Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - ORAVCOVÁ, Janka. Nehmotné kultúrne dedičstvo ako súčasť priemyselného vlastníctva: zemepisné označenia = Intangible Cultural Heritage as Part of Industrial Property: Geographical Indications. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 1, s. 114-142. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.08 Typ: ADNB
 • HLÔŠKOVÁ, Hana. Folklór a folkloristika v zborníkoch Studia Academica Slovaca – reálie a prístupy [Folklore and folkloristics in the textbook of Studia Academica Slovaca - realities and approaches]. In Studia Academica Slovaca 50 : prednášky 57. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2021, s. 356-372. ISBN 978-80-223-5199-7. (VEGA 2/0107/19 : Folklór, folkloristika a ideológia) Typ: AEDA
 • HLÔŠKOVÁ, Hana. Jánošík 1921/2021 v kontextoch jednej z historických tradícií Slovenska. In Jánošík a 100 rokov slovenskej filmovej kultúry. - Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2021, s. 45-55. ISBN 978-80-85187-87-8. (VEGA 2/0107/19 : Folklór, folkloristika a ideológia) Typ: BEF
 • KILIÁNOVÁ, Gabriela. Juraj Zajonc: Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných. [Heilige mit dem Namen valentin und Feste der Liebenden]. In Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, 2022, band LXXVII/125, heft 1, s. 163-167. ISSN 0029-9668. Recenzia na: Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných / Juraj Zajonc. - Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV : VEDA vydavateľstvo SAV, 2020. - ISBN 978-80-224-1853-9. Typ: EDI
 • Slovenský národopis / Slovak Ethnology = Slovak ethnology. Hlavná redaktorka: Gabriela Kiliánová [2001-2018], Ľubica Voľanská [2019-2022]; zástupkyňa hlavnej redaktorky: Tatiana Podolinská [1998-2022]; redakcia: Vladimír Potančok [2011-2022], Soňa G. Lutherová [2021-2022], Vladimír Bahna [2019-2020], Adam Wiesner [2017], Zuzana Panczová [2014-2016], Michaela Ferencová [2009-2011], Tatiana Bužeková [2009-2011], [hosťujúci editor: Peter Salner, 2010, č. 2; 2012, č. 2; 2013, č. 4; 2022, č. 1] [hosťujúci editor: Tomáš Hrustič, 2010, č. 3; 2020, č. 4] [hosťujúci editor: Daniel Luther, 2013, č. 4; 2015, č. 4] [hosťujúci editor: Katarína Popelková, 2014, č. 3] [hosťujúci editor: Alexandra Bitušíková, 2015, č. 4] [hosťujúci editor: Soňa G. Lutherová, 2016, č. 3; 2019, č. 4] [hosťujúci editor: Miroslava Hlinčíková, 2016, č. 3; 2019, č. 4] [hosťujúci editor: Ľubica Voľanská, 2016, č. 3; 2018, č. 2] [hosťujúci editor: Andrej Gogora, 2018, č. 1] [hosťujúci editor: Tatiana Zachar Podolinská, 2018, č. 4] [hosťujúci editor: Daniel Škobla, 2018, č. 4; 2020, č.4]. Bratislava : Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 1953-. WOS, ESCI, SCOPUS, DOAJ, EBSCO, ProQuest, CEJSH, CEEOL, ERIH PLUS, MLA, NSD, ESF, Sciendo. Do roku 1991 s podnázvom Časopis Slovenskej akadémie vied, v rokoch 1992-1993 s podnázvom Časopis Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied, od roku 1994 s podnázvom Časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. 2009-2013 vychádza 5x ročne, od roku 2014 vychádza 4x ročne (2 čísla v anglickom jazyku). ISSN 1335-1303 Typ: FAI
 • KREKOVIČOVÁ, Eva. Kontinuita a diskontinuita slovenskej národnej mytológie: obrazy Slovákov, Čechov a hrdinu Juraja Jánošíka v období delenia Československa. In Stranstvashti idei po pŭtishtata na khumanitaristikata : Izsledvaniya po folkloristika, kulturna antropologiya i slavistika. Volume 2. - Sofia : Prof. Marin Drinov Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, 2021, s. 368-380. ISBN 978-619-245-032-8. Typ: BEE
 • KUNDTOVÁ KLOCOVÁ, Eva - LANG, Martin - MAŇO, Peter - KUNDT, Radek - XYGALATAS, Dimitris. Cigarettes for the dead: effects of sorcery beliefs on parochial prosociality in Mauritius. In Religion, Brain & Behavior, 2022, vol. 12, no. 1-2, pp. 116-131. (2021: 1.011 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2153-599X (Print). Dostupné na: https://doi.org/10.1080/2153599X.2021.2006286 Typ: ADCA
 • PANCZOVÁ, Zuzana. Conspiracy Theories and Rumours as Key Elements of Political Propaganda: The Cold War in the USA and Czechoslovakia in the 1950s. In Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2021, roč. 15, č. 2, s. 25-37. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/FORHIST.2021.15.2.3 (VEGA 2/0107/19 : Folklór, folkloristika a ideológia) Typ: ADNB
 • POPELKOVÁ, Katarína. Vinohradníctvo v každodennom živote malokarpatského mesta v etnografickej optike (príklady z miest Modra a Pezinok). In Terra vineatica. Kultúra vinohradníctva a vína v stredoeurópskom priestore : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej v dňoch 10. a 11. 5. 2022 v Pezinku. Editor: Tomáš Klokner ; recenzenti: Jozef Baďurík, Martin Hrubala, Martin Tibenský. - Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2022, s. 219-230. ISBN 83-978-8111-261-1. Typ: AFB
 • PROFANTOVÁ, Zuzana. Politická anekdota na Slovensku v čase socializmu a postsocializmu. In Stranstvashti idei po pŭtishtata na khumanitaristikata : Izsledvaniya po folkloristika, kulturna antropologiya i slavistika. Volume 2. - Sofia : Prof. Marin Drinov Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, 2021, s. 433-451. ISBN 978-619-245-032-8. Typ: BEE
 • SALNER, Peter. (E)migrácie: fenomén večne aktuálny = (E)migrations: An Eternally Topical Phenomenon. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 1, s. 8-15. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.02 (VEGA 2/0047/21 : Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad) Typ: BDNB
 • VOĽANSKÁ, Ľubica - POTANČOK, Vladimír. V správnom veku = In the Right Age. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 1, s. 3-7. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.01 Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus