Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

IMPROVE - 3Rs koncepty pre zlepšenie kvality biomedicínskych vied (IMPROVE)

3Rs concepts to improve the quality of biomedical science (IMPROVE)

BenBedPhar - Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases

Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases

EU-NETVAL Medzinárodná validačná štúdia tyroidnej disrupcie

EU-NETVAL International Thyroid Validation Study

NETSKINMODELS - European Network for Skin Engineering and Modeling (NETSKINMODELS)

Engineering novel 3D organotypic skin models

EURESTOP - Európska sieť na diagnózu a liečbu bakteriálnych ochorení rezistentných voči antibiotikám

European Network for diagnosis and treatment of antibiotic-resistant bacterial infections

METAHEART - Európska sieť na riešenie metabolických zmien pri zlyhaní srdca

EUropean network to tackle METAbolic alterations in HEART failure

Exploration of toxicology properties of drug candidates with antimicrobial and antiviral properties.

Exploration of toxicology properties of drug candidates with antimicrobial and antiviral properties.

MECACCM2 - Predklinická štúdia zameraná na mechanosenzitívne Ca2+ kanály so zámerom terapie cerebrálnych kavernóznych malformácií a ich včasnej diagnostiky.

Preclinical study targeting mechanosensitive Ca2+channels for Cerebral Cavernous Malformations therapy and early diagnosis.

ONTOX - Testovanie opakovanej toxicity chemických látok na základe ontológie a umelej inteligencie za účelom hodnotenia rizík metódami NGRA

Ontology-driven and artificial intelligence-based repeated dose toxicity testing of chemicals for next generation risk assessment

Národné projekty

Cielená modulácia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh ako protekcia pred srdcovým zlyhávaním a život ohrozujúcimi arytmiami.

Targeted suppression of pro-inflammatory and pro-fibrotic signalling pathways to prevent life-threatening heart failure and malignant arrhythmias

BIOCARD - Bioenergetická a proteomická diagnostika v kardioprotekcii: efektívny nástroj v sledovaní regulácie mitochondriálnych signalizačných dráh.

-

SUFIBAR - Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií

Targeted suppression of pro-inflammatory and pro-fibrotic signaling pathways to prevent heart failure and occurrence of malignant arrhythmias

EXPERIMENTÁLNA ŠTÚDIA ÚČINKOV MATERSKEJ DEPRESIE A ANTIDEPRESIVNYCH LIEČIV CITALOPRAMU A SETRALINU NA POSTNATÁLNY VÝVIN POTOMSTVA POTKANOV

EXPERIMENTAL STUDY OF THE EFFECTS OF MATERIAL DEPRESSION AND ANTIDEPRESSIVES OF CITALOPRAM AND SERTRALINE ON POSTNATAL DEVELOPMENT OF OFFSPRING

Experimentálny prístup simulácie rizík v reálnom živote: Vplyv dlhodobej expozície chemickej zmesi pesticídov, kontaminantov a potravinových prísad v nízkych dávkach vo viacgeneračnej štúdii na potkanoch

Experimental real-life risk simulation approach: The effect of long-term exposure to a chemical mixture of pesticides, contaminants and food additives at low doses in extended one-generation reproductive toxicity study

N/A - Farmakologická intervencia v liečbe kachexie podávaním prírodných extraktov (Crocus sativus a Ginkgo biloba) a látok (melitín, šafranal, krocín, kempferol a izorhamnetín) v kombinácii s metotrexátom a dexametazónom na zvieracom modeli zápalovej kachexie.

Pharmacological intervention in the treatment of cachexia by administering natural extracts (Crocus sativus and Ginkgo biloba) and substances (melittin, saffron, crocin, kaempferol and isorhamnetin) in combination with methotrexate and dexamethasone in an

Fenolové látky a ich semisyntetické deriváty ako terapeutické nástroje pre ovplyvnenie stresu endoplazmatického retikula prostredníctvom SERCA púmp.

-

Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov.

Hyperuricemia in various comorbidities of the metabolic syndrome - mechanisms of the effect of uric acid on endothelial function and erythrocyte deformability.

ITAGES - Identifikácia stresom vyvolaných zmien v expresii cieľových génov NRF2 v potkaních modeloch prehypertenzie: vplyv komorbidnej hypertriglyceridémie a liečby dimetylfumarátom

Identification of stress-induced alterations in expression of NRF2 target genes in rat models of prehypertension: the effect of comorbid hypertriglyceridemia and dimethyl fumarate treatment

In vitro štúdium antioxidačných/protizápalových účinkov prírodných a syntetických zlúčenín. In vivo dôkaz liečivých účinkov vybraných zlúčenín v experimentoch hojenia kožných rán.

In vitro study of antioxidative/antiinflammatory effects of natural and synthetic compounds. In vivo assessment of medicinal effects of selected compounds in experiments of healing skin wounds.

Inhibícia ACE2 receptorov pri hypertenzii a obezite ako potenciálny model dôsledkov COVID-19: účinol S-nitrózokaptoprilu

-

Inhibítory aldo-keto reduktáz v personalizovanej liečbe viacerých typov rakoviny

Aldo-keto reductase inhibitors in the personalized therapy of several types of cancer

ACE2MAS - Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzínkonvertujúceho enzýmu 2.

Cardiometabolic effects of Mas receptor stimulation by modulation of the renin-angiotensin system - the key role of angiotensin-converting enzyme 2

Kardioprotektívny potenciál TRP kanálov: úloha v remodelácii, zápale a vápnikovej dysregulácii

Cardioprotective potential of TRP channels: the role in remodelation, inflammation and calcium dysregulation

CARDIOEND - Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná alfa 1 AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov

Cardiovascular protection mediated by alpha 1 AMPK against metabolic syndrome-mediated endothelial dysfunction - identifying new risk factors

Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy - štúdium mechanizmu a návrh nových látok

Ligand induced modulation of calcium pump SERCA – study of mechanism and design of new compounds

CardCa2+CNS - Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom

Molecular mechanisms implicated in corticosteroid-monoamine interaction in stress-related cardio- and neuropathologies

Môže byť modulácia sarko/endoplazmatickej Ca2+ - ATPázy (SERCA) vybranými prírodnými látkami regulovaná sirtuínmi? Význam v podpornej liečbe diabetických komplikácií a nádorových ochorení.

-

Na stope identity mitochondriálneho chloridového kanálu.

On the trace of mitochondrial chloride channel identity.

NEKDIAKAR - Nekroptotické a pleiotropné účinky RIP3 kinázy pôsobiacej ako konvergentný bod pri strate srdcových buniek: pochopenie základných mechanizmov v ischemickom srdci s metabolickým stresom alebo bez neho ako nástroj návrhu terapeutických prístupov.

Necroptotic and pleiotropic effects of RIP3 kinase acting as a convergent point in cardiac cell loss: understanding the basic mechanisms in the ischemic heart with or without metabolic stress as a tool for designing therapeutic approaches.

Neurokognitívne mechanizmy sémantickej reprezentácie a kontroly

Neurocognitive mechanisms of semantic representation and control

Neuroprotektívny a kardioprotektívny potenciál fenolových kyselín v prevencii civilizačných ochorení

Neuroprotective and cardioprotective potential of phenol acids in the prevention of civilization diseases

Nové antidiabetiká/antiobezitiká ako inovatívny farmakoterapeutický nástroj kardioprotekcie v experimentálnom modeli diabetu 2. typu

Novel antidiabetic/antiobesty drugs as innovative pharmacotherapeutic tools for cardioprotection in experimental model of type 2 diabetes

CARDIOPROT - Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom

New aspects of cardioprotection by natural antioxidants: role of ageing and lifestyle-related comorbidities

Nové metódy liečby srdcového zlyhania. Prevencia oxidačného stresu molekulárnym vodíkom.

New methods of treating heart failure. Prevention of oxidative stress by molecular hydrogen.

StrokeRehab - Nový prístup k rehabilitácii pacientov po cievnej mozgovej príhode. Základný a translačný výskum s cieľom zlepšiť funkciu rovnováhy a symetriu tela u pacientov po cievnej mozgovej príhode pomocou senzorickej stimulácie.

Novel approach to post-stroke rehabilitation. A basic and translational study, aiming to restore posture control and body symmetry in post-stroke patients by sensory stimulation.

Posturálna hrozba v prostredí virtuálnej reality u ľudí so strachom z výšky

Postural threat in virtual reality in adults with height intolerance

2/0091/23 - Prínos nových nanonosičových liekových systémov k zvýšeniu protizápalového účinku D-limonénu, felandrénu, izoborneolu a chryzofanolu skúmaný in vivo (2/0091/23)

The contribution of new nano-carrier drug delivery systems to the enhancement of the anti-inflammatory effect of D-limonene, phellandrene, isoborneol and chrysophanol studied in vivo (2/0091/23)

Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca inhibítorom sodíkovo-glukózového kontransportéra 2 -dapagliflozínom: efekt na srdce, cievy a obličky. Porovnanie s ACE inhibítorom kaptoprilom.

-

SQUID magnetometria nano- a mikro častíc, nanokoloidov a nanoštruktúr v nových aplikáciách v oblasti biomedicíny a materiálového výskumu spojených s rozvojom nových meracích metód a postupov

SQUID magnetometry of nano- and microparticles, nanocolloids and nanostructures in new applications in the field of biomedicine and materials research associated with the development of new measurement methods and procedures

Štúdium úlohy endogénnej kardioprotekcie v myokarde potkana evokovanej nefarmakologickými adaptačnými stimulmi za normálnych a patologických podmienok

Study of the role of innate cardioprotection in the rat myocardium evoked by non-pharmacological adaptive stimuli under normal and pathological conditions.

Terapeutické ovplyvnenie experimentálnej artritídy bioaktívnymi látkami zo včelích produktov: hodnotenie kĺbových a mimo-kĺbových komplikácií

Therapeutic intervention with bioactive compounds from bee products in experimental arthritis: evaluation of both articular and extra-articular complications

HYDMIM - Účinky mezenchymálnych kmeňových buniek a inhibítora HMGB1 na kardiovaskulárny systém po experimentálne vyvolanom infarkte myokardu v hypertenzii a diabettes mellitus

Effects of mesenchymal stem cells and HMGB1 inhibitor on cardiovascular system after experimentally induced myocardial infarction in hypertension and diabetes mellitus

Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu

Role of nuclear factor NRF2-mediated signalling in iron metabolism regulation during stress

HHTgINFL - Úloha zápalu v rozvoji kardiovaskulárnych komplikácií spojených s metabolickým syndrómom a prediabetom

The role of inflammation in the development of cardiovascular complications associated with metabolic syndrome and prediabetes

Multi-Glu - Viac-cieľový prístup k rozličných molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy

Multi-target approach to diverse molecular mechanisms of diabetic complications and other glucose toxicity related diseases

Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov

-

Vývoj diabetickej nefropatie a jej liečba nutraceutikom v experimentálnych podmienkach

Development of diabetic nephropathy and its treatment with nutraceutic in experimental conditions

Vývoj multifunkčných inhibítorov aldózareduktázy na báze triazínoindolov: Optimalizácia ich biologickej aktivity, selektivity, biodostupnosti a antioxidačných vlastností.

Development of multifunctional aldose reductase inhibitors based on triazinoindoles: Optimization of their biological activity, selectivity, bioavailability and antioxidant properties.

AMVADYMESE - Význam endotelovej alfa 1 AMPK v rozvoji vaskulárnej dysfunkcie a v procese metabolickej senescencie u potkanov s metabolickým syndrómom/diabetes mellitus II. typu

Significance of endothelial alpha 1 AMPK for vascular dysfunction and metabolic senescence in a rat model of metabolic syndrome/diabetes mellitus type II

Zníženou spotrebou kyslíka regulovaná bioenergetika srdcových mitochondrií: Hĺbková proteomická analýza signálnych kardioprotektívnych dráh.

Cardiac mitochondrial bioenergetics regulated by reduced oxygen consumption: In-depth proteomic analysis of cardioprotective signaling pathways.

Zofenopril a erucín, H2S uvoľňujúce látky, v terapii kardiovaskulárnych porúch pri experimentálnom modeli obezity a diabetu 2. typu

Zofenopril and erucin, H2S releasing coumpounds, in therapy of cardiovascular disorder in experimental model of obesity and 2 type diabetes

Celkový počet projektov: 51