Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

ALIVE - ALIVE – Zábavná biológia s virtuálnou realitou

ALIVE – Make Biology Fun with Virtual Reality

Behaviorálna ekológia druhu Lanius minor

Behavioural ecology of species Lanius minor

BOTTOMS-UP - Biodiverzita lesov mierneho pásma orientujúca udržateľnosť hospodárenia unifikáciou perspektív

Biodiversity of temperate forest taxa orienting management sustainability by unifying perspectives

NutRisk Centre - Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu.

Centre of the investigation of synthesis and transformation of nutritional substances in food chain in interaction with potentially risk substances of anthropogenic origin.

EUVEN - Európska sieť jedov

European venom network

EUdaphobase - Európske úložisko údajov o pôdnej biológii na ochranu pôdy

European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection

CLIMBATS - Klimatická zmena a netopiere: od vedy k ochrane

Climate change and bats: from science to conservation

Nové prístupy v detekcii patogénov a vzdušných alergénov

New approaches in detection of pathogens and aeroallergens

Ochrana európskych mestských stromov a lesov prostredníctvom zlepšenej biobezpečnosti

Urban Tree Guard - Safeguarding European urban trees and forests through improved biosecurity

PEN-CAFoRR - Paneurópska sieť pre klimaticky adaptívnu obnovu lesa a zalesňovanie

Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation

EuroMicropH - Pochopenie a využitie vplyvu nízkeho pH na mikroorganizmy

Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms

iSBio Consortium - Pôdna biogeografia pre štúdie biodiverzity pôdnych spoločenstiev

International soil biogeography consortium for biodiversity studies & conservatorium of soil comunities

SmartWaterDomain - Rámec pre organizáciu rozhodovacieho procesu pre opätovné využívanie vody v inteligentných mestách

Framework for Organisational Decision-Making Process in Water Reuse for Smart Cities

Madagascar biodi - Rozšírenie niektorých skupín živočíchov v Madagaskare: vplyv kvality habitatu a nadmorskej výšky

Distribution of some animal groups in Madagascar: effect of habitat quality and altitude

- - Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants

Národné projekty

Ako sú adaptabilné znaky fyziologickej odolnosti drevín ovplyvnené klímou, medzi- a vnútrodruhovou variabilitou?

How are adaptive traits of physiological resistance of trees affected by climate, intra- and interspecific variability?

Akumulácia energie a minerálnych elementov v pôdno-rastlinnom systéme prírode blízkych a antropicky ovplyvnených lesných ekosystémov.

Accumulation of energy and mineral elements in the soil-plant system of nature-friendly and anthropically affected forest ecosystems.

COIN - Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov

Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats

BEALIEN - Aplikácia entomopatogénnych húb z rodu Beauveria proti inváznym druhom hmyzu

Application of entomopathogenic fungi from the genus Beauveria against invasive insect species

Biogeografia a ekológia rovnokrídleho hmyzu v Karpatoch: Aplikácie pre ochranu biodiverzity

Biogeography and ecology of Orthoptera in Carpathians: Applications to biodiversity conservation

Čo (ne)vieme o rode Crepidotus (Agaricomycotina, huby)

What we (do not) know about the genus Crepidotus (Agaricomycotina, fungi)

DD ChangE - Diverzita a distribúcia druhov a spoločenstiev v meniacom sa prostredí

Diversity and distribution of species and communities in changing environment

Diverzita a patogenita ophiostomatoidných húb v porastoch borovice lesnej napadnutých podkôrnym hmyzom

Diversity and pathogenicity of ophiostomatoid fungi in Scots pine stands infested by bark beetles

Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti

Diversity of urban biota in the Carpathian-Pannonian region

Diverzita rastlín jelšových lesov hlavných bioregiónov strednej Európy

Diversity of plant understory of alder forests in the main bioregions of Central Europe

Ekologické dopady imisných reziduí a lesného manažmentu na mykologicko - fytopatologické pomery v antropicky ovplyvnených lesných ekosystémoch

Ecological impacts of air pollution residues and forest management on mycological - phytopathological conditions in anthropically influenced forest ecosystems

Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid

Ecological relationships in the system host-parasitoid

Evolučný potenciál a prežívanie fragmentovaných populácií živočíchov z pohľadu genomiky

Evolutionary potential and survival of fragmented animal populations from a genomics perspective

Fenologická odozva rastlín na meniace sa podmienky prostredia a časovo-priestorová dynamika vybraných makroelementov a polutantov v lesných ekosystémoch

Phenological response of plants to changing environmental conditions and spatio-temporal dynamics of selected macroelements and pollutants in forest ecosystems

Fyziologická odozva sadeníc smreka obyčajného na zmenu prírodného prostredia (sucho a teplotný stres)

Physiological response of Norway spruce seedlings to changing natural environment (drought and heat stress)

Genobanka vybraných taxónov rodu Cornus L. obsahujúcich bioaktívne látky s významnými terapeutickými účinkami

The gene bank of selected Cornus L. taxa containing bio-active substances with important therapeutic effects

Manažment globálnej zmeny v zraniteľných územiach

Management of global change in vulnerable areas

Objasnenie funkčnej diverzity a ekologickej úlohy húb čeľade Clavariaceae

Unravelling of functional diversity and ecological role of fungi of the family Clavariaceae

ForEdge - Odozva smreka na akútny stres vo vzťahu k náletu podkôrneho hmyzu

Norway spruce response to acute stress in relation to bark beetle attack

PENTOMA - Potenciál huby Entomophaga maimaiga regulovať početnosť mníšky veľkohlavej Lymantria dispar (L.) na Slovensku

The potential for fungus Entomophaga maimaiga to regulate gypsy moth Lymantria dispar (L.) in Slovakia

GROPECO - Rast a produkcia horských ekosystémov v podmienkach aridizácie klímy

Growth and production of mountain ecosystems under conditions of climate aridization

Reakcie živočíchov na aktuálne zmeny v lesných ekosystémoch a urbánnom prostredí

Responses of animals to recent changes in forest ecosystems and urban environments

Life strategies - Reprodukčné stratégie vo vzťahu k akustickým parametrom a migračným stratégiám: štúdie na trsteniarikovi bahennom (Acrocephalus scirpaceus) a strakošovi kolesárovi (Lanius minor).

Reproductive strategies and relation to acoustic parameters and migration strategies: studies on Reed Warbler and Lesser Grey Shrike

Rezistencia smreka obyčajného (Picea abies) voči náletu podkôrneho hmyzu v podmienkach meniacej sa klímy

Norway spruce (Picea abies) resistance to bark beetle attack in condition of changing climate

Rozšírenie vybraných škodlivých patogénov Pinus sp. vzhľadom ku klimatickej zmene

Impact of climate change on the distribution of selected pathogens of Pinus sp. trees

STRAKA - Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine

Tree and country – influence of trees on diversity of soil microorganisms in agricultural land

PLANTin - Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy

Aliens among us: Spatio-temporal dynamics of plant invasions and their adverse impact on ecosystems

Vývojová dynamika a mortalita v smrekových a zmiešaných pralesoch a ich implikácie pre prírode blízke pestovanie lesa

Developmental dynamics and mortality in spruce and mixed old-growth forests and their implications for the close-to-nature silviculture

CLAUDIA - Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát

Climate change and natural hazards impacts: vulnerability and adaptive capacity of Western Carpatians forest ecosystems

Celkový počet projektov: 44