Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - KNEZL, Vladimír - TRIBULOVÁ, Narcisa. Melatonin, omega-3, and cold acclimation attenuate hypertension-induced myocardial connexin-43 disorders that contributes to the protection from malignant arrhythmias. In Meeting of Young Hypertonologists and Nephrologists - VII. MATHINE, 25 November, 2023, Szeged, Hungary : Program. - Szeged, Hungary : Magyar Nephrologiai Társaság, p. 20-21. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Typ: AFG
 • ANDELOVÁ, Katarína - SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - FARKAŠOVÁ, Veronika - KNEZL, Vladimír - PRAVENEC, M. - TRIBULOVÁ, Narcisa. Cold acclimation upregulates cardiac connexin-43 and attenuates myocardial remodeling in a rodent model of primary hypertension. In Acta Physiologica : official journal of the Federation of European Physiological Societies, Special Issue: Physiology in Focus 2023 (SPS‐FEPS 2023), 14‐16 September, 2023, Tallinn, Estonia, 2023, vol. 239, suppl.728, p. 1-2. (2022: 6.3 - IF, Q1 - JCR, 1.497 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1748-1708. Dostupné na internete: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apha.14044 (APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.) Typ: AFK
 • ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - KNEZL, Vladimír - TRIBULOVÁ, Narcisa. Nefarmakologické intervencie znižujú riziko výskytu malígnych arytmií v experimentálnom modeli esenciálnej hypertenzie prostredníctvom ovplyvnenia srdcového konexínu-43. In XXXVIII. Kongres Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, 13.-15. apríl 2023, Tále : Abstrakty. - Bratislava : Slovenská hypertenziologická spoločnosť, 2023, s. 3. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Typ: AFL
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - BUKATOVÁ, Stanislava - MACH, Mojmír. New approaches in the treatment of animal model of pharmacoresistant depression : L- 24. In Interdisciplinary toxicology. Editor-in-Chief: Ladislav Šoltés [2023-]; Executive Editor-in-Chief: Mojmir Mach [2008-]; Field Chief Editors: Lucia Račková, Iveta Bernátová, Michal Dubovický [2018-], Katarína Valachová [2023-] ; editor-in-Chief: Miroslav Pohanka [2017-2022]; Editor-in-Chief: Eduard Ujházy [2008-2010]; Editor-in-Chief: Michal Dubovický [2011-2017]. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 21. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov) Typ: AFD
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - BUKATOVÁ, Stanislava - MACH, Mojmír. Neurobehavioral Assessment of Animal Model of Pharmacoresistant Depression. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 8. ISBN 978-80-89991-11-2. (Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Typ: AFH
 • BALLÓOVÁ, Alexandra - REICHOVÁ, Alexandra - KOPRDOVÁ, Romana - BAKOŠ, Ján - MACH, Mojmír. Opakované podávanie novej zlúčeniny SMe1EC2M3 ovplyvňuje neuronálnu proliferáciu, maturáciu a diferenciáciu astrocytov = Repeated administration of new compound SMe1EC2M3 affects neuronal proliferation, maturation and astrocyte differentiation. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2023, vol. 27, suppl. 1, p. 28. (2022: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Nové cíle psychofarmakoterapie. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. DoktoGrant APP0251 : Neurobehaviorálne, neurochemické a imunohistochemické vlastnosti nového potenciálneho antidepresíva s trojitou inhibíciou spätného vychytávania serotonínu, noradrenalínu a dopamínu) Typ: AFK
 • BOĎO, Pavol - LEPÁČEK, Marek - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠTEFEK, Milan - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Antioxidant activity of cemtirestat : L-26. In Interdisciplinary toxicology. Editor-in-Chief: Ladislav Šoltés [2023-]; Executive Editor-in-Chief: Mojmir Mach [2008-]; Field Chief Editors: Lucia Račková, Iveta Bernátová, Michal Dubovický [2018-], Katarína Valachová [2023-] ; editor-in-Chief: Miroslav Pohanka [2017-2022]; Editor-in-Chief: Eduard Ujházy [2008-2010]; Editor-in-Chief: Michal Dubovický [2011-2017]. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 22. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. Vega č. 2/0008/22 : Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností. Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy) Typ: AFD
 • BOĎO, Pavol - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠTEFEK, Milan - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Cemtirestat Disulfide was Generated After Quenching of DPPH Radical by Cemtirestat Monomer. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 9. ISBN 978-80-89991-11-2. (Vega č. 2/0008/22 : Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností. Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Typ: AFH
 • BOĎO, Pavol - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan. Dimerizácia cemtirestatu v lipozómoch vystavených peroxylovým radikálom a jej zvrátenie tiol-disulfidovou výmenou s GSH. In Farmakodny Plzeň, 14. - 16.6.2023, 71. Česko-slovenské farmakologické dny. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, 2023, s. 51. (Vega č. 2/0087/22 : Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. Česko-slovenské farmakologické dny) Typ: GII
 • BRUCKNEROVÁ, Ingrid - TRNKA, Michal - BABALA, Jozef - BITTEROVÁ, Katarína - BRUCKNEROVÁ, Jana - DOBOŠ, Dušan - DUBOVICKÝ, Michal - KOLNÍKOVÁ, Miriam - KOPÁNI, M. - KOSNÁČOVÁ, Helena - LAUROVIČOVÁ, Miroslava - MACH, Mojmír - NEDOMOVÁ, Barbora - POKORNÁ, Pavla - ŠEMBEROVÁ, J. - UJHÁZY, Eduard - VITOVIČ, Pavol - WAGNER, Alexandra - ZUBAĽOVÁ, Eva. Zdravé dieťa. Úsmev novorodenca. Recenzenti: Anna Holomáňová, Elena Ferencová. 1. vydanie. Praha : Evropská asociace pro fototerapii, 2022. 238 s. ISBN 978-80-87861-17-2 (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo) Typ: AAA
 • BRUCKNEROVÁ, Ingrid - UJHÁZY, Eduard - DUBOVICKÝ, Michal - MACH, Mojmír - BRUCKNEROVÁ, Jana. Rare cause of prolonged mummification of umbilical stump in newborn : P-04. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 25. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. VEGA č. 2/0133/23 : Experimentálna štúdia účinkov materskej depresie a antidepresivnych liečiv citalopramu a setralinu na postnatálny vývin potomstva potkanov) Typ: AFL
 • BUKATOVÁ, Stanislava - CSATLÓSOVÁ, Kristína - VIÑAS NOGUERA, Mireia - DUBOVICKÝ, Michal. Impact of mirtazapine on cytokine production in adolescent offspring of dams with maternal depression : P-05. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 25. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo) Typ: AFL
 • CALONI, Francesca - DE ANGELIS, Isabella - GRIBALDO, Laura - HEINONEN, Tuula - KANĎÁROVÁ, Helena - KRAL, Vivian - LETAŠIOVÁ, Silvia - SILLÉ, Fenna - SMIRNOVA, Lena - VINARDELL, Maria Pilar - HARTUNG, Thomas. Women in Alternatives : meeting report. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2023, vol. 40, no. 3, pp. 545-548. (2022: 5.6 - IF, Q2 - JCR, 0.737 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1868-596X. Dostupné na: https://doi.org/10.14573/altex.2303211 Typ: BDMA
 • CALONI, Francesca - CAZZANIGA, Alessandra - GUTLEB, Arno C. - KANĎÁROVÁ, Helena - RANALDI, Giulia - RASHIDI, Hassan - VON AULOCK, Sonja - WILFLINGSEDER, Doris. Alternative Methods in Science: Towards Fluidic Systems : meeting report. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2023, vol. 40, no. 4, p. 694-696. (2022: 5.6 - IF, Q2 - JCR, 0.737 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1868-596X. Dostupné na: https://doi.org/10.14573/altex.2307101 (Lake Como School of Advanced Studies - Fourth (Virtual) Summer School 2023 : Alternative Methods in Science: towards Fluidic System) Typ: BDMA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - UJHÁZY, Eduard - DUBOVICKÝ, Michal. Účinky materskej depresie a perinatálnej liečby mirtazapínom u dospelého potomstva potkanov = Effects of maternal depression and perinatal mirtazapine treatment in adult rat offspring. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2023, vol. 27, suppl. 1, p. 24. (2022: 0.106 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Nové cíle psychofarmakoterapie. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Typ: AFG
 • DRÁFI, František - BAUEROVÁ, Katarína** - CHRASTINA, Martin - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - ROCHA, João - DIREITO, Rosa - FIGUEIRA, Maria Eduardo - SEPODES, Bruno - PONIŠT, Silvester. Rhodiola rosea L. Extract, A Known Adaptogen, Evaluated in Experimental Arthritis. In Molecules, 2023, vol. 28, no. 13, art. no. 5053. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28135053 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0091/23 : Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo. VEGA č. 2/0126/23 : Farmakologická intervencia v liečbe kachexie podávaním prírodných extraktov (Crocus sativus a Ginkgo biloba) a látok (melitín, šafranal, krocín, kempferol a izorhamnetín) v kombinácii s metotrexátom a dexametazónom na zvieracom modeli zápalovej kachexie. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch) Typ: ADCA
 • DUBIEL-HOPPANOVÁ, Lucia - ONDÁČOVÁ, Katarína - BUKATOVÁ, Stanislava - IDUNKOVÁ, Alžbeta - TOMKO, Matúš - LACINOVÁ, Ľubica. Zmeny hipokampálnej excitability prenatálne aplikovaným antidepresívom v modeli materskej depresie. In Drobnicov memoriál 12. ročník. Hotel Lomy, Horná Ves, 5. – 7. september 2023 : Zborník príspevkov a program. 1. vydanie. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2023, s. 28. ISBN 978-80-974246-3-3. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0081/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. Drobnicov memoriál) Typ: AFH
 • DUBOVICKÝ, Michal. Modifiable environmental factors and „silent” pandemic : L-01 : keynote lecture. In Interdisciplinary toxicology. Editor-in-Chief: Ladislav Šoltés [2023-]; Executive Editor-in-Chief: Mojmir Mach [2008-]; Field Chief Editors: Lucia Račková, Iveta Bernátová, Michal Dubovický [2018-], Katarína Valachová [2023-] ; editor-in-Chief: Miroslav Pohanka [2017-2022]; Editor-in-Chief: Eduard Ujházy [2008-2010]; Editor-in-Chief: Michal Dubovický [2011-2017]. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 13. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference) Typ: AFB
 • DUBOVICKÝ, Michal - VIÑAS NOGUERA, Mireia - MAKOVÁ, M. - KAŠPAROVÁ, Svatava - MACH, Mojmír - UJHÁZY, Eduard - BRUCKNEROVÁ, Ingrid - BUKATOVÁ, Stanislava. Antidepressants in treatment of maternal depression: new experimental approaches : L- 25. In Interdisciplinary toxicology. Editor-in-Chief: Ladislav Šoltés [2023-]; Executive Editor-in-Chief: Mojmir Mach [2008-]; Field Chief Editors: Lucia Račková, Iveta Bernátová, Michal Dubovický [2018-], Katarína Valachová [2023-] ; editor-in-Chief: Miroslav Pohanka [2017-2022]; Editor-in-Chief: Eduard Ujházy [2008-2010]; Editor-in-Chief: Michal Dubovický [2011-2017]. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 22. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. VEGA č. 2/0133/23 : Experimentálna štúdia účinkov materskej depresie a antidepresivnych liečiv citalopramu a setralinu na postnatálny vývin potomstva potkanov) Typ: AFD
 • GÁSPÁROVÁ, Zdenka** - RUSKOVÁ, Euridika - SEČKÁROVÁ MICHALÍKOVÁ, Dominka - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - BEZEK, Štefan - KNEZL, Vladimír - SOTNÍKOVÁ, Ružena. High-fructose intake-induced dyslipidemia and oxidative stress accompanied by hippocampal dysfunctions in hypertensive but not hypertriacylglycerolemic rats. In General Physiology and Biophysics, 2023, vol. 42, no. 1, p. 25-36. (2022: 1.5 - IF, Q4 - JCR, 0.37 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/gpb_2022053 (Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. VEGA č. 2/0018/23 : Neuroprotektívny a kardioprotektívny potenciál fenolových kyselín v prevencii civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení) Typ: ADDA
  Citácie:
  [1.2] VRBJAR, Norbert - VLKOVICOVA, Jana - SNURIKOVA, Denisa - KALOCAYOVA, Barbora - ZORAD, Stefan - CULAFIC, Tijana - TEPAVCEVIC, Snezana - TOTHOVA, Lubomira - RADOSINSKA, Dominika - KOLLAROVA, Marta - RADOSINSKA, Jana. Alterations in Oxidative Stress Markers and Na,K-ATPase Enzyme Properties in Kidney after Fructose Intake and Quercetin Intervention in Rats. In Life, 2023-04-01, 13, 4, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/life13040931., Registrované v: SCOPUS
 • CHRASTINA, Martin** - PONIŠT, Silvester - DRÁFI, František - ŠVÍK, Karol - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - PRUŽINSKÁ, Katarína - TCHORBANOV, Andrey - BAUEROVÁ, Katarína. Effect of Saffron Extract, Astaxanthin, and Carnosic Acid on the Levels of Matrix Metalloproteinase-9 and on Body Weight Changes in Arthritis Experiments. In European Pharmaceutical Journal, 2022, vol.69, no. 2, p. 26-33. (2021: 0.138 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/afpuc-2022-0016 (VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADFB
 • CHRASTINA, Martin - DRÁFI, František** - PRUŽINSKÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester - KAMGA, Kevine Silihe - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - BILKA, František - NOVÁK, Peter - PAŠKOVÁ, Ľudmila - BAUEROVÁ, Katarína**. Crocus sativus L. Extract (Saffron) Effectively Reduces Arthritic and Inflammatory Parameters in Monotherapy and in Combination with Methotrexate in Adjuvant Arthritis. In Nutrients, 2023, vol. 15, no. 19, art. no. 4108. (2022: 5.9 - IF, Q1 - JCR, 1.291 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6643. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nu15194108 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0091/23 : Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo. VEGA č. 2/0126/23 : Farmakologická intervencia v liečbe kachexie podávaním prírodných extraktov (Crocus sativus a Ginkgo biloba) a látok (melitín, šafranal, krocín, kempferol a izorhamnetín) v kombinácii s metotrexátom a dexametazónom na zvieracom modeli zápalovej kachexie. Vega č. 1/0429/21 : Štúdium mechanizmov modulácie zápalu a lipidového metabolizmu laktobacilmi v modeli nealkoholovej tukovej choroby pečene. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADMA
 • KANĎÁROVÁ, Helena. EUROTOX Award Lecture. 3D Reconstructed Tissue Models in Toxicology: From Initial Idea to Regulatory Acceptance : keynote lecture. In SOT. 62nd Annual Meeting and ToxExpo. Nashville, Tennesse, US, March 19-23, 2023 : Primary program. - Society of Toxicology SOT, 2023, p. 121. (APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. APVV-DS-FR-19-0048 : Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu. SOT Annual Meeting and ToxExpo) Typ: GII
 • KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - DRÁFI, František - PONIŠT, Silvester - ŠVÍK, Karol - MUCHOVÁ, Jana - BAUEROVÁ, Katarína. The Effect of Hyaluronic Acid in Combination with Methotrexate Focussing on Oxidative Stress in Adjuvant Arthritis. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 11. ISBN 978-80-89991-11-2. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Typ: AFH
 • KNEZL, Vladimír - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - SOTNÍKOVÁ, Ružena. Deleterious effect of fructose on the heart function of hypertriglyceridemic rats : P-10. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 27. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. VEGA č. 2/0018/23 : Neuroprotektívny a kardioprotektívny potenciál fenolových kyselín v prevencii civilizačných ochorení. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení) Typ: AFL
 • KOUSAXIDIS, Antonios - PETROU, Anthi - ROUVIM, Philippa - BOĎO, Pavol - ŠTEFEK, Milan - NICOLAOU, Ioannis** - GERONIKAKI, Athina**. A molecular hybridization approach for the design of selective aldose reductase (ALR2) inhibitors and exploration of their activities against protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B). In Journal of Molecular Structure, 2023, vol. 1271, art. no. 134116. (2022: 3.8 - IF, Q2 - JCR, 0.482 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0022-2860. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2022.134116 (Vega č. 2/0008/22 : Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu) Typ: ADCA
 • KRÁTKÝ, Martin - ŠRAMEL, Peter - BOĎO, Pavol - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - VINŠOVÁ, Jarmila** - ŠTEFEK, Milan**. Novel rhodanine based inhibitors of aldose reductase of non-acidic nature with p-hydroxybenzylidene functional group. In European Journal of Medicinal Chemistry, 2023, vol. 246, art. no. 114922. (2022: 6.7 - IF, Q1 - JCR, 1.143 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0223-5234. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2022.114922 (Vega č. 2/0008/22 : Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností. Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] HAMDI, A. - YASEEN, M. - EWES, W.A. - BHAT, M.A. - ZIEDAN, N.I. - EL-SHAFEY, H.W. - MOHAMED, A.A.B. - ELNAGAR, M.R. - HAIKAL, A. - OTHMAN, D.I.A. - ELGAZAR, A.A. - ABUSABAA, A.H.A. - ABDELRAHMAN, K.S. - SOLTAN, O.M. - ELBADAWI, M.M. Development of new thiazolidine-2,4-dione hybrids as aldose reductase inhibitors endowed with antihyperglycaemic activity: design, synthesis, biological investigations, and <em>in silico</em> insights. In JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY. ISSN 1475-6366, DEC 31 2023, vol. 38, no. 1. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/14756366.2023.2231170., Registrované v: WOS
 • BRNOLIAKOVÁ, Zuzana** - KNEZL, Vladimír - SOTNÍKOVÁ, Ružena - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Metabolic Syndrome in Hypertriglyceridemic Rats: Effects of Antioxidants. In Physiological Research, 2023, vol. 72, no. 1, p. 31-35. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.479 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.935021 (Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení) Typ: ADCA
 • BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - ŠVÍK, Karol - PADEJ, Ivan - SLOVÁK, Lukáš - RAČKOVÁ, Lucia. Toxicology of ageing in long-term dietary study on rats : P-03. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 24-25. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch) Typ: AFL
 • LEPÁČEK, Marek - BOĎO, Pavol - BALLÓOVÁ, Alexandra - MACH, Mojmír - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Cemtirestat’s impact on neurobehavior and diabetic peripheral neuropathy in zdf rat model : L-27. In Interdisciplinary toxicology. Editor-in-Chief: Ladislav Šoltés [2023-]; Executive Editor-in-Chief: Mojmir Mach [2008-]; Field Chief Editors: Lucia Račková, Iveta Bernátová, Michal Dubovický [2018-], Katarína Valachová [2023-] ; editor-in-Chief: Miroslav Pohanka [2017-2022]; Editor-in-Chief: Eduard Ujházy [2008-2010]; Editor-in-Chief: Michal Dubovický [2011-2017]. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 22-23. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. Vega č. 2/0087/22 : Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny) Typ: AFD
 • LEPÁČEK, Marek - BOĎO, Pavol - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Cemtirestat, a Multi-Targeted Drug, Reduced Symptoms of Diabetic Peripheral Neuropathy. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 13. ISBN 978-80-89991-11-2. (APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. Vega č. 2/0087/22 : Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Typ: AFH
 • LEPÁČEK, Marek - BOĎO, Pavol - VILLANT, Patrik - PAVLOVIĆ, Jelena - BUČKOVÁ, Mária - PANGALLO, Domenico - ŠTEFEK, Milan - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Interakcie medzi črevnou mikrobiotou a cemtirestatom u ZDF potkanov. In Farmakodny Plzeň, 14. - 16.6.2023, 71. Česko-slovenské farmakologické dny. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, 2023, s. 63. (Vega č. 2/0087/22 : Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny. APVV-20-0411 : Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu. Česko-slovenské farmakologické dny) Typ: GII
 • LÍŠKOVÁ, Silvia - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - CEBOVÁ, Martina - BERÉNYIOVÁ, Andrea - KLUKNAVSKÝ, Michal - MIČUROVÁ, Andrea - VALACHOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav - BERNÁTOVÁ, Iveta**. Taxifolin reduces blood pressure via improvement of vascular function and mitigating the vascular inflammatory response in spontaneously hypertensive rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, art. no. 12616. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms241612616 (APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. VEGA č. 2/0008/23 : In vitro štúdium antioxidačných/protizápalových účinkov prírodných a syntetických zlúčenín. In vivo dôkaz liečivých účinkov vybraných zlúčenín v experimentoch hojenia kožných rán. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)) Typ: ADCA
 • MAKOVÁ, Marianna - KAŠPAROVÁ, Svatava - TVRDÍK, Tomáš - VIÑAS NOGUERA, Mireia - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - DUBOVICKÝ, Michal. Mirtazapine modulates Glutamate and GABA levels in the animal model of maternal depression. MRI and 1H MRS study in female rats. In Behavioural Brain Research, 2023, vol. 442, art. no. 114296. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.881 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0166-4328. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bbr.2023.114296 (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. APVV-21-0299 : Automatic data evaluation tool from the longitudinal quantitative MRI studies of articular cartilage) Typ: ADCA
 • MALIAR, T.** - MALIAROVÁ, Mária - PURDEŠOVÁ, Andrea - JANKECH, Timotej - GERHARDTOVÁ, Ivana - BEŇOVIČ, Patrik - DVOŘÁČEK, Václav - JÁGR, Michal - VISKUPIČOVÁ, Jana. The Adapted POM Analysis of Avenanthramides In Silico. In Pharmaceuticals, 2023, vol. 16, no. 5, art. no. 717. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.799 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-8247. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ph16050717 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] ALMINDEREJ, F. - GHANNAY, S. - ELSAMANI, M.O. - ALHAWDAY, F. - ALBADRI, A.E.A.E. - ELBEHAIRI, S.E.I. - ALFAIFI, M.Y. - KADRI, A. - AOUADI, K. In Vitro and In Silico Evaluation of Antiproliferative Activity of New Isoxazolidine Derivatives Targeting EGFR: Design, Synthesis, Cell Cycle Analysis, and Apoptotic Inducers. In PHARMACEUTICALS. JUL 2023, vol. 16, no. 7. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ph16071025., Registrované v: WOS
 • MALIAR, T. - MALIAROVÁ, Mária - BLAŽKOVÁ, Marcela - KUNŠTEK, Marek - UVAČKOVÁ, Ľubica - VISKUPIČOVÁ, Jana - PURDEŠOVÁ, Andrea - BEŇOVIČ, Patrik. Simultaneously Determined Antioxidant and Pro-Oxidant Activity of Randomly Selected Plant Secondary Metabolites and Plant Extracts. In Molecules, 2023, vol. 28, no. 19, art. no 6890. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28196890 (VEGA č. 2/0113/21 : Fenolové látky a ich semisyntetické deriváty ako terapeutické nástroje pre ovplyvnenie stresu endoplazmatického retikula prostredníctvom SERCA púmp) Typ: ADCA
 • MARTINIAKOVÁ, Monika** - KOVÁČOVÁ, Veronika - MONDOČKOVÁ, Vladimíra - ŠVÍK, Karol - LONDZIN, Piotr - FOLWARCZNA, Joanna - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠTEFEK, Milan - OMELKA, Radoslav**. The Effects of Prolonged Treatment with Cemtirestat on Bone Parameters Reflecting Bone Quality in Non-Diabetic and Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. In Pharmaceuticals, 2023, vol. 16, no. 4, art. no. 628. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.799 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1424-8247. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ph16040628 Typ: ADCA
 • MELCHIORRI, Daniela** - MERLO, Sara* - MICALLEF, Benjamin* - BORG, John Joseph - DRÁFI, František. Alzheimer’s disease and neuroinflammation: will new drugs in clinical trials pave the way to a multi-target therapy? In Frontiers in Pharmacology, 2023, vol. 14, art. no. 1196413. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.064 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1663-9812. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1196413 (VEGA č. 2/0091/23 : Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo. COST Action CA21139 : 3Rs concepts to improve the quality of biomedical science (IMPROVE)) Typ: ADCA
 • NGUYEN MANH, Cuong - PHAM NGOC, Khanh - LE THI HONG, Nhung - NGUYEN XUAN, Ha - TRAN THU, Huong - BAUEROVÁ, Katarína - YOUNG HO, Kim - DO DINH, Tung - TRINH THI, Thuy - NGUYEN THI HOANG, Anh. Acetylcholinesterase inhibitory activities of some flavonoids from the root bark of Pinus krempfii Lecomte: in vitro and in silico study. In Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2023, p. non. ISSN 0739-1102. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/07391102.2023.2223664 Typ: ADCA
 • NOVÁK, Igor - POPELKA, Anton - ASANIDEZHAD, Ahmed - LEHOCKÝ, Marián - CHODÁK, Ivan - SEDLIAČIK, Ján - MATYAŠOVSKÝ, Ján - JURKOVIČ, Peter - VALACHOVÁ, Katarína** - ŠOLTÉS, Ladislav. Investigation of Selected Antibacterially Modified Micro/Nano Polymers Using Cold Plasma : chapter 11. In Nanotechnology-Enhanced Solid Materials: Design, Synthesis, Properties, Applications, and Perspectives. - Palm Bay : CRC Press-Taylor & Francis Group : Apple Academic Press, 2023, p. 237-257. ISBN 978-1-77491-220-1. (APVV-20-0593 : Nanokompozity na báze elastomérnych zmesí so zvýšenou odolnosťou voči difúzii plynov vrátane vodíka. Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ABC
 • PHAM, Ngoc Khanh - BAUEROVÁ, Katarína - NGUYEN, Manh Cuong. Studies on hepatoprotective effects of Vietnamese medicinal plants. In Vietnam Journal of Science and Technology, 2023, vol. 61, no. 5, pp. 725-750. (2022: 0.129 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2525-2518. Dostupné na: https://doi.org/10.15625/2525-2518/17426 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení) Typ: ADMB
 • PÔBIŠ, Peter - KANĎÁROVÁ, Helena. Phototoxicity and biocompatibility assessment of medical devices using 3D reconstructed human cornea-like tissue model : P16-51. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2023, vol. 384, suppl. 1, p. S200-S201. (2022: 3.5 - IF, Q2 - JCR, 0.74 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0378-4274. (APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. EUROTOX 2023 : Congress of the European Societies of Toxicology) Typ: AEMA
 • PÔBIŠ, Peter - KUBALCOVÁ, Júlia - MILASOVÁ, Tatiana - KANĎÁROVÁ, Helena. Comparison of the impact of static and dynamic cultivation conditions on 2D and 3D cell cultures : P16-54. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2023, vol. 384, suppl. 1., p. S202. (2022: 3.5 - IF, Q2 - JCR, 0.74 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0378-4274. (APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. EUROTOX 2023 : Congress of the European Societies of Toxicology) Typ: AEMA
 • PÔBIŠ, Peter - KANĎÁROVÁ, Helena. Evaluation of basic cytotoxicity, inhalation, and intestinal toxicity of selected materials with possible therapeutical effects for the treatment of covid-19 and related diseases : L-08. In Interdisciplinary toxicology. Editor-in-Chief: Ladislav Šoltés [2023-]; Executive Editor-in-Chief: Mojmir Mach [2008-]; Field Chief Editors: Lucia Račková, Iveta Bernátová, Michal Dubovický [2018-], Katarína Valachová [2023-] ; editor-in-Chief: Miroslav Pohanka [2017-2022]; Editor-in-Chief: Eduard Ujházy [2008-2010]; Editor-in-Chief: Michal Dubovický [2011-2017]. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 15. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. ITMS2014+: 313011ATT2 : Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)) Typ: AFD
 • PÔBIŠ, Peter** - KANĎÁROVÁ, Helena. Impact of the microfluidic systems on the 2D and 3D cell cultures. In ALTEX Proceedings. - Springer Spektrum, 2023, vol. 11, no. 1, p. 328. ISSN 2194-0479. (MPS World Summit 2023. APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva) Typ: AFG
 • PÔBIŠ, Peter - KUBALCOVÁ, Júlia - KANĎÁROVÁ, Helena. Examining the Influence of Dynamic Conditions on Cellular Responses of 2D and 3D Cell Cultures: Implications for Biocompatibility Testing of Medical Devices. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 17. ISBN 978-80-89991-11-2. (APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Typ: AFH
 • PRUŽINSKÁ, Katarína - SLOVÁK, Lukáš - DRÁFI, František - PONIŠT, Silvester - JURÁNEK, Ivo - CHRASTINA, Martin - ŠVÍK, Karol - STROJNÝ, L. - AMBRO, Ľuboš - BAUEROVÁ, Katarína**. Enhanced Anti-Inflammatory Effect of the Combination of Lactiplantibacillus plantarum LS/07 with Methotrexate Compared to Their Monotherapies Studied in Experimental Arthritis. In Molecules, 2023, vol. 28, no. 1, art. no. 297. (2022: 4.6 - IF, Q2 - JCR, 0.704 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules28010297 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro) Typ: ADCA
 • PRUŽINSKÁ, Katarína - CHRASTINA, Martin - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - TÓTHOVÁ, Nikola - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - PONIŠT, Silvester - DRÁFI, František - PHAM, Ngoc Khanh - BAUEROVÁ, Katarína. Evaluation of Nelumbo Nucifera Leaves Effect on Experimental Arthritis. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 18. ISBN 978-80-89991-11-2. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0126/23 : Farmakologická intervencia v liečbe kachexie podávaním prírodných extraktov (Crocus sativus a Ginkgo biloba) a látok (melitín, šafranal, krocín, kempferol a izorhamnetín) v kombinácii s metotrexátom a dexametazónom na zvieracom modeli zápalovej kachexie. VEGA č. 2/0091/23 : Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Typ: AFH
 • PRUŽINSKÁ, Katarína - CHRASTINA, Martin - PONIŠT, Silvester - DRÁFI, František - TAGHDISIESFEJÍR, Mohsen - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - BAUEROVÁ, Katarína. Účinky karotenoidov hodnotené v predklinickej štúdii prostredníctvom modelu adjuvantnej artritídy. In Farmakodny Plzeň, 14. - 16.6.2023, 71. Česko-slovenské farmakologické dny. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, 2023, s. 65. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. Česko-slovenské farmakologické dny) Typ: GII
 • RAČKOVÁ, Lucia - KODRÍKOVÁ, Rebeka - NEMČOVIČ, Marek - BRNOLIAKOVÁ, Zuzana - PAKANOVÁ, Zuzana. Novel cell-based glycobiomarkers for studying ageing in vitro : P-23. In Interdisciplinary toxicology. - Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2023, vol. 16, suppl. 1, p. 32. (2022: 0.644 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2023 : Interdisciplinary Toxicology Conference. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch) Typ: AFL
 • REIHANIFAR, Tala - SAHIN, Muzaffer - ŠTEFEK, Milan - CEYLAN-ISIK, Asli F. - KARASU, Çimen**. Cemtirestat, an aldose reductase inhibitor and antioxidant compound, induces ocular defense against oxidative and inflammatory stress in rat models for glycotoxicity. In Cell Biochemistry and Function, 2023, vol. 41, no. 6, p. 622-632. (2022: 3.6 - IF, Q3 - JCR, 0.753 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0263-6484. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/cbf.3818 Typ: ADCA
 • SCHWEIGERTOVÁ, Jana - KUBANDOVÁ, Anna - FOLTÁNOVÁ, Tatiana - MALÍKOVÁ, Eva - DRÁFI, František - FLIMER, Vladimír. Chronický familiárny benígny pemphigus (Hailey-Hailey choroba) - kazuistika zriedkavého dermálneho ochorenia. In Farmakodny Plzeň, 14. - 16.6.2023, 71. Česko-slovenské farmakologické dny. - Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, 2023, s. 66. (Česko-slovenské farmakologické dny) Typ: GII
 • SÝKORA, Matúš - ANDELOVÁ, Katarína - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - MARTIŠKOVÁ, Adriana - KNEZL, Vladimír - TRIBULOVÁ, Narcisa**. Hypertension Induces Pro-arrhythmic Cardiac Connexome Disorders: Protective Effects of Treatment. In Biomolecules : Open Access Journal, 2023, vol. 13, no. 2, art. no. 330. (2022: 5.5 - IF, Q1 - JCR, 1.074 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2218-273X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biom13020330 (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0006/23 : Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-21-0410 : Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií) Typ: ADMA
 • ŠÍMA, Martin - LASLOP, Andrea - BORG, John Joseph - PONIŠT, Silvester - MELCHIORRI, Daniela - DRÁFI, František**. Editorial: Pharmacology of autoimmune and neuroinflammatory disease from a preclinical and clinical perspective. In Frontiers in Pharmacology, 2023, vol. 14, june, art. no. 1228406. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.064 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1663-9812. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/phar.2023.1228406 (VEGA č. 2/0091/23 : Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo. COST Action CA21139 : 3Rs concepts to improve the quality of biomedical science (IMPROVE)) Typ: BDCA
 • ŠNÚRIKOVÁ, Denisa - KALOČAYOVÁ, Barbora - MICHÁLIKOVÁ, Dominka - UJHÁZY, Eduard - GÁSPÁROVÁ, Zdenka - VRBJAR, Norbert - VLKOVIČOVÁ, Jana. Vplyv trimetylcínu a handlovania na Na,K-ATPázu v mozgovej kôre potkanov. In 98. fyziologické dny, 7.-8. února 2023, Praha. - Praha : Congress Prague, s.r.o., 2023, non-pagin. (VEGA č. 2/0018/23 : Neuroprotektívny a kardioprotektívny potenciál fenolových kyselín v prevencii civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0148/22 : Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach) Typ: GII
 • ŠOLTÉS, Ladislav - VALACHOVÁ, Katarína - ŠVÍK, Karol - PADEJ, Ivan - MACH, Mojmír. Biomedicínska metóda hodnotenia pro- a/alebo antioxidačných vlastností rastlinných polyfenolov a jej použitie : patentová prihláška PP50030-2023, dátum podania prihlášky: 10.05.2023. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2023. 22 s. Typ: AGJ
 • Interdisciplinary toxicology. Editor-in-Chief: Ladislav Šoltés [2023-]; Executive Editor-in-Chief: Mojmir Mach [2008-]; Field Chief Editors: Lucia Račková, Iveta Bernátová, Michal Dubovický [2018-], Katarína Valachová [2023-] ; editor-in-Chief: Miroslav Pohanka [2017-2022]; Editor-in-Chief: Eduard Ujházy [2008-2010]; Editor-in-Chief: Michal Dubovický [2011-2017]. Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS. SCOPUS. 4x ročne. ISSN 1337-6853 Typ: FAI
 • ŠTEFEK, Milan - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ADDOVÁ, Gabriela - BOHÁČ, Andrej. Zlúčenina cemtirestat disulfid, prekurzor inhibítora aldoketoreduktáz, spôsob jej prípravy, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie : patentový spis SK 289100 B6, dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu: 09.08.2023 vo Vestníku ÚPV SR č. 15/2023. Int. Cl.: C07D 487/04, A61K/53, A61P 35/00. Majiteľ: Centrum experimentálnej medicíny SAV, v.v.i., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SK : International publication number WO 2022/132058 A1. International publication date: 23. 06.2022. International patent classification: A61K 31/53 , A61P 35/00, C07D 48/04. Applicants: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava (SK), Univerzita Komenského v Bratislave , Šafárikovo námestie 6, 814 99, Bratislava. (SK) = Cemtirestat disulfide, prodrug of aldo-keto reductase inhibitor, preparation, pharmaceutical composition and use thereof. Banská Bystrica ; Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2023. 12 s., 28 p. Typ: AGJ
 • ŠTEFEK, Milan - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ADDOVÁ, Gabriela - BOHÁČ, Andrej. Zlúčenina cemtirestat disulfid, prekurzor inhibítora aldoketoreduktáz, spôsob jej prípravy, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie : patentový spis č. 289100, druh dokumentu: B6, čislo prihlášky: 50074-2020. Dátum podania prihlášky: 14.12.2020. Dátum zverejnenia prihlášky: 30. 6. 2022, Vestník ÚPV SR č.:12/2022. Dátum vydania patentovej listiny: 31.7.2023. Dátum oznámenia o sprístupnení dokumentu: 9.08.2023, Vestník ÚPV SR č.: 15/2023. Int. Cl. (2006.01): C07D 487/04, A61K 31/53, A61P 35/00. Majiteľ: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, verejná výskumná inštitúcia Bratislava, SK; Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, SK. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2023. 12s. Typ: AGJ
 • TEPLANOVÁ, Terézia - ALMÁSSY, Ambroz - ADDOVÁ, Gabriela - ŠTEFEK, Milan - BOHÁČ, Andrej - KOVÁČIKOVÁ, Lucia. Vývoj vysoko účinných a selektívnych ALR2 inhibítorov a ich disulfidových dimérov určených na ovplyvnenie komplikácií diabetu a rastu tumorov. In Študentská vedecká konferencia 2023 : zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 834 - 839. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • TOMKO, Matúš - IDUNKOVÁ, Alžbeta - DUBIEL-HOPPANOVÁ, Lucia - JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila - ONDÁČOVÁ, Katarína - DUBOVICKÝ, Michal - LACINOVÁ, Ľubica. Účinky materskej depresie na excitabilitu neurónov potomstva. In XLIV. Dni lekárskej biofyziky : Zborník abstraktov, 31. mája - 2. júna 2023, Stará Lesná. 1. vydanie. - Bratislava : UK Bratislava, 2023, s. 74-75. ISBN 978-80-223-5630-9. Dostupné na internete: https://www.konferencie.fmed.uniba.sk/clanky.php?aid=477 (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0081/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. Dni lekárskej biofyziky) Typ: AFL
 • TÓTHOVÁ, Nikola - KAMGA SILIHE, Kevine - CHRASTINA, Martin - DRÁFI, František - KHADEMNEMATOLAHI, Sasan - PRUŽINSKÁ, Katarína - PONIŠT, Silvester - BAUEROVÁ, Katarína. Azaridachta Indica (Neem) Seed Oil Effect in Experimental Arthritis – Clinical Parameters Assessment. In XII PhD Miniconference CEM SAS 2023 : book of abstracts. - Bratislava : Centre for Experimental Medicine Slovak Academy of Sciences, p. 20. ISBN 978-80-89991-11-2. (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0091/23 : Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo. VEGA č. 2/0126/23 : Farmakologická intervencia v liečbe kachexie podávaním prírodných extraktov (Crocus sativus a Ginkgo biloba) a látok (melitín, šafranal, krocín, kempferol a izorhamnetín) v kombinácii s metotrexátom a dexametazónom na zvieracom modeli zápalovej kachexie. XII PhD Miniconference CEM SAS 2023) Typ: AFH
 • UJHÁZY, Eduard - DUBOVICKÝ, Michal. Deformované ľudské telá a nemilosrdná spoločnosť : neľahké osudy znetvorených ľudí z pohľadu histórie. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 9, s.46-50. ISSN 1335-6550. Typ: BDF
 • UJHÁZY, Eduard. Spomienka na múdreho človeka. Prof. Fedor-Freybergh (1936-2021). In Roš Chodeš, 2023, roč. 85, č. červen, s. 23. ISSN 121074 68. Typ: GII
 • VALACHOVÁ, Katarína** - ŠVÍK, Karol - JURČÍK, Rastislav - ONDRUŠKA, Ľubomír - BIRÓ, Csaba - ŠOLTÉS, Ladislav. Enhanced healing of skin wounds in ischemic rabbits using chitosan/hyaluronan/edaravone composite membranes: effects of laponite, carbon and silver‑plated carbon nanofiber fillers. In Chemical Papers, 2023, vol. 77, no. 4, p. 1835-1841. (2022: 2.2 - IF, Q3 - JCR, 0.351 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-6352. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11696-022-02553-x (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADDA
 • VISKUPIČOVÁ, Jana - REZBÁRIKOVÁ, Petronela - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - KANĎÁROVÁ, Helena - MÁJEKOVÁ, Magdaléna**. Inhibitors of SARS-CoV-2 main protease: Biological efficacy and toxicity aspects. In Toxicology in vitro : the official journal of the European Society for Toxicology in Vitro, 2023, vol. 92, art. no. 105640. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.666 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0887-2333. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tiv.2023.105640 (ITMS2014+: 313011ATT2 : Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19) Typ: ADCA
 • VRZOŇOVÁ, Romana** - ČÍŽOVÁ, Alžbeta - RAČKOVÁ, Lucia - MEČÁROVÁ, Jana - BIELIKOVÁ, Sandra - BYSTRICKÝ, Slavomír. Molar-mass-dependent antibacterial activity of cationic dextran derivatives against resistant nosocomial pathogens. In International Journal of Biological Macromolecules, 2023, vol. 235, art. no. 123854. (2022: 8.2 - IF, Q1 - JCR, 1.187 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.123854 (VEGA 2/0076/21 : Funkcionalizované kvasinkové polysacharidy – perspektívna kategória .... APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení) Typ: ADCA
 • REZBÁRIKOVÁ, Petronela** - VISKUPIČOVÁ, Jana - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - HORÁKOVÁ, Ľubica. Interaction of quercetin and its derivatives with Ca2+ -ATPase from sarcoplasmic reticulum: Kinetic and molecular modeling studies. In General Physiology and Biophysics, 2023, vol. 42, no., p. 457-468. (2022: 1.5 - IF, Q4 - JCR, 0.37 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0231-5882. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/gpb_2023020 (VEGA č. 2/0113/21 : Fenolové látky a ich semisyntetické deriváty ako terapeutické nástroje pre ovplyvnenie stresu endoplazmatického retikula prostredníctvom SERCA púmp. VEGA č. 2/0063/22 : Môže byť modulácia sarko/endoplazmatickej Ca2+ - ATPázy (SERCA) vybranými prírodnými látkami regulovaná sirtuínmi? Význam v podpornej liečbe diabetických komplikácií a nádorových ochorení. Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy) Typ: ADDA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus