Informačná stránka organizácie SAV

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BELÁK, Andrej - FIĽAKOVSKÁ BOBÁKOVÁ, Daniela - GECKOVÁ, Andrea, Madarásová - VAN DIJK, Jitse P. - REIJNEVELD, Sijmen A. Why don't health care frontline professionals do more for segregated Roma? Exploring mechanisms supporting unequal care practices. In Social Science & Medicine, 2020, vol. 246, art. no. 112739. (2019: 3.616 - IF, Q1 - JCR, 1.944 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0277-9536.(VEGA 2/0066/19 : Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber nových dát). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] DELLA ROSA, Asia - GOLDSTEIN, Asher. What does COVID-19 distract us from? A migration studies perspective on the inequities of attention. In SOCIAL ANTHROPOLOGY. ISSN 0964-0282, 2020, vol., no., pp., Registrované v: WOS

 • BOTÍKOVÁ, Marta - VOĽANSKÁ, Ľubica. Soňa Švecová: The first lady of family studies. In Ethnologia Slovaca et Slavica : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2020, tom 41, s. 125-139. ISSN 1335-4116. Typ: BEF
 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel - DOKUPILOVÁ, Dušana. Ensuring Access to Sanitation Infrastructure : Roma settlements and structural inequalities in Slovakia. Reviewers: Mario Rodriguez Polo, Rastislav Vrbenský. Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, 2020. 145 p. Preložené pod názvom: Vybavenosť kanalizáciou v rómskych osadách. Ako sa na Slovensku prejavujú štrukturálne nerovnosti. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied, 2020. ISBN 978-80-89524-46-4. ISBN 978-80-89524-45-7(APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve). Typ: AAB
 • HRUSTIČ, Tomáš. Tridsaťročný súboj o politickú moc. In Rómovia 30 rokov po revolúcii : úvahy a reflexie na ceste za slobodou. Vlado Rafael (ed.) ; recenzenti: Rastislav Rosinský, Ivan Pavlov. - Bratislava : eduRoma - Roma Education Project, 2020, s. 164-168. ISBN 978-80-972680-7-7.(VEGA 2/0066/19 : Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber nových dát). Typ: BEF
 • KUBISA, Tomáš. Franz Beranek and his activities in Slovakia. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2020, roč. 8, č. 2, s. 77-89. (2019: 0.226 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1339-2204.(VEGA 2/0107/19 : Folklór, folkloristika a ideológia). Typ: ADNB
 • POPELKOVÁ, Katarína. Veľká noc a spôsoby jej slávenenia na Slovensku v 21. storočí [Easter and the ways of celebrating it in Slovakia in the 21supst/sup Century]. In Národopisná revue, 2019, roč. XXIX, č. 4, s. 275-286. (2018: 0.150 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0862-8351.(VEGA 2/0062/17 : Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie)). Typ: ADMB
 • POPELKOVÁ, Katarína. Margita Jágerová a kol.: Kalendárna obyčajová kultúra vo vidieckom prostredí na začiatku 21. storočia (vybrané problémy). In Slovenský národopis, 2020, roč. 68, č. 1, s. 103-106. ISSN 1335-1303. Recenzia na: Kalendárna obyčajová kultúra vo vidieckom prostredí na začiatku 21. storočia (vybrané problémy) / Margita Jágerová a kol. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2018. - ISBN 978-80-558-1268-7. Typ: EDI
 • POPELKOVÁ, Katarína. Ľubica Voľanská, Adam Wiesner (Eds.): Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii. In Slovenský národopis, 2020, roč. 68, č. 1, s. 99-103. ISSN 1335-1303. Recenzia na: Nové prístupy v etnológii a sociálnej antropológii na Slovensku / Ľubica Voľanská, Adam Wiesner (eds.). - Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV; VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. - ISBN 978-80-224-1789-1. Typ: EDI
 • ROGOZ, Mădălina - SEKULOVÁ, Martina. Meeting the Care Needs in Sending Countries as a Result of Care Mobility: Examples from Romania and Slovakia. In Globe in Motion 2 : Multiple Shades of Migration: Regional Perspectives. - Bratislava : Institut of Ethnology and Social Anthropology SAS : Marenčin PT, spol. s. r. o., 2019, s. 62-81. ISBN 978-80-970975-9-2. Typ: ABD
 • SALNER, Peter. Anti-Semitism in Slovakia after the Velvet Revolution of 1989. In Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 2020, vol. 40, iss 4, article 3, p. 32-43. ISSN 1069-4781. Typ: ADMB
 • ŠKOBLA, Daniel. Rómovia 30 rokov po revolúcii : čo sa udialo po 30 rokoch, kde sme, kam to má ďalej smerovať a čo je potrebné ďalej urobiť. In Rómovia 30 rokov po revolúcii : úvahy a reflexie na ceste za slobodou. Vlado Rafael (ed.) ; recenzenti: Rastislav Rosinský, Ivan Pavlov. - Bratislava : eduRoma - Roma Education Project, 2020, s. 53-59. ISBN 978-80-972680-7-7. Typ: BEF
 • VOĽANSKÁ, Ľubica. Robiť antropológiu doma. O medzigeneračne prenášaných predstavách o bývaní. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 43. ISBN 978-80-223-4883-6.(APVV-16-0345 : Súčasné obrazy socializmu). Typ: AFH
 • VOĽANSKÁ, Ľubica. On Creating Intangible Cultural Heritage Lists in Slovakia: the State of the Art in 2019. In Národopisná revue, 2019, roč. XXIX, č. 5, s. 80-85. (2018: 0.150 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0862-8351. Typ: BDE
 • VRZGULOVÁ, Monika - VOĽANSKÁ, Ľubica. Spomienky učiteľov. In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 44. ISBN 978-80-223-4883-6.(APVV-16-0345 : Súčasné obrazy socializmu). Typ: AFH
 • WIESNER, Adam. Contemplating Reflexivity as a Practice of Authenticity in Autoethnographic Research. In The Qualitative report, 2020, vol. 25, no. 3, p. 662-670. (2019: 0.303 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2160-3715. Dostupné na internete: <https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol25/iss3/7/>(VEGA č. 2/0088/19 : Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania). Typ: ADMB
 • WIESNER, Adam. Piš a poznej sám sebe (autoetnografie). In Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku : „Poznaj sám seba" (zborník abstraktov). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 45. ISBN 978-80-223-4883-6.(VEGA č. 2/0088/19 : Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania). Typ: AFH
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana - TÍŽIK, Miroslav - MAJO, Juraj. Religiosity in Slovakia: Structure, Dynamics, and Spatial Diversification. In Central European Journal for Contemporary Religion, 2019, vol. 3, no. 1, p. 1-33. ISSN 2570-4893. Dostupné na internete: <http://cejcr.com/2019-01-slovakia.pdf>. Typ: ADFB

  Citácie:
  [3.1] NEŠPOR, Z. R. Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu. Praha: Karolinum, 2020. 200 s. ISBN 978-80-2464-555-1.

 • ZAJONC, Juraj. Passements and passement-like textiles in the collection of the Jewish museum in Prešov = Pozamenty a pozamentom blízke textílie zo zbierky Židovského múzea v Prešove. In BORSKÝ, Maroš - ŠVANTNEROVÁ, Jana. Treasures of the Jewish Museum in Prešov II. - Bratislava : Neinvestičný fond židovského kultúrného dedičstva - Menorah, 2020, s. 98-117. ISBN 978-80-973652-0-2.(VEGA 2/0155/17 : Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí). Typ: ABD
 • ZAJONC, Juraj. Význam ÚĽUV-u pri zachovávaní znalostí a zručností ľudovej umeleckej výroby a remesiel. In Remeslo, umenie, dizajn : Revue o hodnotách remesla a dizajnu, 2020, roč. XXI. č. 1, s. 30-34. ISSN 1335-5457. Typ: BDF
 • ZAJONC, Juraj. Zora Mintalová Zubercová: Príbeh vlákna. Textilné remeslá na Slovensku. In Slovenský národopis, 2020, roč. 68, č. 1, s.106-111. ISSN 1335-1303. Recenzia na: Príbeh vlákna. Textilné remeslá na Slovensku / Zora Mintalová Zubercová. - Bratislava : Slovart, 2016. - ISBN 9788055623658. Typ: EDI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus