Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4
Slovenská republika

Riaditeľka

Tel: 02/ 5477 3589, 02/5477 3262

Sekretariát

Tel: 02/5477 3589
Fax: 02/5477 3589
Ústav hudobnej vedy vznikol v roku 1943 (pod názvom Hudobnovedný ústav) medzi prvými vedecko-výskumnými pracoviskami Slovenskej akadémie vied a umení (1942 – 1953). V roku 1951 zmenil názov na Ústav hudobnej vedy a v roku 1953 sa stal súčasťou Slovenskej akadémie vied ako jedno z jej zakladajúcich pracovísk. V rokoch 1973 – 1990 bol prechodne začlenený do Umenovedného ústavu SAV ako Sekcia hudobnej vedy. V roku 1990 sa osamostatnil a obnovil svoju činnosť pod pôvodným názvom Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied.

Venuje sa základnému výskumu hudby a hudobnej kultúry v regionálnych, národných a európskych kontextoch. Vedecko-výskumná koncepcia vychádza z rozvíjania všetkých troch vedných disciplín/oblastí muzikológie: historickej hudobnej vedy, etnomuzikológie a systematickej hudobnej vedy.

Ústav hudobnej vedy SAV je školiacim pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 2.1.37 muzikológia.

Vydáva vedecký časopis Musicologica Slovaca. Je sídlom Slovenského komitétu RILM (Répertoire International de Littérature Musicale) pri medzinárodnej hudobno-bibliografickej inštitúcii s celosvetovou pôsobnosťou.