Informačná stránka organizácie SAV

Ústav dejín umenia

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • GERÁT, Ivan. Rámy, rámce a trojkráľová téma v umení vrcholného stredoveku. In Obraz / rám / priestor : zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 7. - 8. novembra 2019 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Editori Zora Rusinová, Ján Kralovič ; recenzenti Josef Fulka, Vlastimil Zuska. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2020, s. 179-192. ISBN 978-80-8189-037-6.(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Typ: AFB
  • HODÁSOVÁ, Barbara. Narratives of Adversity or Micrihistories of Success? : the Case of Jesuits in Banská Bystrica. In Umění Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 2019, roč. 67, č. 3, s. 184-214. (2018: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0049-5123. Typ: ADMB
  • MEGYEŠI, Peter. An Iconographic Note on the Chasse of Saint-Aurelian of Limoges. In Source : Notes in the History of Art, 2020, vol. 39 no. 2, p. 71-79. ISSN 0737-4453. Typ: ADCB
  • MEGYEŠI, Peter. A Trecento Angevin Polyptych, the Adoration of the Magi, and the Thirsty Servant. In Umění Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 2019, roč. 67, č. 4, s. 320-332. (2018: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0049-5123.(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Typ: ADMB
  • MEGYEŠI, Peter. Podoby ilúzie. In Artalk.cz, 2020, 28. 2., nestr. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: <https://artalk.cz/2020/02/28/podoby-iluzie/>. Typ: EDI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus