Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Analýza druhého regionálneho cyklu periodických správ podľa dohovoru z roku 2003 zmluvnými štátmi v Európe

Analysis of the second regional cycle of Periodic Reports under the 2003 Convention by States Parties in Europe

DecolDEV - COST Action CA19129 - Dekolonizačný vývoj: Výskum, výučba a prax

COST Action CA19129 - Decolonising Development: Research, Teaching and Practice

COST Action CA20105 - Pomalá pamäť: Transformačné praktiky v časoch nerovnomerných a zrýchľujúcich sa zmien

COST Action CA20105 - Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change

COST Action CA20107 - Teória prepojenia a praktické otázky migrácie a náboženskej diverzity

COST Action CA20107 - Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity

Identifikácia potrieb v oblasti živého dedičstva v komunitách vysídlencov z Ukrajiny

Community-based needs identification living heritage among displaced communities from Ukraine: Hungary, Moldova, Poland, Romania and Slovakia

Konceptualizácia a mapovanie vystavenia zraniteľných rómskych komunít prírodným rizikám

Conceptualizing and mapping exposure of vulnerable Roma communities to natural hazards

Kultúrne identity na Slovensku a v Srbsku. Žijeme stále v postsocializme?

Cultural Identities in Slovakia and Serbia. Do we still live in post-socialism?

Spoznávanie minulosti v mieri

Exploring the Past in Peace

Transgeneračný prenos traumy holokaustu – prevencia a starostlivosť

Transgeneration transfer of holocaust trauma - prevention and care

Národné projekty

KONHOSLOV - „Nie je to pravda, ale mohla by byť“: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte

„This is not true, but it could be“: Conspiracy theories and hoaxes the modern development of Slovakia in the European context

Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad

People in Non-Democratic Regimes. 1938-1989 in the memory of the Slovak majority and the Jewish community. An ethnological perspective

MEADOW - Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana

Species-rich Carpathian Grasslands: Mapping, History, Drivers of Change and Conservation

Medzigeneračné vzťahy v rodine a v komunite: etnologická perspektíva

Intergenerational relationships in families and communities: an ethnological perspective

Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí

The Process of Eventisation in the Festive Culture of Slovakia in the 21st Century

Revitalizácia kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore ako reflexia globálnych vplyvov na vidiecke a mestské komunity

Revitalization of cultural heritage in public space as a reflection of global influences on rural and urban communities

SUB-KIK - Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť

Suburbanization: Community, identity and everydayness

Technologické a sociokultúrne kontexty inovácií materiálnej kultúry: etnologický pohľad

Technological and sociocultural contexts of material culture innovations: an ethnological perspective

Celkový počet projektov: 17