Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Medzinárodné projekty

WCE - COST Action CA18119 Kto sa stará v Európe?

COST Action CA18119 Who Cares in Europe?

Doba trvania: 20. 3. 2019 - 19. 3. 2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.
Web stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA18119/#tabs|Name:overview

ETHMIGSURVEYDATA - COST Akcia CA 16111 Medzinárodná sieť dát z výskumov o etnických minoritách a migrantoch

COST Action CA 16111 International Ethnic and Immigrant Minorities' Survey Data Network

Doba trvania: 1. 3. 2018 - 31. 10. 2021
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škobla Daniel PhD.

WORCK - COST Akcia CA18205 Svety súvisiacich donucovaní v práci

COST Action CA18205 Worlds of Related Coercions in Work

Doba trvania: 16. 9. 2020 - 15. 9. 2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škobla Daniel PhD.
Web stránka projektu:https://www.worck.eu/

DESIRE - DESIRE - Dizajn pre všetkých - metódy tvorby bývania vhodného pre každý vek

DESIRE - Design for all methods to create age-friendly housing

Doba trvania: 1. 12. 2020 - 30. 11. 2022
Program: Erasmus+
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.

Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku

-

Doba trvania: 1. 1. 2006 - 31. 12. 2021
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Krekovičová Eva DrSc.
Anotácia:Projekt je pokračovaním aktívnej dohody dvoch pracovísk. Jeho náplň tvoria spoločné terénne výskumy Slovákov v Maďarsku a spoločné publikačné aktivity.

Kultúrne identity na Slovensku a v Srbsku. Žijeme stále v postsocializme?

Cultural Identities in Slovakia and Serbia. Do we still live in post-socialism?

Doba trvania: 1. 2. 2020 - 31. 1. 2026
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wiesner Adam PhD.
Anotácia:Dohoda o spolupráci medzi Etnografickým ústavom SAVU (ďalej EI SAVU) so sídlom v Belehrade a Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV (ďalej ÚESA SAV) so sídlom v Bratislave „Cultural Identities in Slovakia and Serbia. Do we still live in post-socialism?“, uzatvorená na obdobie 1.2. 2020 – 31.1. 2026, sa konkretizuje týmto Dodatkom na trojročné obdobie od 1.2. 2020 do 31.1. 2023 takto: 1. Hľadanie možností vzájomného zapojenia vedeckých pracovníkov EI SAVU a ÚESA SAV do medzinárodných projektov európskych a iných programov. 2. Organizácia spoločného stretnutia štatutárov, resp. zástupcov vedení a vedeckých rád z oboch inštitúcií za účelom prezentácie vedeckej orientácie pracovísk, publikácií, projektov a projektových zámerov, ktoré umožní vzájomné zapojenie vedeckých pracovníkov EI SAVU a ÚESA SAV do spoločných medzinárodných projektov, či iného vedeckého podujatia, alebo publikačnej činnosti. 3. Výmena vedeckých pracovníkov formou študijných pobytov v rámci medziakademickej výmeny, ako aj využívanie iných programov na vedeckú mobilitu: doktorandské, postdoktorandské a iné bilaterálne alebo medzinárodné štipendiá. 4. Recipročné prednášky vedeckých pracovníkov EI SAVU a ÚESA SAV na vybrané témy a organizovanie jednotlivých prednášok pre zahraničných partnerov na katedrách etnológie v Srbsku a na Slovensku. 5. Vzájomné pozvania na vedecké konferencie. 6. Spolupráca v oblasti vydávania vedeckých časopisov: zástupca EI SAVU bude pôsobiť ako člen Redakčnej rady Slovenského národopisu/Slovak Ethnology a zástupca ÚESA SAV bude pôsobiť ako člen redakčnej rady Glasnika EI SAVU. Partnerské pracoviská budú zabezpečovať recipročné publikovanie vedeckých štúdií v časopisoch Slovenský národopis/Slovak Ethnology a Glasnik EI SANU.

Národné projekty

MARGIWORK - Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve

Analysis of Barriers in Access to Employment for Marginalized Groups of Population: Selected regions of Slovakia in socio-economic, geographic and socio-anthropological perspective

Doba trvania: 1. 8. 2018 - 31. 7. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škobla Daniel PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je definovať kauzalitu medzi priestorovou lokalizáciou vrátane podmienok infraštruktúry osídlení marginalizovaných rómskych komunít s priestorovou lokalizáciou pracovných príležitostí. Špecifickým cieľom projektu je identifikovať 1. podmienky v segmente marginalizovanej rómskej populácie vo vybraných troch územiach v znevýhodnených regiónoch vrátane kvalifikačného profilu, 2. lokalizáciu a štruktúru disponibilných pracovných príležitostí v tých istých územiach. Súčasťou výstupov projektu je návrh opatrení pre podporu marginalizovaných skupín v znevýhodnených regiónoch k trhu práce.

Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad

People in Non-Democratic Regimes. 1938-1989 in the memory of the Slovak majority and the Jewish community. An ethnological perspective

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Salner Peter DrSc.
Anotácia:Ide o projekt základného výskumu. Výsledkami tohto projektu riešitelia plánujú rozšíriť, a zároveň monografiami uzavrieť vybrané otázky problematiky, ktorú dlhodobo skúmajú. Na základe kritickej analýzy dostupných poznatkov a vlastných nových výskumov chcú skúmať, aké obrazy nedemokratických režimov (ľudáckeho 1938-1945) a komunistického 1948-1989 sa uchovávajú v pamäti ľudí, ktorí ich zažili, ale aj to, čo z nich odovzdali ďalším generáciám. Riešitelia svoj záujem koncentrujú na poznávanie a porovnanie dvoch skupín obyvateľstva: slovenskej majority a židovskej minority. S využitím konceptov individuálnej, sociálnej (skupinovej, rodinnej, komunitnej) a kolektívnej (politickej, národnej, či kultúrnej) pamäti, ako tieto pojmy definovala Assmann 2016, budú riešitelia v intenciách konceptu divided memory (Herf 1997) analyzovať a interpretovať dáta získané kvalitatívnymi etnologickými metódami. Zamerajú sa pritom na diverzitu spoločnosti Slovenska, ako aj vnútornú diferenciáciu skúmaných skupín.

Digitalizácia a počítačové spracovanie archívu textov ÚEt SAV

-

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2022
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gogora Andrej PhD.
Anotácia:Cieľom projektu digitalizácie a počítačového spracovania Archívu textov Ústavu etnológie SAV (vrátane Wollmanovského archívu) je digitálne nasnímať, archivovať a uchovať dokumenty týchto fondov, triediť ich a selektovať podľa špecifických kritérií, konvertovať na textový formát, počítačovo spracovávať a online sprístupňovať. Výstupom projektu je online vyhľadávanie v elektronickom katalógu, digitálne uchovanie a sprístupnenie fondu, pokročilé priradenie predmetových a lokalitných metadát, štatistické analýzy, vytvorenie virtuálnych užívateľských prostredí na vyhľadávanie a efektívnu archívnu prácu s dokumentami.

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)

Ethnographic Research of Non-Religion and Secularism in Modern Slovak Society (life trajectories and stories)

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.
Anotácia:Populácia cirkevne neafiliovaných a nenáboženských ľudí v Európe (ale i v USA) za posledné dekády prudko rastie. Aktuálne ide vo veľkej časti európskych krajín o druhú najpočetnejšiu skupinu. Podľa posledných zistení v populácii tzv. mladých dospelých (16-29 rokov) ide dokonca o najpočetnejšiu skupinu ľudí (Česká republika, Estónsko, Veľká Británia). Podľa štatistických a iných medzinárodných výskumov sa jej početnosť na Slovensku pohybuje niekde medzi 13 a 22%. Kým v ostatných európskych krajinách sa výskumu nenáboženskosti a sekularizmu venujú samostatné pracoviská a projekty medzinárodných sietí, na Slovensku kvalitatívny výskum v tejto vzorke populácie doposiaľ neprebehol. Ambíciou projektu je priniesť etnografiu a geografiu „krajiny“ nenáboženských a sekulárnych ľudí a priblížiť tak divergentné hodnotové orientácie a vzorce správania na základe ich životných trajektórií a príbehov.

Folklór, folkloristika a ideológia.

Folklore, folkloristics and ideology.

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Panczová Zuzana PhD.
Anotácia:Projekt sa venuje na Slovensku menej preskúmaným reflexívnym kontextom folklóru a folklórneho bádania, ktorými sú dobové ideologické prúdy. Zameriava sa jednak na výskum tzv. netradičných folklórnych žánrov a prierezových tém, ktoré úzko súvisia práve so šírením určitých ideologických názorov, postojov a obrazov (fámy, súčasné povesti, konšpiračné teórie, anekdoty); zároveň sa v rámci projektu ďalej rozvíja i oblasť dejín vedy (výskum vplyvu dominantných spoločenských ideologických prúdov v príslušných dekádach 20. storočia – romantizmu, nacionalizmu, nacizmu a komunizmu), na ich kontinuovanie smerom do súčasnosti, ako aj na procesy spojené s najnovšími spoločenskými udalosťami.

Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej regulácie

Collective Rituals as a tool of social regulation

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bahna Vladimír PhD.

Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí

The Process of Eventisation in the Festive Culture of Slovakia in the 21st Century

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Popelková Katarína CSc.
Anotácia:V období neskorej moderny stále viac oblastí nášho spoločenského kontaktu prerastá určitým druhom kultúrnejponuky zážitkov. Celá sviatková kultúra pritom podlieha dôsledkom dynamického procesu zmien. V tomtoprocese sú zaužívané formy sviatkov, slávností, spoločenských príležitostí a kultúrnych podujatí obohacovanénovými prvkami zábavy a ponukou spotreby. Súčasne sa množia špecifické formy združovania, udalosti aumelecké novotvary nazývané eventami (Gebhardt 2000: 18). Eventy – vopred strategicky koncipované acielene produkované spoločenské podujatia orientované na poskytovanie nevšedného zážitku, akcie akolektívnej zábavy, priťahujú veľké množstvá ľudí. Opísané zmeny globálneho charakteru, ktoré možno nazvaťako proces „eventizácie“ (Hitzler 2011: 19), zaznamenáva etnológia pri štúdiu súčasných podôb a obsahovsviatkov a festivít aj na Slovensku. Navrhovaný projekt si kladie za cieľ mapovať prejavy procesu eventizácie akoncepčne ho spoznávať metódami kvalitatívneho etnologického výskumu.

Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania.

Reflexive Writing as a Method of Inquiry.

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wiesner Adam PhD.

Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber nových dát.

Patterns of social mobility of the Roma in the light of empirical research. Critical reflexion of existing practices and collection of new data.

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hrustič Tomáš PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je zrealizovať hĺbkový základný výskum fenoménov, ktoré súvisia so sociálnou mobilitou Rómov. Riešiteľský kolektív heuristicky zhodnotí doterajšie akademické a aplikované prístupy ku štúdiu životných podmienok a sociálnej mobility Rómov na Slovensku a zameria sa na rozšírenie poznatkovej bázy vo vzťahu k sociálnej mobilite. Projekt vyhodnotí existujúce akademické a aplikované výskumy a sekundárne zdroje dát v oblasti životných podmienok a sociálnej mobility Rómov v interdisciplinárnej perspektíve a realizuje empirický etnografický a sociologický výskum, s cieľom zmerať meniace sa životné podmienky a sociálnu mobilitu Rómov na Slovensku, vrátane životných podmienok tzv. integrovaných Rómov a stratégií rómskych elít a lídrov v osvojovaní si a zachovávaní si sociálneho kapitálu. V aplikačnej rovine projekt priblíži tvorcom politík vzory sociálnej mobility Rómov ako aj možnosti a formy jej monitorovania a zberu dát o výsledkoch mobility a o meniacich sa životných podmienkach rómskej populácie.

Celkový počet projektov: 15