Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

WCE - COST Action CA18119 Kto sa stará v Európe?

COST Action CA18119 Who Cares in Europe?

DecolDEV - COST Action CA19129 - Dekolonizačný vývoj: Výskum, výučba a prax

COST Action CA19129 - Decolonising Development: Research, Teaching and Practice

COST Action CA20105 - Pomalá pamäť: Transformačné praktiky v časoch nerovnomerných a zrýchľujúcich sa zmien

COST Action CA20105 - Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change

COST Action CA20107 - Teória prepojenia a praktické otázky migrácie a náboženskej diverzity

COST Action CA20107 - Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity

WORCK - COST Akcia CA18205 Svety súvisiacich donucovaní v práci

COST Action CA18205 Worlds of Related Coercions in Work

DESIRE - DESIRE - Dizajn pre všetkých - metódy tvorby bývania vhodného pre každý vek

DESIRE - Design for all methods to create age-friendly housing

Kultúrne identity na Slovensku a v Srbsku. Žijeme stále v postsocializme?

Cultural Identities in Slovakia and Serbia. Do we still live in post-socialism?

Transgeneračný prenos traumy holokaustu – prevencia a starostlivosť

Transgeneration transfer of holocaust trauma - prevention and care

Národné projekty

KONHOSLOV - "Nie je to pravda, ale mohla by byť": Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte

This is not true, but it could be": Conspiracy theories and hoaxes the modern development of Slovakia in the European context

Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad

People in Non-Democratic Regimes. 1938-1989 in the memory of the Slovak majority and the Jewish community. An ethnological perspective

Digitalizácia a počítačové spracovanie archívu textov ÚEt SAV

-

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)

Ethnographic Research of Non-Religion and Secularism in Modern Slovak Society (life trajectories and stories)

Folklór, folkloristika a ideológia.

Folklore, folkloristics and ideology.

Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej regulácie

Collective Rituals as a tool of social regulation

Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí

The Process of Eventisation in the Festive Culture of Slovakia in the 21st Century

SUB-KIK - Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť

Suburbanization: Community, identity and everydayness

Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber nových dát.

Patterns of social mobility of the Roma in the light of empirical research. Critical reflexion of existing practices and collection of new data.

Celkový počet projektov: 17