Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav dejín umenia

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAKOŠ, Ján. The End of Style? In Umění Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 2021, roč. 69, č. 3, s. 254-265. (2020: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0049-5123. (Vega 2/0045/19 : Štýl po kríze štýlu) Typ: ADMB
 • CIULISOVÁ, Ingrid. Julius von Schlosser, Court Art and Iconology. In Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte, 2021, roč. 66, s. 147-155. ISSN 0083-9981. Typ: ADEB
 • GERÁT, Ivan. Trojkráľová téma v umení vrcholného stredoveku. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 143-173. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: ABD
 • GERÁT, Ivan. K otázke neviditeľného v obraze. In Od dějin umění k uměleckému dílu : cesty k porozumění vizuální kultuře. - Brno : Masarykova univerzita : Books & Pipes, 2021, s. 543-554. ISBN 978-80-7485-247-3. Typ: AECA
 • GERÁT, Ivan. Bonaventure and Monastic Images of St Elizabeth. In How Do Images Work? Strategies of Visual Communication in Medieval Art : Proceedings from a conference in honour of Michael Victor Schwarz. Editors Christine Beier, Tim Juckes, Assaf Pinkus. - Turnhout : Brepols, 2021, s. 129-146. ISBN 978-2-503-59587-0. Typ: AFA
 • GERÁT, Ivan. Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (eds.) Imago. Imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. In Umění Art : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, 2021, roč. 69, č. 2, s. 218-221. (2020: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0049-5123. Typ: EDI
 • Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. Editor Ivan Gerát ; recenzenti Rastislav Adamko, Michaela Ottová. Bratislava : VEDA, 2021. 557 s. ISBN 978-80-224-1936-9 (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: FAI
 • GRÚŇ, Daniel. Stredná Európa v perspektíve plurality a tolerancie (Tomáš Strauss a jeho hodnotová orientácia). In Slovenský a európsky kunsthistorik Tomáš Strauss : idey a reflexie. Mária Bátorová (ed.). - Bratislava : Veda : Ústav svetovej literatúry SAV, 2021, s. 24-30. ISBN 978-80-224-1913-0. Dostupné na internete: https://www.sav.sk/uploads/monography/66/128/fulltext/10061239Batorova-Strauss_ebook.pdf (APVV-19-0522 : Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film)) Typ: AFB
 • HODÁSOVÁ, Barbara. Skúsenosť človeka raného novoveku so scénou Klaňania troch kráľov prostredníctvom vybraných umeleckých diel zo stredoslovenských banských miest. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 341-375. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: ABD
 • MEGYEŠI, Peter. Klaňanie troch kráľov v nástennom maliarstve 14. a 15. storočia na Slovensku: ikonografia a eucharistický kontext. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 175-199. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: ABD
 • MEGYEŠI, Peter. Emblems in Liturgy: Bosch's Symbolographia and Picinelli's Mundus Symbolicus applied in Goldsmith Works by Johannes Szilassy (1704-1782). In Eliciting Wonder : The Emblem on the Stage. - Glasgow : Glasgow Emblem Studies, 2022, s. 191-206. ISBN 978-0-85261-974-2. Typ: AECA
 • ZERVAN, Marián - GERÁT, Ivan. Trojkráľové stretnutie triptychovej formy a retábulového oltára. In Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. - Bratislava : VEDA, 2021, s. 201-249. ISBN 978-80-224-1936-9. (APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska – interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie) Typ: ABD
  Citácie:
  [4.1] HODÁSOVÁ, B. Skúsenosť človeka raného novoveku so scénou Klaňania troch kráľov prostredníctvom vybraných umeleckých diel zo stredoslovenských banských miest. In GERÁT, I. (ed.). Téma Troch kráľov v umení a v kultúre. Bratislava : VEDA, 2021, s. 349. ISBN 978-80-224-1936-9.
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus