Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Názov témy
Zápasy o ikonológiu v dejepise umenia
Program DŠ
Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
Meno školiteľa/-ky
prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Trnavská univerzita v Trnave
Stručná anotácia
Ikonologická metóda sa v dejepise umenia počas posledného storočia stala predmetom významných metodologických sporov, siahajúcich od úsilia o jej presnejšie definovanie či vylepšenie až po odmietanie. Tieto intelektuálne súboje pokračujú do súčasnosti, pričom sa zdá, že už je možné hovoriť o koexistencii viacerých ikonológií. Cieľom projektu, venovaného tejto téme, by malo byť zaujatie vlastnej pozície v tomto komplikovanom intelektuálnom teréne, jej obhajoba a demonštrácia produktívnosti zvolenej intelektuálnej stratégie pri analýze vybraných príkladov.