Informačná stránka organizácie SAV

Ústav dejín umenia (do 31.3.2018)

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • BARTOŠOVÁ, Zuzana - POSPÍŠIL, J. - BÜNGEROVÁ, Vladimíra. Hommage à Peter Vajda : výber zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s. v Bratislave/Selection from the Collection of Prvá slovenská investičná skupina, a.s. in Bratislava. Praha : Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, 2018. 110 s. ISBN 978-80-87344-43-9. Typ: CKA
  • BARTOŠOVÁ, Zuzana. Dvojité kódovanie "ručných prác" Kláry Bočkayovej. In Denník N, 2018, roč. 4, č. 95, s. 23. ISSN 1339-844X. Typ: GII
  • CIULISOVÁ, Ingrid. The Painting from Spišský Štvrtok and Art around 1450. In Umění Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 2017, roč. 65, č. 5-6, s. 501-513. (2017 - Web of Science (ISI Web of Knowledge), Scopus, EBSCO, ARTbibliographies Modern, Design and Applied Arts Index, ERIH). ISSN 0049-5123. Typ: ADMB
  • HERUCOVÁ, Marta. The Interest in the Art of the Nazarenes in Slovakia. In Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy [elektronický zdroj], 2017, roč. 11, č. 2, s. 47-61. ISSN 1337-6861. Typ: ADFB
  • HERUCOVÁ, Marta. Exotic Painting and Liqueur Maker´s Widow in Modra. In Egypt and Austria XI : In Search of the Orient. Proceedings of the Symposium held at Kunsthistorisches Museum Wien (September 20th to 24th, 2016). Edited by Ernst Czerny. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2018, s. 95-107. ISBN 978-83-8111-078-5.(VEGA 2/0048/16 : Klasicizmus – hľadanie vzorov dokonalosti vo výtvarnom umení 2. polovice 18. a 19. storočia na Slovensku). Typ: AFA
  • BALÁŽOVÁ, Barbara. Von den "Naturalia" zum "theatrum machinarum": Barocke handsteine aus den mittelslowakischen bergbaustädten. In Opuscula Historiae Artium, 2017, vol. 66, issue 1, s. 20-43. ISSN 1211-7390. Typ: ADMB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus