Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Témy doktorandského štúdia

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Názov témy
Filmový archív: včera, dnes a zajtra
Program DŠ
Estetika
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Téma doktorandskej práce je zameraná na výskum v oblasti súčasných archívnych štúdií. Na Slovensku sa im doteraz filmová veda venovala len parciálne. Práca s filmovými archívmi rôzneho druhu je pritom v súčasnej filmovej tvorbe na vzostupe a tento trend je vo svete široko teoreticky reflektovaný. Systematický výskum filmového archívu je z tohto dôvodu v našich podmienkach opodstatnený. Dotýka sa rôznych oblastí vedeckého bádania: vnímania archívu ako pamäťovej inštitúcie, zdroja na re-kontextualizáciu a výklad minulosti, priestoru slúžiaceho na reflexiu premien jeho funkcií, databázy pre tvorbu novodobých mýtov a ideológií. Dizertačná práca by mala obsiahnuť niektoré z načrtnutých tematických línií. Charakterizovať diferencované prístupy pri práci s filmovými archívmi, popísať originálne tvorivé postupy, ktoré archívne materiály používajú na tvorbu nových konceptuálnych diel. K zmenám vo vnímaní filmového archívu došlo aj s nástupom digitálnych technológií. Nejde už len o priestor určený primárne na uchovávanie, ale aj o priestor multifunkčný, ktorý v sebe prepája knižničné, galerijné, múzejné a projekčné funkcie. Ide o komplex vhodný na bádanie, poznávanie a tvorbu.