Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARTA, Marek - PASTIRČÁKOVÁ, Katarína** - OSTROVSKÝ, Radovan - KOBZA, Marek - KÁDASI HORÁKOVÁ, Miriam. Culturable endophytic fungi in Fraxinus excelsior and their interactions with Hymenoscyphus fraxineus. In Forests, 2022, vol. 13 no. 7, article no. 1098. (2021: 3.282 - IF, Q1 - JCR, 0.623 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4907. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/f13071098 Typ: ADCA
 • BUYCK, Bart - EYSSARTIER, G. - ARMADA, Francois - CORRALES, Adriana - HEMBROM MANOJ, Emmanuel - ROSSI, Walter - BELLANGER, J.M. - DAS, Kanad - DIMA, Bálint - GHOSH, Aniket - NOORDELOOS, M. Evert - PARIHAR, Arvind - KRISAI-GREILHUBER, Irmgard - LEONARD, Marco - MANZ, Cathrin - VERA, Michelle - VILA, Jordi - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - BIZIO, Enrico - CABOŇ, Miroslav - HAMPE, Felix - PIEPENBRING, Meike - ADAMČÍK, Slavomír. Fungal Biodiversity Profiles 111-120. In Cryptogamie, Mycologie, 2022, vol. 43, no. 2, p. 23-61. (2021: 2.050 - IF, Q3 - JCR, 0.929 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0181-1584. Dostupné na: https://doi.org/10.5252/cryptogamie-mycologie2022v43a2 Typ: ADCA
 • ČERNECKÁ, Ľudmila - KORENKO, Stanislav - GAJDOŠ, Peter - PURGAT, Pavol - HOLÝ, Kamil. Parazitoidy (Polysphincta) skupiny v spoločenstvách arboreálnych pavúkov na Slovensku. In Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku. 16. ročník : zborník recenzovaných abstraktov. - Bratislava : Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, 2022, s. 19. (Blanokrídlovce v českých zemiach a na Slovensku) Typ: GII
 • ČERNECKÁ, Ľudmila** - GAJDOŠ, Peter - KORENKO, Stanislav - PURGAT, Pavol - SÝKORA, J. - HOLÝ, Kamil - MICHALKO, Radek. Parasitation rate of web-building spiders by hymenopteran parasitoids depends on elevation, habitat and spider traits [Miera parazitácie sieťových pavúkov blanokrídlymi parazitoidmi závisí od nadmorskej výšky, biotopu a funkčných znakov pavúkov]. In ECA 2022 : 33rd European Congress of Arachnology [elektronický zdroj]. - Greifswald : European Society of Arachnology, 2022, p. 18. Dostupné na internete: https://esa-congress.com/fileadmin/ECA-2022/Abstract_Booklet_ECA2022_v004.pdf (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid. European congress of arachnology) Typ: GII
 • DŘEVOJAN, Pavel - BLAHUT, Petr - HOMOLOVÁ, Zuzana - HRADÍLEK, Z. - HRIVNÁK, Richard - KUČERA, Jan - MIKULÁŠKOVÁ, Eva - PALICE, Zdeněk - PETERKA, Tomáš - PLAČEK, Josef - SLEZÁK, Michal - ŠTECHOVÁ, Táňa - VICHEROVÁ, Eliška. Zajímavé bryofloristické nálezy XXXVII = Interesting bryofloristic records XXXVII. In Bryonora : zpravodaj bryologicko-lichenologické sekce ČBS, 2022, č. 69, s. 46-54. ISSN 0862-8904. Typ: ADEB
 • DZURENKO, Marek** - GALKO, Juraj - KULFAN, Ján - VÁĽKA, Jozef - HOLEC, Juraj - SANIGA, Miroslav - ZÚBRIK, Milan - VAKULA, Jozef - RANGER, Christopher M. - SKUHROVEC, Jiří - JAUSCHOVÁ, Terézia - ZACH, Peter. Can the invasive ambrosia beetle Xylosandrus germanus withstand a unusually cold winter in the West Carpathian forest in Cental Europe? In Folia Oecologica, 2022, vol. 49, iss. 1, p. (2021: 0.260 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1336-5266. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/foecol-2022-0001 Typ: ADNB
 • GAJDOŠ, Peter - PURGAT, Pavol** - ČERNECKÁ, Ľudmila - DAVID, Stanislav. Araneofauna poľnohospodárskej krajiny v katastri obce Runina /NP Poloniny/ [Araneofauna of the agricultural landscape in the cadastre of Runina (Poloniny NP)]. In VIII. Ekologické dni : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2022, s. 25. ISBN 978-80-89325-30-6. Dostupné na internete: https://www.uke.sav.sk/wp-content/uploads/2022_EKOLOGICKE-DNI-2022-zbornik-abstraktov.pdf (APVV-17-0377 : Hodnotenie novodobých zmien a vývojových trendov poľnohospodárskej krajiny Slovenska/Assessment of recent changes and trends in agricultural landscape of Slovakia. Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid. Ekologické dni : Súčasné zmeny a vývojové trendy poľnohospodárskej krajiny Slovenska) Typ: AFH
 • GAJDOŠ, Peter** - ČERNECKÁ, Ľudmila - PURGAT, Pavol - ŠESTÁKOVÁ, Anna. Salt marshes - important habitats for epigeic spider communities [Slaniská - dôležité biotopy pre spoločenstvá epigeických pavúkov]. In ECA 2022 : 33rd European Congress of Arachnology [elektronický zdroj]. - Greifswald : European Society of Arachnology, 2022, p. 106. Dostupné na internete: https://esa-congress.com/fileadmin/ECA-2022/Abstract_Booklet_ECA2022_v004.pdf (European congress of arachnology) Typ: GII
 • GENOVA, Beloslava** - JAROLÍMEK, Ivan - GELATIČOVÁ, Karolína - KLAČANOVÁ, Simona - NAZAROV, Momchil - SLABEJOVÁ, Denisa - SLEZÁK, Michal - VASSILEV, Kiril - ŠIBÍK, Jozef - ŠIBÍKOVÁ, Mária. The effect of Poplar plantations on undergrowth diversity and neophyte distribution. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 101. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFL
 • GEŽÍK, Veronika** - BRNKAĽÁKOVÁ, Stanislava - BAŠTÁKOVÁ, Viera - KLUVÁNKOVÁ, Tatiana. Economic and social perspective of climate-smart forestry: Incentives for behavioral change to climate-smart practices in the long term. In Climate-smart forestry in mountain regions : Open access. - CHam : Springer, 2022, p. 435-451. ISBN 978-3-030-80766-5. Dostupné na internete: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-80767-2.pdf Typ: ABC
 • HLÔŠKA, L. - SANIGA, Miroslav - CHOVANCOVÁ, Gabriela - CHOVANCOVÁ, Barbara - HOMOLOVÁ, Zuzana. Temporal and spatial changes in small mammal communties in a disturbed mountain forest. In Folia Oecologica, 2022, vol. 49, iss. 1, p. (2021: 0.260 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1336-5266. Typ:
 • HRIVNÁK, Richard - SLEZÁK, Michal - ŠIBÍKOVÁ, Mária - JAROLÍMEK, Ivan - VALACHOVIČ, Milan. Alno glutinosae-Populetea albae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 69-106. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • HRIVNÁK, Richard** - JARČUŠKA, Benjamín - JAROLÍMEK, Ivan - KOCHJAROVÁ, Judita - MÁJEKOVÁ, Jana - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - SLEZÁK, Michal. Comparative diversity of vascular plants in black alder floodplain and swamp forests of Central European biogeographical regions. In Biodiversity Data Journal, 2022, vol. 10, art. no. e90281. (2021: 1.540 - IF, Q3 - JCR, 0.492 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1314-2836. Typ: ADCA
 • HRIVNÁK, Richard** - BOŠEĽA, Michal - SLEZÁK, Michal - LUKAC, Martin - SVITKOVÁ, Ivana - GIZELA, Jaroslav - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - HRIVNÁK, Matúš - KLIMENT, Ján - KNOPP, Vlastimil - SENKO, Dušan - UJHÁZYOVÁ, Mariana - VALACHOVIČ, Milan - WIEZIK, Maroš - MÁLIŠ, František. Competition for soil resources forces a trade-off between enhancing tree productivity and understorey species richness in managed beech forests. In Science of the Total Environment, 2022, vol. 849, art. no. 157825. (2021: 10.753 - IF, Q1 - JCR, 1.806 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157825 Typ: ADCA
 • JANČOVIČOVÁ, Soňa - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - CABOŇ, Miroslav - ADAMČÍK, Slavomír**. Phylogeny of Crepidotus applanatus Look-Alikes Reveals a Convergent Morphology Evolution and a New Species C. pini. In Journal of Fungi, 2022, vol. 8, no. 5, art. no. 489. (2021: 5.724 - IF, Q1 - JCR, 0.980 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2309-608X. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/jof8050489 Typ: ADCA
 • JANKOVIČ, Jaroslav - PÁSTOR, Michal - GÁLIK, Martin - FERUS, Peter. Agrolesníctvo - zabudnuté dedičstvo s množstvom benefitov I. In Naše pole, 2022, roč. 26, č. 4, s. 66 - 68. ISSN 1336-2666. Typ: BDF
 • JANKOVIČ, Jaroslav - PÁSTOR, Michal - GÁLIK, Martin - FERUS, Peter. Agrolesníctvo - zabudnuté dedičstvo s množstvom benefitov II. In Naše pole, 2022, roč. 26, č. 5, s. 42-44. ISSN 1336-2666. Typ: BDF
 • KAŇUCH, Peter** - KASANICKÝ, Tomáš - RUŽINSKÁ, Romana - ZELENKA, Ján. The effect of logging on fission-fusion behaviour of tree-dwelling bats explored by an agent-based model. In Ecological informatics, 2022, vol. 72, art. no. 101884. (2021: 4.498 - IF, Q2 - JCR, 0.868 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1574-9541. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101884 Typ: ADEA
 • KLIMENT, Ján - HRIVNÁK, Richard - VALACHOVIČ, Milan - SLEZÁK, Michal**. New mutations for two association names of forest plant comminuties. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 4, p. 981-982. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00981-w Typ: ADDA
 • KOBZA, Marek - OSTROVSKÝ, Radovan** - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - PASTIRČÁKOVÁ, Katarína. Stability of trees infected by wood decay fungi estimated by acoustic tomography: a field survey. In Trees-Structure and Function, 2022, vol. 36, no. 1, p. 103-112. (2021: 2.888 - IF, Q2 - JCR, 0.658 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0931-1890. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00468-021-02185-w Typ: ADCA
 • KOCHJAROVÁ, Judita - BLANÁR, Drahoš - JAROLÍMEK, Ivan - SLEZÁK, Michal. Effect of the wildlife supplementary feeding on alien vascular plants spreading: evidence from the Western Carpathians. In Biogeography of the Carpathians. The Third Interdisciplinary Syposium, 12-14 September 2022, Prague, Czech Republic : Book of Abstracts. - Praha : Faculty of Science, Charles University, 2022, s. 58. ISBN 978-80-7444-094-6. (The Third Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians") Typ: AFK
 • KORENKO, Stanislav - ČERNECKÁ, Ľudmila** - DORKOVÁ, Martina - SÝKORA, Jakub - GAJDOŠ, Peter. Sinarachna nigricornis and genus-specific host utilization of Araneus spiders by the genus Sinarachna /Hymenoptera: Ichneumonidae/ [Sinarachna nigricornis a rodovo špecifické využitie hostiteľa pavúkov rodu Araneus rodom Sinarachna /Hymenoptera: Ichneumonidae/]. In Journal of Arachnology, 2022, vol. 50, no. 1, p. 51-55. (2021: 1.384 - IF, Q3 - JCR, 0.548 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0161-8202. Dostupné na: https://doi.org/10.1636/JoA-S-21-012 (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid) Typ: ADCA
 • KORENKO, Stanislav** - SÝKORA, J. - ČERNECKÁ, Ľudmila - GAJDOŠ, Peter - PURGAT, Pavol - ČERNECKÝ, Ján - HOLÝ, Kamil - HENEBERG, Petr - AGNARSSON, Ingi. Elevation gradient affects the distribution and host utilisation of Zatypota anomala (Hymenoptera, Ichneumonidae) associated with mesh web weaving spiders (Araneae, Dictynidae). In Journal of Hymenoptera Research, 2022, vol. 93, p. 89-100. (2021: 1.760 - IF, Q2 - JCR, 0.450 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1070-9428. Dostupné na internete: https://jhr.pensoft.net/article/91513/list/18/ (Vega 2/0149/20 : Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid/Ecological relationships in the system host-parasitoid) Typ: ADMA
 • KRIŠTÍN, Anton - BALLA, Miloš. Grasshoppers, crickets (Orthoptera) and mantids (Mantodea) of the Latorica Protected Landscape Area. In Invertebrates of the Latorica Protected Landscape Area. - Banská Bystrica : State Nature Conservancy of the Slovak Republic, 2021, p. 236-250. ISBN 978-80-8184-096-8. Typ: ABD
 • KRIŠTÍN, Anton** - ČAPKA, Ján - ZLÁMAL, Norbert - DEMEŠ, Pavol. First records of the alien bush-crickets Rhacocleis annulata Fieber, 1853 and Yersinella raymondii (Yersin, 1860) (Orthoptera) in Slovakia. In BioInvasions Records : International journal on field research on biological invasions, 2022, vol. 11, no. 2, p. 383-389. (2021: 1.672 - IF, Q3 - JCR, 0.467 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2242-1300. Dostupné na: https://doi.org/10.3391/bir.2022.11.2.11 Typ: ADCA
 • MAREŠOVÁ, Jana - HÚDOKOVÁ, Hana** - SARVAŠOVÁ, Lenka - FLEISCHER, Peter jr. - DITMAROVÁ, Ľubica - BLAŽENEC, Miroslav - JAMNICKÁ, Gabriela. Dynamics of internal isoprenoid metabolites in young Picea abies (Norway spruce) shoots during drought stress conditions in springtime. In Phytochemistry, vol. 203, art. no. 113414. ISSN 0031-9422. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2022.113414 Typ: ADCA
 • MEDO, Juraj** - MEDOVÁ, Janka - MICHALKO, Jaroslav - CAGÁŇ, Ľudovít. Variability in virulence of Beauveria spp. soil isolates against Ostrinia nubilalis. In Journal of Applied Entomology, 2021, vol. 145, iss. 1-2, p. 92-103. (2020: 2.603 - IF, Q1 - JCR, 0.795 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 0931-2048. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/jen.12806 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] PRAPROTNIK, Eva - LONCAR, Jernej - RAZINGER, Jaka. Testing Virulence of Different Species of Insect Associated Fungi against Yellow Mealworm (Coleoptera: Tenebrionidae) and Their Potential Growth Stimulation to Maize. In PLANTS-BASEL, 2021, vol. 10, no. 11, pp. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants10112498., Registrované v: WOS
 • MEZEI, Pavel** - FLEISCHER, Peter - ROZKOŠNÝ, Jozef - KURJAK, Daniel - DZURENKO, Marek - RELL, Slavomír - LALÍK, Michal - GALKO, Juraj. Weather conditions and host characteristics drive infestations of sessile oak (Quercus petraea) trap trees by oak bark beetles (Scolytus intricatus). In Forest Ecology and Management, 2022, vol. 503, art. no. 119775. (2021: 4.384 - IF, Q1 - JCR, 1.107 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-1127. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119775 Typ: ADCA
 • MICHALKO, Jaroslav** - MEDO, Juraj - FERUS, Peter - KONÔPKOVÁ, Jana - KOŠÚTOVÁ, Dominika - HOŤKA, Peter - BARTA, Marek. Changes of Endophytic Bacterial Community in Mature Leaves of Prunus laurocerasus L. during the Seasonal Transition from Winter Dormancy to Vegetative Growth. In Plants, 2022, vol. 11, art. no. 417. (2021: 4.658 - IF, Q1 - JCR, 0.765 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/plants11030417 Typ: ADCA
 • PEREIRA, Cássio Cardoso - NOVAIS, Samuel - BARBOSA, Milton - NEGREIROS, Daniel - GONÇALVES-SOUZA, Thiago - ROSLIN, Tomas - MARQUIS, Robert - MARINO, Nicholas - NOVOTNY, Vojtech - ORIVEL, Jerome - SUI, Shen - AIRES, Gustavo - ANTONIAZZI, Reuber - DÁTTILO, Wesley - BREVIGLIERI, Crasso - BUSSE, Annika - GIBB, Heloise - IZZO, Thiago - KADLEC, Tomáš - KEMP, Victoria - KERSCH-BECKER, Monica - KNAPP, Michal - KRATINA, Pavel - LUKE, Rebecca - MAJNARIĆ, Stefan - MARITZ, Robin - MARTINS, Paulo Mateus - MENDESIL, Esayas - MICHALKO, Jaroslav - MRAZOVA, Anna - SERTIĆ PERIĆ, Mirela - PETERMANN, Jana - RIBEIRO, Sérvio - SAM, Katerina - TRZCINSKI, Kurtis M. - VIEIRA, Camila - WESTWOOD, Natalie - BERNASCHINI, Maria - CARVAJAL, Valentina - GONZÁLEZ, Ezequiel - JAUSORO, Mariana - KAENSIN, Stanis - OSPINA, Fabiola - PÉREZ, Jacob Cristóbal - QUESADA, Mauricio - ROGY, Pierre - SRIVASTAVA, Diane S. - SZPRYNGIEL, Scarlett - TACK, Ayco J. M. - TEDER, Tiit - VIDELA, Martin - VILJUR, Mari-Liid - KORICHEVA, Julia - FERNANDES, Wilson G. - ROMERO, Gustavo Q. - CORNELISSEN, Tatiana**. Subtle structures with not-so-subtle functions: A data set of arthropod constructs and their host plants. In Ecology, 2022, vol. 103, iss. 4, article number e3639. (2021: 6.431 - IF, Q1 - JCR, 2.021 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0012-9658. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ecy.3639 Typ: ADCA
 • ROMERO, Gustavo Q.** - GONÇALVES-SOUZA, Thiago - ROSLIN, Tomas - MARQUIS, Robert J. - MARINO, Nicholas A. C. - NOVOTNY, Vojtech - CORNELISSEN, Tatiana - ORIVEL, Jerome - SUI, Shen - AIRES, Gustavo - ANTONIAZZI, Reuber - DÁTTILO, Wesley - BREVIGLIERI, Crasso P. B. - BUSSE, Annika - GIBB, Heloise - IZZO, Thiago - KADLEC, Tomáš - KEMP, Victoria - KERSCH-BECKER, Monica - KNAPP, Michal - KRATINA, Pavel - LUKE, Rebecca - MAJNARIĆ, Stefan - MARITZ, Robin - MARTINS, Paulo Mateus - MENDESIL, Esayas - MICHALKO, Jaroslav - MRAZOVA, Anna - NOVAIS, Samuel - PEREIRA, Cássio Cardoso - PETERMANN, Jana S. - RIBEIRO, Sérvio P. - SAM, Katerina - TRZCINSKI, Kurtis M. - VIEIRA, Camila - WESTWOOD, Natalie - BERNASCHINI, Maria L. - CARVAJAL, Valentina - GONZÁLEZ, Ezequiel - JAUSORO, Mariana - KAENSIN, Stanis - OSPINA, Fabiola - PÉREZ, Jacob Cristóbal - QUESADA, Mauricio - ROGY, Pierre - SRIVASTAVA, Diane S. - SZPRYNGIEL, Scarlett - TACK, Ayco J. M. - TEDER, Tiit - VIDELA, Martin - VILJUR, Mari-Liid - KORICHEVA, Julia. Climate variability and aridity modulate the role of leaf shelters for arthropods: A global experiment. In Global Change Biology, 2022, vol. 28, iss. 11, p. 3694-3710. (2021: 13.211 - IF, Q1 - JCR, 3.685 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1354-1013. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/gcb.16150 Typ: ADCA
 • RUIZ, Leda T. Silvera* - AMARILLA, Leonardo D. - TORRES, Carolina - KOŠÚTOVÁ, Dominika - KONÔPKOVÁ, Jana - FERUS, Peter - GALETTO, Leonardo**. Reproductive biology of the invasive Gleditsia triacanthos L. (Fabaceae). In Flora : morphology, distribution, functional ecology of plants, 2022, vol. 288, art. number 152010. (2021: 2.220 - IF, Q2 - JCR, 0.548 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0367-2530. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.flora.2022.152010 Typ: ADCA
 • SLEZÁK, Michal - VALACHOVIČ, Milan. Quercetea robori-petraeae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 295-313. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • SLEZÁK, Michal** - DOUDA, Jan - ŠIBÍKOVÁ, Mária - JAROLÍMEK, Ivan - SENKO, Dušan - HRIVNÁK, Richard. Topographic indices predict the diversity of Red List and non-native plant species in human-altered riparian ecosystems. In Ecological Indicators, 2022, vol. 139, art. no. 108949. (2021: 6.263 - IF, Q1 - JCR, 1.284 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1470-160X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.108949 Typ: ADCA
 • SLEZÁK, Michal - DOUDA, Jan - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - JAROLÍMEK, Ivan - KOCHJAROVÁ, Judita - MÁJEKOVÁ, Jana - HRIVNÁK, Richard. Resource limitation and soil toxicity shape species dominance and diversity in wetland forests across biogeographical regions. In Biogeography of the Carpathians. The Third Interdisciplinary Syposium, 12-14 September 2022, Prague, Czech Republic : Book of Abstracts. - Praha : Faculty of Science, Charles University, 2022, s. 82. ISBN 978-80-7444-094-6. (The Third Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians") Typ: AFK
 • SLEZÁK, Michal** - DUDÁŠ, Matej - ELIÁŠ, Pavol jun. - HEGEDÜŠOVÁ, Katarína - HRIVNÁK, Richard - MÁJEKOVÁ, Jana - SVITKOVÁ, Ivana. Diversity patterns of alien vascular plants in railway stations of Slovakia. In Plant communities in changing environment. 30th Conference of the European Vegetation Survey, May 9-13, 2022, Bratislava (Slovakia) : Book of abstracts. - Bratislava : Plant Science & Biodiversity Center SAS, 2022, s. 52. ISBN 978-80-974243-0-5. Dostupné na internete: https://evs2022.sav.sk/wp-content/uploads/Book-of-Abstracts_EVS-2022_Bratislava_Slovakia.pdf (Conference of the European Vegetation Survey) Typ: AFL
 • UJHÁZY, Karol - HRIVNÁK, Richard - KLIMENT, Ján - KOLLÁR, Jozef - NOVÁK, Pavel - MÁLIŠ, František - SLEZÁK, Michal - UJHÁZYOVÁ, Mariana. Carpino-Fagetea sylvaticae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 317-493. ISBN 978-80-224-1917-8. Dostupné na internete: https://veda.sav.sk/kniha/valachovic-milan-kliment-jan-hegedusova-vantarova-katarina-rastlinne-spolocenstva-slovenska-6-vegetacia-lesov-a-krovin Typ: ABB
 • URBAN, Peter - BALÁŽ, Michal - HRÚZ, Vladimír - KRIŠTÍN, Anton. Abundance of wintering waterbirds on the Hron River (Slovakia) in 2007–2020 = Početnosť zimujúcich vodných vtákov na Hrone (Slovensko) v rokoch 2007–2020. In Sylvia, 2021, vol. 57, p. 21-38. (2020: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0231-7796. Typ: ADMB
 • VALACHOVIČ, Milan - KLIMENT, Ján - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - SLEZÁK, Michal. Crataego-Prunetea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 137-206. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABB
 • VALACHOVIČ, Milan - ŠIBÍKOVÁ, Mária - JAROLÍMEK, Ivan - SLEZÁK, Michal - HRIVNÁK, Richard. Salicetea purpureae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska : 6. Vegetácia lesov a krovín. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 109-134. ISBN 978-80-224-1917-8. Typ: ABD
 • WHEATHERALL, Andrew** - NABUURS, G.-J. - VELIKOVA, Violeta - SANTOPOULI, Giovanni - NEROJ, Bożydar - BOWDITCH, Euan - TEMPERLI, Christian - BINDER, Franz - DITMAROVÁ, Ľubica - JAMNICKÁ, Gabriela - LESINSKI, Jerzy - LA PORTA, Nicola - PACH, Maciej - PANZACCHI, Pietro - SARGINCI, Murat - SERENGIL, Yusuf - TOGNETTI, Roberto. Definig climate-smart forestry. In Climate-smart forestry in mountain regions : Open access. - CHam : Springer, 2022, p. 35-57. ISBN 978-3-030-80766-5. Typ: ABC
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus