Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAHNA, Vladimír. Cultural Group Selection and the Russian Old Believers. Adaptive and Maladaptive Outcomes of the Group-Cohesive Effects of Religion. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology. - Bratislava : Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 1953-, 2022, roč. 70, č. 2, s. 248-272. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.2.21 (VEGA 2/0102/19 : Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej regulácie) Typ: ADNB
 • BAHNA, Vladimír. Harvey Whitehouse: The Ritual Animal. Imitation and Cohesion in the Evolution of Social Complexity. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, vol. 70, no. 2, p. 305-309. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Recenzia na: The Ritual Animal. Imitation and Cohesion in the Evolution of Social Complexity / Harvey Whitehouse. - Oxford : Oxford Univerzity Press, 2021. - ISBN 9780199646364. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.2.25 (VEGA 2/0102/19 : Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej regulácie) Typ: EDI
 • BAHNA, Vladimír - TALMONT-KAMINSKI, Konrad. Rituals Kneaded with Societies, Societies Kneaded with Rituals: Social Regulation and Collective Rituals. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 2, s. 176-185. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.2.17 (VEGA 2/0102/19 : Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej regulácie) Typ: GII
 • BELÁK, Andrej. Medical Anthropology between Irrelevance and Fascism: How Can the Health Status of Marginalized Roma Become Improved Safely? In Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies : Book of Abstracts : September 28–30, 2022 [elektronický zdroj]. - Belgrad : Serbian Academy of Sciences and Arts, 2022, pp. 17. ISBN 978-86-7025-940-9. Názov z obrazovky Typ: AFG
 • BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - JURISOVÁ, Daniela. Slovenský etnografický film na hojdačke [Slovak ethnographic film on a swing]. In Biograf : časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii, 2021, č. 73-74, s. 51-77. ISSN 1211-5770. Typ: ADEB
 • BEŇUŠKOVÁ, Zuzana - ORAVCOVÁ, Janka. Nehmotné kultúrne dedičstvo ako súčasť priemyselného vlastníctva: zemepisné označenia = Intangible Cultural Heritage as Part of Industrial Property: Geographical Indications. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 1, s. 114-142. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.08 Typ: ADNB
 • BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Podoby tradičnej kultúry v šiestich antropologických filmových dokumentoch. In Biograf : časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii, 2021, č. 73-74, s. 207–216. ISSN 1211-5770. Typ: EDI
 • DRĄŻKIEWICZ, Elżbieta - PANCZOVÁ, Zuzana. Conspiracy Theories, Rumours and Gossip at The Time of Crisis: COVID-19 Emergency in Eastern Europe and Africa. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, vol. 70, no. 3, pp. 320-327. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.3.27 Typ: GII
 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. Úvod: Environmentálna spravodlivosť a sociálne vylúčenie Rómov = Introduction: Environmental justice and social exclusion of Roma. In Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. 1. vyd. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2022, s. 6-20. ISBN 978-80-89524-68-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.978-80-89524-68-6 (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve) Typ: ABD
 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. Winners and Losers in Mine Closure in Upper Nitra. Analyzing Policy Conflicts, Constituencies and Narratives of Inequalities : Abstract. Richard Filčák, Daniel Škobla. In 17th EASA Biennial Conference. EASA2022: Transformation, Hope and the Commons : School of History, Anthropology, Philosophy and Politics at Queen’s University Belfast. Typ: GII
 • HLÔŠKOVÁ, Hana. Folklór a folkloristika v zborníkoch Studia Academica Slovaca – reálie a prístupy [Folklore and folkloristics in the textbook of Studia Academica Slovaca - realities and approaches]. In Studia Academica Slovaca 50 : prednášky 57. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2021, s. 356-372. ISBN 978-80-223-5199-7. (VEGA 2/0107/19 : Folklór, folkloristika a ideológia) Typ: AEDA
 • HLÔŠKOVÁ, Hana. Jánošík 1921/2021 v kontextoch jednej z historických tradícií Slovenska. In Jánošík a 100 rokov slovenskej filmovej kultúry. - Bratislava : Slovenský filmový ústav, 2021, s. 45-55. ISBN 978-80-85187-87-8. (VEGA 2/0107/19 : Folklór, folkloristika a ideológia) Typ: BEF
 • HLÔŠKOVÁ, Hana. K vedeckému a pedagogickému odkazu Milana Leščáka. In Acta Ethnologica Danubiana 24 : Az Etnológiai Központ Évkönyve. - Komárom–Somorja : Forum Minority Research Institute, 2022, s. 363-365. ISBN 978-80-89978-31-1. Typ: GII
 • HRUSTIČ, Tomáš. Roma and Jehovah’s Witnesses – Ethnicity, Religiosity and Social Mobility. In Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies : Book of Abstracts : September 28–30, 2022 [elektronický zdroj]. - Belgrad : Serbian Academy of Sciences and Arts, 2022, pp. 39. ISBN 978-86-7025-940-9. Názov z obrazovky Typ: AFG
 • KILIÁNOVÁ, Gabriela. Juraj Zajonc: Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných. [Heilige mit dem Namen valentin und Feste der Liebenden]. In Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, 2022, band LXXVII/125, heft 1, s. 163-167. ISSN 0029-9668. Recenzia na: Svätí s menom Valentín a sviatky zamilovaných / Juraj Zajonc. - Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV : VEDA vydavateľstvo SAV, 2020. - ISBN 978-80-224-1853-9. Typ: EDI
 • KILIÁNOVÁ, Gabriela. Karl Hepfer: Verschwörungstheorien. Eine philosophische Kritik der Unvernunft [Conspiracy Theories: A Philosophical Criticism of Irrationality]. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, vol. 70, no. 3, p. 434-437. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Recenzia na: Verschwörungstheorien. Eine philosophische Kritik der Unvernunft / Karl Hepfer. - Bielefeld : transcript Verlag, 2021. - ISBN 978-3-8376-5931-3. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.3.34 Typ: EDI
 • Slovenský národopis / Slovak Ethnology = Slovak ethnology. Hlavná redaktorka: Gabriela Kiliánová [2001-2018], Ľubica Voľanská [2019-2022]; zástupkyňa hlavnej redaktorky: Tatiana Podolinská [1998-2022]; redakcia: Vladimír Potančok [2011-2022], Soňa G. Lutherová [2021-2022], Vladimír Bahna [2019-2020], Adam Wiesner [2017], Zuzana Panczová [2014-2016], Michaela Ferencová [2009-2011], Tatiana Bužeková [2009-2011], [hosťujúci editor: Peter Salner, 2010, č. 2; 2012, č. 2; 2013, č. 4; 2022, č. 1] [hosťujúci editor: Tomáš Hrustič, 2010, č. 3; 2020, č. 4] [hosťujúci editor: Daniel Luther, 2013, č. 4; 2015, č. 4] [hosťujúci editor: Katarína Popelková, 2014, č. 3] [hosťujúci editor: Alexandra Bitušíková, 2015, č. 4] [hosťujúci editor: Soňa G. Lutherová, 2016, č. 3; 2019, č. 4] [hosťujúci editor: Miroslava Hlinčíková, 2016, č. 3; 2019, č. 4] [hosťujúci editor: Ľubica Voľanská, 2016, č. 3; 2018, č. 2] [hosťujúci editor: Andrej Gogora, 2018, č. 1] [hosťujúci editor: Tatiana Zachar Podolinská, 2018, č. 4] [hosťujúci editor: Daniel Škobla, 2018, č. 4; 2020, č.4]. Bratislava : Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 1953-. WOS, ESCI, SCOPUS, DOAJ, EBSCO, ProQuest, CEJSH, CEEOL, ERIH PLUS, MLA, NSD, ESF, Sciendo. Do roku 1991 s podnázvom Časopis Slovenskej akadémie vied, v rokoch 1992-1993 s podnázvom Časopis Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied, od roku 1994 s podnázvom Časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. 2009-2013 vychádza 5x ročne, od roku 2014 vychádza 4x ročne (2 čísla v anglickom jazyku). ISSN 1335-1303 Typ: FAI
 • KILIÁNOVÁ, Gabriela. Pozdrav k životnému jubileu Jany Pospíšilovej. In Národopisný věstník, 81, roč. XXXIX, č. 1 (2022. (2021: 0.112 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-8117. Typ: GII
 • KREKOVIČOVÁ, Eva. Kontinuita a diskontinuita slovenskej národnej mytológie: obrazy Slovákov, Čechov a hrdinu Juraja Jánošíka v období delenia Československa. In Stranstvashti idei po pŭtishtata na khumanitaristikata : Izsledvaniya po folkloristika, kulturna antropologiya i slavistika. Volume 2. - Sofia : Prof. Marin Drinov Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, 2021, s. 368-380. ISBN 978-619-245-032-8. Typ: BEE
 • KUNDTOVÁ KLOCOVÁ, Eva - LANG, Martin - MAŇO, Peter - KUNDT, Radek - XYGALATAS, Dimitris. Cigarettes for the dead: effects of sorcery beliefs on parochial prosociality in Mauritius. In Religion, Brain & Behavior, 2022, vol. 12, no. 1-2, pp. 116-131. (2021: 1.011 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2153-599X (Print). Dostupné na: https://doi.org/10.1080/2153599X.2021.2006286 Typ: ADCB
 • LAU, Nina - PIETA, Karol - ŠTOLCOVÁ, Tereza - HRITZ, Štefan - ČERVEŇ, Peter - HUKEĽOVÁ, Zuzana - JAKAB, Július - MIHÁLYIOVÁ, Jana - PROHÁSZKA, Péter - ZAJONC, Juraj. Poprad-Matejovce : Ein Kammergrab des 4. Jahrhunderts n. Chr. im Zipser Land. Band 1. Fundkatalog, Tafeln und Pläne. Rezensenten Adam Cieslinski, Erik Hrnčiarik. 1. Aufl. Nitra : Archäologisches Institut der Slovakischen Akademie der Wisenschaften ; Schleswig : Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, 2022. 698 s. ISBN 978-80-8196-057-4 (APVV-19-0563 : Mocenské centrá a ich zázemie v 8.–11. storočí. SoE/2019/692/BELT : From the Late Roman Border to the Barbarian Hinterland: A Study of Leather and Textile Objects Found in Germanic Elite Graves of the 4th and 5th Centuries AD, with a Focus on the Territory of Slovakia. VEGA č. 2/0043/22 : Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku) Typ: AAB
 • MAŇO, Peter - XYGALATAS, Dimitris. Ritual Form and Ritual Choice among Mauritian Hindus. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, vol. 70, no. 2, pp. 186-209. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.2.18 (VEGA 2/0102/19 : Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej regulácie) Typ: ADNB
 • PANCZOVÁ, Zuzana. Conspiracy Theories and Rumours as Key Elements of Political Propaganda: The Cold War in the USA and Czechoslovakia in the 1950s. In Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2021, roč. 15, č. 2, s. 25-37. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2021 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/FORHIST.2021.15.2.3 (VEGA 2/0107/19 : Folklór, folkloristika a ideológia) Typ: ADNB
 • POPELKOVÁ, Katarína. Vinohradníctvo v každodennom živote malokarpatského mesta v etnografickej optike (príklady z miest Modra a Pezinok). In Terra vineatica. Kultúra vinohradníctva a vína v stredoeurópskom priestore : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej v dňoch 10. a 11. 5. 2022 v Pezinku. Editor: Tomáš Klokner ; recenzenti: Jozef Baďurík, Martin Hrubala, Martin Tibenský. - Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2022, s. 219-230. ISBN 83-978-8111-261-1. Typ: AFB
 • POPELKOVÁ, Katarína. Daniel Luther (Ed.): Dobré miesto pre život. Dediny roka na Slovensku. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 1, s. 165-169. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Recenzia na: Dobré miesto pre život / Editor Daniel Luther. - Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici : Marenčin PT, spol. s r. o., 2021. - ISBN 978-80-569-0924-9. Typ: EDI
 • POTANČOK, Vladimír. 1968: Viliam Klimáček: Beat (Kniha útekov); Zuzana Homolová: Francúzsky rok. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 1, s. 153-156. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Recenzia na: Beat (Kniha útekov) / Viliam Klimáček. - Bratislava : Marenčin PT, 2021. - ISBN 978-80-569-0798-6. Recenzia na: Francúzsky rok / Homolová Zuzana. - Bratislava : Mladé topole, 2021. - ISBN 978-80-99974-06-8. Typ: EDI
 • PROFANTOVÁ, Zuzana. Politická anekdota na Slovensku v čase socializmu a postsocializmu. In Stranstvashti idei po pŭtishtata na khumanitaristikata : Izsledvaniya po folkloristika, kulturna antropologiya i slavistika. Volume 2. - Sofia : Prof. Marin Drinov Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, 2021, s. 433-451. ISBN 978-619-245-032-8. Typ: BEE
 • RIGOVÁ, Edita. Hospodárenie s odpadmi v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami : kvalitatívna analýza [Waste management in municipalities with marginalized Roma communities. Qualitative analysis]. In Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. 1. vyd. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2022, s. 156-206. ISBN 978-80-89524-68-6. (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve) Typ: ABD
 • RIGOVÁ, Edita. Impact of the Two-year Programs within the Vocational Schools on the Employment of Young Roma in Slovakia. In Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies : Book of Abstracts : September 28–30, 2022 [elektronický zdroj]. - Belgrad : Serbian Academy of Sciences and Arts, 2022, pp. 60-61. ISBN 978-86-7025-940-9. Názov z obrazovky Typ: AFG
 • SALNER, Peter. Sedem (židovských) problémov : Sociálna kultúra židovskej komunity z pohľadu etnológie [Seven (Jewish) problems. Social culture of the Jewish community from the ethnological perspective]. Recenzenti: Oľga Gyárfášová, Katarína Koštialová. Bratislava : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. : Marenčin PT, 2022. 207 s. Etnologické štúdie, 54. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.9788056909805. ISBN 978-80-569-0980-5 (VEGA 2/0047/21 : Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad) Typ: AAB
 • SALNER, Peter. Preživší a deti holokaustu na Slovensku v rokoch 1945–1989 = Survivors and the Children of the Holocaust in Slovakia in 1945–1989. In Memo : časopis pro orální historii / oral history journal, 2022, vol. 12, no. 1, p. 7-25. ISSN 1804-753X. (APVV-16-0345 : Súčasné obrazy socializmu) Typ: ADEB
 • SALNER, Peter. The Holocaust in Slovakia: The Deportation of 1942 through the Prism of Oral History. In Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 2022, vol. 42, iss. 5, art. no. 3, pp. 22-33. ISSN 1069-4781. Dostupné na: https://doi.org/10.55221/2693-2148.2362 (VEGA 2/0047/21 : Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad) Typ: ADMB
 • SALNER, Peter. Dobrá adresa, politika aj štamgasti. Minulosť a perspektívy bratislavských kaviarní. In Príbehy 20. storočia : Dejiny v šálke kávy, 2022, roč. 5, č. 2, s. 20-24. ISSN 2585-9048. Typ: BDF
 • SALNER, Peter. (E)migrácie: fenomén večne aktuálny = (E)migrations: An Eternally Topical Phenomenon. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 1, s. 8-15. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.02 (VEGA 2/0047/21 : Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad) Typ: GII
 • SLIVKOVÁ, Natália. Andreas Önnerfors, André Krouwel (Eds.): Europe: Continent of Conspiracies. Conspiracy Theories in and about Europe. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, vol. 70, no. 3, p. 430-434. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Recenzia na: Europe: Continent of Conspiracies. Conspiracy Theories in and about Europe / Andreas Önnerfors, André Krouwel (Eds.). - London : Routledge, 2021. - ISBN 9780367500689. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.3.33 Typ: EDI
 • ŠKOBLA, Daniel - FILČÁK, Richard. Z mesta na skládku : Prípad mestskej osady, kde je sociálna marginalizácia Rómov sprevádzaná environmentálnou nespravodlivosťou = From the town to the landfill. The case of an urban settlement where the social marginalization of Roma is accompanied by environmental injustice. In Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. 1. vyd. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2022. ISBN 978-80-89524-68-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.978-80-89524-68-6 (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve) Typ: ABD
 • ŠKOBLA, Daniel. Turning an Uneducated Gypsy into a Conscious Builder of Socialism. Cinematic Depiction of Roma in the Czechoslovakia ́s State-socialist Period in the 1950s. In Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies : Book of Abstracts : September 28–30, 2022 [elektronický zdroj]. - Belgrad : Serbian Academy of Sciences and Arts, 2022, pp. 69. ISBN 978-86-7025-940-9. Názov z obrazovky Typ: AFG
 • Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. Editori: Daniel Škobla, Richard Filčák, recenzenti: James Grellier, Václav Walach. 1. vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2022. 255 s. Forecasting Works: ResearchTO Practice/Výskum pre prax. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.978-80-89524-68-6. ISBN 978-80-89524-68-6 (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve) Typ: FAI
 • ŠKOBLA, Daniel. Romani People as the “Suspect Community” and the Slovak Governmental Response to the Covid-19 Pandemic. In Critical Approaches to Romani Studies : Hybrid conference at Södertörn University, Stockholm. May 18 – May 20, 2022. Abstracts, p. 32-33. Typ: GII
 • VOĽANSKÁ, Ľubica. Nehmotné alebo živé dedičstvo? = Immaterielles oder lebendiges Erbe? In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2022, roč. 71, č. 2, s. 28-33. ISSN 1335-4353. Typ: BDF
 • VOĽANSKÁ, Ľubica - POTANČOK, Vladimír. V správnom veku = In the Right Age. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 1, s. 3-7. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.01 Typ: GII
 • VRZGULOVÁ, Monika. E/migrácia - stále aktuálny výskumný problém. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2022, roč. 70, č. 1, s. 149-152. (2021: 0.187 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - Emerging Sources Citation Index (ESCI, WoS), SCOPUS, MLA, CEEOL, Ulrich’s, Willings, CEJSH, EBSCO, ERIH PLUS, PROQuest, Sciendo, DOAJ). ISSN 1335-1303. Recenzia na: Francie a česká imigrace. Kuzltura dvou domovů mezi svobodou a zodpovědností / Stanislav Brouček, Lubomír Martínek. - Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2020. - ISBN 978-80-7415-209-2. Recenzia na: "Takové normální rodinné historky". Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paméti / Sandra Kreisslová, Jana Nosková, Michal Pavlásek. - Praha : Argo, 2020. - ISBN 978-80-257-3036-2. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.10 Typ: EDI
 • WILSCH, Martina. Im Dauereinsatz: Care-Migration aus der Slowakei nach Osterreich [Circular Care Migration from Slovakia to Austria]. In Religion & Gesellschaft in Ost und West, 2022, nr., pp. 14-17. ISSN 2235-2465. Typ: BDE
 • XYGALATAS, Dimitris - MAŇO, Peter. Ritual exegesis among Mauritian Hindus. In Religion, 2022, vol. 52, no. 3, p. 429-449. (2021: 0.273 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0048-721X. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/0048721X.2022.2042418 Typ: ADCA
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana. Virgin Mary as Great Enchantress. In Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies : Book of Abstracts : September 28–30, 2022 [elektronický zdroj]. - Belgrad : Serbian Academy of Sciences and Arts, 2022, pp. 59-60. ISBN 978-86-7025-940-9. Názov z obrazovky Typ: AFG
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana. On Post-normality and the Science. In Newsletter of the Gypsy Lore Society, 2022, vol. 45, no. 4, p. 2-3. ISSN 1070–4604. Typ: GII
 • ZACHAR PODOLINSKÁ, Tatiana. Mary as a Great Enchantress. In New approaches to re-enchanting Central and Eastern Europe : abstracts, pp. 37-38. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus