Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Behaviorálna ekológia druhu Lanius minor

Behavioural ecology of species Lanius minor

BOTTOMS-UP - Biodiverzita lesov mierneho pásma orientujúca udržateľnosť hospodárenia unifikáciou perspektív

Biodiversity of temperate forest taxa orienting management sustainability by unifying perspectives

NutRisk Centre - Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu

Centre of the investigation of synthesis and transformation of nutritional substances in food chain in interaction with potentially risk substances of anthropogenic origin

EUVEN - Európska sieť jedov

European venom network

MARGISTAR - Európske fórum pre revitalizáciu horských marginalizovaných oblastí

A European forum for revitalisation of marginalized mountain areas

Integrovaný prístup botanických záhrad a ´občianskej vedy´ pre záchranu ohrozených druhov rastlín

An integrated approach of botanical garden and citizen science in the threatened plants conservation

COEVOLVERS - Koevolučný prístup k odomknutiu transformačného potenciálu prírode blízkych riešení pre inkluzívnejšie a odolnejšie komunity

Coevolutionary approach to unlock the transformative potential of nature-based solutions for more inclusive and resilient communities

CLEANFOREST - Kumulatívny vplyv klimatických extrémov a atmosférickej depozície na európske lesy

Join effect of Climate Extremes and Atmospheric deposition on European FORESTs

Nové prístupy v detekcii patogénov a vzdušných alergénov

New approaches in detection of pathogens and aeroallergens

Ochrana európskych mestských stromov a lesov prostredníctvom zlepšenej biobezpečnosti

Urban Tree Guard - Safeguarding European urban trees and forests through improved biosecurity

PEN-CAFoRR - Paneurópska sieť pre klimaticky adaptívnu obnovu lesa a zalesňovanie

Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation

iSBio Consortium - Pôdna biogeografia pre štúdie biodiverzity pôdnych spoločenstiev

International soil biogeography consortium for biodiversity studies & conservatorium of soil comunities

SmartWaterDomain - Rámec pre organizáciu rozhodovacieho procesu pre opätovné využívanie vody v inteligentných mestách

Framework for Organisational Decision-Making Process in Water Reuse for Smart Cities

- - Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants

NERVE4 Action - Vytvorenie pracovnej siete pre ochranu mokraďových lesov v krajinách V4

Network establishment for V4 wetland forest protection

Národné projekty

ForGenRes - Adaptívna variabilita genetických zdrojov lesných drevín v podmienkach klimatickej zmeny

Adaptive variation of genetic resources of forest trees under climate change

Ako sú adaptabilné znaky fyziologickej odolnosti drevín ovplyvnené klímou, medzi- a vnútrodruhovou variabilitou?

How are adaptive traits of physiological resistance of trees affected by climate, intra- and interspecific variability?

Akumulácia energie a minerálnych elementov v pôdno-rastlinnom systéme prírode blízkych a antropicky ovplyvnených lesných ekosystémov

Accumulation of energy and mineral elements in the soil-plant system of nature-friendly and anthropically affected forest ecosystems

Čo (ne)vieme o rode Crepidotus (Agaricomycotina, huby)

What we (do not) know about the genus Crepidotus (Agaricomycotina, fungi)

Diverzita a patogenita ophiostomatoidných húb v porastoch borovice lesnej napadnutých podkôrnym hmyzom

Diversity and pathogenicity of ophiostomatoid fungi in Scots pine stands infested by bark beetles

Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti

Diversity of urban biota in the Carpathian-Pannonian region

Ekologické dopady imisných reziduí a lesného manažmentu na mykologicko - fytopatologické pomery v antropicky ovplyvnených lesných ekosystémoch

Ecological impacts of air pollution residues and forest management on mycological - phytopathological conditions in anthropically influenced forest ecosystems

Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid

Ecological relationships in the system host-parasitoid

Evolučný potenciál a prežívanie fragmentovaných populácií živočíchov z pohľadu genomiky

Evolutionary potential and survival of fragmented animal populations from a genomics perspective

Fenologická odozva rastlín na meniace sa podmienky prostredia a časovo-priestorová dynamika vybraných makroelementov a polutantov v lesných ekosystémoch

Phenological response of plants to changing environmental conditions and spatio-temporal dynamics of selected macroelements and pollutants in forest ecosystems

Genobanka vybraných taxónov rodu Cornus L. obsahujúcich bioaktívne látky s významnými terapeutickými účinkami

The gene bank of selected Cornus L. taxa containing bio-active substances with important therapeutic effects

Manažment globálnej zmeny v zraniteľných územiach

Management of global change in vulnerable areas

Objasnenie funkčnej diverzity a ekologickej úlohy húb čeľade Clavariaceae

Unravelling of functional diversity and ecological role of fungi of the family Clavariaceae

ForEdge - Odozva smreka na akútny stres vo vzťahu k náletu podkôrneho hmyzu

Norway spruce response to acute stress in relation to bark beetle attack

Priestorové zložky taxonomickej, funkčnej a fylogenetickej diverzity ortopteroidného hmyzu vo vzťahu k ekologickým a evolučným faktorom

Spatial components of taxonomic, functional and phylogenetic diversity of orthopteroid insects in relation to ecological and evolutionary drivers

Life strategies - Reprodukčné stratégie vo vzťahu k akustickým parametrom a migračným stratégiám: štúdie na trsteniarikovi bahennom (Acrocephalus scirpaceus) a strakošovi kolesárovi (Lanius minor).

Reproductive strategies and relation to acoustic parameters and migration strategies: studies on Reed Warbler and Lesser Grey Shrike

Rezistencia smreka obyčajného (Picea abies) voči náletu podkôrneho hmyzu v podmienkach meniacej sa klímy

Norway spruce (Picea abies) resistance to bark beetle attack in condition of changing climate

Rozšírenie vybraných škodlivých patogénov Pinus sp. vzhľadom ku klimatickej zmene

Impact of climate change on the distribution of selected pathogens of Pinus sp. trees

STRAKA - Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine

Tree and country – influence of trees on diversity of soil microorganisms in agricultural land

CALTER - Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát

Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathian

PLANTin - Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy

Aliens among us: Spatio-temporal dynamics of plant invasions and their adverse impact on ecosystems

Vývojová dynamika a mortalita v smrekových a zmiešaných pralesoch a ich implikácie pre prírode blízke pestovanie lesa

Developmental dynamics and mortality in spruce and mixed old-growth forests and their implications for the close-to-nature silviculture

Celkový počet projektov: 37