Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Behaviorálna ekológia druhu Lanius minor

Behavioural ecology of species Lanius minor

Druhové zastúpenie a patogenita endoparazitických a ektoparazitických húb troch významných druhov chrobákov - Ips sexdentatus, Oulema melanopus a Harmonia axyridis

Species composition and pathogenicity assessment of endoparasitic and ectoparasitic fungi of three important beetle species - Ips sexdentatus, Oulema melanopus and Harmonia axyridis

EUVEN - Európska sieť jedov

European venom network

MARGISTAR - Európske fórum pre revitalizáciu horských marginalizovaných oblastí

A European forum for revitalisation of marginalized mountain areas

wildE - Klimaticky-inteligentné zdivočovanie: ekologická obnova na zmiernenie zmeny klímy, adaptáciu a podporu biodiverzity v Európe

Climate-smart rewilding: ecological restoration for climate change mitigation, adaptation and biodiversity support in Europe

COEVOLVERS - Koevolučný prístup k odomknutiu transformačného potenciálu prírode blízkych riešení pre inkluzívnejšie a odolnejšie komunity

Coevolutionary approach to unlock the transformative potential of nature-based solutions for more inclusive and resilient communities

CLEANFOREST - Kumulatívny vplyv klimatických extrémov a atmosférickej depozície na európske lesy

Join effect of Climate Extremes and Atmospheric deposition on European FORESTs

Ochrana európskych mestských stromov a lesov prostredníctvom zlepšenej biobezpečnosti

Urban Tree Guard - Safeguarding European urban trees and forests through improved biosecurity

PEN-CAFoRR - Paneurópska sieť pre klimaticky adaptívnu obnovu lesa a zalesňovanie

Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation

iSBio Consortium - Pôdna biogeografia pre štúdie biodiverzity pôdnych spoločenstiev

International soil biogeography consortium for biodiversity studies & conservatorium of soil comunities

RESDINET - Sieť inovatívnych technológií diaľkového prieskumu Zeme v rámci disturbančnej ekológie v lesoch

Network for novel remote sensing technologies in forest disturbance ecology

TransformERS - Transformácia medzinárodných skúseností a výskumnej siete pre udržateľnú budúcnosť

Transformations international Experience and Research network for Sustainable futures

- - Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants

NetFor - Vytvorenie automatizovanej monitorovacej siete za účelom sledovania vitality Quercus robur L. v Podunajsku

Towards a network for automated real-time monitoring of Quercus robur L. vitality in the Danube region

InsectAl - Využitie obrazovej umelej inteligencie na monitoring a ochranu hmyzu

Using Image-based AI for Insect Monitoring & Conservation

CropBiomes - Využitie sietí rastlín a mikrobiómov a syntetických spoločenstiev na zlepšenie kondície plodín

Exploiting Plant-Microbiomes Networks and Synthetic Communities to improve Crops Fitness

Národné projekty

ForGenRes - Adaptívna variabilita genetických zdrojov lesných drevín v podmienkach klimatickej zmeny

Adaptive variation of genetic resources of forest trees under climate change

Akumulácia energie a minerálnych elementov v pôdno-rastlinnom systéme prírode blízkych a antropicky ovplyvnených lesných ekosystémov

Accumulation of energy and mineral elements in the soil-plant system of nature-friendly and anthropically affected forest ecosystems

Čo (ne)vieme o rode Crepidotus (Agaricomycotina, huby)

What we (do not) know about the genus Crepidotus (Agaricomycotina, fungi)

Diverzita a patogenita ophiostomatoidných húb v porastoch borovice lesnej napadnutých podkôrnym hmyzom

Diversity and pathogenicity of ophiostomatoid fungi in Scots pine stands infested by bark beetles

Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti

Diversity of urban biota in the Carpathian-Pannonian region

Ekologické dopady imisných reziduí a lesného manažmentu na mykologicko - fytopatologické pomery v antropicky ovplyvnených lesných ekosystémoch

Ecological impacts of air pollution residues and forest management on mycological - phytopathological conditions in anthropically influenced forest ecosystems

Evolučný potenciál a prežívanie fragmentovaných populácií živočíchov z pohľadu genomiky

Evolutionary potential and survival of fragmented animal populations from a genomics perspective

Fenologická odozva rastlín na meniace sa podmienky prostredia a časovo-priestorová dynamika vybraných makroelementov a polutantov v lesných ekosystémoch

Phenological response of plants to changing environmental conditions and spatio-temporal dynamics of selected macroelements and pollutants in forest ecosystems

Genobanka vybraných taxónov rodu Cornus L. obsahujúcich bioaktívne látky s významnými terapeutickými účinkami

The gene bank of selected Cornus L. taxa containing bio-active substances with important therapeutic effects

Hodnotenie druhovej diverzity a fyziologickej odozvy rastlín na ekologické podmienky lužných lesov

The plant species diversity and physiological response to changing ecological conditions of floodplain forests

Manažment globálnej zmeny v zraniteľných územiach

Management of global change in vulnerable areas

Medzi- a vnútrodruhová fyziologická a rastová odozva lesných drevín v kontexte meniacej sa klímy

Intra- and interspecies physiological and growth reaction of forest trees in the frame of climate change

TaBi - Nový škodca v bučinách na Slovensku: Výskum metód ochrany lesa proti lykožrútovi bukovému (Taphrorychus bicolor)

A new pest in beech stands of Slovakia: Evaluation and proposal of control methods against Taphrorychus bicolor

Objasnenie funkčnej diverzity a ekologickej úlohy húb čeľade Clavariaceae

Unravelling of functional diversity and ecological role of fungi of the family Clavariaceae

Populácie a spoločenstvá arborikolného hmyzu v kontexte globálnych a lokálnych zmien: distribúcia a adaptácie na nové prostredie

Populations and communities of arboricolous insects in the context of global and local changes: distribution and adaptations to new environments

Priestorové zložky taxonomickej, funkčnej a fylogenetickej diverzity ortopteroidného hmyzu vo vzťahu k ekologickým a evolučným faktorom

Spatial components of taxonomic, functional and phylogenetic diversity of orthopteroid insects in relation to ecological and evolutionary drivers

Rezistencia smreka obyčajného (Picea abies) voči náletu podkôrneho hmyzu v podmienkach meniacej sa klímy

Norway spruce (Picea abies) resistance to bark beetle attack in condition of changing climate

Rozšírenie vybraných škodlivých patogénov Pinus sp. vzhľadom ku klimatickej zmene

Impact of climate change on the distribution of selected pathogens of Pinus sp. trees

Severoamerická gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos L.) na Slovensku: riziká prechodu k inváznemu správaniu sa akcelerované klimatickou zmenou

The North-American honey locust (Gleditsia triacanthos L.) in Slovakia: risk of switch to invasive behaviour as accelerated by climate change

STRAKA - Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine

Tree and country – influence of trees on diversity of soil microorganisms in agricultural land

CALTER - Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát

Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathian

Vývojová dynamika a mortalita v smrekových a zmiešaných pralesoch a ich implikácie pre prírode blízke pestovanie lesa

Developmental dynamics and mortality in spruce and mixed old-growth forests and their implications for the close-to-nature silviculture

Celkový počet projektov: 38