Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav experimentálnej endokrinológie BMC SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ADAMCOVÁ, Michaela - KAWANO, Ippei - ŠIMKO, Fedor. The Impact of microRNAs in Renin–Angiotensin-System-Induced Cardiac Remodelling. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 9, art. no. 4762. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22094762 Typ: ADCA
 • ADORI, Csaba - DARAIO, Teresa - KUIPER, Raol - BARDE, Swapnali - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - YOSHITAKE, Takashi - IHNATKO, Róbert - VALLADOLID-ACEBES, Ismael - VERCRUYSSE, Pauline - WELLENDORF, Ashley M. - GRAMIGNOLI, Roberto - BOZOKY, Bela - KEHR, Ján - THEODORSSON, Elvar - CANCELAS, Jose A. - MRAVEC, Boris - JORNS, Carl - ELLIS, Ewa - MULDER, Jan - UHLÉN, Matias - BARK, Christina - HÖKFELT, Tomas. Disorganization and degeneration of liver sympathetic innervations in nonalcoholic fatty liver disease revealed by 3D imaging. In Science Advances, 2021, vol. 7, jul, art. No. 5733. (2020: 14.136 - IF, Q1 - JCR, 5.928 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2375-2548. Dostupné na: https://doi.org/10.1126/sciadv.abg5733 Typ: ADCA
 • AMIRI, Ali - CHOVANEC, Michal - OLIVA, V. - SEDLIAK, M. - MEGO, Michal - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara**. Chemotherapy-induced toxicity in patients with testicular germ cell tumors: The impact of physical fitness and regular exercise. In ANDROLOGY-US, 2021, vol. 9, no. 6, p. 1879-1892. (2020: 3.842 - IF, Q1 - JCR, 0.947 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2047-2919. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/andr.13078 (VEGA 2/0164/20 : Cvičenie v prevencii a liečbe neskorej toxicity chemoterapie u vyliečených onkologických pacientov: úloha kostrového svalstva. APVV-19-0411 : Identifikácia a validácia biomarkerov a zodpovedných molekulárnych dráh neskorej toxicity kuratívnej liečby u germinatívnych nádorov testis) Typ: ADCA
 • BÁBELOVÁ, Andrea - KOPECKÁ, Kristína - RÁZGA, Filip - NÉMETHOVÁ, Veronika - MAZANCOVÁ, Petra - NOVOTOVÁ, Marta - GÁBELOVÁ, Alena - ŠELC, Michal. Inflammatory potential of magnetite nanoparticles is determined by coating in murine renal podocytes. In COST Action CA17140. Nano2Clinic. ONLINE CONFERENCE - Characterisation of nanomaterials towards safe and efficient nanodrugs. June 22-23, 2021, p. 14-15. Dostupné na internete: https://www.nano2clinic.eu/wg2-online-conference (APVV-16-0579 : Nanočastice zlata: vplyv fyzikálno-chemických vlastností na ich distribúciu, akumuláciu a dlhodobú toxicitu in vivo (BIONANOGOLD)) Typ: AFK
 • BAKA, T. - STANKO, Peter - ŠIMKO, Fedor. Chronoterapia hypertenzie: večerná aplikácia antihypertenzív ako reálny determinant kardiovaskulárnej prognózy? In Klinická farmakologie a farmacie, 2021, vol. 32, no. 2, p. 74-77. (2020: 0.108 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1212-7973. Dostupné na: https://doi.org/10.36290/far.2021.012 Typ: ADMB
 • BAKA, T. - STANKO, P. - HRENÁK, Jaroslav - DUKÁT, A. - ŠIMKO, Fedor. Dual inhibition of neprilysin and angiotensin II type 1 receptor in light of clinical studies = Duálna inhibícia neprilyzínu a receptora typu 1 pre angiotenzín II vo svetle klinických štúdií. In Cardiology Letters, 2021, vol. 30, no. 1, p. 23-30. (2020: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. Dostupné na: https://doi.org/10.4149/Cardiol_2021_1_5 (VEGA 1/0035/19 : PROTEKCIA KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU PRI EXPERIMENTÁLNEJ HYPERTENZII A ZLYHANÍ SRDCA DUÁLNOU INHIBÍCIOU NEPRILYZÍNU A AT1 RECEPTOROV PRE ANGIOTENZÍN II: POROVNANIE S ACE-INHIBÍCIOU A MELATONÍNOM) Typ: ADNB
 • BEŇOVÁ-LISZEKOVÁ, Denisa - BEŇO, Milan - FARKAŠ, Robert. Fine structure of Drosophila larval salivary gland ducts as revealed by laser confocal microscopy and SEM. In European Journal of Entomology, 2021, vol. 118, s. 123 - 134. (2020: 1.225 - IF, Q3 - JCR, 0.465 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-5759. Dostupné na: https://doi.org/10.14411/eje.2021.013 (APVV-16-0219 : Identifikácia molekulárno-genetických determinantov apokrinnej sekrécie) Typ: ADCA
 • BEŇOVÁ-LISZEKOVÁ, Denisa - MENTELOVÁ, Lucia - BABIŠOVÁ, Klaudia - BEŇO, Milan - PECHAN, Tibor - CHASE, Bruce A. - FARKAŠ, Robert**. An apocrine mechanism delivers a fully immunocompetent exocrine secretion : Apocrine secretion provides system immunity - Supplementary Information. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, art. no. 15915. (2020: 4.379 - IF, Q1 - JCR, 1.240 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-95309-8 (VEGA 2/0103/17 : Molekulárno-mechanistické aspekty fungovania komplexu vývinovo-spriahnutých malát dehydrogenáz u Drosophila melanogaster. APVV-16-0219 : Identifikácia molekulárno-genetických determinantov apokrinnej sekrécie) Typ: ADCA
 • BRTKO, Július**. Thyroid hormone and thyroid hormone nuclear receptors: History and present state of art. In Endocrine Regulations, 2021, vol. 55, no. 2, p. 103-119. (2020: 0.456 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0668. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/enr-2021-0012 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin) Typ: ADNB
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - CHOMANIČ, Pavol - ROMANOVÁ, Zuzana - KARAILIEVOVÁ, Lucia - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Rozdiely v stresovej odpovedi u mužov a žien s predispozíciou pre rozvoj schizofrénie = Stress response differences in men and women predisposed to the development of schizophrenia. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 16-17. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Typ: AFK
 • BYERN, Janek von - FARKAŠ, Robert - STEINORT, Daniel - GREISTORFER, Sophie - ECKHARD, Margret - CYRAN, Norbert. Perspective for a New Bioinspired Permanent Adhesive for dry Conditions - Insights in the Glue Producing Japanese art of Defence System of the Oita Salamander Hynobius dunni. In Frontiers of Mechanical Engineering, 2021, vol. 7, art. no. 667857. (2020: 4.528 - IF, Q1 - JCR, 0.836 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2095-0233. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fmech.2021.667857 (APVV-16-0219 : Identifikácia molekulárno-genetických determinantov apokrinnej sekrécie. VEGA 2/0103/17 : Molekulárno-mechanistické aspekty fungovania komplexu vývinovo-spriahnutých malát dehydrogenáz u Drosophila melanogaster) Typ: ADMA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan - MORAVČÍKOVÁ, Lucia - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu**. Maternal immune activation in rats attenuates the excitability of monoamine-secreting neurons in adult offspring in a sex-specific way. In European Neuropsychopharmacology, 2021, vol. 43, p. 82-91. (2020: 4.600 - IF, Q2 - JCR, 1.603 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0924-977X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2020.12.002 (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. NEURON II/2018/569/UNMET : Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu) Typ: ADCA
 • DOBIÁŠOVÁ, Zuzana - ŠKOPKOVÁ, Martina - KARHÁNEK, Miloslav - BARÁK, L. - JANČOVÁ, E. - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Genetické rizikové skóre ako pomocný nástroj pre vyhľadávanie detí s monogénovým diabetom. In XXXI. Izakovičov memoriál : 30. 9. - 1. 10. 2021, Program a abstrakty. - Vysoké Tatry : Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS : Unilabs Slovensko, s. r. o., 2021, s. 43. Typ: AFH
 • DOVINOVÁ, Ima - BARANČÍK, Miroslav - KURA, Branislav - KVANDOVÁ, Miroslava - BALIŠ, Peter - KLUKNAVSKÝ, Michal - MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július. Aktivácia PPAR GAMA a NRF2 pri zlepšovaní antioxidantov výstupy v oxidačnom strese, NOS, RXR u hypertenzie. In "Sex & Development" aneb Život experimentálního kardiologa. 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie (KEK), 13.-15. října 2021, Kroměříž : sborník abstraktu. - 2021, s. 3-4. (Vega č. 2/0158/20 : Vplyv terapie na redoxnú reguláciu, biochemické markery a bunkovú signalizáciu vekovo-závislých kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii) Typ: AFG
 • DREMENCOV, Eliyahu** - JEŽOVÁ, Daniela - BARAK, Segev - GABURJÁKOVÁ, Jana - GABURJÁKOVÁ, Marta - KÚTNA, Viera - OVSEPIAN, Saak V. Trophic factors as potential therapies for treatment of major mental disorders. In Neuroscience Letters, 2021, vol. 764, art. no. 136194. (2020: 3.046 - IF, Q3 - JCR, 0.944 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0304-3940. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neulet.2021.136194 (APVV-20-0202 : Aktivácia VGF / BDNF / TrkB dráhy exogénnou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Typ: ADCA
 • DREMENCOV, Eliyahu - JEŽOVÁ, Daniela. Prenatal immune challenge and repeated predator scent exposure in adulthood have opposite effects on the excitability of serotoninergic neurons in the rat brain. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/konferencia-biologickej-psychiatrie/# (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: AFL
 • DVORÁKOVÁ, M. - SCSUKOVÁ, Soňa - ROLLEROVÁ, Eva - BUJŇÁKOVÁ MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta - LAUBERTOVÁ, Lucia - KOŇARIKOVÁ, Katarína - ŽITŇANOVÁ, Ingrid**. Neonatal Exposure to Titanium Dioxide Nanoparticles Modulates the Redox Balance in Infantile and Adult Female Rats. In Austin Medical Sciences, 2021, vol. 6, no. 3, art. no. 1054. ISSN 2689-8454. Dostupné na internete: https://austinpublishinggroup.com/medical-sciences/fulltext/ams-v6-id1053.pdf (APVV-15-0296 : Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog. APVV-0404-11 : Bezpečnosť terapeuticky a komerčne používaných nanočastíc: vplyv na reprodukčný a imunitný systém, oxidačný status a prevencia možného rizika) Typ: ADEB
 • FISCHER, Alexander W.* - JAECKSTEIN, Michelle Y.* - GOTTSCHLING, Kristina - HEINE, Markus - SASS, Frederike - MANGELS, Nils - SCHLEIN, Christian - WORTHMANN, Anna - BRUNS, Oliver T. - YUAN, Yucheng - ZHU, Hua - CHEN, Ou - ITTRICH, Harald - NILSSON, Stefan K. - ŠTEFANIČKA, Patrik - UKROPEC, Jozef - BALÁŽ, Miroslav - DONG, Hua - SUN, Wenfei - REIMER, Rudolf - SCHEJA, Ludger - HEEREN, Joerg**. Lysosomal lipoprotein processing in endothelial cells stimulates adipose tissue thermogenic adaptation. In Cell Metabolism, 2021, vol. 33, no. 3, p. 547-564. (2020: 27.287 - IF, Q1 - JCR, 10.326 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1550-4131. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cmet.2020.12.001 Typ: ADCA
 • FRIDRICHOVÁ, Ivana** - KALINKOVÁ, Lenka - KARHÁNEK, Miloslav - SMOLKOVÁ, Božena - MACHALEKOVÁ, K. - WACHSMANNOVÁ, Lenka - NIKOLAIEVA, Nataliia - KAJO, Karol. miR-497-5p decreased expression associated with high-risk endometrial cancer. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 1, art. no. 127. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22010127 (2018/45-SAV-4 : MikroRNA expresné profily na diskrimináciu endometrioidného a serózneho typu karcinómu endometria. VEGA 2/0036/19 : Regulácia epiteliálno-mezenchymálneho prechodu prostredníctvom mikroRNA a metylácie promótorov v invazívnych nádoroch prsníka. VEGA 2/0102/17 : Analýza expresie génov pre miRNA regulujúcich biológiu nádorových kmeňových buniek u pacientok s karcinómom prsníka) Typ: ADCA
 • GABRIŠOVÁ, Klára - KURDIOVÁ, Timea - NOVOTOVÁ, Marta - RERKOVÁ, Katarína - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara. Elektrická pulzná stimulácia ako in vitro model cvičenia a jej vplyv na ultraštruktúru buniek a formovania nervovosvalovej platničky v diferencovaných ľudských svalových bunkách. In Drobnicov memoriál : Zborník príspevkov a program. 11. ročník.Chata Trubárka, Trenčín - Kubrica, 2. - 4. september 2021. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV, 2021, s. 60-61. ISBN 978-80-972752-8-0. Dostupné na internete: http://dm2021.vedaazivot.sk/ZbornikDM2021.pdf (VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. VEGA 2/0091/19 : Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie) Typ: AFL
 • GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - ŠKOPKOVÁ, Martina - DOBIÁŠOVÁ, Zuzana - KARHÁNEK, Miloslav - JANČOVÁ, E. - BARÁK, L. - STANÍK, Juraj. Genetické rizikové skóre diabetu 1. typu: prostriedok na rozlíšenie monogénového diabetu od diabetu 1. typu. In XXXI. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou 2021 : Abstrakty. - Vysoké Tatry : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2021, s. 19. ISBN 978-80-99999-02-3. Typ: AFH
 • GRIMBERT, Lucile - SANZ, Maria‑Nieves - GRESSETTE, Mélanie - RUCKER‑MARTIN, Catherine - NOVOTOVÁ, Marta - SOLGADI, Audrey - KAROUI, Ahmed - GOMEZ, Susana - BEDOUET, Kaveen - JACQUET, Eric - LEMAIRE, Christophe - VEKSLER, Vladimir - MERICSKAY, Mathias - VENTURA-CLAPIER, Renée - PIQUEREAU, Jérôme - GARNIER, Anne. Spatiotemporal AMPK alpha 2 deletion in mice induces cardiac dysfunction, fibrosis and cardiolipin remodeling associated with mitochondrial dysfunction in males only. In Biology of Sex Differences, 2021, vol. 12, no. 1, p. 52. (2020: 5.027 - IF, Q1 - JCR, 1.782 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2042-6410. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s13293-021-00394-z (APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0091/19 : Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie) Typ: ADMA
 • GRINCHII, Daniil - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Electrical stimulation of prefrontal cortex induces an inhibitory effect on the neuronal excitability in the lateral habenula in male and female Wistar rats. In Mid-Term Symposium Joint Transnational Call 2018 : Mental Disorders, 26./27. January 2021. - Bonn : ERA-NET NEURON, 2021, p. 49. Dostupné na internete: http://www.neuron-eranet.eu/index.php (NEURON II/2018/569/UNMET : Odkrytie mechanizmov zodpovedných za prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu. Mid-Term Symposium Joint Transnational Call 2018 : Mental Disorders) Typ: AFK
 • GRINCHII, Daniil - PALIOKHA, Ruslan - KHOURY, Talah - DREMENCOV, Eliyahu. Effect of cytochrome P450 inhibition by proadifen on the excitability of central monoamine-secreting neurons in rats. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/konferencia-biologickej-psychiatrie/# (VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: GHG
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Sociálna izolácia potkanov počas ontogenézy mení expresiu VEGF v hipokampe nezávisle od pohlavia. In "Sex & Development" aneb Život experimentálního kardiologa. 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie (KEK), 13.-15. října 2021, Kroměříž : sborník abstraktu. - 2021, s. 6. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Typ: AFG
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - KARAILIEV, Peter - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Vplyv podávania oxytocínu na rozvoj behaviorálnych a neurochemických zmien vyvolaných sociálnou izoláciou potkanov v skorom obodobí života = The effects of oxytocin treatment on behavioral and neurochemical changes induced by post-weaning social izolation in rats. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 28. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Typ: AFK
 • HOMBERG, Judith R. - ADAN, Roger A.H. - ALENINA, Natalia - ASIMINAS, Antonis - BADER, Michael - JEŽOVÁ, Daniela. The continued need for animals to advance brain research. In Neuron. - Cambridge : Cell Press, 2021, vol. 109, no. 15, p. 2374-2379. (2020: 17.173 - IF, Q1 - JCR, 9.612 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0896-6273. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2021.07.015 Typ: BDCA
 • HRIVÍKOVÁ, Katarína - CHOMANIČ, Pavol - ROMANOVÁ, Zuzana - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Kardiovaskulárna odpoveď počas akútneho stresu u mužov a žien s predispozíciou pre rozvoj schizofrénie. In "Sex & Development" aneb Život experimentálního kardiologa. 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie (KEK), 13.-15. října 2021, Kroměříž : sborník abstraktu. - 2021. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Typ: AFG
 • CHOMANIČ, Pavol - KARAILIEVOVÁ, Lucia - GRABAN, Ján - JEŽOVÁ, Daniela. Vplyv natrindolu na plazmatické hladiny kopeptínu a génovú expresiu rastového faktora BDNF = Effect of natrindole on plasma copeptin levels and BDNF gene expression. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 29. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Typ: AFK
 • IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - MOSKVIN, Alexander - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. In silico simulations reveal that RYR distribution affects the dynamics of calcium release in cardiac myocytes. In Journal of General Physiology, 2021, vol. 153, no. 4, art. no. e202012685. (2020: 4.086 - IF, Q1 - JCR, 2.064 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-1295. Dostupné na: https://doi.org/10.1085/jgp.202012685 (APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Typ: ADCA
 • IMRICH, Richard** - ZAŤKOVÁ, Andrea - LUKÁČOVÁ, Oľga - LUKÁČ, Jozef - SEDLÁKOVÁ, Jana - ZÁŇOVÁ, Elizabeth - MACEKOVÁ, Danka - VLČEK, Miroslav - PENESOVÁ, Adela - RÁDIKOVÁ, Žofia - POPRACOVÁ, Zuzana - ĎURÍNOVÁ, Eva - GLASOVÁ, Helena - RANGANATH, Lakshminarayan. Alkaptonúria: vzťah genotyp – fenotyp, klinický obraz a diagnostika ochorenia. In Interná medicína, 2021, roč. 21, č. 9, s. 393-397. ISSN 1335-8359. Typ: ADFB
 • IZÁKOVÁ, Ľ. - VALKUČÁKOVÁ, V. - JEŽOVÁ, Daniela. Manažment pacientov a psychofarmakologická liečba v čase pandémie COVID-19 = Patient management and psychopfharmacotherapy in COVID-19 pandemic. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 7. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Typ: AFK
 • IZÁKOVÁ, Ľ. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - SEGEDA, Viktor - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny koncentrácií aldosterónu u pacientov s depresívnou poruchou. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/konferencia-biologickej-psychiatrie/# (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: AFL
 • JEŽOVÁ, Daniela* - KARAILIEV, Peter* - KARAILIEVOVÁ, Lucia* - PUHOVÁ, Agneša - MURCK, Harald. Food Enrichment with Glycyrrhiza glabra Extract Suppresses ACE2 mRNA and Protein Expression in Rats-Possible Implications for COVID-19. In Nutrients, 2021, vol.13, no. 7, art. No. 2321. (2020: 5.717 - IF, Q1 - JCR, 1.418 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2072-6643. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nu13072321 (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Typ: ADMA
 • JEŽOVÁ, Daniela - HLAVÁČOVÁ, Nataša - KORNANOVÁ, E. - GARAFOVÁ, Alexandra. Indikácia katecholamínovej podpory krvného tlaku novorodencov nesúvisí s kardiometabolickými ochoreniami ich matiek. In "Sex & Development" aneb Život experimentálního kardiologa. 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie (KEK), 13.-15. října 2021, Kroměříž : sborník abstraktu. - 2021. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Typ: AFG
 • JEŽOVÁ, Daniela - MURCK, Harald. Glycyrrhizín môže zlepšiť liečbu depresie aj COVIDU-19 = Glycyrrhizin can improve the treatment of both depresion and COVID-19. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 6. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Typ: AFK
 • JEŽOVÁ, Daniela - HLAVÁČOVÁ, Nataša - IZÁKOVÁ, Ľ. Majú animálne modely psychických porúch iný význam než len testovanie účinkov psychofarmak? - klinicko-experimentálny prístup. In 19. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí, Luhačovice, 9.-30.6.2021. Typ: AFK
 • JEŽOVÁ, Daniela - HLAVÁČOVÁ, Nataša - KARAILIEVOVÁ, Lucia - IZÁKOVÁ, Ľ. Neuroendokrinné markery s potenciálnym významom pre afektívne poruchy a ich liečbu. In VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii : zborník abstraktov. Dostupné na internete: http://www.kongres-kami.sk/psychiatry/konferencia-biologickej-psychiatrie/# (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. VIII. Konferencia o biologickej psychiatrii, 24.-26.6.2021, Piešťany) Typ: AFL
 • KARAILIEV, Peter - HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - HOMER, Natalie Z. M. - JEŽOVÁ, Daniela. Tight junction proteins in the small intestine and prefrontal cortex of female rats exposed to stress of chronic isolation starting early in life. In Neurogastroenterology and Motility, 2021, vol. 33, no. 6, art. no e14084. (2020: 3.598 - IF, Q2 - JCR, 1.489 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1350-1925. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/nmo.14084 (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy) Typ: ADCA
 • KARAILIEV, Peter - KARAILIEVOVÁ, Lucia - JEŽOVÁ, Daniela. Účinky podávania glycyrrhizínu na úzkostné správanie v animálnom modeli = The effects of glyyrrhizin on anxiety-like behaviour in an animal model. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 30. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Typ: AFK
 • KARAILIEVOVÁ, Lucia - KARAILIEV, Peter - PUHOVÁ, Agneša - MURCK, Harald - JEŽOVÁ, Daniela. Podávanie extraktu Glycyrrhiza glabra znižuje úzkostné správanie a možnosť vstupu SARS-CoV-2 do buňky = Treatment with Glycyrrhiza glabra extract attenuates anxiety behavior and probability of SARS-CoV-2 cell entry. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 30. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Typ: AFK
 • KISS, Alexander - OSACKÁ, Jana. The effect of amisulpride, olanzapine, quetiapine, and aripiprazole single administration on c-Fos expression in vasopressinergic and oxytocinergic neurons of the rat hypothalamic paraventricular nucleus. In Neuropeptides, 2021, vol. 87, jun, art. No. 102148. (2020: 3.286 - IF, Q3 - JCR, 0.830 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0143-4179. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.npep.2021.102148 (VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat) Typ: ADCA
 • KISS, Alexander - OSACKÁ, Jana. Extra-forebrain impact of antipsychotics indicated by c-Fos or FosB/ΔFosB expression: A minireview. In Endocrine Regulations, 2021, vol. 55, no. 2, p. 120-130. (2020: 0.456 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0668. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/enr-2021-0013 (APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Typ: ADNB
 • KLEMPA, Boris - SLÁVIKOVÁ, Monika - MURCK, Harald - JEŽOVÁ, Daniela. Priame inhibičné účinky glycyrrhizínu na izolovaný humánny SARS-CoV-2 = Direct inhibitory effects of glycyrrhizin on isolated human SARS-CoV-2. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 6. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (APVV-18-0283 : Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy) Typ: AFK
 • KOPRDOVÁ, Romana - KISS, Alexander - TILLINGER, Andrej - MACH, Mojmír - OSACKÁ, Jana. Podávanie aripirazolu a haloperidolu neovplyvnilo expresiu CRH a CRHR1 u potkanov podrobených miernemu chronickému stresu = Aripiprazole and haloperidol administration did not affect CRH and CRHR1 expression in rats subjected to chronic mild stress. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 31. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Křižovatky v psychofarmakologii. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Typ: AFK
 • KOVANIČOVÁ, Zuzana - KARHÁNEK, Miloslav - KURDIOVÁ, Timea - BALÁŽ, Miroslav - WOLFRUM, Christian - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef**. Metabolomic Analysis Reveals Changes in Plasma Metabolites in Response to Acute Cold Stress and Their Relationships to Metabolic Health in Cold-Acclimatized Humans. In Metabolites, 2021, vol. 11, no. 9, art. no. 619. (2020: 4.932 - IF, Q2 - JCR, 1.109 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2218-1989. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/metabo11090619 (VEGA 2/0164/20 : Cvičenie v prevencii a liečbe neskorej toxicity chemoterapie u vyliečených onkologických pacientov: úloha kostrového svalstva. VEGA 2/0096/17 : Molekulárne mechanizmy termogenézy v hnedom tuku u človeka vo vzťahu k obezite, pohybovej aktivite a otužovaniu.) Typ: ADMA
 • KOVANIČOVÁ, Zuzana - UKROPEC, Jozef. Role of parathyroid hormone in cold-induced thermogenic process and adipose tissue metabolic activation in relationship to whole-body metabolic phenotype (8th Central European Congress on Obesity - CECON : Multidisciplinary approach in prevention and treatment) Typ: AFH
 • KURDIOVÁ, Timea - BALÁŽ, Miroslav - KOVANIČOVÁ, Zuzana - ZEMKOVÁ, Erika - KUZMA, Martin - BELAN, V. - PAYER, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - DIEPLINGER, Hans - UKROPCOVÁ, Barbara - UKROPEC, Jozef**. Serum Afamin a Novel Marker of Increased Hepatic Lipid Content. In Frontiers in Endocrinology, 2021, vol. 12, sept., art. No. 670425. (2020: 5.555 - IF, Q1 - JCR, 1.518 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-2392. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fendo.2021.670425 (VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. VEGA 2/0164/20 : Cvičenie v prevencii a liečbe neskorej toxicity chemoterapie u vyliečených onkologických pacientov: úloha kostrového svalstva) Typ: ADMA
 • MARČEK CHORVÁTOVÁ, Alžbeta** - CAGALINEC, Michal - CHORVÁT, Dušan Jr. Time-resolved imaging of mitochondrial flavin fluorescence and its applications for evaluating the oxidative state in living cardiac cells : Chapter 26. In Mitochondrial Medicine vol. 1 : Targeting Mitochondria. Methods in Molecular Biology. - New York, NY : Humana Press Inc., 2021, p. 403-404. ISBN 978-1-0716-1261-3. ISSN 1064-3745. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1262-0_26 (APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0121/19 : Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami) Typ: ADMB
 • MINÁRIKOVÁ, D. - MINÁRIK, Peter - MAKARA, Peter - FÁBRYOVÁ, Ľubomíra - LEHOCKÁ, Ľubica - MRÁZOVÁ, M. General practitioners and cancer prevention in Slovakia. In Global Health Challenges II. - Hamburg, 2021, band 32. ISBN 978-3-339-12260-5. Typ: ABC
 • MORAVČÍKOVÁ, Lucia - MORAVČÍK, Roman - JEŽOVÁ, Daniela - LACINOVÁ, Ľubica - DREMENCOV, Eliyahu**. Delta-opioid receptor-mediated modulation of excitability of individual hippocampal neurons: mechanisms involved. In Pharmacological Reports, 2021, vol. 73, no. 1, p. 85-101. (2020: 3.024 - IF, Q3 - JCR, 0.706 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1734-1140. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s43440-020-00183-2 (APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Vega č. 2/0107/16 : Nové spôsoby regulácie N-typu (CaV2.2) vápnikových kanálov. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: ADMA
 • MRAVEC, Boris. Neurobiology of Cancer: Introduction of New Drugs in the Treatment and Prevention of Cancer. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 11, art. No. 6115. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22116115 (APVV-17-0090 : Neurobiologický výskum nádorových chorôb: Skúmanie obojsmerných interakcií medzi nervovým systémom a nádorom) Typ: ADCA
 • MRAVEC, Boris**. Beta-blockers and Breast Cancer—Letter : Letter to the Editor. In Cancer epidemiology : The international journal of cancer epidemiology, detection and prevention. - Ireland : Elsevier, 2021, vol. no., p. (2020: 2.984 - IF, Q2 - JCR, 1.156 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1877-7821. Typ: GII
 • MURCK, Harald - LUERWEG, B. - HAHN, Johannes - BRAUNISCH, M. - JEŽOVÁ, Daniela - ZAVOROTNYY, Maxim - KONRAD, Carsten - JANSEN, A. - KIRCHER, Tilo. Ventricular volume, white matter alterations and outcome of major depression and their relationship to endocrine parameters – A pilot study. In World Journal of Biological Psychiatry, 2021, vol. 22, no. 2, p. 104-118. (2020: 4.132 - IF, Q2 - JCR, 1.171 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1562-2975. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/15622975.2020.1757754 (APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.) Typ: ADCA
 • NEMEC, Michal - VERNEROVÁ, Lucia - LAIFEROVÁ, Nikoleta - BALÁŽOVÁ, Mária - VOKURKOVÁ, M. - KURDIOVÁ, Timea - ORESKÁ, Sabína - KUBÍNOVÁ, Kateřina - KLEIN, Martin - ŠPIRITOVIČ, M. - TOMČÍK, M. - VENCOVSKÝ, J. - UKROPEC, Jozef - UKROPCOVÁ, Barbara**. Altered dynamics of lipid metabolism in muscle cells from patients with idiopathic inflammatory myopathy is ameliorated by 6 months of training. In Journal of Physiology, 2021, vol. 599, no. 1, p. 207-229. (2020: 5.182 - IF, Q1 - JCR, 1.802 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0022-3751. Dostupné na: https://doi.org/10.1113/JP280468 (SAS-MOST JRP 2018/10 : Nové stratégie ako zlepšiť fyzickú zdatnosť, klinické symptómy a kvalitu života pacientov vo včasných štádiách Parkinosonovej choroby: Pravidelné cvičenie a karnozín. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. APVV-15-0253 : Molekulárne mediátory účinkov fyzickej aktivity a karnozínu u pacientov s preklinickými a včasnými štádiami neurodegeneratívnych ochorení. Vega č. 2/0091/19 : Mechanizmy adaptácie kostrového svalu pacientov s chronickým metabolickým a zápalovým ochorením na pravidelné cvičenie. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie) Typ: ADCA
 • ORAVCOVÁ, Henrieta - HRIVÍKOVÁ, Katarína - CHOMANIČ, Pavol - ROMANOVÁ, Zuzana - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny krvného tlaku počas akútnej stresovej odpovede nesúvisia s epizodickou pamäťou. In "Sex & Development" aneb Život experimentálního kardiologa. 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie (KEK), 13.-15. října 2021, Kroměříž : sborník abstraktu. - 2021. (APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií) Typ: AFG
 • ORAVCOVÁ, Henrieta - BUZGÓOVÁ, Katarína - CHOMANIČ, Pavol - ROMANOVÁ, Zuzana - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Epizodická pamäť nesúvisí so zmenami krvného tlaku počas akútnej stresovej odpovede = Episodic memory is not related to changes in blood pressure during the acute stress response. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 32-33. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Typ: AFK
 • OSACKÁ, Jana** - KOPRDOVÁ, Romana - TILLINGER, Andrej - PIRNÍK, Zdenko - KISS, Alexander. Haloperidol and aripiprazole impact on the BDNF and glucocorticoid receptor levels in the rat hippocampus and prefrontal cortex: effect of the chronic mild stress. In Endocrine Regulations, 2021, vol. 55, no. 3, p. 153-162. (2020: 0.456 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0668. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/enr-2021-0016 (APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Typ: ADNB
 • PAULOVÁ, Forišek. Suplementácia mikronutrientov u onkologických pacientov = Supplementation of micronutriens in cancer patients. In Onkológia, 2021, roč. 16, č. 3, s. 208-212. ISSN 1336-8176. Dostupné na internete: https://www.solen.sk/casopisy/onkologia/suplementacia-mikronutrientov-u-onkologickych-pacientov Typ: ADFB
 • PAVLENKOVÁ, Zuzana - VARGA, Lukáš** - BORECKÁ, Silvia - KARHÁNEK, Miloslav - HUČKOVÁ, Miroslava - ŠKOPKOVÁ, Martina - PROFANT, Milan - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Comprehensive molecular-genetic analysis of mid-frequency sensorineural hearing loss. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, art. No. 22488. (2020: 4.379 - IF, Q1 - JCR, 1.240 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-01876-1 (APVV-15-0067 : Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchcu na báze celonárodného skríningu) Typ: ADMA
 • PIRNÍK, Zdenko - KOŘÍNKOVÁ, Lucia - OSACKÁ, Jana - ŽELEZNÁ, Blanka - KUNEŠ, Jaroslav - MALETÍNSKÁ, Lenka. Cholecystokinin System Is Involved in the Anorexigenic Effect of Peripherally Applied Palmitoylated Prolactin-Releasing Peptide in Fasted Mice. In Physiological Research. - Praha : Institute of Physiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2021, vol. 70, no. 4, p. 579-590. (2020: 1.881 - IF, Q4 - JCR, 0.647 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934694 Typ: ADCA
 • PRAŽIENKOVÁ, Veronika - FUNDA, J. - PIRNÍK, Zdenko - KARNOŠOVÁ, Alena - HRUBÁ, Lucie - KOŘÍNKOVÁ, Lucia - NEPRAŠOVÁ, Barbora - JANOVSKÁ, Petra - BENZCE, Michal - KADLECOVÁ, M. - BLAHOŠ, Jaroslav - KOPECKÝ, Jan - ŽELEZNÁ, Blanka - KUNEŠ, Jaroslav - BARDOVÁ, Kristina - MALETÍNSKÁ, Lenka**. GPR10 gene deletion in mice increases basal neuronal activity, disturbs insulin sensitivity and alters lipid homeostasis. In Gene, 2021, vol. 774, art. no. 145427. (2020: 3.688 - IF, Q2 - JCR, 0.916 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0378-1119. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.gene.2021.145427 Typ: ADCA
 • RAMBANI, Vibhuti - KOLNÍKOVÁ, Miriam - CAGALINEC, Michal - BZDÚCH, Vladimír - ŠKOPKOVÁ, Martina - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Novel PMPCA variants in patient with Leigh syndrome. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová. Recenzenti: členovia odborného výboru. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2021, s. 406-411. ISBN 978-80-223-5132-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/studium/svk/zborniky-svk/ (APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021) Typ: AFD
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - LONEK, Ľubomír - GRABAN, Ján - JEŽOVÁ, Daniela - HRDLIČKA, J. - NECKÁŘ, Jan. Fyzické cvičenie ako forma neischemického "conditioningu": potenciálne mechanizmy kardioprotekcie. In "Sex & Development" aneb Život experimentálního kardiologa. 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie (KEK), 13.-15. října 2021, Kroměříž : sborník abstraktu. - 2021. (VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení) Typ: AFG
 • REICHOVÁ, Alexandra - SCHALLER, Fabienne - BUKATOVÁ, Stanislava - BAČOVÁ, Zuzana - MUSCATELLI, Françoise - BAKOŠ, Ján. The impact of oxytocin on neurite outgrowth and synaptic proteins in Magel2-deficient mice. In Developmental neurobiology, 2021, vol. 81, may, p. 366-388. (2020: 3.964 - IF, Q1 - JCR, 1.716 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1932-8451. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/dneu.22815 (VEGA 2/0038/18 : Signálne dráhy morfologických zmien u neuronálnych buniek. VEGA 2/0155/20 : Význam interakcie skafoldových proteínov so subcelulárnymi organelami v neuronálnych bunkách: úloha oxytocínu) Typ: ADCA
 • ROMANOVÁ, Zuzana - HRIVÍKOVÁ, Katarína - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Aktivita salivárnej alfa-amylázy počas stresu koreluje s asertívnym správaním. In "Sex & Development" aneb Život experimentálního kardiologa. 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie (KEK), 13.-15. října 2021, Kroměříž : sborník abstraktu. - 2021. (APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií) Typ: AFG
 • ROMANOVÁ, Zuzana - BUZGÓOVÁ, Katarína - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Asertívne správanie koreluje s aktivitou alfa-amylázy počas stresu = Assetiveness correlates with aplpha-amylase activity during the stress. In Psychiatrie, 2021, vol. 25, suppl. 1, p. 20. (2020: 0.120 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1211-7579. (APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií. VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku) Typ: AFK
 • SCSUKOVÁ, Soňa - MARTINCOVÁ, M. - BUJŇÁKOVÁ MLYNARČÍKOVÁ, Alžbeta. Study of neurotoxic potential of gold and silver nanoparticles in human neuroblastoma cells sh-sysy. In Interdisciplinary toxicology, 2021, vol. 14, suppl. 1, p. 38. (2020: 0.297 - SJR, Q3 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6853. (TOXCON 2021 : Interdisciplinary Toxicological Conference. VEGA 2/0162/20 : Hodnotenie účinkov vybraných kovových nanočastíc na steroidogenézu: porovnanie in vitro bunkových modelov. APVV-15-0296 : Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog) Typ: AFL
 • SIROTKIN, Alexander** - BAUER, Miroslav - KADASI, Attila - MAKOVICKÝ, Pavol - SCSUKOVÁ, Soňa. The toxic influence of silver and titanium dioxide nanoparticles on cultured ovarian granulosa cells. In Reproductive Biology, 2021, vol. 21, no. 1, art. no. 100467. (2020: 2.376 - IF, Q4 - JCR, 0.646 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1642-431X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.repbio.2020.100467 (APVV-15-0296 : Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog) Typ: ADMA
 • SIROTKIN, Alexander** - ALEXA, R. - ŠTOCHMAĽOVÁ, Aneta - SCSUKOVÁ, Soňa. Plant isoflavones can affect accumulation and impact of silver and titania nanoparticles on ovarian cells. In Endocrine Regulations, 2021, vol. 55, no. 1, p. 52-60. (2020: 0.456 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0668. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/enr-2021-0007 (APVV-15-0296 : Potenciálne riziko nanočastíc kovov a oxidov kovov používaných v nanomedicíne: vplyv na reprodukčný a imunitný systém a mozog) Typ: ADNB
 • SKLENÁR, Marek - BORECKÁ, Silvia - CAGALINEC, Michal - ŠKOPKOVÁ, Martina - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Funkčná analýza novo identifikovaného variantu v géne WFS1 u pacienta s Wolframovým syndrómom. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová. Recenzenti: členovia odborného výboru. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2021, s. 440-445. ISBN 978-80-223-5132-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/studium/svk/zborniky-svk/ (APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií. Vega č. 2/0121/19 : Dominantné mutácie u Wolframovho syndrómu: potenciálne rozdielny mechanizmus účinku v porovnaní s recesívnymi mutáciami. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021) Typ: AFD
 • SRANČÍKOVÁ, Annamária - MIHALJ, D. - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. The effects of testosterone on gene expression of cell-adhesion molecules and scaffolding proteins: The role of sex in early development. In Andrologia, 2021, vol. 53, oct., art. No. 14153. (2020: 2.775 - IF, Q3 - JCR, 0.633 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0303-4569. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/and.14153 (VEGA 2/0155/20 : Význam interakcie skafoldových proteínov so subcelulárnymi organelami v neuronálnych bunkách: úloha oxytocínu) Typ: ADCA
 • SRANČÍKOVÁ, Annamária - BAČOVÁ, Zuzana - BAKOŠ, Ján. The epigenetic regulation of synaptic genes contributes to the etiology of autism. In Reviews in the neurosciences, 2021, vol. 32, may 4, p. 791-802. (2020: 4.353 - IF, Q2 - JCR, 1.172 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0334-1763. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/revneuro-2021-0014 (VEGA 2/0155/20 : Význam interakcie skafoldových proteínov so subcelulárnymi organelami v neuronálnych bunkách: úloha oxytocínu) Typ: ADMA
 • STANKO, Peter - BAKA, T. - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - KRAJČÍROVIČOVÁ, K. - ŠIMKO, Fedor. Systém nátriuretických peptidov – endokrinná funkcia srdca: patofyziologické pozadie klinických implikácií. In Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva SR a Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny, 2021, vol. 70, no. 7-8, p. 264-270. (2020: 0.155 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0457-4214. Dostupné na internete: https://www.lekarsky.herba.sk/index.php/2021/294-lekarsky-obzor-7-8-2021/1118-system-natriuretickych-peptidov-endokrinna-funkcia-srdca-patofyziologicke-pozadie-klinickych-implikacii Typ: ADNB
 • ŠAFKA-BROŽKOVÁ, Dana - UHROVÁ MESZAROSOVÁ, Anna - LASSUTHOVÁ, Petra - VARGA, Lukáš - STANĚK, David - BORECKÁ, Silvia - LAŠTŮVKOVÁ, Jana - ČEJNOVÁ, Vlasta - RAŠKOVÁ, Dagmar - LHOTA, Filip - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela - SEEMAN, Pavel. The Cause of Hereditary Hearing Loss in GJB2 Heterozygotes-A Comprehensive Study of the GJB2/DFNB1 Region. In Genes-basel, 2021, vol. 12, no. 5, art. No. 684. (2020: 4.096 - IF, Q2 - JCR, 1.337 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-4425. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/genes12050684 (APVV-15-0067 : Identifikácia nových génových variantov dedičných porúch sluchcu na báze celonárodného skríningu) Typ: ADMA
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. Ivabradine and Blood Pressure Reduction: Underlying Pleiotropic Mechanisms and Clinical Implications. In Frontiers in Cardiovascular Medicine, 2021, vol. 8, art. no. 607998, p. 1-7. (2020: 6.050 - IF, Q1 - JCR, 1.711 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2297-055X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.607998 (VEGA 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. VEGA 1/0035/19 : PROTEKCIA KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU PRI EXPERIMENTÁLNEJ HYPERTENZII A ZLYHANÍ SRDCA DUÁLNOU INHIBÍCIOU NEPRILYZÍNU A AT1 RECEPTOROV PRE ANGIOTENZÍN II: POROVNANIE S ACE-INHIBÍCIOU A MELATONÍNOM) Typ: ADCA
 • ŠIMKO, Fedor - HRENÁK, Jaroslav - ADAMCOVÁ, Michaela - PAULIS, Ľudovít. Renin–Angiotensin–Aldosterone System: Friend or Foe—The Matter of Balance. Insight on History, Therapeutic Implications and COVID-19 Interactions. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 6, art. no. 3217. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22063217 (VEGA 1/0035/19 : PROTEKCIA KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU PRI EXPERIMENTÁLNEJ HYPERTENZII A ZLYHANÍ SRDCA DUÁLNOU INHIBÍCIOU NEPRILYZÍNU A AT1 RECEPTOROV PRE ANGIOTENZÍN II: POROVNANIE S ACE-INHIBÍCIOU A MELATONÍNOM. VEGA 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. VEGA 1/0127/17 : Overenie konceptu modulácie aktivity renínangiotenzínového systému (RAS) duálnou inhibíciou aminopeptidáz/angiotenzín konvertujúceho enzýmu (AP/ACE) a jej vplyv na rozvoj orgánového poškodenia pri hemodynamickom preťažení. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID-19) Typ: ADCA
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers: potential allies in the COVID-19 pandemic instead of a threat? In Clinical Science, 2021, vol. 135, no. 8, p. 1009–1014. (2020: 6.124 - IF, Q1 - JCR, 1.910 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0143-5221. Dostupné na: https://doi.org/10.1042/CS20210182 (VEGA 1/0035/19 : PROTEKCIA KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU PRI EXPERIMENTÁLNEJ HYPERTENZII A ZLYHANÍ SRDCA DUÁLNOU INHIBÍCIOU NEPRILYZÍNU A AT1 RECEPTOROV PRE ANGIOTENZÍN II: POROVNANIE S ACE-INHIBÍCIOU A MELATONÍNOM. VEGA 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID-19) Typ: ADCA
 • ŠIMKO, Fedor - BAKA, T. - REPOVÁ, K. - AZIRIOVÁ, S. - KRAJČIROVIČOVÁ, Kristína - PAULIS, Ľudovít - ADAMCOVÁ, Michaela. Ivabradine improves survival and attenuates cardiac remodeling in isoproterenol-induced myocardial injury. In Fundamental & Clinical Pharmacology, 2021, vol. 35, no. 4, p. 744-748, Epub 2020 Nov 7. (2020: 2.748 - IF, Q3 - JCR, 0.655 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0767-3981. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/fcp.12620 (VEGA 1/0035/19 : PROTEKCIA KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU PRI EXPERIMENTÁLNEJ HYPERTENZII A ZLYHANÍ SRDCA DUÁLNOU INHIBÍCIOU NEPRILYZÍNU A AT1 RECEPTOROV PRE ANGIOTENZÍN II: POROVNANIE S ACE-INHIBÍCIOU A MELATONÍNOM. VEGA 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov) Typ: ADCA
 • ŠKOPKOVÁ, Martina - VALKOVIČOVÁ, Terézia - DOBIÁŠOVÁ, Zuzana - STANÍK, Juraj - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Funkčná analýza HNF1A variantov nájdených u pacientov s HNF1A-MODY na Slovensku. In XXXI. diabetologické dni s medzinárodnou účasťou 2021 : Abstrakty. - Vysoké Tatry : Slovenská diabetologická spoločnosť, 2021, s. 21. ISBN 978-80-99999-02-3. Typ: AFH
 • TIBENSKÝ, Miroslav - ČERNÁČKOVÁ, Alena - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - MACEJOVÁ, Dana - TILLINGER, Andrej - MRAVEC, Boris**. Chronic propranolol treatment moderately attenuated development of N-methyl-N-nitrosourea-induced mammary carcinoma in female rats. In Anti-Cancer Drugs, 2021, vol. 32, no. 10, s. 1011-1018. (2020: 2.248 - IF, Q4 - JCR, 0.651 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0959-4973. Dostupné na: https://doi.org/10.1097/CAD.0000000000001113 (APVV-17-0090 : Neurobiologický výskum nádorových chorôb: Skúmanie obojsmerných interakcií medzi nervovým systémom a nádorom) Typ: ADCA
 • TIBENSKÝ, Miroslav - MRAVEC, Boris. Role of the parasympathetic nervous system in cancer initiation and progression. In Clinical and Translational Oncology, 2021, vol. 23, april, p. 669-681. (2020: 3.405 - IF, Q3 - JCR, 0.902 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1699-048X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s12094-020-02465-w (APVV-17-0090 : Neurobiologický výskum nádorových chorôb: Skúmanie obojsmerných interakcií medzi nervovým systémom a nádorom. VEGA 2/0028/16 : Úloha nervového systému v etiopatogenéze experimentálneho melanómu) Typ: ADMA
 • TILLINGER, Andrej - MRAVEC, Boris. Vagotomy Affects Lipopolysaccharide-Induced Changes of Urocortin 2 Gene Expression in the Brain and on the Periphery. In Neurochemical Research, 2021, vol. 46, no. 2, p. 159-164. (2020: 3.996 - IF, Q2 - JCR, 1.102 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0364-3190. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11064-020-03165-1 (VEGA 2/0015/19 : Úloha urokortínu 2 v regulácii stresovej reakcie) Typ: ADCA
 • UKROPCOVÁ, Barbara. Exercise modulates cognition in parallel with the whole-body glucose metabolism (8th Central European Congress on Obesity - CECON : Multidisciplinary approach in prevention and treatment. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby. VEGA 2/0164/20 : Cvičenie v prevencii a liečbe neskorej toxicity chemoterapie u vyliečených onkologických pacientov: úloha kostrového svalstva. ITMS 2014+ 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít) Typ: AFH
 • UKROPEC, Jozef - NEMEC, Michal - SCHÖN, Martin - SLOBODOVÁ, Lucia - TIRPÁKOVÁ, Veronika - KRUMPOLEC, Patrik - SUMBALOVÁ, Zuzana - CVEČKA, J. - VICIAN, Marek - TURČÁNI, Peter - SEDLIAK, M. - VALKOVIČ, P. - UKROPCOVÁ, Barbara. Synergistic effects of exercise and carnosine in regulation of human energy metabolism (8th Central European Congress on Obesity - CECON : Multidisciplinary approach in prevention and treatment. VEGA 2/0107/18 : Synergické účinnky cvičenia a suplementácie karnozínom na motoriku, metabolizmus a charakteristiky kostrového svalu u pacientov vo včasných štádiách Parkinsonovej choroby) Typ: AFH
 • USTOHAL, L. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - OBDRŽÁLKOVÁ, M. - MAYEROVÁ, M. - JEŽOVÁ, Daniela. Neuroendokrinologie prvních epizod schizofrenie. In 19. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí. - Luhačovice, 9.-30.6.2021. Typ: AFK
 • VALKOVIČOVÁ, Terézia - ŠKOPKOVÁ, Martina - CAI, Ying - STANÍK, Juraj - CNOP, Miriam - GAŠPERÍKOVÁ, Daniela. Potenciál indukovaných pluripotentných kmeňových buniek v štúdiu a liečbe monogénového diabetu = The potential of induced pluripotent stem cells in the study and treatment of monogenic diabetes. In Diabetes a obezita : časopis Slovenskej diabetologickej spoločnosti, 2021, roč. 21, č. 41, s. 7-15. ISSN 1335-8383. Dostupné na internete: https://www.diabetesaobezita.sk/casopisy/diabetes-a-obezita/2021-41/potencial-indukovanych-pluripotentnych-kmenovych-buniek-v-studiu-a-liecbe-monogenoveho-diabetu-127147 (APVV-17-0296 : Štúdium genetických príčin zriedkavých ochorení s dôrazom na metabolické poruchy asociované s hypoglykémiami a poruchy mitochondrií) Typ: ADFB
 • YIN, Li Heng - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - RIZZETTO, Riccardo - BONCOMPANI, Simona - RABESAHALA DE MERITENS, Camille - ZHANG, Yadan - JOANNE, Pierre - MARQUÉS-SULÉ, Elena - SÁNCHEZ, Yuriana Aguilar - FERNÁNDEZ-TENORIO, Miguel - VILLEJOUBERT, Olivier - LI, Linwei - WANG, Yue Yi - MATEO, Philippe - NICOLAS, Valérie - GERBAUD, Pascale - LAI, F. Anthony - PERRIER, Romain - ÁLVAREZ, Julio L - NIGGLI, Ernst - VALDIVIA, Héctor H - VALDIVIA, Carmen R. - RAMOS-FRANCO, Josefina - ZORIO, Esther - ZISSIMOPOULOS, Spyros - PROTASI, Feliciano - BENITAH, Jean-Pierre - GÓMEZ, Ana María. Impaired binding to junctophilin-2 and nanostructural alteration in CPVT mutation. In Circulation research, 2021, vol. 129, no. 3, p. e35-e52. (2020: 17.367 - IF, Q1 - JCR, 4.899 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0009-7330. Dostupné na: https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.121.319094 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus