Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

EarlyMuse - A New Ecosystem of Early Music Studies

A New Ecosystem of Early Music Studies

Stará hudba v strednej Európe: spoločný výskum, migrujúce pramene, transregionálne vzťahy

Early Music in Central Europe: Collaborated Research, Migrating Sources, Transregional Connections

Národné projekty

CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy

CANTUS PLANUS in Slovakia: Local Elements – Transregional Connections

Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia

Historical Sources of Traditional Slovak Singing: Typology, Reconstruction, Interpretation

Identita a pamäť v hudbe 20. storočia: metamorfózy a interakcie

-

Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe

Migration of Musicians and Musical Transmission in the 17th – 19th Centuries in Slovakia and Central Europe

Multilingvizmus v cirkevnom speve

Multilingualism in Church Chant

Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí

Transregional relations of musical sources of sacred and secular character from the territory of Slovakia dating back to 12th – 17th century

Celkový počet projektov: 8