Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv európskej avantgardy na dielo Jána Jamnického
Program DŠ
estetika
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. art. Karol Mišovic, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Osobnosť režiséra, herca a pedagóga Jána Jamnického patrí medzi najvýraznejšie zjavy slovenského profesionálneho divadla 20. storočia. O jeho tvorbe a osobnosti vyšlo niekoľko popularizačných i odborných článkov, parciálnych štúdií a zborníkov kompletizujúcich dochované archívne materiály. Dodnes však v slovenskej teatrológii absentuje práca celistvejšieho charakteru, ktorá by poukázala najmä na vplyvy európskej avantgardy (najmä z nemeckej, ruskej a českej oblasti) na Jamnického režijnú poetiku. Cieľom dizertačnej práce je práve zmapovať presahy Jamnického tvorby v kontexte dobových avantgardných tendencií.