Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Medzinárodné projekty

WCE - COST Action CA18119 Kto sa stará v Európe?

COST Action CA18119 Who Cares in Europe?

Doba trvania: 20. 3. 2019 - 19. 3. 2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.
Web stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA18119/#tabs|Name:overview

ETHMIGSURVEYDATA - COST Akcia CA 16111 Medzinárodná sieť dát z výskumov o etnických minoritách a migrantoch

COST Action CA 16111 International Ethnic and Immigrant Minorities' Survey Data Network

Doba trvania: 1. 3. 2018 - 20. 4. 2021
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škobla Daniel PhD.

WORCK - COST Akcia CA18205 Svety súvisiacich donucovaní v práci

COST Action CA18205 Worlds of Related Coercions in Work

Doba trvania: 16. 9. 2020 - 15. 9. 2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škobla Daniel PhD.
Web stránka projektu:https://www.worck.eu/

DESIRE - DESIRE - Dizajn pre všetkých - metódy tvorby bývania vhodného pre každý vek

DESIRE - Design for all methods to create age-friendly housing

Doba trvania: 1. 12. 2020 - 30. 11. 2022
Program: Erasmus+
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.

Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku

-

Doba trvania: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2021
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Krekovičová Eva DrSc.
Anotácia:Projekt je pokračovaním aktívnej dohody dvoch pracovísk. Jeho náplň tvoria spoločné terénne výskumy Slovákov v Maďarsku a spoločné publikačné aktivity.

Kultúrne identity na Slovensku a v Srbsku. Žijeme stále v postsocializme?

Cultural Identities in Slovakia and Serbia. Do we still live in post-socialism?

Doba trvania: 1. 2. 2020 - 31. 1. 2026
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wiesner Adam PhD.
Anotácia:Dohoda o spolupráci medzi Etnografickým ústavom SAVU (ďalej EI SAVU) so sídlom v Belehrade a Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV (ďalej ÚESA SAV) so sídlom v Bratislave „Cultural Identities in Slovakia and Serbia. Do we still live in post-socialism?“, uzatvorená na obdobie 1.2. 2020 – 31.1. 2026, sa konkretizuje týmto Dodatkom na trojročné obdobie od 1.2. 2020 do 31.1. 2023 takto: 1. Hľadanie možností vzájomného zapojenia vedeckých pracovníkov EI SAVU a ÚESA SAV do medzinárodných projektov európskych a iných programov. 2. Organizácia spoločného stretnutia štatutárov, resp. zástupcov vedení a vedeckých rád z oboch inštitúcií za účelom prezentácie vedeckej orientácie pracovísk, publikácií, projektov a projektových zámerov, ktoré umožní vzájomné zapojenie vedeckých pracovníkov EI SAVU a ÚESA SAV do spoločných medzinárodných projektov, či iného vedeckého podujatia, alebo publikačnej činnosti. 3. Výmena vedeckých pracovníkov formou študijných pobytov v rámci medziakademickej výmeny, ako aj využívanie iných programov na vedeckú mobilitu: doktorandské, postdoktorandské a iné bilaterálne alebo medzinárodné štipendiá. 4. Recipročné prednášky vedeckých pracovníkov EI SAVU a ÚESA SAV na vybrané témy a organizovanie jednotlivých prednášok pre zahraničných partnerov na katedrách etnológie v Srbsku a na Slovensku. 5. Vzájomné pozvania na vedecké konferencie. 6. Spolupráca v oblasti vydávania vedeckých časopisov: zástupca EI SAVU bude pôsobiť ako člen Redakčnej rady Slovenského národopisu/Slovak Ethnology a zástupca ÚESA SAV bude pôsobiť ako člen redakčnej rady Glasnika EI SAVU. Partnerské pracoviská budú zabezpečovať recipročné publikovanie vedeckých štúdií v časopisoch Slovenský národopis/Slovak Ethnology a Glasnik EI SANU.

Národné projekty

MARGIWORK - Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve

Analysis of Barriers in Access to Employment for Marginalized Groups of Population: Selected regions of Slovakia in socio-economic, geographic and socio-anthropological perspective

Doba trvania: 1. 8. 2018 - 31. 7. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škobla Daniel PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je definovať kauzalitu medzi priestorovou lokalizáciou vrátane podmienok infraštruktúry osídlení marginalizovaných rómskych komunít s priestorovou lokalizáciou pracovných príležitostí. Špecifickým cieľom projektu je identifikovať 1. podmienky v segmente marginalizovanej rómskej populácie vo vybraných troch územiach v znevýhodnených regiónoch vrátane kvalifikačného profilu, 2. lokalizáciu a štruktúru disponibilných pracovných príležitostí v tých istých územiach. Súčasťou výstupov projektu je návrh opatrení pre podporu marginalizovaných skupín v znevýhodnených regiónoch k trhu práce.

Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad

People in Non-Democratic Regimes. 1938-1989 in the memory of the Slovak majority and the Jewish community. An ethnological perspective

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Salner Peter DrSc.
Anotácia:Ide o projekt základného výskumu. Výsledkami tohto projektu riešitelia plánujú rozšíriť, a zároveň monografiami uzavrieť vybrané otázky problematiky, ktorú dlhodobo skúmajú. Na základe kritickej analýzy dostupných poznatkov a vlastných nových výskumov chcú skúmať, aké obrazy nedemokratických režimov (ľudáckeho 1938-1945) a komunistického 1948-1989 sa uchovávajú v pamäti ľudí, ktorí ich zažili, ale aj to, čo z nich odovzdali ďalším generáciám. Riešitelia svoj záujem koncentrujú na poznávanie a porovnanie dvoch skupín obyvateľstva: slovenskej majority a židovskej minority. S využitím konceptov individuálnej, sociálnej (skupinovej, rodinnej, komunitnej) a kolektívnej (politickej, národnej, či kultúrnej) pamäti, ako tieto pojmy definovala Assmann 2016, budú riešitelia v intenciách konceptu divided memory (Herf 1997) analyzovať a interpretovať dáta získané kvalitatívnymi etnologickými metódami. Zamerajú sa pritom na diverzitu spoločnosti Slovenska, ako aj vnútornú diferenciáciu skúmaných skupín.

Digitalizácia a počítačové spracovanie archívu textov ÚEt SAV

-

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2022
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gogora Andrej PhD.
Anotácia:Cieľom projektu digitalizácie a počítačového spracovania Archívu textov Ústavu etnológie SAV (vrátane Wollmanovského archívu) je digitálne nasnímať, archivovať a uchovať dokumenty týchto fondov, triediť ich a selektovať podľa špecifických kritérií, konvertovať na textový formát, počítačovo spracovávať a online sprístupňovať. Výstupom projektu je online vyhľadávanie v elektronickom katalógu, digitálne uchovanie a sprístupnenie fondu, pokročilé priradenie predmetových a lokalitných metadát, štatistické analýzy, vytvorenie virtuálnych užívateľských prostredí na vyhľadávanie a efektívnu archívnu prácu s dokumentami.

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)

Ethnographic Research of Non-Religion and Secularism in Modern Slovak Society (life trajectories and stories)

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.
Anotácia:Populácia cirkevne neafiliovaných a nenáboženských ľudí v Európe (ale i v USA) za posledné dekády prudko rastie. Aktuálne ide vo veľkej časti európskych krajín o druhú najpočetnejšiu skupinu. Podľa posledných zistení v populácii tzv. mladých dospelých (16-29 rokov) ide dokonca o najpočetnejšiu skupinu ľudí (Česká republika, Estónsko, Veľká Británia). Podľa štatistických a iných medzinárodných výskumov sa jej početnosť na Slovensku pohybuje niekde medzi 13 a 22%. Kým v ostatných európskych krajinách sa výskumu nenáboženskosti a sekularizmu venujú samostatné pracoviská a projekty medzinárodných sietí, na Slovensku kvalitatívny výskum v tejto vzorke populácie doposiaľ neprebehol. Ambíciou projektu je priniesť etnografiu a geografiu „krajiny“ nenáboženských a sekulárnych ľudí a priblížiť tak divergentné hodnotové orientácie a vzorce správania na základe ich životných trajektórií a príbehov.

Folklór, folkloristika a ideológia.

Folklore, folkloristics and ideology.

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Panczová Zuzana PhD.
Anotácia:Projekt sa venuje na Slovensku menej preskúmaným reflexívnym kontextom folklóru a folklórneho bádania, ktorými sú dobové ideologické prúdy. Zameriava sa jednak na výskum tzv. netradičných folklórnych žánrov a prierezových tém, ktoré úzko súvisia práve so šírením určitých ideologických názorov, postojov a obrazov (fámy, súčasné povesti, konšpiračné teórie, anekdoty); zároveň sa v rámci projektu ďalej rozvíja i oblasť dejín vedy (výskum vplyvu dominantných spoločenských ideologických prúdov v príslušných dekádach 20. storočia – romantizmu, nacionalizmu, nacizmu a komunizmu), na ich kontinuovanie smerom do súčasnosti, ako aj na procesy spojené s najnovšími spoločenskými udalosťami.

Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej regulácie

Collective Rituals as a tool of social regulation

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bahna Vladimír PhD.

Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí

The Process of Eventisation in the Festive Culture of Slovakia in the 21st Century

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Popelková Katarína CSc.
Anotácia:V období neskorej moderny stále viac oblastí nášho spoločenského kontaktu prerastá určitým druhom kultúrnejponuky zážitkov. Celá sviatková kultúra pritom podlieha dôsledkom dynamického procesu zmien. V tomtoprocese sú zaužívané formy sviatkov, slávností, spoločenských príležitostí a kultúrnych podujatí obohacovanénovými prvkami zábavy a ponukou spotreby. Súčasne sa množia špecifické formy združovania, udalosti aumelecké novotvary nazývané eventami (Gebhardt 2000: 18). Eventy – vopred strategicky koncipované acielene produkované spoločenské podujatia orientované na poskytovanie nevšedného zážitku, akcie akolektívnej zábavy, priťahujú veľké množstvá ľudí. Opísané zmeny globálneho charakteru, ktoré možno nazvaťako proces „eventizácie“ (Hitzler 2011: 19), zaznamenáva etnológia pri štúdiu súčasných podôb a obsahovsviatkov a festivít aj na Slovensku. Navrhovaný projekt si kladie za cieľ mapovať prejavy procesu eventizácie akoncepčne ho spoznávať metódami kvalitatívneho etnologického výskumu.

Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania.

Reflexive Writing as a Method of Inquiry.

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wiesner Adam PhD.

RURAL.KAP - Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka

Socio-cultural capital of successful villages as a source of sustainable development of the slovak countryside

Doba trvania: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Luther Daniel CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum, analýzu a interpretáciu socio-kultúrneho kapitálu a potenciálu ôsmich úspešných slovenských obcí, nositeľov titulu Dedina roka, ktoré môžu byť zdrojom inšpirácie pre ďalšie obce pre zlepšenie kvality života vo vidieckom prostredí na Slovensku. Ambíciou je poukázať na udržateľnosť vidieckeho spôsobu života a na inovatívne formy vidieckeho hospodárenia a socio-kultúrnych aktivít.

SOS - Súčasné obrazy socializmu

Current images of socialism

Doba trvania: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vrzgulová Monika CSc.
Anotácia:Projekt predstavuje unikátny, na Slovensku doteraz nezrealizovaný systematický základný výskum metódou oral history. Je zameraný na získanie aktuálnych reprezentácií socializmu, ktoré sú v súčasnosti komunikované generáciou pamätníkov, a zároveň je zameraný na interpretáciu respondentov: ako ich súčasné postoje a hodnoty ovplyvňuje fakt, že žili v socializme. Nejde o výskum historický, ale výsostne spoločenskovedný, zameraný na súčasnú spoločnosť Slovenska.

Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber nových dát.

Patterns of social mobility of the Roma in the light of empirical research. Critical reflexion of existing practices and collection of new data.

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hrustič Tomáš PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je zrealizovať hĺbkový základný výskum fenoménov, ktoré súvisia so sociálnou mobilitou Rómov. Riešiteľský kolektív heuristicky zhodnotí doterajšie akademické a aplikované prístupy ku štúdiu životných podmienok a sociálnej mobility Rómov na Slovensku a zameria sa na rozšírenie poznatkovej bázy vo vzťahu k sociálnej mobilite. Projekt vyhodnotí existujúce akademické a aplikované výskumy a sekundárne zdroje dát v oblasti životných podmienok a sociálnej mobility Rómov v interdisciplinárnej perspektíve a realizuje empirický etnografický a sociologický výskum, s cieľom zmerať meniace sa životné podmienky a sociálnu mobilitu Rómov na Slovensku, vrátane životných podmienok tzv. integrovaných Rómov a stratégií rómskych elít a lídrov v osvojovaní si a zachovávaní si sociálneho kapitálu. V aplikačnej rovine projekt priblíži tvorcom politík vzory sociálnej mobility Rómov ako aj možnosti a formy jej monitorovania a zberu dát o výsledkoch mobility a o meniacich sa životných podmienkach rómskej populácie.

Celkový počet projektov: 17