Informačná stránka organizácie SAV

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Medzinárodné projekty

WCE - COST Action CA18119 Kto sa stará v Európe?
COST Action CA18119 Who Cares in Europe?
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.
Web stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA18119/#tabs|Name:overview
Doba trvania: 20.3.2019 - 19.3.2023

ETHMIGSURVEYDATA - COST Akcia CA 16111 Medzinárodná sieť dát z výskumov o etnických minoritách a migrantoch
COST Action CA 16111 International Ethnic and Immigrant Minorities' Survey Data Network
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škobla Daniel PhD.
Doba trvania: 1.3.2018 - 20.4.2021

Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Krekovičová Eva DrSc.
Anotácia:Projekt je pokračovaním aktívnej dohody dvoch pracovísk. Jeho náplň tvoria spoločné terénne výskumy Slovákov v Maďarsku a spoločné publikačné aktivity.
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2021


Národné projekty

MARGIWORK - Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve
Analysis of Barriers in Access to Employment for Marginalized Groups of Population: Selected regions of Slovakia in socio-economic, geographic and socio-anthropological perspective
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škobla Daniel PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je definovať kauzalitu medzi priestorovou lokalizáciou vrátane podmienok infraštruktúry osídlení marginalizovaných rómskych komunít s priestorovou lokalizáciou pracovných príležitostí. Špecifickým cieľom projektu je identifikovať 1. podmienky v segmente marginalizovanej rómskej populácie vo vybraných troch územiach v znevýhodnených regiónoch vrátane kvalifikačného profilu, 2. lokalizáciu a štruktúru disponibilných pracovných príležitostí v tých istých územiach. Súčasťou výstupov projektu je návrh opatrení pre podporu marginalizovaných skupín v znevýhodnených regiónoch k trhu práce.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022

Digitalizácia a počítačové spracovanie archívu textov ÚEt SAV
-
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gogora Andrej PhD.
Anotácia:Cieľom projektu digitalizácie a počítačového spracovania Archívu textov Ústavu etnológie SAV (vrátane Wollmanovského archívu) je digitálne nasnímať, archivovať a uchovať dokumenty týchto fondov, triediť ich a selektovať podľa špecifických kritérií, konvertovať na textový formát, počítačovo spracovávať a online sprístupňovať. Výstupom projektu je online vyhľadávanie v elektronickom katalógu, digitálne uchovanie a sprístupnenie fondu, pokročilé priradenie predmetových a lokalitných metadát, štatistické analýzy, vytvorenie virtuálnych užívateľských prostredí na vyhľadávanie a efektívnu archívnu prácu s dokumentami.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2022

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)
Ethnographic Research of Non-Religion and Secularism in Modern Slovak Society (life trajectories and stories)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.
Anotácia:Populácia cirkevne neafiliovaných a nenáboženských ľudí v Európe (ale i v USA) za posledné dekády prudko rastie. Aktuálne ide vo veľkej časti európskych krajín o druhú najpočetnejšiu skupinu. Podľa posledných zistení v populácii tzv. mladých dospelých (16-29 rokov) ide dokonca o najpočetnejšiu skupinu ľudí (Česká republika, Estónsko, Veľká Británia). Podľa štatistických a iných medzinárodných výskumov sa jej početnosť na Slovensku pohybuje niekde medzi 13 a 22%. Kým v ostatných európskych krajinách sa výskumu nenáboženskosti a sekularizmu venujú samostatné pracoviská a projekty medzinárodných sietí, na Slovensku kvalitatívny výskum v tejto vzorke populácie doposiaľ neprebehol. Ambíciou projektu je priniesť etnografiu a geografiu „krajiny“ nenáboženských a sekulárnych ľudí a priblížiť tak divergentné hodnotové orientácie a vzorce správania na základe ich životných trajektórií a príbehov.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Folklór, folkloristika a ideológia.
Folklore, folkloristics and ideology.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Panczová Zuzana PhD.
Anotácia:Projekt sa venuje na Slovensku menej preskúmaným reflexívnym kontextom folklóru a folklórneho bádania, ktorými sú dobové ideologické prúdy. Zameriava sa jednak na výskum tzv. netradičných folklórnych žánrov a prierezových tém, ktoré úzko súvisia práve so šírením určitých ideologických názorov, postojov a obrazov (fámy, súčasné povesti, konšpiračné teórie, anekdoty); zároveň sa v rámci projektu ďalej rozvíja i oblasť dejín vedy (výskum vplyvu dominantných spoločenských ideologických prúdov v príslušných dekádach 20. storočia – romantizmu, nacionalizmu, nacizmu a komunizmu), na ich kontinuovanie smerom do súčasnosti, ako aj na procesy spojené s najnovšími spoločenskými udalosťami.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

IDENTITY. SK - IDENTITA.SK - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Beňušková Zuzana CSc.
Anotácia:Ambíciou projektu je vytvoriť zdieľanú platformu, ktorá sa na základe interdisciplinárneho výskumu poskytne slovenským tvorcom, výrobcom a podnikateľom informácie a nástroje na aplikovanie prvkov regionálnej "materiálnej" identity do produktov a služieb. Regionálnu materiálnu a stavebnú kultúru vnímame ako diverzifikačný prvok s potenciálom zlepšenia konkurencieschopnosti podnikania. Na základe analýzy súčasného stavu lokálnej produkcie a jej predchádzajúceho vývoja v oblasti navrhovania výrobkov a architektonických diel na Slovensku chceme poukázať na možnosti efektívneho využitia teoretických poznatkov v podnikateľskej a výrobnej praxi, poskytnúť stratégie pre rozvoj podnikania, ekoturizmu a zamestnanosti v regiónoch vďaka inovatívnym produktom a službám integrujúcim unikátne prvky regionálnej kultúry. Hlavným výstupom projektu bude interaktívna databáza a pavilón prvkov a vzorov lokálnej identity v materiálnej kultúre slovenských regiónov a príklady ich aplikácie v tvorbe výrobkov a prostredia (dizajn, prototypovanie, testovanie). Informačná platforma bude nielen zdrojom informácií, ale zároveň poskytne spoločnú metodiku, stratégie a praktické nástroje na aplikovanie získaných poznatkov v tvorbe a produkcii pre podnikateľov z rôznych oblastí. Cieľom navrhovaných aktivít v oblasti kultúrneho dedičstva je aj zabezpečiť kontinuitu tradičných prvkov slovenského ľudového remesla a umenia. Súčasná interpretácia odkazu je cielená najmä na mladšiu generáciu, ktorá má rozhodujúci význam v procese formovania budúcej regionálnej identity.
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2020

Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej regulácie
Collective Rituals as a tool of social regulation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bahna Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Od ekotypu rodiny k sociotypu v regionálnej perspektíve
From Family Ecotype to Sociotype in Regional Perspective
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je analyzovať miesto Slovenska vo vývojovej typológii rodinných štruktúr v strednej Európe v 18.-21. storočí. Projekt je zameraný na sledovanie premien štruktúry rodiny a jej spôsobu života v dvoch perspektívach - jednak na základe meniacich sa historických kontextov (spoločenské zmeny na makroúrovni súvisiace s legislatívou, hospodárskymi a inými vývinovými okolnosťami), ako aj na základe prípadových štúdií z obcí, v ktorých sa zachovali rôzne druhy prameňov (najmä demografických), ktoré umožnia kontunuálne sledovanie ekotypov rodiny, resp. sociotypov v konkrétnom regióne.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí (SAV)
From technology to decoration: An ethnological perspective of the manufacturing and meaning of items
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Zajonc Juraj CSc.
Anotácia:Základom projektu je etnologický výskum troch oblastí spôsobu života a kultúry obyvateľov Slovenska, ktoré sú v súčasnosti označované za prvky kultúrneho dedičstva: (a) tradičná textilná produkcia, (b) tradičný odev regiónov Záhorie (západné Slovensko) a Turiec (severozápadné Slovensko) a (c) tradičný ornament. Štúdium každej oblasti je samostatným segmentom projektu (Textil, Odev, Ornament), pričom štúdium tradičného ornamentu je zamerané na dve témy – ornament v dekoratívnej tradícii Slovenska a ornament v súčasnej masovej vizuálnej kultúre. Obsahom projektu (okrem štúdia tradičného ornamentu v súčasnej masovej vizuálnej kultúre) je rekonštrukcia komplexov javov definovaných ako tradičná kultúra.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania.
Reflexive Writing as a Method of Inquiry.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wiesner Adam PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

RURAL.KAP - Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka
Socio-cultural capital of successful villages as a source of sustainable development of the slovak countryside
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Luther Daniel CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum, analýzu a interpretáciu socio-kultúrneho kapitálu a potenciálu ôsmich úspešných slovenských obcí, nositeľov titulu Dedina roka, ktoré môžu byť zdrojom inšpirácie pre ďalšie obce pre zlepšenie kvality života vo vidieckom prostredí na Slovensku. Ambíciou je poukázať na udržateľnosť vidieckeho spôsobu života a na inovatívne formy vidieckeho hospodárenia a socio-kultúrnych aktivít.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

SOS - Súčasné obrazy socializmu
Current images of socialism
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vrzgulová Monika CSc.
Anotácia:Projekt predstavuje unikátny, na Slovensku doteraz nezrealizovaný systematický základný výskum metódou oral history. Je zameraný na získanie aktuálnych reprezentácií socializmu, ktoré sú v súčasnosti komunikované generáciou pamätníkov, a zároveň je zameraný na interpretáciu respondentov: ako ich súčasné postoje a hodnoty ovplyvňuje fakt, že žili v socializme. Nejde o výskum historický, ale výsostne spoločenskovedný, zameraný na súčasnú spoločnosť Slovenska.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021

Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie) (SAV)
Holidays and rituals – Their social context and functions (Slovakia, 21st century)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Popelková Katarína CSc.
Anotácia:Projekt sa zameriava na etnologické štúdium sviatkov a rituálov v aktuálnych kontextoch. Snaží sa odhaliť a popísať sociálne funkcie, ktoré tieto fenomény plnia v spoločnosti Slovenska v 21. storočí. Vedeckým cieľom projektu je: a) preskúmať konkrétne symbolické a praktické prvky a účinky rituálov a rituálnych aktivít ako strategických sociálnych praktík, či už sú realizované v rámci rozličných sviatkov alebo mimo rámca sviatkov; b) popísať reálne spoločenské funkcie vybraných sviatkov a rituálov, odhaliť význam, aký majú pre ľudí na individuálnej i kolektívnej úrovni, podoby, aké nadobúdajú, a mechanizmy, akými sa uskutočňujú.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Vojnový slovenský štát a holokaust v aktuálnom spoločenskom diskurze. (Etnologický pohľad)
Wartime Slovak State and the Holocaust in the Current Social Discourse. (An Ethnological Perspective)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Salner Peter DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je prostredníctvom základného etnologického výskumu (terénneho aj archívneho), ako aj analýzy internetových diskusií a webstránok definovať formy, akými obdobie vojnového slovenského štátu a holokaust komunikuje v 21. storočí spoločnosť na Slovensku. Riešitelia sa zamerajú na vybrané segmenty, ktoré formujú diskurz sledovanej problematiky. Budú skúmať, ako sa toto obdobie reflektuje v súčasnej židovskej komunite, ako ho s odstupom času vnímajú príslušníci v tom období diskriminovanej českej menšiny, ako sú v súčasnosti postoje štátu inštitucionálne ukotvené v politikách spomínania. Na vybranej vzorke poukážeme, akým spôsobom sledované obdobie reflektuje majoritná spoločnosť, ale tiež ako ho spracováva súčasný filmový dokument, ktorý vedome alebo intuitívne využíva antropologické a etnologické postupy. Všimneme si fenomén antisemitizmu, ale aj konšpiračné teórie a spôsoby ich šírenia. Vzhľadom na emotívny charakter problematiky budeme venovať osobitnú pozornosť autoetnografickému prístupu.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber nových dát.
Patterns of social mobility of the Roma in the light of empirical research. Critical reflexion of existing practices and collection of new data.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hrustič Tomáš PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je zrealizovať hĺbkový základný výskum fenoménov, ktoré súvisia so sociálnou mobilitou Rómov. Riešiteľský kolektív heuristicky zhodnotí doterajšie akademické a aplikované prístupy ku štúdiu životných podmienok a sociálnej mobility Rómov na Slovensku a zameria sa na rozšírenie poznatkovej bázy vo vzťahu k sociálnej mobilite. Projekt vyhodnotí existujúce akademické a aplikované výskumy a sekundárne zdroje dát v oblasti životných podmienok a sociálnej mobility Rómov v interdisciplinárnej perspektíve a realizuje empirický etnografický a sociologický výskum, s cieľom zmerať meniace sa životné podmienky a sociálnu mobilitu Rómov na Slovensku, vrátane životných podmienok tzv. integrovaných Rómov a stratégií rómskych elít a lídrov v osvojovaní si a zachovávaní si sociálneho kapitálu. V aplikačnej rovine projekt priblíži tvorcom politík vzory sociálnej mobility Rómov ako aj možnosti a formy jej monitorovania a zberu dát o výsledkoch mobility a o meniacich sa životných podmienkach rómskej populácie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 17