Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie

Ústav dejín umenia

PhDr., CSc.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., Ph.D.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. PhDr., DrSc.
Ingrid
Vedúca vedecká pracovníčka
Mgr., Ph.D
Patrik
Vedecký pracovník
prof. PhDr., PhD.
Ivan
Samostatný vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Daniel
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., Ph.D.
Marta
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., Mgr. Art., PhD.
Barbara
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Adam
Doktorand
Mgr., PhD.
Veronika
Vedecká pracovníčka
doc. Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
M.A.
Martina
Doktorandka
Mgr.
Katarína
Doktorandka
Mgr., PhD.
Bibiana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Dominik
Doktorand
Mgr., PhD.
Vratislav
Samostatný vedecký pracovník

Ústav divadelnej a filmovej vedy

doc. Mgr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. PhDr., PhD.
Elena
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Klára
Doktorandka
prof. PhDr., DrSc.
Miloš
Vedúci vedecký pracovník
doc. Mgr. art., PhD.
Karol
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michaela
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Dagmar
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Zuzana
Vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 25