 11. konferencie cyklu Pramene slovenskej hudby Skalica, 19. – 20. októbra 2022. Zodpovedná redaktorka: Anna Žilková; recenzentky: Marta Hulková, Helena Stella Kramářová. - Bratislava : Slovenská národná skupina IAML : Hudobné centrum, 2023, s. 167-188. ISBN 978-80-89427-99-4. (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy) Typ: AFD
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus