Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

EarlyMuse - A New Ecosystem of Early Music Studies

A New Ecosystem of Early Music Studies

Národné projekty

CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy

CANTUS PLANUS in Slovakia: Local Elements – Transregional Connections

Duchovná pieseň 17. a 18. storočia na Slovensku v žánrovom a hudobno-štýlovom kontexte

Hymn of 17th and 18th century on the territory of Slovakia in genre and musical style context

Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia

Historical Sources of Traditional Slovak Singing: Typology, Reconstruction, Interpretation

Kartuziánsky žaltár – graduál sign. J 538 z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine – výskum a pramenná edícia

The Carthusian Psalterium–Gradual sign. J 538 from the Literary Archive of the Slovak National Library in Martin – research and source edition

Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe

Migration of Musicians and Musical Transmission in the 17th – 19th Centuries in Slovakia and Central Europe

Osobnosť a dielo v dejinách hudobnej kultúry 18. – 20. storočia na Slovensku

Personality and work in the history of musical culture of the 18th – 20th century in Slovakia

Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí

Transregional relations of musical sources of sacred and secular character from the territory of Slovakia dating back to 12th – 17th century

Celkový počet projektov: 8