Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav ekológie lesa SAV

Medzinárodné projekty

ALIVE - ALIVE – Zábavná biológia s virtuálnou realitou

ALIVE – Make Biology Fun with Virtual Reality

Doba trvania: 1. 11. 2020 - 31. 10. 2022
Program: Erasmus+
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Králová Jarmila PhD.

Analýza revitalizačného procesu v bukových ekosystémoch po imisnom zaťažení

Analysis of revitalization process in beech ecosystems over the immission load

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.
Anotácia:Problematika revitalizácie bukových ekosystémov v imisne ovplyvnených oblastiach je aktuálnou nielen v strednej Európe, ale vo veľkej časti areálu výskytu buka. ...

Behaviorálna ekológia druhu Lanius minor

Behavioural ecology of species Lanius minor

Doba trvania: 1. 1. 2006 -
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krištín Anton DrSc.
Anotácia:Pri nadbytku potravnej ponuky (chrústov v troch "chrústích" rokoch) a v porovnaných troch normálnych bolo u modelového druhu Lanius minor zistené, že v prípade tohto prirodzeného nadbytku vhodnej potravy dochádza k vyššej produkcii vajec, ale paradoxne aj k vyššej strate pri liahnutí vajec ako v normálnych rokoch. Pripisuje sa to prudkým výkyvom v početnosti tejto na bielkoviny a alkaloidy bohatej potrave.

BOTTOMS-UP - Biodiverzita lesov mierneho pásma orientujúca udržateľnosť hospodárenia unifikáciou perspektív

Biodiversity of temperate forest taxa orienting management sustainability by unifying prespectives

Doba trvania: 13. 11. 2019 - 12. 11. 2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferus Peter PhD.

NutRisk Centre - Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu.

Centre of the investigation of synthesis and transformation of nutritional substances in food chain in interaction with potentially risk substances of anthropogenic origin.

Doba trvania: 1. 11. 2018 - 31. 12. 2022
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.

CLIMO - Climate Smart lesníctvo v horských regiónoch

Climate Smart Forestry in Mountain Regions

Doba trvania: 17. 10. 2016 - 30. 4. 2021
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.
Anotácia:Climate smart poľnohospodárstvo (CSA) zahŕňa tri dimenzie udržateľného rozvoja (ekonomickú, spoločenskú a environmentálnu) a zameriava sa na udržateľné zvyšovanie poľnohospodárskej produktivity a príjmov, adaptáciu a budovanie odolnosti voči klimatickým zmenám a zníženie emisií skleníkových plynov. CLIMO chce preklopiť koncept CSA pre climate smart lesníctvo (CSF). Zohľadnia sa tri hlavné piliere: zlepšenie života obyvateľov horských regiónov prostredníctvom zvyšovania poskytovaných lesných ekosystémových služieb (ES); zlepšenie adaptácie a odolnosti horských lesov na klimatickú zmenu; optimalizácia potenciálu horských lesov na mitigáciu na klimatickú zmenu, so zameraním na naefektívnejšie mitigačné opatrenia a využívať synergie adaptácie a mitigácie. Hlavným cieľom je definovať CSF v európskom kontexte, čo si bude vyžadovať identifikáciu kľúčových lesných charakteristík a harmonizáciu CSF v horských regiónoch s cieľom vytvoriť spoločné poznatky na európskej úrovni. "Smartness" európskych lesov bude definovaná v súlade s udržateľnosťou lesného hospodárstva a potenciálom na mitigáciu. "Smartness" bude definovaná na základe merateľných kritérií a navrhne sa kontrolný zoznam parametrov pre "smartnes" horských lesov. Experimentálne lesné lokality s dostupnými údajmi na kvantifikáciu "smartness" horských lesov budú určené na vybudovanie Európskej smart lesnej siete (ESFONET). Bude vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti pre vývoj kybernetickej technológie schopnej rýchlo preniesť data z monitorovacích lokalít k zainteresovaným stranám. Vyvinú sa inovačné schémy platieb za ES (PES), aby sa zmenil manažment horských lesov orientovaný na výrobu dreva na výrobu ES.

EUdaphobase - Európske úložisko údajov o pôdnej biológii na ochranu pôdy

European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection

Doba trvania: 13. 7. 2019 - 9. 9. 2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michalko Jaroslav PhD.

CLIMBATS - Klimatická zmena a netopiere: od vedy k ochrane

Climate change and bats: from science to conservation

Doba trvania: 26. 2. 2019 - 25. 2. 2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuch Peter PhD.

Monitorovanie fyziologického potenciálu včelej materskej kašičky na základe nových vedeckých poznatkov

Monitoring of the physiological potential of royal jelly based on new scientific knowledge

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bíliková Katarína PhD.

Nové prístupy v detekcii patogénov a vzdušných alergénov

New approaches in detection of pathogens and aeroallergens

Doba trvania: 13. 7. 2019 - 20. 11. 2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michalko Jaroslav PhD.

PEN-CAFoRR - Paneurópska sieť pre klimaticky adaptívnu obnovu lesa a zalesňovanie

Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation

Doba trvania: 8. 10. 2020 - 7. 10. 2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferus Peter PhD.

EuroMicropH - Pochopenie a využitie vplyvu nízkeho pH na mikroorganizmy

Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms

Doba trvania: 17. 4. 2019 - 16. 4. 2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michalko Jaroslav PhD.

iSBio Consortium - Pôdna biogeografia pre štúdie biodiverzity pôdnych spoločenstiev

International soil biogeography consortium for biodiversity studies & conservatorium of soil comunities

Doba trvania: 23. 7. 2018 - 30. 9. 2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.
Web stránka projektu:https://home.uni-leipzig.de/idiv/isbio/

SMART-Water Doma - Rámec pre organizáciu rozhodovacieho procesu pre opätovné využívanie vody v inteligentných mestách

Framework for Organisational Decision-Making Process in Water Reuse for Smart Cities

Doba trvania: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2023
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.
Anotácia:Projekt sa zameriava na návrh rámca pre účinný systém organizácie rozhodovania v managemente opätovného využívania odpadových vôd ako súčasť konceptu inteligentných miest. Predmetom riešenia bude hľadať inštitucionálne a spoločenské inovácie, ktoré zabezpečia účinnú implementáciu technologických riešení s využitím prípadových štúdií vo vybraných krajinách. Centrálnym je transdisciplinárny koncept a tvorba mechanizmu na zapojenie kľúčových aktérov z Japonska a Európy do tvorby projektových koncepcií a riešení.

Madagascar biodi - Rozšírenie niektorých skupín živočíchov v Madagaskare: vplyv kvality habitatu a nadmorskej výšky

Distribution of some animal groups in Madagascar: effect of habitat quality and altitude

Doba trvania: 4. 4. 2015 - 31. 12. 2022
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krištín Anton DrSc.
Anotácia:Štúdium ohrozených habitatov a druhov Orthoptera a vodného hmyzu Madagaskaru pozdĺž environmentálnych gradientov

CONVERGES - Transfer poznatkov pre zlepšenie manažmentu Európskych riečnych ekosystémov a ich služieb

Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services

Doba trvania: 9. 11. 2017 - 8. 11. 2021
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slezák Michal PhD.

- - Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants

Doba trvania: 11. 11. 2016 - 11. 11. 2021
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.
Anotácia:Dohoda o spolupráci medzi ÚEL SAV a ČZU v Prahe (2016–2021). Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán zameraná hlavne na: 1. získavanie a analýzy terénneho materiálu 2. vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky 3. organizovanie medzinárodných konferencií 4. príprava spoločných publikácií

Národné projekty

Ako sú adaptabilné znaky fyziologickej odolnosti drevín ovplyvnené klímou, medzi- a vnútrodruhovou variabilitou?

How are adaptive traits of physiological resistance of trees affected by climate, intra- and interspecific variability?

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jamnická Gabriela PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na objasnenie vplyvu klimatických podmienok, vnútro- a medzidruhovej variability na fyziologické procesy drevín. Plánujeme vysadiť šesť druhov lesných drevín rovnakého pôvodu a sedem klonov topoľa na piatich ľahko dostupných plochách líšiacich sa klimatickými podmienkami. Pri identifikácii rozdielov skombinujeme dva bežne využívané prístupy: (i) merania rozdielov medzi druhmi a klonmi in situ v rámci klimatického gradientu a to pri vylúčení možných rozdielov spôsobených adaptáciou jedincov na klímu v mieste pôvodu a (ii) merania na provenienčných plochách. To nám umožní sledovať fyziologické parametre dostatočne intenzívne pre vytvorenie modelu reakcie. Budeme hodnotiť súbor fyziologických procesov, markéry stresu, morfologické a produkčné charakteristiky. Podrobná znalosť fungovania mechanizmov odolnosti voči stresovým faktorom je kľúčová z hľadiska možností zmiernenia dopadov zmien klímy. Modelovanie fyziologických procesov je využiteľné na podporu rozhodovania pri manažovaní lesov.

Akumulácia energie a minerálnych elementov v pôdno-rastlinnom systéme prírode blízkych a antropicky ovplyvnených lesných ekosystémov.

Accumulation of energy and mineral elements in the soil-plant system of nature-friendly and anthropically affected forest ecosystems.

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.

COIN - Algoritmus kolektívnej inteligencie: Interdisciplinárne štúdium swarmového správania netopierov

Algorithm of collective intelligence: Interdisciplinary study of swarming behaviour in bats

Doba trvania: 1. 8. 2018 - 31. 7. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuch Peter PhD.
Anotácia:Viacero algoritmov umelej inteligencie inšpirovaných reálnymi biologickými mechanizmami sa úspešne uplatnilo v civilnom ako aj vojenskom sektore. Spoločný výskum štyroch vedeckých pracovísk s odlišným základom, metodológiou a predmetom bádania (biológia, matematika, informatika, technológie) sa v rámci predkladaného projektu zameriava na interdisciplinárne štúdium sociálneho samoorganizačného správania stromových druhov netopierov s cieľom vyvinúť novú meta-heuristickú metódu na prehľadávanie priestoru. Prínosy projektu majú široký potenciál nielen pre oblasti teoretickej biológie, behaviorálnej a evolučnej ekológie, kde predpokladáme získanie unikátnych poznatkov o mechanizmoch kolektívnej inteligencie v sociálnych štruktúrach biologických organizmov, ale aj pre oblasti výskumu umelej inteligencie, keďže sa jedná o rojové správanie jedincov/agentov s vyššou nervovou činnosťou a plne rozvinutými kognitívnymi schopnosťami. Skupiny modelových organizmov, na ktoré je tento projekt zameraný (netopiere), používajú biologický mechanizmus schopný prehľadávať priestor pričom zároveň zabraňujú rozpadu skupiny. Táto vlastnosť má vysoký potenciál pre vývoj nových biologicky-inšpirovaných algoritmov a metód využiteľných napr. pri koordinácii skupiny dronov. Nezanedbateľným prínosom je vývoj ultraľahkého snímača GPS s využitím nie len v biologickom výskume.

BEALIEN - Aplikácia entomopatogénnych húb z rodu Beauveria proti inváznym druhom hmyzu

Application of entomopathogenic fungi from the genus Beauveria against invasive insect species

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 31. 12. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barta Marek PhD.
Anotácia:Invázne druhy hmyzu sa šíria na nové územia v dôsledku klimatických zmien, neobmedzeného globálneho presunu tovarov a mobility ľudí. Na nových územiach chýba komplex prirodzených nepriateľov týchto druhov a preto ich populácia v mnohých prípadoch prudko rastie. Z tohto dôvodu sa stávajú mnohokrát škodlivejšími ako autochtónne druhy škodcov. Invázne druhy sú nielen ekonomickým ale aj ekologickým problémom, najmä tým, že znižujú prirodzenú biodiverzitu a vytláčajú pôvodné druhy. Jednou z možností ich eliminácie je využitie biologických metód založených na entomopatogénnych hubách rodu Beauveria. Táto metóda je ekologicky akceptovateľným spôsobom a nachádza svoje uplatnenie v územiach, kde je chemický prístup nežiaduci, ako sú napr. národné parky. Aplikáciou entomopatogénnej huby do feromónového lapača vzniká kombinovaná, tzv. biotechnická metóda ochrany, ktorá je vysoko selektívna. Týmto spôsobom aplikácie sa eliminuje riziko infekcie necieľových druhov hmyzu. Hlavným cieľom projektu je výskum biologických metód ochrany lesa založených na entomopatogénnych hubách rodu Beauveria proti inváznym druhom škodlivého hmyzu. Projekt je zameraný na vývoj aplikačných metód, postupov a nosičov vybraných kmeňov rodu Beauveria, ich horizontálneho a vertikálneho prenosu v populáciách a disemináciu nových aplikačných poznatkov priamo do lesníckej praxe. Hlavným výstupom projektu bude aplikačný výstup " Metodika aplikácie biologických prípravkov na báze Beauveria spp. proti vybraným inváznym druhom".

Biogeografia a ekológia rovnokrídleho hmyzu v Karpatoch: Aplikácie pre ochranu biodiverzity

Biogeography and ecology of Orthoptera in Carpathians: Applications to biodiversity conservation

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jarčuška Benjamín PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je stanovenie biodiverzity rovnokrídlovcov v Karpatoch pomocou taxonomickej, funkčnej a fylogenetickej diverzity. V rámci projektu sa bude analyzovať a stanovovať dôležitosť rozličných faktorov predikujúcich rozšírenie vybraných druhov rovnokrídlovcov v študovanom území, pričom sa bude zohľadňovať priestorový rozsah pôsobenia faktorov. Očakáva sa, že zistené zákonitosti diverzity rovnokrídlovcov a ich determinanty, vzťah medzi charakteristikami prostredia a početnosťou druhov sú dôležité pre poznanie evolučných procesov vytvárajúcich biodiverzitu. Nové poznatky môžu umožniť predikciu vplyvu globálnej zmeny na rozšírenie a prežívanie druhov a pre ochranu biodiverzity.

Bioprospekting mikrobiómu drevín s dôrazom na endofytické mikroorganizmy potenciálne využiteľné v medicíne a poľnohospodárstve

Bioprospecting of microbiome of woody plants with emphasis on endophytic microorganisms potentially usable in medicine and agriculture

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michalko Jaroslav PhD.

DD ChangE - Diverzita a distribúcia druhov a spoločenstiev v meniacom sa prostredí

Diversity and distribution of species and communities in changing environment

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slezák Michal PhD.

Diverzita rastlín jelšových lesov hlavných bioregiónov strednej Európy

Diversity of plant understory of alder forests in the main bioregions of Central Europe

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slezák Michal PhD.
Anotácia:Jelšové lesy s dominanciou Alnus glutinosa sú ekologicky i floristicky špecifickým typom vegetácie. V strednej Európe patria medzi ohrozené a sú pod silným antropickým tlakom. V projekte sa zameriame na štúdium diverzity (alfa, beta a gama) rastlín týchto lesov v hlavných stredoeurópskych bioregiónoch (alpský, kontinentálny a panónsky). Do úvahy budeme brať rôzne skupiny rastlín (cievnaté rastliny, machorasty, pôvodné a nepôvodné druhy) ako aj typy jelšových lesov (pripotočné a slatinné). Zároveň sa pokúsime zistiť ktoré faktory prostredia (vrátane vplyvov človeka) ovplyvňujú alfa diverzitu rastlín a aké podmienky prostredia predurčujú jej najvyššie hodnoty.

Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid

Ecological relationships in the system host-parasitoid

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Černecká Ľudmila PhD.
Anotácia:Štúdium vzťahov medzi organizmami je základom porozumenia evolúcie. Interakcie medzi hostiteľom a jeho parazitoidom sú atraktívnou oblasťou výskumu evolučných biológov. Len malá časť známych skupín parazitoidov je asociovaných s nebezpečným typom hostiteľa. Výnimkou sú lumky zo skupiny Polysphincta (Hymenoptera), ktorých hostiteľmi sú pavúky (Araneae). V projekte budú zhodnotené ekologické a behaviorálne dáta v obidvoch organizmoch. Výskum bude realizovaný na stromovej vegetácií, kde sa bude hodnotiť vplyv ekologických faktorov (výškový gradient, typ biotopu a dreviny, expozícia) na pavúky a ich parazitoidov. Zisťovať sa bude vplyv manažmentu (konvenčné vs ekologické hospodárenie) na spoločenstvá pavúkovcov a ich parazitoidov v ovocných sadoch a vinohradníckej krajine. Experimentálne sa bude testovať hostiteľské spektrum a manipulácie parazitoidov. Očakáva sa, že zistené nové poznatky o ich biológií a ekológii umožnia lepšie pochopiť evolúciu interakcií medzi takto významne prepojenými organizmami.

DendroEnergPoten - Energetický potenciál primárnej produkcie nadzemnej dendromasy lesných porastov

Energy potential of primary production of the above-ground dendromass of forest stands

Doba trvania: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.

Fenologická odozva rastlín na meniace sa podmienky prostredia a časovo-priestorová dynamika vybraných makroelementov a polutantov v lesných ekosystémoch

Phenological response of plants to changing environmental conditions and spatio-temporal dynamics of selected macroelements and pollutants in forest ecosystems

Doba trvania: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schieber Branislav PhD.
Anotácia:Hlavná pozornosť bude venovaná štúdiu fenologickej odozvy vybraných lesných drevín a bylín na zmeny podmienok prostredia. Výsledky výskumu by mohli prispieť k objasneniu vzťahov medzi zmenami prostredia a reakciami rastlín prostredníctvom fenologickej odpovede ako ich bioindikátora. Výskum bude orientovaný aj na analýzu časovo-priestorovej dynamiky obsahu vybraných makroelementov (C, N, S, P, K, Ca, Mg) v pôde a v podzemnej a nadzemnej biomase niektorých lesných drevín a bylín vo vzťahu k ich fenologickým fázam v rozdielnych ekologických podmienkach (3. lesný veget. stupeň vs.7. lvs). Zároveň budú študované aj vybrané polutanty s negatívnym dopadom na lesné ekosystémy (depozícia síry, dusičnany, koncentrácia ozónu, obsah ťažkých kovov v pôde a fytomase).

ENVIROSPRUCE - Identifikácia environmentálnej zraniteľnosti a adaptívneho potenciálu populácií smreka (Picea abies Karst. L.) v podmienkach meniacej sa klímy

Identification of environmental vulnerability and adaptive potential of Norway spruce (Picea abies Karst. L.) populations under changing climate

Doba trvania: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.
Anotácia:V podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny sú horské smrekové ekosystémy považované za mimoriadne zraniteľné. Adaptívny potenciál genetických zdrojov lesných drevín vystupuje ako kľúčový faktor pre prežitie a kontinuitu horských ekosystémov vo vzťahu k uvedeným zmenám. V daných súvislostiach je projekt nasmerovaný na bioindikáciu neviditeľných zmien, sledovaných na úrovni fyziologických a rastových procesov, ktoré nám pomôžu objasniť mieru environmentálnej zraniteľnosti populácií smreka rozdielneho geografického pôvodu, v priamej nadväznosti na extrémne prejavy meniacej sa klímy. Súčasne budú riešené základné otázky evolučnej biológie smreka, predovšetkým otázka jeho adaptácie na meniace sa podmienky prostredia.

Identifikácia, genetická variabilita a patogenita hospodársky významných druhov sypaviek borovíc

Identification, genetic variability a pathogenicity of economically important needle cast species on pines

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčíková Katarína PhD.

Invázny potenciál cudzokrajných javorov (Acer sp.) na Slovensku

Invasive potential of non-native maples (Acer sp.) in Slovakia

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferus Peter PhD.

BIOFOODS - Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravinách s pridanou hodnotou

Complex utilization of plant biomass in biofoods with added value

Doba trvania: 1. 7. 2017 - 30. 6. 2021
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Váľka Jozef CSc.
Anotácia:Komplexne spracovanie odpadnej rastlinnej biomasy a rastlinnych zvyškov v biopotravinách (Novel Food). Cieľom je získať potraviny inovačné, ekologické aby obsahovali prírodné látky z odpadných rastlinných zvyškov.

ForEdge - Odozva smreka na akútny stres vo vzťahu k náletu podkôrneho hmyzu

Norway spruce response to acute stress in relation to bark beetle attack

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 31. 12. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Blaženec Miroslav PhD.

Odumieranie jaseňov: pôvodcovia a stratégia ochrany

Ash dieback: the causal agents and disease control strategy

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kádasi-Horáková Miriam PhD.
Anotácia:Odumieranie jaseňov je na Slovensku zaznamenané od roku 2004 a doteraz sa rozšírilo do rôznych častí krajiny, pričom je pozorované prevažne v mladých porastoch jaseňa. Výsledkom ochorenia je masívne odumieranie dreviny, ktoré ohrozuje existenciu druhov rodu Fraxinus v Európe. Príčinou ochorenia je karanténna huba Hymenoscyphus fraxineus, ktorá je zahrnutá do zoznamu EPPO. Cieľom projektu je zníženie intenzity odumierania jaseňov na Slovensku. Na naplnenie tohto cieľa je potrebné stanoviť intenzitu a rozsah odumierania dreviny v dôsledku napadnutia hubou H. fraxineus, prípadne inými patogénmi. Za účelom obmedzenia šírenia sa choroby budú stanovené ochranné opatrenia vychádzajúce z výsledkov štúdie biológie patogéna. V rámci komplexnej ochrany sa v projekte zameriame na represívnu ochranu (chemickú, biologickú a detekciu mykovírusov). Výsledkom predkladaného projektu bude prvá komplexná štúdia odumierania jaseňa realizovaná na Slovensku s návrhom možností manažmentu porastov jaseňa nielen pre lesnícku prax.

PENTOMA - Potenciál huby Entomophaga maimaiga regulovať početnosť mníšky veľkohlavej Lymantria dispar (L.) na Slovensku

The potential for fungus Entomophaga maimaiga to regulate gypsy moth Lymantria dispar (L.) in Slovakia

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 31. 12. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kulfan Ján CSc.
Anotácia:Entomophaga maimaiga je vysoko virulentná entomopatogénna huba troficky viazaná iba na mníšku veľkohlavú Lymantria dispar. E. maimaiga bola pôvodne popísaná v Japonsku a bola zámerne introdukovaná do USA na začiatku 20. storočia a spolu s NPV (Lymantria dispar multinucleocapsid nucleopolyhedrovirus) je dnes dominantným patogénom mníšky veľkohlavej v USA. Nedávne výskumy naznačujú, že E. maimaiga sa rýchlo šíri aj v Európe; v roku 2013 bola zistená aj na Slovensku. Hlavným zámerom projektu je overiť schopnosť nepôvodného druhu E. maimaiga regulovať početnosť mníšky veľkohlavej L. dispar v podmienkach Slovenska a navrhnúť nový systém ochrany drevín a prognózovania škodlivého pôsobenia mníšky veľkohlavej v podmienkach aktuálneho výskytu huby Entomophaga maimaiga.

GROPECO - Rast a produkcia horských ekosystémov v podmienkach aridizácie klímy

Growth and production of mountain ecosystems under conditions of climate aridization

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.

Reakcie živočíchov na aktuálne zmeny v lesných ekosystémoch a urbánnom prostredí

Responses of animals to recent changes in forest ecosystems and urban environments

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zach Peter CSc.
Anotácia:So zvyšujúcou sa intenzitou pôsobenia abiotických, biotických a antropogénnych faktorov v kontexte globálnej zmeny klímy nadobúda ochrana drevín v lesoch a mestských sídlach, ako aj ochrana biodiverzity, čoraz väčší význam. Projekt aktualizuje poznatky o vplyve uvedených disturbančných faktorov na populácie a spoločenstvá vybraných skupín živočíchov, najmä bezstavovcov, v prevládajúcich typoch lesných ekosystémov a vo veľkých ľudských sídlach na Slovensku. Dôraz je kladený na poznanie reakcií živočíchov na zmeny v štruktúre lesa a na prežívanie živočíchov v refúgiách urbánneho prostredia. Pozornosť sa venuje aj vybraným invazívnym druhom hmyzu so zreteľom na ich habitatové preferencie, zastúpenie v spoločenstvách domácich druhov, ekologický a hospodársky význam.

Life strategies - Reprodukčné stratégie vo vzťahu k akustickým parametrom a migračným stratégiám: štúdie na trsteniarikovi bahennom (Acrocephalus scirpaceus) a strakošovi kolesárovi (Lanius minor).

Reproductive strategies and relation to acoustic parameters and migration strategies: studies on Reed Warbler and Lesser Grey Shrike

Doba trvania: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krištín Anton DrSc.
Anotácia:Spev samcov spevavcov má viac funkcii, medzi ktoré patrí obhajoba teritória voči cudzím samcom a prilákanie samice. Pomocou reprodukovaného kvalitného a menej kvalitného spevu samca trsteniarika bahenného (Acrocephalus scirpaceus) budeme imitovať obsadené hniezdne teritórium samcami rôznej kvality a skúmať reakcie samcov a samíc. Otestujeme, ktorú kvalitu spevu budú samce a samice ako susedia preferovať pri obsadzovaní teritórií. Zistíme, či spev určitej kvality v susedstve ovplyvní maternálne investície samíc do vajec v zmysle veľkosti znášky, obsahu testosterónu vo vaječnom žĺtku a lyzozýmu vaječného bielka. Diaľkové migrujúce spevavce patria k najohrozenejším druhom. Ich migračné stratégie sú známe len útržkovite a ich vzťah k reprodukčnej stratégii, populačným trendom a faktorom ohrozenia je vysvetľovaný nedostatočne. Pomocou geolokátorov budeme študovať migračné stratégie a trasy vybraných jedincov strakoša kolesára a analyzovať ich hniezdnu úspešnosť ako aj lokálne a globálne faktory ohrozenia.

Samorevitalizačné procesy v rôzne atakovaných lesných ekosystémoch

Self-revitalizing processes in variously injured forest ecosystems

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.
Anotácia:Navrhovaný projekt sa dotýka málo preskúmanej problematiky revitalizačných procesov v lesných ekosystémoch a ich predvídanie podľa znakov a stavu jednotlivých zložiek skúmaného ekosystému. Táto problematika v imisných a antropicky ovplyvnených oblastiach je v súčasnosti veľmi aktuálnou. Negatívny vplyv prostredia na rastové podmienky a tým na poškodenie porastu závisí od celej škály dispozičných vlastností stromov, a synekologických vzťahov v poraste, ktorými sa riadia lesné ekosystémy. Z týchto dôvodov je veľmi dôležité objasniť revitalizačné procesy lesných ekosystémov v post-antropicky narušenom prostredí. Objavenie a charakterizovanie znakov revitalizácie jednotlivých zložiek lesa by mohlo tvoriť základ koncepcie pre predikciu vývoja lesných porastov v zmenených podmienkach prostredia. Výskum bude prebiehať so zreteľom na zlepšené rastové podmienky v oblasti emisného znečistenia, ale tiež pod vplyvom prebiehajúcej globálnej klimatickej zmeny, čiže problematiky, ktorej význam je vo svete zreteľný.

Systematika a fylogenéza rodu Dermoloma v Európe a Severnej Amerike

Systematics and phylogeny of the genus Dermoloma in Europe and North America

Doba trvania: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčíková Katarína PhD.
Anotácia:Dermoloma je nedostatočne známy rod klobúkatých bazídiových húb patriaci do radu Agaricales (Agaricomycotina). Celosvetovo je v tomto rode opísaných viac než 30 druhov, ale len málo z nich sa vo všeobecnosti akceptuje. Názory na morfologické ohraničenie a počet druhov sa v súčasnej literatúre rôznia. V Európe sa tradične rozlišuje tri až osem druhov, hoci počet opísaných druhov presahuje dvadsať. Naša predbežná fylogenetická štúdia naznačuje existenciu viac ako 25 molekulárnych operačných jednotiek v Európe, ktoré pravdepodobne predstavujú samostatné druhy. Cieľom navrhovaného projektu je preto definovať európske a severoamerické taxóny rodu Dermoloma molekulárnymi aj morfologickými metódami a priradiť k nim správne mená. Huby rodu Dermoloma sú dôležitou súčasťou travinných spoločenstiev a preto sa chceme venovať aj otázke analýz environmentálnych pôdnych vzoriek a hľadať vhodný barcode na odlíšenie druhov za pomoci next generation sequencing (metagenomics).

PLANTin - Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy

Aliens among us: Spatio-temporal dynamics of plant invasions and their adverse impact on ecosystems

Doba trvania: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slezák Michal PhD.

Vplyv aplikácie autochtónnych včelích probiotických laktobacilov na peľovom nosiči na imunitný status a kvalitu produktov včiel medonosných

The effect of application of honeybee autochthonous probiotic lactobacilli bound on the pollen carrier, on immune status and quality of honeybee products

Doba trvania: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bíliková Katarína PhD.

CLAUDIA - Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát

Climate change and natural hazards impacts: vulnerability and adaptive capacity of Western Carpatians forest ecosystems

Doba trvania: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakuš Rastislav PhD.

Celkový počet projektov: 43