Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
P.O.BOX 63
840 05 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľ

Tel: 055/727 6270
Fax: 055/ 727 6270

Sekretariát

Tel: +421232295500

Organizačné zložky

Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava
Riaditeľ organizačnej zložky
Šoltésovej 4-6
040 01 Košice
Riaditeľ organizačnej zložky
Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava
Riaditeľka organizačnej zložky
UMFG
Ústav bol založený v r. 1990 vyčlenením z bývalého Centra fyziologických vied SAV. V súčasnosti má ústav tri oddelenia: Oddelenie pre výskum svalových buniek (vedúci: RNDr. Ivan Zahradník, CSc.), Oddelenie bunkovej fyziológie a genetiky (vedúca: doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.) a Oddelenie transportných proteínov (vedúci: doc. Ing. Albert Breier, DrSc.).

Ústav sa venuje skúmaniu molekulárnych princípov elementárnych fyziologických funkcií so zameraním na bunkovú fyziológiu a patofyziológiu, membránový transport a genetiku. Jednotlivé laboratóriá sa zameriavajú na analýzu mechanizmu a regulácie transportu cez bunkové a vnútrobunkové membrány, vplyv týchto mechanizmov na (pato)fyziológiu buniek a orgánov a súvisiacu ultraštruktúru buniek. Používané experimentálne metódy zodpovedajú súčasnému štandardu. Patrí k nim „patch clamp“ (terčíkový zámok), planárne lipidové dvojvrstvy, konfokálna mikroskopia, techniky stanovenia mRNA a proteínov, fluorescenčné metódy, prietoková cytometria, optické metódy vnútrobunkovej detekcie iónov, elektrónová mikroskopia, atď.

Najdôležitejšie príspevky nášho ústavu pre rozvoj vedy na Slovensku boli viackrát ocenené. Jednými z najvýznamnejších boli výročné Ceny Slovenskej akadémie vied za r. 2011 (link tu) a 2014 (link tu). Dva pracovné tímy boli agentúrou ARRA zaradené medzi nadpriemerné vedecké tímy SAV (link tu).

Významnou súčasťou činnosti ústavu sú pedagogické aktivity. Pracovníci ústavu vyučujú na viacerých fakultách Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity a vedú tu bakalárske a diplomové práce. S Prírodovedeckou fakultou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského má ústav vytvorené spoločné pracoviská. Ústav je akreditovanou externou vzdelávacou organizáciou pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania.

Školí doktorandov vo vedných odboroch:

4.2.10 fyziológia živočíchov, 4.1.22 biochémia, 4.1.12 biofyzika
UBGŽ
Ústav vznikol v r. 1990 osamostatnením detašovaného pracoviska Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV Košice, ktoré existovalo v Ivanke pri Dunaji od r. 1969. V r. 2017 sa ústav zlúčil s Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV do Centra biovied SAV a presťahoval sa z Ivanky pri Dunaji do areálu SAV v Bratislave na Patrónke. V súčasnosti na ústave pracuje 45-50 zamestnancov a doktorandov v rámci dvoch výskumných oddelení: Oddelenia biochémie membrán a Oddelenia fyziológie a etológie.

Predmetom činnosti ÚBGŽ SAV je základný a aplikovaný výskum v oblasti biologických a poľnohospodárskych vied zameraný na molekulárno-biologické, fyziologické, biochemické a genetické procesy prebiehajúce u živočíchov a mikroorganizmov. Hlavná pozornosť sa sústreďuje na bunkovú biológiu membrán a ich úlohu v transformácii energie, na úlohu membránových antigénov v imunologických a reprodukčných procesoch, na neurobiologické a fyziologické mechanizmy riadenia správania živočíchov v normálnych a extrémnych podmienkach, ako aj na aplikáciu poznatkov o membránových procesoch v nanotechnológiách, biotechnológiách, poľnohospodárskych a medicínskych odboroch. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti ústav publikuje vo významných zahraničných časopisoch s vysokým impakt faktorom a zabezpečuje ich popularizáciu prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlače a iných informačných prostriedkov.

Ústav udržuje v oblastiach svojej činnosti dlhoročné aktívne pracovné kontakty s viacerými poprednými zahraničnými pracoviskami (Belgicko, Nemecko, Rakúsko, Rusko, ČR, Veľká Británia, Švédsko, USA, Japonsko).

ÚBGŽ SAV sa podieľa na vysokoškolskom vzdelávaní 1. a 2. stupňa v spolupráci so 4 fakultami bratislavských univerzít (Prírodovedecká fakulta UK, Farmaceutická fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU). Pracovníci ústavu sa v rámci tejto spolupráce podieľajú na prednáškach, seminároch a laboratórnych cvičeniach, ako aj na vedení bakalárskych a diplomových prác. Ústav je akreditovaný ako externá vzdelávacia inštitúcia pre doktorandské štúdium v dvoch študijných odboroch – 4.1.22 Biochémia a 4.2.10 Fyziológia živočíchov. Toto štúdium vykonáva v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK a Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU.

UFHZ
Ústav bol založený v roku 1964 ako Oddelenie fyziológie hospodárskych zvierat na Ústave experimentálnej biológie a stal sa samostatným ústavom SAV v roku 1969. Za svoju dlhoročnú históriu sa vyprofiloval na jediné pracovisko Slovenskej akadémie vied základného výskumu na Slovensku, ktoré sa zaoberá fyziológiou hospodárskych zvierat. Výskum je zameraný hlavne na komplexný výskum fyziológie tráviaceho traktu z interdisciplinárneho pohľadu na rôznych úrovniach, od molekulárnej cez bunkovú až ku systémovej, s dôrazom na molekulárnu diagnostiku komenzálnej mikroflóry vo vzťahu ku zdravotne nezávadným potravinám, ochrane zdravia zvierat a ľudí a fyziologické regulácie makroorganizmu.
Súčasná vedecká aktivita je zameraná hlavne na základný a aplikovaný výskum aditív na báze enterokokov s bakteriocinogénnym a probiotickým účinkom a štúdium bakteriocín-produkujúcich a probiotických kultúr v tráviacom trakte a ich vplyv na zdravie zvierat a ľudí.
Sleduje sa dynamika vývoja a mechanizmy rezistencie na betalaktámové antibiotiká a fluorochinolóny u animálnych enterobaktérií. U probiotických a komenzálnych laktobacilov sa skúma prítomnosť získanej a prirodzenej rezistencie na antibiotiká.
Testuje sa morfologický a funkčný stav tenkého čreva vo vzťahu k príjmu potravy u mláďat a v dospelosti s dôrazom na prekrmovania. Sleduje sa vzťah črevnej mikroflóry k obezite.
Vyvíja sa molekulárny dizajn nových antibakteriálnych látok, enzybiotík, degradujúcich bunkovú stenu baktérií. Študuje sa ochranná úloha zinku u kurčiat a oviec a účinok rastlinných silíc na funkcie tenkého čreva a celkového antioxidačného statusu organizmu.
V rámci vývinovej fyziológie je študovaná génová expresia a fyziologická aktivita vybraných bunkových receptorov počas preimplantačného embryonálneho vývinu, apoptóza ako mechanizmus adaptácie preimplantačného embrya na nepriaznivé vplyvy prostredia a špecifiká apoptotózy v preimplantačnom embryu.
Ústav sa podieľa na uskutočňovaní doktorandského štúdia ako externá vzdelávacia inštitúcia v odboroch: veterinárna morfológia a fyziológia, biochémia, mikrobiológia, fyziológia živočíchov.
Pracoviská Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV sú lokalizované na dvoch miestach: Šoltésovej 4-6, 04001 Košice a Areál pri Hornáde , pri Hati 10, kde sú okrem laboratórií umiestnené aj experimentálne zverince.
Od 1.1.2018 je ÚFHZ SAV organizačnou jednotkou Centra Biovied SAV so sídlom v Bratislave.