Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

DecolDEV - COST Action CA19129 - Dekolonizačný vývoj: Výskum, výučba a prax

COST Action CA19129 - Decolonising Development: Research, Teaching and Practice

COST Action CA20105 - Pomalá pamäť: Transformačné praktiky v časoch nerovnomerných a zrýchľujúcich sa zmien

COST Action CA20105 - Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change

COST Action CA20107 - Teória prepojenia a praktické otázky migrácie a náboženskej diverzity

COST Action CA20107 - Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity

EWSI - Európska webová stránka o integrácii

European Website on Integration

RomChords - Rómske akordy: odhaľovanie rómskej praxe pre harmonický sprievod so zvukovou, vizuálnou a etnografickou analýzou

Romani Chords: Uncovering Romani Practice for Harmonic Accompaniment with Sonic, Visual and Ethnographic Analysis

UKR - Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku

Social survey of Ukrainian migrants in Slovakia

Spoznávanie minulosti v mieri

Exploring the Past in Peace

To get together – Zvyšovanie kapacít komunít vysídlených z Ukrajiny žijúcich na Slovensku prostredníctvom živého dedičstva

To get together – Enhancement of the capacities of displaced communities from Ukraine living in Slovakia through living heritage

TraFaDy - Transnacionálna dynamika rodiny v Európe

Transnational Family Dynamics in Europe

Národné projekty

KONHOSLOV - „Nie je to pravda, ale mohla by byť“: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte

„This is not true, but it could be“: Conspiracy theories and hoaxes the modern development of Slovakia in the European context

Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad

People in Non-Democratic Regimes. 1938-1989 in the memory of the Slovak majority and the Jewish community. An ethnological perspective

MEADOW - Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana

Species-rich Carpathian Grasslands: Mapping, History, Drivers of Change and Conservation

Konspiritualita: prelínanie nadprirodzených a konšpiračných vysvetlení

-

MaRoCoHazard - Marginalizované rómske koncentrácie v kontexte prírodných hrozieb a sociálnej nerovnosti

Marginalized Roma concentrations in the context of natural hazards and social inequality

Mariánska úcta na Slovensku v 21. storočí v kontexte "okúzlenia" postmoderných spoločností v postkomunistickej Európe (etnografická perspektíva)

-

Medzigeneračné vzťahy v rodine a v komunite: etnologická perspektíva

Intergenerational relationships in families and communities: an ethnological perspective

Podpora prípravy projektov v programe Horizont Európa - ÚESA SAV, v. v. i.

-

Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí

The Process of Eventisation in the Festive Culture of Slovakia in the 21st Century

Revitalizácia kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore ako reflexia globálnych vplyvov na vidiecke a mestské komunity

Revitalization of cultural heritage in public space as a reflection of global influences on rural and urban communities

SCDI - Slovenské centrum digitálnych inovácií

Slovak Centre of Digital Innovations

SUB-KIK - Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť

Suburbanization: Community, identity and everydayness

SOS_CS_ROD - Súčasné obrazy socializmu v Čechách a na Slovensku - rodinná pamäť

Current images of socialism in the Czech Republic and Slovakia - Family memory

Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky - Evgenii Farafonov

-

Technologické a sociokultúrne kontexty inovácií materiálnej kultúry: etnologický pohľad

Technological and sociocultural contexts of material culture innovations: an ethnological perspective

RELIROMA - Výskum religiozity, spirituality a non-religiozity medzi Rómami na Slovensku

Research of religiosity, spirituality and irreligiozity among the Roma in Slovakia

Celkový počet projektov: 25